TCK-CMK Seti | Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ | %20 İndirimli

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
ISBN: 978605050636597860505065
3.680,00 TL 4.600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ŞAHBAZ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Setin İçeriği:

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu (3 Cilt) - İncele
Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
2020/09 2. Baskı, 3 Cilt Toplam, 4043 Sayfa
ISBN  978-605-05-0636-5
Fiyat: 2000TL

Uygulamalı ve İçtihatlı Ceza Muhakemesi Kanunu (2 Cilt) - İncele
Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
2020/09 1. Baskı, 3470 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0650-1
Fiyat: 1500 TL


Türk Ceza Kanunu (3 Cilt)

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskı sonrası gerçekleştirilen çeşitli değişiklikler madde ve açıklamalara işlenmiş; önceki baskıda yer alan içtihatlara ilave olarak, AİHM, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairelerin yeni kararlarına yer verilmiştir.

Önceki baskıda olduğu gibi bu baskıda, öğretiden yararlanılmış, pratikte karşılaşılabilecek önemli noktalar üzerinde durulmuş, değişik mahkeme içtihatlarına yer verilerek, hukukla ilgilenen herkese yararlı olmaya çalışılmıştır.

Türk Ceza Yasası’nda gerçekleştirilen sık değişiklikler gözetilerek, gerekçelerin tamamına yer verilmemiş; yararlı olacağı düşünülenlere yollamada bulunulmuştur.

Okuyucunun içtihatlardan kolay yararlanmalarını sağlayacak biçimde kısaltmalar ve özellikle Ceza Genel Kurulu kararlarıyla ilgili olarak, siyah puntolu açıklama yapılmıştır.

Ülkemizde sık gerçekleştirilen yasa değişiklikleri dikkate alındığında, 345 maddelik bir çalışmanın zorluğu ve sorumluluğunun kolay olmadığını okuyucuya bırakıyorum.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkililerinden Muharrem Başer ve Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Kitabın hukuka katkısı olması en büyük temennimdir.

Uygulamalı ve İçtihatlı Ceza Muhakemesi Kanunu (2 Cilt)

Bu çalışmada, ceza muhakemesi konusunda hemen herkesin kendisine gerekli olabilecek bir şeyleri bulabileceği düşünülmüştür. Öğreti ile uygulama bir araya getirilmeye ve özgün görüş ortaya konmaya çalışılmıştır.

Yasada gerçekleştirilen sık değişiklikler dikkate alınarak her madde altına madde gerekçesi yazılmamış, ancak açıklamalarda madde gerekçelerine ilgisi oranında yer verilmiştir.

İçtihatlar, maddelerle ilgili açıklamalardan sonra, yeniden eskiye doğru sıralandırılmıştır. Böylece, zaman içerisinde içtihat değişiminin izlenmesi, maddelerde meydana gelen değişikliklere göre de içtihatların farklı olması gösterilmek istenmiştir.

Siyah puntolu yazılarla, okuyucunun aradığı örnek içtihadı bulmasına kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. Birbirine benzer kararlar vardır; ancak, bu kararlarda siyah puntolarla benzeri kavramlara yer verilmiş olsa da, içerikleri farklı olduğu için, okuyucunun benzeri siyah puntolu içtihatları okumalarında yarar var.

Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra temyizin sınırı dikkate alındığında, önceki içtihatlardan birçoğunun (yasa yararına bozma yoluyla verilebilecek kararlar hariç) yeniden verilmesi mümkün olmayabilir. Ancak, buradaki içtihatların tüm mahkemelerce dikkate alınması ve bunlardan yararlanılması devam edeceği için, geçiş dönemi de düşünülerek, farklı içtihatlara yer verilmiştir. Çünkü, içtihatların, yasada değişiklikler olsa da, hukukçuların tecrübeleriyle oluşturuldukları dikkate alındığında, zaman içerisinde dikkate alınması gerekebilir.

İçtihatların birden fazla maddeyle ilgili olması halinde, okuyucunun bunlara en seri biçimde ulaşabilmesi amacıyla, ilgili maddelerin altında yer alması sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, maddelerden birinde olmayan içtihat, sayfa sayısını artırmamak için en fazla ilgili olan madde altına alındığından, okuyucu içtihadı yer almasını düşündüğü maddede bulamazsa, ilgili diğer maddelerden birinin altında bulması mümkündür. Örneğin yetersiz gerekçeyle ilgili, içtihatları, 34, 230, 232 ve 289 ncu maddelerde bulmak mümkündür.

İçtihatların büyük çoğunluğu, Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar, yürürlük yasası hükmü gereğince (5320, m.8), 1412 sayılı CYY’nın bir kısım maddeleri yürürlükte olduğundan (1412, m.305-326), 1412 sayılı yasa hükümleriyle ilgilidir. Okuyucunun bunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Ancak geçiş dönemi dikkate alınarak, 1412 sayılı Yasa ile ilgili olsalar da, içtihatlar, yeni yasa maddesinin altında içtihatlar başlığı altında verilmeye çalışılmıştır.

Yasalarda gerçekleştirilen sık değişiklikler nedeniyle, tüm maddelerle ilgili bir çalışmada, dikkatten kaçan hususlar olabilmektedir. Ancak, bu eser yayımlanana kadar azami titizlik gösterilmeye çalışılmıştır.

Kitapta sadece Yargıtay içtihatları değil, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da mümkün mertebe aktarılmaya çalışılmıştır.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkilisi Sayın Muharrem Başer ve Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Herkese yararlı olması dileğiyle…


Türk Ceza Kanunu (3 Cilt)

İÇİNDEKİLER

1.      CİLT

 Madde    Sayfa

Önsöz......................................................................................................................................... 9

İçindekiler............................................................................................................................... 11

Kısaltmalar............................................................................................................................ 15

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

Ceza Kanununun amacı......................................................... 1......... 17

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi............................................. 2......... 22

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi..................................... 3......... 29

Kanunun bağlayıcılığı............................................................. 4......... 50

Özel kanunlarla ilişki.............................................................. 5......... 55

Tanımlar................................................................................. 6......... 58

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı

Zaman bakımından uygulama................................................ 7......... 78

Yer bakımından uygulama..................................................... 8....... 105

Yabancı ülkede hüküm verilmesi............................................ 9....... 107

Görev suçları........................................................................ 10....... 108

Vatandaş tarafından işlenen suç.......................................... 11....... 112

Yabancı tarafından işlenen suç............................................ 12....... 117

Diğer suçlar.......................................................................... 13....... 122

Seçimlik cezalarda soruşturma............................................ 14....... 126

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması.................... 15....... 127

Cezadan mahsup................................................................... 16....... 129

Hak yoksunlukları................................................................ 17....... 132

Geri verme............................................................................ 18....... 134

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması.................... 19....... 155

İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza sorumluluğunun şahsiliği............................................. 20....... 157

Kast....................................................................................... 21....... 158

Taksir.................................................................................... 22....... 183

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç............................................ 23....... 221

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Kanunun hükmü ve amirin emri.......................................... 24....... 226

Meşru savunma ve zorunluluk hali...................................... 25....... 234

Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası.................................. 26....... 268

Sınırın aşılması...................................................................... 27....... 275

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit..................................... 28....... 287

Haksız tahrik........................................................................ 29....... 292

Hata...................................................................................... 30....... 340

Yaş küçüklüğü...................................................................... 31....... 348

Akıl hastalığı......................................................................... 32....... 367

Sağır ve dilsizlik.................................................................... 33....... 385

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde
olma................................................................................... 34....... 388

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs........................................................................ 35....... 393

Gönüllü vazgeçme................................................................ 36....... 417

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak

Faillik.................................................................................... 37....... 425

Azmettirme........................................................................... 38....... 446

Yardım etme......................................................................... 39....... 451

Bağlılık kuralı....................................................................... 40....... 468

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme.............. 41....... 470

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı

Bileşik suç............................................................................. 42....... 472

Zincirleme suç....................................................................... 43....... 479

Fikri içtima........................................................................... 44....... 527

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar

Cezalar................................................................................. 45....... 559

Hapis cezaları....................................................................... 46....... 562

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.................................... 47....... 562

Müebbet hapis cezası............................................................ 48....... 563

Süreli hapis cezası................................................................. 49....... 563

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar................... 50....... 565

Hapis cezasının ertelenmesi.................................................. 51....... 607

Adlî para cezası.................................................................... 52....... 656

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma...................... 53....... 663

Eşya müsaderesi................................................................... 54....... 723

Kazanç müsaderesi............................................................... 55....... 753

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri..................................... 56....... 774

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri............................ 57....... 782

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular.............................. 58....... 789

Sınır dışı edilme..................................................................... 59....... 859

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri........................... 60....... 888

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezanın belirlenmesi............................................................. 61....... 898

Takdiri indirim nedenleri..................................................... 62....... 929

Mahsup................................................................................. 63....... 942

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Sanığın veya hükümlünün ölümü.......................................... 64....... 956

Af.......................................................................................... 65....... 966

Dava zamanaşımı................................................................. 66....... 985

Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi........... 67..... 1025

Ceza zamanaşımı.................................................................. 68..... 1075

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları............................... 69..... 1086

Müsaderede zamanaşımı...................................................... 70..... 1090

Ceza zamanaşımının kesilmesi............................................. 71..... 1090

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması................................ 72..... 1099

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar..... 73..... 1101

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi................................... 74..... 1123

Önödeme............................................................................... 75..... 1126

2. CİLT

İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Madde    Sayfa

Soykırım................................................................................ 76..... 1161

İnsanlığa karşı suçlar........................................................... 77..... 1165

Örgüt.................................................................................... 78..... 1168

İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı.............................................................. 79..... 1169

İnsan ticareti......................................................................... 80..... 1184

İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme.................................................................... 81..... 1200

Nitelikli haller....................................................................... 82..... 1216

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi................... 83..... 1249

İntihara yönlendirme............................................................ 84..... 1251

Taksirle öldürme.................................................................. 85..... 1255

İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Kasten yaralama.................................................................. 86..... 1277

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama............................... 87..... 1309

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi................ 88..... 1322

Taksirle yaralama................................................................ 89..... 1323

İnsan üzerinde deney............................................................ 90..... 1343

Organ veya doku ticareti..................................................... 91..... 1349

Zorunluluk hali..................................................................... 92..... 1351

Etkin pişmanlık..................................................................... 93..... 1353

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet

İşkence.................................................................................. 94..... 1355

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence................................... 95..... 1369

Eziyet.................................................................................... 96..... 1371

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Terk...................................................................................... 97..... 1381

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi..................................................................... 98..... 1384

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Çocuk düşürtme.................................................................... 99..... 1388

Çocuk düşürme................................................................... 100..... 1394

Kısırlaştırma....................................................................... 101..... 1395

ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel saldırı....................................................................... 102..... 1397

Çocukların cinsel istismarı................................................. 103..... 1450

Reşit olmayanla cinsel ilişki................................................ 104..... 1513

Cinsel taciz.......................................................................... 105..... 1527

YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar

Tehdit.................................................................................. 106..... 1556

Şantaj.................................................................................. 107..... 1594

Cebir................................................................................... 108..... 1615

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma..................................... 109..... 1621

Etkin pişmanlık................................................................... 110..... 1647

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 111..... 1655

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi........................... 112..... 1656

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 113..... 1664

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi..................... 114..... 1670

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını
engelleme......................................................................... 115..... 1677

Konut dokunulmazlığının ihlali.......................................... 116..... 1684

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali.......................................... 117..... 1705

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi................. 118..... 1715

Ortak hüküm...................................................................... 119..... 1719

Haksız arama..................................................................... 120..... 1721

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi.................. 121..... 1724

Nefret ve ayırımcılık........................................................... 122..... 1735

Kişilerin huzur ve sükununu bozma................................... 123..... 1750

Haberleşmenin engellenmesi.............................................. 124..... 1760

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar

Hakaret............................................................................... 125..... 1768

Mağdurun belirlenmesi....................................................... 126..... 1816

İsnadın ispatı....................................................................... 127..... 1817

İddia ve savunma dokunulmazlığı...................................... 128..... 1819

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret...................... 129..... 1828

Kişinin hatırasına hakaret.................................................. 130..... 1834

Soruşturma ve kovuşturma koşulu.................................... 131..... 1837

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Haberleşmenin gizliliğini ihlal............................................ 132..... 1839

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
kayda alınması................................................................ 133..... 1854

Özel hayatın gizliliğini ihlal................................................ 134..... 1862

Kişisel verilerin kaydedilmesi............................................. 135..... 1880

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme..... 136..... 1888

Nitelikli haller..................................................................... 137..... 1903

Verileri yok etmeme........................................................... 138..... 1903

Şikayet................................................................................ 139..... 1907

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 140..... 1908

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar

Hırsızlık.............................................................................. 141..... 1909

Nitelikli hırsızlık.................................................................. 142..... 1928

Suçun gece vakti işlenmesi.................................................. 143..... 1982

Daha az cezayı gerektiren haller....................................... 144..... 1989

Malın değerinin az olması.................................................. 145..... 1991

Kullanma hırsızlığı............................................................. 146..... 2008

Zorunluluk hâli................................................................... 147..... 2010

Yağma................................................................................. 148..... 2013

Nitelikli yağma.................................................................... 149..... 2029

Daha az cezayı gerektiren hâl............................................ 150..... 2051

Mala zarar verme.............................................................. 151..... 2060

Mala zarar vermenin nitelikli halleri................................. 152..... 2076

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme.................... 153..... 2083

Hakkı olmayan yere tecavüz.............................................. 154..... 2087

Güveni kötüye kullanma..................................................... 155..... 2106

Bedelsiz senedi kullanma.................................................... 156..... 2130

Dolandırıcılık...................................................................... 157..... 2143

Nitelikli dolandırıcılık......................................................... 158..... 2189

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 159..... 2247

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde
tasarruf........................................................................... 160..... 2251

Hileli iflâs............................................................................ 161..... 2255

Taksirli iflas........................................................................ 162..... 2259

Karşılıksız yararlanma...................................................... 163..... 2261

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi................. 164..... 2278

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi............... 165..... 2282

Bilgi vermeme..................................................................... 166..... 2302

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını
gerektiren şahsi sebep..................................................... 167..... 2306

Etkin pişmanlık................................................................... 168..... 2321

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 169..... 2362

ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması..................... 170..... 2363

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması................... 171..... 2376

Radyasyon yayma.............................................................. 172..... 2378

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme.................... 173..... 2382

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi......................................................... 174..... 2384

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün
ihlali................................................................................. 175..... 2388

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama.... 176..... 2390

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest
bırakılması...................................................................... 177..... 2391

İşaret ve engel koymama................................................... 178..... 2395

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma.................................... 179..... 2397

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma....................... 180..... 2430

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar

Çevrenin kasten kirletilmesi............................................... 181..... 2435

Çevrenin taksirle kirletilmesi............................................. 182..... 2454

Gürültüye neden olma........................................................ 183..... 2457

İmar kirliliğine neden olma................................................ 184..... 2463

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma.......................................................... 185..... 2501

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti... 186..... 2504

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde
ilaç yapma veya satma................................................... 187..... 2508

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti............... 188..... 2512

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 189..... 2552

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını
kolaylaştırma.................................................................. 190..... 2552

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak......... 191..... 2557

Etkin pişmanlık................................................................... 192..... 2588

Zehirli madde imal ve ticareti............................................ 193..... 2606

Sağlık için tehlikeli madde temini....................................... 194..... 2610

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma... 195..... 2613

Usulsüz ölü gömülmesi........................................................ 196..... 2616

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Madde    Sayfa

Parada sahtecilik................................................................ 197..... 2630

Paraya eşit sayılan değerler............................................... 198..... 2640

Kıymetli damgada sahtecilik.............................................. 199..... 2642

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar.... 200..... 2649

Etkin pişmanlık................................................................... 201..... 2652

Mühürde sahtecilik............................................................. 202..... 2654

Mühür bozma..................................................................... 203..... 2658

Resmi belgede sahtecilik..................................................... 204..... 2676

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek............. 205..... 2728

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan................... 206..... 2739

Özel belgede sahtecilik....................................................... 207..... 2753

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek................ 208..... 2758

Açığa imzanın kötüye kullanılması..................................... 209..... 2761

Resmi belge hükmünde belgeler......................................... 210..... 2767

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 211..... 2769

İçtima.................................................................................. 212..... 2777

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. 213..... 2780

Suç işlemeye tahrik............................................................. 214..... 2785

Suçu ve suçluyu övme......................................................... 215..... 2790

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama................ 216..... 2798

Kanunlara uymamaya tahrik............................................. 217..... 2823

Ortak hüküm...................................................................... 218..... 2827

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma............ 219..... 2828

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma.................................... 220..... 2830

Etkin pişmanlık................................................................... 221..... 2878

Şapka ve Türk harfleri (mülga).......................................... 222..... 2893

ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması............. 223..... 2893

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki
sabit platformların işgali................................................ 224..... 2897

YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Hayasızca hareketler......................................................... 225..... 2900

Müstehcenlik....................................................................... 226..... 2909

Fuhuş................................................................................... 227..... 2931

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama................... 228..... 2953

Dilencilik............................................................................. 229..... 2959

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören................... 230..... 2961

Çocuğun soybağını değiştirme........................................... 231..... 2967

Kötü muamele..................................................................... 232..... 2974

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.......... 233..... 2987

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması................................. 234..... 2997

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma..................................................... 235..... 3018

Edimin ifasına fesat karıştırma.......................................... 236..... 3069

Fiyatları etkileme................................................................ 237..... 3086

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma............... 238..... 3090

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması.................................... 239..... 3094

Mal veya hizmet satımından kaçınma................................ 240..... 3101

Tefecilik.............................................................................. 241..... 3104

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 242..... 3121

ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar

Bilişim sistemine girme....................................................... 243..... 3121

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme........................................................................ 244..... 3135

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması............ 245..... 3148

Yasak Cihaz veya Programlar....................................... 245/A..... 3174

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 246..... 3175

DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Zimmet................................................................................ 247..... 3177

Etkin pişmanlık................................................................... 248..... 3220

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 249..... 3232

İrtikap................................................................................. 250..... 3234

Denetim görevinin ihmali................................................... 251..... 3263

Rüşvet................................................................................. 252..... 3271

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 253..... 3319

Etkin pişmanlık................................................................... 254..... 3320

Nüfuz ticareti...................................................................... 255..... 3324

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması................... 256..... 3335

Görevi kötüye kullanma..................................................... 257..... 3341

Göreve ilişkin sırrın açıklanması....................................... 258..... 3403

Kamu görevlisinin ticareti.................................................. 259..... 3407

Kamu görevinin terki veya yapılmaması........................... 260..... 3411

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf....................... 261..... 3417

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi...................... 262..... 3424

Kanuna aykırı eğitim kurumu
(mülga: 17.4.2013 - 6460/13 md.)................................... 263..... 3428

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma....................... 264..... 3428

Görevi yaptırmamak için direnme..................................... 265..... 3432

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma........ 266..... 3456

İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar

İftira.................................................................................... 267..... 3460

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin
kullanılması .................................................................... 268..... 3494

Etkin pişmanlık .................................................................. 269..... 3517

Suç üstlenme ...................................................................... 270..... 3528

Suç uydurma ...................................................................... 271..... 3535

Yalan tanıklık .................................................................... 272..... 3542

Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren
sebepler .......................................................................... 273..... 3554

Etkin pişmanlık .................................................................. 274..... 3557

Yalan yere yemin ............................................................... 275..... 3569

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık .................... 276..... 3576

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye
teşebbüs........................................................................... 277..... 3587

Suçu bildirmeme ................................................................ 278..... 3596

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ............................... 279..... 3607

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi .............. 280..... 3614

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ............. 281..... 3619

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ......... 282..... 3627

Suçluyu kayırma ................................................................ 283..... 3635

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme ............ 284..... 3638

Gizliliğin ihlali .................................................................... 285..... 3646

Ses veya görüntülerin kayda alınması .............................. 286..... 3660

Genital muayene ................................................................ 287..... 3663

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ............................... 288..... 3669

Muhafaza görevini kötüye kullanma ................................ 289..... 3685

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması ..... 290..... 3709

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya
tutukevine girme ............................................................ 291..... 3716

Hükümlü veya tutuklunun kaçması ................................... 292..... 3719

Etkin pişmanlık .................................................................. 293..... 3733

Kaçmaya imkan sağlama .................................................. 294..... 3736

Muhafızın görevini kötüye kullanması .............................. 295..... 3748

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması .......................... 296..... 3752

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ...... 297..... 3756

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme ......................... 298..... 3771

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Cumhurbaşkanına hakaret ................................................ 299..... 3775

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ....................... 300..... 3787

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlarını aşağılama ..................... 301..... 3794

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ................. 302..... 3824

Düşmanla işbirliği yapmak ................................................ 303..... 3837

Devlete karşı savaşa tahrik ............................................... 304..... 3841

Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için
yarar sağlama ................................................................ 305..... 3844

Yabancı devlet aleyhine asker toplama ............................ 306..... 3849

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri
yararına anlaşma ........................................................... 307..... 3851

Düşman devlete maddi ve mali yardım ............................. 308..... 3855

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Anayasayı ihlal .................................................................. 309..... 3859

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı ........................... 310..... 3900

Yasama organına karşı suç ............................................... 311..... 3911

Hükûmete karşı suç ........................................................... 312..... 3912

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan ....... 313..... 3918

Silâhlı örgüt ....................................................................... 314..... 3924

Silâh sağlama ..................................................................... 315..... 3946

Suç için anlaşma ................................................................ 316..... 3956

ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Askerî komutanlıkların gasbı ............................................ 317..... 3961

Halkı askerlikten soğutma ................................................. 318..... 3963

Askerleri itaatsizliğe teşvik ............................................... 319..... 3967

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma ......................... 320..... 3969

Savaş zamanında emirlere uymama ................................. 321..... 3972

Savaş zamanında yükümlülükler ....................................... 322..... 3973

Savaşta yalan haber yayma .............................................. 323..... 3975

Seferberlikle ilgili görevin ihmali ...................................... 324..... 3979

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü .................. 325..... 3980

YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler .................................. 326..... 3981

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ................ 327..... 3984

Siyasal veya askerî casusluk ............................................. 328..... 3986

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin
bilgileri açıklama ........................................................... 329..... 3988

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama ........................... 330..... 3990

Uluslararası casusluk ........................................................ 331..... 3992

Askerî yasak bölgelere girme ............................................ 332..... 3994

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde
sadakatsizlik ................................................................... 333..... 3996

Yasaklanan bilgileri temin ................................................. 334..... 3999

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini ........... 335..... 4001

Yasaklanan bilgileri açıklama ........................................... 336..... 4002

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk
maksadıyla açıklama ..................................................... 337..... 4004

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi ...................... 338..... 4005

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma ...... 339..... 4006

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Yabancı devlet başkanına karşı suç .................................. 340..... 4008

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret .......................... 341..... 4009

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç ............................. 342..... 4010

Karşılıklılık koşulu ............................................................. 343..... 4011

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük ............................................................................ 344..... 4011

Yürütme ............................................................................. 345..... 4012

 

5237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK
GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE............ 4015

 

Kaynakça........................................................................................ 4019

Kavram dizini................................................................................. 4043

 

 

Uygulamalı ve İçtihatlı Ceza Muhakemesi Kanunu (2 Cilt)

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

·         5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Genel Gerekçesi..................... 63

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM 
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam ve Tanımlar

                                                                                        Madde       Sayfa

Kanunun kapsamı ....................................................................................... 1.................... 75

·         AÇIKLAMA........................................................................................................... 75

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................... 82

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................... 91

·         Yargıtay Kararları................................................................................................. 95

Tanımlar........................................................................................................ 2................. 102

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 103

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı..................................................... 108

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 111

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 129

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev

Görev.............................................................................................................. 3................. 138

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 138

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 164

·         Yargıtay Kararları............................................................................................... 165

·         Daire Kararları..................................................................................................... 168

Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık......................................... 4................. 169

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 169

İÇTİHATLAR

·         Yargıtay Kararları............................................................................................... 178

·         İçtihadı Birleştirme Kararları............................................................................ 178

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 178

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu......................... 5................. 187

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 187

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 188

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl.................................................... 6................. 190

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 190

·         İçtihatlar................................................................................................................ 193

Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri........................ 7................. 196

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 196

·         İçtihatlar................................................................................................................ 200

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlantılı Davalar

Bağlantı kavramı ........................................................................................ 8................. 209

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 209

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 213

Davaların birleştirilerek açılması........................................................... 9................. 217

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 217

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 218

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması................ 10................. 222

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 222

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 224

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 224

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme .................................................... 11................. 233

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 233

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 234

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yetki

Yetkili mahkeme ....................................................................................... 12................. 236

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 236

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı................................................................. 243

Özel yetki .................................................................................................... 13................. 244

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 245

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki ................................................. 14................. 249

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 250

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen
 suçlarda yetki .................................................................................... 15................. 251

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 251

Bağlantılı suçlarda yetki.......................................................................... 16................. 252

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 252

Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık.......................................... 17................. 253

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 253

Yetkisizlik iddiası ...................................................................................... 18................. 267

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 267

Davanın nakli  ve duruşmanın başka yerde yapılması.................... 19................. 269

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 269

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 274

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri........................ 20................. 280

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 281

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler.............. 21................. 281

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 281

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller............................................... 22................. 284

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 285

I- ... Yargıcın Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı...................................................... 285

II- 5271 sayılı CYY’nın Maddesindeki Düzenleme................................... 288

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 301

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 310

Yargılamaya katılamayacak hâkim .................................................... 23................. 335

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 335

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 342

Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler........... 24................. 346

·         AÇIKLAMA................................................................................................................

İçtihatlar

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı................................................................ 347

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi                25           348

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 348

Ret isteminin usulü .................................................................................... 26................. 353

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 353

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme............................. 27................. 354

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 354

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak 
kanun yolları...................................................................................... 28................. 356

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 356

Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler .................................... 29................. 356

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 357

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii ............................................... 30................. 358

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 359

Ret isteminin geri çevrilmesi ................................................................. 31................. 360

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 360

Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi................................................... 32................. 361

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 361

İKİNCİ KISIM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

Kararların verilmesi usulü .................................................................... 33................. 362

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 362

Kararların gerekçeli olması .................................................................. 34 ................ 363

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 363

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 374

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı................................................................ 379

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 379

·         Daire Kararları..................................................................................................... 398

Kararların açıklanması ve tebliği ........................................................ 35................. 400

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 400

·         ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ................................................ 406

İçtihatlar

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı................................................................ 418

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 418

Tebligat ve yazışma usulü....................................................................... 36................. 431

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 431

Tebligat usulleri ........................................................................................ 37................. 431

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 431

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 432

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat ..................................... 38................. 433

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 433

Elektronik işlemler .............................................................................. 38/A................. 434

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 434

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 436

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı................................................................. 439

·         Daire Kararı.......................................................................................................... 442

İKİNCİ BÖLÜM 
Süreler ve Eski Hâle Getirme

Sürelerin hesaplanması............................................................................ 39................. 443

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 443

·         ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN ....... 445

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 446

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı................................................................ 451

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 451

Eski hâle getirme ...................................................................................... 40................. 458

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 458

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 462

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 467

Eski hâle getirme dilekçesi...................................................................... 41................. 478

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 478

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................................. 479

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar........................ 42................. 483

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 483

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 484

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık

Tanıkların çağrılması ............................................................................. 43................. 493

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 493

A) Giriş................................................................................................................... 493

B) Maddedeki Düzenleme................................................................................. 496

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 498

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 502

Çağrıya uymayan tanıklar ..................................................................... 44................. 503

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 503

·         ADALET BAKANLIĞI GENELGE No: 162.................................................. 507

Tanıklıktan çekinme................................................................................. 45................. 508

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 509

·         İÇTİHAT.............................................................................................................. 511

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme........... 46................. 512

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 512

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık ............................. 47................. 516

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 516

I- ... Giriş................................................................................................................. 516

II- Demokratik Hukuk Devleti Yönündeki Gelişmeler............................... 517

III- Düzenlemeler................................................................................................ 519

A-.. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Devlet Sırrı Konusundaki 
Düzenlemeler........................................................................................ 520

B- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Düzenlemeler.... 524

a-... 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 47 nci Maddesindeki Düzenleme           524

aa- Devlet Sırrı Belli Suçlar İçin Kabul Edilmiştir................. 527

bb- Soruşturma Evresinde Devlet Sırrıyla İlgili Bilgilere 
Ulaşılamaması..................................................................... 532

b- .. 5271 sayılı Yasa’nın 125 nci Maddesindeki Düzenleme..... 535

C- 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu’ndaki Düzenlemeler............................................ 536

D- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ndaki Düzenlemeler............... 536

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 537

·         Yargıtay İçtihatları............................................................................................. 543

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme...................... 48................. 548

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 548

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 551

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi ....................................... 49................. 555

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 555

Yemin verilmeyen tanıklar .................................................................... 50................. 557

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 558

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi ........................... 51................. 560

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 560

Tanıkların dinlenmesi ............................................................................. 52................. 561

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 562

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 566

·         Daire Kararı.......................................................................................................... 571

Tanığa görevinin önemini anlatma...................................................... 53................. 572

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 572

Tanıklara yemin verilmesi ..................................................................... 54................. 573

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 574

Yeminin biçimi .......................................................................................... 55................. 575

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 575

İçtihatlar

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı................................................................ 578

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini ................... 56................. 578 

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 578

Tanığın tekrar dinlenmesi ...................................................................... 57................. 579

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 579

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması ............ 58................. 580

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 581

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 587

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 589

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular................................. 59................. 590

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 590

·         İçtihatlar................................................................................................................ 591

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme ....................................... 60................. 592

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 593

Tanığa verilecek tazminat ve giderler................................................. 61................. 596

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 596

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişilere uygulanacak hükümler .................................................... 62................. 598

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 598

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 600

Bilirkişinin atanması ............................................................................... 63................. 606

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 607

İÇTİHATLAR

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 608

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 615

Bilirkişi olarak atanabilecekler ............................................................ 64................. 624

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 625

İÇTİHATLAR

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 629

·         Yargıtay Daire Kararları.................................................................................... 635

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü ............................................................ 65................. 636

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 636

İÇTİHATLAR

·         Ceza Genel Kurulu Kararı.................................................................................. 638

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi ...................................... 66................. 639

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 640

İÇTİHATLAR

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 643

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 650

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 650

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası ....................................................... 67................. 660

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 661

İÇTİHATLAR

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 663

Duruşmada bilirkişinin açıklaması ...................................................... 68................. 669

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 669

Bilirkişinin reddi ....................................................................................... 69................. 670

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 671

İÇTİHATLAR

·         AİHM Kararı........................................................................................................ 672

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 673

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler ............. 70................. 674

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 674

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem ................................ 71................. 675

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 675

Bilirkişi gider ve ücreti ........................................................................... 72................. 676

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 676

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler ................. 73................. 677

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 677

·         İÇTİHATLAR...................................................................................................... 678

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

Gözlem altına alınma............................................................................... 74................. 679

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 679

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı..................................................... 681

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 684

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan 
örnek alınması ................................................................................... 75................. 687

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 688

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması........ 76................. 691

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 691

 İÇTİHATLAR

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı................................................................. 695

Kadının muayenesi ................................................................................... 77................. 696

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 696

Moleküler genetik incelemeler .............................................................. 78................. 697

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 698

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı..................................................... 702

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması ............................................... 79................. 703

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 703

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği................................................ 80................. 704

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 705

Fizik kimliğin tespiti ................................................................................ 81................. 705

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 706

Yönetmelik .................................................................................................. 82................. 708

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 709

Keşif ............................................................................................................. 83................. 709

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 709

İÇTİHATLAR

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 711

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler... 84................. 714

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 714

Yer gösterme .............................................................................................. 85................. 716

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 716

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene .................................... 86................. 720

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 720

Otopsi ........................................................................................................... 87................. 723    

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 723

·         ADALET BAKANLIĞI GENELGE NO: 156................................................. 725

·         İÇTİHATLAR........................................................................................................ 74

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi ........................ 88................. 736

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 736

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem ..................................... 89................. 736

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 736

        Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri

1-... Yasallık İlkesi............................................................................................... 737

2-... Delil Elde Etme Amacı................................................................................ 737

3- .. Zorlama Niteliği............................................................................................ 739

4-... Araç ve Geçici Olması................................................................................. 739

5- .. Birbirine Bağlı Oluş...................................................................................... 740

6- .. Gecikmede Tehlike...................................................................................... 740

7- .. Haklı Neden Olmalı.................................................................................... 741

8-... Orantılılık...................................................................................................... 741

9-... Suç Şüphesinin Bulunması........................................................................ 742

10-Koruma Tedbirinin Bir Kararla Alınması Gerekir.................................. 742

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yakalama ve Gözaltı

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler ........... 90................. 743

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 744

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 760

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 777

Gözaltı.......................................................................................................... 91................. 777

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 780

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 793

Gözaltı işlemlerinin denetimi................................................................. 92................. 797

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 797

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli ........................................ 93................. 798

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 798

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi ...................................... 94................. 799

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 799

Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına 
bildirilmesi .......................................................................................... 95................. 801

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 801

İÇTİHATLAR

·         Yargıtay Daire Kararı......................................................................................... 804

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi ..................................................... 96................. 807

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 807

Yakalama tutanağı ................................................................................... 97................. 808

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 808

Yakalama emri ve nedenleri .................................................................. 98................. 809

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 809

Yönetmelik .................................................................................................. 99................. 811

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 811

İKİNCİ BÖLÜM 
Tutuklama

Tutuklama nedenleri ............................................................................. 100................. 815

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 817

I-.... Maddedeki Düzenleme............................................................................... 817

A- Tutuklama Nedenleri........................................................................... 817

B-.. Tutuklama Nedeninin Var Sayılması.............................................. 820

C-.. Bazı Suçların İşlendiği Hususunda Kuvvetli Şüphe Nedenlerinin Bulunması Halinde Tutuklama Nedeninin Var Sayılması............................................................................................... 821

D- Hapis Cezasının Üst Sınırına Göre Tutuklama Yasağı................ 822

E- .. Anayasa Mahkemesinin Değerlendirmesi....................................... 823

II-.. AİHM’nin Yaklaşımları............................................................................. 824

A- Giriş......................................................................................................... 824

B- Kavram.................................................................................................. 826

1- .. Kişi Özgürlüğü................................................................................ 828

2-... Kişi Güvenliği................................................................................. 831

C- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Konuyla İlgili İçtihatlar.... 832

1- .. Özgürlükten Yoksun Kılmanın Hukuka Uygun Olduğu 
Durumlar........................................................................................ 833

2- .. Özgürlüğü  Kısıtlanan Kişinin Hakları...................................... 840

a- ... 5/2 nci madde ile ilgili kararlar.......................................... 840

b- ... 5/3 nci madde ile ilgili kararlar.......................................... 841

c-.... Kişi Güvenliği ile İlgili Kararları (m.5/4)........................... 845

d- ... Sözleşmenin 5/5 nci maddesi ile ilgili kararlar................ 846

D- Sonuç...................................................................................................... 847

İÇTİHATLAR

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 848

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 851

Tutuklama kararı.................................................................................... 101................. 910

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 911

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 915

Tutuklulukta geçecek süre .................................................................... 102................. 915

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 916

I- ... AİHS’nin 5 nci Maddesi Yönünden......................................................... 916

II-.. CMK’nun 102 nci Maddesindeki Düzenleme........................................ 921

A- Sadece Soruşturma Evresinde Tutukluluk Süresi........................... 921

B- Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinin Tümünde Tutukluluk Süresi     922

C- Çocuklar Bakımından Tutukluluk Süreleri..................................... 923

D- Tutukluluk Süresinin Uzatılması Kararı.......................................... 924

E- .. Tutuklulukta Geçen Sürenin Hesabı................................................ 926

İçtihatlar

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 933

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 937

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 945

Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını
istemesi............................................................................................... 103................. 951

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 952

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri ...................................... 104................. 952

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 953

İçtihatlar

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları................................................. 953

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 958

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................................ 964

Usul ............................................................................................................. 105................. 965

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 965

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 965

Salıverilenin yükümlülükleri .............................................................. 106................. 967

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 968

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi ...................... 107................. 968

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 968

Tutukluluğun incelenmesi .................................................................... 108................. 970

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 970

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 972

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Kontrol

Adlî kontrol .............................................................................................. 109................. 973

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 975

I-.... Giriş................................................................................................................. 975

II-.. Adli Kontrol................................................................................................... 975

A- Kavram.................................................................................................. 975

a- .. Soruşturmada................................................................................ 978

b- .. Kovuşturmada ............................................................................. 979

c- .. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde.............................................. 979

B- Adli Kontrol Koşulları.......................................................................... 979

a- .. Yetişkinlerle İlgili Düzenlemeler................................................. 979

b- .. Çocuklarla İlgili Düzenlemeler................................................... 982

c- .. Birlikte Değerlendirme.................................................................. 984

III- Sonuçlar......................................................................................................... 987

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı............................................................................. 991

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler................................... 110................. 999

·         AÇIKLAMA......................................................................................................... 999

Adlî kontrol kararının kaldırılması.................................................. 111............... 1001

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1001

Tedbirlere uymama................................................................................ 112............... 1002

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1002

Güvence..................................................................................................... 113............... 1003

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1004

Önceden ödetme...................................................................................... 114............... 1005

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1005

Güvencenin geri verilmesi ................................................................... 115............... 1006

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1006

·         İçtihat.................................................................................................................. 1008

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Arama ve Elkoyma

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama....................................................... 116............... 1009

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1009

I- GİRİŞ.............................................................................................................. 1009

II- ANAYASADAKİ DÜZENLEME............................................................ 1010

A- Özel Hayatın Gizliliği........................................................................ 1010

B- Konut Dokunulmazlığı .................................................................... 1011

III- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEKİ 
DÜZENLEME............................................................................................ 1012

VI- MADDEDEKİ DÜZENLEME................................................................. 1016

A- Yakalama Amaçlı Arama............................................................... 1016

B- Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Makul Şüphesi........................ 1016

C- Aranacak Yerler................................................................................. 1019

a- .. Konutta Arama........................................................................... 1019

aa- Konutun Hukuki Konusu................................................. 1020

bb-.. Konutun Maddi Konusu.................................................. 1021

b- .. İşyeri veya Diğer Yerlerde Arama........................................... 1023

aa-.. İşyeri.................................................................................... 1023

bb-.. Diğer Yerler......................................................................... 1024

D- Diğer Kişilerle İlgili Arama................................................................ 1024

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1025

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1030

·         Danıştay Kararları............................................................................................ 1042

Diğer kişilerle ilgili arama.................................................................. 117............... 1054

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1054

Gece yapılacak arama .......................................................................... 118............... 1057

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1057

Arama kararı.......................................................................................... 119............... 1058

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1058

A-.. Arama Karar ve Emri............................................................................... 1059

a- Adli Aramada........................................................................................ 1059

b- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği ile getirilen düzenleme... 1063

c- PVSK’daki Düzenleme........................................................................ 1065

d- PVSK’daki Önleme Araması.............................................................. 1065

e- PVSK’nun 4/A maddesindeki düzenlemeye göre........................... 1068

f- PVSK’nunda  Adlî Görev ve Yetkiler (Ek Madde 6)...................... 1070

B-.. Adli Arama Karar veya Emrinde Yer Alacak Hususlar (m.119/2).. 1072

C-.. Arama Yapacak Olanların Kimlikleri (m.119/3)................................. 1073

D-.. Cumhuriyet Savcısı Hazır Olmaksızın Arama (m.119/4)................ 1073

E- .. Askeri Mahallerde Arama (m.119/5)..................................................... 1073

F-... Açıkça Arama Karar veya Emri Olmasa da Arama Yapılabilecek 
Haller........................................................................................................... 1074

İçtihatlar

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı................................................... 1077

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1079

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1097

Aramada hazır bulunabilecekler........................................................ 120............... 1132

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1133

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1139

Arama sonunda verilecek belge.......................................................... 121............... 1143

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1143

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi ................................................ 122............... 1145

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1145

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara 
elkonulması ...................................................................................... 123............... 1149

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1149

İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem ................ 124............... 1151

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1151

İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece 
incelenmesi....................................................................................... 125............... 1154

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1154

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1154

II- Demokratik Hukuk Devleti Yönündeki Gelişmeler............................. 1155

III- Düzenlemeler.............................................................................................. 1157

A-.. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Devlet Sırrı Konusundaki Düzenlemeler     1158

B- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Düzenlemeler.. 1162

a-... 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 47 nci 
Maddesindeki Düzenleme........................................................ 1162

aa- Hangi suçlarla ilgili devlet sırrı?...................................... 1165

bb- Soruşturma Evresinde Devlet Sırrıyla İlgili Bilgilere 
Ulaşılamaması................................................................... 1170

b- .. 5271 sayılı Yasa’nın 125 nci Maddesindeki Düzenleme... 1173

C-.. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu’ndaki Düzenlemeler.......................................... 1175

D- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ndaki Düzenleme................. 1176

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı......................................................................... 1178

·         Yargıtay Daire Kararı....................................................................................... 1183

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler ............................................ 126............... 1188

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1188

Elkoyma kararını verme yetkisi ........................................................ 127............... 1189

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1190

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma ..................................... 128............... 1192

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1195

·         İçtihat.................................................................................................................. 1199

Postada elkoyma ..................................................................................... 129............... 1200

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1201

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma ......... 130............... 1204

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1205

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1205

II-.. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58 nci Maddesindeki 
Düzenleme.................................................................................................. 1207

III- CYY’nın 130 ncu Maddesindeki Düzenleme...................................... 1208

Elkonulan eşyanın iadesi ...................................................................... 131............... 1211

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1211

İçtihatlar

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı................................................... 1212

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1215

·         Yargıtay Daire Kararı....................................................................................... 1216

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması................ 132............... 1216

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1217

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1218

Şirket yönetimi için kayyım tayini ..................................................... 133............... 1225

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1227

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1227

II- Kayyım Atama.......................................................................................... 1227

III- Kayyımın Ücreti ....................................................................................... 1230

IV- Başvuru....................................................................................................... 1230

V- Bu Madde Hükümlerinin Uygulanacağı Suçlar.................................. 1230

VI- Tazminat..................................................................................................... 1232

VII- Terörizmin Finansmanı........................................................................... 1232

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, 
kopyalama ve elkoyma.................................................................. 134............... 1233

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1234

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1234

II-.. Bilgisayar ve Bilgisayar Programı ile Kütüklerinde Arama, 
Kopyalama ve Metin Haline Getirme................................................... 1235

III- Şifrenin Çözülmesi ................................................................................... 1236

IV- Yedekleme.................................................................................................. 1236

V- Tutanak....................................................................................................... 1236

VI- Kopyalama ................................................................................................ 1236

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması.............................. 135............... 1237

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1246

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1247

II- İletişim  Kavramı....................................................................................... 1249

III- Koruma Tedbiri.......................................................................................... 1253

IV- İletişimin Denetlenmesi............................................................................ 1254

A- Koşulları.............................................................................................. 1255

a-... Bir Suç Dolayısıyla Soruşturma veya Kovuşturmanın 
Varlığı Aranmalı......................................................................... 1257

b-... Suçun İşlendiğine İlişkin Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Şüphe Sebepleri Olmalıdır 1260

c- .. Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkânının 
Bulunmaması............................................................................. 1262

d- .. Şüpheli veya Sanık Hakkında İletişimin Denetlenmesi...... 1263

e- .. Belirli Suçlarla İlgili Olarak İletişimin Denetlenmesi............ 1264

f- ... Tedbir Kararındaki Unsurlar.................................................... 1269

aa- Tedbir Kararının Verilmesi.............................................. 1269

bb- Tedbir Kararında Bulunması Gerekenler...................... 1269

cc- Tedbir Yasakları................................................................ 1270

g- .. Tedbirin Uygulanması............................................................... 1270

aa- Tedbir Süresi Bakımından............................................... 1270

bb- Yerine Getirilmesi Bakımından...................................... 1271

h-... Dinleme ve Kayda Almaya Yetkililer Dışındakilerin Elde 
Ettikleri Bilgiler............................................................................ 1272

ı- ... Tedbirin Sona Ermesi................................................................. 1273

i- ... Tedbirlerde Öncelik Sorunu...................................................... 1275

B- Delil Olarak Değerlendirme.............................................................. 1278

a- .. Anayasa’daki Düzenleme........................................................ 1278

b- .. Ceza Yargılama Yasası’ndaki  Düzenleme.......................... 1280

C-.. Şüpheli veya Sanıktan Başka Kimselerin İletişimlerinin
Denetlenmesi...................................................................................... 1281

a- .. Şikayetçinin İletişiminin Denetlenmesi................................... 1281

b- .. Üçüncü Kişilerin İletişimlerinin Denetlenmesi....................... 1282

c- .. Müdafiin İletişiminin Denetlenememesi................................ 1287

d- .. Tanıkların İletişimlerinin Denetlenememesi.......................... 1288

e- .. Bilirkişilerin İletişimlerinin Denetlenememesi........................ 1289

V- İçtihatlardan Örnekler.............................................................................. 1289

A- Anayasa Mahkemesi Kararları....................................................... 1289

B- Yargıtay İçtihatları............................................................................ 1302

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri ...................................................... 136............... 1327

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1327

·         Ceza Genel Kurulu Kararı............................................................................... 1332

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin 
yok edilmesi ...................................................................................... 137............... 1332

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1333

Yargıtay İçtihatları

·         Daire Kararları................................................................................................... 1336

Tesadüfen elde edilen deliller .............................................................. 138............... 1337

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1338

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1338

II- Birinci Fıkra................................................................................................ 1338

III- İkinci Fıkra................................................................................................. 1339

A- İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Delil 1339

B- Katalog Dışındaki Suça İlişkin Delil Elde Edilmesi..................... 1341

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1345

·         Daire Kararları................................................................................................... 1347

ALTINCI BÖLÜM 
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi................................................ 139............... 1349

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1350

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1350

II- Gizli Soruşturmacı .................................................................................... 1352

III- Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi............................................... 1354

IV- Katalog Suçlar (m.139/7)......................................................................... 1357

V-.. Yönetmelik................................................................................................. 1358

VI- Ölçülülük..................................................................................................... 1359

VII- Tesadüfi Delil............................................................................................ 1361

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1362

·         Daire Kararları................................................................................................... 1369

Teknik araçlarla izleme........................................................................ 140............... 1375

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1380

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1380

II- Teknik Araçla İzleme Kararı................................................................... 1383

III- Teknik Araçlarla İzlemede Süre (m.140/3).......................................... 1388

IV- Delillerin Kullanımı ve Yok Edilmesi..................................................... 1388

V- Konutta Teknik Araçla İzleme Uygulanamaz..................................... 1389

VI- Teknik Araçla İzlemede Ölçülülük......................................................... 1390

İçtihatlar

·         Yargıtay Daire Kararları.................................................................................. 1393

Yönetmelik ........................................................................................... 140/A............... 1395

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1395

YEDİNCİ BÖLÜM 
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Tazminat istemi ...................................................................................... 141............... 1396

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1397

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1397

II- Anayasa’daki Düzenleme....................................................................... 1398

III- AİHS’deki Düzenleme.............................................................................. 1399

IV- 5271 Sayılı Yasa’nın 141 nci Maddesindeki Düzenleme................. 1400

A-.. Tazminat Gerektiren İşlemler.......................................................... 1401

B- Tazminat Hakkının Olduğunun İlgiliye Bildirilmesi................... 1404

C- Davanın Devlet Aleyhine Açılması................................................ 1405

D- Devletin Rücu..................................................................................... 1405

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1407

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları......................................................... 1409

·         Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları............................................................ 1409

·         Daire Kararları................................................................................................... 1415

Tazminat isteminin koşulları............................................................... 142............... 1421

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1422

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1422

II- 142 nci Maddedeki Düzenlemeler............................................................ 1422

A- Dava Açma Süresi............................................................................. 1422

B- Davaya Bakacak Mahkeme........................................................... 1424

C- Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar....................... 1424

D- Dava Dilekçesindeki Eksikliklerin Giderilmesi.............................. 1424

E- .. Devlet Hazinesinin Davadan Haberdar Edilmesi........................ 1425    

F- .. Tazminat Miktarının Saptanması................................................. 1425

G- Mahkemenin Karar Vermesi........................................................... 1425

H- Karara Karşı Yasa Yolu................................................................... 1426

I- ... Avukatlık Ücreti................................................................................. 1426

İ- ... İcra Takip İşlemleri........................................................................... 1428

J- ... Tazminatın Belirlenmesi.................................................................. 1428

a- Maddi Tazminat............................................................................ 1428

b- Manevi Tazminat.......................................................................... 1429

İçtihatlar

·         Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları......................................................... 1429

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1430

·         Daire Kararı........................................................................................................ 1439

Tazminatın geri alınması ..................................................................... 143............... 1442

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1442

Tazminat isteyemeyecek kişiler  ......................................................... 144............... 1445

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1446

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1447

BEŞİNCİ KISIM 
İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM 
İfade veya Sorgu İçin Çağrı

İfade veya sorgu için çağrı  ................................................................. 145............... 1451

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1451

Zorla getirme .......................................................................................... 146............... 1451

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1452

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1452

II- CYY’nın 146 ncı Maddesindeki Düzenleme....................................... 1455

A- Zorla Getirme Konusunda Düzenleme.......................................... 1455

B- Kimlik Bilgileri.................................................................................... 1456

C- Zorla Getirme Kararının Bildirimi................................................... 1456

D- Zorla Getirme Kararının Verilmesi................................................. 1456

E- .. Zorla Getirme Kararının Başlama ve Kalkma Süresi................. 1456

F- .. Zorla Getirme Kararının Yerine Getirilememesi........................... 1457

G- Şüpheli ve Sanıktan Başkası Hakkında Zorla Getirme............. 1457

H- Zorla Getirme Kararına Karşı Yasa Yolu...................................... 1458

İKİNCİ BÖLÜM 
İfade ve Sorgu Usulü

İfade ve sorgunun tarzı ........................................................................  147............... 1459

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1460

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1460

II-.. 147 nci Maddedeki Düzenlemeler.......................................................... 1460

A- Kimlik Saptanması............................................................................ 1461

B- Yüklenen Suçun (Suçların) Anlatılması........................................ 1461

C-.. Müdafi Seçme veya Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme Hakkı            1461

D- Yakınlara Haber Verme................................................................... 1462

E- .. Susma Hakkı...................................................................................... 1463

F- .. Delillerin Toplanmasını İsteme....................................................... 1465

G- Kişisel ve Ekonomik Durum Hakkında Bilgi Alma..................... 1465

H- Teknik İmkanlardan Yararlanma.................................................. 1465

İ- ... Tutanak............................................................................................... 1466

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1466

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1468

İfade alma ve sorguda yasak usuller ................................................. 148............... 1471

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1472

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1472

II- 148 nci Maddedeki Düzenlemeler............................................................ 1473

A- Özgür Beyan......................................................................................... 1473

B- Yasaya Aykırı Vaat Yasağı............................................................... 1475

C- Yasak Usulle Elde Edilen Delil........................................................... 1475

D- Kollukça Alınan İfadenin Hükme Esas Alınması......................... 1476

E- Şüphelinin Aynı Olay Nedeniyle İfadesinin Alınması................... 1476

·         İçtihat.................................................................................................................. 1476

ALTINCI KISIM 
Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, 
Görev ve Yetkileri

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi ............................................. 149............... 1478

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1478

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1485

Müdafiin görevlendirilmesi ................................................................. 150............... 1488

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1489

İÇTİHATLAR

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1491

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnek Yaklaşımlar.. 1495

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1499

·         Daire Kararı........................................................................................................ 1511

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik 
görevinden yasaklanma................................................................ 151............... 1511

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1513

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1513

II- Müdafiin Görevinin Sona Ermesi........................................................... 1515

III- Avukatın Görevden Yasaklanması....................................................... 1519

A- Yasaklama Koşulları........................................................................... 1519

B- Yasaklama Kararı Verilmesi.............................................................. 1522

C- Yeni Müdafi Görevlendirilme Bildirimi............................................ 1523

D- Ziyaret Yasağı...................................................................................... 1523

E- Müdafi Hakkında Disiplin ve Adli Soruşturma.............................. 1523

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1524

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1528

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma......... 152............... 1534

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1534

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1534

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi ....................................................  153............... 1536

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1537

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1542

·         AİHM Kararları................................................................................................. 1543

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.............................................................. 1545

Müdafi ile görüşme ................................................................................ 154............... 1545

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1546

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması ............... 155............... 1547

·          AÇIKLAMA...................................................................................................... 1547

Müdafiin görevlendirilmesinde usul ................................................. 156............... 1548

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1548

İKİNCİ KİTAP 
Soruşturma

BİRİNCİ KISIM 
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

Soruşturmanın gizliliği ......................................................................... 157............... 1551

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1551

İhbar ve şikâyet........................................................................................ 158............... 1557

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1558

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1561

II- Şikâyet......................................................................................................... 1561

A- Şikâyet Başvuru ve Süresi................................................................ 1562

a- .. Şikâyet Hakkı............................................................................. 1562

b- .. Şikâyete Hakkı Olanlar............................................................. 1563

c- .. Şikâyet Makamları.................................................................... 1566

d- .. Şikâyet Süresi.............................................................................. 1568

B- Şikâyetten Vazgeçme....................................................................... 1569

a- .. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Durum................................ 1570

b- .. Vazgeçmenin Kabul Edilmemesi............................................. 1572

c- .. Hukuk Mahkemesinde Dava Açma Hakkı.......................... 1573

d- .. Mağdurun Hakları..................................................................... 1574

aa- Bazı Özel Durumlar............................................................ 1574

bb- Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları....................... 1574

e- .. Çeklerle İlgili Özel Düzenleme.................................................. 1575

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1576

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1582

·         Yargıtay Daire Kararları

Şüpheli ölümün ihbarı ........................................................................... 159............... 1585

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1585

İKİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma İşlemleri

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi ..... 160............... 1587

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1588

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1595

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları.............................................. 1617

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1623

·         Daire Kararları................................................................................................... 1628

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri .......................................  161............... 1630

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1632

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1638

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi .......  162............... 1640    

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1640

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması ............... 163............... 1641

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1641

Adlî kolluk ve görevi ............................................................................. 164............... 1646

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1647

Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi .................................. 165............... 1648

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1648

Değerlendirme raporu yetkisi............................................................. 166............... 1649

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1649

Yönetmelik ............................................................................................... 167............... 1649

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1649

·         ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ.................................................................. 1650

Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde
yetkisi ................................................................................................. 168............... 1657

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1657

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa 
bağlanması ....................................................................................... 169............... 1658

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1659

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu Davasının Açılması

Kamu davasını açma görevi ...............................................................  170............... 1662

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1663

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1663

II- Kamu Davasını Açma Görevi................................................................ 1664

A- İzin Alınması...................................................................................... 1664

a- .. TCY’dan Örnekler...................................................................... 1666

b- .. Diğer Yasalardan Örnekler........................................................ 1666

1- ... 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması  Hakkında Yasadaki Düzenleme......... 1666

2- ... 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yasasında.............. 1668

3- ... Zabıta Amirleri................................................................... 1669

4- ... 1136 sayılı Avukatlık Yasasında.................................. 1669

5- ... 1512 sayılı Noterlik Yasasında...................................... 1669

B-.. Karar Alınması................................................................................... 1670

III- İddianamenin Düzenlenmesi.................................................................. 1675

IV- İddianamede Bulunması Gereken Hususlar (m.170/3)..................... 1681

V- Olaylar ve Deliller...................................................................................... 1682

VI- Şüphelinin Lehine ve Aleyhine Hususlar............................................... 1682

VII- İddianamede Talep.................................................................................. 1682

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1682

Kamu davasını açmada takdir yetkisi  ............................................. 171............... 1687

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1689

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1689

II- Kamu Davasının Açılmasında Takdir Yetkisi.................................... 1689

A- Birinci Fıkradaki Düzenleme........................................................... 1690

B- İkinci Fıkradaki Düzenleme............................................................ 1691

C-.. Üçüncü Fıkradaki Düzenleme (Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi)        1695

D- Altıncı Fıkradaki Düzenleme............................................................. 1696

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1697

İKİNCİ BÖLÜM 
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, 
İtiraz ve İddianamenin İadesi

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar...................................... 172............... 1699

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1699

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları........................................................................ 173

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz.............................................. 173............... 1724

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1725

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1725

II- Maddedeki Düzenlemeler........................................................................ 1726

A- İtiraz Süresi......................................................................................... 1727

B- İtiraz Dilekçesinin İçeriği.................................................................. 1728

C- İtiraz Merciinin Kararı...................................................................... 1729

D- İddianameyle Dava Açılmasına Karar Verme............................ 1729

E- .. Bu Maddenin Uygulanamayacağı Haller .................................... 1730

F-... İtirazın Reddedilmesi ...................................................................... 1731

III- Avukatlık Yasasındaki Özel Düzenleme.............................................. 1731

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1732

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1737

·         Daire Kararı........................................................................................................ 1740

İddianamenin iadesi............................................................................... 174............... 1742

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1743

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1743

II- 174 ncü Maddedeki Düzenlemeler........................................................ 1744

A- İddianamenin İadesinde Amaç...................................................... 1744

B- İddianamenin İadesine Karar Verme Nedenleri.......................... 1746

a) .. Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olması................................. 1746

b) .. İddianamenin İadesinde Süre.................................................. 1747

C- İddianamenin İade Edilemeyeceği Hal......................................... 1754

D- İddianamenin Kabul Edilmesi (m.174/3)...................................... 1755    

E-... İddianamenin İadesi Üzerine Eksikliklerin Tamamlanması..... 1755

F- .. İddianamenin İadesi Kararına Karşı İtiraz (m.174/5).................. 156

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1757

·         Daire Kararı........................................................................................................ 1760

II. CİLT

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Hazırlığı

İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı .................................... 175............... 1801

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1801

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1803

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması ....................... 176............... 1804

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1805

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1808

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi ............................ 177............... 1808

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1808

Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi   178         1810

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1810

Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi                 179         1812

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1812

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla 
dinlenmeleri...................................................................................... 180............... 1812

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1813

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi..................... 181............... 1815

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1816

İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma

Duruşmanın açıklığı .............................................................................. 182............... 1816

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1816

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1816

II- Yasadaki Düzenleme................................................................................ 1817

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1820

·         Daire Kararları................................................................................................... 1821

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı ......................... 183............... 1821

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1821

Açıklığın kaldırılması hakkında karar ............................................. 184............... 1823

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1823

Zorunlu kapalılık ................................................................................... 185............... 1823

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1823

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1825

·         Daire Kararları................................................................................................... 1825

Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması .............................. 186............... 1826

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1826

Kapalı duruşmada bulunabilme ......................................................... 187............... 1826

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1826

Duruşmada hazır bulunacaklar........................................................... 188............... 1828

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1828

İçtihat

·         Yargıtay Daire Kararı....................................................................................... 1830

Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya 
katılması............................................................................................. 189............... 1830

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1830

Ara verme.................................................................................................. 190............... 1831

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1831

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1833

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1840

Duruşmanın başlaması .......................................................................... 191............... 1840

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1841

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1847

·         Daire Kararı........................................................................................................ 1854

Başkan veya hâkimin görevi................................................................ 192............... 1854

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1854

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması ........................................... 193............... 1855

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1855

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1857

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1858

Sanığın mahkemeden uzaklaşması .................................................... 194............... 1863

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1863

Sanığın yokluğunda duruşma............................................................... 195............... 1865

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1865

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması ............................................. 196............... 1865

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1866

·         CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM
SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ............. 1875

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1880

·         Yargıtay Daire Kararları.................................................................................. 1893

Sanığın müdafi gönderebilmesi .......................................................... 197............... 1893

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1893

İçtihatlar

·         Yargıtay Daire Kararı....................................................................................... 1894

Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme 
koşulu ................................................................................................. 198............... 1895

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1895

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1897

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.............................................................. 1902

Sanığın zorla getirilebilmesi ............................................................... 199............... 1902

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1902

İçtihatlar

·         Yargıtay Daire Kararı....................................................................................... 1903

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi.. 200............... 1903

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1903

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1904

Doğrudan soru yöneltme ...................................................................... 201............... 1905

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1905

I- ... Giriş.............................................................................................................. 1905

II- 5271 sayılı Yasa’nın 201 nci Maddesindeki Düzenleme.................. 1906

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararı............................................................................... 1908

Tercüman bulundurulacak hâller....................................................... 202............... 1909

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1910

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.............................................................. 1913

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Duruşmanın Düzen ve Disiplini

Hâkim veya başkanın yetkisi ............................................................... 203............... 1913

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1914

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 1915

·         Ceza Genel Kurulu Kararı............................................................................... 1921

Sanığın dışarı çıkarılması..................................................................... 204............... 1921

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1921

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem ............................... 205............... 1923

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1923

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem ............................... 206............... 1924

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1924

§1.Delil Konusunda Genel Bilgiler................................................................ 1924

I- ... Delil Nedir............................................................................................ 1929

A- Delil Toplanması........................................................................ 1931

a- ... Delilde Kabul Edilebilirlik................................................. 1932

b- ... İkrarın Delil Gücü.............................................................. 1932

B- Delillerin İkamesi (Sunulması)................................................. 1935

a-.... Her Delil İçin Ayrı ve Özel Hüküm................................ 1935

........ aa- Susma Hakkı.............................................................. 1935

........ bb- Telefon Dinlemeleri.................................................... 1937

b- ... Delillerle İlgili Kimi Kurallar............................................. 1938

c- ... Delil Yaptırımları............................................................... 1940

d- ... Delillerin Takdiri................................................................. 1942

II- Delil Yasağı......................................................................................... 1943

III- Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi................................... 1946

§2. Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi (m.206)..................................... 1954

İçtihatlar

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 1957

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1957

·         Daire Kararları................................................................................................... 1972

Delil ve olayın geç bildirilmesi ........................................................... 207............... 1974

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1974

·         Ceza Genel Kurulu Kararı

Tanığın duruşma salonundan ayrılması .........................................  208............... 1975

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1975

Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar..................... 209............... 1976

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1976

İçtihatlar

·         Ceza Genel Kurulu Kararları........................................................................... 1977

Duruşmada okunmayacak belgeler ................................................... 210............... 1980

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1980

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı.............................................................. 1982

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler ......................... 211............... 1982

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1982

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1983

Tanığın önceki ifadesinin okunması .................................................. 212............... 1984

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1984

Sanığın önceki ifadesinin okunması .................................................. 213............... 1985

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1985

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 1988

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması ....................................... 214............... 1992

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1993

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması ......................... 215............... 1994

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1994

Delillerin tartışılması ............................................................................ 216............... 1997

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 1997

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 2002

Delilleri takdir yetkisi............................................................................ 217............... 2009

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2009

İçtihatlar

·         Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları.............................................. 2013

·         Anayasa Mahkemesi Kararı........................................................................... 2016

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 2038

·         Daire Kararları................................................................................................... 2091

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi ......................................................... 218............... 2094

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2094

İçtihatlar

·         Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları.......................................................... 2102

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Tutanağı

Duruşma tutanağı ................................................................................... 219............... 2106

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2106

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2107

Duruşma tutanağının başlığı ............................................................... 220............... 2116

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2116

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2117

Duruşma tutanağının içeriği ................................................................ 221............... 2118

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2118

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2119

Duruşma tutanağının ispat gücü ......................................................... 222............... 2122

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2122

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2122

İKİNCİ KISIM 
 Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm ................................................... 223............... 2127

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2128

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2128

II- Birinci Fıkradaki Düzenleme (Hükümler)............................................. 2132

III- İkinci Fıkradaki Düzenleme (Beraat Kararı Verilecek Haller).......... 2137

A- Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması (m.223/2-a)        2137

B-.. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  (m.223/2-b)   2141

C-.. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast veya Taksirinin Bulunmaması (m.223/2-c)              2143

D-.. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması (m.223/2-d)......................................................................................... 2144

E- .. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması (m.223/2-e)    2145

IV-Üçüncü Fıkradaki Düzenleme (Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilecek Haller)     2153

A-.. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilen Haller (m.223/3)  2158

B-.. İşlenen Fiilin Suç Olma Özelliğini Devam Ettirmesine Rağmen Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halleri (m.223/4)................................................................................ 2165

a) .. Etkin pişmanlık (m.223/4-a) ................................................... 2168

b) .. Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı (m.223/4-b)..................... 2168

c) .. Karşılıklı hakaret (m.223/4-c) ................................................ 2168

d) .. İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı (m.223/4-d) ............ 2169

V- Beşinci Fıkradaki Düzenleme................................................................. 2169

VI- Altıncı Fıkradaki Düzenleme.................................................................. 2170

A- Akıl Hastalığı..................................................................................... 2171

B- Yaş Küçüklüğü................................................................................... 2174

C- Sağır ve Dilsizler................................................................................. 2174

D- Geçici Nedenlerle Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde 
Olma..................................................................................................... 2175

VII-Aynı Fiilden Dolayı Aynı Sanık Hakkında Hüküm Verilememesi 
(Non Bis İn İdem Kuralı........................................................................... 2175

A- Kesin Hüküm...................................................................................... 2178

B-.. Davanın Açılması............................................................................ 2179

C- Non Bis İn İdem İlkesinin AİHS’de Yer Alması.......................... 2180

D- AİHM’nin Diğer Kararlarında Non Bis İn İdem İlkesi............... 2188

E- .. Anayasadaki Düzenlemeler ve Non Bis İn İdem Prensibi......... 2190

a- .. Ne Bis İn İdem Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararları 2191

b-... Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Üzerine Verdiği  Karar  2198

F- .. Yargılamanın Yenilenmesi.............................................................. 2200

G- Ne Bis İn İdem Prensibi ve Soruşturma......................................... 2201

H- Ceza Yasasındaki Düzenlemeler.................................................... 2202

I- ... Özel Yasalardaki Bazı Düzenlemeler............................................ 2205

a- Çevre Kanunu’ndaki Düzenleme............................................... 2205

b- Trafik Düzeni................................................................................. 2207

c- Türk Parasının Kıymetini Koruma............................................. 2210

d- Gümrük Kanunundaki Düzenleme............................................ 2211

e- Kabahatler Kanunundaki Düzenleme ...................................... 2211

VIII- Sekizinci Fıkradaki Düzenleme............................................................ 2215

A- TCY’daki Durma Nedenleri............................................................... 2216

a-... İzin Alınması............................................................................... 2218

aa- TCY’dan Örnekler............................................................. 2220

bb- Diğer Yasalardan Örnekler............................................... 2220

1- .. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasadaki Düzenleme....................................................................................... 2220

2- .. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasasında....... 2222

3- .. Zabıta Amirleri........................................................... 2222

4- .. 1136 sayılı Avukatlık Yasasında........................... 2223

5- .. 1512 sayılı Noterlik Yasasında............................... 2223

b- .. Karar Alınması........................................................................... 2224

c- .. Bekletici Sorun............................................................................ 2227

ç- .. Kaçak Hakkında Yapılacak İşlem......................................... 2231

B- Özel Yasalardaki Durma Nedenleri................................................ 2233

a- .. 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziya Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Yasadaki 
Düzenleme................................................................................... 2233

b- .. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Yasasındaki Düzenleme........................................................... 2235

c- .. 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasındaki Diğer
Düzenlemeler............................................................................... 2235

aa- Uzlaşma ile İlgili Düzenlemelerde................................... 2235

bb- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında.......... 2236

cc- Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinde........... 2236

d- .. 5411 sayılı Bankacılık Yasasındaki Düzenleme................. 2236

e- 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasındaki Düzenleme............ 2237

C- Anayasada Yer Alan Durma Nedenleri......................................... 2237

a- .. Dokunulmazlık Konusunda Kararlar..................................... 2238

aa- Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Dokunulmazlık 2238

bb- AİHM İkinci Daire Kararı................................................ 2238

cc- AİHM Büyük Daire Kararı.............................................. 2240

b- .. Zamanaşımı Konusunda Kararlar.......................................... 2240

aa- Yüce Divan Kararları......................................................... 2240

1- .. Milletvekillerinin İşledikleri Suçlarda 
Zamanaşımı............................................................... 2240

2- .. Bakanların İşledikleri Suçlarda Dava
Zamanaşımı............................................................... 2241

3- .. Karşıoylar.................................................................... 2244

bb- Yargıtay Kararları............................................................... 2245

cc- Milletvekilleri Hakkında Durma Kararı Verilmesi......... 2249

IX-Dokuzuncu Fıkra (Durma, Düşme ve Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyecek Hal)    2249

A-.. Giriş....................................................................................................... 2249

B- Ceza Muhakemesi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler........... 2252

C- Yasama Dokunulmazlığı................................................................. 2255

D- Memurlarla İlgili İzin Sistemi........................................................... 2257

E- .. Bekletici Meselenin Varlığı Halinde de Zamanaşımı Durur...... 2258

F- .. Karşılaşılabilecek Birkaç Örnek Düzenleme................................ 2259

H- Kaçak Hakkında Yapılacak İşlem (Durma)................................ 2262

X-.. Onuncu Fıkradaki Düzenleme (Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı Verme)      2264

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2265

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı ............................................ 224............... 2311

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2311

Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin
yetkisi ................................................................................................. 225............... 2313

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2313

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2315

İKİNCİ BÖLÜM 
Suç Niteliğinde Değişiklik

Suçun niteliğinin değişmesi................................................................... 226............... 2324

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2324

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2326

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Karar ve Hüküm

Müzakereye katılacak hâkimler ......................................................... 227............... 2333

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2333

Müzakerenin yönetimi........................................................................... 228............... 2335

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2335

Oyların toplanması................................................................................. 229............... 2335

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2335

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2337

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar .................. 230............... 2338

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2339

I- ... Gerekçe Konusunda Diğer Maddelerdeki Düzenlemeler.................... 2339

II- CYY’nın 34/1 ve 230 ncu Maddesinin Birlikte Dikkate Alınması.. 2341

III- CYY’nın 230 ncu Maddesinde Gerekçe............................................... 2342

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2346

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması........................................................................................ 231............... 2367

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2370

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2370

II- Maddedeki Düzenlemeler........................................................................ 2372

A- Hükmün Açıklanması...................................................................... 2372

B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması................................. 2375

a-... Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasının Koşulları (m.231/5-6-7-8-9) 2375

aa- Hükmolunan Ceza Tür ve Miktarı Bakımından ....... 2375

bb-.. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar 
Verilebilmesinin Diğer Koşulları (m.231/6)................... 2378

cc- Erteleme ve Seçenek Yaptırıma Çevirememe
(m.231/7)............................................................................ 2385

dd- Denetim Süresi (m.231/8)................................................ 2385

ee-.. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi (m.231/9) 2387

b- .. Denetim Süresinin Yasal Koşullara Uygun Geçirilmesi (m.231/10)  2388

c-... Denetim Süresi İçinde Yeni Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirlerine ilişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranılması (m.231/11)............................................ 2394

aa- Denetim Süresi İçinde Yeni Bir Kasıtlı Suç İşlenmesi.. 2394

bb-.. Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranılması Halinde Mahkeme Hükmü Açıklar (m.231/11, ikinci cümle).................................... 2398

cc- CYY’nın 254/2 nci Maddesindeki Özel Düzenleme... 2400

d- .. Yasa Yolu (m.231/12)............................................................... 2402

e- .. Sisteme Kaydetme (m.231/13)................................................ 2416

f-.... Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanamayacağı Haller (m.231/14)               2416

aa-.. 5271 sayılı Yasadaki Düzenleme.................................. 2417

bb- Disiplin Suç ve Cezaları.................................................... 2418

cc- 5941 sayılı Çek Yasası’ndaki Düzenleme................... 2419

dd- Disiplin ve Hapsen Tazyik Gerektiren Suçlar............... 2419

ee- Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi................... 2421

ff- .. Mahkeme Kararlarıyla Getirilen Yasaklar................... 2421

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2427

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar ........ 232............... 2489

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2490

I- Gerekçeyle İlgili Genel Düzenlemeler........................................................ 2490

II- CYY’nın 232 nci Maddesindeki Düzenleme.......................................... 2495

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2499

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM 
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması ................................... 233............... 2528

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2528

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2529

Mağdur ile şikâyetçinin hakları ......................................................... 234............... 2529

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2531

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2535

Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları .................................. 235............... 2553

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2553

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi ................................................... 236............... 2555

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2556

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2556

II- CYY’nın 236 ncı Maddesindeki Düzenlemeler................................... 2557

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2561

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasına Katılma

Kamu davasına katılma......................................................................... 237............... 2563

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2563

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2563

II- Katılma Koşulları...................................................................................... 2566

A- Kamu Davasına Katılabilecekler................................................... 2567

B- Katılma Kararını Kural Olarak İlk Derece Mahkemesi Verir.... 2568

C-.. Katılma Kararı Konusunda Özel Durumlar.................................. 2571

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2584

Katılma usulü .......................................................................................... 238............... 2597

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2598

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2602

Katılanın hakları..................................................................................... 239............... 2607

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2607

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2608

Katılmanın davaya etkisi...................................................................... 240............... 2609

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2609

Katılmadan önceki kararlara itiraz .................................................. 241............... 2609

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2610

Katılanın kanun yoluna başvurması ................................................. 242............... 2610

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2610

Katılmanın hükümsüz kalması ........................................................... 243............... 2612

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2612

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2617

BEŞİNCİ KİTAP 
Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM 
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gaiplerin Yargılanması

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler............................................ 244............... 2618

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2618

Gaibe ihtar ............................................................................................... 245............... 2620

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2620

Sanığa verilecek güvence belgesi........................................................ 246............... 2620

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2620

İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması

Kaçağın tanımı......................................................................................... 247............... 2621

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2622

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2622

II- CYY’nın 98 nci Maddesindeki Düzenleme.......................................... 2622

III- CYY’nın 247 nci Maddesindeki Düzenlemeler................................... 2623

A- Kaçağın Tanımı................................................................................. 2623

B- Kaçaklık Kararı................................................................................. 2624

a- .. Kaçaklık Kararının Belli Suçlar İçin Verilmesi..................... 2624

b- .. Karar, Şüpheli veya Sanık Hakkında Verilebilir.................. 2625

c- .. Zorla Getirme Kararının Yerine Getirilememesi................... 2626

d- .. Çağrının İlanı.............................................................................. 2626

C- Kaçak Hakkında Yakalama ve Tutuklama Kararı Verilmesi.. 2626

D- Kaçak Hakkında Hüküm Verme................................................... 2627

E- .. Yasa Yoluna Başvurma................................................................... 2628

F- .. Kaçak ile Gaiplik Farkı..................................................................... 2628

G- Zamanaşımı Yönünden Değerlendirme........................................ 2629

H- Kaçağa Müdafi Görevlendirme...................................................... 2629

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2630

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi................................... 248............... 2630

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2633

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Tüzel kişinin temsili ............................................................................... 249............... 2640

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2640

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

Seri muhakeme usulü ............................................................................. 250............... 2641

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2644

I-.... Giriş.............................................................................................................. 2644

II- Seri Muhakeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar................................. 2645

III- Şüpheliye Seri Muhakeme Usulünün Bildirilmesi ve 
Teklif Edilmesi........................................................................................... 2646

IV- Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Belirlemesi...................................... 2648

V-.. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasının Talep Yazısı ile
İstenmesi..................................................................................................... 2649

VI- Mahkemece Verilecek Kararlar.............................................................. 2649

A- Talep Doğrultusunda Hüküm Verme............................................. 2649

B- Bu Usulün Uygulanmasından Vazgeçilmiş Sayılması............... 2650

VII- Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağı Haller..................... 2650

A-.. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağının Tespitiyle Evrakın (Dosyanın) Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi ...................................................................................... 2650

B- İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Şüphelilerden Birinin Seri Muhakeme Usulünü Kabul Etmemesi   2650

C-.. Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve dilsizlik hâllerinde uygulanmaz (m.250/12)............................................................................................................... 2651

D- Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması hâlinde, seri muhakeme usulü uygulanmaz (m.250/13)............................................................................................................... 2651

E-... Soruşturma Evresi Sonunda Seri Muhakeme Usulü Uygulanacak Suçlarla İlgili Olarak Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Karar Verilmemiş Olunması........... 2651

VIII- Hükme Karşı Yasayolu......................................................................... 2652

IX-Yönetmelik Çıkarılması........................................................................... 2654

·         CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ ...... 2655

Basit yargılama usulü ........................................................................... 251............... 2662

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2663

I-.... Giriş.............................................................................................................. 2663

II-.. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmasına Karar Verilmesi 
Gerekir......................................................................................................... 2664

III- Karar Verilmesi.......................................................................................... 2666

IV- Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağı Durumlar............... 2666

Basit yargılama usulünde itiraz.......................................................... 252............... 2667

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2668

I-.... Giriş ............................................................................................................ 2668

II- İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler........................................................... 2668

III- Yasa Yoluna Başvurma........................................................................... 2670

İKİNCİ KISIM 
Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaştırma

                                                                                        Madde         Sayfa

....... .............................................................................................................. 253............... 2671

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2676

I- ... Kavram....................................................................................................... 2677

II- Uzlaştırma Koşulları................................................................................... 2678

A- Belli Suçlar Bakımından Uzlaşmaya Gidilebilir.......................... 2678

B- Uzlaştırma Girişimi İçin Gereken Koşullar.................................... 2680

III- Uzlaştırmanın Yapılamayacağı Haller................................................. 2682

A- Uzlaştırmaya Gidilemeyecek Suçlar.............................................. 2682

B-.. Uzlaşma Kapsamında Olmayan Bir Suç ile Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçun Birlikte İşlenmesi (m.253/3)............................................................................................................... 2682

IV- Uzlaştırma İşlemleri.................................................................................. 2683

V- Uzlaştırmacının Reddi............................................................................. 2687

VI- Uzlaştırmacıya Belge Örneği Verme...................................................... 2688

VII- Uzlaştırmacı ve Cumhuriyet Savcısı Bağlantısı................................ 2690

A- Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırmacıya Talimat Vermesi........... 2690

B- Uzlaştırmacı Raporu........................................................................... 2690

C- Tarafların Kendi Aralarında Uzlaşmaları ...................................... 2691

D- Bilgi ve Belgelerin Dosyada Saklanması......................................... 2692

VIII- Uzlaştırmanın Sonuçsuz Kalması ...................................................... 2692

IX-Uzlaşma Sonucunda Edimin Def’aten Yerine Getirilmesinde 
Yapılacak İşlem........................................................................................ 2693

A- Edimin İfa’sı Halinde Yapılacak İşlem........................................ 2693

B-.. Edimin Yerine Getirilmesinin İleri Bir Tarihe Bırakılması,
Takside Bağlanması veya Süreklilik Arzetmesi........................... 2693

X-.. Uzlaştırma Müzakeresindeki Açıklamaların Delil Olarak Kullanılamaması               2694

XI-Uzlaşma Teklifinde Bulunulması Tarihi ile Uzlaştırmacının Raporunu Uzlaştırma bürosuna Verildiği Tarih Arasında Dava Süresinin İşlememesi...................................................................... 2694

XII- Uzlaştırmacı Ücreti ve Gider.................................................................. 2695

XIII- Yasa Yolu................................................................................................. 2696

XIV- Uzlaştırma Bürosunun Kuruluşu.......................................................... 2697

XV- Uzlaştırmacıda Aranan Nitelikler.......................................................... 2697

İçtihatlar

·         A- Anayasa Mahkemesi Kararları................................................................. 2698

·         B- Yargıtay Kararları....................................................................................... 2705

Mahkeme tarafından uzlaştırma ........................................................ 254............... 2725

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2726

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2728

Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma..................................... 255............... 2730

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2730

İKİNCİ BÖLÜM 
Müsadere Usulü

Başvuru ..................................................................................................... 256............... 2731

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2731

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2734

Duruşma ve karar................................................................................... 257............... 2748

·         AÇIKLAMA ...................................................................................................... 2749

·         İçtihat.................................................................................................................. 2750

Kanun yolu ............................................................................................... 258............... 2750

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2750

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi ......................................... 259............... 2750

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2750

ALTINCI KİTAP 
Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler

Kanun yollarına başvurma hakkı....................................................... 260............... 2751

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2751

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2755

Avukatın başvurma hakkı .................................................................... 261............... 2760

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2760

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı ....................................... 262............... 2762

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2762

Tutuklunun kanun yollarına başvurması ......................................... 263............... 2764

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2764

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma......................................... 264............... 2766

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2766

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2769

Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı .................... 265............... 2776

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2776

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2799

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi .................................................... 266............... 2800

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2800

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2809

İKİNCİ KISIM 
Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM 
İtiraz

İtiraz olunabilecek kararlar................................................................. 267............... 2815

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2815

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2817

İtiraz usulü ve inceleme mercileri ...................................................... 268............... 2822

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2824

I- ... İtiraz Süresi................................................................................................. 2824

II- Yöntemi....................................................................................................... 2824

III- İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar............................................................ 2824

A-.. Kararına İtiraz Edilen Yargıç veya Mahkemece Verilecek 
Kararlar................................................................................................ 2824

B- İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler................................................. 2825

IV- İtiraz Kural Olarak Dosya Üzerinden İncelenir.................................... 2826

V- İtiraz Kararın Yerine Getirilmesini Durdurmaz.................................... 2826

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2826

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi.................................... 269............... 2830

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2830

İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve
araştırma yapılması ....................................................................... 270............... 2831

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2831

Karar ......................................................................................................... 271............... 2832

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2833

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2833

II-.. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı 
İtiraz Konusu.............................................................................................. 2835

A-.. İtirazın Kabul Edilmesi Üzerine Kararı Hangi Mahkeme
Verecek?.............................................................................................. 2839

B- Esastan Kararın Mercii Tarafından Verilmesi................................ 2839

C-.. İtirazın Kabulü Kararından Sonra Esastan Kararın Hüküm Mahkemesince Verilmesi     2840

D- İtiraz İncelemesinde Sınırlama Var Mı?....................................... 2842

·         İÇTİHATLAR................................................................................................... 2847

İKİNCİ BÖLÜM 
İstinaf

İstinaf ......................................................................................................... 272............... 2853

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2854

·         İÇTİHATLAR................................................................................................... 2857

İstinaf istemi ve süresi ........................................................................... 273............... 2858

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2859

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi ............. 274............... 2861

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2861

İstinaf başvurusunun etkisi .................................................................. 275............... 2863

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2864

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi .......................... 276............... 2865

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2865

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı ....................................................... 277............... 2866

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2867

Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii.................................... 278............... 2867

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2868

·         İçtihatlar ............................................................................................................ 2868

Dosya üzerinde ön inceleme ................................................................. 279............... 2869

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2869

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma................... 280............... 2870

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2872

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2872

II- Maddedeki Düzenlemeler........................................................................ 2873

A- İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı ............................... 2873

B- Hukuka Aykırılığın Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun 
Esastan Reddi Kararları................................................................... 2874

C-.. Daha Az Cezayı veya Ceza Verilmemesini Gerektiren Hallerde Hukuka Aykırılığın Giderilmesi ve Esastan Red Kararı 
Verilmesi.............................................................................................. 2875

D-.. Olayın Daha fazla Araştırılmasına Gerek Görülmemesi 
Nedeniyle Esastan Red Kararı........................................................ 2875

E- .. Hükmün Bozulması Kararları........................................................ 2875

F- .. Duruşma Hazırlığı Kararı................................................................ 2877

G- Yeniden Hüküm Verme.................................................................... 2877

III- İstinaf Başvurusu Üzerine Verilen Kararın Sirayeti............................ 2877

Duruşma hazırlığı................................................................................... 281............... 2878

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2879

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2880

İstisnalar.................................................................................................... 282............... 2883

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2884

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm............................ 283............... 2886

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2886

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2887

Direnme yasağı ....................................................................................... 284............... 2889

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2889

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2891

Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri...................................... 285............... 2894

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2894

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Temyiz

Temyiz........................................................................................................ 286............... 2896

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2898

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2898

II- Temyiz Bir Davadır.................................................................................. 2899

III- Temyizle İlgili Düzenlemeler................................................................... 2905

A- Genel Açıklama................................................................................. 2905

B- CYY’nın 286 ncı Maddesindeki Düzenlemeler........................... 2908

a- .. Temyiz Edilebilecek Hükümler................................................ 2908

b- .. Temyiz Edilemeyecek Hükümler............................................ 2908

c-... Temyiz Edilemeyecek Kararlar Kapsamında Olsa da 
Bazı Suçlarla İlgili Kararlar Temyiz Edilebilir....................... 2909

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2911

Hükümden önceki kararların temyizi ............................................... 287............... 2951

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2951

Temyiz nedeni.......................................................................................... 288............... 2952

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2953

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2953

II- Hukuka Aykırılıklar Arasında Ayrım................................................... 2954

III- Hukuka Aykırılık ve Yasaya Aykırılık................................................ 2960

IV- Temel Haklar Bakımından Değerlendirme........................................... 2966

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2967

Hukuka kesin aykırılık hâlleri ............................................................ 289............... 2975

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 2975

I- ... Giriş.............................................................................................................. 2975

II- Hukuka Aykırılıklar................................................................................. 2977

A- Nispi Temyiz Nedenleri..................................................................... 2978

B- Bozma Nedeni Sayılmayan Temyiz Nedenleri............................ 2980

C- Temyiz Nedeni Olmayan Hukuka Aykırılıklar........................... 2980

III- 289 ncu Maddedeki Düzenleme............................................................. 2981

IV- 288, 289 ve 301 nci Maddelerin Bağlantısı......................................... 2985

V- Yargıtay Temyiz İncelemesinde Delil.................................................... 2986

·         İçtihatlar............................................................................................................. 2988

Sanığın yararına olan kurallara aykırılık ...................................... 290............... 3026

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3026

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3028

Temyiz istemi ve süresi ......................................................................... 291............... 3029

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3029

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3032

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi ............ 292............... 3067

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3067

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3069

Temyiz başvurusunun etkisi ................................................................ 293............... 3070

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3070

Temyiz başvurusunun içeriği .............................................................. 294............... 3070

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3070

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3073

Temyiz gerekçesi..................................................................................... 295............... 3073

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3074

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi       296         3078

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3078

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3079

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının görevi ................................................................... 297............... 3079

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3080

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3083

Temyiz isteminin reddi ......................................................................... 298............... 3092

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3092

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3093

Duruşmalı inceleme................................................................................ 299............... 3104

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3105

A-.. Giriş.............................................................................................................. 3107

B- Yargıtay’da Duruşmalı İnceleme........................................................... 3108

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3126

Duruşmada usul ...................................................................................... 300............... 3126

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3127

Temyizde incelenecek hususlar ........................................................... 301............... 3127

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3127

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması ............ 302............... 3129

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3130

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3135

Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka 
aykırılığın düzeltilmesi ................................................................. 303............... 3137

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3138

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3141

Yargıtay kararının gönderileceği merci .......................................... 304............... 3145

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3146

Yargıtayda hükmün açıklanması........................................................ 305............... 3148

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3148

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi ................................. 306............... 3148

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3148

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3152

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemler............................. 307............... 3155

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3155

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3167

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi ......................... 308............... 3225

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3226

I- ... Giriş.............................................................................................................. 3226

II- Önemi.......................................................................................................... 3228

III- Koşulları...................................................................................................... 3230

A- Olağanüstü İtiraza Hangi Kararlar için Başvurulabileceği......... 3230

B-.. Ceza Daireleri Arasındaki Görevsizlik Kararı ve 
Olağanüstü İtiraz............................................................................... 3235

C- Başvurunun Kim Tarafından Yapılacağı..................................... 3240

D- İtiraz Süresi......................................................................................... 3241

E- .. İtirazın Değerlendirilmesi.................................................................. 3242

F-... Sanık Lehine Temyizde Olağanüstü İtirazın Sanık Aleyhine Yapılması              3242

G- İtirazın Yapılacağı Yer..................................................................... 3244

H- CGK’nun Yasa Gereği Doğrudan İnceleme Yapması................ 3245

I- ... İtirazın Gerekçeli Olması.................................................................. 3245

İ- ... İtiraz Üzerine Verilecek Kararın Yayılma Etkisi.......................... 3246

J- ... Olağanüstü İtirazın Geri Alınması.................................................. 3247

K- Olağanüstü İtiraz Yazısının (İtiraznamenin) Tebliği Sorunu.... 3248

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3248

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz 
yetkisi.............................................................................................. 308/A............... 3274

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3274

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanun Yararına Bozma

Kanun yararına bozma.......................................................................... 309............... 3278

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3279

I- ... Giriş.............................................................................................................. 3279

II- Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma İstemi....................... 3284

III- Ceza Dairesinin Kararı............................................................................. 3284

IV- Bozma Nedenleri....................................................................................... 3284

V-.. Kanun Yararına Bozma İstemi Üzerine Verilen Karara
Direnilemez................................................................................................. 3287

VI-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına 
Bozma Başvurusu..................................................................................... 3288

VII- Yargıtay’ın Kararlarından Örnekler..................................................... 3288

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3294

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına
başvurması........................................................................................ 310............... 3365

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3365

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılamanın Yenilenmesi

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri .................. 311............... 3366

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3367

I- ... Giriş.............................................................................................................. 3367

II- Yargılamanın Lehe Yenilenmesi Nedenleri ......................................... 3369

A- Sahte Belge......................................................................................... 3369

B- Yalancı Tanık.................................................................................... 3372

C- Yargıcın Suç İşlemesi........................................................................ 3373

D- Hukuk Mahkemesi Hükmü............................................................. 3374

D- Hukuk Mahkemesi Hükmü............................................................. 3374

F- .. AİHM’nin Kararı............................................................................... 3375

III- İstisna Düzenleme..................................................................................... 3375

IV-Aynı Yargıcın Birden Fazla Sanıktan Biriyle İlgili İnceleme Sonrası Diğer Sanık Hakkında Değerlendirme Yapması...................................................................................................................... 3376

V-.. Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Üzerine Verdiği 
Kararlar Sonrası Yeniden Yargılama.................................................... 3376

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3377

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması.................................... 312............... 3379

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3379

Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller....................... 313............... 3380

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3381

Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi
nedenleri ............................................................................................ 314............... 3382

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3383

I- ... Sahte Belge................................................................................................. 3384

II- Yargıcın Suç İşlemesi............................................................................... 3387

III- Sanığın İkrarı............................................................................................. 3388

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl ................. 315............... 3391

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3391

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları .......... 316............... 3392

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3392

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler......................... 317............... 3393

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3394

Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve
mercii ................................................................................................. 318............... 3394

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3394

Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve 
kabulü hâlinde yapılacak işlem ................................................... 319............... 3395

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3395

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3396

Delillerin toplanması ............................................................................. 320............... 3398

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3398

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde 
kabulü ................................................................................................ 321............... 3400

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3400

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3402

Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi.............. 322............... 3404

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3405

I- ... Giriş.............................................................................................................. 3405

II- Hüküm veya Karar................................................................................... 3406

III- Kararın İlânı............................................................................................... 3407

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm ............................... 323............... 3410

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3410

YEDİNCİ KİTAP 
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM 
Yargılama Giderleri

Yargılama giderleri ............................................................................... 324............... 3412

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3412

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3413

Sanığın yükümlülüğü ............................................................................. 325............... 3418

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3418

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3419

Bağlantılı davalarda giderler.............................................................. 326............... 3426

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3426

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3426

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi..... 327............... 3428

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3428

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3428

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider..................................................... 328 .............. 3429

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3429

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider......................................... 329............... 3429

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3429

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider...................................... 330............... 3430

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3430

İKİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler

Adlî tatil..................................................................................................... 331............... 3431

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3431

·         İçtihatlar............................................................................................................. 3432

Bilgi isteme ............................................................................................... 332............... 3435

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3435

Yönetmelik ............................................................................................... 333............... 3436

·         AÇIKLAMA....................................................................................................... 3436

Yürürlük.................................................................................................... 334............... 3439

Yürütme..................................................................................................... 335............... 3439

5271 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER .................................... 3441


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tck cmk
İlgili Yayınlar