Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nejdet ŞATIR
ISBN: 9786050503104
Stok Durumu: Stokta var
98,60 TL 116,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nejdet ŞATIR
Baskı Tarihi 2018/10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ST093
Emsal Kararlar Işığında Kamu ve Özel Hastahanelerde Çalışan
Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Nejdet ŞATIR
2018/10 2.Baskı, 638Sayfa  
ISBN 978-605-05-0310-4

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
HEKİM VE HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

I- GİRİŞ 15
1- TIBBİ MÜDAHALE 15
2- TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 15
3- TEMEL DÜZENLEMELER 16
4- SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 20
A- Sözleşme İlişkisi 20
B- Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı 28
C- Vekalet Sözleşmesi-Haksız Fiil Hükümleri 28
D- İstisna Sözleşmesi-Vekalet Sözleşmesi 29
E- Vekaletsiz İş Görme 37

II- ÖZEL HASTANELERİN SORUMLULUĞU 38
III- HEKİMİN SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 49
1. Teşhis ve tedavi yükümlülüğü 49
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 50
3. Sadakat ve özen yükümlülüğü 50
4. Kayda geçirme yükümlülüğü 53
5. Hekimin sır saklama yükümlülüğü 56
IV. VEKALET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUĞUN UNSURLARI 57
1. Sözleşme 57
2. Hukuka Aykırılık 60
3. Kusur 80
4. Zarar 135
5. İlliyet Bağı 179
V- ZAMANAŞIMI 183
A- Genel olarak zamanaşımı 183
B- Zamanaşımının süresi 184
C- Ceza davası bulunması halinde 184
D- Zamanaşımının başlangıcı 189
E- Gelişen aşamada zamanaşımı 193
F- Zamanaşımı def’inin ıslah yoluyla ileri sürülmesi 202
G- Islah ile artırılan müddeabih nedeniyle zamanaşımı 203
VI- HEKİMİN YARDIMCI ŞAHISLARIN VE İKAME OLUNAN VEKİLLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMASI 204
1- Yardımcı şahısların fiillerinden olan sorumluluk 204
2- İkame Olunan Vekillerin Fiillerinden Dolayı Sorumluluk 210
VII- İŞLETMENİN DEVRİ 212
VIII- HEKİM VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALEYHİNE  AÇILAN RÜCU DAVALARI 214
1- Kamuda çalışan personel yönünden 214
2- Özel Hastanede çalışan ve diğer sağlık personeli yönünden 218
IX- TIBBİ VE HUKUKSAL BAKIMDAN ÖZELLİK GÖSTEREN MÜDAHALELER 219
1- Organ Nakli 219
2- Gebeliğin Sonlandırılması (Kürtaj) 224
3- Cinsiyet Değişikliğine Yönelik Tıbbi Müdahaleler 224
4- Sterilizasyon 227
5- Klonlama 227
6- İstenmeden dünyaya gelen çocuk ve tazminat 228
X- TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMULUK SİGORTASI 230
1- Genel olarak 230
2. Sigortanın konusu 231
3. Teminat kapsamı 233
4. Teminat dışında kalan davalar 234
5. Rizikonun gerçekleşmesi 235
6. Mağdurun Doğrudan Doğruya Dava Açma Hakkı ve
Sigortacının Mağdura Karşı Defi İleri Sürememesi 235
7. Zorunlu Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili tebliğler 236
8. Sigorta ettirenin yükümlülükleri 238
XI- TIBBİ HATALARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA MAHKEMELERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 238
XII- DİĞER HGK VE DAİRE KARARLARI 239
XIII- EKLER 257
1. Tıp Etiği-İsveç Ulusal Konseyi Preuatal tanı: Etik 258
2. Hususi Hastaneler Kanunu 267
3. Avrupa Biyotip Sözleşmesi 275

CEZA HUKUKU
YARGITAY-DANIŞTAY KARARLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
HEKİMLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ, SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ
I- GİRİŞ 287
A- Kamu Görevlisi Sayılan Sağlık Personeli 287
B- 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Usulü 293
1- İzin Süreci 293
2- İzin Talebi 294
3- Öninceleme 295
4- İzinle İlgili Süreler 297
5- İtiraz Mercileri ve Süresi 297
6- İtirazın Sonuçları 299
C- Üniversite Personeli (2547 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışanlar) 301
1. Genel olarak 301
2. 2547 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Usulü 306
3. Soruşturma ve Karar Aşaması 307
D- Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Hekimler ve Sağlık Personeli Bakımından 308
E- Askeri Hastanelerde Asker Olan Sağlık Personeli Yönünden 309
1. Genel Olarak 309
2. Soruşturma 312
3. Kovuşturma 313
II- KABAHATLER YÖNÜNDEN 313
III- DANIŞTAYIN DİĞER KARARLARI 313

İKİNCİ BÖLÜM
HEKİMLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ
I- HEKİMLERİN KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA
SUÇLARI 329
A- Genel Olarak 329
B- Suçun Unsurları 330
II- KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞMESİ 331
A- Genel Olarak 331
B- Suçun Unsurları 331
III- TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI 332
A- Genel Olarak 332
B- Suçun Unsurları 333
C- Taksirle Öldürme Suçunun Nitelikli Hali 341
D- Suçun Bilinçli Taksirle İşlenmesi 342
E- Taksirle Öldürme ve Yaralamaya İlişkin Yargıtay Kararları 343
IV- ÖTENAZİ 398
V- ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU 399
A- Genel Olarak 399
B- Suçun Unsurları 401
VI- ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU 404
A- Genel Olarak 404
B- Suçun Unsurları 405
C- Yargıtay Kararları 408
VII- İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE CEZASI 409
A- Genel Olarak 409
B- Suçun Unsurları 409
VIII- ORGAN VE DOKU ALINMASI SUÇU 412
IX- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 413
A- Genel Olarak 413
B- Suçun Unsurları 414
C- Yargıtay Kararları 415
X- İRTİKAP SUÇU 421
A- Genel Olarak 421
B- Suçun Unsurları 424
C- Hafifletici Nedenler 425
D- Yargıtay Kararları 425
XI- RÜŞVET SUÇU 455
A- Genel Olarak 455
B- Suçun Unsurları 456
C- Yargıtay Kararları 458
XII- GENİTAL MUAYENE SUÇU 478
A- Genel Olarak 478
B- Suçun Unsurları 479
C- Hukuka Uygunluk Nedenleri 480
XIII- KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME SUÇU 481
A- Genel Olarak 481
B- Suçun Unsurları
C- Hukuka Uygunluk Nedenleri 484
D- Yargıtay Kararları 485
XIV- SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEME SUÇU 489
A- Genel Olarak 489
B- Suçun Unsurları 490
C- Yargıtay Kararları 491
XV- HASTANIN RIZASI OLMAKSIZIN TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMAK 494
XVI- YETKİLİ OLMADIĞI HALDE HEKİMLİK-SAĞLIK GÖREVİ YAPMAK 494
A- Yetkisiz hekimlik 494
B- Yetkisiz Diş Hekimliği 495
C- Diş Protez Teknisyenlerinin Eylemleri 496
D- Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak 497
E- Diğer Yaptırımlar
F- Adli Tıp Teknisyenleri-Adli Tıp Bakım Teknikerleri 506

KAYNAKÇA 507

KAVRAM FİHRİSTİ 509

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Akipek, Şebnem         :  Alt Vekalet, Ankara, 2003 Yetkin yayınları,

Akyıldız,  Sunay        :  Tıp Hukuku Atölyesi-1, Seçkin Yayıncılık San ve Tic. AŞ.

Aşçıoğlu, Çetin          :  Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993

Ayan, M                    :  Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991

Balcı, Mesut              :  İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması, Ankara 2011, Yetkin yayınları,

Çakmut, Özlem Y.    :  Tıbbi Müdaheleye Rızanın Ceza Hukuk Açısından İncelenmesi, Legal Yayıncılık San. Tic.Lmt. Şti. 2002 baskı,

Çenberci, Mustafa    :  İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984, 5.baskı, sh. 783.

Demir, Mehmet         :  Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Ankara 2010, Turhan kitabevi

Erol, Haydar             :  Yargıtay Üyesi, Gerekçeli ve Açıklamalı ve İçtihatlı T.C.K.

Hakeri, Hakan          :  Tıp Hukuk, El kitabı, Seçkin Yayıncılık San. Tic. AŞ.

Hakeri, Hakan          :  Tıp Hukuku, Ankara 2013 Seçkin Yayın San. Tic. AŞ.

Hancı, Hamit             :  Mallpraktis, Ankara 2002

Katoğlu, Turgut        :  AÜHFD. 2006.

Kıcalıoğlu, Mustafa  :  Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, Ankara 2011, Adalet Yayınevi

Kılıçoğlu, Mustafa    :  Tazminat Hukuku, İstanbul 2005, Legal Yayıncılık San. Ve Tic. AŞ.

Kılıçoğlu, Ahmet       :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2004, Turhan Kitabevi.

Kızılyel, Serkan         :  İdarenin Sağlık Hizmetinden Doğan Tazminat Yükümlülüğü, TJOD Tibbi Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik. Ankara 2010

Özalp, Tuba –Faruk :  Hekimin Cezai Sorumluluğu Adalet Yayınevi,

Özpınar, Berna         :  Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2007

Öztürkler Cemal       :  Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Ankara 2003, Seçkin yay.

Şan, Abdullah Ayhan   :   Özel Soruşturma Usulleri, Nisan 2008 Baskı, Adalet Bakanlığı Yayınları

Şenocak, Zarife         :  İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Ankara 2009 Turhan Kitabevi.

Şenocak, Zarife         :  Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998, Ankara Üniversitesi Yayınları.

Sempozyum,                 Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Mersin 2009

Sempozyum,                 Uluslararası 1. Sağlık Sempozyumu, Nisan 2008, Oniki Levha Yayın.

Sempozyum,                 Sağlık Hukuku Digestası, Ankara 2009, Ankara Barosu Yayınları.

Sempozyum;                 Acıbadem Üniversitesi Hekim Hakları, Komplikasyon, Malpraktis Sempozyumu, İstanbul 2009

Kararlar;                        Yargıtay  Hukuk ve  Ceza Daireleri ve Yargıtay Hukuk ve Ceza  Genel Kurulu Kararları,

İnternet sitesi;               http://www.smer.gov.se, Ahmet Çelik Ahmet http;//tazminathukuku.com

 

KAVRAM FİHRİSTİ


A

Adli Tıp Teknisyenleri ve Teknikerler, 506

Ağır cezalık suçüstü hali, 290 vd.

Aile hekimleri, 289

Akıl hastalarında rıza, 64 vd.

Anayasa, 16 vd.

Anemnez, 49

Askeri hastanede çalışanlar, 309 vd.

Askeri suç, 309 vd.

Avrupa Biyotıp sözleşmesi, 17 vd.

Aydınlatılmış onam 25, 60 vd, 68 vd.

Aydınlatma yapılacak kişi, 71 vd.

Aydınlatma zamanı ve içeriği, 70 vd.

Aydınlatma, 25, 49 vd, 69 vd.

Aydınlatmada ispat külfeti, 74 vd.

Aydınlatmanın gerekmediği haller, 73 vd.

Azil, 28.

B

Bilirkişi raporu, 122 vd.

Biyotıp sözleşmesi, 17 vd. 61 vd.

C, Ç

Cinsiyet değişikliği, 224 vd.

Cismani zarar, 139

Çalışma gücü kaybı zamanları, 137

Çekince, 18

Çocuk düşürtme suçu, 404 vd.

Çocuklar bakımından rıza, 63 vd.

D

Desteğin bakiye ömrü, 142 vd.

Destekten yoksun kalma zararı, 137 vd, 142.

Diş protez teknisyenleri, 496 vd.

Doktorluk sözleşmesi, 22

E, F

Eser, 29 vd. 33

Estetik, 22, 29, 33

Faiz, 28 vd.

G

Genital muayene suçu, 479 vd.

Görevi kötüye kullanma suçu, 413 vd.

Güven unsuru, 27, 46

Güzellik ameliyatı (bkz. estetik)

H

Haksız fiil, 28 vd.

Hasta hakları yönetmeliği, 25

Hastane sözleşmesi, 22 vd.

Hekimlik sözleşmesi, 22

Hizmet kusuru, 30, 41, 52

Husumet, 48 vd.

İ

İdari eylem, 39

İfa yardımcısı, 45

İhmal, 81

İkame vekillerin eylemleri, 210 vd.

İkrar, 58

İlliyet bağı, 179 vd.

İlliyet bağının kesilmesi, 340 vd.

İnsan üzerinde deney ve cezası, 410 vd.

İrtikap suçu, 421

İstenmeden dünyaya gelen çocuk, 228

İstifa, 28

İstisna (bkz. eser-estetik)

İşgörmezlik oranı, 139 vd.

İşkence ve pek fena muamele, 291 vd.

İşletmenin devri, 212 vd.

İzin süreci, 293 vd.

İzinle ilgili süreler ve itiraz, 297 vd

K

Kabahatler, 313

Kaçınılmazlık, 149 vd.

Kamu görevlisi, 287 vd.

Karar aydınlatması, 69

Kasıt, 81

Kasten öldürme ve yaralama, 329

Kayda geçirme, 49 vd, 53 vd.

Kişisel suçlar, 290

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme suçu, 482 vd.

Klonlama, 227-228

Komplikasyon, 84, 116 vd.

Komplikasyonda aydınlatma, 69

Kusur, 80 vd.

Kürtaj, 229

M

Maddi ve manevi zararlar, 135 vd.

Malpraktis, 84 vd, 116 vd.

Manevi zarar, 171 vd.

Meslek kurallarına uyma, 18

Muvafakat (bkz. rıza)

Mümeyyiz küçüklerde rıza, 65

O

Organ nakli, 219 vd.

Organ ve doku alınması suçu, 412 vd.

Organ ve doku ticareti suçu, 399 vd.

Organizasyon yükümlülüğü, 40

P

Pasif husumet, 48 vd.

Plastik (Bkz. estetik)

PMF tablosu 143-144

Prenatal tanı, 228 vd.

Ö

Ölülerden organ ve doku alınması, 221

Ölüm halinin belirlenmesi, 223

Öninceleme, 295 vd.

Ötenazi, 398 vd.

Özel hastane işleteni, 41

Özel hastanelerin sorumluluğu, 38 vd.

R

Rıza formu, 19

Rıza olmaksızın tıbbi müdahalede bulunmak, 494

Rıza, 18 vd., 24, 60 vd.

Rızanın geri alınması, 67

Rızanın şekli, 67 vd.

Rızayı sakatlayan haller, 66 vd.

Risk (riziko), 26 vd.

Risk aydınlatması, 70

Rücu davası, 39, 214 vd.

Rüşvet suçu, 455 vd.

S

Sadakat ve özen, 49 vd.

Sağlık hakkı, 17

Sağlık mesleği mensubu gibi çalışmak, 497

Senetle ispat ve istisnaları, 58 vd.

Sır saklama, 49 vd, 56, 57.

Sigorta, 230 vd.

Sorumluluğun kaynakları, 20 vd.

Sorumsuzluk anlaşması, 134 vd.

Sosyal güvenlik personeli, 292 vd.

Sözleşme ilişkisi, 20 vd, 57 vd.

Sözlü sözleşme, 58 vd.

Sterilizasyon, 227

Suç soruşturmalarında bilgi vermeyenler, 291

Suçu bildirmeme suçu, 489

Suçüstü hali, 290 vd.

T

Taksirle öldürme ve yaralama, 332 vd.

Tam ehliyetsizlerde rıza, 65

Tanı hataları, 87 vd.

Tanık dinlenebilmesi, 58 vd.

Tedavi aydınlatması, 70

Tedavi giderleri, 136 vd.

Tedavi hataları, 122 vd.

Tedavi sözleşmesi, 22

Temel düzenlemeler, 16 vd.

Temsilcide hata, 49

Teşhis ve tedavi, 49 vd.

Tıbbi müdahale, 15 vd.

Tıbbi standartlar, 80, 84

Tüketici işlemi, 33 vd.

U, Ü

Uygun illiyet bağı, 336

Ücret (tedavide) 27

Ücret (zarar hesabında), 141 vd.

Üniversite personeli, 301 vd.

V

Vakıf üniversitesinde çalışanlar, 30 vd.

Varsayılan rıza, 65

Vekalet akdi, 20 vd., 22

Vekalet akdinde şekil, 25 vd.

Vekalet sözleşmesinin kapsamı, 28

Vekalet sözleşmesinni sona ermesi, 192 vd.

Vekaletsiz iş görme, 37 vd.

Y

Yardımcı şahısların fiillerinden so­rum­luluk, 204 vd.

Yasaklama, 21

Yazılı belge, 26, 58

Yazılı delil başlangıcı, 26, 58

Yazılı sözleşme, 58

Yemin hakkı, 60

Yetkili olmadığı halde hekimlik yap­mak, 494 vd.

Yetkisiz diş hekimliği, 495-496

Yüksek Sağlık Şurası, 127

Z

Zamanaşımı, 183 vd.

Zarar, 135 vd.

Zarardan indirimler, 145 vd.

Zararın hesabı, 144 vd.

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar