Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
ISBN: 9786050511321
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 287
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı
Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Adalete erişim hakkı kapsamında hak aramak ve dava açmak, sosyal hukuk devletinde kişilerin en temel hakları arasındadır. Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzün çağdaş toplumunda, karmaşıklaşan sosyal, ekonomik, hukukî ilişki ve işlemlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle, kişilerin adalete erişim hakkını kolayca kullanması ve etkin hukukî himaye talebinin karşılanması ihtiyacı daha da ön plâna çıkmıştır.

Hak aramanın mâliyeti ve adalete erişmek isteyen kişilere yüklediği malî külfet ise, sosyal hukuk devletinin üzerinde çalışması gereken önemli konular arasında olup, bu hususta gözetilmesi gereken hassas dengeler mevcuttur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile hukuk yargılama usûlünde işlevsellik kazanan gider avansına ilişkin uygu-lamada karşılaşılan sorun ve şikâyetler, bu çalışmanın konusunun gider avansı olmasına sebebiyet vermiştir. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

BİBLİYOGRAFYA 15

KISALTMALAR CETVELİ 33

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

ADALETE ERİŞİM HAKKI VE 

YARGILAMA GİDERLERİ

§ 1. ANAYASANIN HUKUK YARGILAMA USÛLÜNE ETKİSİ 

VE ADALETE ERİŞİM HAKKI 39

A) Hukuk Yargılama Usûlünde Anayasal İlkelerin Bağlayıcılığı 39

B) Hukuk Yargılama Usûlünde Adalete Erişim Hakkı 40

I- Genel Olarak Adalete Erişim Doktrini 40

II- Adalete Erişim Doktrininin Hukuk Yargılama Usûlüne 

Etkisi 46

III- Adalete Erişim Hakkının Kullanılması ile Yargılama 

Giderleri Arasındaki İlişki 52


§ 2. HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN KULLANILMASI İLE YARGILAMA GİDERLERİ ARASINDAKİ DENGE 61

A) Hak Arama Hürriyetinin Hukuk Yargılama Usûlündeki 

Kullanım Biçimi Olarak Dava Açma Hakkı Yoluyla Mahkemeye Erişim 61

B) Hak Arama Hürriyetinin Kullanılmasında Yargılama 

Giderlerinin Etkisi 65

İKİNCİ BÖLÜM 

MEVZUATTA GİDER AVANSI

§ 3. HUKUK YARGILAMA USÛLÜNDE GİDER AVANSININ DÜZENLENİŞİ 77

A) Gider Avansının HMK ve HUMK Bakımından Mukayesesi 77

B) Gider Avansına İlişkin Pozitif Hukuk Hükümleri 80

I- Davacının Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü 80

II- Dava Arkadaşlığında Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü 83

III- Karşı Davada Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü 84

IV- Davaya Müdahalede Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü 85

C) Gider Avansı Yatırma Zorunluluğunun Bulunduğu Dava ve 

İşler 86

I- Yazılı Yargılama Usûlüne Tâbi Dava ve İşler 86

II- Basit Yargılama Usûlüne Tâbi Dava ve İşler 86

III- Çekişmesiz Yargı İşleri 95

IV- Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri 96


§ 4. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE GİDER AVANSININ DÜZENLENİŞİ 99


§ 5. DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE GİDER AVANSININ DÜZENLENİŞİ 103

A) İcra ve İflas Kanununda Gider Avansı 103

I- Alacaklının Yapılmasını Talep Ettiği İcra Takip İşlemlerinin Masrafını Peşin Verme Zorunluluğu 103

II- Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Alacaklı İle Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Alacaklının İcra Takibinde Teminat Gösterme Zorunluluğunun Gereksizliği 104

III- Konkordato Gider Avansı 107

B) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanunda Gider Avansı 108

C) Noterlik Kanununda Gider Avansı 109

I- İlgilisinden Avans Olarak Alınacak Gider Kalemleri 109

II- Artan Gider Avansının İlgilisine İadesi 112

1) Harç, Vergi ve Değerli Kâğıt Bedelinden Artan Gider Avansının İlgilisine İadesi 112

2) Diğer Giderlerden Artan Gider Avansının İlgilisine 

İadesi 113

D) Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarında Gider Avansı 113

I- Tahkimde Gider Avansı 113

1) Millî Tahkimde Gider Avansı 113

2) Milletlerarası Tahkimde Gider Avansı 116

II- Arabuluculukta Gider Avansı 117

1) Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuğa Başvurulması 117

2) Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Başvurulması 118


§ 6. MUKAYESELİ HUKUKTA GİDER AVANSI 120

A) Genel Olarak Gider Avansının Dava Şartı Olmaması 120

B) Macaristan Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı 121

C) İsrail Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı 122

D) İsviçre Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı 124


§ 7. GİDER AVANSI YATIRMA ZORUNLULUĞUNUN KABUL EDİLME AMACI 131


§ 8. GİDER AVANSININ KAPSAMI 135

A) Gider Avansını Oluşturan Masraf Kalemleri 135

B) Gider Avansının İçeriğinin ve Miktarının Gider Avansı 

Tarifesiyle Belirlenmesi 136


§ 9. GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI AYIRIMI 139

A) Gider Avansının Delillerin İkamesi Avansını Kapsamaması 139

B) Yatırılmayan Delil Avansının Davanın Reddine Yol 

Açmaması 141


§ 10. HMK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE DERDEST OLAN DAVALARDA SADECE DELİL AVANSI İSTENEBİLMESİ 143

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GİDER AVANSININ GENEL ESASLARI

§ 11. GİDER AVANSININ DAVA ŞARTI OLMASI 153

A) Genel Olarak Dava Şartları 153

B) Gider Avansının Olumlu Dava Şartı Olması 155

C) Tamamlanabilir Dava Şartı Noksanlığının İkmali İçin İlgili 

Tarafa Kesin Süre Verilmesi 156

D) Gider Avansının Mahkemece Verilen Kesin Süre İçinde Yatırılmaması Hâlinde Davanın Usûlden Reddine Karar 

Verilmesi 161

E) Delil İkame Avansının Dava Şartı Olmaması 166

F) Gider Avansının Dava Şartı Olmasının Eleştirisi 173

I- Gider ve Tamamlama Avansının Teknik Alamda Dava Şartlarıyla Bağdaşmaması 173

II- Gider Avansının Yatırılmış Olmasının Mahkemece Kendiliğinden Nazara Alınması 175

III- Gider Avansının Celse Ertelenmesine Yol Açmadan Yatırılması 179

IV- Delil İkame Avansının Yatırılmaması Hâlinde Talep 

Olunan Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılması 187


§ 12. GİDER AVANSINA YÖNELİK ARA KARARININ İÇERİĞİ 191

A) Gider Avansına İlişkin Ara Kararının Hâkimin Şeklî Anlamda Sevk Yetkisi Kapsamında Olması 191

B) İhtaratlı Ara Kararında Tebligat ve Posta Gideri Avansı ile 

Delil İkamesi Avansının Ayrı Kalemler Hâlinde Belirtilmesi 193

C) Ara Kararının Kesin Süreye Uymamanın Yaptırımını İçerecek Şekilde Açık, Sâde ve Sınırlı Olması 198

D) Gider Avansına İlişkin Ara Kararının Usûlüne Uygun Şekilde Tefhim veya Tebliğ Edilmesi 202

E) Gider Avansına İlişkin Ara Kararına İtiraz 203


§ 13. ADLÎ YARDIM TALEPLİ DAVALARDA GİDER AVANSI ALINMAMASI 206

A) Dava Açılmadan Önce Adlî Yardım Talebinde Bulunulması Hâlinde Gider Avansı 206

B) Davada Adlî Yardım Talebinde Bulunulması Hâlinde Gider 

Avansı 207


§ 14. GİDER AVANSININ İADESİ 211

A) Bakiye Gider Avansının İadesinin Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Yapılması 211

B) Hükmün Kesinleşmesine Kadar Yapılacak Tebligat ve Posta Ücretlerinin Mevcut Gider Avansından Karşılanması 212

C) Bakiye Gider Avansının Mahkemece Re’sen İade 

Edilmesi 221

D) Artan Gider Avansının Bakiye Harca Mahsubu veya 

Haczi 224

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GİDER AVANSININ YARGILAMA HUKUKUYLA İLİŞKİSİ

§ 15. GİDER AVANSININ İSPAT YÜKÜYLE İLİŞKİSİ 227

A) Yargılama Giderleri ile Delil İkame Yükü İlişkisi 227

B) Dava Şartı Olmayan Delil Avansının İspat Yüküne Göre 

Taraflara Yükletilmesi 231

I- Gider Avansının İspat ve Delil İkame Yükünün Davalıya Düştüğü Durumlarla Bağdaşmaması 231

II- Delil İkame Avansının Ödenmesine Ön İnceleme Aşaması veya Tahkikatın Başında Karar Verilmesi 235


§ 16. GİDER AVANSININ YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELERLE İLİŞKİSİ 244

A) Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda 

Delil Avansını İçeren Gider Avansı Yatırma Zorunluluğunun Kanuna Aykırılığı 244

B) Tahkikat Sırasında İncelenmeyecek Bir Delil İçin Delil 

Avansını İçeren Gider Avansı Yatırma Zorunluluğunun Kanuna Aykırılığı 246


§ 17. DELİL AVANSINI İÇEREN GİDER AVANSININ DAVACIYA YÜKLEDİĞİ MALÎ KÜLFET 254

A) Delil Avansını İçeren Gider Avansının Davacının Dava Açarken Ödediği Para Miktarında Artışa Yol Açması 254

B) Yargılama Giderlerinin Yüksek Olup Olmadığı Belirlenirken Asgarî Ücret Miktarının Dikkate Alınması 258


§ 18. GİDER AVANSININ HAK ARAMA HÜRRİYETİ İLE 

İLİŞKİSİ 260

A) Delil Avansını İçeren Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğünün 

Hak Arama Hürriyetini Sınırlaması 260

B) Gider Avansına İlişkin Kanun Hükümleri Hakkında İtiraz 

Yoluyla Anayasaya Aykırılık İddiasında Bulunulması 264


§ 19. İŞ VE TÜKETİCİ DAVALARINDA GİDER AVANSI 271

A) İşçiler ve Tüketiciler Gibi Zayıf Kitlelerin Adalete Erişim Hakkının Kısıtlanması 271

B) Yargılama Harç ve Giderleri Bakımından Mevzuatta 

Öngörülen İstisnalar 273

C) İş ve Tüketici Mahkemelerinde Gider Avansı Yatırma 

Zorunluluğu Yönünden İstisna Tanınması İhtiyacı 277


SONUÇ 281


Adalet Bakanlığı : Yargı Reformu Stratejisi, Ankara 2009. 

Adalet Bakanlığı : Adalet Bakanlığı Stratejik Plânı 2010-2014. 

Akil, Cenk : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu ile Getirilen Yargılama Avansları (TAAD 2012/11, s. 101-117). 

Akkan, Mine : Medenî Usûl Hukukunda Etkin Hukuki Koruma (MİHDER 2007/1, s. 29-68). 

Alangoya, Yavuz : Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İs-tanbul 1979 (Alangoya-İlkeler). 

Alangoya, Yavuz : Anayasa’nın Medenî Usul Hukuku’na Etkisi (MHB 1981/2, s. 1-4) (Alangoya-Anayasa).

Alangoya, Yavuz : Medenî Usûlün Amacı ve Sosyal Karak-teri Açısından Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu Tasarısı’nın Bazı Hükümlerinin De-ğerlendirilmesi (Me¬denî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk Muha-kemeleri Kanunu Tasarısı Değerlen-dirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, Ankara 2007, s. 33-54) (Alangoya-Medenî Usûlün Amacı). 

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Önerileri, İstanbul 2006 (Alangoya/ Yıldırım/Deren-Yıldırım-Öneriler). 

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

Algan, Bülent : Sosyal Devlet Düşerken: Bazı Yanılgılar ve Göz Ardı Edilen Gerçekler (Küreselle-şen Dünyada Anayasal Demokrasi, 19-20 Mayıs 2011, Lefkoşa, Yakın Doğu Üni-versitesi 2013, s. 261-278). 

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960. 

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2012.

Arslan, Ramazan : Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Ku-ralı, Ankara 1989. 

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul). 

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 (Ars-lan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-İcra). 

Atalay, Oğuz : Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıala-rın İspatı, İzmir 2001. 

Atalı, Murat : İsviçre’de ve Türkiye’de Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarıları, Temel Yapıdaki Benzerlikler ve Farklılıklar (HPD 2006/8, 111-113).

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021.

Ateş, Mustafa : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, C. 1, 2, Ankara 2014. 

Balkar Bozkurt, Süheyla : Milletlerarası Tahkimde Yargılama Mas-raflarının Hak Arama Özgürlüğüne Etkisi ve Sonuçları (BaÜHFD 2015/129-130, s. 121-222). 

Bilge, Necip/

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978. 

Boran Güneysu, Nilüfer : Medenî Usûl Hukukunda Karar, Ankara 2014. 

Budak, Ali Cem : Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişile-rin Haklarının Korunması, İstanbul 2000 (Budak-Üçüncü Kişiler).

Budak, Ali Cem : Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-nunu, İs¬viçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Karşılaş-tırmalı Hukuk Muhake¬meleri Kanunu, Ankara 2018 (Budak-Hukuk Muhakeme-leri Kanunu). 

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2021. 

Budak, Ali Cem/

Özer, Tülay : Açıklayıcı Notlarla Hukuk Muhakemele-ri Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı, Ankara 2012.

Cappelletti, Mauro/

Garth, Bryant : International Encyclopedia of Compara-tive Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 1, Introduction-Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, Boston 1987.

Cappelletti, Mauro/

Garth, Bryant : Access to Justice and the Welfare State: An Introduction (Access to Justice and the Welfare State, European University Insti-tute 1981, s. 1-24). 

Çelebi, Hüsamettin : Hak Aramanın Maliyeti (ABD 1989/2, s. 257-261).

Çiftçi, Pınar : Medenî Yargılama Hukuku Açısından Hak Arama Özgürlüğünün (Anayasa m. 36) Sınırlandırılması Sorunu (MİHDER 2016/2, s. 361-400). 

Çiftçi, Pınar : Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Ankara 2018 (Çiftçi-İspat Hakkı). 

Demircioğlu, Yaşar : Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007. 

Direnisa, Efe : Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşa-ması, İstanbul 2021.


Doğan, Yusuf : Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İti-razlar (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ta-sarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeni-liklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 117-122).

Doğru, Osman/

Nalbant, Atilla : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açık-lama ve Önemli Kararlar, Council of Eu-rope/T.C. Yargıtay Başkanlığı, Ankara C. 1, 2012, C. 2, 2013 (Doğru/Nalbant 1, 2).

Ekinci, Hüseyin : Mahkemeye Erişim Hakkı Bağlamında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Harcı ve Adli Yardım (Haşim Kılıç’a Ar-mağan, C.2, Ankara 2015, s. 1375-1423). 

Ercan, İbrahim/

Arslan, Aziz Serkan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Ön-görülen Gider Avansının Uygulanması ile İlgili Ortaya Çıkan Bazı Meseleler ve Bun-ların Değerlendirilmesi (SÜHFD 2012/2, s. 165-180). 

Erdoğan, Gülnur : Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2011. 

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2021.

Erişir, Evrim : Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, Ankara 2013. 

Ermenek, İbrahim : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yü-rürlüğe Girmesinden Sonra Makul Giderle Yargılama Hakkına İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı Güncel Sorunlar ve Usul Eko-nomisi İlkesi (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 767-801). 

European Committee on 

Legal Co-Operation : 23rd Conference of European Ministers of Justice, Cost-Effective Measures Taken by States to Increase the Efficiency of Justice, London 2000. 

Fişekçi, Fehime Duygu : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanu-nu'na Göre Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Gider Avansı Sorunu (İBD 2015/2, s. 202-211). 

Gehri, Myriam A./

Walther, Fridolin : Swiss Laws on Civil Procedure, Zürich 2010. 

Gençcan, Ömer Uğur : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu Yorumu, Ankara 2013.

Gilles, Peter : Alman Hukuk (Medenî) Yargılaması Örneğinde Devlet Mahkemelerinin Aşırı İş Yükü ve Bu Yükün Azaltılması Hakkında Stratejiler (Çev. Ejder Yılmaz) (ABD 1992/5, s. 749-770).

Goldstein, Stephen : Israel (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 3, Alphen aan den Rijn 2011). 

Gökcan, Hasan Tahsin : Türk Anayasa Yargısında Bireysel Baş-vuru Kapsamında Makul Sürede Yargı-lanma Hakkı (Haşim Kılıç’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 819-865). 

Göksu, Mustafa : Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, Ankara 2016. 

Gölcüklü, Feyyaz : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde “Adil Yargılama” (AÜSBFD 1994/1-2, s. 199-234). 

Gören, Zafer : Anayasa Hukuku, Ankara 2011.

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021. 

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000.

Gözübüyük, A. Şeref/

Tan, Turgut : İdare Hukuku, C. II İdari Yargılama Hu-kuku, Ankara 2014. 

Gümüş, A. Tarık : Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010.

Günay, Cevdet İlhan : İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2009 (Günay-İş Kanunu Şerhi). 

Günay, Cevdet İlhan : İş Davaları, Ankara 2012 (Günay-İş Da-vaları). 

Hanağası, Emel : Davada Menfaat, Ankara 2009 (Hanağa-sı-Menfaat). 

Hanağası, Emel : Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016 (Hanağası-Silahların Eşitliği). 

Hess, Burkhard/

Huebner, Rudolf : Cost and Free Allocation in Civil Proce-dure, National Report for Germany, Pre-liminary Version of January 18th, 2010 (International Academy of Comparative Law, 18th World Congress, Washington D.C., July 21-31, 2010, s. 1-23). 

İnal, Turgut : Pahalı Yargı (ABD 1982/6, s. 113-116).

İnceoğlu, Sibel : Adil Yargılanma Hakkı, Anayasa Mah-kemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 4, Ankara 2018. 

Kalkınma Bakanlığı : Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara, 2 Temmuz 2013. 

Karadaş, İzzet : 6100 Sayılı HMK’da Düzenlenen Ulusal (İç) Tahkim, Ankara 2013.

Karslı, Abdurrahim : Notlu, Gerekçeli, Karşılaştırmalı ve Em-sal Kararlarla 6100 Sayılı Hukuk Muha-kemeleri Kanunu ve 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İstanbul 2014 (Karslı-Kanun).

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2014 (Karslı-İcra).  

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2020 (Karslı-Medeni Muhakeme Huku-ku).

Karslı, Abdurrahim/Koç, Evren/

Konuralp, Cengiz S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Prob-lemli Konular, Ankara 2014. 

Kılıç, Mehmet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yar-gıtay Bakımından Değerlendirilmesi (Me-denî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Top-lantısı X, Hukuk Muhakemeleri Kanu-nu’nun Değerlen¬dirilmesi, İzmir, 1-2 Ekim 2012, Türkiye Adalet Akademisi, Yayın No: 26, s. 389-399). 

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2020 (Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku). 

Kılıçoğlu, Evren : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Gi-der Avansına İlişkin Düzenlemeleri Hak-kında Değerlendirmeler (BÜKHD 2012/99-100, s. 43-126) (Kılıçoğlu-Gider Avansı). 

Kılınç, Ümit : Mahkemeye Erişim Hakkı ve Türk Hu-kukunun AİHS ile Uyum Sorunu (İz.B.D. 2013/1, s. 126-153). 

Knopp, J. Günter : Almanya’da Adalete Erişim (Adalete Erişim, Uluslararası Sempozyum Notları, İstanbul Barosu 2006, s. 25-28). 

Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Civil Procedure in Germany, München 1998 (Koch/Diedrich).

Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Germany (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2006) (Koch/Diedrich-Germany). 

Koçyiğit, İlker : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İlk Derece Mahkemeleri Bakımından Değer-lendirilmesi (Me¬denî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı X, Hukuk Muha-kemeleri Kanunu’nun Değerlen¬dirilmesi, İzmir, 1-2 Ekim 2012, Türkiye Adalet Akademisi, Yayın No: 26, s. 402-413). 

Konuralp, Halûk : Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hu-kuk Usulünde Çözüm Arayışları (HFSA 2005/14, s. 65-79). 

Kuru, Baki : “İş Mahkemeleri” (Birinci Türk Hukuk Kongresinde Sunulan Tebliğler, Ankara, 1972, s. 3-39). 

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, C. 3, Ankara 1993 (Kuru-İcra 3). 

Kuru, Baki : Hukuk Dâvalarının Uzaması Sebepleri (Makaleler, İstanbul 2006, s. 99-116). 

Kuru, Baki : Dâva Şartları (Makaleler, İstanbul 2006, s. 147-188) (Kuru-Dava Şartları). Kuru, Baki : Hukuk Dâvalarında Yargılamanın Ça-buklaştırılması için Alınması Gereken Tedbirler (Makaleler, İstanbul 2006, s. 117-139) (Kuru-Yargılama¬nın Çabuklaştı-rılması). 

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 İstanbul 200l (Kuru-Usul 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru-İcra El Kitabı).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Anka-ra 2014.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Notlu-Gerekçeli-Karşılaştırmalı Hukuk Muhake¬meleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Kanun).

Kuru, Baki/Aydın, Burak : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, 2, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-El Kitabı). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-Medenî Usul Hukuku). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-İcra ve İflâs Hukuku). 

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Ge-tirdiği Başlıca Yenilikler (İBD 2011/5, s. 3-43).

Leipold, Dieter : Limiting Costs for the Better Access to Justice: The German Approach (Reform of Civil Procedure, Essays on ‘Access to Justice’, Oxford University 2007, s. 265-278). 

Macdonald, Roderick A. : Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and Ambitions (Access to Justice for a New Century: The Way For-ward, Toronto 2005). 

Memiş, Emin : Anayasaya Uygun Yorum, İstanbul 2007. 

Mollamahmutoğlu, Hamdi/

Astarlı, Muhittin : İş Hukuku, Ankara 2011. 

Moorhead, Richard : Access to Justice (Encyclopedia of Law and Society: American and Global Per-spectives, Vol. 1, Los Angeles 2007, s. 13-18).

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukukunda Ara Kararları (İcra ve İflâs Hukuku ile İlgili Makaleler-Hukukî Mütalâalar ve Bilirkişi Raporları, Ankara 2010, s. 63-91) (Muşul-Ara Ka-rarları). 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2013 (Muşul-İcra ve İflâs Hukuku).

Namlı, Mert : Medeni Usul Hukuku’nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukuku’nda Çelişmeli Yargılama İlkesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2010, Yayın No: 04-499.

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2, İstanbul 2012. 

Okur, Mustafa : Adlî Teminat, Ankara 2011. 

Oskay, Mustafa/Koçak, Coşkun/

Deynekli, Adnan/

Doğan, Ayhan : İİK Şerhi, C. 1,2,3,4,5, Ankara 2007. 

Öden, Merih : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara 2003. 

Özbay, İbrahim : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu Neler Getirdi?, Ankara 2013.

Özbay, İbrahim/

Korucu, Yavuz : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçeve-sinde Tahkim, Ankara 2016. 

Özbek, Mustafa S. : Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hare-ketinin Ortaya Çıkardığı Gelişmeler ve Al-ternatif Uyuşmazlık Çözümü (AÜHFD 2002/2, s. 121-162) (Özbek-Adalete Ulaşma Hareketi).

Özbek, Mustafa S. : Türkiye’de Adalete Erişim Projesi (Ada-lete Erişim, Uluslararası Sempozyum Not-ları, İstanbul Barosu 2006, s. 57-64) (Öz-bek-Adalete Erişim Projesi).

Özbek, Mustafa S. : Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927) (Özbek-Adalete Erişim).

Özbek, Mustafa S. : Avrupa Konseyince Adalet Hizmetleri-nin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292) (Özbek-Tedbirler).

Özbek, Mustafa S. : Report on Alternative Dispute Resolu-tion within the Context of Better Access to Justice (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 453-507) (Özbek-Report). 

Özbek, Mustafa S. : Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı Sorunu (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Ankara 2012, s. 444-504) (Özbek-Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı). 

Özbek, Mustafa S. : Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 2014/1, s. 1119-1156) (Özbek-Arabuluculuk Asgari Ücret Tari-fesi). 

Özbek, Mustafa S. : Güncel Yargıtay Kararları Işığında Hu-kuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı XI, Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK Uygulaması, Gaziantep, 5-6 Ekim 2013, ZÜHFD 2014/3, s. 103-134) (Özbek-Yargıtay Kararları Işığında Gider Avansı). 

Özbek, Mustafa S. : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2022 (Özbek-Alternatif Uyuşmazlık Çö-zümü).

Özdek, Yasemin : Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü (Küreselleşen Dünyada Anayasal Demok-rasi, 19-20 Mayıs 2011, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi 2013, s. 188-251). 

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinle-nilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes-Hukuki Dinlenilme Hakkı).

Özekes, Muhammet : Yargılamada Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranan Taraf Aleyhine Hükmedilecek Vekâlet Ücreti (HUMK m. 421; AvK m. 169) (MİHDER 2005/1, s. 29-49) (Öze-kes-Vekâlet Ücreti). 

Özbudun, Ergun : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2021.

Özmumcu, Seda : Davanın Açılmasına Bağlanan Hukuki Sonuçların Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Değerlendirilmesi (İÜHFM 2012/2, s. 183-206) (Özmumcu-Davanın Açılmamış Sayılması). 

Özmumcu, Seda : 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle 6100 Sayılı Hukuk Muhake-meleri Kanunu’nun Delillerin İkamesi Hakkındaki Hükümlerine Mukayeseli Bir Bakış (KHD 2013/101-102, s. 42-66) (Özmumcu- Delillerin İkamesi). 

Öztek, Selçuk/Namlı, Mert : İsviçre Medeni Usul Kanununda Yapıl-ması Düşünülen Önemli Değişiklikler (26/02/2020 Tarihli Tasarı) (TBBD 2021/154, s. 173-228). 

Öztek, Selçuk/Taşpınar Ayvaz, Sema/

Kale, Serdar : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın-da 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Tekli-finin Değerlendirilmesi (TBBD 2020/149, s. 77-152). 

Pekcanıtez, Hakan : Medenî Yargıda Adil Yargılama (İz.B.D. 1997/2, s. 35-55) (Pekcanıtez-Adil Yargı-lama). 

Pekcanıtez, Hakan : Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler (İz.B.D. 1995/2, s. 103-113) (Pekcanıtez-Yargı Reformu).

Pekcanıtez, Hakan : Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu Ta¬sarısı (HPD 2006/8, 69-78) (Pek-canıtez-Tasarı). 

Pekcanıtez, Hakan : Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarı-sı’nın Tanıtımı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk Muha-kemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme-si, Ankara, 8-9 Eylül 2006, Ankara 2007, s. 3-31) (Pekcanıtez-Tanıtım).Pekcanıtez, Hakan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri (ICC IX. Mil-letlerarası Tahkim Semineri, Türkiye Mil-letlerarası Ticaret Odası, 19 Nisan 2011 Ankara, s. 21-37) (Pekcanıtez-Tahkim). 

Pekcanıtez, Hakan : Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tüke-tici Mahkemelerindeki Yargılama Usulüne Getirdiği Yenilikler (Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu, 24-25 Kasım 2011, Metinler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi 2013, Yayın No: 189, s. 64-69) (Pekcanıtez-Yenilikler).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet/Atalı, Murat/

Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/

Yeşilırmak, Ali/

Taş Korkmaz, Hülya : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, 3, İstan-bul 2017 (Pekcanıtez-Usûl). 

Pekcanıtez, Hakan/

Simil, Cemil : İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, İstanbul 2017.

Pınar, Burak/

Meriç, Nedim : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Harçlarına Bakışı: Yiğit ve Ülger Davaları Işığında Hak Arama Özgürlüğü ve Yargı Harçları İlişkisi (TBBD 2009/84, s. 188-211). 

Postacıoğlu, İlhan E. : Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975 (Postacıoğlu-Usul). 

Postacıoğlu, İlhan : İflâs Hukuku İlkeleri, C. I, İflâs, İstanbul 1978 (Postacıoğlu-İflâs). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 2010 (Postacıoğlu/Altay-İcra). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2020 (Postacıoğlu/Altay-Usûl). Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013. 

Sarıözen, İsmet : İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargıla-ma Usulü Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Prof. Dr. Akif Erginay’a 65’inci Yaş Armağanı, Ankara 1981, s. 201-250). 

Stalev, Zhivko : Sosyalist Avrupa Ülkelerinde Hukuk Yargılaması (Çev. Ejder Yılmaz) (AÜHFD 1976/1-4, s. 151-183). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti İlkesi ve Medeni Yargılama Hukuku (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, s. 553-574) (Sungurtekin Özkan-Sosyal Hukuk Devleti). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan-Medeni Yargı-lama Hukuku). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, İzmir 2015, s. 399-410) (Sungurtekin Özkan-Adalete Erişim). 

Süzek, Sarper : İş Hukuku, İstanbul 2020. 

Szabó, Imre/

Köblös, Adél : Hungary (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 3, Alphen aan den Rijn 2009).

Şişman, Hasan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Gider Avansı, Belirsiz Alacak Davası ve Kısmî Dava (İBD 2012/3, s. 201-209). 

Tahiroğlu, Fatih : Medenî Usûl Hukukunda Re’sen Araştırma İlkesi, İstanbul 2021. 

Tandoğan, Halûk : Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 2010. 

Tanör, Bülent/

Yüzbaşıoğlu, Necmi : 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2009.

Tanrıver, Süha : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver-İlâmlı İcra). 


Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 165-179).

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağla-mında Adil Yargılanma Hakkı (Makalele-rim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 211-236) (Tanrıver-Adil Yargılanma). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısının Temel Sorunları ve Bu Bağlamda Alınması Gereken Temel Ön-lemler (Makalelerim II, 2006-2010, Anka-ra 2011, s. 115-142) (Tanrıver-Hukuk Yargısının Temel Sorunları). 

Tanrıver, Süha : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu’nun Revizyonu Üzerine Bazı Dü-şünceler (TBBD 2012/99, s. 15-34) (Tan-rıver-Düşünceler). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukukî Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünce-ler (Makalelerim III, Ankara 2016, s. 89-135) (Tanrıver-Etkin Hukukî Korunma).

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2021 (Tanrıver-Usûl 1, 2). 

Taşpınar-Ayvaz, Sema : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013.

Tunaboylu, Müslim : Açıklamalı-İçtihatlı Paylaşma (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları, Ankara 2013. 

Tunc, Andre : The Quest for Justice (Access to Justice and the Welfare State, European Univer-sity Institute 1981, s. 315-359). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Deği-şik Hükümlerinin Yorumu, Ankara 2012 (Tutumlu-Yorum). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Hukuk Yargılamasında Hüküm ve Ge-rekçe, Ankara 2014 (Tutumlu-Hüküm ve Gerekçe).


Tutumlu, Mehmet Akif : Gider Avansının Anlamı, Amacı ve Nite-liği-Hatalı Uygulamalar (Medeni Usul Hu-kuku Sorunları, C. 3, Ankara 2014, s. 71-78) (Tutumlu-Gider Avansının Anlamı).

Tutumlu, Mehmet Akif : “Tamamlama Avansı”: Gider Avansı mı, Delil Avansı mı? (Medeni Usul Hu¬kuku Sorunları, C. 3, Ankara 2014, s. 113-121) (Tutumlu-Tamamlama Avansı). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Tüketici Yargılaması Hukuku, Ankara 2015 (Tutumlu-Tüketici Yargılaması). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Delil Avansına İlişkin Ara Kararının Özellikleri (Medeni Usul Hu¬kuku Sorun-ları, C. 4, Ankara 2017, s. 139-152) (Tu-tumlu-Ara Kararı). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Medenî Usûl Hu¬kukunda Gider ve Delil Avansı Ankara 2017 (Tutumlu-Gider ve Delil Avansı). 

Türk Hukuk Kurumu : Türk Hukuk Lûgatı, C. 1, Ankara 2021. 

Ulukapı, Ömer : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Tüketici Mahkemeleri) (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 77-101). 

Ulukapı, Ömer : Medenî Usûl Hukuku, Konya 2014 (Ulukapı- Usul). 

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014. 

Umar, Bilge/

Yılmaz, Ejder : İsbat Yükü, İstanbul 1980. 

Üstündağ, Saim : Yargı Organlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri (İBD 1974/5-8, s. 270-289) (Üs-tündağ-Sorunlar). 

Üstündağ, Saim : Medenî Yargılama Hukuku, C. 1-2, İs-tanbul 2000 (Üstündağ-Yargılama). 

Üstündağ, Saim : İflas Hukuku, İstanbul 2009 (Üstündağ-İflas). 

Woolf, Harry : Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice sys-tem in England and Wales, London 1996.

Vitkauskas, Dovydas/

Dikov, Grigoriy : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkının Korunması, Uygulamacılar İçin El Kitabı (Çev. Serkan Cengiz), Avrupa Konseyi 2018. 

Woolf, Lord : “Adalete Erişim”, Nihaî Rapor (Çev. Mustafa Özbek) (MİHDER 2006/2, s. 989-1002). 

Yaşar, İmmihan : Adli Yardım Uygulaması (Adalete Eri-şim, Uluslararası Sempozyum Notları, İs-tanbul Barosu 2006, s. 93-112). 

Yıldırım, M. Kâmil : Medeni Usul Hukukunda Delillerin De-ğerlendirilmesi, İstanbul 1990 (Yıldırım-Delillerin Değerlendirilmesi). 

Yıldırım, M. Kâmil : Bankacılık Kanunu Gereğince Açılan Şahsi Sorumluluk Davasında İspat Yükü Kuralı Hakkında Düşünceler (Halûk Ko-nuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 2009, s. 1297-1315) (Yıldırım-Düşünceler). 

Yıldırım, Mehmet Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2016.

Yılmaz, Ejder : Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti (ABD 1984/2, s. 200-224) (Yılmaz-Yargılama Giderlerinin İşlevi). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Davasında Hâkimin Verdiği Ke-sin Mehilin Hakkı Kısıtlaması (Makaleler, 1973-2013, Ankara 2014, C. 1, s. 521-528) (Yılmaz-Kesin Mehil). 

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargıda İnsan Hakları (TBBD 1996/2, s. 149-167) (Yılmaz-İnsan Hakla-rı). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 54-76) (Yılmaz-Adalet Hizmetlerinin İyi-leştirilmesi İhtiyacı). 

Yılmaz, Ejder : Medenî Hukuk ve Usul Reformu, Aksak Adaletten İşleyen Adalete (Yeni Türkiye 1996/10, s. 470-493) (Yılmaz-Aksak Adaletten İşleyen Adalete). 

Yılmaz, Ejder : Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, C. 1, 2, Ankara 2001(Yılmaz-Geçici Hukukî Himaye). 

Yılmaz, Ejder : “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı” Üzerine Bazı Notlar (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlen-dirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, Ankara 2007, s. 178-197).

Yılmaz, Ejder : Usul Ekonomisi (AÜHFD 2008/1, s. 243-274) (Yılmaz-Usul Ekonomisi)

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanununun Ge-tirdikleri (ABD 2011/2, s. 213-253). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Ön İnceleme Aşaması (Makaleler, 1973-2013, Ankara 2014, C. 2, s. 1999-2005) (Yılmaz-Ön İnceleme).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanununda Süre-ler (Makaleler, 1973-2013, Ankara 2014, C. 2, s. 2091-2108) (Yılmaz-Süreler). 

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016 (Yılmaz-İİK Şerhi). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, 4, Ankara 2021 (Yılmaz-HMK Şerhi). 

Yılmaz, Ejder/

Yılmaz, Ümit : Hukuk Rehberi, C. 1, Ankara 2002.

Yılmaz, Orhan : Hukuk Muhakemesinde Yeni Bir Düzen-leme: Gider Avansı (İBD 2011/6, s. 82-87) (Yılmaz- Gider Avansı). 

Yılmaz, Zekeriya : Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hukuk Davalarında Yargılama Harç ve Giderleri İle Vekâlet Ücreti, Ankara 2011 (Yılmaz-Yargılama Harç ve Giderleri). 

Zellweger, Caspar : Cost and Fee Allocation in Civil Proce-dure in Switzerland (International Acade-my of Comparative Law, 18th World Con-gress, Washington D.C., July 21-31, 2010, s. 1-15). 

Zuckerman, Adrian A.S. : Reforming civil justice systems: trends in industrial countries, The World Bank Notes 2000/46. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: gider avansı
İlgili Yayınlar