İdare Hukuku


Sırala:
Göster:
İmar Barışından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ, Gökhan BATAK
İmar Barışından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri Av. Ali Rıza İLGEZİ, Av. Gökhan BATAK 2020/01 1. Baskı, 316 Sayfa ISBN 978-975-02-4734-7 İçindekiler Önsöz  5 Bu Kitap NedenYazıldı?  11 1. Yapı ve BinaNedir?  13 2. Kaçak Yapı Nedir veYaptırımı Nelerdir?  15 3. İmar MevzuatınaAykırı Yapı (Kaçak Yapı) Nedir?  21 4. Yapı Kayıt BelgesiNedir?  30 5. İmar Barışınaİhtiyaç Duyulmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?  39 6. İmar Barışı i...
76,00 TL
İdarenin Re'sen İcra Yetkisi
Yazar: Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI
İdarenin Re'sen İcra Yetkisi Dr. Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI 2020/01 1. Baskı, 346 Sayfa ISBN 978-605-300-918-4 Elinizdeki bu çalışma, 2019 yılının Haziran ayında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programında, Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN, Doç. Dr. Dilşat YILMAZ ve Doç. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ’den oluşan jüri önünde doktora tezi olarak sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir....
85,00 TL
Türkiye'de İdari Gözetim
Yazar: Başak GÜZEL
Türkiye'de İdari Gözetim Arş. Gör. Başak GÜZEL 2020/01 1. Baskı, 176 Sayfa ISBN 978-975-02-5843-5 İdari gözetim tedbiri, büyük oranda yabancılar hukuku kapsamında ele alınmaktaysa da esasen bir idari işlem olması sebebiyle, bu tedbirin idare hukuku perspektifinden değerlendirilmesi de oldukça önemli ve gereklidir. Bu doğrultuda kavram; sığınmacı, sınır dışı, uluslararası koruma, sınır güvenliği gibi diğer kavramlarla ilişkili olup ceza hukukuna ait gözaltı ve güvenlik tedbirleri ile idare hukuku...
52,00 TL
İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk
Yazar: Cihan YÜZBAŞIOĞLU
İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk Dr. Cihan YÜZBAŞIOĞLU 2020/01 1. Baskı, 596 Sayfa ISBN 978-975-2449-86-2 Sağlığın bir yandan insan hakkı olarak ileri sürülebilen diğer yandan alınıp satılabilen, metalaşmış bir olgu halini almasıyla, paternalist hasta-hekim ilişkisi, hastanın hekimin faaliyetlerini sorguladığı bir ilişkiye dönüşmüştür. Böylece sağlık hukuku, ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda soruml...
90,00 TL
İdare Hukuku Açısından Ruhsat
Yazar: M. İsmail ÇEKİÇ
İdare Hukuku Açısından Ruhsat Arş. Gör. M. İsmail ÇEKİÇ 2019/12 1. Baskı, 186 Sayfa ISBN 978-975-2449-61-9 İdare Hukuku'nda ruhsat kavramı bir yönüyle tesis edilen bir idari işlem yerine kullanılırken, diğer yönden idari faaliyet aracını işaret eder anlamda kullanılmaktadır. Elinizdeki eserde ruhsatlar, bu ayrım dikkate alınarak iki bölümde incelenmiştir. Eserde her türlü ruhsat açısından süre, ödenen bedel, ruhsat alım usulü, hangi faaliyetlerde kamu hizmeti uğruna ruhsat verildiği hususu, kaza...
30,00 TL
-10%
Yapım İşlerinde Hakediş Düzenleme Esasları Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa KEMER
Yapım İşlerinde Hakediş Düzenleme Esasları Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Mustafa KEMER 2019/11 1. Baskı, 914 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-245-523-4 İÇİNDEKİLER5 l. BÖLÜM27 1. SÖZLEŞMELER27 1.1. İhalenin sözleşmeye bağlanması27 1.2. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yasak fiil ve davranışlar27 1.3. Sözleşmelerde eşitlik ilkesi28 1.4. Sözleşmenin devri;30 1.4.1.  Sözleşmenin devredilmesi halinde “EKAP” üzerinden yapılacak işlemler;34 1.5. Sözleşme ve ihale dokümanı bağlantısı34 1.6. İhale dokü...
275,00 TL 247,50 TL
İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti
Yazar: İlker Hasan DUMAN
İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti İlker Hasan DUMAN 2019/11 1. Baskı, 138 Sayfa ISBN 978-975-02-5791-9 Temel ilke, söze ve sözleşmeye bağlılıktır: Sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, kararlaştırılan edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeniyle değişmiş olsa bile borçlu sözleşmedeki edimini olduğu gibi yerine getirecektir; kural budur. Sözleşmenin yapıldığında karşılıklı edimler arasında var olan denge sonradan koşulların olağan üstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri a...
45,00 TL
Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkı Bakımından Anayasal İncelenmesi
Yazar: Yavuz ÇAKIR
Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkı Bakımından Anayasal İncelenmesi Yavuz ÇAKIR 2019/11 1. Baskı, 110 Sayfa ISBN 978-975-2449-41-1 Kamulaştırmasız el atma halen hukukumuzda tartışılmaya devam eden bir sorundur. Bu çalışma iki bölümden oluşmakla birlikte birinci bölümde öncelikle mülkiyet kavramından bahsedilmiş, idarenin mülkiyet hakkına hukuk çerçevesinde müdahalesine izin veren kamulaştırma işleminin kapsamı belirlenmiştir. İkinci bölümde ise kamulaştırmasız el atma kavramı, kamulaştırma...
22,00 TL
Türk İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA,
Türk İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Prof. Dr. Murat SEZGİNER,  Prof. Dr. Cemil KAYA  2019/11 1. Baskı, 293 Sayfa ISBN 978-975-7179-23-2 İçindekiler Birinci Bölüm Olaylar ve Çözümleri Olay I Düzenleyici Ve Denetleyici Kurum - İdari İşlem - İdari İşlemin Unsurları Olay II Belediye – Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu - Mahalle Kurulması - İmtiyaz - Ruhsat - Kamulaştırma Olay III İl Özel İdaresi - İmtiyaz - İhale - Ruhsat - Kamulaştırma Olay IV Disi...
40,00 TL
Rant İmar İtibar
Yazar: Tamer UTKUCU, Elif ÇAĞLAN
İH139 Rant İmar İtibar Dr. Tamer UTKUCU - Elif ÇAĞLAN 2019/11 2. Baskı, 216 Sayfa, ISBN 978-975-2449-54-1 İmar planları hukuki, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan geniş etki alanıyla birlikte yaşadığımız şehirlerin ruhuna temas etmekte ve hayatımızın her alanına dokunmaktadır. Kamu yararı açısından son derece hassas olan imar planlaması, büyük bir rant kaynağı olarak da ortaya çıkmakta, böylece bu rantın paylaşımı sorunu doğmakta ve planlamacı kurumlara karşı güven duygusu ön plana çıkmaktadır....
33,00 TL
Türk İdare Hukukunda İdari İstikrar İlkesi
Yazar: Harun YILMAZ
Türk İdare Hukukunda İdari İstikrar İlkesi Dr. Harun YILMAZ 2019/11 1. Baskı, 346 Sayfa ISBN 978-975-2449-44-2 Hukukun genel ilkeleri, toplumsal ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına hukuka bağlı olan devletlerde uygulanan kurallar bütünüdür. İdare hukukunda da hukukun genel ilkelerinin önem ve değeri yadsınamaz. Zira hukukun genel ilkeleri, bireyleri idarenin hukuka aykırı uygulamalarından korumanın yanında, idari işleyişte istikrarlı bir yapının ortaya çıkarılmasına da katkı sunma...
45,00 TL
İdare Hukuku – Genel Esaslar – Cilt 1 Ücretsiz Kargo
Yazar: A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN
İD033-1 İdare Hukuku – Genel Esaslar – Cilt 1 Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK – Prof.Dr.Turgut TAN 2019/10 13. Baskı, 1001  Sayfa, Ciltli ISBN 978- 975-7425-70-0 İdarenin faaliyet alanının çeşitliliği ve yaygınlığı yanında, mevzuattaki değişikliklerin sıklığı, kitaptaki bazı konuların bu değişiklikler çerçevesinde gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Mevzuattaki bazı değişikliklerin yargı kararlarına da yansımıştır. Kitabın onüçüncü basısında bu gelişmeler dikkate alınarak, özellikle...
149,00 TL
Kara Avcılığı Davaları
Yazar: Mehmet Emre YENİPINAR
Kara Avcılığı Davaları Av. Murat Emre YENİPINAR 2019/10 1. Baskı, 288 Sayfa ISBN 978-605-7615-66-4 4915 sayılı Kanun’un amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, avlanmalarının kontrol altına alınması, avcılığın düzenlenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesidir. Bu bakımdan, hukuka aykırı eylemleri ile doğaya zarar veren ve doğal ortamı bozan kişil...
79,00 TL
Themis - İdari Yargı
Yazar: Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
SH005 Themis - İdari Yargı Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN 2019/10 14. Baskı, 280 Sayfa   ISBN 978-975-2449-22-0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi İKİNCİ BÖLÜM İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdari Yargı Örgütü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Yargı Görevlileri BEŞİNCİ BÖLÜM İdari Yargının Görev Alanı ALTINCI BÖLÜM Yargı Kolu Uyuşmazlıkları (Uyuşmazlık Yargısı) YEDİNCİ BÖLÜM İdari Davalar SEKİZİNCİ BÖLÜM İdari Davaların Açılması ve Y...
37,50 TL
Belediye Şirketleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Eren SÖNMEZ, Cem GÜÇLÜ, Ali Rıza İLGEZDİ
Belediye Şirketleri Av. Eren SÖNMEZ, Av. Cem GÜÇLÜ, Av. Ali Rıza İLGEZDİ 2019/10 1. Baskı, 511 Sayfa ISBN 978-975-02-5769-8 Belediye şirketleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son günlerde ise gündemden düşmeyen dikkat çekici konulardan biri olmuştur. Özellikle büyükşehir belediye şirketleri gerek bütçeleri gerekse organizasyon yapıları itibariyle bir çok belediyeden büyüktür. Bu da belediye şirketlerinin gündemden düşmemesine sebep olmaktadır. 696 Sayılı Kanun Hük...
115,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 667 (45 Sayfa)