İdare Hukuku


Sırala:
Göster:
İdare Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet NOHUTÇU
İdare Hukuku Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU 2020/03 25. Baskı, 886 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-7197-63-8 Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak 17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 46 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl...
120,00 TL
İdare Hukuku Mevzuatı
Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA, Süleyman ARSLAN
İdare Hukuku Mevzuatı Prof. Dr. Süleyman ARSLAN - Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ - Prof. Dr. Murat SEZGİNER - Prof. Dr. Cemil KAYA 2020/03 15. Baskı, 1092 Sayfa, Ciltli, ISBN 978-975-7197-65-2 Anayasa İlgili Kanunlar Mahkeme Kararları I. Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı II. İdari Usul Ve İdari Faaliyet III. Kamu Personeli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat Ve  Görevleri Hakkında ...
99,00 TL
-10%
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi
Yazar: Yiğit ÇELİK
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi Yiğit ÇELİK 2020/03 1. Baskı, 198 Sayfa ISBN 978-605-05-0544-3 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel HukukBölümü Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan bu çalışma, 20.06.2019 tarihindeProf. Dr. Hasan İşgüzar, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan ve Dr. Öğr. ÜyesiDursun Ali Demirboğa’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabuledilmiştir. Jüri tarafından kabul edilen tezin değiştirilmeme...
60,00 TL 54,00 TL
Construction Contract in Return for Flat in Turkish Law
Yazar: Metin POLAT
Construction Contract in Return for Flat in Turkish Law Metin POLAR 2020/03 1. Baskı, 136 Sayfa ISBN 978-605-300-997-9 Çalışmamızın temel amacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının çeşitli sebeplerle değişmesi ve sözleşmeye giren yeni tarafların hukuki durumlarının tespitidir. Bu kapsamda çalışmamız üç bölüme ayrılarak oluşturulmuştur. Çalışmamızın ilk bölümünde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, şekli, tarafları ve tarafların hak ve yükümlülükleri...
40,00 TL
-10%
Kamulaştırma Kamulaştırmasız  El Atma ve İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Erdoğan BUYURGAN, Emel KARABAĞ
Son Değişikliklerle Birlikte Açıklamalı - İçtihatlı Kamulaştırma Kamulaştırmasız  El Atma ve İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar Erdoğan BUYURGAN - Emel KARABAĞ 2020/03 1. Baskı, 1692 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0538-2 18. Hukuk Dairesi'nin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu kararı ilekapatılmasından sonra, 01.01.2017 tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanunu vekamulaştırmasız el atmaya dayalı uyuşmazlıkların tamamına Yargıtay 5. HukukDairesi tarafından bakılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemel...
295,00 TL 265,50 TL
Kamulaştırma Davaları Adli Yargı Süreci Ücretsiz Kargo
Yazar: Rahmi ARSLAN
Kamulaştırma Davaları Adli Yargı Süreci Av. Rahmi ARSLAN 2020/02 1. Baskı, 572 Sayfa ISBN 978-975-02-5939-5 Kamulaştırma, idari bir kararla başlayan, yargı süreci ile devam eden ve nihayetinde yine bir takım idari işlemlerle sonuçlanan aşamalardan oluşur. Hiç şüphesiz bu aşamaların en önemli olanı, idari süreçte meydana gelen bazı eksiklik ve aksaklıkların ya da hukuka aykırılıkların giderileceği idari ve adli yargı aşamalarıdır. Kitapta adli yargı görev alanına giren bedel tespiti ve tescil dav...
123,00 TL
Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
Yazar: Pınar ÖZDEMİR KARACA
Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri     Öğr. Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA 2020/02 8. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-975-02-5931-9 Meslek Yüksekokullarında okutulan "Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri" ile "Kamu-Özel Kesim Yapısı" derslerinin yanı sıra KPSS'nin vatandaşlık bölümünde çıkabilecek sorular için de uygun bir içeriğe sahip olan bu kaynakta yer alan bilgiler, kamu-özel kurumların itina ile incelenmesi ve buna ek olarak daha birçok kaynak-dokümanın taranması ile elde edi...
32,00 TL
İdari Yargılamada İstinaf
Yazar: Serkan ÇINARLI
İdari Yargılamada İstinaf Doç. Dr. Serkan ÇINARLI 2020/02 3. Baskı, 408 Sayfa, ISBN 978-975-02-5947-0 İdari yargılama alanında hemen hemen bütün birinci derece mahkeme kararları istinaf yoluna götürülebildiğinden, uygulamada hem pratik hem teorik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Hem hukuki hem de maddi denetim uygulama olanağı sağlayan bu kanun yolunun sağlıklı şekilde işlemesi, teorik ve pratik çalışmaların beraber yürütülmesine bağlıdır. Bu nedenle kararlarla zenginleşen bu üçüncü baskının öne...
93,00 TL
İdari Yargılama Hukukuna Giriş
Yazar: Gürsel KAPLAN
İdari Yargılama Hukukuna Giriş Gürsel KAPLAN 2020/02 2.Baskı, 349 Sayfa, ISBN 978-625-7983-54-9 BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- GENEL OLARAK II- İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI İKİNCİ BÖLÜM İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ I- GENEL OLARAK II- DAVALARIN GÖRÜLÜŞ ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ III- DAVALARIN İDARESİ (YÜRÜTÜLMESİ) ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ III- İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İDARİ UYUŞMAZ...
30,00 TL
Soru ve Cevaplarla Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Fiyat Farkı ve Hesaplanması
Yazar: Mustafa Gökhan ATA, Ersan DURULGAN
Soru ve Cevaplarla Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Fiyat Farkı ve Hesaplanması Mustafa Gökhan ATA, Ersan DURULGAN 2020/02 1. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5900-5 Uzun yıllar, çeşitli ihaleler konusunda görev yapan yazarlar tarafından hazıranan kitap; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Fiyat Farkını detaylı şekilde irdeleyerek konu ile ilgilenenlere ileri seviyede bilgi vermektedir. Kitapta uygulayıcıların anlayacağı şekilde bol örnek uygulamalar yer...
60,00 TL
-10%
İdari Yargılama Hukuku
Yazar: Ali D. ULUSOY
İdari Yargılama Hukuku Prof. Dr. Ali ULUSOY 2020/02 1. Baskı, 275 Sayfa ISBN 978-605-05-0535-1 "İdari Yargılama Hukuku" isimli bu çalışma Ocak 2020 itibarıyla yürürlükteki mevzuata göre hazırlanmış olup, tüm idari yargı konularını kapsamaktadır. Konuların altında ilgili yargı kararlarından ve özellikle de Danıştay'ın (VDDK ile birlikte) en üst yargısal birimi olan İDDK içtihadından örnekler verilmiş. Konuların mümkün olduğunca kısa ve öz olarak anlatılması ve fakat bu alandaki tüm önemli sorunla...
35,00 TL 31,50 TL
Yapım İşi Hakediş Rehberi
Yazar: İbrahim ATALAT
İhaleden – Kesin Hesaba Yapım İşi Hakediş Rehberi İbrahim ATALAY 2020/02 1. Baskı, 336 Sayfa ISBN 978-975-02-5923-4 Kitapta yapım işi hakediş raporlarını ilgilendiren; ihale, sözleşme, yapı denetim, SGK, vergi ve ceza hukuku gibi tüm mevzuata yer verilmiş, açık hüküm bulunmayan konulara çözüm yolları aranmış ve eksik yönleri için öneriler getirilmiştir. Mevzuatın sadece ilgili bölümü kısa alıntı şeklinde verilmiş olup uzun metinlere yer verilmemiştir. İhale hazırlık aşamasından hakediş ödeme aşa...
50,00 TL
İdare Hukukunun İçtihadî Karakteri
Yazar: Halim Alperen ÇITAK
İdare Hukukunun İçtihadî Karakteri Halim Alperen ÇITAK 2020/02 1. Baskı, 279 Sayfa ISBN 978-625-7953-28-3 Genel eserlerin neredeyse tamamı, idare hukukunda yargısal içtihatların diğer hukuk dallarına nazaran ayrı ve önemli bir yer tuttuğundan bahseder. İdare hukukunun alametifarikası olarak sunulan bu durum, muhtelif akademik tartışmalarda -çoğu zaman tarafların savlarını destekleyici bir argüman suretine bürünerek- kendine birkaç satırlık yer bulur. Aslında "idare hukuku içtihadidir", "idare hu...
42,00 TL
-10%
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Yazar: Suzan ASLAN
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Suzan ASLAN 2020/02 1. Baskı, 179 Sayfa ISBN 978-605-05-0530-6 ÖNSÖZ İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184) başlıklı bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak yazılmıştır. İmar kirliliğine neden olma suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilk defa ceza hukuku anlamında cezalandırılabilir bir fiil olarak düzenlenmiştir. Elbette ki imar kirliliğine neden olma fiilin...
55,00 TL 49,50 TL
İdare Hukuku Açısından Yapı Denetimi
Yazar: İlker ZEYREK
İdare Hukuku Açısından Yapı Denetimi İlker ZEYREK 2020/02 1. Baskı, 255 Sayfa ISBN 978-975-02-5912-8 Hukuki açıdan yapı denetimi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen bir sözleşme bulunması sebebiyle, bu güne dek genellikle özel hukuk bağlamında inceleme konusu yapılmış bir kavramdır. Hâlbuki yapı denetimi, başından sonuna kadar, çeşitli idari mercilerin denetim ve gözetimi altında icra edilen, uygulanacak usul ve esasların mevzuatta çok ayrıntılı olarak düzenlendiği, yapı de...
65,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 681 (46 Sayfa)