Genel Seçimlere İlişkin Mevzuat ve Karar Özetleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muhammed HARDALAÇ
ISBN: 9789754649192
242,25 TL 285,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhammed HARDALAÇ
Baskı Tarihi 2015/02
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Karton kapak

HYA71
Genel Seçimlere İlişkin Mevzuat ve Karar Özetleri
Avukat Muhammed HARDALAÇ
2015/02 Baskı, 378 Sayfa
ISBN 978-975-464-919-2
 

KİTAPTA YERALAN TEMEL KANUNLAR

  • 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
  • 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu.
  • 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu.

İÇİNDEKİLER

298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
İlkeler

Madde 1-      Kanunun kapsamı......................................................... 123

Madde 2-      Seçim esasları................................................................ 124

Madde 3-      Seçim çevresi................................................................ 124

Madde 4-      Seçim bölgesi................................................................ 125

Madde 5-      Sandık bölgesi............................................................... 125

Madde 6-      Seçmen.......................................................................... 127

Madde 7-      Oy kullanamayacak olanlar........................................... 127

Madde 8-      Seçmen olamayanlar..................................................... 128

İKİNCİ BÖLÜM
Seçim kurulları

Madde 9-      Seçim işlerinin yürütülmesi........................................... 129

Madde 10-    Seçim kurulları.............................................................. 129

Madde 11-    Yüksek seçim kurulu..................................................... 130

Madde 12-    Üye seçimi zamanı........................................................ 131

Madde 13-    Karar verme.................................................................. 132

Madde 14-    Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri................. 132

Madde 15-    İl seçim kurulu.............................................................. 135

Madde 16-    İl seçim kurulunun görev ve yetkileri............................ 136

Madde 17-    Siyasi parti temsilcileri................................................... 137

Madde 18-    İlçe seçim kurulu........................................................... 138

Madde 19-    İlçe seçim kurulu üyelikleri........................................... 140

Madde 20-    İlçe seçim kurulu görev ve yetkileri............................... 141

Madde 20/A-               Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun görev ve yetkileri    142

Madde 21-    Sandık kurulu................................................................ 143

Madde 22-    Sandık kurulu başkanının seçimi................................... 144

Madde 23-    Sandık kurulu üyelikleri................................................ 144

Madde 24-    Sandık kurullarının kurulması ve görev süresi............... 146

Madde 25-    Adaylar ve müşahitleri.................................................. 146

Madde 26-    Kurullarda görev alamayacak olanlar............................ 146

Madde 27-    And içme....................................................................... 147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Öncesi İşleri

BİRİNCİ KESİM
Seçmen Kütükleri

Madde 28-    Kuruluş ve tanımlar....................................................... 147

Madde 29-    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü çalışma amaç ve ilkeleri 148

Madde 30-    Seçmen kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının kuruluşu ve yönetimi          149

Madde 31-    Devamlı veya geçici personel ve görevlendirme yetkisi 150

Madde 32-    Yüksek seçim kurulunun kararlarının bağlayıcılığı........ 151

Madde 33-    Seçmen kütüğü düzenlenmesi....................................... 151

Madde 34-    Kütüğe yazılma esasları................................................. 152

Madde 35-    Yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri.................. 153

Madde 36-    Genel yazım ve denetleme............................................ 153

Madde 37-    Yazımda esas bilgi kaynakları....................................... 154

Madde 38-    Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli............................... 155

Madde 39-    Muhtarlık bölgesi askı listesi.......................................... 156

Madde 40-    Askı zamanı ve süresi.................................................... 156

Madde 41-    Mükerrer yazım............................................................. 157

Madde 42-    Sandık bölgesi askı listesi.............................................. 158

Madde 43-    Sandık seçmen listesi..................................................... 158

Madde 44-    Seçmen bilgi kağıdı....................................................... 160

Madde 45-    Seçmen kütüğü il ve ilçe listesi...................................... 160

Madde 46-    Çalışmaların görüşülmesi............................................... 160

Madde 47-    Seçmen kütüğünün saklanması ve ilgililere verilmesi.... 161

Madde 48-    Seçmen kartlarının dağıtılması (Mülga).......................... 162

İKİNCİ KESİM
Seçim Propagandası

Madde 49-    Propaganda serbestliği ve süresi.................................... 162

Madde 50-    Açık yerlerde propaganda............................................. 163

Madde 51-    Kapalı yerlerde propaganda........................................... 164

Madde 51/A- Seçim büroları.............................................................. 165

Madde 52-    Radyo ve televizyonla propaganda................................ 166

Madde 53-    Müracaat....................................................................... 168

Madde 54-    Yayın zamanının tespiti................................................. 168

Madde 55-    Radyo ve televizyon konuşmalarının tespiti.................. 169

Madde 55/A-                                     Özel radyo ve televizyonlarla yayın    170

Madde 55/B-                   Basın, iletişim araçları ve internette propaganda    171

Madde 56-    Hoparlörle propaganda.................................................. 171

Madde 57-    Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma.............. 172

Madde 58-    Propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar ve propagandada kullanılacak dil      173

Madde 59-    Muafiyet........................................................................ 174

Madde 60-    İlan ve reklam yerleri.................................................... 174

Madde 61-    İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar.......................... 178

Madde 62-    Matbua dağıtımı............................................................. 179

Madde 63-    Seçim süresince yapılamayacak işler............................. 179

Madde 64-    Törenlere ait yasaklar.................................................... 180

Madde 65-    Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar......................... 181

Madde 66-    Memurların gezilere katılma yasağı............................... 182

ÜÇÜNCÜ KESİM
Araçlar

Madde 67-    Araçların sağlanması..................................................... 182

Madde 68-    Oy verme araçları ve teslimi.......................................... 182

Madde 69-    Tutanak defteri.............................................................. 184

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Günü İşleri

BİRİNCİ KESİM
Sandık Başı İşleri

Madde 70-    Ant içme........................................................................ 185

Madde 71-    Görev ve yetkiler........................................................... 185

Madde 72-    Müşahitler..................................................................... 186

Madde 73-    Kurulda çoğunluğun sağlanması.................................... 186

Madde 74-    Sandığın konulacağı yer................................................ 187

Madde 75-    Oy verme yeri............................................................... 188

Madde 76-    Oy verme yerinin nitelikleri........................................... 188

Madde 77-    Sandığın, birleşik oy pusulalarının ve zarfların kurulca mühürlenmesi            188

Madde 78-    Birleşik oy pusulası ve zarflar....................................... 189

İKİNCİ KESİM
Yasaklar ve Sandık Başı Düzeni

Madde 79-    İçki ve silah taşıma yasağı............................................. 190

Madde 80-    Yayın yasağı.................................................................. 191

Madde 81-Sandık alanı ve sandık çevresi.......................................... 191

Madde 82-    Sandık çevresinde düzenin sağlanması.......................... 192

Madde 83-    Sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklar 193

Madde 84-    Sandık alanında inzıbat tedbirleri (Mülga)..................... 194

Madde 85-    Sandık alanı dışındaki inzıbat tedbirleri......................... 194

Madde 85/A- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulanacak esaslar       194

ÜÇÜNCÜ KESİM
Oy Verme

Madde 86-    Oy verme yetkisi........................................................... 195

Madde 87-    Kimliğin tespiti.............................................................. 196

Madde 88-    Oy verme düzeni........................................................... 197

Madde 89-    Oy verme süresi............................................................ 197

Madde 90-    Oy vermede sıra............................................................ 198

Madde 91-    Oy vermeden önceki işler.............................................. 198

Madde 92-    Kapalı oy verme yerinde seçmenin uyması gereken kurallar    199

Madde 93-    Birleşik oy pusulasının atılması ve işaretleme................ 200

Madde 94-    Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan seçmenlerin oy kullanması  200

Madde 94/A-                     Yurt dışı seçmenlerin oy verme yöntemleri ve
genel ilkeler................................................................... 201

Madde 94/B-                          Yurt dışı seçmenlerin mektupla oy vermesi    202

Madde 94/C-                            Yurt dışı seçmenlerin sandıkta oy vermesi    203

Madde 94/D-           Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi    205

Madde 94/E- Yurt dışı seçmenlerin gümrük kapılarında oy vermesi... 206

DÖRDÜNCÜ KESİM
Oyların Sayımı ve Dökümü

Madde 95-    Sayım tedbirleri............................................................. 207

Madde 96-    Oy verenler sayısının kontrolü...................................... 208

Madde 97-    Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar............. 208

Madde 98-    Sandığın açılması ve zarfların sayımı............................ 209

Madde 99-    Oyların sayımı ve dökümü (Mülga)............................... 211

Madde 100-  Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü................ 211

Madde 101-  Geçerli olmayan oy pusulaları....................................... 214

Madde 102-  Hesaba katılan ve katılmayan oy pusulaları................... 215

Madde 103-  Muteber olmayan zarf ve birleşik oy pusulaları (Mülga) 216

Madde 104-  Hesaba katılan ve katılmayan oy pusulaları (Mülga)..... 216

Madde 105-  Sandık sonuç tutanağının düzenlenmesi ve ilanı............ 216

Madde 106-  Tutanağın asılması (Mülga)............................................ 220

Madde 107-  Sayıma ilişkin evrak ve belgelerin teslimi...................... 220

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seçim Sonrası İşleri

BİRİNCİ KESİM

Madde 108-  Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi ve denetlenmesi      221

İKİNCİ KESİM
İl Seçim Kurulunda Birleştirme

Madde 109-  İl seçim tutanakları........................................................ 224

ALTINCI BÖLÜM
İtirazlar ve Şikayetler

BİRİNCİ KESİM
Genel Hükümler

Madde 110-  Kimlerin itiraz edebileceği............................................. 225

Madde 111-  İtiraz mercileri............................................................... 225

Madde 112-  İtirazın şekli................................................................... 226

Madde 113-  İtiraz üzerine verilecek karar......................................... 227

Madde 114-  Kararların bildirilmesi ve tebliği.................................... 228

Madde 115-  Resim ve harç................................................................ 228

İKİNCİ KESİM
Şikayet

Madde 116-  Tarifi ve mercii.............................................................. 228

Madde 117-  Şikayetin incelenmesi.................................................... 229

Madde 118-  İtiraz ve şikayetin işlemleri durduramaması................... 229

ÜÇÜNCÜ KESİM
Kurulların Teşekkül ve İşlemlerine Karşı Şikayet ve İtiraz

Madde 119-  Sandık kurullarına ait itiraz ve şikayet........................... 230

Madde 120-  İlçe seçim kurullarına ait itiraz ve şikayet...................... 231

Madde 121-  İl seçim kurullarına ait itiraz ve şikayet......................... 231

Madde 122-  Muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz........................... 232

Madde 123-  Sandık bölgesi askı listelerine itiraz............................... 233

Madde 124-  Listelere itirazların yöntemi........................................... 233

Madde 125-  Adaylığa itiraz............................................................... 234

Madde 126-  İtirazın incelenmesi süresi............................................. 234

Madde 127-  Sandık kurullarının veya başkanlarının şikayet üzerine verecekleri kararlara itiraz     235

Madde 128-  Sandık kurulu kararlarına ve tutanağa itiraz................... 235

ALTINCI KESİM

Madde 129-  İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının şikayet üzerine verecekleri kararlarla sair kararlarına ve ilçe birleştirme tutanaklarına itiraz....................................... 237

YEDİNCİ KESİM

Madde 130-  İl seçim kurulu ve başkanlarının şikayet üzerine verecekleri kararlarla, sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz............................................... 238

SEKİZİNCİ KESİM

Madde 131-  Yüksek Seçim Kurulunun işlem ve tedbirlerine karşı şikayet   239

Madde 132-  Tetkik ve tahkik usulü................................................... 240

YEDİNCİ BÖLÜM
Seçim Suçları ve Cezaları

Madde 133-  Kurullara karşı suçlar.................................................... 241

Madde 134-  Kurulların tedbirlerine riayetsizlik................................. 241

Madde 135-  Kurul üyelerinin kurul kararlarına riayetsizliği.............. 242

Madde 136-  Kurul üyelerinin göreve gelmemesi............................... 242

Madde 137-  Araç ve gereçlerin vaktinde gönderilmemesi................. 242

Madde 138-  Görevi kötüye kullanma................................................ 243

Madde 139-  Memur olanların cezaları (Mülga).................................. 243

Madde 140-  Seçmen kütüğü hazırlıklarına ilişkin suçlar.................... 243

Madde 141-  Seçmen kütüğünün düzenlenmesi................................. 244

Madde 142-  Kütük düzenlemekle görevli olanların suçları................ 245

Madde 143-  Seçme yeterliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı... 245

Madde 144-  Seçmen kütüğüne birden fazla kayıt.............................. 246

Madde 145-  Seçmen kütüğüne kaydolunmamaya teşvik................... 247

Madde 146-  Seçmen listeleri üzerinde işlenen suçlar......................... 247

Madde 147-  Seçmen listesine ilişkin suçlar....................................... 247

Madde 148-  Seçmen kütüğü, seçmen listeleri ve diğer belgeler üzerinde işlenen suçlar       248

Madde 149-  Propaganda toplantılarına karşı suçlar........................... 249

Madde 149/A- Özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar.... 250

Madde 150-  Toplantı heyetlerine karşı suçlar.................................... 251

Madde 151-  Yasak propaganda......................................................... 251

Madde 152-  Haksız oy temini........................................................... 252

Madde 153-  Oy kullanmaya engel olmak.......................................... 252

Madde 154-  Adaylık hükümlerine aykırı hareketler ve propaganda yapamayacak olanlar  253

Madde 155-  Başbakan ve bakanların yasaklara uymamaları............. 253

Madde 156-  Sair propaganda suçları................................................. 254

Madde 157-  Matbua ve ilanların tahribi............................................. 255

Madde 158-  Sandık düzeni ve oy verme ile ilişkin suçlar.................. 255

Madde 159-  Sandık başında müdahale ve ihtara riayetsizlik............. 255

Madde 160-  Seçmen olmayanların oy vermesi.................................. 255

Madde 161-  Oy sandığı üzerinde suçlar............................................ 257

Madde 162-  Siyasi partilerle bağımsız adayların oy pusulaları üzerinde işlenecek suçlar     258

Madde 163-  Kurul başkan ve üyelerinin seçim işlerini bozması........ 258

Madde 164-  Oy verme sonucuna tesir edecek haller......................... 259

Madde 165-  İtirazları ve şikayetleri kabul etmemek.......................... 259

Madde 166-  Kötü niyetle itiraz.......................................................... 259

Madde 167-  Kötü niyetle şikayet....................................................... 260

Madde 168-  Çeşitli hükümler............................................................ 260

Madde 169-  Resmi makamların bildirilerine karşı işlenen suçlar....... 260

Madde 170-  İçki yasağına aykırı hareketler....................................... 260

Madde 171-  Silah taşıyanlar.............................................................. 261

Madde 172-  Kovuşturma usullerine aykırı hareket............................ 262

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Soruşturma ve Kovuşturma Usul ve Şekilleri

Madde 173-  Soruşturma ve kovuşturma zamanı................................ 262

Madde 174-  Genel hükümlerin uygulanması..................................... 262

Madde 175-  İdari para cezasına karar verme yetkisi.......................... 263

Madde 176-  Seçim zamanında cevap hakkı...................................... 263

Madde 177-  Kurulda görevli yargıcın bakamayacağı davalar............ 264

Madde 178-  Tutanakların delil kıymeti (Mülga)................................ 264

Madde 179-  Seçim suçu.................................................................... 264

Madde 180-  Dava süresi.................................................................... 264

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 181-  Seçim giderleri............................................................... 265

Madde 182-  Ödenecek ücretler......................................................... 265

Madde 183-  Satın alma ve avans....................................................... 266

Madde 184-  Seçim eşyasının muhafazası.......................................... 266

Madde 185-  Muaflık......................................................................... 266

Madde 186-  Siyasi partilerin kağıt ihtiyacı......................................... 266

Yüksek seçim kurulunca yapılacak işlemler....................................... 267

ONUNCU BÖLÜM
Geçici Hükümler

Geçici maddeler................................................................................. 269

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 187-  Kaldırılan kanunlar........................................................ 273

Madde 188-  Yürürlük........................................................................ 274

Madde 189-  Yürütmekle görevli makam........................................... 274

İşlenemeyen hükümler....................................................................... 274


2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

Madde 1-      Amaç............................................................................. 277

Madde 2-      Kapsam......................................................................... 277

Madde 3-      Tanım............................................................................ 277

Madde 4-      Siyasi partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği.................... 277

Madde 5-      Siyasi parti kurma hakkı................................................ 278

Madde 6-      Üye olma ve üyelikten çekilme hakkı........................... 278

Madde 7-      Siyasi partilerin teşkilatı................................................. 278

İKİNCİ KISIM
Siyasi Partilerin Teşkilatlanması

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş

Madde 8-      Partilerin kurulması....................................................... 279

Madde 9-      Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi (Mülga)           280

Madde 10-    Siyasi parti sicili............................................................ 280

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik

Madde 11-    Siyasi partilere üye olma............................................... 282

Madde 12-    Üyeliğe kabul şartları..................................................... 283

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Teşkilatı

Madde 13-    Partilerin genel merkez teşkilatı..................................... 283

Madde 14-    Büyük kongre................................................................ 283

Madde 15-    Genel başkan................................................................. 285

Madde 16-    Merkez karar, yönetim ve icra organları........................ 286

Madde 17-    Merkez disiplin kurulu.................................................. 286

Madde 18-    Küçük kongre (Mülga).................................................. 287

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl ve İlçe Teşkilatı

Madde 19-    İl teşkilatı....................................................................... 287

Madde 20-    İlçe teşkilatı................................................................... 288

Madde 21-    Seçimlerin yapılması..................................................... 290

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türkiye Büyük Millet Meclisi Siyasi Parti Grupları

Madde 22-    Grup kurma................................................................... 293

Madde 23-    Grup iç yönetmeliği....................................................... 293

Madde 24-    Grup genel kurulu......................................................... 293

Madde 25-    Grup yönetim ve disiplin kurulları................................. 293

Madde 26-    Grup başkanı................................................................. 293

Madde 27-    Grupta gizli oylama....................................................... 293

Madde 28-    Grup ve hükümet ilişkileri............................................. 294

ALTINCI BÖLÜM
Teşkilatla ilgili Diğer Hükümler

Madde 29-    Kongrelerle ilgili genel hükümler................................... 294

Madde 30-    İbra için oya katılamayacak olanlar............................... 294

Madde 31-    Teşkilatın merkezleri..................................................... 294

Madde 32-    Bağdaşmayan görevler.................................................. 295

Madde 33-    Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi 295

Madde 34-    Kamu yararına dernek sayılmama................................. 295

Madde 35-    Anamuhalefet partisi ve genel başkanı.......................... 296

YEDİNCİ BÖLÜM
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti

Madde 36-    Siyasi partilerin seçimlere katılması............................... 296

Madde 37-    Parti adaylarının tespiti.................................................. 297

Madde 38-    Kontenjan adaylığı (Mülga)........................................... 298

Madde 39-    Adayların tespitinde uygulanacak hükümler.................. 298

Madde 40-    Siyasi partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı......... 299

Madde 41-    Kurulların oluşumu....................................................... 300

Madde 42-    Parti seçmen listesi........................................................ 301

Madde 43-    Önseçimde propaganda ile ilgili hükümler..................... 302

Madde 44-    Kuruldaki parti üyesinin görevini yerine getirmemesi.... 302

Madde 45-    Müşahitler..................................................................... 302

Madde 46-    Oy pusulası................................................................... 303

Madde 47-    Kimliğin tespiti.............................................................. 303

Madde 48-    Son işlemler................................................................... 304

Madde 49-    Önseçim evrakının saklanması...................................... 304

Madde 50-    İtiraz hakkı.................................................................... 304

Madde 51-    Önseçim tutanağı ve tutanağın iptali.............................. 304

Madde 52-    Mahalli seçimler yoklaması........................................... 305

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşleri

Madde 53-    Disiplin suçları ve cezaları............................................. 305

Madde 54-    Disiplin kurulları üyelerinin seçilmesi........................... 306

Madde 55-    Disiplin kurullarının çalışması....................................... 306

Madde 56-    Disiplin işleriyle ilgili görüşme ve karar yasağı.............. 306

Madde 57-    Disiplin cezalarına itiraz................................................ 307

Madde 58-    Af yetkisi...................................................................... 307

Madde 59-    Disiplin konusunda tedbir kararı................................... 307

DOKUZUNCU BÖLÜM
Parti defterleri

Madde 60-    Tutulacak defter ve kayıtlar........................................... 307

ÜÇÜNCÜ KISIM
Mali Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Partilerin Gelirleri

Madde 61-    Gelirler ve kaynakları.................................................... 308

Madde 62-    Giriş ve üyelik aidatı..................................................... 309

Madde 63-    Milletvekili aidatı........................................................... 309

Madde 64-    Milletvekili aday adaylığı aidatı..................................... 310

Madde 65-    Satış bedelleri................................................................ 310

Madde 66-    Bağışlar......................................................................... 310

Madde 67-    Ticari faaliyet, kredi ve borç alma yasağı...................... 311

Madde 68-    Taşınmaz mal edinme.................................................... 311

Madde 69-    Gelirlerin sağlanmasında usul........................................ 311

İKİNCİ BÖLÜM
Partilerin Giderleri

Madde 70-    Giderlerin yapılmasında usul......................................... 312

Madde 71-    Mali sorumluluk............................................................ 312

Madde 72-    Borç verme yasağı......................................................... 313

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Parti İçi Mali İşlemler

Madde 73-    Parti bütçeleri ve kesinhesabı........................................ 313

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Anayasa Mahkemesince Yapılacak Mali Denetim

Madde 74-    Kesinhesabın gönderilmesi............................................ 313

Madde 75-    Denetim......................................................................... 314

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümlerin Müeyyideleri

Madde 76-    Hazinece elkoyma......................................................... 315

Madde 77-    Paraya çevirme.............................................................. 315

DÖRDÜNCÜ KISIM
Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaçlar ve Faaliyetlerle İlgili Yasaklar

Madde 78-    Demokratik Devlet düzeninin korunması ile ilgili
yasaklar......................................................................... 316

İKİNCİ BÖLÜM
Milli Devlet Niteliğinin Korunması

Madde 79-    Bağımsızlığın korunması............................................... 317

Madde 80-    Devletin tekliği ilkesinin korunması.............................. 317

Madde 81-    Azınlık yaratılmasının önlenmesi.................................. 317

Madde 82-    Bölgecilik ve ırkçılık yasağı........................................... 318

Madde 83-    Eşitlik ilkesinin korunması............................................ 318

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atatürk İlke ve İnkılaplarının ve Laik Devlet Niteliğinin Korunması

Madde 84-    Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması....................... 318

Madde 85-    Atatürk'e saygı............................................................... 319

Madde 86-    Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin
istenemeyeceği.............................................................. 319

Madde 87-    Dini ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı........ 319

Madde 88-    Dini gösteri yasağı......................................................... 319

Madde 89-    Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması............. 319

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Yasaklar

Madde 90-    Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar            320

Madde 91-    Yan kuruluşlar yasağı (Mülga)....................................... 320

Madde 92-    Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek kuruluşlarıyla siyasi ilişki ve işbirliği yasağı (Mülga)                                                                                       320

Madde 93-    Parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uygun olma zorunluluğu    320

Madde 94-    Üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini üstlendirme yasağı  320

Madde 95-    Kapatılan siyasi partiler ve mensuplarının durumu........ 321

Madde 96-    Kullanılamayacak parti adları ve işaretler...................... 321

Madde 97-    12 Eylül 1980 Harekatına karşı beyan ve tutum yasağı(Mülga)            322

BEŞİNCİ KISIM
Siyasi Partilerin Kapatılması

Madde 98-    Görevli mahkeme ve savcılık........................................ 322

Madde 99-    Siyasi partilerle ilgili yasakları inceleme kurulu............. 323

Madde 100-  Siyasi partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde dava açılması 323

Madde 101-  Anayasadaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması 324

Madde 102-  Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine uyulmaması halinde yapılacak işlem   325

Madde 103-  Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olması hali..... 326

Madde 104-  Diğer sebeplerle başvuru............................................... 326

Madde 105-  Seçimlere katılmama nedeniyle dava açılması (İptal).... 327

Madde 106-  İdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi...... 327

Madde 107-  Kapatılan partinin malları.............................................. 328

Madde 108-  Kapanma kararının kapatmaya ilişkin hükmün sonuçlarına etkili olamayacağı (İptal) 328

ALTINCI KISIM
Siyasi Partilerin Kapanması

Madde 109-  Kapanma kararı............................................................. 328

Madde 110-  Kapanan siyasi partilerin malları................................... 328

YEDİNCİ KISIM
Ceza Hükümleri

 

Madde 111-  Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine gerekli bilgilerin verilmemesi  329

Madde 112-  Oylamaya hile karıştırılması.......................................... 330

Madde 113-  Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, defterlerin yok edilmesi veya gizlenmesi      330

Madde 114-  Gerçek dışı üye kaydı yapılması.................................... 330

Madde 115-  Organlarda görev alanların bildirilmemesi..................... 330

Madde 116-  Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi 331

Madde 117-  Kanuna aykırı sair davranışlar (İptal)............................ 331

Madde 118-  Genel ceza hükümleri.................................................... 331

Madde 119-  Özel yasaklılarla ilgili cezalar (Mülga)........................... 331

Madde 120-  Seçimlerde alınan tedbirlere uymama............................ 331

SEKİZİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 121-  Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri.. 332

Madde 122-  Uygulanmayacak kanun hükümleri Devletçe yardım.... 332

DOKUZUNCU KISIM
Geçici Hükümler

Geçici maddeler................................................................................. 334

ONUNCU KISIM
Yürürlük ve Yürütme

Madde 123-  Yürürlük........................................................................ 339

Madde 124-  Yürütme........................................................................ 339

İşlenemeyen hükümler....................................................................... 340

2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİM KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1-      Amaç ve kapsam........................................................... 343

Madde 2-      Seçim sistemi ve usulü.................................................. 343

Madde 3-      Milletvekili sayısı ve dağılımı........................................ 343

Madde 4-      Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı............ 344

Madde 5-      Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili
sayısının ilanı................................................................ 347

Madde 6-      Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü.......... 348

Madde 7-      Ara seçimi..................................................................... 348

Madde 8-      Seçimin yenilenmesi...................................................... 349

Madde 9-      Sürelerin tespiti.............................................................. 349

Madde 10-    Seçilme yeterliği............................................................ 349

Madde 11-    Milletvekili seçilemeyecek olanlar................................. 350

İKİNCİ BÖLÜM
Seçim Öncesi İşleri

Madde 12-    Adaylık......................................................................... 352

Madde 13-    İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasi partilerin durumu          352

Madde 14-    İller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren partilerin durumu           353

Madde 15-    İtiraz üzerine meydana gelen eksiklikler........................ 353

Madde 16-    Siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylar................ 354

Madde 17-    Kurullarda görevli hakimlerin durumu.......................... 354

Madde 18-    Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler.................. 355

Madde 19-    Görevden ayrılmaya ilişkin hükümler........................... 356

Madde 20-    Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri...................... 357

Madde 21-    Bağımsız adayların müracaatı........................................ 358

Madde 22-    Adaylara karşı itiraz...................................................... 359

Madde 23-    Adayların incelenmesi................................................... 360

Madde 24-    Adayların ilanı............................................................... 360

Madde 25-    Adaylıktan istifa ve ölüm.............................................. 360

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim günü işleri

Madde 26-    Kullanılacak oy pusulasının şekli.................................. 361

Madde 27-    Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi        364

Madde 28-    Oyların kullanma şekli.................................................. 364

Madde 29-    Geçerli oyların hesabı.................................................... 364

Madde 30-    Sayımın tutanağa geçirilmesi (Mülga)............................ 365

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçimden Sonra Yapılacak İşler

Madde 31-    İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi.................... 365

Madde 32-    İl seçim kurullarında birleştirme.................................... 365

Madde 33-    Genel baraj ve hesaplanması......................................... 365

Madde 34-    Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekili sayısının hesabı............................................................................ 367

Madde 34/A- Siyasi partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesabı(İptal)   367

Madde 35-    Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tespiti.................. 367

Madde 36-    Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi          368

Madde 37-    Seçim sonuçlarının yayımı............................................ 368

Madde 38-    Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayımlanması     369

Madde 39-    Seçimin veya tutanağın iptali......................................... 369

Madde 40-    Seçim belgelerinin saklanması....................................... 370

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 41-    Bağımsız adayların emaneten yatırdıkları para hakkında yapılacak işlemler    371

Madde 42-    Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama............. 371

ALTINCİ BÖLÜM
Değiştirilen Kanun Hükümleri

Madde 43-    Değiştirilen kanun hükümleri........................................ 372

Madde 44-61- Değiştirilen kanun hükümleri...................................... 372

Madde 62-    Değiştirilen kanun hükümleri........................................ 372

YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Geçici maddeler................................................................................. 372

SON HÜKÜMLER

Madde 63-    Seçimde oy kullanmayanlar.......................................... 376

Madde 64-    Yürürlükten kaldırılan kanunlar.................................... 376

Madde 65-    Yürürlük........................................................................ 376

Madde 66-    Yürütme........................................................................ 376

İşlenemeyen geçici madde            

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: genel seçimler