Devlet Teorisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Oktay UYGUN
ISBN: 9786257528412
99,00 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oktay UYGUN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 730

Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her faaliyeti; evliliği, çocuk yetiştirmesi, çalışması, emekli olması, eğlenmesi, fikir veya kanaatler üretmesi ve daha pek çok eylemi devlet tarafından düzenlenir. Günümüzde, doğrudan ya da dolaylı olarak devleti ilgilendirmeyen hiç bir insani etkinlik alanı kalmamış gibidir. Bu nedenle, pek çok bilim dalı, devleti, devletin organlarını veya devletin bazı fonksiyonlarını inceler. Bütün bu kapsayıcılığına rağmen, insanlık tarihinin çok büyük bir kısmında devlet yoktu: İnsanlar her zaman toplu halde yaşamış olsa da, tarihin yalnızca küçük bir kesitini devlet çatısı altında geçirmişlerdir. Devlet teorisinin ilk konusu, devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığının incelenmesidir. Ardından devlet gücünün niteliği; bu gücün kaynağı, meşruiyeti ve sınırları tarihsel süreçte geçirdiği değişimi yansıtacak biçimde ele alınmalıdır. Devletin bu şekilde bütünsel olarak kavranması, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, kamu hukuku ve hukuk felsefesi gibi disiplinlerin devlet hakkında sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve senteziyle mümkündür. Devlet Teorisi, üniversitelerin bazı bölümlerinde aynı adla, hukuk fakültelerinde ise Genel Kamu Hukuku adıyla verilen bir ders konusudur.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   Giriş Bölümü


    TEMEL KAVRAMLAR


     Birinci Bölüm
     DEVLETİN KÖKENİ
     I- DEVLET ÖNCESİ TOPLUMLAR
     A- İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği
     B- İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması
     II- İLKEL TOPLUMDAN DEVLETLİ TOPLUMA GEÇİŞ
     A- Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler
     B- Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler
     C- Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi


      İkinci Bölüm
      KENT DEVLETİ
      I- ŞEFLİKLERDEN KENT DEVLETİNE GEÇİŞ
      II- İLK KENT DEVLETLERİ
      III- İLK İMPARATORLUK
      IV- ESKİ YUNAN UYGARLIĞINDA KENT DEVLETLERİ
      V- YUNAN KENT DEVLETLERİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
      A- İlk Demokratik Reformlar
      B- Atina Demokrasisinin Kurumları
      VI- ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
      A- Küçük Ölçekli Bir Devlet
      B- Yüz Yüze Toplum
      C- Türdeş Sosyal Yapı
      VII- ATİNA DEMOKRASİSİNDE KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER
      A- İfade Özgürlüğü
      B- İnanç Özgürlüğü
      C- Diğer Özgürlükler
      D- Özgürlüklerin Güvencesi
      VIII- ATİNA'DA YURTTAŞLIK STATÜSÜ VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ
      A- Sitenin Bağımsızlığı
      B- Siyasal Yaşama Aktif Katılım
      C- Atina'da Kölelik
      D- Amatör Siyaset
      IX- ATİNA'DA MUHALİF SİYASAL DÜŞÜNCE
      A- Radikal Muhalefet: Platon
      B- Ilımlı Muhalefet: Aristoteles
      X- YUNAN KENT DEVLETLERİNİN ÇÖKÜŞÜ
      XI- ROMA: KRALLIK, CUMHURİYET, İMPARATORLUK
      XII- İMPARATORLUK DÜZENİ


       Üçüncü Bölüm
       FEODAL DEVLET
       I- FEODAL TOPLUM
       II- FEODAL İKTİDAR
       III- TEOKRATİK İKTİDAR ANLAYIŞI
       A- Tanrı Devleti: Aziz Agustinius
       B- Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquinolu Thomas
       IV- LAİK İKTİDAR ANLAYIŞI
       A- İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius
       B- İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori: İbni Haldun


        Dördüncü Bölüm
        ULUS DEVLET
        I- EGEMEN İKTİDARIN DOĞUŞU
        A- Laik İktidar: Nicola Machiavelli
        B- Egemen İktidar: Jean Bodin
        C- Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes
        II- EGEMEN İKTİDARIN SINIRLANMASI
        A- Doğal Haklar Teorisi: John Locke
        B- Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu
        III- EGEMEN İKTİDARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ
        A- Halk Egemenliği: Jean-Jacques Rousseau
        B- Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau
        C- Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği
        IV- EGEMEN İKTİDARIN BÖLÜNMESİ: FEDERAL DEVLET
        A- Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi
        B- Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması
        C- Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı
        D- ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması
        E- Egemenlik Atomunun Bölünmesi
        F- Bölgeli Devlet
        G- Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması
        H- Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması
        V- EGEMEN İKTİDAR VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ
        A- Hukuk Devleti / Hukukun Üstünlüğü İlkesinin Tarihsel Gelişimi
        B- Hukuk Devleti İlkesinin Şekli ve Maddi Kriterleri
        C- Türkiye'de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi
        D- Anayasa Mahkemesi'nin Hukuk Devleti Anlayışı


         Beşinci Bölüm
         MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER
         I- LİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
         A- Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
         B- Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
         II- MARKSİZM
         A- Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm
         B- Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
         C- Marksizmin Öngörüleri
         D- Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi
         III- FAŞİZM
         A- Faşizmin İtalya'da Doğuşu
         B- Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
         C- Faşist Hareketin Değerlendirilmesi
         IV- NASYONAL SOSYALİZM
         A- Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu
         B- Irk Devletinin Kuruluşu
         C- Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri
         D- Totaliter Diktatörlük
         V- ANARŞİZM
         A- Anarşizm ve Bireyin Önemi
         B- Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
         C- Anarşizm ve Şiddet
         D- Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği
         E- Anarşizm ve Demokrasi


          Altıncı Bölüm
          DEMOKRASİ TEORİSİ
          I- MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
          II- MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
          III- DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
          A- Tarihsel Deneyim
          B- Demokrasinin Ahlaki Temeli
          C- Demokrasinin Rasyonel Temeli
          IV- DEMOKRASİ MODELLERİ
          V- DEMOKRATİK ELİTİZM VE KATILIMCI DEMOKRASİ
          VI- ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ VE KONSENSÜS DEMOKRASİSİ
          A- Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı
          B- Demokrasinin Çoğunluk ve Konsensüs Modelleri
          C- Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
          VII- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ
          A- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
          B- Türk Devrimi ve Demokratikleşme
          C- Tek Parti Rejiminin Niteliği
          D- Çok Partili Dönem
          E- 1961 Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
          VIII- KONSENSÜS DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE


           Yedinci Bölüm
           İNSAN HAKLARI TEORİSİ
           I- TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
           A- İnsanın Değeri ve İnsan Onuru
           B- Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu
           II- İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI
           III- HAK KUŞAKLARI VE BÜTÜNSELLİK İLKESİ
           IV- KÜLTÜREL RÖLATİVİZM VE EVRENSELLİK İLKESİ
           A- İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik
           B- Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları
           C- İslam Kültürü ve İnsan Hakları
           D- Evrensellik Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme
           V- BİRİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
           VI- İKİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
           A- İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri
           B- Sosyal Hakların Güçlendirilmesi
           VII- ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
           VIII- DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
           A- Biyo-teknoloji ve İnsan Doğası
           B- Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru
           C- Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri
           IX- İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI POLİTİKA


            Sekizinci Bölüm
            SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ
            I- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
            A- AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü
            B- Irkçı Düşünce Açıklamaları
            C- Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü
            D- Nefret İfadesi ve TCK 216
            E- Siyasal Eleştiri Özgürlüğü
            F- Ayrılıkçı Görüşler
            G- Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü
            II- SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
            A- Siyasal Partilerin İşlevi
            B- AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü
            C- AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi
            D- Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet
            III- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
            A- Demokrasi ve Toplantı Özürlüğü
            B- Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar
            C- Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar
            D- Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar
            E- Toplantılara Müdahale Edilmesi
            F- Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme


             KAYNAKLAR

             Yorum Yap

             Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
             İlgili Yayınlar