Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet Berkay NİZAMOĞLU
ISBN: 978-605-05-0507-8
Stok Durumu: Stokta var
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Berkay NİZAMOĞLU
Baskı Tarihi 2019/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Mehmet Berkay NİZAMOĞLU

2019/12 1. Baskı, 144 Sayfa

ISBN 978-605-05-0507-8

 


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR17

GİRİŞ19

BİRİNCİ BÖLÜM
İMTİYAZLI PAY KAVRAMININ TANIMI,
ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ

§. 1.İMTİYAZLI PAYIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE BENZER KAVRAMLARLAKARŞILAŞTIRILMASI21

I.PAY KAVRAMI21

A.Genel Olarak21

B.Esas Sermayenin Bir Parçası Olarak Pay21

C.Pay Sahipliği Mevkii22

D.Pay Senedi22

E.Pay Türleri23

1.Karşılıkları Açısından Pay 23
1.1.Nakdi Pay23
1.2.Ayni Pay24
2.Oy Hakkı Açısından Pay24
2.1.Oy Hakkı Tanıyan Pay24
2.2.Oy Hakkından Yoksun Pay25

2.2.1.Genel Açıklamalar25

2.2.2.2499 Sayılı SerPK Kanunu Dönemindeki Durum26

2.2.3.6362 Sayılı SerPK Kanunu Dönemindeki Durum27

2.2.4.6102 Sayılı TTK Dönemindeki Durum28

3.İtibari Değer Açısından Pay28

II. İMTİYAZLI PAY KAVRAMI29

A.Genel Olarak29

B.İmtiyazlı Payların Kısa Tarihçesi29

III. İMTİYAZLI PAYIN ÖZELLİKLERİ30

A.Kural Olarak Sadece Paya Tanınabilir Olması30

B.İmtiyazların Esas Sözleşmede Belirtilmesi31

C.İmtiyazlı Payların Adi Paylara Göre Üstünlük Sağlaması33

D.Oransallık İlkesinden Sapılarak Uygulanabilmesi35

E.Özel Korumadan Yararlanması35

IV. İMTİYAZ KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA
 KARŞILAŞTIRILMASI36

A.İmtiyaz Kavramı İle Müktesep Hak Karşılaştırması36

1.Müktesep Haklar Kavramı36
2.İmtiyazların Müktesep Hak Olup Olmadığı Tartışması38

B.İmtiyaz Kavramı İle Altın Pay Karşılaştırılması39

§. 2.İMTİYAZLI PAY TÜRLERİ41

I. Oy Hakkında İmtiyaz41

A.Genel Olarak Oy Hakkı41

B.Oy Hakkında İmtiyaz Tanınmasının Nedenleri41

1.Yabancılaşma Tehlikesi41
2.Belirli Pay Sahiplerinin Kontrol Sağlaması42
3.Kamu Yararının Korunması42
4.Azlığın Korunması44

C.Oy Hakkında İmtiyaz Tanınmasının Sınırları44

1. Bir Paya En Çok On Beş Oy Hakkı Tanınabilmesi44
2.Kanun’da Öngörülen İmtiyazın Etkisiz Olduğu Hâller45

II. Kâr Payında İmtiyaz46

A.Genel Olarak Kâr Payı 46

B.Kâr Payında İmtiyaz Tanınmasının Nedenleri47

C.Kâr Payında İmtiyaz Tanınmasının Yöntemleri48

1.Kârdan Öncelikle Yararlanma Hakkı Tanınması49
2.Kârdan Daha Fazla Yararlanma Hakkı Tanınması50
3.Kârda İmtiyazın Kümülatif Olarak Tanınması50
4.Kârda İmtiyazın Ön Ödeme Olarak Tanınması50
5.Kârda İmtiyazın Tekrar Katılımlı Olarak Tanınması51

III.  Tasfiye Payında İmtiyaz51

A.Genel Olarak Tasfiye Payı51

B.Tasfiye Payında İmtiyazdan Yararlanma Koşulları52

1.Tasfiye Bakiyesinin Bulunması52
2.Alacaklılara Davet Yapılması53

C. Tasfiye Payında İmtiyaz Tanınmasının Yöntemleri54

IV. Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyaz55

A.Genel Olarak55

B.Yönetim Kurulunda Temsil Edilmede İmtiyaz Tanınacak Gruplar57

1.Belirli Pay Grupları57
2. Özellik ve Nitelikleriyle Belirli Bir Grup Oluşturan
Pay Sahipleri58
3. Azlık60

V. Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkında İmtiyaz61

VI. Borç veya İntifa Senedi Talep Etmede İmtiyaz64

A.Borç Senedi Talep Etmede İmtiyaz64

B.İntifa Senedi Talep Etmede İmtiyaz64

VII. Hazırlık Devresi Faizi Talep Etme Hakkında İmtiyazlı Paylar65

VIII. Kanun’da Düzenlenmeyen Haklarda İmtiyaz66

İKİNCİ BÖLÜM
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN ÖZELLİKLERİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

§. 3. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN ÖZELLİKLERİ69

I. Genel Olarak69

II. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Öngörülüş Amacı69

III. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Hukuki Niteliği70

IV. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Oluşumu72

§. 4. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN TOPLANMASI73

I. Çağrı Yapmaya Yetkili Olanlar73

A.Yönetim Kurulu 73

B.İmtiyazlı Pay Sahipleri75

1.Çağrı Süresi78
1.1.Yönetim Kurulu Tarafında Yapılacak Çağrıda Süre78
1.2.İmtiyazlı Pay Sahipleri Tarafından Yapılacak Çağrıda Süre80
2. Çağrının Şekli81
3.Çağrının İçeriği82
4. Çağrısız Toplanma Durumu83
5. Elektronik Ortamda Toplantı Yapılması84

II. Toplantı Yetersayısı85

III. Toplantıya Katılmaya Yetkisi Olanlar87

A.İmtiyazlı Pay Sahipleri87

B.Temsilciler89

C.Bakanlık Temsilcisi89

§. 5.İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN KARAR ALMASI91

I. Karar Yetersayısı91

II. Yetersayıların Esas Sözleşme ile Değiştirilmesi 92

III. Karar Alma Usulü92

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
KARARLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

§. 6.İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
KARARLARI 95

I. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL KARARLARININ
 ARANDIĞI DURUMLAR 95

A. Genel Olarak 95

B.İmtiyazı İhlal Eden Esas Sözleşme Değişiklikleri 95

1.Esas Sermaye Artırımına İlişkin Kararlar 96
2.Esas Sermaye Azaltılmasına İlişkin Kararlar 98
 3.Yeni İmtiyazlı Paylar Yaratılmasına, Mevcut İmtiyazların Kaldırılmasına veya Sınırlandırılmasına İlişkin Kararlar99
4.Ortaklık Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararlar100
5.Ortaklığın Sona Ermesine İlişkin Kararlar 101
6.Yapısal Değişikliklere İlişkin Kararlar 102
6.1.Birleşme 102
6.2.Bölünme 104
6.3.Tür Değiştirme 105

C.Yönetim Kurulunun Esas Sermayenin Arttırılmasına İlişkin Kararları 106

II.İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
 KARARLARININ ARANMADIĞI DURUMLAR108

A.Genel Kurul Kararına İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermiş Olması 108

B.Kanunen Zorunlu Esas Sözleşme Değişiklikleri 109

C.İmtiyazlı Payların Tamamının Tek Bir Pay Sahibine
Ait Olması 109

D.Çağrıya Rağmen İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplanamamış Olması 110

E.Esas Sözleşmeye İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı Aranmayacağına İlişkin Hüküm Konulması Sorunu110

III.İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN ONAMA
 KARARLARININ HUKUKİ ETKİSİ111

§. 7. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ114

I.Genel Olarak Hükümsüzlük Hâlleri 114

II.Yokluk ve Butlan 114

A.Yokluk 114

1.Genel Olarak114
2.6102 Sayılı TTK M. 454/3 Uyarınca Yokluk Nedenleri115
3.Doktrinde Belirtilen Yokluk Nedenleri 119

B. Butlan120

C. Yokluk ve Butlanın İleri Sürülmesi122

III. İptal Edilebilirlik122

A. Genel Olarak122

B.Türk Ticaret Kanunu’nun 454. Maddesinin Yedinci ve Sekizinci Fıkraları Uyarınca Açılacak İptal Davası124

1.Dava Nedeni124
2.Talep126
3.Davacı126
4.Davalı127
5.Dava Açma Süresi127
6.Görevli ve Yetkili Mahkeme128

C.Genel Hükümlere Göre İptal Davası Açılıp Açılamayacağı Sorunu128

SONUÇ133

KAYNAKÇA137

ÖZGEÇMİŞ145


 

KISALTMALAR

AB:Avrupa Birliği

ABD:Amerika Birleşik Devletleri

a.g.e:Adı Geçen Eser

a.g.m:Adı Geçen Makale

Bkz.:Bakınız

C.:Cilt

dn.:Dipnot

E.:Esas

HD:Hukuk Dairesi

HMK : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

K.:Karar

m.:Madde

No:Numara

OR:Obligationenrecht

OYHS: Oydan Yoksun Hisse Senedi

R.G. :Resmi Gazete

T.:Tarih

TBK :6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

TDK :Türk Dil Kurumu

TL :Türk Lirası

TMK:4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

TTK :6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

s. :Sayfa

S. :Sayı

SerPK:6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

SPK:Sermaye Piyasası Kurulu

vd.:ve devamı

ymm:Yeminli Mali Müşavirlik

yy :Yüzyıl


İmtiyazlı pay sahiplerini koruyucu bir nitelik taşıyan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yeni bir uygulama bulmuştur. Bu kurulun organ sıfatına ilişkin tartışmalar bir kenara Ticaret Kanunumuzun 454. maddesi bağlamında dahi kapsamdan gelen problemli alanlar bulunmaktadır. Literatürde imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin monografik eserlerin sayısı sınırlıdır.

Berkay Nizamoğlu Bahçeşehir Üniversitesi SBE Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku programını tamamlamak üzere ortaya koyduğu eserinde konuyu literatüre katkı oluşturacak şekilde irdelemiş imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu ve bunun kararlarına karşı gidilecek yollar bakımından özgün görüşlerini ortaya koymuştur. Nizamoğlu’nun monografik çalışması jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bu tezin ortaya çıkmasında danışman sıfatıyla naçizane bir katkımız varsa ne mutlu bize. Eserin kitap olarak yayınlanması vesileyle sevgili Berkay’a devam edeceğine inandığım akademik çalışmalarında başarılar dilerim.

 

                                                          Doç. Dr. Mete Özgür Falcıoğlu

                                                          İstanbul, Kasım 2019


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.