İş Kanunu Şerhi

Açıklama - Yargı Kararları - İlgili Mevzuatı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 9786050514353
1.275,00 TL 1.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2023/1
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ÖNSÖZ

Sırasıyla 3008, 931,1475 sayılı üç iş kanunundan sonra 22.5.2003 tarihinde kabul edilip 10.6.2003’de yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanu-nu günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Feshin geçersizliği ve işe iade kurum ve kavramları belirli sayıda işçi çalıştıran işletmelerde 6 ay ve daha fazla kıdemi olan işçilerin iş sözleşmelerinin geçerli neden olmadan feshedilmesini önleyecek tedbirlerin alınmasına imkân vermiş-tir. İş güvencesi 4773 sayılı Kanun’un 15.3.2003 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hukukumuzda uygulanmaya başlamıştır. Yaklaşık yirmi yıllık uygulama bilimsel görüşler ve yargı kararlarıyla bir istikrara kavuşmuş-tur. Feshin geçersizliği-işe iade davaları uygulaması ve esnek çalışma ilişkileri açısından 4857 sayılı Kanun bireysel iş hukukunda köklü bir değişime yol açmıştır.

Kitabımın dördüncü baskısının piyasada tükenmesi üzerine bu bas-kıyı 12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanu-nu’nun bazı maddelerinde yapılan değişiklikleri göz önünde bulundura-rak hazırladım. Kitabın bir şerh olması nedeniyle her maddeye ilişkin bilimsel görüşler ve yargı kararlarına geniş olarak yer verdim. 

Maddelerle ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve  7., 9., ve 22. Hu-kuk Dairelerinin ilke kararları ve ilgili mevzuat kitaba işlenmiştir. Kitabı yayın hayatına kazandıran Yetkin Yayınevi A.Ş. sahibi sayın Muharrem BAŞER’e ve kitabın elinize en az hata ile ulaşmasını sağlayan Serap BULUT’a ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu eserimin hukuk dünyasına ve ilgilenenlere yararlı olması en bü-yük dileğimdir.


03.01.2023, Çankaya-AnkaraCevdet İlhan GÜNAY


İÇİNDEKİLER


Madde Sayfa

ÖNSÖZ 7

KISALTMALAR 29

KAYNAKÇA 41


BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 1 51

AÇIKLAMA 51

İLGİLİ KARARLAR 53

Tanımlar 2 54

İŞ KANUNUNUN TEMEL KAVRAMLARI 

I- İŞÇİ 59

1- İŞÇİ TERİMİ 59

2- İŞÇİ TANIMI 59

3- İŞÇİLİK NİTELİĞİ 63

II- İŞVEREN 68

1- İŞVEREN TANIMI 68

2- ÇALIŞTIRMANIN İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ OLMASI 68

3- İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KİŞİ OLARAK İŞVEREN KAVRAMI 70

a) Genel olarak 70

b) İşverenin Belirlenmesi 71

c) İşverenin Yönetim Hakkı 72

aa) Genel olarak 72

bb) İşverenin Yönetim Yetkisinin Farklı Kişilerde Toplanması 75

III- İŞVEREN VEKİLİ 75

1- İŞVEREN VEKİLİ TANIMI 75

2- İŞVEREN VEKİLİNİN İŞVEREN NİTELİĞİ 77

3- İŞVEREN VEKİLİNİN ÖZELLİKLERİ 79

a) İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek 79

b) İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 80

c) Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi 81

d) Mahkemede Temsil 83

IV- ALT İŞVEREN 83

1- GENEL OLARAK 83

2- BİR İŞVERENDEN İŞ ALINMASI 86

3- MÜTEAHHİT - TAŞERON 88

4- ALT İŞVEREN-ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ 89

V- İŞYERİ 91

1- İŞYERİNİN TANIMI 91

2- İŞYERİ KAVRAMI 93

3- İŞYERİ VE İŞYERİNDEN SAYILAN YERLER 94

4- EKLENTİLER 98

5- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 98

İLGİLİ KARARLAR 99

İşyerini bildirme 3 107

I- İŞYERİNİ BİLDİRME 108

II- İŞ KANUNUNUN UYGULANMASINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 109

İstisnalar 4 112

İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA OLANLAR 

I- GENEL OLARAK 114

II- İSTİSNALAR VE İSTİSNALARIN İSTİSNALARI 116

1- DENİZ VE HAVA TAŞIMA İŞLERİ 116

a) Deniz taşıma işleri 116

aa) İstisna Kapsamında Olanlar 116

bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 116

b) Hava taşıma işleri 117

aa) İstisna Kapsamında Olanlar 117

bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 117

2- TARIM İŞLERİ 117

a) İstisna Kapsamında Olanlar 117

b) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 119

aa) Genel Olarak 119

bb) Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makina ve Parçalarının 

Yapıldığı Atölye ve Fabrika İşyerleri 120

cc) Tarım İşletmelerindeki Yapı İşleri 120

dd) Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin   Eklentisi Durumundaki Park ve Bahçelerde Çalışanlar 120

ee) Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Yetiştiricileri 121

3- EVLERDE YAPILAN EL SANATLARI İŞLERİ 121

4- EV HİZMETLERİ 121

5- 5362 SAYILI KANUNDAKİ TANIMA UYGUN OLARAK ÜÇ KİŞİNİN 

ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ 122

6- ÇIRAKLAR 124

7- AİLE EKONOMİSİ SINIRI İÇİNDE TARIMLA İLGİLİ YAPI İŞLERİ 125

8- SPORCULAR 125

9- REHABİLİTE EDİLENLER 126

İLGİLİ KARARLAR 127

Eşit davranma ilkesi 5 136

I- GENEL OLARAK 138

II- EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 140

III- İSPAT YÜKÜ 142

IV- DİĞER TAZMİNATLARLA İLİŞKİSİ 142

İLGİLİ KARARLAR 145

İşyerinin veya bir bölümünün devri 6 156

İŞYERİNİN DEVRİ 

İLGİLİ KARARLAR 161

Geçici iş ilişkisi 7 171

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 

I- GENEL OLARAK 175

II- ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ 175

III- ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI 181

IV- HOLDİNG BÜNYESİ İÇERİSİ VEYA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA 

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI 185

V- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN İŞÇİ HAKLARINA ETKİSİ 187

VI- YARARLANANIN İŞVEREN NİTELİĞİNİ KAZANMASI 190

İLGİLİ KARARLAR 190


İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi 

Tanım ve şekil 8 197

İŞ SÖZLEŞMESİ 

I- GENEL OLARAK 198

II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 199

III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 203

1- BAĞIMLILIK 203

a) Ekonomik Bağımlılık 203

b) Kişisel Bağımlılık 205

c) Teknik bağımlılık 208

2- İŞ SÖZLEŞMESİ-ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ AYIRIMI 209

3- İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEKÂLET AKDİNDEN AYRILMASI 212

IV- İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 214

V- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI 216

VI- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 217

1- GENEL OLARAK 217

2- HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN BUTLANI 218

a) Genel Olarak 218

b) Kanundaki Yasaklara Aykırı Sözleşme 218

c) Ahlaka Aykırı Sözleşme 220

VII- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 221

İLGİLİ KARARLAR 222

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 9 226

AÇIKLAMA 226

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 10 227

SÜREKSİZ İŞLER 

I- GENEL OLARAK 227

II- SÜREKSİZ İŞİN BELİRLENMESİ 228

III- SÜREKLİ-SÜREKSİZ İŞ AYIRIMININ SONUÇLARI 228

İLGİLİ KARARLAR 229

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 11 230

BELİRSİZ-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 

I- GENEL OLARAK 232

II- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 234

İLGİLİ KARARLAR 239

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 12 247

AÇIKLAMA 248

İLGİLİ KARARLAR 249

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 13 252

AÇIKLAMA 254

İLGİLİ KARARLAR 256

Çağrı üzerine çalışma ve Uzaktan Çalışma 14 258

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA 

I- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA 260

II- UZAKTAN ÇALIŞMA 262

İLGİLİ KARARLAR 263

Deneme süreli iş sözleşmesi 15 264

DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 

I- GENEL OLARAK 265

II- DENEME SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ 266

1- SÜREKLİ İŞ İÇİN YAPILABİLMESİ 266

2- DENEME SÜRESİ 266

3- DENEME SÜRESİNDE FESİH 267

a) Fesih Yetkisinin Kullanılması 267

b) Fesih Yetkisinin Kullanılmaması 268

III- DENEME SÜRESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 268

1- DENEME SÜRESİNDE AKDİN FESİH EDİLMEMESİ 268

2- DENEME SÜRESİNDE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ 268

3- DENEME SÜRESİNİN İSPATI 269

İLGİLİ KARARLAR 270

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 16 271

TAKIM SÖZLEŞMESİ 

I- GENEL OLARAK 271

II- TAKIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 272

III- TAKIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 273

IV- TAKIM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 273

İLGİLİ KARAR 274

Süreli fesih 17 276

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 

I- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 277

1- GENEL OLARAK 277

2- FESİH BİLDİRİMİ İLE İHBAR ÖNELLİ BİLDİRİM ARASINDAKİ İLİŞKİ 279

3- FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI 280

II- İHBAR ÖNELLİ FESİH 281

1- GENEL OLARAK 281

2- İHBAR ÖNELLERİ 282

a) İş Kanunundaki Süreler 282

b) İş Kanunundaki Sürelerin Uzatılması 283

c) Önel Süresi İçinde İş Arama İzni Verilmesi 283

d) İhbar Önellerinin Bölünmezliği 284

e) İhbar Önelleri Ücreti 285

3- İHBAR ÖNELLERİNE UYMAMANIN SONUÇLARI 286

a) İşçi Yönünden 286

b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları 288

(a) İhbar Tazminatı 288

(b) İhbar Tazminatında Sorumluluk 295

(c) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 295

aa) İhbar Tazminatının Hesabı 295

bb) İhbar Tazminatının Tahsili 296

III- İŞVERENİN KÖTÜNİYETLİ FESHİNİN SONUÇLARI 297

1- KÖTÜNİYET TAZMİNATI 297

2- KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESABI 301

İLGİLİ KARARLAR 302

Feshin geçerli sebebe dayandırılması 18 390

I - İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 393

1- İŞYERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 393

2- İŞÇİYE İLİŞKİN KOŞULLAR 396

a) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu 396

b) İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu 396

c) İşveren Vekili Olmama Koşulu 398

3- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ 399

II- GEÇERSİZ-GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 400

1- GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ 400

2- GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 401

a) Genel Olarak 401

b) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 401

c) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 402

d) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler 406

İLGİLİ KARARLAR 409

Sözleşmenin feshinde usul 19 638

I- FESİH BİLDİRİMİNİN YAPILMA USULÜ 639

1- FESİH BİLDİRİMİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER 639

a) Savunma Alınması 639

b) Fesih Hakkının Makul Süre İçerisinde Kullanılması 641

2- FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL 642

İLGİLİ KARARLAR 643

FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü 20 652

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ YÖNTEMİ 

I- GENEL OLARAK 653

II- İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİ İSTEMESİ 654

1- Genel olarak 654

2- BAŞVURU SÜRESİ 656

III- İŞÇİNİN ÖZEL HAKEME BAŞVURMASI 659

İLGİLİ KARARLAR 664

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 21 677

GEÇERSİZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 

I- GENEL OLARAK 679

II- İŞE İADE KARARININ UYGULANMASI 680

III. İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI 681

a) Genel Olarak 681

b) İşçinin İşverene Başvurması 682

c) İşverenin İşçiyi İşe Başlatması 682

d) İşverenin İşe Başlatmaması 684

aa) Genel Olarak 684

bb) İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat 686

cc) İşçinin Çalıştırılmadığı Süre Ücreti Ve Diğer Haklar 689

dd) İşe Başlatma Halinde İhbar ve Kıdem Tazminatının 

Mahsubu ve İadesi 691

ee) İşe Başlatmamanın İhbar ve Kıdem Tazminatı ile  

Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi 692

ff) Faiz ve Zamanaşımı 694

IV- İŞE İADE KARARININ İCRASI 696

a) İşe İade Kararı Bakımından 696

b) İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından 697

c) İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklar 

Yönünden 698

V- İŞE İADE KARARININ İNFAZI 711

İLGİLİ KARARLAR 713


Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 22 756

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI 

I- GENEL OLARAK 757

II- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANI 757

III- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI 759

IV- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN KANITLANMASI 761

İLGİLİ KARARLAR 763

Yeni işverenin sorumluluğu 23 796

AÇIKLAMA 796

İLGİLİ KARARLAR 797
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 24 803

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN  ÖNELSİZ FESHİ 

I- GENEL OLARAK 805

II- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ 806

1- GENEL OLARAK 806

2- İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI  İŞÇİNİN ÖNELSİZ 

FESİH HALLERİ 808

a) Sağlık Sebepleri 808

aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına Tehlikeli 

Olması 808

bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı 

veya İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması 810

b) İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri 811

aa) Genel Olarak 811

bb) İşverenin İşçiyi Yanıltması 811

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler, Cinsel Taciz, 

Psikolojik Taciz (Mobbing) 812

dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin Yaşayış 

Tarzının   Düzgün Olmaması 815

ee) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi 816

ff) Ücretin Ödenmemesi 817

gg) Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek 819

3- ZORLAYICI SEBEPLER 825

4- ÖNELSİZ FESİH HAKKI VEREN DİĞER HALLER 827

İLGİLİ KARARLAR 828


İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 25 855

İŞVERENİN ÖNEL TANIMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ 

I- GENEL OLARAK 857

II- İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖNELSİZ FESİH HALLERİ 859

1- GENEL OLARAK 859

2- SAĞLIK SEBEPLERİ 862

3- AHLÂK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ 864

a) Genel Olarak 864

b) İşçinin İşvereni Yanıltması 867

c) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 867

d) İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması 867

e) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması,  

Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 868

f) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 870

g) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 872

h) Devamsızlık 874

i) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 877

j) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 879

4- ZORLAYICI SEBEPLE FESİH 880

5- İŞVERENE ÖNELSİZ FESİH HAKKI VEREN DİĞER HALLER 881

İLGİLİ KARARLAR 882

Derhal fesih hakkını kullanma süresi 26 903

AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 

I- GENEL OLARAK 903

II- İHBAR ÖNELSİZ FESİHDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 904

1- GENEL OLARAK 904

2- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI 905

3- SÜRENİN NİTELİĞİ VE HESAPLANMASI 906

4- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMESİ 906

5- FESHİN SÜRESİNDE YAPILDIĞININ İSPATI 907

6- SÜRESİNDE YAPILAN FESİHTE TAZMİNAT 908

İLGİLİ KARARLAR 909

Yeni iş arama izni 27 923

YENİ İŞ ARAMA İZNİ 

I- GENEL OLARAK 923

II- YENİ İŞ ARAMA İZNİ 924

III- İŞ ARAMA İZNİNİN SÜRESİ 925

İLGİLİ KARARLAR 927

Çalışma belgesi 28 933

I- GENEL OLARAK 933

II- ÇALIŞMA BELGESİNİN VERİLMESİ 934

İLGİLİ KARARLAR 934

Toplu işçi çıkarma 29 935

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 

I- GENEL OLARAK 937

II- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA SAYILACAK HALLER 938

III- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE 

GÖRÜŞME 939

IV- FESİH BİLDİRİMLERİNİN HÜKÜM DOĞURMASI VE İŞE İADE DAVASI 940

V- YENİDEN İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 942

VI- MEVSİM VE KAMPANYA İŞÇİLERİNİN İŞE DAVETİ 943

İLGİLİ KARARLAR 943

Özürlü, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 30 947

HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU 

I- GENEL OLARAK 949

II- İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 952

1) SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 952

2) MALULİYETİ ORTADAN KALKAN İŞÇİLERİN İŞE ALINMASI 955

3) SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YAPTIRIMI 955

İLGİLİ KARARLAR 956

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 31 960

AÇIKLAMA 961

İLGİLİ KARAR 963


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Ücret ve ücretin ödenmesi 32 965

I- ÜCRET ÖDEME BORCU 967

1- GENEL OLARAK 967

2- ÜCRETİN NİTELİĞİ 969

3- ÜCRET TÜRLERİ 970

a) Genel Anlamda Ücret 970

b) Geniş Anlamda Ücret 971

4- ÜCRET EKLERİ 972

a) Genel Olarak 972

b) İkramiye 972

c) Prim 974

d) Provizyon 974

e) Kârdan Pay Alma 975

5- ÜCRETİN ÖDENMESİ 976

a) Ücretin Ödenme Biçimi 976

aa) Para Olarak Ödeme 976

bb) Ayın Olarak Ödeme 977

b) Ödeme Vakti 978

c) Ödeme Mahalli 978

d) Ücretin Ödeneceği Kişi 979

e) Ücreti Ödeyecekler 980

II- ÜCRETİN MİKTARI VE ÖDENDİĞİNİN İSPATI 980

1- GENEL OLARAK 980

2- ÜCRETİN MİKTARININ İSBATI 981

3- MAKBUZ 982

4- YÜZDELERİN ÖDENMESİNİN İSPATI 982

5- İBRANAMELER 983

İLGİLİ KARARLAR 984

İşverenin ödeme aczine düşmesi 33 1033

Ücretin gününde ödenmemesi 34 1033

1- GENEL OLARAK 1033

2- ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ 

TARAFINDAN FESHİ 1034

3 - ÜCRET ÖDENMEMESİNE KARŞI İŞÇİNİN İŞGÖRMEKTEN  KAÇINMASI 1036

a) Genel Olarak 1036

b) İşçilerin Toplu Halde İş Görmekten Kaçınması 1039

aa) Tarihi Gelişim 1039

bb) İşgörmekten Kaçınma-Hak Grevi İlişkisi 1042

cc) Türk Borçlar Kanununun 97. maddesi ile  İş Kanunun 34. maddesinin Uygulanması Sorunu 1044

4- ÇALIŞILMAYAN SÜRE ÜCRETİ 1051

5- ÜCRETİN GECİKTİRİLMESİNDE FAİZ 1053

İLGİLİ KARARLAR 1054

Ücretin saklı kısmı 35 1058

AÇIKLAMA 1059

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden 

ücret kesme yükümlülüğü 36 1060

ÜCRETİN GÜVENCEYE ALINMASI 

I- GENEL OLARAK 1062

II- KAMU SEKTÖRÜNDE SORUMLULUK 1062

III- ÖZEL SEKTÖRDE SORUMLULUK 1064

IV- ÜCRET HESAP PUSULASI 1065

İLGİLİ KARARLAR 1066

Ücret hesap pusulası 37 1068

I- GENEL OLARAK 1069

II- ÜCRET HESAP PUSULASI 1069

İLGİLİ KARARLAR 1069

Ücret kesme cezası 38 1071

İLGİLİ KARARLAR 1073

Asgari ücret 39 1078

I- GENEL OLARAK 1079

II- ASGARİ ÜCRET TESPİTİNİN SONUÇLARI 1082

İLGİLİ KARARLAR 1084

Yarım ücret 40 1093

AÇIKLAMA 1093

İLGİLİ KARARLAR 1093

Fazla çalışma ücreti 41 1094

I- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK UYGULAMALARI 1096

II- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA 1097

III- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI 1098

IV- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI 1100

V- FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ONAY ALINMASI 1101

VI- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİNDE FAZLA ÇALIŞMA 1107

a) Genel Olarak 1107

b) Çalışma Süresi 1110

c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi 1111

VII- FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA 1115

VIII- FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMADA ONAY ALINMASI 1117

IX- FAZLA ÇALIŞMANIN SINIR VE YASAKLARI 1121

1- FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRI 1121

2- FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARI 1130

a) Genel Olarak 1130

b) Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların Fazla Saatlerde 

Çalıştırılması Yasağı 1131

c) Günde En Fazla Yedi Buçuk veya Daha Az Çalışılması Gereken 

İşlerde Fazla Çalışma Yasağı 1133

d) Çocuk ve Genç İşçilerin Fazla Çalışma Yasağı 1133

X- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMANIN BOŞ ZAMAN İLE KARŞILANMASI 1134

1- GENEL OLARAK 1134

2- BOŞ ZAMAN KULLANILMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 1137

XI- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 1138

1- GENEL OLARAK 1138

2- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HAK KAZANILMASI 1139

3- FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESABI 1143

XII- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 1152

1- GENEL OLARAK 1152

2- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMEMESİNDE TEMERRÜT 1158

3- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ-İBRANAME 1159

4- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM 1159

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 42 1160

ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 43 1163

OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA 

İLGİLİ KARAR 1164

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 44 1167

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI 

İLGİLİ KARARLAR 1168

Saklı haklar 45 1174

AÇIKLAMA 1174

Hafta tatili ücreti 46 1175

I- GENEL OLARAK 1176

II- HAFTA TATİLİNE HAK KAZANMA 1178

III- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 1179

İLGİLİ KARARLAR 1181

Genel tatil ücreti 47 1202

I- GENEL OLARAK 1202

II- GENEL TATİL ÜCRETİ 1205

İLGİLİ KARARLAR 1207

Geçici iş göremezlik 48 1218

AÇIKLAMA 1219

İLGİLİ KARAR 1219

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 49 1220

AÇIKLAMA 1220

İLGİLİ KARAR 1221

Tatil ücretine girmeyen kısımlar 50 1222

AÇIKLAMA 1222

Yüzdelerin ödenmesi 51 1223

AÇIKLAMA 1223

Yüzdelerin belgelenmesi 52 1224

YÜZDELERİN BELGELENMESİ 

İLGİLİ KARAR 1225

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 53 1227


YILLIK ÜCRETLİ İZİN 

I- GENEL OLARAK 1228

II- YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA 1228

III- YILLIK İZİN KULLANMA ZAMANINI BELİRLEME 1230

IV- YILLIK İZNİN UYGULANMASI 1231

V- İZİN ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI 1234

İLGİLİ KARARLAR 1235

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 54 1247

I- GENEL OLARAK 1247

II- YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANMA ZAMANINI BELİRLEME 1249

İLGİLİ KARARLAR 1250

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 55 1267

YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ SÜRELER 

İLGİLİ KARARLAR 1268

Yıllık ücretli iznin uygulanması 56 1270

YILLIK İZNİN UYGULANMASI 

I- İZİN SÜRELERİ 1271

II- İZİN HAKKINDAN VAZGEÇİLEMEZ 1272

III- İZİN SÜRELERİN BÖLÜNEMEZ 1273

İLGİLİ KARARLAR 1274

Yıllık izin ücreti 57 1279

AÇIKLAMA 1280

İLGİLİ KARARLAR 1282

İzinde çalışma yasağı 58 1285

AÇIKLAMA 1285

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 59 1286

AÇIKLAMA 1286

İLGİLİ KARARLAR 1288

İzinlere ilişkin düzenlemeler 60 1297

İZİN DEFTERİ VE BELGELER 

İLGİLİ KARARLAR 1298


Sigorta primleri 61 1309

AÇIKLAMA 1309

Ücretten indirim yapılamayacak haller 62 1310

AÇIKLAMA 1310

İLGİLİ KARARLAR 1311


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşin Düzenlenmesi 

Çalışma süresi 63 1319

İŞİN DÜZENLENMESİ 

I- GENEL OLARAK 1320

II- ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 1321

III- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINDA FAZLA ÇALIŞMA 1323

a) Genel Olarak 1323

b) Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması 1323

c) Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması 1325

İLGİLİ KARARLAR 1326

Telafi çalışması 64 1332

I- TELAFİ EDİCİ ÇALIŞMA VE DİNLENME 1333

1- GENEL OLARAK 1333

2- TELAFİ EDİCİ ÇALIŞMA 1334

3- TELAFİ EDİCİ DİNLENME 1335

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 65 1335

Çalışma süresinden sayılan haller 66 1335

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 

İLGİLİ KARARLAR 1338

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 67 1341

GÜNLÜK ÇALIŞMA DÖNEMİ 

Ara dinlenmesi 68 1342

ARA DİNLENMESİ 

İLGİLİ KARARLAR 1343

Gece süresi ve gece çalışmaları 69 1346

GECE ÇALIŞMASI 

İLGİLİ KARARLAR 1348

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 70 1350

HAZIRLAMA - TAMAMLAMA – TEMİZLEME İŞLERİ 

İLGİLİ KARAR 1350

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 71 1351

ÇALIŞTIRMA YAŞI VE YASAKLARI 

İLGİLİ KARAR 1354

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 72 1355

YER ALTI VE SUALTI ÇALIŞTIRMA YASAĞI 

Gece çalıştırma yasağı 73 1355

GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI 

Analık halinde çalışma ve süt izni 74 1357

ANALIK HALİNDE ÇALIŞTIRMAMA- SÜT İZNİ 

İLGİLİ KARARLAR 1360

İşçi özlük dosyası 75 1363

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 

Yönetmelikler 76 1364


BEŞİNCİ BÖLÜM 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 77 1365

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 78 1365

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 79 1365

İş sağlığı ve güvenliği kurulu 80 1365

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 81 1365

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 82 1365

İşçilerin hakları 83 1365

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 84 1365

Ağır ve tehlikeli işler 85 1365

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 86 1365

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 87 1366

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 88 1366

Çeşitli yönetmelikler 89 1366

ALTINCI BÖLÜM 

İş ve İşçi Bulma 

İş ve işçi bulmaya aracılık 90 1367

İŞ VE İŞÇİ BULMAYA ARACILIK 


YEDİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 

Devletin yetkisi 91 1371

DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ 

I- GENEL OLARAK 1371

II- İŞ HAYATININ DENETİMİ 1372

Yetkili makam ve memurlar 92 1374

AÇIKLAMA 1375

İLGİLİ KARARLAR 1376

Yetkili memurların ödevi 93 1379

Muafiyet 94 1380

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 95 1380

İşçi ve işverenin sorumluluğu 96 1380

Zabıtanın yardımı 97 1381


SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İdari Ceza Hükümleri 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 98 1383

İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

Genel hükümlere aykırılık 99 1385

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 100 1385

İLGİLİ KARARLAR 1385

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 101 1389

İLGİLİ KARARLAR 1389

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 102 1397

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 103 1398

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 104 1399

İLGİLİ KARAR 1399

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 105 1400

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 106 1400

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 1400

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 108 1401

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

Yazılı bildirim 109 1403

AÇIKLAMA 1403

İLGİLİ KARAR 1403

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 110 1404

I- KAPICILARIN İŞVERENİ 1404

II- KONUTLARIN İŞVEREN VEKİLİ 1405

III- KAPICI KONUTLARINDAN KİRA İSTENEMEMESİ 1405

IV- KAPICILARIN ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ 1406

İLGİLİ KARARLAR 1407

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 111 1414

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 

kıdem tazminatı 112 1416

AÇIKLAMA 1418

İLGİLİ KARARLAR 1420

Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 113 1420

Üçlü Danışma Kurulu 114 1421

Kantin açılması 115 1421

116 1421

117-118 1422

Yönetmelikler 119 1422

Yürürlükten kaldırılan hükümler 120 1422

1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 14.MADDESİ 

Kıdem tazminatı 14 1423

KIDEM TAZMİNATI 

I- GENEL OLARAK 1426

II - KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 1427

III- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 1428

1- GENEL OLARAK 1428

2- BİR TAM YIL ÇALIŞMA ŞARTI 1429

a) Genel Olarak 1429

b) Kıdeme Esas Sürenin Hesabı 1429

aa) Tek İşyerinde Çalışma 1429

bb) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde 

Çalışma 1432

c) Alınan Tazminatın İadesinde Kıdem Tazminatı Hesabı 1434

3- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI 1435

4- ERKEK İŞÇİNİN ASKERE GİTMESİ 1436

5- İŞÇİNİN YAŞLILIK MALULÜK AYLIĞI VEYA TOPTAN ÖDEME  

ALMAK AMACIYLA HİZMET AKDİNİ FESHİ 1437

6- BAYAN İŞÇİNİN EVLENMESİ 1437

7- İŞÇİNİN ÖLÜMÜ 1438

8- HİZMET AKDİNİN İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ DIŞINDA İŞÇİ 

VEYA İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMİŞ OLMASI 1439

a) Genel Olarak 1439

b) İşçinin Feshi 1439

c) İşverenin Feshi 1440

IV- İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK 1444

V- KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ 1447

VI- KIDEM TAZMİNATININ HESABI 1453

VII- KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU 1456

VIII- KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 1458

IX- KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLEMEMESİ, FON TESİSİ ESASLARI 1462

X- KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN CEZAİ YAPTIRIMLAR 1463

İLGİLİ KARARLAR 1463

Geçici Maddeler Geç. Md. 1-4 1656

Geçici Maddeler Geç. Md. 5-7 1657

Geçici Maddeler Geç. Md. 8-10 1658

Yürürlük 121 1659

Yürütme 122 1659

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri Ek Md. 1 1659

Mazeret izni Ek Md. 2 1660

AÇIKLAMA 1660

Zamanaşımı süresi Ek Md. 3 1660

KAVRAM DİZİNİ 1661


KAYNAKÇA

ACEMOĞLU, Kevork: Borçlar Kanununun 179. Maddesine Göre Mal-varlığı veya Ticari İşletmenin Devri, İstanbul-1971

AKBIYIK, Aydın: Yeni İş Kanunu ve Asgari Ücret Tesbiti, Toprak Se-ramik Çimento - İşveren, Aralık-1967, Sa:3

AKTAŞ, Hakkı: İş Kazalarında Zarar ve Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi, C: 71, Sa: 4, 5, 6 Nisan, Mayıs, Haziran 1997, Ayrı Basım Haziran 1997, İstanbul 

AKTAY, Nizamettin / ARICI, Kadir / KAPLAN, Emine Tuncay: İş Hukuku B.2 Ankara-2007

AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama So-runları, 

Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2

AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 1995 

AKYİĞİT, Ercan: İçtihatlı ve Uygulamalı İş Kanunu Şerhi, Ankara- 2001

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi? Tühis Ka-sım 1999/Şubat 2000, s.12-23 (Mirasçı)

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı, Tühis, Şubat-Mayıs 1999, s.14-33

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000

AKYOL,  Şener: Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstan-bul-1967

ALPAGUT, Gülsevil: “4857 Sayılı İş Yasası ile Alt İşveren Kurumun-daki Yeni Yapılanma” Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Ba-kışı Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözümleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygu-lama Merkezi ile 6 Mayıs 2004 tarihinde İNTES Türkiye İnşaat Sa-nayicileri İşveren Sendika¬sının Ortaklaşa Düzenlediği Toplantı Not-ları, İnşaat Sanayi Yay. No. 10

ALTAN, Zühtü: Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir 1976.

ARICI, Kadir: Çalışma Sürelerinin Hukuki Gelişimi ve Yeterliliği Açı-sından 1475 sayılı İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri Ankara-1992.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar