Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ilgın GÜLER
ISBN: 9786050501063
Stok Durumu: Tükendi
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ilgın GÜLER
Baskı Tarihi 2016/06
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HYB19
Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku
Av. Ilgın GÜLER
2016/06 Baskı, 398 Sayfa
ISBN 978-605-05-0106-3

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

I- ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) TANIMI 29

II- OSB’NİN NİTELİKLERİ 29

III- OSB – BAKANLIK İLİŞKİSİ 30

A) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeler 30

B) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yer alan düzenlemeler 31

1) Kuruluş aşamasında 31

2) Katılma payına ilişkin 31

3) Yer seçiminde 32

4) Kamulaştırmada 32

5) Planlamada 32

6) Arsa tahsis ve satışlarına ilişkin 32

7) Denetleme ve tedbir alma 33

8) Kredi kullanan OSB’lere özel düzenlemeler 33

IV- OSB’LERİN AMACI 34

V- OSB TÜRLERİ 34

A) İdarenin aktif katılımı ile hazırlık ve kuruluş süreci tamamlanan OSB’ler 35

1) Karma organize sanayi bölgeleri 35

2) İhtisas organize sanayi bölgeleri 35

B) Özel organize sanayi bölgeleri 36

C) Kendine özgü organize sanayi bölgeleri 38

1) Sanayi odaları tarafından kurulup yönetilmekte olan

organize sanayi bölgeleri 38

2) Tarıma Dayalı İhtisas organize sanayi bölgeleri 39

3) Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri 39

4) Islah organize sanayi bölgeleri 40

VI- KATILIMCI 41

VII- OSB’NİN YERİ 43

VIII- OSB’LERDE KURULAMAYACAK TESİSLER 43

A) Karma ve ihtisas OSB’lerde kurulamayacak tesisler, 43

B) Karma OSB’lerde kurulamayacak tesisler 44

C) OSB’lerin tesislere ilişkin değerlendirme yapması 44

Ç) OSB Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğünden önce faaliyette bulunan tesislere ilişkin geçici hüküm 44

IX- OSB’LERE İLİŞKİN YETKİ DÜZENLEMELERİ 45

A) Kuruluş aşamasında yetki 45

1) Kuruluş için başvurma yetkisi 45

2) Kuruluş onayı verme yetkisi 45

B) Planlamada yetki 46

1) OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması 46

2) OSB sınırları içinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri 46

C) Ruhsat ve izinlere ilişkin yetki 46

1) İnşaat (yapı) ruhsatı verme yetkisi 46

2) Yapı kullanma izni verme yetkisi 46

3) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi 46

4) Ruhsat ve izinlere ilişkin denetleme yetkisi 46

5) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin idari yetki 46

6) Reklam konusunda izin verme yetkisi 47

7) Hafta sonu çalışma izni verme yetkisi 47

8) Nakliye ve taşıma 47

Ç) Kamulaştırmada yetki 47

1) Kamu yararı kararı verme yetkisi 47

2) Kamulaştırma işlemlerini tesis etme yetkisi 48

D) Alt yapı ve genel hizmet tesislerine ilişkin yetki 48

E) Yönetmelik çıkarma ve düzenleme yapma yetkisi 48

F) Parsel ifraz ve tevhit işlemlerinde yetki 48

G) 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince,

“Takdir Komisyonuna” katılma yetkisi 48

X- OSB’LERDE DENETİM 49

A) Yeminli mali müşavir denetimi 49

B) Bakanlık denetimi 50

C) İnşaat, yapı kullanma, işyeri açma ve çalışma izin ve

ruhsatlarına ilişkin denetleme yetkisi 50

XI- OSB’LERDE GÜVENLİK 50

XII- OSB’LERDE EĞİTİM KURUMLARI 50

A) OSB’nin eğitim kurumu kurup işletmesi 51

1) OSB’lerin bizzat eğitim kurumu kurması 51

2) OSB’lerin eğitim amaçlı vakıf kurması/vakfa katılması 51

B) Katılımcı veya kiracı tarafından eğitim kurumu kurulup işletilmesi 52

XIII- OSB - YATIRIMCI İLİŞKİSİ 53

XIV- OSB - KOSGEB İLİŞKİSİ 53

XV- OSB’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURULMASI 54

XVI- OSB MEVZUATI 54

A) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 54

B) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 54

C) Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 55

XVII- OSB’LERİN TARAF OLDUĞU DAVALARDA YARGI KOLU VE GÖREV 55

A) Adli yargının görev alanına girdiği kabul edilen davalar 55

1) Taşınmazın OSB alanı dışına çıkarılması işleminekarşı açılan dava 55

2) Özel hukuk sözleşmelerine ilişkin işlemlerle ilgili dava 56

3) Sigorta şirketince açılan rücu davası 56

4) İzinsiz olarak OSB ortak alanından geçirilen enerji hattının kaldırılması ve katılım payının tahsili talebiyle açılan dava 56

5) OSB’de meydana gelen patlama nedeniyle açılan tazminat davası 56

6) Katılma payı ile ilgili dava 57

B) İdari yargının görev alanına girdiği kabul edilen davalar 57

1) Tahsis iptali işlemine karşı açılan dava 57

2) Plan iptali talebiyle açılan dava 58

3) Tescil işleminin iptali talebiyle açılan dava 58

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ

I- OSB’NİN KURULUŞUNA KATILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 59

A) OSB kuruluşuna katılmak konusunda yetkili oda 60

B) OSB kuruluşuna katılmak konusunda karar verme 

yetkisi odanın hangi organlarına aittir 61

C) Mesleki kuruluş ve teşekküller 61

Ç) OSB’nin kuruluşuna katılan il özel idaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılması hali 62

II- KURULUŞ BAŞVURUSU 62

III- YER SEÇİMİ 62

IV- KURULUŞ PROTOKOLÜ VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASI 62

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YER SEÇİMİ

I- YER SEÇİMİ YAPILIRKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 65

II- YER SEÇİMİ TALEBİ VE YER SEÇİMİ ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI 66

III- YER SEÇİMİNİN ÖN KOŞULLARI 67

IV- ETÜT AŞAMASI 68

A) Etüt çalışmalarının başlatılması 68

B) Etüt çalışmalarında kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların sorumluluğu 68

C) Etüt raporunun bölümleri 69

1) Giriş 69

2) Eşik analizleri 69

3) Alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi 69

4) Alan/alanların özellikleri 70

5) Sonuç ve öneriler 71

6) Kaynaklar 71

7) Ekler 71

Ç) Uygun alan bulunamaması durumu 71

V- YER SEÇİMİ KOMİSYONU 71

A) Komisyonun oluşturulması 71

B) Komisyonun görev ve işleyişi 72

C) Komisyon kararı ve raporu 72

VI- OSB YERİNİN KESİNLEŞMESİ 73

VII- MERA VASFININ DEĞİŞTİRİLMESİ 73

VIII- YER SEÇİMİ İLE SEÇİLEN ALANIN OSB DIŞINAÇIKARILMASI 74

IX- YER SEÇİMİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER 75

A) Özel OSB’lerde yer seçimi 75

B) Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde yer seçimi 75

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR

I- OSB ORGANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 77

II- OSB’NİN ORGANLARI 78

III- MÜTEŞEBBİS HEYET 78

A) Müteşebbis heyetin yapısı, oluşumu, üyeleri 78

1) Müteşebbis heyet üyeliğine seçilme şartları 79

2) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 80

a) İşyeri açma izni belgesi alarak OSB’de üretime geçtiğini belgeleyen işletmelerin sayısının, OSB’de kurulacak tüm işletme sayısının 1/3’üne ulaşması halinde 80

b) OSB’de genel kurul sürecinin başlaması ve ilk ve/veya müteakip genel kurul toplantısında müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde 81

3) Müteşebbis heyet üyeliğinin sona ermesi 82

B) Müteşebbis heyetin toplanması, toplantı ve karar yeter sayısı 82

C) Müteşebbis heyet kararlarının niteliği ve iptali 82

Ç) Müteşebbis heyetin (ve genel kurulun) görev ve yetkileri 83

D) Müteşebbis heyetin (ve genel kurulun) devredemeyeceği görev ve yetkiler 85

E) Müteşebbis heyet üyelerinin sorumluluğu 86

F) Müteşebbis heyetin görevinin sona ermesi 86

IV- GENEL KURUL 87

A) Genel kurula geçiş ve ilk genel kurul toplantısı 87

B) Genel kurulda müteşebbis heyetin göreve devam etmesi yönünde karar verilmesi 88

C) Genel kurul toplantıları 89

Ç) Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar 89

D) Genel kurul çağrısının şekli 90

E) Genel kurul toplantısının yapılamaması 90

F) Bakanlık temsilcisi 91

G) Bakanlığa müracaat ve gönderilecek belgeler 91

Ğ) Genel kurul gündemi 92

1) Olağan genel kurul gündemi 92

2) Olağanüstü genel kurul gündemi 93

H) Katılımcılar cetveli 93

I) Toplantı ve karar yeter sayısı 93

İ) Genel kurul toplantısının açılması ve başkanlık divanı 93

J) Genel kurulda oy hakkı ve temsil 94

1) Genel olarak 94

2) Hizmet ve destek alanlarında yer alanların oy hakkı 95

3) Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde oy hakkı ve temsil 95

4) Tek bir sanayici kooperatifinin kurduğu OSB’lerde oy hakkı ve temsil 96

K) Oy kullanma şekli 96

L) Organların ibra edilmemesi 97

M) Genel kurul tutanağı 97

N) Genel kurul kararlarının ilanı 97

O) Genel kurul kararlarının iptali 97

Ö) Genel kurulun görev ve yetkileri 98

V- YÖNETİM KURULU 98

A) Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu, üyeleri 98

1) Yönetim kurulu üyeliğine seçilme şartları 98

2) Yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi 99

3) Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde tesis edilecek işlemler 100

B) Yönetim kurulu toplantıları, toplantı ve karar yeter sayısı 100

C) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 101

Ç) Yönetim kurulunun yetki devri 103

D) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 103

VI- DENETİM KURULU 104

A) Denetim kurulunun yapısı, oluşumu, üyeleri 104

1) Denetim kurulu üyeliğine seçilme şartları 104

2) Denetim kurulu üyeliğinin sona ermesi 105

3) Denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde

tesis edilecek işlemler 105

B) Denetim kurulunun görev ve yetkileri 105

C) Denetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 106

VII- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 107

A) Bölge müdürlüğünün yapısı ve oluşumu 107

B) Bölge müdürünün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları 107

C) Genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB’lerde teşkilatlanma 108

1) Bölge müdürlüğü tip teşkilat şeması 108

2) Personelin niteliği 108

a) Genel şartlar 108

b) Özel şartlar 109

3) Ataması yapılacak personelden istenen belgeler 110

4) Personel istihdamı 110

5) Parasal ve sosyal haklar 111

6) Yolluk 111

7) Personelin statüsü ve sosyal güvenlik 112

8) Personel dosyaları 112

9) Çekilmede ve işe son vermelerde devir teslim 112

10) Görev ve sorumluluk 112

11) Basına bilgi ve demeç verme 112

12) Araç ve gereçlerin görev mahalli dışına çıkarılması 113

VIII- HİZMET ALIMI 113

IX- TEMSİL VE İLZAM 113

X- PARASAL HAKLAR VE ÖZLÜK HAKLARI 113

A) Müteşebbis heyet, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 

denetim kurulu üyeleri 113

B) Bölge müdürü ve sair personel 114

XI- SORUMLULUK 114

XII- SANAYİ ODALARI TARAFINDAN KURULUP YÖNETİLMEKTE OLAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ORGANLARI 115

BEŞİNCİ BÖLÜM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARAZİSİ

I- OSB ARAZİSİ İFADESİNİN KAPSAMI 117

II- ONAYLI SINIR 118

III- ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN OSB TARAFINDAN EDİNİLMESİ 118

A) Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin mülkiyetinin edinilmesi 119

B) Özel mülkiyetteki arazilerin mülkiyetinin edinilmesi 120

C) Mülkiyeti ihtilaflı arazilerin mülkiyetinin edinilmesi 121

Ç) Özel OSB’lerde mülkiyet edinimine ilişkin durum 121

D) Kadastral yollar 121

IV- KAMULAŞTIRMA 122

A) Kamulaştırmaya konu taşınmazlar 122

B) Kamu yararı kararı 122

C) Kamulaştırma işlemleri 122

Ç) Kamulaştırma işlemlerine karşı açılan davalarla ilgili yargı kararları 123

D) Kamulaştırma masrafları ve bedeli 125

V- KAMULAŞTIRMA DIŞI BIRAKMA VE MALİKİNE TAHSİSETME DURUMU (OSB’NİN MÜLKİYETİNİ EDİNMEDİĞİ ÖZEL MÜLKİYETTEKİ ARAZİLER) 125

VI- OSB ARAZİSİNDE YER ALAN BÖLÜMLER 126

A) Sanayi parselleri 127

B) Hizmet ve destek alanları 127

C) Ortak yerler 127

1) Ortak kullanım alanları 128

2) Ortak kullanım alanı dışındaki ortak yerler 128

VII- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU ALANLAR 129

VIII- MÜLKİYETİN KREDİ ALACAKLISINA GEÇMESİ HALİ 130

ALTINCI BÖLÜM
PLANLAMA

I- OSB’LERİN ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARLA İLİŞKİSİ 131

II- OSB’LERİN PLANLANMASINDA UYGULANACAK

  MEVZUAT 134

III- PLANLAMA YAPILIRKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN

  HUSUSLAR 134

IV- PLANLAMADA YETKİ 134

A) OSB’nin içinde kalan alanların planlanması 134

1) Planları hazırlama yetkisi 136

2) Planları onaylama yetkisi 136

3) Planları yürürlüğe koyma yetkisi 136

4) Özel OSB’lerde planlama yetkisi 137

B) OSB’nin dışında kalan alanların planlanması 137

V- OSB İMAR PLANI VE PARSELASYON PLANI ARASINDAKİ HİYERARŞİK İLİŞKİ 137

VI- İMAR PLANI 138

A) İmar planlarının yapılması zamanı 138

B) Planlama sınırı 138

C) İmar planı yapımı 139

1) İmar planında yer alacak unsurlar 139

2) Sanayi parsellerinin planlanması 139

3) Ortak kullanım alanlarının planlanması 139

4) Hizmet ve destek alanlarının planlanması 140

Ç) Onaylı sınırda imar planı 140

1)  İmar planı bulunan yerlerde 140

2) İmar planı bulunmayan yerlerde 141

3) İmar planına konu edilmeyecek ölçek ve nitelikte olan

(bağlantı yolu, enerji nakil hattı, su isale hattı, su kuyusu vb.)  tekliflerde 142

D) İmar planı onayı 142

E) İmar planının yürürlüğe girmesi 143

F) İmar planı değişiklikleri ve onayı 143

VII- YAPI VE YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR 144

A) Açıkta çalışma 145

B) Çevre yeşili 145

C) Geri çekme mesafeleri 145

Ç) İçyollar 146

D) Parsel içi yükleme boşaltma alanları 146

E) Parsel içi açık depolama alanları 146

F) Dış görünüşler 146

G) Bahçe duvarları 147

Ğ) Katılımcıya ait destek üniteleri 147

H) Katılımcıya ait tabela ve reklam panoları 147

I) Katılımcıya ait idari üniteler 147

İ) Sundurma 148

VIII- TESİSLERE KOT VERİLMESİ VE EMSAL HESABI 148

IX- PARSELASYON PLANI (İMAR UYGULAMASI) 148

A)  Parselasyon planı yapım yöntemleri 149

B) Düzenleme sınırının belirlenmesi 150

C) Tapu kayıtlarının ve haritaların elde edilmesi 151

Ç) Parselasyon planının ve eklerinin hazırlanması 151

D) Parselasyon planlarının onayı ve yürürlüğü 151

E) Parselasyon planlarının kontrol ve tescil işlemleri 151

F) Tevhit ve ifraz 152

X- SAĞLIK KORUMA BANDI 153

A) Sağlık koruma bandının belirlenmesinde uygulanacak

usul ve esaslar 153

B) Planlama ve sağlık koruma bandı 154

XI- OSB SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN VE ÖZELLEŞTİRME

  KAPSAM VE PROGRAMINDA BULUNAN ALANLARDA

  PLANLAMA YETKİSİ 155

XII- İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARINDA

  ZAMANAŞIMI 156

XIII- PLANLARIN İPTALİ DAVALARINDA

  GÖREVLİ MAHKEME 157

YEDİNCİ BÖLÜM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN YER EDİNİMİ VE KULLANIMI İLE ARSA TAHSİS VE SATIŞI

I- ORTAK KULLANIM ALANLARINDA TAHSİS 159

II- SANAYİ PARSELLERİ VE HİZMET VE DESTEK ALANINDA BULUNAN ARSALARIN TAHSİS VE SATIŞI 160

A) Arsa tahsisi 160

1) Arsa tahsis etme yetkisi 161

2) Arsa tahsisi kimlere yapılır 161

3) Arsa tahsisi için aranan temel şartlar 161

4) Arsa tahsisi için başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi 161

5) Arsa tahsisi işleminin geçerlilik kazanması ve

Arsa Tahsis Sözleşmesi 162

6) Arsa tahsisinin iptali 163

7) Arsa tahsisinin iadesi 165

8) Taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde tesis edilecek işlemler: gecikme faizi, erteleme, tahsis edilen arsanın geri alınması 165

9) Arsa tahsisinin iptali, tahsis iadesi ve taksitlerin zamanında ödenmemesi nedeniyle arsanın geri alınması hallerinde katılımcının hakları 166

a) Katılımcının parsel tahsis işleminden vazgeçmesi halinde ve/veya parsel üzerinde temel atılmış veya temel inşaatı bitirilmiş durumdayken tahsisin OSB tarafından iptal edilmesi halinde 166

b) Parsel üzerindeki inşaat temel seviyesinin üstüne

çıkmış durumdayken tahsisin OSB tarafından

iptal edilmesi halinde 167

c) Katılımcının taksitleri vadesinde ödememesi nedeniyle tahsis edilen arsanın, OSB tarafından geri alınması

halinde 167

ç) Arsa tahsisinin iptali, tahsis iadesi ve taksitlerin zamanında ödenmemesi nedeniyle arsanın geri alınması hallerinde, katılımcının ödemiş olduğu arsa tahsis bedellerinin iadesinde faiz 167

10) Arsa tahsis edilen katılımcının tesisini, OSB plan, proje ve ruhsatlarına uygun hale getirme ve yapma yükümlülüğü 168

11) Bedelsiz tahsis 169

B) Arsa satışı 170

1) Tapu verme 170

2) OSB’nin geri alım hakkı 173

C) Arsa bedelinin tespiti 173

Ç) Arsa tahsis ve satış gelirleri 174

D) Amacı dışında kullanma yasağı 175

III- KATILIMCILARA AİT ARSALARIN SATIŞI/DEVRİ/ TEMLİKİ 175

IV- FİNANSAL KİRALAMA 177

A) Finansal kiralama şirketi, finansal kiracı ve mülk sahibi 178

B) Finansal kiralama halinde “katılımcı” 178

C) Mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce 

finansal kiralama sözleşmesinin sona ermesi durumu 179

Ç) Finansal kiralamada muvazaa ve kanuna aykırılık halleri 179

V- ARSALARIN İCRA YOLUYLA SATIŞI 179

VI- OSB’LERDE KİRA 180

A) Kiracı 180

B) Katılımcının tesisini kiralama şartları 181

C) Kiralama halinde kiralayandan ve kiracıdan istenecekler 181

1) Kiralayandan istenen bilgi ve belgeler 181

2) Kiracıdan istenen bilgi ve belgeler 181

VII- KATILIMCININ AYKIRILIKLARI GİDERME

  YÜKÜMLÜLÜĞÜ 182

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ALT YAPI

I- ALT YAPI TESİSLERİ KURMA, KULLANMA VE  İŞLETME HAKKI 183

II- OSB’LERİN ALT YAPI VE GENEL HİZMET TESİSLERİNİ

  KURMA VE İŞLETME HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ

  YERİNE GETİRME ŞEKLİ 184

III- OSB’LERİN DIŞARDAN ATIK TEMİN ETMESİ 184

IV- İÇME VE KULLANMA SUYU TESİSLERİNİN KURULMASI

  VE İŞLETİLMESİ 185

V- DOĞALGAZ ALTYAPI TESİSLERİNİN KURULMASI VE

  İŞLETİLMESİ 186

VI- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 186

VII- ATIK SU YÖNETİMİ 186

VIII- KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERİLMEYECEK

  ATIKLAR, ARTIKLAR VE DİĞER MADDELER 187

IX- ATIK SU ALTYAPI TESİSLERİ YÖNETİMİ 188

X- BAĞLANTI İZİN BELGESİ VE KANALİZASYON 

  SİSTEMİNE BAĞLANTI 189

XI- AMBALAJ VE KATI ATIK YÖNETİMİ 190

XII- HAVA KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ 190

XIII- TEHLİKELİ VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 191

XIV- ZARARLI KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİNİN YÖNETİMİ 191

XV- OSB YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ 192

XVI- OSB’LERDE ELEKTRİK 193

A) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun OSB’yi ilgilendiren hükümleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 194

B) OSB içinde yer alan ve aynı zamanda 6446 sayılı Kanun çerçevesinde “serbest tüketici” niteliğine sahip tedarikçilerin durumu 196

C) OSB içinde yer alan sanayi tesisine uygulanacak tarife 196

Ç) Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik için teşvik uygulaması 197

D) Elektrik aboneliği için müracaatta belge sunumu 197

XVII- KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDEN OLUŞAN

  ORGANİZE KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİNDE

  ALTYAPI KATILIM PAYI 198

XVIII- ALT YAPI TESİSLERİ İLE İLGİLİ DİĞER 

  DÜZENLEMELER 198

XIX- ALTYAPI TESİSLERİ İLE İLGİLİ TAZMİNAT

  YÜKÜMLÜLÜĞÜ 199

DOKUZUNCU BÖLÜM
İZİN VE RUHSAT

I- İZİN VE RUHSAT VERME YETKİSİ 203

II- İZİN VE RUHSAT VERİLMESİ KONUSUNDA

  UYGULANACAK MEVZUAT 204

III- DENETLEME VE YAPTIRIM UYGULAMA YETKİSİ 204

IV- İNŞAAT (YAPI) RUHSATI 205

A) İnşaat ruhsatı başvurusu 205

B) İnşaat ruhsatı başvuru dilekçesine eklenecek belgeler 206

C) İnşaat ruhsatı başvurusu üzerine OSB’nin düzenleyeceği

belgeler 206

Ç) Yapı sahibinin hazırlatacağı projeler 206

1) Mimari proje 206

2) Statik proje 207

3) Elektrik projesi 207

4) Mekanik tesisat projesi 207

5) Atık su arıtma tesisi projesi 207

6) Yangın sistemi projesi 207

D) Yapı sahibinin hazırlatacağı projelerin hazırlanması

usul ve esasları ile sahip olmaları gereken nitelikleri 208

E) İlave esaslı tamir ve tadil ile proses değişikliği 208

F) Projelerin teslimi ve ruhsat verilmesi 209

G) Ruhsat süresi 210

Ğ) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan yapılar 210

V- YAPI KULLANMA İZNİ 212

VI- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU VE YAPTIRIMI 213

VII- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİ 213

VIII- REKLAM KONUSUNDA İZİN VERME YETKİSİ 214

IX - HAFTA SONU ÇALIŞMA İZNİ VERME YETKİSİ 215

X - NAKLİYE VE TAŞIMA FAALİYETİ KONUSUNDA

  İZİN VERME YETKİSİ 215

XI- ÖZEL OSB’LERDE ALT YAPI PROJE ONAYLARI 215

XII- OSB’LERİN RUHSAT VE İZİN VERME YETKİSİNE SAHİP

  OLMALARI NEDENİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

  KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 215

ONUNCU BÖLÜM
İHALE

I- BAKANLIK KREDİSİ KULLANAN OSB’LERDE  İHALE ESASLARI 217

A) İhale usulleri 218

B) İhaleye katılabilme şartları 218

C) İhaleye katılamayacak olanlar 218

Ç) İhale dosyasının hazırlanması 219

D) Keşif bedeli 220

E) İhalenin ilanı ve ihale dosyasının verilmesi 220

F) İlanda bulunması zorunlu hususlar 220

G) Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler 221

Ğ) İhale komisyonları 221

H) Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi 221

1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 221

2) Tekliflerin alınması ve açılması 222

3) Tekliflerin değerlendirilmesi 222

4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 223

I) İhalenin yapılıp yapılmaması 223

İ) Sonuçlandırma ve sözleşme düzenlenmesi 223

1) İhalenin karara bağlanması 223

2) İhale kararının onaylanması 223

3) Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi 224

4) Sözleşmeye davet ve kesin teminat 224

5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 224

6) Sözleşme yapılmasında OSB’nin görev ve sorumluluğu 225

7) İhalenin sözleşmeye bağlanması 225

II- HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE

  ONAYLANMASI 225

III- YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN DEVRİ 225

ONBİRİNCİ BÖLÜM
MALİ KONULAR

I- OSB’NİN GELİRLERİ 227

A) Katılma Payları 227

B) Yönetim aidatları, hizmet karşılıkları, altyapı katılım payları 228

II- BAKANLIĞIN VE OSB’NİN ÖNCELİKLİ (İMTİYAZLI)

  ALACAKLARI 230

III- OSB ALACAKLARINDA FAİZ 232

IV- KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDEN OLUŞAN ORGANİZE

  KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİNDE OSB ALACAKLARINDAN

  SORUMLULUK 234

V- OSB’NİN GİDERLERİ 234

VI- DEFTER TUTMA 235

VII- BAKANLIK KREDİSİ 235

A) Kredi kaynağı 235

B) Kredilendirmeye ilişkin usul ve esaslar 235

C) Kredi türleri 236

Ç) Kredi kullanımı 237

D) Kredinin teminatı 237

E) Bakanlığın denetimi 239

F) Kredi kullanan OSB’lerde ihale 239

G) Genel idare giderleri için kredi kullanılması haline 

özgü düzenlemeler 239

Ğ) Hakediş raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması 240

VIII- TEŞVİK, MUAFİYET VE İSTİSNALAR 240

A) 4562 sayılı OSB Kanunundan kaynaklanan muafiyetler 241

1) OSB’ye ilişkin genel muafiyet düzenlemesi 241

2) Atıksu bedelinden muafiyet 241

B) Katma Değer Vergisi muafiyeti (25/10/1984 tarihli ve

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu) 241

C) Emlak Vergisinden geçici muafiyet

(29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu) 242

1) Bina Vergisinden geçici muafiyet 242

2) Arazi Vergisinden geçici muafiyet 243

Ç) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 243

1) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muafiyet 243

2) Bina İnşaat Harcından ve Yapı Kullanma İzni Harcından istisna 244

3) Parselasyon Harcından istisna 244

4) Çevre ve temizlik vergisi 244

D) 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 244

E) 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu 244

F) 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Hakkında Kanun 245

G) Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik için teşvik uygulaması (09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu) 245

Ğ) OSB içinde yer alan sanayi tesisine uygulanacak tarife 245

ONİKİNCİ BÖLÜM

SONA ERME VE TASFİYE

I- OSB’LERİN SONA ERMESİ 247

II- TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN OSB’LERİN

  MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE TASFİYE SONUNA

  KADARKİ HUKUKİ DURUMU 247

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞU (OSBÜK)

I- OSB ÜST KURULUŞUNUN AMACI 251

II- OSB ÜST KURULUŞUNA KATILIM 251

III- OSB ÜST KURULUŞUNUN ORGANLARI 251

IV- GENEL KURUL 252

A) Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar 252

B) Genel kurul çağrısının şekli 252

C) Toplantının yapılmaması 253

Ç) Bakanlık temsilcisi 253

D) Bakanlığa müracaat ve gönderilecek belgeler 253

E) Genel kurul gündemi 254

F) Üyeler cetveli 254

G) Toplantı ve karar yeter sayısı 255

Ğ) Genel kurul toplantısının açılması ve başkanlık divanı 255

H) Genel kurulda oy hakkı ve temsil 255

I) Oy kullanma şekli 256

İ) Organların ibra edilmemesi 256

J) Genel kurul tutanağı 257

K) Genel kurul kararlarının ilanı 257

L) Genel kurul kararlarının iptali 257

M) Genel kurulun görevleri 257

V- YÖNETİM KURULU 258

VI- DENETİM KURULU 259

VII- GENEL SEKRETERLİK 259

VIII- OSB ÜST KURULUŞUNUN GELİRLERİ 260

IX- DEFTER VE BELGELER 261

X- BAKANLIK DENETİMİ 261

XI- SORUMLULUK 261

XII- OSB ÜST KURULUŞU-KOSGEB İLİŞKİSİ 261

EKLER

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 265

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 281

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 359

Organize Sanayi Bölgeleri İmar Planı Şartnamesi 365

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri

Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin

Usul ve Esaslar 381

Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları İçin Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokol 393

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar