İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sırala:
Göster:
Türk İş Güvencesi Hukuku ve İşveren Vekilleri
Yazar: Damla ÇOLAK YOKUŞ
Türk İş Güvencesi Hukuku ve İşveren Vekilleri Av. Damla ÇOLAK YOKUŞ 2020/03 1. Baskı, 103 Sayfa ISBN 978-605-7615-96-1 Çalışmanın ilk bölümünde, iş güvencesi kavramı, uluslararası sözleşmeler ile yasal düzeyde hukukumuzda düzenlenmesi, geçerli sebep kavramının öğreti ve uygulamada ele alınış biçimleri, geçerli ve haklı sebep ayrımı ile karşılaştırmalı hukukta ülke örnekleri üzerinden iş güvencesi hukukuna yer verilmiştir. İkinci bölümde Türk Hukukunda iş güvencesinden yararlanma koşulları ve bu ...
29,00 TL
-10%
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yazar: Müjdat ŞAKAR
Meslek Yüksekokulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR 2020/03 13. Baskı, 344 Sayfa ISBN 978-605-242-643-2 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku öğrenimi, ülkemizde son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Sosyal bilimler alanında eğitim ve öğretim veren fakülte ve yüksek okulların hemen her bölümünün, ayrıca teknik bilimler alanındaki mühendislik fakültelerinin programlarında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersine yer verilmektedir. Zira bu okullardan mezun olan öğ...
39,50 TL 35,55 TL
Türk İş Hukukunda İkale
Yazar: Berna DUMAN
Türk İş Hukukunda İkale Av. Berna DUMAN 2020/03 1. Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-975-02-3630-3 İşçi ve işverenin iş sözleşmesini karşılıklı irade uyuşması ile sonlandırması olan ikalenin ele alındığı kitapta, öncelikle ikale kavramı ve ikalenin hukuki niteliği; benzer hukuki müesseseler ile benzerlikleri ve farkları üzerinde durulmuştur. Özellikle son yıllarda sulh olma kültürünün yaygınlaştırılmaya çalışıldığı İş Hukuku alanında, bu amaca hizmet etmekte olan arabuluculuk ve ikale müesseseleri bu an...
52,00 TL
İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru
Yazar: Abdullah EROL
Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukuku'nda İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Dr. Abdullah EROL 2020/03 1. Baskı, 287 Sayfa ISBN 978-975-02-5989-0 Küreselleşen dünyada, hayatın her alanında yaşanan değişimler, iş hukuku bakımından da etkilerini göstermektedir. Yerleşik algıların sürekli değiştiği ve bu değişen algılar neticesinde yeni kavramların ortaya çıktığı 21. Yüzyılda, iş hukukunun en temel kavramlarında da bir takım değişiklikler yaşanmaktadır. İş piyasasında uygulanan yeni sözleşme türleri, i...
72,00 TL
İş Hukuku Toplu İlişkiler
Yazar: Melda SUR
İş Hukuku Toplu İlişkiler Prof. Dr. Melda SUR 2020/02 9. Baskı, 534 Sayfa, ISBN 978-975-6194-84-3  Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, kabul edildikleri 1983 yılından bu yana uğradıkları muhtelif değişikliklerle, hâlen yürürlüktedir. Son yıllarda bu kanunları yeniden düzenleyen değişik taslaklar hazırlanmış, ancak hiçbiri yasalaşamamıştır. Buna karşılık 2010 yılında Anayasamızın sendikal haklara, özellikl...
72,50 TL
İş Sağlığı ve Güvenliğinde İdari, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Ücretsiz Kargo
Yazar: Sami NARTER
İş Sağlığı ve Güvenliğinde İdari, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Doç. Dr. Sami NARTER 2020/02 4. Baskı, 1083 Sayfa ISBN 978-605-300-984-9 Dördüncü baskısı tükenen kitabımıza Yargıtay’ın görüşlerinin okuyucuya aktarılması bakımından emsal kararlar ilgili konuların arkasına özetlerle eklenmiştir. Gerekli güncelleştirmeler de yapılmış olup ilk baskıdaki duygularımızla yeni baskısını sunuyoruz....
185,00 TL
Fazla Çalışmanın Tanıkla İspatı
Yazar: Abbas BİLGİLİ
Fazla Çalışmanın Tanıkla İspatı Av. Abbas BİLGİLİ 2020/02 2. Baskı, 144 Sayfa, ISBN 978-975-02-5933-3 İş mahkemelerindeki yargılamanın önemli bir kısmını fazla çalışma yaptığını ispat etmeye çalışan işçinin tanıklarının dinlenmesi oluşturmaktadır. Fazla çalışma olgusu, iş hukukunun, bunu ispat etmek ise usûl hukukunun konusudur. Bu nedenle bu kitabın konusu, iş hukuku ile usûl hukukunun kesişme alanına girmektedir. Kitapta; usûl hukukundaki "tanık delili"nin iş hukukundaki ispat ve özellikle de ...
49,00 TL
A Comparative Overview Of Termination Of Employment Contracts In Turkish and German Law
Yazar: Adem KARA
A Comparative Overview Of Termination Of Employment Contracts In Turkish and German Law Adem KARA 2020/02 1. Baskı, 83 Sayfa ISBN 978-605-80429-8-8 This book is a fruit of thesis studies at the LL.M. programme in "Private Law" at Istanbul Sehir University and comprises of three main sections: (i) termination of employment contracts with notice period when the job security provisions are not applied, (ii) termination of employment contracts with notice period when the job security provisions are ...
29,00 TL
-10%
Sosyal Güvenlik Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali GÜZEL, Ali Rıza OKUR, Nurşen CANİKLİOĞLU
Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Ali GÜZEL – Prof. Dr. Ali Rıza OKUR- Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU 2020/02 18. Baskı, 934 Sayfa ISBN 978-605-242-606-7...
118,00 TL 106,20 TL
AİHM İçtihatları Işığında Uluslararası Normların Türk Toplu İş Hukukuna Etkisi
Yazar: Gökberk EKİNCİ
AİHM İçtihatları Işığında Uluslararası Normların Türk Toplu İş Hukukuna Etkisi Gökberk EKİNCİ 2020/02 1. Baskı, 240 Sayfa ISBN 978-605-80429-4-0 Çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. Bunların ilki, Türk toplu iş hukukunun yazılı kaynaklarının kısa bir dökümü ve Türk hukukunda bu bağlamda etki doğuran uluslararası normların açıklanmasına ayrılmış. Bu bölümde uluslararası normların AY m. 90/5 hükmü çerçevesinde Türk hukukuna etkisi ile denetim mekanizmalarının ve özellikle AİHM içtihatlarının ge...
55,00 TL
İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı
Yazar: Barış DUMAN
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Dr. Barış DUMAN 2020/02 1. Baskı, 398 Sayfa ISBN 978-605-300-975-7 Çalışma koşullarına ilişkin hükümler çerçevesinde esas itibariyle Anayasal temele sahip olan, sınırları Kanun ve Yönetmelik düzenlemeleriyle belirlenen; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ya da işyeri uygulamalarıyla işçi lehine çerçevesi çizilebilen yıllık ücretli izin hakkı, bireysel işçiişveren ilişkisinin ötesinde, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla toplumsal...
85,00 TL
Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/02 1. Baskı, 474 Sayfa ISBN 978-605-7615-79-4 Bu çalışma uygulamadır. Arabuluculukla ilgili çok genel bilgilerle, Davalarda: zorunlu dava şartı arabuluculuğa başvuru ve sonuçlarının yargılamaya etkisi, eksiklerin ikmali, tutanakların kapsamı, arabulucu ücretinin ödenmesi, davanın niteliğinin belirlenmesi konuları en son ve yeni tarihli güncel örnek kararlarla araştırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3/1.madd...
118,00 TL
Uygulamada İşçilik Alacakları – İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Didem Damra TEMEL, Yıldırım BAYRAK
Uygulamada İşçilik Alacakları – İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü Didem Damra TEMEL, Yıldırım BAYRAK 2020/02 1. Baskı, 728 Sayfa ISBN 978-975-02-5928-9 Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları gibi sıkça karşılaşılan talepler işçilik alacaklarının omurgasını oluşturmaktadır. İşçinin ücretinin belirlenmesi ise işçilik alacağı hukukunda başat meseledir. Bunun yanında, arabuluculuk, işe iade davası ve sonuçları, geçici hukuki korumalar, itirazın ...
150,00 TL
Turkish Individual Labour Law
Yazar: Ömer EKMEKÇİ, M. Refik KORKUSUZ
Turkish Individual Labour Law Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ - Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ 2020/02 1. Baskı, 184 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-42-9 This work primarily aims to overcome the deficiency of book written on the individual labour law in English language for various faculties. On the other hand, it aims to provide information on the basic principles of Turkish Individual Labour Law for foreign investors, whose numbers are increasing day by day, and foreign jurists who are interested in Turki...
55,00 TL
Basın İş Hukuku (Medya Çalışma İlişkileri)
Yazar: Nuray GÖKÇEK KARACA
Basın İş Hukuku (Medya Çalışma İlişkileri) Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA 2020/02 2. Baskı, 240 Sayfa,    ISBN 978-975-02-5944-9 Son elli yılda özellikle bilgi teknolojisinde yaşanan çok hızlı değişim ve gelişmelere koşut olarak oluşan ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de işin ve iş ilişkilerinin niteliğinde ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Her iş ve meslek gibi gazetecilik mesleği de bu dönüşümlerden hem nitel hem de nicel boyu...
64,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 678 (46 Sayfa)