Medeni Usul Hukuku

Sırala:
Göster:
Tebligat Hukuku
Yazar: İbrahim ÖZBAY,Emre YARDIMCI
Tebligat Hukuku Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY, Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI 2020/03 2.Baskı,189 Sayfa ISBN 978-605-300-989-4 Tebligat kavramı, sözlük anlamı itibariyle bildirim, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ kelimesinin çoğulu olup; bir bilgi veya haberin ilgilisine bildirilmesi ve ulaştırılması anlamına gelir. Hukuki anlamda ise tebligat, belirli hukuki işlemlerin, hukuki sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere yetkili makam tarafından veya onun aracılığıyla kanuni şekilde bildi...
28,00 TL
-10%
Medenî Usul Hukuku El Kitabı ( 2 Cilt ) Ücretsiz Kargo
Yazar: Baki KURU
Medenî Usul Hukuku El Kitabı ( 2 Cilt Takım ) Prof. Dr. Baki KURU 2020/03 1. Baskı, 2055 Sayfa, 2 Cilt Takım ISBN  978-605-05-0519-1  ÖNSÖZ   Bu El Kitabı, 2001yılında yayımlamış olduğum, “Hukuk Muhakemeleri Usulü” isimli 6 ciltlikKitabımın ve 2016 yılında yayımlamış olduğum “İstinaf Sistemine Göre YazılmışMedeni Usul Hukuku” isimli Kitabımın yeni bir baskısı değildir. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu El Kitabı, özellikle hâkimler, avukatlar velisansüstü araştırma yapanlar içi...
480,00 TL 432,00 TL
Arabuluculuk Sözleşmesi
Yazar: Özlem BORA
Arabuluculuk Sözleşmesi Arb. Av. Özlem BORA 2020/03 1. Baskı, 224 Sayfa ISBN 978-605-06119-1-5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞMAZLIK KAVRAMI, ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUK İLE TÜRK HUKUKU YÖNÜNDEN ARABULUCULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2. ONARICI ADALET İLE ARABULUCULUK 3. ARABULUCULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ İKİNCİ BÖLÜM ARABULUCULUK FAALİYETİNDEKİ SÖZLEŞMELER VE TUTANAKLAR İLE A...
37,50 TL
-10%
Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
Yazar: Ersin ERDOĞAN
Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2020/03 2. Baskı, 306 Sayfa ISBN 978-605-05-0563-4 İÇİNDEKİLER TAKDİM ve TEŞEKKÜR 7 İÇİNDEKİLER 11 Kısaltmalar 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR VE LEX FORİPRENSİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.Yabancılık Unsuru25 A.Genel Olarak25 B.Kavram25 C.Yabancılık Unsurunun Salt Tarafların Hukuk Seçimi ile Sağlanması Tartışması33 2. Vasıflandırma Meselesi ve Ön Sorun38 A. Genel Olarak38 B. Maddi Hukuk Kuralı-Usûl Hukuk...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi
Yazar: Ersin ERDOĞAN
Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi Doç. Dr. Esin ERDOĞAN 2020/03 2. Baskı, 309 Sayfa ISBN 978-605-05-0562-7 Devlet mahkemesi kararları açısından kesin hüküm kurumu, hukukumuzda pek çok monografik çalışmaya konu olmuştur. Ancak, insan ilişkilerinin yerel boyutların, hatta maddî gerçekliğin ötesine taşındığı 21. yüzyılda, farklı ülkelerdeki insanların, karşı tarafın tâbiiyetini taşıdığı mahkemelere olan güven sorunu ve sürâtle uyuşmazlıkların giderilmesi ihtiyacı sebebiyle, devlet yargısı yan...
70,00 TL 63,00 TL
Arabuluculuk Sözleşmeleri
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
Arabuluculuk Sözleşmeleri Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2020/02 1. Baskı, 218 Sayfa ISBN 978-605-80372-9-8 Birinci Bölüm:Genel Olarak Arabuluculuk I.Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları II.Arabuluculuğun Tarihçesi Ve Karşılaştırmalı Hukukta Arabuluculuk III.Türk Hukukunda Arabuluculukla  İlgili Yasal Düzenlemeler IV.Arabuluculuk Konusu Ve Tarafları V.Türleri VI.Arabuluculukta Kurumlar VII.Arabulucu Olabilmenin Koşulları VII.Arabuluculukta İlkeler   İkinci Bölüm:Arabuluculukla İlgili...
45,00 TL
Tebligat Hukuku
Yazar: İbrahim ÇATALKAYA
Tebligat Hukuku İbrahim ÇATALKAYA 2020/02 3. Baskı, 319 Sayfa ISBN 978-605-300-960-3 Kitabımızın ilk baskısının kısa sürede tükenmiş olması, hukuk dünyasında özellikle uygulamaya yönelik bir eser kazandırma duygusuyla birleşince, tarafıma büyük bir azim ve mutluluk vermişti. İkinci baskıya yazmış olduğum önsözde de bu mutluluğumu çok değerli hukuk camiası ve okurlarımızla paylaşmıştım. Bunun üzerine yapılan ikinci baskının da çok kısa bir sürede tükenmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum...
80,00 TL
Medeni Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir Yargılaması
Yazar: Ysemin MISTAÇOĞLU
Medeni Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir Yargılaması Yasemin MISTAÇOĞLU 2020/02 1. Baskı, 125 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-38-2 "Medeni Yargılama Hukuku'nda İhtiyati Tedbir Yargılaması" isimli çalışmamızda, ihtiyati tedbir talebi üzerine verilen kararlara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı, kanun yolundan ne anlaşılması gerektiği, Türk hukukundaki tartışmalı görüşler ve Yargıtay içtihatları temel alınarak incelenmiştir. Bunun için öncelikle çalışmamızın birinci bölümünde, ihtiyati t...
60,00 TL
 İngiliz ve Türk Yargılama Hukukunda Sözlülük İlkesi
Yazar: Ece ALPAY
 İngiliz ve Türk Yargılama Hukukunda Sözlülük İlkesi Ece ALPAY 2020/01 1. Baskı, 205 Sayfa ISBN 978-975-2449-82-4 Medeni usul hukukunda sözlülük ilkesi yargılama faaliyeti boyunca çeşitli görünümlere sahiptir. Sözlülük ilkesi hüküm temelini oluşturacak dava malzemesinin sözlü olarak sunulmasını ifade ettiği gibi, yargılamanın şekli anlamda yürütülmesini kolaylaştıran bir enstrüman olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sözlülük ilkesi, hakime taraflar ve sözlü deliller üzerinde doğrudan bir gözle...
35,00 TL
Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği
Yazar: Selda ÇİL
Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği Av. Selda ÇİL 2020/01 1. Baskı, 231 Sayfa ISBN 978-605-300-939-9 Arabuluculuk, kökleri insanlığın ilk çağlarına dayanmakla birlikte yakın geçmişe dek insanlar arasında gayri resmi bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulanmıştır. Mahkeme yargısının hakim eliyle uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmakla birlikte taraflar arasındaki duygusal çekişme ve husumeti tamamen sona erdirememesi, yakın geçmişten başlayarak tüm dünyada arabuluculuğun yasal temellere oturtul...
55,00 TL
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar (İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz)
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar (İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 1. Baskı, 394 Sayfa ISBN 978-975-02-5870-1 6100 sayılı HMK'nın 400 ve devamı maddelerinde düzenlenen delil tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş geçici hukuki koruma tedbirlerinden biridir. Değişik iş niteliğinde açılan davalar, basit yargıla...
90,00 TL
Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti Kurumunun Fonksiyonları
Yazar: Sinem TURAN
Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti Kurumunun Fonksiyonları Sinem TURAN 2020/01 1. Baskı, 159 Sayfa ISBN 978-605-300-950-4 Medeni usul hukukunda tarafların ispat faaliyetini gerçekleştirmesine etki eden en önemli araçlardan biri delillerdir. Deliller maddi gerçeklik temelinde hakkın tanınması ve tespiti amacı doğrultusunda tarafların iddia ve savunmalarını ispata yarar. Bu kapsamda muhtemel uyuşmazlıkların çözümü açısından medeni usul hukukunda çok önemli bir yere sahip olan delillerin dava açıl...
45,00 TL
Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması
Yazar: Bengü PAMUKÇU
Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması Bengü PAMUKÇU 2020/01 1. Baskı, 293 Sayfa ISBN 978-625-7953-22-1 Dosyanın işlemden kaldırılması kurumu öğretideki görüşler ve yargı kararları ile değerlendirip sistematik bir bütünlük içinde anlatılmıştır. Bu çalışma yapılırken dosyanın işlemden kaldırılması kurumunun medeni yargılamaya hakim taraf egemenliğini ifade eden ilkelerle olan bağlantısı belirtilmiş, dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren nedenler, dosyanın işlemden kaldırı...
42,00 TL
ISLAH
Yazar: Orhan EROĞLU
Islah Dr. Orhan EROĞLU 2020/01 3. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-975-02-4023-2 Islah, medeni usul hukukuna hakim olan katı biçimselliği yumuşatmak ve hukukun temel amacı olan mutlak adaleti gerçekleştirmek noktasında oldukça önem arz etmektedir. Islah, tek taraflı irade beyanı ile kullanılan ve bir davada taraflara sadece bir kez tanınmış olan bir haktır. Bu nedenle tarafların ıslah hakkını çok dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Bu kitapta, ıslahın tarihsel süreç içerisinde kullanımı, ıslahın şartl...
78,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/01 18. Baskı, 418 Sayfa ISBN 978-605-05-0515-3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ9 İÇİNDEKİLER11 KISALTMALAR CETVELİ21 BİBLİYOGRAFYA23   I. Bölüm: PROBLEMLER25   1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER27 Problem No. 1:YargılamayaHâkim Olan İlkeler27 Problem No. 2:Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve Hukukî Sorumluluğu28 Problem No. 3:Süreler-Eski Hale G...
65,00 TL 58,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 357 (24 Sayfa)