Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ejder YILMAZ
ISBN: 9786050507171
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 350
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

Hukuk yaşantımızın bir kısmını oluşturan adalet işleri, “yazılar” üzerine kurulmuştur. Hak arayanlar, adlî organlara genellikle bir dilekçe ile başvururlar; kendilerini savunanlar da öyle. Yapılan yazılı başvurular üzerine başlayan yargılama süreci baştan sona tutanaklara geçirilerek belgelenir; başka yerlerle yapılan iletişim de yazışmalarla olur. Yargılama süreci sonucunda mahkemenin vardığı sonuç, karar şeklinde yazıya dökülür. 

Yargılama usulleri, özellikleri gereği, Roma Hukukundaki kadar olmamakla birlikte, bugün de bazı biçimlere (formlara) bağlı olmaya devam etmekte ve biçimlere uymama bazı yaptırımları ortaya çıkarmaktadır. Hukukçu her şeyden önce bu biçimleri bilmek ve uygulamak zorundadır. Yargılama usulleri, hukuk fakültesi ders programlarının en önemli parçalarından biridir. Buna karşılık adlî yazı ve yazışma ise, ülkemizdeki hukuk fakültelerinde çok eski yıllarda ders programlarında iken, her nedense sonraları programdan çıkartılan ve son zamanlarda bu satırların yazarının da önerisiyle yeniden öğretilmeye başlanan bir konudur...(Önsöz'den)

Bu ders kitabının amacı, adlî yazı ve yazışmalar için yalnızca bir anahtar oluşturmaktır. Daha ayrıntılı örnekler için, uygulamacıların kullandığı kitaplar vardır[1].

Kitabın konu başlıkları

  1. Dilekçeler
  2. Adli Yazışma
  3. Adlî (Yargısal) Kararlar
  4. İlânlar
  5. İcra ve İflâs Örnekleri
  6. Noter Örnekleri
  7. Sözleşme ÖrnekleriİÇİNDEKİLER

SUNUŞ 5

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR CETVELİ 21

GİRİŞ 23


BİRİNCİ BÖLÜM

DİLEKÇELER


§ 1) GENEL OLARAK 33

§ 2) GENEL (ADİ) DİLEKÇELER 37

A- İÇERİK 37

I) BAŞVURULAN MAKAMIN ADI (HİTAP) 37

II) DİLEKÇENİN METNİ 38

III) TARİH 39

IV) AD, SOYAD VE İMZA 41

V) ADRES 41

VI) DİĞER HUSUSLAR 42

B- DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ YER 42

C- ÖRNEKLER 43

§ 3) ADLÎ DİLEKÇELER 46

A- GENEL OLARAK 46

B- HUKUK DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇELER 48

I) DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 48

II) DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNİ OLUŞTURAN

ÖGELERİN İNCELENMESİ 48

1) Mahkemenin Adı 48

2) Tarafların Ad, Soyadları ve Adresleri 49

a) Davacı Taraf Bakımından 49

b) Davalı Taraf Bakımından 50

3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 51

4) Varsa tarafların kanunî temsilcilAerinin ve davacı

vekilinin adı, soyadı ve adresleri 51

5) Davanın konusu ve mal varlığı davalarında dava

konusunun değeri 51

6) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların

sıra numarası altında açık özetleri 54

7) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat

edileceği 55

8) Dayanılan hukukî sebepler 56

9) Açık bir şekilde talep sonucu 57

10) İmza 58

11) Ekler 58

III) DAVA DİLEKÇESİNİN EKSİK DÜZENLENMESİNİN

YAPTIRIMI 59

IV) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 61

V) ÇEKİŞMESİZ YARGIYA İLİŞKİN DİLEKÇELERİN

İÇERİĞİ 66

VI) DİĞER ADLÎ DİLEKÇELERİN İÇERİĞİ 69

1) Cevap Dilekçesi 69

a) Mahkemenin Adı 70

b) Tarafların Ad, Soyadları ve Adresleri 70

c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 70

d) Varsa, tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı

vekilinin adı, soyadı ve adresleri 70

e) Dilekçenin (talebin, tebliğin, cevabın) Konusu 70

f) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün

vakıaların sıra numarası altında açık özetleri 71

g) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir

vakıanın hangi delillerle ispat edileceği 72

ğ) Dayanılan hukukî sebepler 72

h) Açık bir şekilde talep sonucu 73

ı) Davalının veya varsa kanunî temsilcisinin yahut

vekilinin imzası 73

2) Cevaba cevap dilekçesi 76

3) Davalının ikinci cevap dilekçesi 77

4) Diğer Bazı Örnekler 79

C- İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN DİLEKÇELER 88

D- CEZA DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇELER 96

E- İDARÎ YARGIYA İLİŞKİN DİLEKÇELER 104

F- ANAYASA YARGISINA İLİŞKİN DİLEKÇELER 112

I) İPTAL DAVALARIYLA İLGİLİ DİLEKÇELER 112

II) BİREYSEL BAŞVURU DİLEKÇESİ 115

G- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇELER 122

H- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE

BAŞVURU 126


İKİNCİ BÖLÜM

ADLÎ YAZIŞMALAR


§ 4) GENEL İLKELER 132

A- GENEL OLARAK 132

B- RESMÎ (ADLÎ) YAZIŞMA KURALLARI 132

I) GENELLİKLE 132

II) RESMÎ (ADLÎ) YAZILARIN BÖLÜMLERİ 134

1) Başlık (Antet) 134

2) Sayı 136

3) Tarih 137

4) Konu 137

5) Muhatap 138

6) İlgi 140

7) Metin 141

8) İmza 143

9) Olur İmza Bölümü 146

10) Ek veya Ekler 147

11) Gerekli Bilgiler 148

12) Dağıtım 148

13) Paraf 149

14) Gizlilik Derecesi 150

15) Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar 150

16) Sayfa Numarası 152

17) Onay Bloku 152

18) Yazılarda Çıkarılacak Kopya Sayısı 153

§ 5) ADLÎ YAZIŞMA TÜRLERİ 156

A- TUTANAKLAR 156

I) GENEL OLARAK 156

II) TUTANAK ÖRNEKLERİ 158

1) Tensip Tutanağı (Tensip Kararı) 158

2) Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 160

3) Duruşma Tutanağı 165

4) İcra  Tutanağı 166

5) Keşif Tutanağı 167

B- BELGELER - MAKBUZLAR 168

1) İcrayı Geri Bırakma Belgesi 168

3) Teslim/Tesellüm Belgesi 170

4) Temyize Başvurulduğuna İlişkin Belge 170

5) Yetki Belgesi 171

C- RAPORLAR 171

1) Bilirkişi Raporu 171

2) İflâs İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısına

Sunduğu Rapor 172

D) MÜZEKKERELER VE TALİMATLAR 172

1) Adres Tesbiti 172

2) Bilirkişi İncelemesi/Talimat 173

3) Nüfus Kaydı Getirtme 174

4) Dosya Getirtme/Gönderme 174

5) Emanete Alma 178

6) Haciz Kararının Kaldırılması 178

7) Hastahaneye Sevk 178

8) İflâs Kararı Bildirimi ve Avans Tahsisi 179

9) İhtiyati Tedbir Konulması 179

10) İlân Yayımlatma 180

11) Kasada Belge Saklanması 180

12) Konkordato Mühleti Verilmesi 181

13) Nüfus Kaydı Getirtme 181

16) Tapu Kayıtları Getirtme 184

17) Tarafın Mali ve Sosyal Durumu 184

18) Taşınmazın İmar Durumu 185

19) Yargıtaya Gönderme 185

20) Muhtelif 186


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ADLÎ (YARGISAL) KARARLAR


§ 6) HUKUK DAVALARINA İLİŞKİN KARARLAR 192

A- ARA KARARLARI 192

I) GENEL OLARAK 192

II) ÖRNEKLER 193

1) Duruşma İçi Ara Kararları 193

2) İhtiyati Tedbir Kararı 193

3) Süre Uzatım Kararı 195

B- SON KARARLAR (Hükümler) 195

I) GENEL OLARAK 195

II) SON KARARLARIN (HÜKMÜN) İÇERİĞİ 195

1) Mahkemenin Adı (Başlık) 197

2) Esas ve Karar Numaraları 198

3) “KARAR” Başlığı 198

4) Hâkim veya Hâkimlerin Ad ve Soyadları ile Sicil

Numaraları 198

5) Tutanak Kâtibinin Adı Soyadı ve Sicil Numarası 199

6) Tarafların ve Davaya Katılanların Kimlikleri,

TC Kimlik Numaraları İle Varsa Yasal Temsilci ve

Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri 199

a) Davacının ve Davalının Adı Soyadı ve Adresi 199

b) Varsa Yasal Temsilcinin ve İradî Temsilcinin

(vekilin)  Adı Soyadı ve Adresi 200

c) Varsa Davaya Katılanların Adı Soyadı ve Adresi 200

7) Dava (istem) Konusu 201

8) Dava Tarihi ve Karar Tarihi 201

9) Yargılamanın Açık (alenî) Yapılıp Yapılmadığı 201

10) İddia ve Savunmanın Özetleri 201

11) Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Konular

ve Deliller 201

12) Gerekçe 202

13) Yargılama giderleri ile Taraflardan Alınan

Avanstan Harcanmayan Kısmının İadesi 202

14) Hüküm Sonucu (hüküm fıkrası) 203

15) Kanun Yolu ve Süresi 204

16) Kararın Verildiği Tarih 204

17) Kararı Veren Hâkim veya Hâkimlerin ve Tutanak

Kâtibinin İmzaları 204

C- GENEL BİR ÖRNEK 204

D- UYGULAMADAN ÖRNEKLER 205

1) Yargısal (kazaî) Rüşt 206

2) Davaların Birleştirilmesi 207

3) Yetkisizlik 208

4) Alacak Davası 210

5) Davanın Esastan Reddi 212

6) Boşanma Davası 213

7) İtirazın İptali Davası 217

8) Tesbit Davası 221

9) Tazminat Davası 223

10) Karşı ve Esas Dava 228

§ 7) CEZA DAVALARINA İLİŞKİN KARARLAR 233

A- ARA KARARLARI 233

I) GENEL OLARAK 233

II) ÖRNEKLER 233

B- SON KARARLAR (Hükümler) 235

I) GENEL OLARAK 235

II) SON KARARLARIN İÇERİĞİ 236

1) Mahkemenin Adı (Başlık) 237

2) Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı Numaraları 237

3) “KARAR” Başlığı 238

4) Hâkim veya Hâkimlerin Ad ve Soyadları ile Sicil

Numaraları 238

5) Cumhuriyet Başsavcısının (veya Savcısının) Adı ve

Soyadı ile Sicil Numarası 238

6) Tutanak Kâtibinin Adı Soyadı ve Sicil Numarası 238

7) Davacı 239

8) Mağdur/Müşteki/Maktül 239

9) Müdahil(ler) 239

10) Sanığın (sanıkların) Adı Soyadı, Kimliği, Adresi 239

11) Gözaltı/Tutuklama/Tahliye Tarihi 240

12) Suç 240

13) Suç Tarihi 240

14) Karar Tarihi 240

15) Yargılamanın Açık (alenî) Olup Olmadığı 241

16) Gerekçe 241

17) Hüküm Fıkrası 242

18) Kararın Verildiği Tarih 243

19) Kararı Veren Hâkim veya Hâkimlerin ve Tutanak

Kâtibinin İmzaları 243

C- GENEL BİR ÖRNEK 243

D- UYGULAMADAN ÖRNEKLER 245


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İLÂNLAR


§ 8) AÇIKLAMALAR 253

A- GENEL OLARAK 253

B- İLÂN VERİLECEK DURUMLAR 254

C- UYGULAMADA YAPILAN İLÂNLARLA İLGİLİ BAZI

GÖZLEMLER 255

§ 9) İLÂN ÖRNEKLERİ 259

1) Ad Değişikliği 259

2) Medeni Kanuna Göre Gaipliğe Karar Verilmesi 259

3) Müşterek Evi Terk Eden Eşe İhtar 259

4) Kayyım Atanması 260

5) Vesayetin Kaldırılması 260

6) Mirasçıların Tesbiti 260

7) Vasiyetname İlânı 261

8) TBK m.355’e Göre Eski Kiracıya Duyuru 261

9) Haksız Rekabetle İlgili Duyuru 261

10) Senet İptali 262

11) Mahkeme Ara Kararının İlân Yoluyla Duyurulması 262

12) 103 Davetiyesi 263

13) İflâs Yoluyla Ödeme Emri 263

14) Yenileme İstemi 264

15) İhtiyati Haciz Kararı/İhtiyati Haciz Tutanağı 264


BEŞİNCİ BÖLÜM

İCRA VE İFLÂS ÖRNEKLERİ


§ 10) İCRA TAKİPLERİ 265

A- TAKİP TALEBİ (İİK m.58) 265

I) TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ 266

1) Alacaklının ve Varsa Kanuni Temsilcisinin ve

Vekilinin Adı, Soyadı, Vergi Kimlik Numarası,

TC Kimlik numarası, Alacaklı veya Vekili Adına

Ödemenin Yapılacağı Banka Adıyla Hesap Bilgileri

ve Yerleşim Yerindeki Adresi; Alacaklı Yabancı

Memlekette Oturuyorsa Türkiye’de Göstereceği

Yerleşim Yerindeki Adresi 266

2) Borçlunun ve Varsa Kanunî Temsilcisinin Adı,

Soyadı ve Yerleşim Yerindeki Adresi, Alacaklı

Tarafından Biliniyorsa Vergi Kimlik Numarası 268

3) Takip Terekeye Karşı Açılmışsa, Mirasçıların Adı,

Soyadı ve Yerleşim Yerindeki Adresleri 269

4) Alacağın veya Talep Olunan Teminatın Cins ve

Türk Parasiyle Tutarı, Faizli Alacaklarda Faiz

Miktarı İle İşlemeye Başladığı Gün, Alacak veya

Teminat Yabancı Para İse Alacağın Hangi Tarihteki

Kur Üzerinden Talep Edildiği ve Faizi 269

5) Taşınır Rehni veya İpotekle Temin Edilmiş Bir

Alacak Talebinde Rehin Edilenin Ne Olduğu,

Rehin Edilen Üçüncü Şahıslar Tarafından Verilmiş

Veya Mülkiyet Üçüncü Şahsa Geçmiş İse Adı ve

Soyadı Rehnedilen Şey Üzerinde, Sonra Gelen

Rehin Hakkı Varsa Bu Hakka Sahip Olan Kişinin

Adı, Soyadı, Yerleşim Yerindeki Adresi 272

6) Takip, İlâma veya İlâm Hükmündeki Belgeye

Müstenit ise İlâm veya Belgeyi Veren Makamın

Adı; İlâm veya Belgenin Tarihi, Numarası ve Özeti 272

7) Adi veya Hasılat Kiralarına Ait Takip Talebi 273

8) Tevdi Edilen (sunulan) Senet (poliçe, emre

muharrer senet, çek)’in Tarih ve Numarası, Özeti,

Senede Dayalı Değilse Borcun Sebebi 273

9) Alacaklının Takip Yollarından Hangisini Talep

Eylediği 274

10) Alacaklı veya Vekilinin İmzası 275

II) TAKİP TALEBİ ÖRNEĞİ 275

B- ÖDEME EMİRLERİ 279

I) İLÂMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ 280

C- İCRA EMİRLERİ 283

I) PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE

VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA

YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA

GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ

KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN

YERİNE GETİRİLMESİNDE İCRA EMRİ 284

1) (Para borcu veya teminat verilmesi bakımından:) 284

2) (Bir işin yapılması bakımından:) 285

3) (Bir işin yapılmaması bakımından:) 286

4) (İrtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa

hakkının kaldırılmasına ilişkin olarak:) 286

II) TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE

VE TESLİMİNE DAİR İCRA EMRİ 287


ALTINCI BÖLÜM

NOTER ÖRNEKLERİ


§ 11) DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN İŞLEMLER

(Noterlik K. m.84-89) 290

A- DÜZENLEMENİN BAŞLIĞI İLE ONAMASI 290

B- DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELER 293

1) Düzenleme Şeklinde Ticari İşletme Rehni

Sözleşmesi 293

2) Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve

Daire Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 296

3) Düzenleme Şeklinde Borç Senedi 296

4) Düzenleme Şeklinde Müteselsil Kefaletli Borç

Senedi 297

5) Düzenleme Şeklinde İbraname 298

§ 12) ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN İŞLEMLER

(Noterlik K. m.90-93) 299

1) Onaylama Şerhi 299

2) Onaylama Şerhi (Mühür Onaylaması)

(Noterlik K. m.90,91,92,93) 299

3) Onaylama Şerhi (İmza İçin)

Noterlik K.m.90,91,92) 300

4) Tarih Onaylaması (Noterlik K. m. 90, 91, 92) 300

5) Onaylama Şerhi (Noterlik K. m.90,91,92) 301

§ 13) ÇEŞİTLİ İŞLEMLER 302

1) İhtiyatî Tedbir İçin Kefaletname (HMK m. 392;  Noterlik K. m. 90, 91, 92) 302

2) İmza Sirküleri (Ticari şirketler için) 302

3) İmza Onaylaması 303

5) Belirli Bir Kısmın Örneği (Noterlik K. m. 96, 97) 304

6) Daireye Örnek Çıkarılmak Üzere Getirilen

(Asıldan Örnek Verme; Noterlik K. m. 97) 305

7- Örnek Verme (Daireden Örnek:) 305

8) Örnek Verme (İbrazdan Örnek:) 305

9) Tutanak  (Sendikalar K. m.42; Noterlik K.

m.62,101,102) 305

10) Tutanak (Tespit İçin; Noterlik K. m.62,101,102) 306

11) Tutanak (Emanet İşleri İçin; Noterlik K.m.62,

101,102) 306

12) Çevirmede Şerh (Noterlik K. m. 103) 307


YEDİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ


§ 14) GENEL OLARAK 309

§ 15) SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 315

1) Hizmet Sözleşmesi 315

2) Know-How (Bilgi Satımı) Sözleşmesi 316

3) Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi 318

4) Vedia (Saklama) Sözleşmesi 320

5) Dernek Tüzüğü 321

6) Anonim Şirket Esas Sözleşmesi 327

7) Vakıf Senedi 331

PROF. DR. EJDER YILMAZ’IN YAYINLARI 337

PROF. DR. EJDER YILMAZ’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ 349

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: adli yazışmalar
İlgili Yayınlar