Hukuk Mahkemelerinde Talep ve Beyan Dilekçeleri

Yayınevi: Aristo Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9786257619738
Stok Durumu: Tükendi
292,50 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 494

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ..........................................................................................................İ

KISALTMALAR.................................................................................XXİİİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER................................................................................ 1

A. Yazılı Yargılama Usulü..................................................................... 1

B. Basit Yargılama Usulü ...................................................................... 3

C. İstinaf Kanunyolu.............................................................................. 6

D. Dava Şartları ve İlk İtirazlar.......................................................... 12

E. Tanım ve Kavramlar ....................................................................... 16

1. Yasal Harçlar................................................................................. 16

2. Çekişmesiz Yargı .......................................................................... 24

3. İhtiyati Tedbir ............................................................................... 25

4. İhtiyati Haciz................................................................................. 27

5. Davanın İhbarı............................................................................... 29

6. Tebligat ......................................................................................... 31

7. Taraf Değişikliği ........................................................................... 33

8. İspat Külfeti................................................................................... 36

9. Davanın Açılmamış Sayılması...................................................... 39

İKİNCİ BÖLÜM

ÖRNEK DİLEKÇELER

1. Aciz Vesikası - İcra Müdürlüğünden Bilgi Alınması Hususunda

Beyan Dilekçesi ................................................................................ 47

2. Ara Karardan Dönülmesine İlişkin Dilekçe - Tanık Dinlenilmesi.... 48

3. Ara Karardan Rücu Dilekçesi............................................................ 50

4. Ara Karardan Vazgeçilmesi Talebi ................................................... 51

İçindekiler

vi

5. Ara Kararı Gereğince Beyanların Sunulması - Yalancı Tanıklık

Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunulması Talebi ............................ 53

6. Ara Kararı Gereğince Veraset İlamının Sunulması .......................... 54

7. Ara Kararı ile İlgili Beyan Dilekçesi I............................................... 54

8. Ara Kararı ile İlgili Beyan Dilekçesi II ............................................. 55

9. Ara Kararı ile İlgili Beyan Dilekçesi III............................................ 56

10. Ara Kararına İlişkin Beyanların Sunulması - Davalı - Davanın Reddi

Talebi................................................................................................. 58

11. Ara Kararına İtirazların Sunulması - Davacılar - Tazminat - Ceza

Yargılaması ....................................................................................... 58

12. Ara Kararının Yerine Getirilmesi - Beyan Dilekçesi......................... 60

13. Artan Gider Avansının Hesaba Yatırılması Talebi - Dosyanın

Kesinleşmesi - Davacı....................................................................... 60

14. Artan Gider Avansının Hesaba Yatırılması Talebi - Vekillikten

Çekilme Dilekçesi - Davalı Vekili .................................................... 61

15. Avukatın Vekil Olarak UYAP Kaydının Yapılması Talebi ............. 62

16. Azilname Nedeniyle Beyan Dilkçesi................................................. 62

17. Azledilen Avukatların Vekil Kayıtlarının Silinmesi Talebi .............. 63

18. Bakiye Kamulaştırma Bedelinin İadesi Talebi................................. 63

19. Baro Başkanlığına Verilen Şikayetle İlgili Avukat Beyanları........... 64

20. Başka Bir Avukatla Temsil - Vekillikten Çekilme Dilekçesi............ 65

21. Başka Mahkemede Alınan Bilirkişi Raporuna İlişkin Beyan............ 65

22. Bedel Artırım Dilekçesine İtirazlar -Davalı ...................................... 66

23. Bekletici Mesele - Ara Kararına İtiraz Beyanlarının Sunulması ....... 67

24. Belge ve Kayıtlara İlişkin Beyanlar - Davacı (Karşı Davalı)............ 68

25. Belgelere Karşı Beyanlar - İş Akdinin Feshi..................................... 69

26. Beyan Dilekçesi - Muvazaa Nedeniyle Feragat Sözleşmesinin

İptali .................................................................................................. 70

27. Beyan Dilekçesi - Ortaklığın Giderilmesi - İhale Bedeli Beyanı ...... 72

28. Beyan Dilekçesi - Usulsüz Tebligat - T.K. 21. Madde ve Tebligat

Yönetmeliği 28. Maddeye Uygun Olarak Yapılmamış Olması ........ 72

İçindekiler

vii

29. Bilirkişi Raporu ve Islah Dilekçesinin Fiziki Olarak Tebliğe

Çıkarılması Talebi - Davacı .............................................................. 76

30. Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi - Eser Sözleşmesi - Davalı....... 77

31. Bilirkişi Raporuna Beyanlar - Kaçak Elektrik................................... 78

32. Bilirkişi Raporuna Beyanların Sunulması - Küçük - Geçici İş

Göremezlik........................................................................................ 79

33. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Davalı...................................... 80

34. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Eser Sözleşmesi - Davacı........ 84

35. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Maddi Hasara İlişkin Tazminat -

Davalılar............................................................................................ 85

36. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Menfi Tespit - Kambiyo

Senedinin Hukuki Niteliği - Kötüniyet ............................................. 88

37. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Menfi Tespit Davası................ 92

38. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Tasarrufun İptali - Davacı ....... 94

39. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Tazminat - Davalı.................... 96

40. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Tazminat - Tarım Ürünlerine

Zarar Verilmesi - Davalı ................................................................... 98

41. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Tazminata Esas Ücret ve Sair

Hususlar - Davalı ............................................................................ 100

42. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Ürün Geliri............................ 104

43. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Hasar - Değer Kaybı - Davalı 105

44. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi - Hasar Tespiti - Davacı........... 106

45. Bilirkişi Raporuna İtirazların Reddi Talebi - Açıklama Dilekçesi -

Davacı ............................................................................................. 109

46. Bilirkişi Raporuna İtirazların Reddi Talebi - Beyan Dilekçesi ....... 110

47. Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi - Davalı......................... 111

48. Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan ve Islah Dilekçesi........................ 111

49. Bilirkişi Raporuna ve Davanın Esasına İtirazlar ............................ 113

50. Bilirkişi Raporunun Kabul Edilmediğine Dair Beyanın Sunulması 114

51. Bilirkişi Raporunun Kabulüne Dair Beyanlar ................................ 115

52. Bilirkişi Raporunun Tebliği Talebi - Davacı................................... 116

53. Birden Fazla Avukata Verilen Yetki Belgesi .................................. 116

İçindekiler

viii

54. Boşanma - Davaya Karşı Beyanlar - Davalı (Karşı Davacı) ........... 117

55. Boşanma - Mal Rejimi - Ziynetlerle İlgili Açıklama Dilekçesi....... 119

56. Boşanma Davasında Avukata Yetki Verilmesi Beyanı ................... 120

57. Boşanma Protokolünün Sunulması.................................................. 120

58. Bozma İlamına Karşı Beyan Dilekçesi............................................ 122

59. Bozmadan Sonra - Asgari Ücret Artışı - Tazminat - Davacı Beyanları

- Bilirkişi Raporu Alınması............................................................. 124

60. Cevaba Cevap Dilekçesi - Muvazza Nedeniyle İptal Davası - Tanık

Listesi .............................................................................................. 126

61. Cevaba Cevap Dilekçesi - Tasarrufun İptali - Davacı..................... 129

62. Cevap Dilekçesi - Maddi Tazminat - Sağlık Gideri ........................ 131

63. Cevap Dilekçesi - Mazeret Bildirimli Talep.................................... 132

64. Cevap Dilekçesi - Ölümlü Trafik Kazası......................................... 133

65. Cevap Dilekçesi - Tasarrufun İptali................................................. 136

66. Cevap Dilekçesine Karşı Açıklamalar - Hekim Hatası - Tazminat -

Davacı ............................................................................................. 137

67. Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi............................................. 141

68. Cevap Süresinin Uzatılması Talebi - Davalı ................................... 142

69. Cevap Süresinin Uzatılması Talebi - Davalılar .............................. 143

70. Cevap Süresinin Uzatılması Talebi - HMK 127. Madde Gereğince144

71. Cevap ve Delillerin Sunulması - Trafik Kazası.............................. 145

72. Ceza Mahkemesi Akibeti ile İlgili Beyanların Sunulması............... 147

73. Dahili Dava Dilekçesi...................................................................... 148

74. Dahili Dava Dilekçesi...................................................................... 149

75. Dahili Dava Dilekçesi Açıklaması................................................... 149

76. Dahili Dava Dilekçesi - Alacaklıyı.................................................. 150

77. Dahili Dava Dilekçesi - Dava Sırasında Tarafın Vefat Etmesi ....... 150

78. Dahili Dava Dilekçesi - Mirasçılar - Tebligat Yapılması Talebi..... 151

79. Dahili Dava Dilekçesi - Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi......... 153

80. Dahili Dava Dilekçesi - Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi - Yetki

Belgesi............................................................................................. 153

İçindekiler

ix

81. Dahili Dava Dilekçesi - Soybağı ..................................................... 154

82. Dahili Dava Dilekçesi - Tasarrufun İptali ....................................... 155

83. Dava Açmak İçin Gereken Uzlaşma Başvuru Şartının

Gerçekleştirilmesi İstemi - I............................................................ 156

84. Dava Açmak İçin Gereken Uzlaşma Başvuru Şartının

Gerçekleştirilmesi İstemi - II .......................................................... 157

85. Dava Değerinin Artırılması Talebi.................................................. 158

86. Dava Değerinin Artırılması - Islah Dilekçesi.................................. 159

87. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Tebliğe Çıkarılması Talebi - Davalı.. 161

88. Dava Dilekçesinde Talep - İhtiyati Tedbir Hakkında Beyanların

Sunulması - Davacı ......................................................................... 161

89. Dava Dilekçesine Ekli Bilgi, Belge ve Delillerin de Usulüne Uygun

Olarak Tebliği - Beyan.................................................................... 162

90. Dava Dilekçesinin Tebliğe Çıkarılması Talebi .............................. 163

91. Dava Dosyasının Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi..... 164

92. Dava Konusunun Temlik Edilmesi - Davacı................................... 164

93. Davacının Feragatine Dair Beyanların Sunulması - Davalı ............ 165

94. Davacının İmza Örneklerinin Bildirilmesi ...................................... 165

95. Davacının Kazancına Dair Bilirkişi Raporuna İtirazlar - Davalı..... 166

96. Davada Harç - Beyan Dilekçesi ...................................................... 167

97. Davada Sulh Olunması - Davanın Konusuz Kalması...................... 168

98. Davadan Feragat Dilekçesi - Davacı ............................................... 171

99. Davadan Kayıtsız Şartsız Feragat Dilekçesi................................... 172

100. Davaların Ayrılması (Tefriki) Dilekçesi ......................................... 172

101. Davaların Birleştirilmesi Talebi - Davacı........................................ 174

102. Davalı Tarafın Islaha ve Bilirkişi Raporuna İlişkin Olarak Sunduğu

İtirazlarına Karşı Beyanlar.............................................................. 176

103. Davalı Tarafın Sunduğu Belgelere Karşı Beyanların Sunulması -

Komisyonculuk Sözleşmesi ............................................................ 177

104. Davalının Mernis Adresine Tebligat Çıkarılması - Davacı ............. 179

105. Davalının Taşınmazları Üzerine “Davalı” Şerhi Konulması Talebi 180

İçindekiler

x

106. Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi - Davacı ............................ 181

107. Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi - Görev ve Sıfat Yokluğu -

Davalı .............................................................................................. 182

108. Davanın Esasına Dair Beyan Delikçesi - Manevi Tazminat............ 184

109. Davanın Esasına Dair Beyanlar - İcra İnkar Tazminatı................... 185

110. Davanın Esasına Dair Beyanlar - Tazminat - Davacı...................... 186

111. Davanın Esasına Dair Beyanlar - Tazminat - Kat Karşılığı İnşaat

Sözleşmesi - Davacı ........................................................................ 187

112. Davanın Esasıyla İlgili Beyanlar - Hizmet Tespiti - Davacı ........... 188

113. Davanın İhbarı Dilekçesi................................................................. 189

114. Davanın İhbarı Talebi...................................................................... 190

115. Davanın Konusuz Kaldığına İlişkin Beyan ..................................... 190

116. Davaya Cevaplar - Sair Hususlar Hakkındaki Beyan Hakları Saklı

Kalmak Kaydıyla............................................................................. 191

117. Davaya İlişkin Uzman Görüşünün Sunulması................................ 196

118. Davaya Müdahale Dilekçesi - Hakediş Alacağı - Temlik ............... 197

119. Davayı Kabul Beyan Dilekçesi........................................................ 199

120. Davayla İlgili Evrakların İstenilmesi Talebi................................... 199

121. Değer Artırım Dilekçesi - Belirsiz Alacak Davası .......................... 200

122. Delil Avansı - Ara Kararın Yerine Getirilmesi............................... 201

123. Delil Dilekçesi - Boşanma Davası................................................... 201

124. Delil Dilekçesi - Eser Sözleşmesi - Davalı...................................... 203

125. Delil Dilekçesi - İş Mahkemesi ....................................................... 205

126. Delil Dilekçesi - Ölümlü Trafik Kazası - Davacı ............................ 206

127. Delil Dilekçesi - Ölümlü Trafik Kazası - Tazminat - Davacı.......... 208

128. Delil Dilekçesi - Tasarrufun İptali - Davacı .................................... 209

129. Delil Dilekçesi - Tasarrufun İptali - Davalı..................................... 213

130. Delil Dilekçesine Karşı İtiraz Dilekçesi - İtirazın İptali.................. 214

131. Delil Listesi - Ticari Alacak - Davalı .............................................. 216

132. Delil Tespiti Dosyasına İtiraz .......................................................... 217

133. Delille İlgili Açıklama Dilekçesi - İş Davası.................................. 218

İçindekiler

xi

134. Delillere İlişkin Beyan Dilekçesi - Eksiklerin Tamamlatılması -

Davalı.............................................................................................. 218

135. Delillerin Bildirilmesi - Alacak Davası - Davacı ........................... 219

136. Delillerin Bildirilmesi - Davacı....................................................... 220

137. Delillerin Bildirilmesi - Mahkemenin Verdiği Ara Karar

Gereğince ........................................................................................ 220

138. Delillerin Bildirilmesi - Sulh Sözleşmesi........................................ 221

139. Delillerin Sunulması - Ara Karar Gereği......................................... 222

140. Delillerin Sunulması - Satış Vaadi - Tazminat - Davacı ................. 223

141. Delillerin Sunulması - Tazminat Davası ......................................... 224

142. Denetime Elverişli Kusur ve Maluliyet Raporu Alınabilmesi İçin

İçtihatlı Bilirkişi Raporlarına İtiraz Dilekçesi - Davalı................... 225

143. Derdest Dosyada Alınan Raporla İlgili Beyan Dilekçesi ................ 231

144. Derdestlik İtirazı.............................................................................. 231

145. Derkenar Talebi............................................................................... 232

146. Derkenar Talebi - Davalı................................................................. 233

147. Destekten Yoksun Kalma Dilekçesi - Ölümlü Trafik Kazası.......... 233

148. Devam Eden Dosyada İhtiyati Tedbir Talebi - Davacı ................... 235

149. Dosyada Sulh Olmama Beyanı - Mazeret Dilekçesi ...................... 236

150. Dosyaların Birleştirilmesi Talebi .................................................... 237

151. Dosyanın Aktüer Bilirkişisine Verilmesi Talebi - Davacı............... 237

152. Dosyanın Bilirkişiye Gönderilmesi Talebi - Ara Kararının Yerine

Getirilmesi....................................................................................... 238

153. Dosyanın İstinaf Edilmesi Nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesine

Gönderilmesi Talebi........................................................................ 238

154. Dosyanın İstinaf Mahkemesine Gönderilmesi Talebi - İstinaf

Dilekçesine Cevap Verilmemesi ..................................................... 239

155. Dosyanın Kesinleşmesi - Artan Gider Avansının Yatırılması Talebi -

Davacı ............................................................................................. 239

156. Dosyanın Sürüncemede Kalmaması İçin Bilirkişi Raporu Aldırılması

Talebi .............................................................................................. 240

157. Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi....................... 240

İçindekiler

xii

158. Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi - Davacı......... 241

159. Dosyaya Gelen Belge ve Kayıtlara Karşı Davalı Beyan Dilekçesi . 242

160. Dosyaya Gelen Müzekkere Cevaplarına Karşı Beyan Dilekçesi -

Davacı ............................................................................................. 243

161. Duruşma Günü Beklenilmeksizin Dosyanın Bilirkişiye Tevdii

Talebi............................................................................................... 244

162. Duruşmu Günü Beklenilmeksizin Dosyanın Hesap Bilirkişisine

Tevdii Talebi ................................................................................... 244

163. Duruşma Günü Verilmesi Talebi..................................................... 245

163. Duruşma Günü Verilmesi Talebi - Dilekçeler Verilmiş Olmakla

(Tamamlanmakla) ........................................................................... 245

164. Duruşma Gününün İleri Alınması Dilekçesi ................................... 246

165. Ek Delil Sunulmasına Muvafakat Edilmemesi Beyanı - Davalı...... 246

166. Ek Rapor Alınması - Beyan Dilekçesi - Davacı ............................. 247

167. Ek Rapor Alınması Talebi ............................................................... 248

168. Ek Rapor Alınması Talebi - Beyan Dilekçesi - Davacı................... 248

169. Ek Rapora Karşı İtiraz - Tasarrufun İptali Davası........................... 249

170. Eksik Belge ve Kayıtların İstenilmesi Talebi - Davalı .................... 250

171. Eksik Harcın Tamamlandığına Dair Beyan Dilekçesi..................... 251

172. Eksik Harcın Tamamlanması - Muhtıranın Davalı Asile Gönderilmesi

Beyanı ............................................................................................. 251

173. Eksik Harcın UYAP Ortamınde Belirlenmesi Talebi...................... 253

174. Eksik Harç Nedeniyle İade Edilen Dosyanın Yeniden Bölge Adliye

Mahkemesine Gönderilmesi Talebi................................................. 253

175. Emsal Dosya ile İlgili Açıklama Dilekçesi - Davalı........................ 254

176. Feragat Dilekçesi ............................................................................. 254

177. Feragat Dilekçesi - İcra Takibi ........................................................ 255

178. Geçici İşgörmezlik - Maluliyet Tazminatı - Bilirkişi Raporuna

İtirazların Sunumu - Davalı............................................................. 255

179. Geçici Ödeme Ara Kararından Rücu Edilmesi Talebi..................... 256

180. Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğine Dair Beyan Dilekçesi ......... 258

181. Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Talebi ................................ 259

İçindekiler

xiii

182. Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Talebi - Davacı.................. 260

183. Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Talebi - Davalı .................. 260

184. Gerekçeli Kararın Tebilği Talebi 1.................................................. 260

185. Gerekçeli Kararın Tebliği Talebi 2.................................................. 261

186. Gerekçeli Kararın Yazılması - UYAP Ortamından Gönderilmesi

Talebi - Davacı................................................................................ 261

187. Gerekçeli Kararla İlgili Beyan Dilekçesi ........................................ 261

188. Gider Avansından Karşılanmak Üzere Kararın Tebliği - Davacı.... 262

189. Gider Avansının Yatırılması Talebi - Davacı.................................. 262

190. Görev - Yetki ve İlgili Beyanların Sunulması................................ 263

191. Görevli Olduğu Belirlenen Mahkemenin Yargılamaya Devam Etmesi

Talebi .............................................................................................. 264

192. Görevsizlik Üzerine Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi

Talep Dilekçesi ............................................................................... 265

193. Haciz Belgesinin Dosyaya Eklenmesi Talebi................................. 266

194. Harcın İadesi Talebi ........................................................................ 266

195. Harç Eksikliği - Muhtıra Örneği...................................................... 267

196. Harç İkmaline İlişkin Ara Karardan Dönülmesi Talebi .................. 268

197. Harç ve Teminat Giderlerinin Ödenmesi Talebi ............................. 269

198. Hatalı Harç Hesaplanması - Düzeltilmesi Talebi ............................ 269

199. Hesap Raporuna İtiraz - Trafik Kazası - Davacı ............................ 270

200. Hesap Raporuna İtiraz - Trafik Kazası - Davalı.............................. 270

201. Islah Dilekçesi (Talep Artırımı) - Açıklamalı - Maluliyete Dayalı

Tazminat.......................................................................................... 274

202. Islah Dilekçesi - Adli Yardım Kabul Edilmiş Olan Davada ........... 277

203. Islah Dilekçesi - Belirsiz Alacak Davası - Maddi Tazminat - Değer

Kaybı............................................................................................... 278

204. Islah Dilekçesi - Değer Kaybı ve Araç Değerinin Tespiti - Davacı 279

205. Islah Dilekçesi - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı.................... 280

206. Islah Dilekçesi - Eksik Harç İkmali................................................. 281

207. Islah Dilekçesi - Eser Sözleşmesi - Davacı ..................................... 282

İçindekiler

xiv

208. Islah Dilekçesi - İş Mahkemesi........................................................ 283

209. Islah Dilekçesi - Tazminat - Davacılar............................................ 284

210. Islah Dilekçesine İtirazlar - Eser Sözleşmesi - Davalı..................... 285

211. Islah Dilekçesine Karşı Beyan......................................................... 286

212. Islah Dilekçesine Karşı Beyan Dilekçesi - Faize İtiraz ................... 286

213. Islah Dilekçesine Karşı Beyan ve İtirazlar - Davalı ........................ 287

214. Islah Dilekçesine (İkinci Defa Islah) Karşı İtirazlara Dair Beyan

Dilekçesi.......................................................................................... 289

215. Islah Dilekçesine Karşı İtirazların Sunumu - Davalı....................... 292

216. Islah Dilekçesine Karşı İtirazların Sunumu - Eser Sözleşmesi -

Davalı .............................................................................................. 294

217. Islah Dilekçesine Karşı Zamanaşımı İtirazı.................................... 295

218. Islah Harcının Tamamlanması Beyanı - Maddi ve Manevi

Tazminat.......................................................................................... 296

219. Islaha İtirazlar - Kötü Niyetli Yapılan Islah - Davalı ...................... 297

220. Islaha İtirazların Reddi - Zamanaşımı - Davacı............................... 298

221. İbraname Örneği.............................................................................. 300

222. İbraname ve Feragatname................................................................ 301

223. İbraname ve Feragatnamenin Sunulması - Davalı........................... 302

224. İcranın Geri Bırakılması Talebi....................................................... 303

225. İhbar Dilekçesi................................................................................. 303

226. İhbar Dilekçesinin Tebliği............................................................... 304

227. İhbar Olunanın Davaya Karşı Beyan Dilekçesi.............................. 305

228. İhtarname - Dava Açılmadan Önce Gönderilen .............................. 307

229. İhtiyati Haciz Şerhi Konulması Talebi ............................................ 309

230. İhtiyati Haciz Talebiyle İlgili Açıklama Dilekçesi.......................... 309

231. İhtiyati Haciz ve Teminata İtiraz - Davalı ....................................... 310

232. İhtiyati Hacze İtiraz Dilekçesi ......................................................... 313

233. İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması - Davalı............................... 314

234. İhtiyati Tedbir Konulması Talebi .................................................... 315

235. İhtiyati Tedbir Konulması Talebi .................................................... 315

İçindekiler

xv

236. İhtiyati Tedbir Konulması Talebi - Araç (Taşıt) Üzerine................ 316

237. İhtiyati Tedbire İtiraz Dilekçesi - Davalı......................................... 316

238. İhtiyati Tedbire İtiraz Dilekçesi - Davalı......................................... 317

239. İhtiyati Tedbirin Kaldırılması Talebi............................................... 319

240. İhtiyati Tedbirin Kaldırılması Talebi - Davacı Beyanları ............... 320

241. İhtiyati Tedbirin Kaldırılması Talebi - İstinaf Kararı Sonrası......... 322

242. İkinci Cevap Dilekçesi - Tazminat Davası - Davalı........................ 323

243. İlgili Dosyaların Bildirilmesi Beyanı .............................................. 325

244. İlgili Mahkeme Kararının Dosyaya İstenilmesi Talebi ................... 325

245. İlgili Yerlere Müzekkere Yazılması Talebi - Davalı (Karşı

Davacı)............................................................................................ 326

246. İlgili Yerlere Müzekkere Yazılması Talebi - Delillerin

Toplanması...................................................................................... 327

247. İmza İncelemesinden Vazgeçilmesi ve Tahkikat Evresinin

Sonlandırılmasına İlişkin Ara Karardan Dönülmesi Yönündeki

Beyanlar .......................................................................................... 328

248. İmzaya İtiraz ve Takibin Durdurulması .......................................... 329

249. İspat Külfeti İle İlgili Beyan Dilekçesi............................................ 331

250. İstinaf - Derkenar Başvurusu - Mehil Vesikası .............................. 331

251. İstinaf Dilekçesinin Tebliğe Çıkarılması Talebi - Davacı............... 332

252. İstinaf Edildiğine Dair Derkenar Talebi - Davalı ............................ 333

253. İstinaf Harcının İadesi Talebi - Dahili Davalı ................................ 333

254. İstinaf Harcının Tamamlandığına Dair Beyan Dilekçesi ............... 334

255. İstinaf Karar Harcının İadesi Talebi................................................ 334

256. İstinaf Yasayoluna Başvuruya Dair Derkenar Talebi..................... 335

257. İstinaf Yoluna Başvurulmadığına Dair Yazılı Belge Verilmesi Talebi

- Davacı........................................................................................... 335

258. İşci Alacakları - İşyeri Sicil Dosyasının Sunulması ........................ 336

259. İşci Alacakları Davası - Açıklama Dilekçesi................................... 337

260. İtirazın İptali - Delil Dilekçesi - Davacı.......................................... 338

261. Kamulaştırma - Emsallerin Bildirilmesi.......................................... 338

İçindekiler

xvi

262. Kamulaştırma - Mirasçıları Davaya Dâhil Etme Talebi .................. 339

263. Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi ......................................... 340

264. Kamulaştırma Talebi - Arsa ve Muhtesatın Birlikte

Kamulaştırılması ............................................................................. 340

265. Karara Çıkan Dosyanın İstinaf Edildiğine Dair Tehiri İcra Kararına

Esas Olmak Üzere Derkenar Talebi ................................................ 341

266. Karara Çıkmış Dosyada Muhtra Sonucu Eksik Harcın Yatırıldığına

Dair Beyan Dilekçesi ...................................................................... 341

267. Kararın İstinaf Edildiğine Dair Derkenar Talebi - Davalı - 1.......... 342

268. Kararın İstinaf Edildiğine Dair Derkenar Talebi - Davalı - 2.......... 342

269. Kararın Kesinleştirilmesi Talebi...................................................... 343

270. Kararın Tashihi Talebi..................................................................... 343

271. Karşılıklı Temyizden Feragat Dilekçesi .......................................... 344

272. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacı - (Karşı Davalı) - Delillerin

Sunulması........................................................................................ 344

273. Katılma Yolu ile İstinaf Başvurusu Hakkında Beyan Dilekçesi...... 345

274. Kazaya Karışan Aracın Trafik Kaydına Şerh Konulması Talebi .... 346

275. Kesin Süre - Tebligat Eksikliği ....................................................... 347

276. Kesin Sürede Delillerin Bildirilmediği İtirazı - Davalı ................... 347

277. Kesin Sürede Tanık Listesi Sunumu................................................ 348

278. Keşif Günü Verilmesi Talebi........................................................... 349

279. Keşif Talebi ve Açıklamaları - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi -

Davacı ............................................................................................. 349

280. Keşifte Tanık Dinletme Talebi ........................................................ 351

281. Kısmen Islah Talep Dilekçesi - Davacı ........................................... 351

282. Kısmi Feragat – Açıklama Beyanı................................................... 353

283. Kurum Adresinin Bildirilmesi - Beyan............................................ 354

284. Kusur Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi - Davalı.......... 354

285. Kusur Raporuna İtirazların Sunumu - Davalı................................. 358

286. Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Tavzihi - Davacı................. 359

İçindekiler

xvii

287. Mahkeme İlamının Gider Avansından Karşılanmak Üzere, Gerekçeli

Kararın Taraflara Tebliği ................................................................ 359

288. Mahkeme Kararı ve Karar Eklerinin Tebliğe Çıkarılması Talebi ... 360

289. Mahkeme Kararının Tebliğe Çıkarılması Talebi............................. 360

290. Mahkeme Kararının Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleşmesi Talebi.. 361

291. Mahkeme Kararının Tebliği Talebi................................................. 361

292. Mahkeme Uhdesinde Bulunan Evrak ve Kayıtların Geçici Olarak

İstenilmesi - Beyan Dilekçesi.......................................................... 361

293. Mahkemenin Ara Kararı Gereği Dosyanın Gönderilmesi Talebi.... 362

294. Mahkemenin Yaptığı Keşfe İlişkin Beyanlar - Şufa Davası ........... 362

295. Makbuzların Sunulması - Davacı .................................................... 363

296. Maluliyet - Adli Tıp Raporuna İtirazların Sunumu - Davalı ........... 363

297. Manevi Tazminat - Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi ........... 365

298. Mazeret Dilekçesi - Davanın Reddi Talepli - Davalı ...................... 366

299. Mazeret Dilekçesi - Dosyanın Bilirkişiden Dönüşünün

Beklenmesi...................................................................................... 367

300. Mazeret Dilekçesi - İhbar Olunan ................................................... 367

301. Mazeret Dilekçesi - İl Dışında Bulunma ve Sağlık Nedeniyle........ 368

302. Mazeret Dilekçesi - Mesleki............................................................ 368

303. Mazeret Dilekçesi - Saatli ............................................................... 369

304. Mazeret Dilekçesi - Talepli ............................................................. 369

305. Mazeret Dilekçesi – Yokluğunda Karar Verilesi Talepli ................ 370

306. Mazeretin ve Son Beyanların Sunulması - Avukat Davalı.............. 371

307. Mehil Vesikası - İlama Dayalı Teminatsız...................................... 372

308. Mehil Vesikası - Örnek ................................................................... 372

309. Mehil Vesikası Sunulması - İstinaf - Davalı ................................... 373

310. Mesleki Mazeret ve Beyan Dilekçemizin Sunulması...................... 374

311. Müdahillik Talebi (İflasın Ertelenmesi ) - Konkordato................... 374

312. Müzekkere Cevapları Hakkında Beyanların Sunulması.................. 375

313. Müzekkere Yazılması Talebi........................................................... 376

314. Müzekkere Yazılması Talebi - Sağlık Kuruluşuna - Davacı........... 376

İçindekiler

xviii

315. Müzekkereler Hakkında Beyan Dilekçesi - Davalı ......................... 377

316. Müzekkerelerin Hızlı Posta ile Gönderilmesi Talebi ...................... 378

317. Noterden Gönderilen Şufa Hakkı İhtarnamesi ............................... 379

318. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi - Dosyanın Uyuşmazlık

Mahkemesine Gönderilmesi Talebi................................................. 380

319. Ödeme Emri Tebligatı, T.K. 21. Madde Uyarınca Usulsüz Tebliğ

Edilmesine İtiraz ............................................................................. 381

320. Ön Rapor Gereğince Eksiklerin Giderilmesi Talebi........................ 384

321. Reddi Hakim Beyanına Karşı Beyanların Sunulması - Bir Kısım

Davacı (Karşı Davalı)...................................................................... 385

322. Reddi Hakim Talebi - Davacı.......................................................... 386

323. Reddi Hakim Talebinin Reddi Talebi.............................................. 388

324. Satış Vaadi - Tazminat - Delillerin Sunulması - Davacı ................. 389

325. Sehven (Yanlışlıkla ) Gönderilen Mazeret Dilekçesi Beyanı.......... 390

326. Soruşturma Numarasının Bildirilmesi Hakkında Beyan ................. 390

327. Sulh Dilekçesi - Davacı................................................................... 391

328. Sulh Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığına Dair Beyan

Dilekçesi.......................................................................................... 392

329. Sunulan Faturalara Karşı Beyanlar - Davacı ................................... 392

330. Süre Tutum Dilekçesi - İcra Ceza Mahkemesi ................................ 394

331. Süre Tutum Dilekçesi - Tehir-i İcra Talepli ................................... 395

332. Süre Tutum Dilkeçesi - Yasa Yolu - İcra Hukuk ............................ 396

333. Süre Uzatım Talep Dilekçesi........................................................... 397

334. Süresi İçinde Yenilenmeyen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar

Verilmesi - Davalı ........................................................................... 397

335. Talep Artırım Dilekçesi................................................................... 398

336. Talep Kısmının Açıklanması - Davacı ............................................ 399

337. Talepten Vazgeçme Beyanı - Davacı .............................................. 400

338. Tamamlama Harcı Yatırılması - Davacı - Beyan Dilekçesi ............ 401

339. Tanık Beyanlarına Karşı Açıklamalar ............................................. 401

İçindekiler

xix

340. Tanık İfadelerine Karşı Beyanlar ve Yalancı Tanıklık Suç Duyurusu -

Aile Mahkemesi .............................................................................. 403

341. Tanık Listesi Sunulması .................................................................. 404

342. Taraf Olarak Eklenme Talebi .......................................................... 405

343. Tasarrufun İptali - Beyan Dilekçesi - Davalı.................................. 406

344. Tasarrufun İptali - Dahili Dava Dilekçesi ....................................... 410

345. Tasarrufun İptali Davası - Yeni Malike Karşı Tazminat Davası Olarak

Devam Edilmesi Beyanı - Davacı................................................... 412

346. Tashih Dilekçesi.............................................................................. 413

347. Taşınmaz Üzerindeki Davalıdır Şerhinin Kaldırılması Talebi ........ 414

348. Taşınmazdaki Şerhin Kaldırılması - Davalı .................................... 414

349. Tavzih Dilekçesi.............................................................................. 414

350. Tavzih Dilekçesi - İcra Dosya Numarasının Yanlış Yazılması -

Davacı ............................................................................................. 417

351. Tazminat Davası - Adli Yardım - İhtiyati Tedbir Talebi - Davacı.. 417

352. Tazminat Davası - Davacının Kazancına Dair Beyan Dilekçesi..... 420

353. Tazminat Davası - Delil Listesi - Ceza Yargılaması - Davacı......... 422

354. Tebligat Adresi ile İlgili Beyan Dilekçesi - Davalı ......................... 422

355. Tedavi Evraklarının Sunulması - İş Mahkemesi ............................ 423

356. Tedbir Talepli Beyan Dilekçesi Sunulması..................................... 423

357. Tedbirin Kaldırılması Talep Dilekçesi ............................................ 424

358. Tehiri İcra Talepli Beyan Dilekçesi ................................................ 425

359. Temyizden Feragat Dilekçesi.......................................................... 426

360. Ticari Defterlerin İncelenmesi Talebi - Davacı............................... 426

361. Tüketici Mahkemesine Tedbir Talebi ............................................. 428

362. Unvan ve Dosya Bilgilerinin Doğru Olarak Bildirilmesi Beyanı -

Davacı ............................................................................................. 429

363. UYAP Kaydının Yapılması - Delillerin Tebliği - Cevap Dilekçesi -

Trafik Kazası - Tazminat - Davalı................................................... 430

364. UYAP Üzerinden Gönderilen Belgelerle İlgili Beyan Dilekçesi .... 434

365. UYAP Vekillik Kaydının Silinmesi Talebi..................................... 434

İçindekiler

xx

366. Uzamış Ceza Zamanaşımı - Tazminat - Karşı Beyanlar - Davacı... 435

367. Uzlaşma Nedeniyle Feragat Dilekçesi I .......................................... 437

368. Uzlaşma Nedeniyle Feragat Dilekçesi II......................................... 438

369. Ücret Araştırması - Bilirkişi Raporuna İtiraz - Davacı.................... 438

370. Ücreti Vekaletin Maddi Hata Nedeniyle Tashihi Talebi - Davacı... 441

371. Ücretle İlgili Belgelerin Sunulduğuna Dair Açıklama Dilekçesi .... 442

372. Vekaletname Sunumu ve Dosyaya UYAP’ta Kayıt Talebi -

Davalı -............................................................................................ 442

373. Vekaletname Sunumu ve UYAP’a Kayıt Talebi............................ 442

374. Vekilin Davadan Feragat Dilekçesi................................................. 443

375. Vekillik Görevinden İstifa Dilekçesi............................................... 443

376. Vekillik Kaydının Silinmesi ............................................................ 444

377. Vekillik Kaydının Silinmesi - Bir Kez Yetki Belgesi ile Duruşmaya

Katılma ............................................................................................ 444

378. Vekillikten Çekilme Beyanı ............................................................ 445

379. Vekillikten Çekilme Beyanı - Tüm Davacılar Yönünden ............... 445

380. Vekillikten Çekilme Dilekçesi I ...................................................... 445

381. Vekillikten Çekilme Dilekçesi II..................................................... 446

382. Vekillikten Çekilme Dilekçesi - Banka ........................................... 446

383. Vekillikten Çekilme Dilekçesi - Davalı Vekili................................ 446

384. Vekillikten Çekilme Dilekçesi - Delillerin Bildirilmemesi ............. 447

385. Vekillikten Çekilme Dilekçesi - Görülen Lüzum Üzerine .............. 447

386. Vekillikten Çekilme Dilekçesi - Tebligat Yapılmaması Talebi....... 448

387. Vekillikten İstifa Beyanı.................................................................. 448

388. Vekillikten İstifa Dilekçesi.............................................................. 449

389. Yapılacak Keşifle İlgili Açıklama Dilekçesi .................................. 449

390. Yargıtay Bozma İlamına Karşı Direnme Beyanı............................. 449

391. Yargıtay Bozması Sonrası Davayla İlgili Beyanlarun Sunulması ... 451

392. Yasa Gereği Dahili Davalı Ara Kararından Vazgeçilmesi Talebi... 452

393. Yemin Metnine İtiraz Dilekçesi....................................................... 453

394. Yemin Teklifi Dilekçesi .................................................................. 454

İçindekiler

xxi

395. Yeni Bilirkişi Atanması Beyanı....................................................... 456

396. Yenileme Dilekçesi ......................................................................... 457

397. Yetki Belgesi ile Duruşmalara Girme - Vekillikten Çekilme

Dilekçesi.......................................................................................... 457

398. Yetki Belgesi - Avukat Ortaklığı..................................................... 458

399. Yetki Belgesi Şablonu I................................................................... 459

400. Yetki Belgesi Şablonu II ................................................................. 459

401. Yetki Belgesi Verilen Avukatın Sisteme Kaydı - Tebligatların

Yapılması ........................................................................................ 460

402. Zabıta Araştırmasına Karşı Beyanların Sunulması ......................... 460

KAYNAKÇA ........................................................................................... 463

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.