Yasa Metinleri

Sırala:
Göster:
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)
YM02/1m TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)   6638 (İç Güvenlik Yasası)  ve  6639 (Torba Yasa)  sK'la Değişik TCK, TCKUK, KK, TerMK, AteşliSK, SGAÖK, KaçMK, UMMK, UMK, KParaK, SporMK, PVSK, AsayişK, KBK, TGYK,BasınK, İnternetK 2015/04 3. Baskı,  770 Sayfa ISBN 978-975-464-930-7 Türk Ceza Kanunu ( TCK )  (6638 sK'la değişik m. 188, 191, 272 (AYM'nin 14.1.2015 t. E. 2014/116, K. 2015/4 s.K  ) ) TCK’nun Yürürlük ve Uyg. Şekli Hk K. ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu ( KK ) Terörle Mücadele K. ( TerMK )  )  (66...
10,00 TL
TTK -Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM05 TTK - Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat TTK TTKUK, KoopK, SerPK, BankK, ÇekK, RKHK, İHRÖK, TRK,   FaizK, GemiSK, SigK, SMK, EDevTK, BÇK, TRK, ETK, PTK, EİK, KGKK, TSY 2018/03 6. Baskı, 1124 Sayfa ISBN 978-605-05-0239-8 En Son Değişiklikleriyle ( ... 7033, 7061 , 7069, 7078, 7079, 7099, 7101 s.K’larla ve 678, 684, 687, 690, 691, 694 ve 696 s. KHK’lerle Değişik) Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TTKUK ) TTK/eTTK Karşıl...
33,00 TL
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu (Minik)
YM07m İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu 2015/01 4. Baskı782 Sayfa ISBN 978-975-464-920-8 İdari Yargılama Usulü Kanunu ( İYUK ) (6637 s. K'la Değişik Geç 8, AYM'nin 2/10/2014 t. ve E. 2014/149 ve 2014/151 s. K ile madde 28) Danıştay Kanunu ( DK ) Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hk Kanun ( BİİVMK ) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ( AYİMK ) Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hk Kanun  ( UMAK ) Milletlerarası Tahkim Kanunu ( MTK...
10,00 TL
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat
YM02 AY-TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat 2018/01 10. Baskı, 1066 Sayfa ISBN 978-605-05-0201-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061  s.  K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu ( TCK ) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228) TCK’nun...
28,00 TL
CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu (Minik)
YM02/2m CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu(Minik) CMKUK, CMUK, CGİK, UlusCİK, ADYMK, ÇKK, İnfazHK, CİKİKK, TKK, DSHK, AdliSK, MemurYK, AdliKY, AramaY, GözaltıY 2015/04 3. Baskı, 810 Sayfa ISBN 978-975-464-929-1 Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) (6638 s. K'la Değişik 91, 100) CMK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( CMKUK ) CMUK’nun Yürürlükteki Temyiz Hükümleri ( CMUK ) Ceza ve Güvenlik Tedbirle­rinin İnfazı Hk Kanun ( CGİK ) Uluslararası Ceza Mahkumi­yetlerinin İnfazına Dair Kanun ( UlusCİK ) Adlî ...
10,00 TL
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Minik)
YM08m İİK - İcra ve İflas Kanunu (minik) 2016/03 4. Baskı, 774 Sayfa ISBN 978-605-05-0049-3 İLGİLİ KANUNLAR İcra ve İflas Kanunu ( İİK ) Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hk Kanun ( FaizK ) Tebligat Kanunu (TebK) İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname ( İİKNiz ) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ( İİKYön ) Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırıl­masına Dair Yönetmelik ( YYYön ) TebK’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ( TebY ) Elektronik Tebligat Yönetmel...
10,00 TL
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar (minik)
YM02m TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar 2017/01 Baskı, 932 Sayfa ISBN  978-605-05-0176-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE  (..., 6704, 6706, 6722, 6745, 6754, 6758, 6763 s. K. ve  668, 671, 674 , 680 s. KHK Değişik) Türk Ceza Kanunu ( TCK ) TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu ( KK ) Terörle Mücadele Kanunu ( TerMK ) Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) CMK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ( CMKUK ) Ceza ve Güvenlik Tedbirle­rinin İnfazı Hakkında Kanun ( CGİ...
17,00 TL
SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik)
YM10m SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik) 2015/05 3.Baskı, 790 Sayfa ISBN 978-975-464-934-5 İLGİLİ KANUNLAR Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ( 6645 s.K'la Değişik 5, 30, 80, 81, 102, Ek 10, GEÇ 14, 20, 43, 59, 61-66)  Mülga Sosyal Güvenlik Yasalarının Yürür­lükteki Hükümleri ( SSK , Tar.SSK ,  Bağ-KurK , ESK )  (6645 s. K'la Değişik ESK madde 89, Geç 206)  İşsizlik Sigortası Kanunu ( İşsizlikSK )  (6645 s. K'la Değişik  48, Ek 3, 4, Geç ...
10,00 TL
TBK - Türk Borçlar Kanunu (minik)
YM04m TBK - Türk Borçlar Kanunu TBKUK, FaizK, FFFŞK, EİK, EPK 2016/03 4. Baskı, 750 sayfa ISBN 978-605-05-0048-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE TBK/EBK - eBK / TBK Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu ( TBK ) TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TBKUK )  Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ( FaizK ) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ( FFFŞK ) Elektronik İmza Kanunu ( EİK ) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuru...
10,00 TL
Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat
YM3/4 En Son Değişiklikleriyle – Karşılaştırmalı Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat MÖHUK • OrganDNK • KanÜK • NüfusHK • DerK • UlusNTK • VakıfK • VakıfTüz • DerVakK AileMK• AKDK • KMK • TaşMTÖK • TapuK • KadK • OrmanK • OKKDK • OSÇYT • MeraK TKAKK • KTVKK •   TST • FaizK • FFFŞK • EİK • CISG 2018/05 6.Baskı, 1050 Sayfa ISBN 978-605-05-139-1 Türk Medenî Kanunu ( TMK ) ile Karşılaştırmalı (eMK) TMK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekl...
33,00 TL
AY - T.C. Anayasası ve İnsan Hakları (Minik)
YM01m AY (Minik) - İHEB - AİHS - DHKK - BEHK - AYMKK - İHİKK - AYDHK – TBMM İçtüzük- AYM İçtüzük 2015/01 3. Baskı, 726 Sayfa ISBN 978-975-464-928-4 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE 1982 T.C. ANAYASASI  VE İNSAN HAKLARI İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ( İHEB ) İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi ( İYHB ) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( AİHS ) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ( DHKDK ) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ( BEHK ) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ( KDKK ) Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba...
10,00 TL
İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları
YM20 En Son değişiklikleri ile (6645 s.K'la Değişik) Atıflı ve Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları 2018/05 5. Baskı, 1020 Sayfa ISBN 978-605-05-0236-7 T.C. Anayasası ( AY ) ve Türk Borçlar Kanu­nu’nun İlgili Hükümleri ( TBK ) İş Kanunu ( İşK ) (6645 s.K'la değişik 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112, Ek 2) Basın İş Kanunu ( BasİşK ) Deniz İş Kanunu ( DzİşK )  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  ( İSGK )   (6645 s.K'la değişik 8, 25, 25/A, 26, 30, Geç 4, Geç 9) Sendi­...
33,00 TL
Yeni İş Yasaları (Minik)
YM09m En Son değişiklikleri ile Yeni Bireysel ve Toplu İş Yasaları (Minik) 2015/05 5. Baskı, 812 Sayfa ISBN 978-975-464-935-2 İLGİLİ KANUNLAR İş Kanunu ( İşK ) (6645 s. K'la Değişik  41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112, Ek 2) Deniz İş Kanunu ( DzİşK ) Basın İş Kanunu ( BasİşK )  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) (6645 s. K'la Değişik 8, 25, 25/A, 26, 30, Geç 4, Geç 9) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu ( STİSK ) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ( KGSenK ), Özel Kuruluş ve Mesleki E...
10,00 TL
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)
YM06m HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)  2015/04 3. Baskı, 798 sayfa ISBN 978-975-464-931-4 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) (6644 s.K'la Değişik 47, 109) HMK Yönetmeliği ( HMKY ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hk Kanun ( ADYMK ) Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ( AileMK )  İş Mahkemeleri Kanunu ( İşMK ) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hk Kanun ( MÖHUK ) Milletlerarası Tahkim Kanun...
10,00 TL
T.C. Anayasası ve İnsan Hakları
YM01 T.C. Anayasası ve İnsan Hakları - Karşılaştırmalı Önceki Anayasalar AY(1961), AY(1924), AY(1921) ve AY(1876) ve İlgili Mevzuat (İHEB - AİHS - MSHS - DHKK - BEHK - KDKK-AYMKK - İHİKK - AYDHK - SeçK - CBSeçK - MVSeçK - MİSeçK - SiyPK - TBMM ve AYM İçtüzükleri) 2015/01 9.Baskı, 694 Sayfa ISBN 978-975-464-865-2 TÜM EK VE DEĞİŞİKLİKLERİ, DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN METİNLERİ İLE 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  İNSAN HAHLARI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ( AİHS ) İNSAN HAKLARI EV...
19,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 24 (2 Sayfa)