Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
Kasko Sigortası Ücretsiz Kargo
Yazar: Ümit MÜDERRİSOĞLU
Kasko Sigortası Ümit MÜDERRİSOĞLU 2020/07 1. Baskı, 640 Sayfa ISBN 978-975-02-5991-3 Mal sigortaları arasında yer alan Kasko sigortaları konusunda, uygulamaya dönük, daha çok hukukçulara hitap eden bir eserin eksikliğini telafi etmeyi amaçlayan bu eser, alanındaki bir boşluğu doldurmayı ümit etmektedir. Kasko sigortaları, uygulamada en çok karşılaşılan sigorta türlerindendir. İsteğe bağlı bir sigorta türü olmasına rağmen, kara araçlarındaki maddi hasarların karşılanmasında çok önemli bir işleve ...
135,00 TL
-10%
İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali Osman KAYNAK
İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü Ali Osman KAYNAK 2020/07 1. Baskı, 592 Sayfa ISBN 978-605-05-0616-7 İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ 7 İÇINDEKILER 11 KISALTMALAR 23 BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ REKABET I. GİRİŞ 25 II. TARİHÇE 30 A- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DÜNYADA TARİHÇESİ 30 B- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 33 III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 36 A- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 36 B- REK...
135,00 TL 121,50 TL
Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi
Yazar: Mehmet MÜLAZIMOĞLU
Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi Dr. Mehmet MÜLAZIMOĞLU 2020/07 1. Baskı, 376 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-59-8 Sermayenin korunması ilkesi, şirketin kuruluş safhası için öngörülen asgari sermaye şartını karşılamasını, kuruluşta ve sermaye artırımında pay sahiplerince taahhüt edilen katılma paylarının tam ve gerçeğe uygun değeriyle şirkete getirilmesini, pay sahiplerine yapılabilecek dağıtımın esas sermayeyle kanunen bağlı yedek akçelerin toplamının özkaynak olarak korun...
90,00 TL
Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı
Yazar: Egemen ATAY
Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı ( Teminat Senetleri ) Av. Egemen ATAY 2020/07 2. Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-975-02-6037-7 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 133. maddesi gereği, kambiyo senedinin aksi kararlaştırılmadıkça ifa uğruna düzenlendiği kabul edilmektedir. Uygulamada ise teminat amacıyla düzenlenen bazı kambiyo senetlerinin, teminat senedi olarak adlandırıldığı, bu noktada doğrudan ifa uğruna düzenlenen kambiyo senedinin dar ve teknik anlamda teminat ilişkisi kurmak üzere düzenlenen ...
69,00 TL
-10%
Anonim Şirketler Ücretsiz Kargo
Yazar: Osman OY, Gerçek Onur OY
Anonim Şirketler Av. Osman OY, Av. Gerçek Onur OY 2020/07 1. Baskı, 1020 Sayfa ISBN 978-605-242-693-7 Arka Kapak Yazısı * Anonim Şirketlere İlişkin Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler *Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu *Anonim Şirketlerde Denetleme *Anonim Şirketlerde Genel Kurul *Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi *Pay ve Sermaye Koyma Borcu *Menkul Kıymetler *Kar, Kazanç ve Tasfiye Payı *Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler *Sona Erme ve Tasfiye *Hukuki Sorumluluk *Cezai Sorumluluk...
148,00 TL 133,20 TL
-10%
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigostası
Yazar: Elif GÖKTEPE
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigostası Av. Elif GÖKTEPE 2020/06 1. Baskı, 204 Sayfa ISBN 978-605-05-0613-6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR I. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ, İÇERİĞİ 23 A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı 23 1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı 23 2. Ön Ödemeli Konut Sat...
50,00 TL 45,00 TL
Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Üretim ve İş Sırlarının Korunması
Yazar: Damla KAYASOYLU
Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Üretim ve İş Sırlarının Korunması Av. Damla KAYASOYLU 2020/06 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-6009-4 Rekabetin etkin ve adil işleyişine dair özellikle haksız rekabet hukuku alanında korunması lüzum gören konulardan biri, piyasa katılımcılarına ait üretim ve iş sırlarıdır. TTK m.55/1-b,3 ve TTK m.55/1-d'de üretim ve iş sırrı kavramlarına yer verilmiş olmasına rağmen, TTK m.55/1-c'de üretim ve iş sırrı niteliği tartışmalı olan iş ürünü ve çalışma ürünü kavramlar...
58,00 TL
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Şirketler Hukuku
Yazar: Tamer BOZKURT, Ebru TÜZEMEN ATİK, Oğuz YOLAL, Mehmet Cemil TÜRK
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Şirketler Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT, Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK Arş. Gör. Oğuz YOLAL, Arş. Gör. Mehmet Cemil TÜRK 2020/06 2. Baskı, 221 Sayfa ISBN 978-625-7042-08-6 Tamamı Çözümlü Örnek Olaylar Yargıtay Kararları Çoktan Seçmeli Konular...
50,00 TL
Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Hukuki Niteliği
Yazar: Tayfun ERCAN
Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Hukuki Niteliği Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN 2020/06 1. Baskı, 125 Sayfa ISBN 978-625-708-842-8 Uluslararası ticaretin farklı ülkelerde yerleşik olan ve birbirini iyi tanımayan ithalatçı ve ihracatçılar arasında gerçekleşmesi çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Mal bedelini ödeyen ithalatçı, eşyanın sözleşmeye uygun şekilde teslimini isterken malı hazırlayarak gönderen ihracatçı mal bedelini tahsil etmeyi ister. Ülkelerin farklı kambi...
28,00 TL
Effects of European Commission Decisions on Competition Law Breaches before Turkish Courts in Private Actions
Yazar: Esat ÇINAR
Effects of European Commission Decisions on Competition Law Breaches before Turkish Courts in Private Actions Esat ÇINAR 2020/06 1. Baskı, 64 Sayfa ISBN 978-625-7899-47-5 As a candidate country Turkey is affected strongly by the legal and economic changes in European Union. After the Association Agreement, introductions of the Act on the Protection of Competition and Turkish Competition Agency, Turkish Competition Law has been affected by European Union approach. The private actions remedy has a...
25,00 TL
Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması
Yazar: Tayfun ERCAN
Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCA 2020/06 1. Baskı, 112 Sayfa ISBN 978-625-708-803-9...
30,00 TL
Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin, Halka Arzı, Kotasyonu ve Sermaye Artırımı İşlemlerinden Doğan Görevleri ve Sorumlulukları
Yazar: Berk Olçum BİLGİN
Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin, Halka Arzı, Kotasyonu ve Sermaye Artırımı İşlemlerinden Doğan Görevleri ve Sorumlulukları Av. Berk Olçum BİLGİN 2020/06 1. Baskı, 253 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-833-6 Çalışmamıza konu olan, Halka Açık Anonim Şirketler, borsa ve sermaye piyasalarının, vazgeçilmez bir unsuru olarak ticari hayatta yerlerini almaktadır. Yönetim kurulu ise, şirketin karar mekanizması olmasından mütevellit büyük arz etmektedir. İÇİNDEKİLER   Ö...
75,00 TL
Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt VI - Yargı Kararları
Yazar: Samim ÜNAN
Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt VI - Yargı Kararları Prof. Dr. Samim ÜNAN 2020/05 1. Baskı, 455 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-09-3 Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt VI olarak yayınlanan bu kitap, ülkemizde son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararlarını ve bunlara ilişkin yorumlarımızı içermektedir. Bu ciltte de çok sayıda göreve, yargı koluna ilişkin karar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Kasko sigortası uyarınca sigorta ettirene sigorta tazminatını (parası...
70,00 TL
-10%
Sermaye Piyasası Hukukunda Erken Aşama Girişimlerin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Finansmanı
Yazar: Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
Sermaye Piyasası Hukukunda Erken Aşama Girişimlerin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Finansmanı Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR 2020/05 1. Baskı, 319 Sayfa ISBN 978-605-05-0595-5 GİRİŞ’TEN   Son yıllarda ortaya çıkan finansal krizlerin etkisiyle, finansmana ihtiyaç duyan erken aşama girişimler, banka kredileri gibi geleneksel finansman araçlarına erişimde büyük oranda sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişiml...
75,00 TL 67,50 TL
Türk Ticaret Kanunu
Yazar: Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ
Türk Ticaret Kanunu Av. Mustafa EMİR ÜSTÜNDAĞ 2020/05 1. Baskı, 310 Sayfa ISBN 978-605-168-335-5 Yorumlu İçtihatlı Ticari mevzuat derlemesidir....
99,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1327 (89 Sayfa)