Medeni Usul Hukuku

Sırala:
Göster:
Türkiye'de Med-Arb (Arabuluculuk - Tahkim)
Yazar: Berk DEMİRKOL, Ural AKÜZÜM
Türkiye'de Med-Arb (Arabuluculuk - Tahkim) Doç. Dr. Berk DEMİRKOL, Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM 2020/07 1. Baskı, 150 Sayfa ISBN 978-625-7899-62-8 Özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda 'Arabuluculuk-Tahkim' (Med-Arb) yakın gelecekte büyük önem kazanacaktır. Arabuluculuk, taraflara son derece kısa sürede, çok az bir maliyet karşılığında uyuşmazlıkların tarafların uzlaşması ile çözümlenmesine imkan vermektedir. Ancak arabulucuların tüm gayretine karşı tarafların uzlaşmaları mümkün ...
32,00 TL
Arabuluculuk Zirvesi II
Yazar: Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN
Arabuluculuk Zirvesi II Editör: Dr. Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN 2020/06 1. Baskı, 394 Sayfa ISBN 978-625-7953-82-5 Alternatif Çözüm Yöntemlerinden biri olan Arabuluculuk günümüzde etkin ve yaygın olarak kullanılan ve kaybedeni olmayan alternatif bir çözüm yoludur. Arabulucular, tarafların aralarındaki uyuşmazlığın çözümünde etkin rol oynayan tarafsız ve bağımsız 3. kişilerdir. Arabuluculuk ise kazan kazan ilkesi ile her iki tarafında kazandığı kaybedeni olmayan bir çözüm yöntemidir. Bugün dünyanın p...
60,00 TL
-10%
Arabuluculuk Mevzuatı (Madde Gerekçeli - Atıflı - Bilgi Notlu - İçtihatlı
Yazar: İlknur GÜNGÖRDÜ
Arabuluculuk Mevzuatı (Madde Gerekçeli - Atıflı - Bilgi Notlu - İçtihatlı İlknur GÜNGÖRDÜ 2020/06 1. Baskı, 205 Sayfa ISBN 978-605-05-0605-1 İÇİNDEKİLER FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 7 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK  KANUNU 9 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 63 4857 SAYILI İŞ KANUNU (ARABULULUCULUĞA İLİŞKİN MADDELERİ) 87 7155 SAYILI ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN  KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA  KANUNU (ARABULUCULUĞA İLİŞKİN MADDELERİ) 95 ...
50,00 TL 45,00 TL
Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası
Yazar: Anıl KÖROĞLU
Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası Dr. Anıl KÖROĞLU 2020/06 1. Baskı, 357 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-46-8 Çalışmada ortaklığın giderilmesi davasının medeni usul hukuku bakımından taşıdığı özellikler incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde ortaklığın giderilmesi davası, dava teorisi kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ortaklığın giderilmesi davasının ilk derece yargılamasında gösterdiği özellikler inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölü...
90,00 TL
-10%
Türkiye'de Hizmet Veren Arabulucular Üzerine Bir Araştırma
Yazar: Begüm Birsen ARSLAN ÇELİK
ArabulucularınKültürel Özelliklerinin Çatışmaları Çözümleme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi:Türkiye’de Hizmet Veren Arabulucular Üzerine Bir Araştırma Dr. Begüm Birsen ARSLAN ÇELİK 2020/05 1. Baskı, 223 Sayfa ISBN 978-605-05-0587-0 Özellikle günümüzde, küreselleşmenin, farklı kitleleri bir arada ya-şamaya yönlendirmesi, bambaşka kültürel alt yapıdan gelen kişilerin karşılaşmasına ve zaman zaman çatışmaya girmesine neden olmaktadır. Toplumda yaşayan kişiler arası uyuşmazlıkların yanı sıra, ülkelerin...
60,00 TL 54,00 TL
Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları
Yazar: Meltem ERCAN ÖZLER
Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları Dr. Meltem ERCAN ÖZLER 2020/05 1. Baskı, 217 Sayfa ISBN 978-625-7899-19-2 Dava dilekçesinin tebliği üzerine kendisine dava açıldığını öğrenen davalı, savunms hakkını çeşitli şekillerde kullanabilir. Davalının karşı vakıalar ileri sürmesine ilişkin savunması, davalının savunma vasıtaları olarak ifade edilir. Bunlar maddi hukuka ve usul hukukuna ilişkin olabilir. Davalının maddi hukuka ilişkin savunmaları def'iler ve itirazlardır. Maddi...
43,00 TL
Medenî Usûl Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri
Yazar: Vildan PEKSÖZ
Medenî Usûl Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri Dr. Vildan PEKSÖZ 2020/05 1. Baskı, 400 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-08-6 Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi ortaklık iişkileri medeni usul hukuku açısından ele alınmıştır. Çalışmaya esas olması bakımından, ilk bölümde adi ortaklık ilişkilerinin maddi hukuk temeli üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde adi ortaklıkla ilgili hem dış ilişkideki hem de iç ilişkideki taraf sorunu tartışılmıştır. Üçün...
95,00 TL
Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti
Yazar: Birce ARSLANDOĞAN
Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti Dr. Öğretim Üyesi Birce ARSLANDOĞAN 2020/05 1. Baskı, 263 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-22-2 Çalışmanın konusunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda geçici hukuki korumaların bir türü olarak düzenlenmiş olan delil tespiti kurumu oluşturmaktadır. Gerek doktora tezinin hazırlanması sürecinde gerekse sonrasında yayınlanması amacıyla Türk, Alman ve İsviçre öğretisinde yer alan görüşlerden, yargı içtihatlarından imkanlar ölçüsünde geniş bir biçimde yararlanılmaya ...
75,00 TL
Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi
Yazar: Mustafa ERKAN
Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi Doç. Dr. Mustafa ERKAN 2020/04 1. Baskı, 405 Sayfa ISBN 978-625-7953-76-4 Bu çalışmada, milletlerarası niteliğe sahip arabuluculuk anlaşma belgelerinin bir başka akit devlette icrasını ve kesin delil etkisi konusunu düzenleyen Singapur Sözleşmesi detaylı incelenerek Türk hukukuna katkı sağlanmak istenmiştir. Çalışmaya başlanıldığında henüz Türk hukukunda konu hakkında yazılmış bir eser söz konusu değildi. Kitabın yazımı sürecinde konu hakkında makale çalışmala...
60,00 TL
Türk Medeni Usul Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi
Yazar: Volkan ÖZÇELİK
Türk Medeni Usul Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi Dr. Volkan ÖZÇELİK 2020/04 1. Baskı, 412 Sayfa ,Ciltli ISBN 978-625-708-810-7 “Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi” ismini taşıyan bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Şükran Akgün danışmanlığında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak hazırlanmış; 27.11.2019 tarihinde Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Hamide Özden Özkaya-Ferendeci, Doç. Dr. Burak Adıgüzel, Doç. Dr. N...
92,00 TL
Tebligat Hukuku
Yazar: İbrahim ÖZBAY,Emre YARDIMCI
Tebligat Hukuku Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY, Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI 2020/03 2.Baskı,189 Sayfa ISBN 978-605-300-989-4 Tebligat kavramı, sözlük anlamı itibariyle bildirim, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ kelimesinin çoğulu olup; bir bilgi veya haberin ilgilisine bildirilmesi ve ulaştırılması anlamına gelir. Hukuki anlamda ise tebligat, belirli hukuki işlemlerin, hukuki sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere yetkili makam tarafından veya onun aracılığıyla kanuni şekilde bildi...
28,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku El Kitabı ( 2 Cilt ) Ücretsiz Kargo
Yazar: Baki KURU
Medenî Usul Hukuku El Kitabı ( 2 Cilt Takım ) Prof. Dr. Baki KURU 2020/03 1. Baskı, 2055 Sayfa, 2 Cilt Takım ISBN 978-605-05-0519-1 ÖNSÖZ  Bu El Kitabı, 2001yılında yayımlamış olduğum, “Hukuk Muhakemeleri Usulü” isimli 6 ciltlikKitabımın ve 2016 yılında yayımlamış olduğum “İstinaf Sistemine Göre YazılmışMedeni Usul Hukuku” isimli Kitabımın yeni bir baskısı değildir. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu El Kitabı, özellikle hâkimler, avukatlar velisansüstü araştırma yapanlar için b...
480,00 TL 432,00 TL
Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat- HMK Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat- HMK Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ – Doç. Dr. Nedim MERİÇ 2020/03 11. Baskı, 1014 Sayfa, Citli,   ISBN 978-625-7953-45-0 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli onuncu basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onbirinci basıyı hazırlamış bulunuyoruz.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuatta Değişiklik Yapa...
130,00 TL
Arabuluculuk Sözleşmesi
Yazar: Özlem BORA
Arabuluculuk Sözleşmesi Arb. Av. Özlem BORA 2020/03 1. Baskı, 224 Sayfa ISBN 978-605-06119-1-5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞMAZLIK KAVRAMI, ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUK İLE TÜRK HUKUKU YÖNÜNDEN ARABULUCULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2. ONARICI ADALET İLE ARABULUCULUK 3. ARABULUCULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ İKİNCİ BÖLÜM ARABULUCULUK FAALİYETİNDEKİ SÖZLEŞMELER VE TUTANAKLAR İLE A...
37,50 TL
-10%
Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
Yazar: Ersin ERDOĞAN
Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2020/03 2. Baskı, 306 Sayfa ISBN 978-605-05-0563-4 İÇİNDEKİLER TAKDİM ve TEŞEKKÜR 7 İÇİNDEKİLER 11 Kısaltmalar 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR VE LEX FORİPRENSİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.Yabancılık Unsuru25 A.Genel Olarak25 B.Kavram25 C.Yabancılık Unsurunun Salt Tarafların Hukuk Seçimi ile Sağlanması Tartışması33 2. Vasıflandırma Meselesi ve Ön Sorun38 A. Genel Olarak38 B. Maddi Hukuk Kuralı-Usûl Hukuk...
70,00 TL 63,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 367 (25 Sayfa)