Aristo Yayınları

Sırala:
Göster:
Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu)
Yazar: Nevzat BOZTAŞ
Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu) Nevzat BOZTAŞ (İstanbul B.A.M.14.Hukuk Dairesi Başkanlığı) 2018/09 1.Baskı, 175 Sayfa ISBN 978-605-2332-67-2 Simsarlık sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 520 – 525 hükümleri arasında düzenlenmiş olup, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 100 – 115 hükümleri arasında düzenlenen ticarî işler tellallığına ilişkin hükümler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer almamıştır. Taşınmaz simsarlığı sözleşmesini, diğer simsarlık sözleşmelerinden ayıra...
49,00 TL
Belgede Sahtecilik Ücretsiz Kargo
Yazar: Mert Asker YÜKSEKTEPE
Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri ve Yargıtay İlamları İle BELGEDE SAHTECİLİK Mert Asker YÜKSEKTEPE 2018/01 1.Baskı,1055 Sayfa ISBN 978-605-2332-25-2 Kitap, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü kısmının "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" isimli dördüncü bölümünde yer alan 204.maddesinde "Resmi Belgede Sahtecilik", 205.maddesinde "Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek", 206.maddesinde "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak", 207.maddesinde...
189,00 TL
Limited Şirketler Ücretsiz Kargo
Yazar: Okay KIR
Limited Şirketler Okay KIR 2019/02 1. Baskı, 556 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2332-96-2 Açıklama Bu çalışma ile uygulamada en yaygın şirket türü olan Limited Şirketleri anlatmaya çalıştım. Kitap 4 yıl gibi uzun bir süre sonunda tamamlandı. Bir uygulayıcı olarak kitap da uygulamaya yönelik yazılmıştır. Kitabın içerisinde örnekler, Yargıtay kararları, doktrinler, dikkat edilecek önemli notlar ve her konunun sonunda o konunun madde madde özeti yer almaktadır Kitap hakkında biraz bilgi vermek gerekirs...
180,00 TL
İletişimin Tespiti Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Yazar: Ali PARLAR, Mustafa ÖZTÜRK
İletişimin Tespiti Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Ali PARLAR, Mustafa ÖZÜTK 2019/04 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-605-7615-25-1 Ceza yargılamasının temel amacı bir suçun işlendiği iddiası üzerine işin gerçeğini ortaya koymak olup, kamu düzenine ilişkin gerçeğin ortaya çıkarılması kamunun otoritesi ve devletin egemenliği açısından önemlidir. Bununla birlikte amaç ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması değil, hukuka uygun yöntemlerle maddi gerçeğin ortaya çıkarılm...
59,00 TL
Karayolları Trafik Kanunu Tanım ve Kavramları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Karayolları Trafik Kanunu Tanım ve Kavramları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 1. Baskı, 472 Sayfa ISBN 978-605-7615-40-4 Trafik kazalarında bazı kavramlar sıralı olarak incelenmiş. Yazar trafikle ilgili diğer çalışmalarında inceleyemediği hususları araştırmaya çalışmış. Ör. Karayolunun tanım ve kavramı ile ZMMS veya Kasko sigortalı aracın kayıt ve bilgileri ile tazminat kapsamında olup olmadığı çok önemlidir. Trafik kurallarına kesinlikle uyulması gerekir ki telafisi imkansız zararlar oluşmas...
118,00 TL
Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat
Yazar: Armağan ÇAĞLAYAN, Necip ŞENEL
Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat Av. Armağan, ÇAĞLAYAN, Av. Necip ŞENEL 2019/10 1. Baskı, 382 Sayfa ISBN 978-605-7615-70-1 İÇİNDEKİLER 3 HUKUK VE MEDYA 1) ULUSLARASI DÜZENLEMELERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 31 a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 19-Düşünce ve İfade Özgürlüğü 31 b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.10 –İfade Özgürlüğü 31 c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 27 31 2) 1982 ANAYASASI’NDAKİ MEDYA HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 33 Basın ve yayımla ilgili hükümler. 33 Basın hürriyeti. 3...
69,00 TL
Türkiye’de Modernleşme Atılımları ve 1924 Anayasası
Yazar: Hüseyin Tolga
Türkiye’de Modernleşme Atılımları ve 1924 Anayasası Hüseyin Tolga COŞKUNER 2020/02 1. Baskı, 174 Sayfa ISBN 978-605-7615-95-4 Modernleşme süreci boyunca toplum yeniden düzenlenir, çağın her türlü gelişmeleri göz önünde bulundurularak yeni bir düzen oluşturulur. Bilimi esas alan insan ve toplum anlayışının benimsenmesine çalışılır. Bu bağlamda modernleşme geniş kapsamlı toplumsal bir akımdır, yürüyen bir hedeftir. Modern toplumlarda geleneksel toplumların özelliği olan duyguya, akrabalığa, arkada...
49,00 TL
Tüketici Hukuku
Yazar: Ahmet KARAKOCALI, Ali Suphi KURŞUN
TÜ051 Tüketici Hukuku (6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere Göre) Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI - Ali Suphi KURŞUN 2015/09 Baskı, XVI+242 Sayfa ISBN 978-605-84418-4-2 ...
40,00 TL
6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: A. Lerzan YILMAZ
FM168 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. A. Lerzan YILMAZ 2017/04 Baskı, 640 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-8269-61-3...
49,00 TL
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Hileli ve Taksirli İflas Suçları (TCK Md. 289-290; 161-162)
Yazar: Ali PARLAR, Mustafa ÖZTÜRK
CHB37 İstinaf ve Yargıtay Uygulamasında Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Hileli ve Taksirli İflas Suçları (TCK Md. 289-290; 161-162) Ali PARLAR - Mustafa ÖZTÜRK 2017/10 Baskı, 354 Sayfa, ISBN 978-605-2332-10-8...
75,00 TL
Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Yasa Yolları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Ücretsiz Kargo
Yazar: Hadi SALİHOĞLU, Ali PARLAR, Mustafa ÖZTÜRK
CU311 Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Yasa Yolları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hadi SALİHOĞLU - Ali PARLAR - Mustafa ÖZTÜRK 2018/07 Baskı, 1448 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2332-63-4...
265,00 TL
Anonim Ortaklıkların Pay Devri ve Sınırlamaları
Yazar: Güventürk KIZILYEL
Anonim Ortaklıkların Pay Devri ve Sınırlamaları Güventürk KIZILYEL 2018/10 1.Baskı,216 Sayfa ISBN 978-605-2332-78-8 Açıklama İncelememiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; anonim ortaklıkta pay, pay sahipliği, payın temel ilkeleri ve payın türleri ile sınıflandırılması, payın devri, pay devri hakkının hukuki niteliği, anonim ortaklıkta pay devrinin TTK’da öngörülen sınırlamaları ile TTK dışında TBK’da ve Bankacılık Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu, ...
59,00 TL
Türk Ceza Kanunu İspat ve Sübut Rehberi Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Kısa ve Özet Kararlar Olası Delil Listeleri İle TCK'da İspat ve Sübut Rehberi Gökhan TANERİ 2018/02 1.Baskı,1216 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-2332-34-4 Kendi alanında tek ve hiçbir kanun değişikliğinden etkilenmeme iddiasındaki bu çalışma, sadece hukukçular için değil, hukukla ilgilenen herkes için bir rehber olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı daha önce yapılmamış olanı yapmak ve ceza davalarında yargılama organlarının her bir suç açısından ispata ve sübuta esas aldığı deliller için liste oluş...
135,00 TL
Kıyı Hukuku Uygulamaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Kıyı Hukuku Uygulamaları Dr. Gökhan TANERİ 2019/01 2. Baskı, 624 Sayfa ISBN 978-605-2332-97-9 İlk baskısının yapılmasından bu güne kıyılarla ilgili pek çok konu gündeme taşınmış olmasına rağmen esaslı çözümler halen gerçekleşmemiştir. Kıyı sorunları ülkemiz için terör sorununa eşdeğerdir. Kıyıların işgalden kurtarılması ve herkesin kullanımına açılması ve diğer yandan yolsuz tescille adına kaydedilen taşınmaz nedeniyle kişilerin de mağdur edilmemesi gerekir. Kıyı sorunlarının çözümlenmesi, ülkem...
120,00 TL
Yüklenicinin İfa Engelleri
Yazar: Nagehan KIRKBEŞOĞLU
Yüklenicinin İfa Engelleri Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU 209/03 1. Baskı, 122 Sayfa ISBN 978-605-7615-13-8 Günümüzde artan inşaat işleri sebebiyle yüklenicinin ifa engelleri adlı çalışmayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Yüklenicinin ifa engelleri arasında bulunan ifa imkansızlığı, temerrüt ve kötü ifa hallerinin ayrıntılı incelemesi işbu çalışmada yapılmıştır. Borçlar hukuku genel hükümleri çerçevesinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri özelinde inceleme konusu yapılan ifa engelleri k...
35,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 178 (12 Sayfa)