İdare Hukuku


Sırala:
Göster:
Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği
Yazar: Nurhan YAPRAK
Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği Dr. Nurhan YAPRAK 2020/07 1. Baskı, 216 Sayfa ISBN 978-625-7899-60-4 Mahalli idareler içerisinde en etkin hizmet gören belediyelerin yürüttükleri faaliyetler hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyeler bu faaliyetleri bizzat yerine getirmenin yanında kanunla kendilerine tanınan yetki sayesinde kurdukları şirketler vasıtasıyla da yerine getirmektedirler. Belediyeler tarafından kurulan bu şi...
40,00 TL
 İdari İşlemin Geri Alınması
Yazar: Turgut TAN
 İdari İşlemin Geri Alınması Prof. Dr. Turgut TAN 2020/06 1. Baskı, 211 Sayfa ISBN 978-625-7067-23-2 GENEL GİRİŞ İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERME BİÇİMLERİ A- İdarî İşlemin Yapanın İdaresi Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi    B- İdarî İşlemin Yapanın İradesine Bağlı Nedenlerle Sona Ermesi C- «Désuétude» ve «Caducité» GERİ ALMA KAVRAMI, KAPSAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN AYRIMI A- Geri Alma Kavramı 1) Tanımı 2) Geri Alma ve Kaldırma a- İdarî İzinler ve Negotium – Instrumentum Ayrımı b- İdarî ...
59,90 TL
Türk İdare Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA
Türk İdare Hukuku Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ- Prof. Dr. Murat SEZGİNER – Prof. Dr. Cemil KAYA 2020/06 12. Baskı, 786 Sayfa ISBN 978-625-7127-01-1 İçindekiler Birinci Bölüm GENEL OLARAK İDARE VE İDARE HUKUKU Kamu Hukuku Branşı Olarak İdare Hukuku İdare İle İlgili Genel Bilgiler İdare Hukukunun Özellikleri İdare Hukukunun Kaynakları İdari İşlemler Arasında Hiyerarşi İdari Rejim İdarenin Alanı İdareyi Etkileyen Temel İlkeler İkinci Bölüm ORGANİK İDARE (İDARİ TEŞKİLÂT) İdari Teşkilâta Hâkim Ol...
119,00 TL
İdare Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İdare Hukuku Dersleri Kemal GÖZLER – Gürsel KAPLAN 2020/06 22. Baskı, 800 Sayfa ISBN 978-625-7090-28-5 İÇİNDEKİLER İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Mevzuat 2 II. Mahkeme Kararları 3 III. Bilimsel Eserler 5 IV. İnternet Kaynakları 7 V. Kaynak Tarama 7 Birinci Kısım İDARE VE İDARE HUKUKU Bölüm 1 İDARE KAVRAMI Kamu İdaresi - Özel İdare Ayrımı 9 Organik Anlamda İdare-Fonksiyonel Anlamda İdare Ayrımı 10 I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare) 11 A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması 11 B....
85,00 TL
İçtihat ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Yazar: Ural AKÜZÜM
İçtihat ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM 2020/06 1. Baskı, 176 Sayfa ISBN 978-625-7899-52-9 Bu çalışma Türk Kamu Hukuku, özellikle de idare hukuku öğretisindeki meslek örgütlerinin hukuki yapısı, idare hukukundaki yeri, dünyada bu alandaki düzenleme ve uygulamaları tartışmayı hedeflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kamu niteliğini haiz olarak tanımlanan bu meslek örgütleri toplumsal hayatımızın vazgeçilmez unsurla...
35,00 TL
Türk Hukukunda Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi
Yazar: Ahmet Talha TETİK
Türk Hukukunda Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Ahmet Talha TETİK 2020/06 1. Baskı, 210 Sayfa ISBN 978-625-708-840-4 İÇİNDEKİLER   ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR.. 5 İÇİNDEKİLER. 7 KISALTMALAR CETVELİ  11 GİRİŞ ..13   BİRİNCİ BÖLÜM KAMU KÜLFETLERİ KARŞISINDA EŞİTLİK İLKESİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ   I. İLKENİN TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ17 A. Tanımı  17 B. Tarihi Gelişimi  19 C. Hukuki Niteliği 25 II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ŞARTLARI .28 A. İdari Davranış. 28 B....
55,00 TL
Kamu Harcamalarında Yetki, Sorumluluk ve Denetim
Yazar: Zeynep MÜFTÜOĞLU
Kamu Harcamalarında Yetki, Sorumluluk ve Denetim Zeynep MÜFTÜOĞLU 2020/06 1. Baskı, 333 Sayfa ISBN 978-625-708-826-8 İÇİNDEKİLER   ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR TABLOSU 17 GİRİŞ 19   BİRİNCİ BÖLÜM BÜTÇE VE KAMU HARCAMALARI   A. BÜTÇE HAKKI VE BÜTÇE KANUNU.23 1. Bütçe Kavramı  23 2. Bütçe Hakkı  27 a. Bütçe Hakkı-Bütçe Yetkisi 28 b. Batı’da Bütçe Hakkının Gelişimi. 30 c. Ülkemizde Bütçe Hakkının Gelişimi . 37 i. Tanzimat Dönemi’nde Bütçe Hakkı . 38 ii. Meşrutiyet Dönem...
78,00 TL
Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması
Yazar: Cemal BAŞAR
Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması Dr. Iur. Cemal BAŞAR 2020/06 1. Baskı, 362 Sayfa ISBN 978-625-7899-40-6 Kişisel verilerin korunması, bireyler açısından bir hak olmakla beraber, idare için de bir yükümlülüktür. Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması konusu idare hukuku boyutuyla değerlendirilmiştir. Bu konuda Türk Hukuku'na kaynak teşkil eden Avrupa Birliği'nin ilgili düzenlemelerinden de bahsedilerek, karşılaştırılmalı bir inceleme yapılmış...
55,00 TL
İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Hizmet Kusuru
Yazar: Canan YAVUZ
Yargı Kararlarında İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Hizmet Kusuru Canan YAVUZ 2020/06 1. Baskı, 222 Sayfa ISBN 978-605-168-350-8 Çalışma da idarenin hukuki sorumluluğu ile idarenin idare hukukundan doğan sorumluluğu olarak değerlendirilen hizmet kusurundan doğan sorumluluğunun kapsamı ve unsurları, bu sorumluluğu azaltan ya da ortadan kaldıran nedenler ve bunların hukuki sonuçları teorik bilgi ile birlikte ağırlıklı olarak yargı içtihatlarından yararlanılarak ortaya konmuş. Özellikle Danıştay ve Y...
55,00 TL
İdare Hukuku – İdari Yargı Ders Notları
Yazar: Turan YILDIRIM, Hüseyin Melih ÇAKIR
İdare Hukuku – İdari Yargı Ders Notları Prof. Dr. Turan YILDIRIM – Doç. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR 2020/05 2. Baskı, 281 Sayfa, ISBN 978-625-7899-25-3 Kitap, Adalet Meslek Yüksek Okulu müfredatına uygun olarak İdare Hukuku ve İdari Yargı konularını içerecek şekilde hazırlanmış; her bölümün sonuna öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve bilgilerini ölçmesi amacıyla metin ve test sorularından oluşan bölümler eklenmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP İDARE HUKUKU BİRİNCİ KISIM Türkiye'nin İdare ...
36,00 TL
-10%
İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri
Yazar: Seyfettin KARA
İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri Dr. Seyfettin KARA 2020/05 1. Baskı, 323 Sayfa ISBN 978-605-05-0597-9 İmarplanlamasının hedefleri düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşme dir. İm arplanlamas ı nın hedeflerinin gerçekleştirile bilmesiiçin bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple imar planlamasına ve i mar mevzuatına aykırı (ruhsatsız veya ruhsata aykırı) yapılar içinimar yaptırımları düzenlenmiştir. Bu yaptırımlardan biri imar para cezasıyaptırı...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
İdari Yargılama Usulü Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Turgut CANDAN
Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu Turgut CANDAN 2020/05 5. Baskı, LIV+1416 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0540-5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Kapsam ve Nitelik MADDE: 115 İDARİ YARGI DÜZENİ VE YARGILAMA USULÜ15 I-KURULUŞ VE GÖREVLERİ16 A-İLK DERECE YARGI YERLERİ16 1-İDARE MAHKEMELERİ17 a-Oluşumu17 b-Görevleri17 2-VERGİ MAHKEMELERİ25 a-Oluşumu28 b-Görevleri29 3-DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ37 a-Dava Dairelerinin Oluşumu40 b-Danıştay’ın İlk derece Mahkemesi Olarak Görevleri41 ba-B...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri  ve Bütçe
Yazar: M. Kâmil MUTLUER, N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ
Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri  ve Bütçe Prof. Dr. M. Kamil MUTLUER, Dr. N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ 2020/05 1. Baskı, 327 Sayfa ISBN 978-605-05-0596-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM  KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARI 1. KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 1.1. Kamu Hizmetleri 31 1.1.1. Kamu Hizmetlerinin Niteliği 31 1.1.2. Kamu Hizmetlerinin Türleri 33 1.1.2.1. Kamusal Hizmetler 33 1.1.2.2. Yarı Kamusal Hizmetler 34 1.1.2.3. Özel Hizmetler 3...
60,00 TL 54,00 TL
Türk İdari Yapısı ve Türk İktisat Politikası
Yazar: Tahsin ÇAYIROĞLU
Türk İdari Yapısı ve Türk İktisat Politikası Tahsin ÇAYIROĞLU 2020/04 1. Baskı, 179 Sayfa ISBN 978-605-315-819-6 Bir ülkenin idari yapısı ve biçimi, aynı zamanda devletin omurgasını da oluşturur. Bu nedenle, sistemler ve rejimler değişse de bir devletin sürekliliğini onun bürokratik yapısı ve gücü oluşturmaktadır. Nitekim Türklerin son bin yılına baktığımızda Hunların varisi olarak Göktürkler ve Uygurların parçalanmasını izleyen süreçte Türkistan’ın batısında Türgişler ortaya çıkmıştır. Türgişle...
54,00 TL
İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları
Yazar: Selman Sacit Boz, Mehmet Nacak, Hasan Burak Öndin ,Yücel Özdemir ,Mustafa Oğuzhan Bölükbaşı ,Sümeyye Ulusoy
İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları Selman Sacit Boz  -  Mehmet Nacak  -  Hasan Burak Öndin  -  Yücel Özdemir  -  Mustafa Oğuzhan Bölükbaşı  -  Sümeyye Ulusoy 2020/04 1. Baskı, 351 Sayfa ISBN 978-625-708-811-4 Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce yaşamış, Mısırlı din adamı ve şair Ankhu tarafından yazılmış ve Eski Kültür Bakanlarından edebiyatçı Talat Sait Halman tarafından "Eski Mısır'dan Şiirler" isimli çeviri eserde yer alan "Bozuk düzen...
55,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 700 (47 Sayfa)