Medeni Usul Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/01 18. Baskı, 418 Sayfa ISBN 978-605-05-0515-3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ9 İÇİNDEKİLER11 KISALTMALAR CETVELİ21 BİBLİYOGRAFYA23   I. Bölüm: PROBLEMLER25   1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER27 Problem No. 1:YargılamayaHâkim Olan İlkeler27 Problem No. 2:Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve Hukukî Sorumluluğu28 Problem No. 3:Süreler-Eski Hale G...
65,00 TL 58,50 TL
40 Soru ve Yanıtta Tebligat ve Usulsüz Tebligatlara Son Güncel Yargıtay İçtihatları Işığında
Yazar: Ahmet KEZER
40 Soru ve Yanıtta Tebligat ve Usulsüz Tebligatlara Son Güncel Yargıtay İçtihatları Işığında Ahmet SEZER 2020/01 1. Baskı, 347 Sayfa ISBN 978-605-300-909-2 Yargılama ve icra işlemlerinde "usulsüz tebligat/ geçersiz" tebligat sık sık karşımıza çıkmaktadır. Her usulsüz tebligat taraflar yönünden hak ihlaline yol açmakta, mağduriyetlere neden olmaktadır. Yargı makamları yönünden de usulsüz tebligatlar; emek, zaman ve iş gücü kaybına yol açmaktadır. Bu çalışma da yargılama ve dava konusu olan usulsü...
78,00 TL
 İngiliz ve Türk Yargılama Hukukunda Sözlülük İlkesi
Yazar: Ece ALPAY
 İngiliz ve Türk Yargılama Hukukunda Sözlülük İlkesi Ece ALPAY 2020/01 1. Baskı, 205 Sayfa ISBN 978-975-2449-82-4 Medeni usul hukukunda sözlülük ilkesi yargılama faaliyeti boyunca çeşitli görünümlere sahiptir. Sözlülük ilkesi hüküm temelini oluşturacak dava malzemesinin sözlü olarak sunulmasını ifade ettiği gibi, yargılamanın şekli anlamda yürütülmesini kolaylaştıran bir enstrüman olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sözlülük ilkesi, hakime taraflar ve sözlü deliller üzerinde doğrudan bir gözle...
35,00 TL
Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu
Yazar: Meltem ERCAN ÖZLER
Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu Dr. Meltem ERCAN ÖZLER 2019/12 1. Baskı, 632 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-58-9 Medeni usul hukukunda "dava konusu" son derece önemli bir çekişmeli yargı kavramıdır. Özellikle yabancı hukuk sistemlerinde uzun yıllar süren dava konusu hakkındaki teorik tartışmalar sonucunda genel kabul gören bir görüşün benimsenmediği görülmektedir. Dava konusunun teorik temellerinin ve usul hukuku açısından sınırlarının tam olarak ortaya konulması, pek çok usuli problemin de ç...
100,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale
Yazar: İsmet MAZLUM
UH356 Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale Dr. İsmet MAZLUM 2019/11 1. Baskı, 322 Sayfa ISBN 978-605-05-0404-7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 KISALTMALAR17 GİRİŞ21 BİRİNCİBÖLÜM ASLÎ MÜDAHALEYE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER § 1.ASLÎ MÜDAHALENİN TANIMI, AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ VEHAKKINDAKİ SİSTEMLER25 A. Aslî Müdahalenin Tanımı 25 B. Aslî Müdahalenin Amacı 30 I.Gerçeğe Ulaşmayı Sağlama 30 II.Çelişkili Kararlar Verilmesinin Önüne Geçme 31 III.Muvazaalı Davranışlara Engel Olma 34 IV.Usûl Ekonomisinin Gerçekleşmes...
75,00 TL 67,50 TL
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Yazar: Ömer EKMEKÇİ,Muhammet ÖZEKES,Murat ATALI, Vural SEVEN
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Prof. Dr. Murat ATALI, Prof. Dr. Vural SEVEN 2019/11 2. Baskı, 448 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-51-0 Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi ve bu arada ortaya çıkan yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla, çalışmamızın ikinci basısı hazırlanmıştır. Bu basıda yeni bir sistematiğe gidilmiş, kitap temelde üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde, arabuluculuğun temel kavram ve ilkeleri ile genel hükümleri ele alınmış;...
65,00 TL
Yargı Kararlarında Arabuluculuk
Yazar: Ümit ERDEM
Yargı Kararlarında Arabuluculuk Av. Ümit ERDEM 2019/11 1. Baskı, 268 Sayfa ISBN 978-605-315-768-7 “Yargı Kararları’nda Arabuluculuk” isimli bu kitapta, Avukat Arabulucu Ümit Erdem; 2019 yılına ait Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay Kararları’nı sistematik olarak derleyerek, konu bazlı tasnife tabi tutmuş ve özgün bir çalışma yapmış, ayrıca da; ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları’nı da eklemiştir. Arabuluculara, arabuluculuk sınavına girecek hukukçulara, avukatlara, hukukçulara, akademisyenlere ...
72,00 TL
Tazminat ve Alacak Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
UH157 6100 s. HMK'na Göre Tazminat ve Alacak Davaları Çelik Ahmet ÇELİK 2019/11 4. Baskı, 797 Sayfa ISBN 978-605-7615-73-2 Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer verilmiş olup güncel, kapsamlı bir kaynak sunulmuştur. Kitabın Konu Başlıkları Belirsiz Alacak ve Tespit Davası Dilekçe Örnekleri Uygulamadan Örnekler Ayrıntılı Açıklamalar Eleştiriler Değişik Konularda Dava Dilekçeleri Cevap Di...
215,00 TL
Medeni Usul Hukukunda Keşif
Yazar: Zeynep ALBAYRAK AÇI
Medeni Usul Hukukunda Keşif Zeynep ALBAYRAK AÇI 2019/11 1. Baskı, 204 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-903-0 Keşif, bir yönüyle, sübjektif hak sahibi kişinin bu hakka ilişkin olarak hâkimi ikna etme faaliyeti sırasında başvurabildiği bir ispat aracı; diğer yönüyle ise, hâkim tarafından, davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde yararlanılan bir bilgi edinme aracıdır. Keşif sayesinde hâkim, doğrudan uyuşmazlık konusu ile temas eder ve bu temas neticesinde elde ettiği bilgiyi yargılamada kullanılır. Bu b...
58,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Ar. Gör. Nurullah BAL
UH323 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Ar. Gör. Nurullah BAL 2019/11 2. Baskı, 551 Sayfa  ISBN 978-605-05-0496-5...
65,00 TL 58,50 TL
Arabuluculuk ve Zorunlu Arabuluculuk
Yazar: Burcu MELEKOĞLU KESER
Arabuluculuk ve Zorunlu Arabuluculuk Uzm. Arb. Av. Burcu MELEKOĞLU KESER 2019/11 1. Baskı, 239 Sayfa ISBN 978-605-300-891-0 Hukuk uyuşmazlıklarında tarafların biraraya getirilerek birbirlerini dinlemeleri anlamaları sorunların çözüme kavuşturulması için son derece önemlidir. Bu doğrultuda Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile çözüm üretilemediğinde çözüm önerisi de getirebilmek için tarafsız üçüncü kişilerin yani arabulucuların katılımıyla yürütülen sorunlara çözüm arayışı süreci düzen...
58,00 TL
Medeni Usul Hukuku'nda Hakimin Hukuku Re'sen Uygulaması İlkesi
Yazar: Nur BOLAYIR
Medeni Usul Hukuku'nda Hakimin Hukuku Re'sen Uygulaması İlkesi Dr. Öğr. Üye. Nur BOLAYIR 2019/10 1. Baskı, 466 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-15-2 Medeni usul hukukunda, kural olarak taraflarca getirilme ilkesi geçerli olmakta; dava malzemesi olan vakıaları ve delilleri tarafların mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Tarafların getirdikleri dava malzemesi ışığında hukuk kurallarını uygulama ve hakkaniyete uygun bir karar verme görevi ise, hakime ait olmaktadır. Medeni usul hukukunun amacı, sübjek...
85,00 TL
Bilirkişi Raporu Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Bilirkişi Raporu Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/10 1. Baskı, 494 Sayfa ISBN 978-605-7615-67-1 Uygulamada bilirkişilere tevdii edilen dosyaların tamamlanmadan eksik şekilde gönderilmesi kadar bu şekilde tamamlanmadan, yetersiz ve denetime elverişsiz eksik raporların tanzimi yargılamayı uzatmaktadır. 6100 sayılı HMK’nın 4.kısmı ispat ve deliller olarak düzenlenmiş olup, deliller de ikrar (madde 188), belge ve senet (madde 199 ve devamı), yemin (madde 225 ve devamı), tanık (madde 240 ve devamı), b...
125,00 TL
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
UH075-1 HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Doç. Dr. Nedim ERİÇ 2019/10 9. Baskı, 672 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-53-2 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçesiz sekizinci basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden dokuzuncu basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Diğer basılarda olduğu gibi bu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz k...
57,50 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Ali Cem BUDAK, Barış TORAMAN, Mehmet KODAKOĞLU
UH281 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Ali Cem BUDAK - Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU 2019/10 4.Baskı, 318 Sayfa ISBN 978-605-69699-4-2...
55,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 349 (24 Sayfa)