Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
Sigortalanabilir Menfaat İlkesi
Yazar: Etem KARA
Sigortalanabilir Menfaat İlkesi Dr. Etem KARA 2020/04 1. Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-605-05-0551-1 “Sigortalanabilir Menfaat İlkesi” konusu, İngiltere’de doğmuş vemodern anlamda sigorta hukukunun da karakterini şekillendirmiştir. Öyle kisigorta sözleşmelerinin geçerliliği sigortalanabilir menfaatin varlığı şartınabağlı bulunmakta, bu koşulu karşılamayan sözleşmeler ise geçersiz kabuledilmektedir. Ayrıca sigorta sektörünün daralması veya çeşitlenip derinleşerekgelişebilmesi sigortalanabilir menfaat...
60,00 TL 54,00 TL
Ticari İşletme Kavramı ve Korunması
Yazar: Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ
Ticari İşletme Kavramı ve Korunması Av. Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ 2020/03 1. Baskı, 214 Sayfa ISBN 978-605-06119-0-8 İÇİNDEKİLER   BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ İŞLETME ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TİCARİ İŞLETMENİN KORUNMASI   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ...
65,00 TL
Bonoda Ödeme
Yazar: Mustafa Eser CİNBAŞ
Bonoda Ödeme Mustafa Eser CİNBAŞ 2020/02 1. Baskı, 171 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-986-3 İÇİNDEKİLER   TEŞEKKÜR 7 İÇİNDEKİLER..9 KISALTMALAR CETVELİ  13   GİRİŞ 15   BİRİNCİ BÖLÜM BONODA ÖDEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR   I. BONO KAVRAMI17 A. GENEL OLARAK . 17 B. BONONUN HUKUKİ MAHİYETİ. 19 C. BONONUN EKONOMİK MAHİYETİ VE ÖNEMİ 20 II. ÖDEME KAVRAMI.23 A. GENEL OLARAK . 23 B. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYRIMI  25 C. BONODA VADE TÜRLERİ . 27 1. Genel Olarak . 27 2. Vade Türl...
50,00 TL
 Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi
Yazar: Burak SAK
 Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi Burak SAK 2020/03 1. Baskı, 312 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-40-5 Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi isimli eserde, görünüm biçimleri bayilik, tek satıcılık ve franchise sözleşmeleri olmak üzere, dağıtım sözleşmeleri üst kavramı ele alınmıştır. Üst kavrama tabi sözleşmeler incelenerek, bir sözleşmenin dağıtım sözleşmesi olarak sınıflandırılabilmesi için zorunlu ve ihtiyari unsurlar belirlenmiş; dağıtım sözleşmelerinin hukuki niteliği,...
95,00 TL
Rekabet Hukuku Dersleri
Yazar: İ. Yılmaz ASLAN
Rekabet Hukuku Dersleri Prof. Dr. İ Yılmaz ASLAN 2020/03 7. Baskı, 398 Sayfa,   ISBN 978-625-7983-78-5 GİRİŞ 1. GENEL OLARAK 2. REKABET KANUNLARININ İŞLEVİ 3. REKABET KANUNLARININ KORUDUĞU MENFAAT 4. REKABETİ KORUYUCU HUKUK SİSTEMLERİ 5. REKABET KURALLARININ ANAYASAL TEMELLERİ 6. REKABET HUKUKUNUN GENEL HUKUK İÇİNDEKİ YERİ I. BÖLÜM KANUNUN GEREKLİLİĞİ VE UYGULANMASI 1. REKABET KANUNUNUN GEREKLİLİĞİ 2. KANUNUN SİSTEMİ 3. KANUN’UN UYGULANMASI II. BÖLÜM REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA KARAR VE UY...
35,00 TL
Haksız Rekabet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Engin ERDİL
Haksız Rekabet Hukuku   Av. Engin ERDİL 2020/03 2. Baskı, 560 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-02-5973-9 Haksız rekabet ve fikri mülkiyet hukukunda bilirkişi olan, bu konuda yayımlanmış eserleri olan ve doktora eğitimine devam eden öğretim görevlisi yazarın mahkemelerdeki uygulamayı ve akademik çalışmaları bir bütün halinde ortaya koyduğu, Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen haksız rekabeti ve çalışanlar için öngörülen rekabet yasağını bütün yönleriyle el aldığı bu çalışmada, haksız rekabetin tanı...
150,00 TL
-10%
Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri
Yazar: Ersin ÇAMOĞLU
Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU 2020/03 1.Baskı, 300 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-60-6...
100,00 TL 90,00 TL
Anonim Şirket Paylarının Devrinde Önalım ve Öncelik Hakları Ücretsiz Kargo
Yazar: Sercan UÇAR
Anonim Şirket Paylarının Devrinde Önalım ve Öncelik Hakları Sercan UÇAR 2020/03 2. Baskı, 360 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5990-6 Anonim şirket paylarının önalım ve öncelik haklarına konu edilmesi, Türk şirketler hukuku doktrin ve uygulamasını öteden beri meşgul etmekte; esasen güncelliğini de yitirmemektedir. 6102 Sayılı TTK ile konu yeni boyutlar da kazanmıştır. Bunun temel sebebi, TTK'da yer verilen bazı hükümlerin hakların düzenlenmesine, uygulanmasına ve işlerliğine dair yeni açılımları ge...
115,00 TL
-10%
Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma (CIM 1999)
Yazar: Nuray EKŞİ
Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma (CIM 1999) Prof. Dr. Nuray EKŞİ 2020/03 1. Baskı, 241 Sayfa ISBN 978-605-242-652-4...
42,50 TL 38,25 TL
Karayoluyla Eşya ve Yolcu Taşıma Hukuku Gerekçeli - İçtihatlı - Madde Karşılaştırmalı
Yazar: Kürşat GÖKTÜRK, Mehmet Çelebi CAN, Esra KAŞAK
Karayoluyla Eşya ve Yolcu Taşıma Hukuku Gerekçeli - İçtihatlı - Madde Karşılaştırmalı Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelebi CAN, Dr. Öğr. Üyesi Esra KAŞAK 2020/03 1. Baskı, 223 Sayfa ISBN 978-605-300-777-7 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okutulan zorunlu dersler arasında “Taşıma Hukuku” dersi bulunmaktadır. Taşıma hukuku alanında hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin derste verilen bilgileri takip etmelerini kolaylaştırmak ve Yargıtay uygulamasından örnekle...
36,00 TL
Karşılıksız Çeke Bağlanan Sonuçlar
Yazar: Ahmet BÜYÜKŞİŞLİ
Karşılıksız Çeke Bağlanan Sonuçlar Ahmet BÜYÜKŞİŞLİ 2020/03 1. Baskı, 174 Sayfa ISBN 978-975-02-5968-5 Çek; nakit para ile yapılan ödemelere oranla daha hızlı ve güvenli olması, paranın taşınması, kullanılması ve muhafaza edilmesinden kaynaklanabilecek riskleri taşımaması ve çek ile yapılan ödemelerin tespitinin ve ispatının daha kolay olması gibi sebeplerden dolayı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir. Aslında ödeme aracı olan çeklerin ileri düzenleme tarihi uygulaması ile kredi aracı ola...
52,00 TL
Sigorta Hukuku
Yazar: İnci Deniz KANER
Sigorta Hukuku Prof. Dr. İnci Deniz KANER 2020/03 4. Baskı, 109 Sayfa ISBN 978-975-368-565-8 Sigorta Hukuku isimli bu kitabın hazırlanmasındaki amaç, sigorta hukukunun kaynakları ve temel kavramları hakkında, başta hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere, okuyucuya genel bilgilerin verilmesinden ibarettir. Kitap "Sigorta Hukuku " ismi altında yayınlanmış olmakla birlikte, sigorta sözleşmelerinin özel türlerini ayrı ayrı ele almamış, çünkü özel sigorta türlerinin her biri aslında, tek başına bir ...
15,00 TL
Kıymetli Evrak Hukuku
Yazar: Tamer BOZKURT
Kıymetli Evrak Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT 2020/03 1. Baskı, 455 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7042-07-9...
80,00 TL
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri
Yazar: Şaban KAYIHAN, Ömer BAĞCI
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri Prof. Dr. Şaban KAYIHAN - Doç. Dr. Özcan GÜNERGÖK 2020/03 5. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-7858-24-5 Çalışmamızı sigorta hukuku alanındaki en son yasal düzenlemelere göre olabildiğince sade, didaktik ve sistematik olarak ele almayı hedefledik. Bu amaçla dışarıdan bakılınca karmaşık görünen sigorta kurumunu daha anlaşılır kılmak üzere çalıştık. Kitabımızın birinci baskısının tüm hukuk bilimi ile iştigal eden meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize hayı...
66,00 TL
Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi) Ücretsiz Kargo
Yazar: Engin ERDİL
Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi) Engin ERDİL 2020/03 3. Baskı, 808 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-02-5983-8 Taşıma Hukuku alanında bilirkişi olan ve doktora eğitimine devam eden öğretim görevlisi yazarın mahkemelerdeki uygulamayı ve akademik çalışmaları bir bütün halinde ortaya koyduğu bu çalışmada CMR Konvansiyonu hükümleri yorumlanmış, taşıyıcının sorumluluğunun esasları, sorumluluktan kurtulma yolları, taşıyıcının yardımcı şahısların eylemlerin...
190,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1299 (87 Sayfa)