Tahkim Hukuku ( 2 Cilt )

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
ISBN: 9786050511291
1.487,50 TL 1.750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 2121

Tahkim Hukuku (2 Cilt)

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içinde tahkim önemli bir yer iş-gal etmektedir. Tahkim, uyuşmazlıkların mahkeme dışında kesin olarak çözülmesini sağlaması bir yana, arabuluculuk gibi diğer alternatif uyuş-mazlık çözüm yollarının da uygulanmasını da arttıracak bir potansiyele sahiptir. Çünkü tahkim yolu esnektir ve bu esneklik, tahkim yargılaması sırasında dostane uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması ve tahkimin arabuluculuk ile birleştirilerek uygulanması daha kolay olup çok başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Arabuluculuk ve tahkim arasında geçiş olabil-mekte, arabuluculuğa başladıktan sonra tahkim veya tahkim yargılaması başladıktan sonra arabuluculuğa kolaylıkla geçilebilmekte, gerektiğinde uzlaşılamayan konularda tekrar tahkime geri dönülebilmektedir. 

Hukukumuzda iç tahkimin gelişmesi yanı sıra ülkemizin bir milletle-rarası tahkim merkezi hâline gelmesi için de çaba gösterilmelidir. Alter-natif uyuşmazlık çözüm hizmeti sunan merkez ve kuruluşların sayısının artması, tahkim yolunun da gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Raportörlüğünü yaptığım On ve Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Plân-larında, hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde millî ve milletlerarası tah-kimin yeteri kadar geliştirilememiş olması, Türkiye’nin dünya genelinde bir tahkim merkezi hâline getirilememiş olması ve İstanbul Tahkim Mer-kezinin beklenen faydayı verememiş olması bir eleştiri konusu yapıla-rak, tahkim ve arabuluculuğun hukukumuzda daha fazla geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Hukukçuların tahkim ve arabuluculuğu benimsemesi amacıyla, 2005 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve 2019 yılından itibaren de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile sürekli eğitim merkezleri tarafından farklı şehirlerde açılan derslerde verdiğim tahkim ve arabuluculuk dersleri, derslere katılan öğrencilerden yakın ilgi görmüştür. Hukuk öğrenimi görmüş olanlar yanında hukukçu olmayan katılımcıların da yer aldığı karma sınıflarda ortak istek, tahkim alanında çalışmak olmuştur. Öğrencilerden tahkim hukuku alanında tez yazmak veya tahkim kurgusal duruşma yarışmalarına katılmak için yoğun talepler gelmiştir. 

Tahkim hukuku eğitimlerinde katılımcıların konuya gösterdiği bu ilgi, hakemlik yaptığım tahkim davalarında taraflardan izin almak sûretiyle, tahkim eğitimi alan öğrencilerin tahkim duruşmalarına dinleyici olarak katılmasına imkân sağlayarak, hakemlik stajı yapmaları şeklinde bir uygulama geliştirmeme de sebep olmuştur. Kanımca, gizliliğe riayet et-meleri kaydıyla hakem adaylarının bu tür uygulamalara katılması çok yararlıdır. 

Tahkim hukuku eğitim programlarında verdiğim derslerde gördüğüm bu ilgi, tahkim hukuku alanında hukukçular yanında hukukçu olmayanlara da hitap eden bir kaynak kitaba ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. 

Hakem olmak için hukukçu olmak şart olmadığından, tahkim sadece hukukçular değil, mühendisler veya malî müşavirler gibi farklı mesleklere mensup kişiler için de önemli bir çalışma sahasıdır. Hem hukukçu hakemlerin hem diğer mesleklerden olan hakemlerin tahkim hukukunun usûl ve esaslarını bilmeleri gerekir. Tahkim geniş bir kitleye hitap ettiğinden, bu alandaki eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır. Hakemlik yapan kişilerin tahkim hukuku bilgisine sahip olması, tahkim yargılama usûlünü doğru şekilde uygulamalarını ve hakemlere ilişkin etik kurallara uymaya özen göstermelerini sağlayacaktır. Sonuçta tahkim, hem ihtilâflı taraflar hem toplumun gözünde daha fazla güven kazanacak ve tercih edilecektir. Tahkim uygulamasını yaygınlaştırabilmek ve hakemlere reh-berlik etmek amacıyla hazırlanan tahkim hukuku kitabının, tahkim alanında çalışmak isteyenlere yararlı olmasını temenni ederim. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

BİBLİYOGRAFYA 57

KISALTMALAR CETVELİ 127

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

TAHKİM HUKUKUNA GİRİŞ

§ 1. GENEL OLARAK TAHKİM 137

A) Bağımsız Bir Hukuk Disiplini Olarak Tahkim Hukuku 137

B) Tahkimin Tanımı ve Hukukî Niteliği 139

I- Tahkimin Tanımı 139

II- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Tahkim 143

III- Tahkimin Temel Esasları 148

C) Tahkimin Tanımına İlişkin Teoriler 151

D) Tahkim Teorilerinin İşlevi 153

E) Tahkimin Tarihi Gelişimi ve Uygulama Alanı 154

I- Tahkim Hukukunun Temel Kaynakları 154

II- Türk Hukukunda İhtiyarî Tahkimi Düzenleyen Kanunlar 157

1) 4501 Sayılı Kanun 157

2) 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 159

3) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 166

F) Tahkimde Mahkemenin Yardımı 174

G) Tahkimde Taraf Hâkimiyeti ve Usûlî Serbestlik 176

H) Tahkimde Bağlayıcı Karar Verilmesi 179


§ 2. TAHKİM İLE TAHKİM BENZERİ YÖNTEMLER  ARASINDAKİ FARKLAR 181

A) Genel Olarak Tahkim Benzeri Yöntemler 181

B) Tahkimin Gayriresmî Tahkimden Farkı 182

I- Dar ve Teknik Anlamdaki Tahkimden Farkı 182

II- New York Sözleşmesinin Uygulanabilirliği 182

C) Tahkimin Değer Tespitinden Farkı 183

I- İngiliz Hukuku 183

II- Amerikan Hukuku 184

III- Alman Hukuku 184

D) Tahkimin Bağlayıcı Görüşten Farkı 185

E) Tahkimin Uzman Kararından Farkı 186

F) Tahkimin Sözleşmeye Dayalı Karar Vermeden Farkı 187

G) Tahkimin Arabuluculuktan Farkı 190

H) Tahkimin Hakem-Bilirkişilikten Farkı 192

I) Tahkim Benzeri Yöntemlerle Olan Farkların 

Değerlendirilmesi 194


§ 3. DOSTANE ARACI 196

A) Dostane Aracılığın Tanımı 196

B) Dostane Aracılığın Hukukî Temeli 197

C) Dostane Aracılığın Hukukî Niteliği ve Kapsamı 198

D) Dostane Aracılığın Uygulanması 199


§ 4. FARKLI TAHKİM ÇEŞİTLERİ 202

A) Değerlendirmeye Dayalı Tahkim 202

I- Tanım 202

II- Değerlendirmeye Dayalı Tahkimin Niteliği 203

III- Değerlendirmeye Dayalı Tahkimin Özel Bir Tahkim Türü Olması 203

B) Zorunlu Tahkim 204

I- Zorunlu Tahkimin Kanunla Düzenlenmesi 204

II- 3533 Sayılı Kanunda Zorunlu Tahkim 206

III- Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Zorunlu Tahkim 207

1) Spor Federasyonlarının Spor Faaliyetlerinin Yönetimine ve Disiplinine İlişkin Kararları 207

2) Sportif Cezalarla Yetiştirme Tazminatına İlişkin Uyuşmazlıklar 209

3) Futbola İlişkin Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar 209

C) Mahkeme Bağlantılı Tahkim 214

D) Nihaî Teklif Tahkimi 218

E) Yalnızca Belgeye Dayalı Tahkim 218


§ 5. KURUMSAL VE ARIZÎ TAHKİM 220

A) Genel Olarak Kurumsal Tahkim Merkezleri ve Arızî Tahkim 220

I- Kurumsal Tahkim 220

1) Tahkim Kurumlarının Faaliyetleri 220

2) İstanbul Tahkim Merkezi 224

3) Ticaret ve Sanayi Odaları Tahkim Merkezleri 229

4) Diğer Tahkim Merkezleri 235

II- Arızî Tahkim 236

B) Kurumsal Tahkimde Uygulanacak Usûl Hukuku Kuralları 237

C) Kurumsal Tahkimde Uygulanacak Maddî Hukuk Kuralları 239

D) Tahkim Karşıtlığı 241

E) Tahkimin Geleceği 245


§ 6. TAHKİMİN FAYDALARI VE MAHZURLARI 247

A) Tahkimin Genel Olarak Faydaları 247

I- Hakemin Uyuşmazlık Konusu Hakkında Uzman Olması 247

II- Tahkim Yargılamasının Gizli Olması 248

1) Gizliliğin Önemi 248

2) Gizliliğin Anlamı 251

3) Gizliliği Koruma Yükümlülüğünün Dayanakları 253

4) Gizlilik Yükümlülüğünün Kapsamı 256

5) Gizlilik Yükümlülüğünün Kişisel Verilerin Korunması 

ile İlişkisi 258

6) Gizlilik Yükümlülüğünün İstisnaları 259

a) Tarafların Rızası 259

b) Tahkimle İlgili Olarak Mahkemede Görülen 

Davalar 259

c) Meslek Mensuplarının Bilgi Verme Yükümlülüğü 260

d) Açıklama Yükümlülüğünün Varlığı 260

e) Taraflardan Birinin Meşru Menfaatlerinin 

Korunması 261

f) Mahkeme Kararı 261

g) Kamu Yararı 261

III- Tahkimde Yargılama Usûlü Kurallarının Dava Yolundaki Kadar Şeklî ve Katı Olmaması 263

IV- Tahkimde Masrafların Düşük Olması 264

1) Tahkim Yargılamasındaki Yargılama Giderlerinin Toplamda Dava Yolundan Düşük Olması 264

2) Tahkim Davası Açılması Sırasında Harç Alınmaması 268

3) Hakem Kararının İcra Edilebilir Olduğuna İlişkin 

Belgenin Verilmesinde Harç Alınmaması 268

4) İptal ve Tenfiz Davası Açılması Sırasında Maktu Harç Alınması 269

5) Hakem Kararlarında Damga Vergisi 273

V- Tahkim Yargılamasının Hızlı Olması 274

1) Tahkim Yargılamasını Hızlandıracak Tedbirler ve Serî Tahkim 274

2) Tahkim Davasının Başında Yargılama Takvimi 

Yapılması 276

3) Kesin Süre Verilirken Hukukî Dinlenilme Hakkına Uyulması 279

VI- Hakem Kararının Bağlayıcı Olması 284

B) Milletlerarası Ticarî Tahkimin Özel Faydaları 284

I- Tarafların Eşitliği 284

II- Tarafsızlık 285

III- Yabancı Yargı Sistemlerinin Belirsizliklerinden Kaçınma 286

IV- Tahkim Dostu Hukuk Sistemlerini Seçebilme 286

V- Tahkim Dilini Seçebilme 287

VI- Hakem Kararının Tenfizinin Kolay Olması 287

C) Tahkimin Mahzurları 289

İKİNCİ BÖLÜM 

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİM  

VE YATIRIM TAHKİMİ

§ 7. MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMİN GELİŞİMİ 291

A) Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkime Yöneliş 291

B) Tahkime Yönelik Artan Talebin Karşılanması 295

C) Küçük Miktarlı Alacakları Konu Alan Ticarî İşlemlerin 

Artması 296

D) Elektronik Tahkim 297

I- E-adalet ve E-tahkim 297

II- ElektronikTahkimin Usûlî Sonuçları 301


§ 8. TAHKİM HUKUKUNDA UYUMLAŞMA 304


§ 9. YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ  ÇÖZÜMÜNDE 

TAHKİM 308

A) Yatırım Tahkiminin Milletlerarası Ticarî Tahkimden Farkı 308

B) Yatırım Ortamının İyileştirilmesinde Tahkimin Önemi 309

C) Türk Hukukunda Yatırım Tahkimi 311

I- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 311

II- Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanunun 312

D) İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Tahkim 314

I- Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Esasları 314

II- Yatırım Anlaşmasından Yararlanabilme Koşulları 315

1) Yatırımın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Bir İTYA Olması 315

2) Yatırımcının İTYA Kapsamına Giren ve Korunan Bir Yatırımcı Olması 315

3) İTYA’da Tanımlandığı Şekilde Bir Yatırım Yapılmış Olması 316

III- Yatırım Anlaşması Kapsamında Yatırımların Teşviki ve Korunması 317

1) Âdil ve Eşit Muamele İlkesi 317

2) En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet İlkesi 318

IV- Yatırım Anlaşması Kapsamında Milletlerarası Tahkim 319

1) Tahkim İradesinin Kaynağı 319

2) Tahkim İradesinin Kapsamı 323

E) Avrupa Birliği Hukukunda Yatırım Tahkimi 324

I- Avrupa Birliğinin Yatırım Tahkimine Yönelik Çekinceleri 324

II- Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Görüşü 330

III- Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Milletlerarası Ticarî Tahkimde Yetkilerini Genişletmesi 333

IV- Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Milletlerarası Ticarî Tahkim ile Milletlerarası Yatırım Tahkimi Arasında Yaptığı Ayırım 336

F) Yatırım Tahkiminde Zamanaşımı 338


§ 10. MİLLETLERARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM MERKEZİNDE TAHKİM 341

A) Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi 341

B) Uyuşmazlığın Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezinin Yetkisine Girmesi 343

I- Uyuşmazlığın Yatırımdan Kaynaklanması 343

II- Uyuşmazlığa Taraf Olan Devlet ile Yatırımcının Tahkime Başvurma Yönündeki Rızasını ICSID’e Yazılı Olarak Sunması 344

III- Tarafların ICSID Sözleşmesine Üye Devlet ile Başka Bir 

Üye Devletin Vatandaşı Olması 346

IV- Taraflar Arasında Hukukî Uyuşmazlık Olması 347

C) Hakem Kararına Uyulmadığı Takdirde Diplomatik Koruma Yoluna Başvurulması 347

D) Tahkime Başvurulması 349

I- Tahkim Talebinin Sunulması 349

II- Tahkim Talebinin İçeriği 349

III- Gider Avansının Yatırılması ve Yargılama Giderleri 350

IV- Tahkim Talebinin Kaydı ve Tebliği 351

E) Hakem Kurulunun Seçilmesi 352

I- Hakem Seçimi Yapılırken Dikkate Alınacak Hususlar 352

II- Hakemlerin Taraflarca Seçilmesi 353

III- Hakemleri İdarî Konsey Başkanının Seçmesi 355

IV- Seçilen Hakemin Onayının Alınması 355

V- Hakem Kurulunun Oluşumu ve Tarafsızlık Taahhüdü 355

VI- Hakemin Değiştirilmesi veya Reddi 356

VII- Hakem Kurulunda Oluşan Boşluğun Doldurulması 357

F) Hakem Kurulunun Yetkisine İtiraz Edilmesi 358

G) Duruşma Yapılması 359

H) Hakem Kurulunun Toplantıları ve Müzakereleri 360

I) Yargılama Usûlü Kuralları 360

J) Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk 361

K) Tahkim Yargılamasının Dili 363

L) İspat Yükü ve Delillerin Hakem Kuruluna Sunulması 363

I- İspat Yükü Kuralı 363

II- Delillerin Hakem Kuruluna Sunulması 365

M) Sürelerin Belirlenmesi 366

N) İtiraz Hakkından Feragat ve Davanın Takip Edilmemesi 367

O) Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi ve Sözlü Muhakeme 368

I- Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi ve Karşı Dava Açılması 368

II- Sözlü Yargılamanın Yapılması 370

P) Dava Dışı Kişilerin Tahkim Davasında Yazılı Beyanda 

Bulunması 371

R) İhtiyatî Tedbirler 374

S) Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması 376

T) Tahkikatın Tamamlanması ve Kararın Verilmesi 376

U) Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları 378

I- Hakem Kararının Yorumlanması 379

II- Hakem Kararının Tekrar Gözden Geçirilmesi 379

III- Hakem Kararının İptali 380

IV- Hakem Kararının Tamamlanması veya Düzeltilmesi 384

V) Hakem Kararının İcrasının Ertelenmesi 386

Y) Hakem Kararın Tanınması ve Tenfizi 387

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TAHKİM SÖZLEŞMESİ

§ 11. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 395

A) Tahkim Sözleşmesinin Tanımı 395

B) Tahkim Yargılamasının Temeli Olarak Tahkim Sözleşmesi, 

Soyut ve Somut Yetkilendirme 396

I- Tahkim İradesi 396

II- Tahkim Sözleşmesinin Olumlu Etkisi 399

III- Tahkim Sözleşmesinin Olumsuz Etkisi 400

1) Mahkemenin Tahkim İlk İtirazı Üzerine Davayı Usûlden Reddetmesi 400

2) Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa İlişkin Hükümlerin Uygulanmaması 402

IV- Tahkim Sözleşmesinin İhlâli Hâlinde Açılabilecek Davalar 406

C) Tahkim Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 408

D) Tahkim Sözleşmesinin Yorumu 413

I- Tahkim Yanlısı Yorum 413

II- Tahkim Sözleşmesinin Güven İlkesine Göre Yorumlanması 416


§ 12. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 425

A) Belirli Bir Hukukî İlişkiden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Hakkında Tahkim Sözleşmesi Yapılabilmesi 425

I- Tahkim Sözleşmesinin İlgili Olduğu Uyuşmazlığın Belirli Olması 425

II- Tahkim Şartının Lâfzının Kapsamlı Şekilde Yorumlanmaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti 427

III- Tahkim Sözleşmesinin Belirli Uyuşmazlıkları Kapsam Dışı Bırakması 428

B) Doğmuş veya Doğacak Uyuşmazlıklara İlişkin Tahkim Sözleşmesi veya Şartı 431

I- Tahkim Sözleşmesi veya Şartı 431

II- Doğmuş Uyuşmazlıkların Tahkime Sunulması 433

III- Doğacak Uyuşmazlıkların Tahkime Sunulması 434

IV- Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen Belgeye Tahkim Şartı Konulması 434

C) Tahkim Sözleşmesi veya Şartının Yazılı Olması 436

I- Genel Olarak Yazılılık Şartı 436

1) Yazılılık Şartının Sağlanması İçin Gereken Koşullar 436

2) Asıl Sözleşmede Tahkim Şartı İçeren Bir Belgeye 

Yollama Yapılması 441

3) İmzalanmamakla Birlikte Her İki Tarafça Koşullarına 

Uygun Olarak İfa Edilen Bir Sözleşmedeki Tahkim Şartı 450

4) Tahkim Şartı İçeren Sözleşme Önerisinin İhtirazi 

Kayıtla Kabul Edilmesi 450

5) Tahkim Şartı İçeren Sözleşme Önerisini Alan Tarafın 

Öneriyi Cevaplamamakla Birlikte Sözleşmeyi İfa Etmesi 451

6) Tahkim Sözleşmesinin Elektronik Ortama Geçirilmiş Olması 454

II- Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yazılılık Şartı 455

1) Tahkim Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması 455

2) Yazılı Şekil Şartının Sağlanması için Gereken Unsurlar 456

3) Davalının Yazılı Bir Tahkim Sözleşmesinin Varlığı İddiasına İtiraz Etmemesi 458

4) 805 Sayılı Kanuna Tâbi Tahkim Sözleşmesinin Türkçe Dilinde Olması 460


§ 13. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 467

A) Tahkim Sözleşmesinin Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlâka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması 467

B) Tahkim Şartının Genel İşlem Koşulları Denetimine Tâbi Olması 469

C) Tahkime Zımnen Rıza Gösterilerek İtiraz Hakkından Feragat Edilmesi 472


§ 14. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 480

A) Tahkim Sözleşmesinin Gerçek Kişi Tarafından Bizzat Yapılması 480

I- Sözleşme Ehliyetinin İlgilinin Millî Hukukuna Göre Tespit Edilmesi 480

II- Tam Ehliyetlilerin Tahkim Sözleşmesi Yapması 480

III- Sınırlı Ehliyetlilerin Tahkim Sözleşmesi Yapması 481

IV- Yabancı Kişilerin Tahkim Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 481

B) Tahkim Sözleşmesinin Kanunî Temsilci Tarafından Yapılması 482

I- Sınırlı Ehliyetsizlerin Tahkim Sözleşmesi Yapamaması 482

II- Tam Ehliyetsizlerin Tahkim Sözleşmesi Yapamaması 482

III- Veli, Vasi veya Kayyımın Tahkim Sözleşmesi Yapması 482

C) Tahkim Sözleşmesinin Akdî Temsilci Tarafından Yapılması 483

D) Tahkim Sözleşmesinin Tereke Yöneticisi Tarafından Yapılması 491

E) Tahkim Sözleşmesinin İflâs İdaresi Tarafından Yapılması 491

F) Tahkim Sözleşmesinin Şirketi Temsile Yetkili Olanlar 

Tarafından Yapılması 491

I- Kollektif Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Tahkim Sözleşmesi Yapması 491

II- Komandit Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Tahkim Sözleşmesi Yapması 492

III- Anonim ve Limited Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Tahkim Sözleşmesi Yapması 492

IV- Adî Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Tahkim Sözleşmesi Yapması 494

G) Tahkim Sözleşmesinin Ticarî Temsilci Tarafından Yapılması 496

H) Tahkim Sözleşmesinin Ticarî Vekil Tarafından Yapılması 496

I) Tahkim Sözleşmesinin Pazarlamacı Tarafından Yapılması 497

J) Tahkim Sözleşmesinin Simsar (Tellal) Tarafından Yapılması 498

K) Tahkim Sözleşmesinin Komisyoncu Tarafından Yapılması 498

L) Tahkim Sözleşmesinin Acente Tarafından Yapılması 499

M) Tahkim Sözleşmesinin Kaptan Tarafından Yapılması 500

N) Tahkim Sözleşmesinin Kat Maliklerini Temsilen Yönetici Tarafından Yapılması 501

O) Tahkim Sözleşmesinin İdare Tarafından Yapılması 506


§ 15. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLAR DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 508

A) Tahkim Sözleşmesinin Üçüncü Kişileri Bağlamaması 508

B) Asıl Sözleşmenin Devri veya Sözleşmeye Katılmada Tahkim Sözleşmesi 510

C) Tahkim Sözleşmesinin Haleflere Etkisi 511

I- Tahkim Sözleşmesinin Taraflarından Birinin Ölümü 511

II- Tahkim Sözleşmesinin Taraflarından Birinin Şirket 

Birleşmesi Yapması 512

III- Tahkim Sözleşmesinin Taraflarından Birinin İflâsı 513

1) İflâsın Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliğini Etkilememesi 513

2) Taraflardan Birinin İflâsı Hâlinde Sürmekte Olan Tahkim Davasının Durumu 514

IV- Tahkim Sözleşmesinin Taraflarından Birinin Alacağını Devretmesi 515

1) Borçlunun Alacağı Devralana Karşı Tahkim 

Sözleşmesine Dayanması 515

2) Alacağı Devralanın Borçluya Karşı Tahkim 

Sözleşmesine Dayanması 517

V- Tahkim Sözleşmesinin Sigortacıya Etkisi 519

D) Tahkim Sözleşmesinin Sübjektif Kapsamının Belirlenmesi ve Üçüncü Kişiye Teşmili 520

I- Tahkim Sözleşmesinin Üçüncü Kişiye Teşmili 520

II- Dürüstlük Kuralına Göre Tahkim Sözleşmesine Rıza Gösterilmesi 522

III- Zımnî Rıza Teorisi 525

IV- Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 526

V- Temsil Olunan-Temsilci İlişkisi 533

VI- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 533

VII- Grup Şirketler Doktrini 534

VIII- Bağlantılı Sözleşmeler 536

IX- Şirket Esas Sözleşmesindeki Tahkim Şartı 538

E) Tahkim Sözleşmesinin Şeklî ve Maddî Geçerliliğine 

Uygulanacak Hukuk 539

1) Geleneksel Kanunlar İhtilafı Yaklaşımı 541

2) Milletlerarası Özel Hukukun Maddî Kuralları 541

3) Tarafların Ortak İradesi (Fransız Yaklaşımı) 541

4) Milletlerarası Tahkim Uygulaması 541

F) Tahkim Sözleşmesinde İmzası Bulunmayan Davalının Tahkim Şartının Kendisine Teşmili Talebiyle Tahkim İtirazında Bulunması 541

G) Mahkemenin, Davalının Tahkim Şartıyla Bağlı Olmadığına 

Karar Vermesi 542


§ 16. TAHKİM SÖZLEŞMESİNE DEVLET VEYA DEVLET KURUMLARININ TARAF OLMASI 545

A) Tahkim Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Devletlerin Durumu 545

B) Devletin Yargı Yetkisinden Bağışıklığı ve Tahkim 550

I- Yargı Yetkisinden Bağışıklığı Belirlemede Esas Alınan Ayırımlar 550

1) Devletin Otorite İşlemleri 551

2) Devletin İşletme İşlemleri 551

3) Devletin Yargı Bağışıklığı İlkesi 552

4) Mahkemelerin Yardım ve Denetimine Başvurulması Gereken Hâllerde Devletin Yargı Bağışıklığı İlkesi 555

5) Devletin İcra Bağışıklığı İlkesi 556

II- Milletlerarası Belgelerde Devletin Yargı Yetkisinden Bağışıklığına Ilişkin Düzenlemeler 557

1) Milletlerarası Hukuk Komisyonu Taslağı 557

2) Uluslararası Hukuk Derneğinin Devlet Bağışıklığına İlişkin Sözleşme Taslağı 559

3) Devlet Bağışıklığına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 560

4) Devletlerin Yargı Yetkisinden Bağışıklığına İlişkin Amerikalılar Arası Taslak Sözleşme 562

III- Tahkimle İlgili Milletlerarası Sözleşmelerde Devletin Yargı Yetkisinden Bağışıklığına İlişkin Düzenlemeler 562

1) Genel Olarak 562

2) 1965 Tarihli Washington Sözleşmesi 563

3) 1958 Tarihli New York Sözleşmesi 566

a) Genel Olarak New York Sözleşmesinde Devletin Yargı Yetkisinden Bağışıklığı 566

b) Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesine Uygun Yorum 571

c) Tenfiz Dostu Yorum 571

4) Milletlerarası Uyuşmazlıkların Pasifik Çözümü Hakkında 1899 ve 1997 Tarihli Lahey Sözleşmeleri 577

IV- İç Hukuk Düzenlemelerinde Devletin Yargı Yetkisinden Bağışıklığına İlişkin Düzenlemeler 577

C) Devletin Yargı Bağışıklığının Tahkim Bakımından Değerlendirilmesi 584

D) Tahkim Sözleşmesi Yapan Devletin Cebrî İcradan Bağışıklığının Değerlendirilmesi 586

I- Hakem Kararına Taraf Olan Devletin Mallarının Cebrî 

İcradan Bağışıklığı Sorunu 586

II- Cebrî İcradan Egemenlik Bağışıklığı İtirazından Feragat Edilmesi 588

III- Ticarî Amaçla Kullanılan Mallarda Cebrî Icradan Egemenlik Bağışıklığı 591

IV- Ayrı Tüzel Kişiliği Olan Devlet Kurumlarına Ait Mallarda Cebrî İcradan Egemenlik Bağışıklığı 592

V- Türk Hukukunda Devlet Mallarının Cebrî İcradan 

Bağışıklığı 593

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TAHKİM İLK İTİRAZI

§ 17. TAHKİM İLK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 595

A) Tahkim Sözleşmesi Olmadığı Hâlde Mahkemede Görülmekte Olan Davada Tarafların Tahkime Başvurmaya Karar Vermesi 595

B) Taraflar Arasında Tahkim Sözleşmesi Olduğu Hâlde Mahkemede Dava Açılması Durumunda Tahkim İlk İtirazı 596

C) Tahkim İlk İtirazında Bulunma Süresi 599

D) Tahkim İlk İtirazının Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması Gerektiği 601


§ 18. TAHKİM İLK İTİRAZI ÜZERİNE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER 608

A) Tahkim İlk İtirazının Yetkili Mahkemede İncelenmesi 608

B) Mahkemenin Tahkim İlk İtirazı Sebebiyle Tahkim Sözleşmesinin Hükümsüz, Tesirsiz veya Uygulanmasının İmkânsız Olup Olmadığını İncelemesi 612

C) Mahkemenin Tahkim İlk İtirazını Kabul Etmesi Sebebiyle Davanın Usûlden Reddine Karar Vermesi 623

D) Tahkim İlk İtirazının Kabulüyle Davanın Usûlden Reddine Dair Mahkeme Kararının Bağlayıcılığı 625

E) Davanın Usûlden Reddinde Yargılama Giderleri 627

F) Davanın Usûlden Reddinden Sonra Davacının Tahkim Davası Açması 627

I- Tahkimde Açılan Davanın Mahkemede Açılan Davanın Devamı Olması 627

II- Tahkimde Açılan Davanın Mahkemede Açılan Davanın Devamı Olmaması 629

III- Tahkimde Açılan Davada Tahkim Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Tazminat İstenmesi 632

G) Mahkemenin Tahkim İlk İtirazını Reddetmesi 633


§ 19. AYNI DAVANIN HEM TAHKİMDE  HEM MAHKEMEDE AÇILMASI 634

A) Tahkimde Derdestlik Doktrini 634

B) Paralel Davaların Tespitinde Ayniyet veya Benzerlik Testi ile Tenfiz Etkileri Testi 635

C) Aynı Davanın Mahkemede ve Tahkimde Derdest Olması 636

I- Aynı Davanın Önce Mahkemede Daha Sonra Tahkimde Açılması 636

II- Önce Tahkimde Açılan Davanın Mahkemede Açılmadan 

Önce Hakemlerin Yetkisine İtiraz Edilmesi 639

III- Aynı Davanın Önce Tahkimde Daha Sonra Mahkemede Açılması 639

D) Aynı Davanın İki Ayrı Tahkim Davasında Derdest Olması 641


§ 20. TAHKİM İLK İTİRAZINI İNCELEYEN MAHKEMENİN TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ 

İNCELEMESİ 647

A) Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliğinin İncelenmesinde Uygulanacak Hukuk 647

B) Tahkim Sözleşmesinin Hükümsüz Olması 650

C) Tahkim Sözleşmesinin Tesirsiz Olması 654

D) Tahkim Sözleşmesinin Uygulanmasının İmkânsız Olması 655

I- Patolojik Tahkim Şartlarının Tahkim Yanlısı Yorumla Kurtarılması 655

II- Taraflara Seçim Hakkı Veren Tahkim Sözleşmeleri 659

1) Tahkim Sözleşmesinde Mahkeme veya Tahkime Başvurulması Konusunda Taraflara Seçim Hakkı Tanınması 659

2) Tahkim Sözleşmesinde Farklı Tahkim Merkezlerine Başvurulması Konusunda Taraflara Seçim Hakkı Tanınması 662

III- Tahkim Sözleşmesinin Arabuluculuk ile 

Kademelendirilmesi 663

IV- Tahkim Sözleşmesinde Taraflara Aynı Zamanda 

Mahkemede Dava Açma Yetkisi Verilmesi 673

V- Tahkim Sözleşmesinde Tahkim Kuralları veya Tahkim Kurumunun Hatalı Belirlenmesi 683

VI- Tahkim Sözleşmesinde Hakemlerin Nasıl Atanacağı Konusunda Belirsizlik Olması 693

VII- Tahkim Sözleşmesinde Tahkime Başvurma Yetkisinin Yalnızca Taraflardan Birine Verilmesi 695

VIII- Tahkim Sözleşmesinin Taraflarından Birinin Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunması 702

IX- Tahkim Sözleşmesinin Tarafların Eşitliği ve Hukukî Dinlenilme Hakkına Aykırı Hükümler İçermesi 708

BEŞİNCİ BÖLÜM 

HAKEMLERİN YETKİSİZLİĞİ İTİRAZI

§ 21. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ASIL SÖZLEŞMEDEN AYRILABİLİRLİĞİ 711

A) Genel Olarak Tahkim Sözleşmesinin Bağımsızlığı 711

B) Tahkim Şartının Tam Bağımsızlık Kazanması 713

C) Tahkim Şartının Asıl Sözleşmeden Ayrılabilirliği 714

D) Ayrılabilirlik Doktrininin Kaynağı 716


§ 22. AYRILABİLİRLİK İLKESİ İLE HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ 718

A) Tahkim Şartının Yardımcı Şart Niteliği 718

B) Ayrılabilirlik Doktrininin Önemi 720

C) Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 722

I- Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesinin Olumlu Etkisi 722

II- Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesinin Olumsuz Etkisi 723

III- Hakemlerin Yetkisizlik İtirazını Ön Sorun Şeklinde veya Esasa İlişkin Kararda İncelemesi 725

IV- Yetkisizlik İtirazının Ön Sorun Şeklinde İncelenmesi Hâlinde Tahkim Yargılamasının İki Aşamaya Ayrılması 727

V- Yetkisizlik İtirazını Ön Sorun Şeklinde İnceleyen 

Hakemlerin Verdiği Kararın Kesin Hüküm Etkisi 728

VI- Hakemin Yetkili Olduğuna Karar Vermesi Durumunda Tarafların Seçenekleri 729

D) Ayrılabilirlik ilkesi ile Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi İlkesi Arasındaki Farklar 731

E) Ayrılabilirlik Doktrininin Sınırları 736


§ 23. MUKAYESELİ HUKUK SİSTEMLERİNDE VE MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERDE TAHKİM 

ŞARTININ AYRILABİLİRLİĞİ 743

A) Mukayeseli Hukuk Sistemlerindeki Mevzuatın Gelişim Süreci 743

B) Mukayeseli Hukuk Sistemlerindeki Emsal Mahkeme İçtihatları 

ve Doktrinde Tahkim Şartının Ayrılabilirliği 746

C) Tahkime İlişkin Milletlerarası Sözleşmelerde Tahkim Şartının Ayrılabilirliği 752

D) Tahkim Kuralları ve Şartlarında Tahkim Şartının Ayrılabilirliği 755

E) Tahkim Sözleşmesinin Ayrılabilirliğinin Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi Üzerindeki Etkisi 757

F) Mukayeseli Hukuk Sistemlerindeki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 759


§ 24. HAKEMLERİN YETKİLİ OLMADIĞINA KARAR 

VERMESİ 766

A) UNCITRAL Model Kanunundaki Düzenleme 766

I- Hakemlerin Yetkisinin Uyuşmazlığın Esasından Önce İncelenmesi 766

II- Hakemin Yetkili Olduğuna Dair Kararına İtiraz Üzerine Mahkemece Yapılacak İncelemenin Usûlü 768

III- Hakemin Yetkili Olduğuna Dair Kararına Karşı Mahkemeye İtiraz Etmeyerek İptal Davası Açılması 769

B) Mukayeseli Hukuk Sistemlerindeki Düzenleme 770

C) Türk Hukukundaki Düzenleme 771

D) Hakemlerin Yetkisizlik Kararının İptalinden Sonra Tahkim Davasının Sürmesi 772

E) Mahkemenin Tahkim Sözleşmesi Sebebiyle Davanın Usûlden Reddine Karar Vermesinden Sonra Hakemlerin Yetkisizlik 

Kararı Vermesi 774


§ 25. TÜRK HUKUKUNDA TAHKİM ŞARTININ AYRILABİLİRLİĞİ VE HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ 777

A) Tahkim Sözleşmesine Karşı Asıl Sözleşmenin Geçerli Olmadığı İtirazının Yapılamaması 777

B) Hakem veya Hakem Kurulunun Yetkisine İtiraz Edilmesi 778

C) Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Yapılan İtirazı Karara 

Bağlama Yetkisi 779

D) Hakemlerin Yetkisizlik İtirazını Ön Sorun Şeklinde İncelemesi 780

E) Tahkim Sözleşmesinin Asıl Sözleşmeden Bağımsızlığına İlişkin Yargıtay Kararları 781

ALTINCI BÖLÜM 

TAHKİME ELVERİŞLİLİK

§ 26. TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİN SINIRI 785

A) Tahkime Elverişliliğin Anlamı 785

I- Tahkime Elverişli Konuların Sınırının Belirlemesi 785

II- Objektif Tahkime Elverişlilik 789

III- Sübjektif Tahkime Elverişlilik 790

B) Mahkemece Tahkime Elverişliliğe Uygulanacak Hukuk 790

C) Tahkime Elverişliliğin Genel Sınırı 791


§ 27. FARKLI HUKUK ALANLARINDA TAHKİME ELVERİŞLİLİK 795

A) Antitröst ve Rekabet Hukukunda Tahkime Elverişlilik 795

B) Sermaye Piyasası Hukukunda Tahkime Elverişlilik 798

C) Marka ve Patent Hukukunda Tahkime Elverişlilik 801


§ 28. TAHKİME ELVERİŞLİ UYUŞMAZLIKLAR 805

A) Tahkime Elverişliliğin Gelişimi 805

B) Genel Olarak Tahkime Elverişlilik 806

I- Tahkime Elverişliliğin İleri Sürülmesi 806

II- Tahkime Elverişliliğin Tahkim Sözleşmesinin 

Geçerliliğinden Farkı 807

III- Tahkime Elverişliliğe İlişkin Mülga ve Meri Mevzuat Hükümleri 808

IV- Taşınmaz Mallar Üzerindeki Aynî Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar 810

V- İki Tarafın İradelerine Tâbi Olan Hukukî İşlem veya 

İlişkiler Hakkındaki Uyuşmazlıklar 819

1) Tarafların Üzerinde Serbest Tasarruf Edebileceği Uyuşmazlıklar 819

2) Çekişmesiz Yargı İşleri 820

3) Manevî Tazminat Talepleri 821

4) Fahiş Cezaî Şartın İndirilmesi Talepleri 822

C) İcra Hukukunda Tahkime Elverişlilik 824

I- İtirazın İptali Davası 824

1) Tahkim Sözleşmesinin Varlığına Rağmen İlâmsız İcra Takibi Yapılması 824

2) İtirazın İptali Davasının Tahkime Elverişliliği 826

3) İtirazın İptali Davasına Bakan Hakemlerin İcra İnkâr Tazminatına Hükmetmesi 828

4) Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 829

5) Görüşlerin Değerlendirilmesi 833

II- İtirazın Kaldırılması Talebi 837

III- Borçtan Kurtulma Davası 839

IV- Menfî Tespit ve İstirdat Davası 840

V- Diğer Takip Hukuku Davaları 841

D) İflâs Hukukunda Tahkime Elverişlilik 841

I- İflâs Davasının Tahkime Elverişli Olmaması 841

II- İflâs Davasından Önce Alacağın Tahsili İçin Tahkim Davası Açılması 843

1) Hakem Kararı Verildikten Sonra Borçluya Karşı İflas Takibi Yapılması 843

2) Hakem Kararı Verilmeden Önce Borçluya Karşı İflâs Takibi Yapılması 844

III- Tahkim Davası Açılmadan Önce Alacağın Tahsili İçin İflâs Takibi Yapılması 845

1) İflâs Kararının Tahkim Sözleşmesini Geçersiz Hâle Getirmemesi 845

2) Genel İflâs Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması 

Talebinin Tahkim Davasında Görülemeyeceği Görüşü 846

3) Genel İflâs Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması 

Talebinin Tahkim Davasında Görülebileceği Görüşü 850

E) Şirketler Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar 859

I- Pay Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Tahkimle Çözülmesi 859

1) Anonim Şirket Pay Sahipleri Sözleşmesindeki Tahkim Şartının Bağlayıcılığı 859

2) Pay Devrinden Doğan Uyuşmazlıklar 860

II- Anonim Şirket Esas Sözleşmesindeki Tahkim Şartının Bağlayıcılığı 861

III- Anonim Şirket Esas Sözleşmesindeki Tahkim Şartının Unsurları 865

IV- Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Geçersizliğinin Tespiti Davalarının Tahkime Elverişliliği 867

V- Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının İptali ve Geçersizliğinin Tespiti Davalarının Tahkime Elverişliliği 875

VI- Konusu Malvarlığı Haklarına İlişkin Olan Uyuşmazlıklar 876

1) Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Tahkime Elverişlilik 876

2) Sorumluluk Davalarında Tahkime Elverişlilik 877

VII- Diğer Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkime Elverişlilik 880

1) Şirketler Hukukuna Özgü Çekişmesiz Yargı İşleri 880

2) Sona Erme Davaları 880

4) Çıkma ve Çıkarılma Davaları 883

F) İş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar 883

I- Tahkim Sözleşmesinin İş Sözleşmesinin Yapılması veya Devamı Sırasında Yapılması 883

II- İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra Yapılan İbra Sözleşmesine Tahkim Şartı Konulması 892

G) Taksitle Satış Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar 902

H) Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Tazminat Uyuşmazlıkları 902

I) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Yapılan 

Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar 903

J) Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar 906

K) Taşıma Sözleşmesi ve Konişmentodan Doğan Uyuşmazlıklar 911

L) Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar 911

M) Taşınmaz Kira Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar 914

I- Kira Bedelinin Tespiti Davaları 914

II- Kira Alacağı Davaları 916

III- Tahliye Davaları 918

N) Avukatlık Ücret Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar 919


§ 29. TAHKİMDE SÖZLEŞMELERDEKİ BOŞLUKLARIN  DOLDURULMASI 921

A) Hakemlerin Sözleşmeleri Tamamlama ve Uyarlama Yetkisi 921

I- Sözleşmelerdeki Boşlukların Doldurulması 921

II- Sözleşmenin Uyarlanması 922

B) UNCITRAL Model Kanunu Bakımından Durum 925

C) Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler 928

D) Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 931

E) Türk Hukukunda Tahkim Yoluyla Sözleşmedeki Boşlukları Doldurulması ve Sözleşmenin Uyarlanması 933

YEDİNCİ BÖLÜM 

HAKEM VEYA HAKEM KURULU

§ 30. HAKEM SEÇİMİ 941

A) Hakem Kurulunun Oluşumu 941

I- Hakemlerin Sayısı 941

II- Hakemlerin Seçimi 947

1) Hakemlerin Taraflarca Seçilmesi 947

2) Hakemlerin Mahkemece Seçilmesi 956

3) Hakemlerin Üçüncü Kişi veya Kurum Tarafından Seçilmesi 963

4) Tahkim Sözleşmesinde Hakem veya Hakemlerin Ad ve Soyadlarının Belirtilmiş Olması 964

B) Hakem Olarak Seçilebilecek Kişiler 967

I- Hakem Olma Konusunda Kanunla Öngörülen Kısıtlamalar 968

II- Hakem Olma Konusunda Tarafların Anlaşmasıyla Öngörülen Kısıtlamalar 972

C) Hakem Sekreterinin Seçilmesi 978

I- Arızî Tahkimde Hakem Sekreteri 978

II- Kurumsal Tahkimde İdarî Sekreter 979


§ 31. HAKEMİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 981

A) Genel Olarak Hakemin Görevinin Sona Erme Sebepleri 981

B) Hakemin Görevinden Çekilmesi 982

C) Hakemin Görevinin Tarafların Anlaşmasıyla Sona Erdirilmesi 984

D) Hakemin Reddi 987

I- Genel Olarak 987

II- Hakemin Seçilmesinde Dikkate Alınan Bir Kıstas Olarak Bağımsızlık ve Tarafsızlık 988

III- Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Önyargı Kavramları 989

1) Bağımsızlık 990

2) Tarafsızlık 992

3) Önyargı 994

4) Taraflarla Eşit Mesafede Olunması 994

IV- Hakemlerin Tarafsızlık Ölçütlerinin Hâkimlerden Farklı Olması 994

V- Hakemlerin Tarafsızlığı Kuralı 998

VI- Hakemin Tarafsızlığından Şüphe Edilmeyi Haklı Gösteren Durum ve Koşullar 1000

VII- Tarafın Seçtiği Hakem 1002

VIII- Hakemlerin Ret Sebeplerini Açıklama Yükümlülüğü 1007

IX- Hakemin Reddi Hakkından Feragat Edilmesi 1010

1) Hakemi Reddetme Hakkından Hak Doğmadan Önce Feragat Edilememesi 1010

2) Hakemin Reddi Talebinin Süresinde Yapılmaması Sebebiyle Hakemin Reddi Hakkından Feragat Edilmesi 1012

3) Tarafsızlığından Şüphe Edilmeyi Haklı Gösteren 

Koşulları Taşıyan Hakemin Seçilmesi Sebebiyle Reddi Hakkından Feragat 1013

X- Hakemin Tarafsız ve Bağımsız Olmadığının İptal veya 

Tenfiz Davasında İleri Sürülmesi 1015

1) Hakemin Tarafsız Olmaması Yüzünden Hakem 

Kararının İptali 1015

2) Hakemin Tarafsız Olmaması Yüzünden Hakem 

Kararının Tenfizi Talebinin Reddi 1018

XI- Tahkim Kurallarında Hakemlerin Reddi Usûlü 1020

XII- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Hakemin Reddi 1024

1) Hakemin Reddi Sebepleri 1024

2) Hakemin Reddi Usûlü 1031

3) Hakemin Reddinde Süre 1031

4) Ret Talebinin Karşı Tarafa Bildirilmesi 1032

5) Hakem Kurulunda Karar Çoğunluğunu Ortadan Kaldırmayacak Sayıda Hakemin Reddi 1033

6) Tek Hakemin Baktığı Tahkim Davasında Hakemin veya Hakem Kurulunda Karar Çoğunluğunu Ortadan Kaldıracak Sayıda Hakemin Reddi 1035

7) Mahkemenin Hakem veya Hakem Kurulunun Reddi Talebini İncelemesi Sırasında Tahkim Davasının Durumu 1036

E) Hakemin Ölümü 1040

F) Yeni Hakem Seçilmesi 1041

I- Yeni Hakemin Seçilme Usûlü 1041

II- Hakemin Değiştirilmesinden Önce Yapılan Usûl İşlemlerinin Geçerli Olması 1042

G) Aksak Hakem Kurulu 1043

I- Hakem Kurulunun Eksik Üyeli Hâle Gelmesi 1043

II- Aksak Hakem Kurulunun Gözetmesi Gereken Dengeler 1044

III- HMK Uyarınca Mahkemeden Hakemin Yetkisinin Sona Erdirilmesinin İstenerek Hakem Kurulundaki Eksikliğin Tamamlanması 1050


§ 32. HAKEMLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 1051

A) Genel Olarak Hakemlerin Hukukî Sorumluluğu 1051

B) Tarafların Eşitliği İlkesi ve Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet Edilmeyerek Hakem Kurulunca Tahkim Sözleşmesinin İhlâl Edilmesi 1053

C) Tahkim Kanunlarında Hakemlerin Hukukî Sorumluluğu ve Hakem Sözleşmelerindeki Sorumsuzluk Şartları 1055

D) Hakem Kararının Verilmesinde Makul Olmayan Ölçüde 

Gecikme 1059

E) Tahkim Kurumlarının Hukukî Sorumluluğu ve Sorumsuzluk Şartları 1061

F) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Hakemlerin Hukukî Sorumluluğu 1064


§ 33. HAKEM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA  HAKEMLERİN 

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1071

A) Hakem Sözleşmesi 1071

I- Hakem Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 1071

II- Hakem Sözleşmesinin Kurulması 1073

III- Hakem Sözleşmesinin Geçerliliği 1074

B) Hakemlerin Hakları 1076

I- Hakemin Ücret Alma Hakkı 1077

1) Hakem Ücretinin Hukukî Dayanağı 1077

2) Tarafların Hakem Ücretinden Müteselsil Sorumlu 

Olması 1077

3) Hakem Ücretinin Belirlenmesi 1079

4) Hakem Ücretinin Hakem Kararında Hatalı Gösterilmesi Durumunda Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açılması 1085

5) Hakemlerin Hakem Ücretlerinin Tahsili İçin Hakem Kararına Dayanarak Taraflara Karşı İlâmlı İcra Takibi Yapamaması 1088

6) Hakem Sekreterliği Ücretinin Belirlenmesi 1089

7) Hakem Ücretinin Hak Edilmesi 1091

II- Yargılama Giderlerinin ve Gerektiğinde Gider Avansının Yatırılmasını İsteme Hakkı 1093

III- Hakemin Manevî Hakları 1093

C) Hakemlerin Yükümlülükleri 1094

I- Tahkim Yargılamasının Usûle Uygun Olarak Yürütülmesi Yükümlülüğü 1094

II- Hakemin Tahkim Yargılamasında Şahsen İfâ 

Yükümlülüğü 1095

III- Özen Yükümlülüğü 1097

IV- Sadakat Yükümlülüğü 1099

V- Sır Saklama Yükümlülüğü 1099

VI- Tahkim Yargılamasıyla İlişkili Olarak Taraflara Bilgi Verme ve Aldıklarını İade Etme Yükümlülüğü 1103

VII- Tarafların İradesine Uyma Yükümlülüğü 1104


§ 34. HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR 1107

A) Hakemlerin Etik Sorumluluğu 1107

B) Tahkim Yargılamasını Âdil ve Verimli Şekilde Yürütme 1109

C) Tarafsızlığını Etkileyebilecek veya Taraflı Olduğu İzlenimi Verebilecek Tüm Menfaat Çatışmaları yahut İlişkilerini 

Açıklama 1113

D) Taraflarla Olan İlişkilerde Uygunsuz Durum ve Görünümden Kaçınma 1115

E) Tahkim Yargılamasında Tarafların Eşitliğini Gözetme ve Taraflara Hukukî Dinlenilme Hakkını Tanıma 1117

F) Tarafların Sulhe veya Arabuluculuğa Teşviki 1118

I- Hakemin Tarafları Sulh veya Arabuluculuğa Teşvik 

Yetkisi 1118

II- Sulh veya Arabuluculuğa Teşvikin Zamanı 1120

III- Sulh veya Arabuluculuğa Teşvikin Usûlü 1120

G) Âdil ve Bağımsız Karar Verme 1122

H) Tahkim Yargılamasına Duyulan Güveni ve Tahkimin Gizliliğini Koruma 1122

I) Ücret ve Masraflar Hakkında Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma 1123

J) Tahkim Hizmetleriyle İlgili Tanıtım Faaliyetlerinin Doğru ve Gerçeğe Uygun Olması 1123

K) Taraf Hakemleri ile Hakem Kurulu Başkanının Etik İlkelere Uyması 1123

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

TAHKİM DAVASI

§ 35. TAHKİM YARGILAMASINDA ÂDİL YARGILANMA 

HAKKI 1159

A) Tahkim Yargılamasında Geçerli Olan Temel Yargı Hakları 1159

B) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. Maddesindeki Hakların Tahkimle Bağdaşması 1159

C) Tahkim Sözleşmesi Yapılmasının İHAS’ın Uygulanmasından Vazgeçme Sonucunu Doğurup Doğurmadığı 1160

I- Adalete Erişim Hakkı 1160

II- Davanın Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Görülmesini İsteme Hakkı 1160

III- Tahkimde Âdil Yargılanma Hakkı 1163

1) Tahkimde Âdil Yargılanma Hakkının Gözetilmesi 1163

2) Tahkim Sözleşmesi Yapılmasının Âdil Yargılanma Hakkından Feragat Edilmesi Sonucunu Doğurmaması 1166

3) İhlâl Edilmeden Önce Feragat Edilebilen Âdil 

Yargılanma Güvenceleri 1167

4) İhlâl Edildikten Sonra Feragat Edilebilen Âdil 

Yargılanma Güvenceleri 1169

D) Tahkim Yargılamasında İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Gözetilmesi 1172

I- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Tahkim Yargılamasında Uygulanma Kabiliyeti 1172

II- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Türk Tahkim 

Hukukunda Uygulanma Kabiliyeti 1181

E) İhtiyarî Tahkimde İHAS’ın İhlâlinden Dolayı Devletin Sorumluluğu 1181

F) New York Sözleşmesine Göre Tahkimde Âdil Yargılanma Esasları 1185

G) Tahkimde Tarafların Eşitliği İlkesi 1186

H) Tahkimde Hukukî Dinlenilme Hakkı 1190

I) Tahkimde Dürüst Yargılanma Şartları, Âdil Tahkim İlkesi ve 

Lex Proceduralia 1193


§ 36. TAHKİM YARGILAMASINDA  YARGILAMA USÛLÜ KURALLARI 1196

A) Yargılama Usûlü Kurallarının Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestliği 1196

B) Tahkim Yargılamasına Uygulanacak Yargılama Usûlü Kurallarının Belirlenmesi 1197

C) Hakem veya Hakem Kurulunun Tahkim Yargılamasını Sevk ve İdare Etmesi 1202

D) Hakem Kurulu Başkanının Görevleri 1204

I- Tahkim Yargılamasının Düzenli Şekilde Yönetilmesi 1204

II- Yargılama Usûlü İle İlgili Konularda Karar Verilmesi 1205

III- Duruşmaların Yönetilmesi 1206

IV- Müzakerelerin Yönetilmesi 1207

V- Hakem Kararının Yazılması 1208

E) Tahkim Yargılama Usûlünün Ana Aşamaları 1209

F) Tahkim Yargılamasında Uygulanacak Usûl İlkeleri 1212

I- Tasarruf İlkesi 1212

II- Taleple Bağlılık İlkesi 1212

III- Taraflarca Getirilme İlkesi 1213

IV- Hakemin Davayı Aydınlatma Ödevi 1214

V- Doğrudanlık İlkesi 1215

VI- Yazılılık ve Sözlülük İlkesi 1216

VII- Usûl Ekonomisi İlkesi 1216

G) Tarafların İyi Niyet ve Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü 1217

H) Hakemin Hukuku Re’sen Uygulaması ve Hukuk Bilgisi 1219

I- Hakemin Hukuku Re’sen Uygulaması 1219

II- Hakemin Uygulayacağı Hukuk Hakkındaki Bilgisi 1224

III- Hakemin Sürpriz Karar Verme Yasağı 1225

I) Tahkim Yargılamasına Uygulanacak Usûl Hukuku 1229

J) Tahkim Yerinin Seçimi 1231

K) Tahkim Yargılamasında Uygulanacak HMK Hükümleri 1235

L) Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 1236


§ 37. HAKEM KARARININ VERİLME SÜRESİ 1238

A) Tahkim Süresinin Amacı 1238

B) Tahkim Süresinin Başlangıcı 1243

C) Tahkim Süresinin Sonu 1246

D) Tahkim Süresinin Uzatılması 1248

I- Tahkim Süresinin Tarafların Anlaşmasıyla Uzatılması 1248

II- Tahkim Süresinin Mahkeme Kararıyla Uzatılması 1253

E) Tahkim Süresini Durması 1258

F) Tahkim Süresinin Adlî Tâtilde İşlemesi 1259


§ 38. TAHKİMDE DAVA AÇILMASI 1261

A) Tahkim Yargılamasında Taraflar 1261

B) Tahkim Davasının Açılma Tarihi 1262

C) Tahkim Davasının Başlaması 1263

I- Davacının Usûlüne Uygun Şekilde Tahkim Davası Açması 1263

II- Davacının Tahkim Talebiyle Tahkime Başlaması 1264

III- Davacının Dava Dilekçesiyle Tahkime Başlaması 1268

IV- Tahkim Dava Dilekçesinin İçeriği 1268

V- Dava Dilekçesinin Verilme Süresi 1270

VI- Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Yazılması 1271

VII- Delilerin Sunulması ve Gösterilmesi 1271

D) Tahkim Davasına Cevap Verilmesi 1272

I- Tahkim Talebine Karşı Cevap Verilmesi ve Karşı Dava Açılması 1272

II- Tahkim Dava Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi 

Verilmesi 1273

III- Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçelerinin 

Verilmesi 1274

IV- Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi 1276

E) Tahkim Davasında Avukatla Temsil Edilme Hakkı 1277

F) Tahkim Davasının Açılmasının Hukukî Sonuçları 1278

I- Hakemlerde Dava Açılmasının Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları 1278

1) Zamanaşımının Kesilmesi 1278

2) Hak Düşürücü Sürenin Korunması 1279

3) Davalının Temerrüde Düşmesi 1279

II- Hakemlerde Dava Açılmasının Usûl Hukuku Bakımından Sonuçları 1279

1) Hakem Sözleşmesi Yapan Hakemlerin Davayı İnceleme Zorunluluğu 1279

2) Dava Şartlarının Tahkim Davasının Açıldığı Tarihe 

Göre Belirlenmesi 1279

3) Tahkim Davasının Açıldığı Tarihteki Duruma Göre 

Karara Bağlanması 1280

4) Derdestliğin Başlaması 1281

G) Davacının Tahkim Davasını Geri Alması 1281

I- Tahkimde Davanın Geri Alınmasının Mümkün Olması 1281

II- Tahkimde Davalının Açık Rızası Olmadan Davanın Geri Alınabilmesi 1282

III- Davalının Davanın Geri Alınmasına İtiraz Etmesi 1285

H) Tahkimde İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi 1285

I) Tahkimde Karşı Dava Açılması 1290

I- Karşı Dava Açılması İçin Gereken Koşullar 1290

II- Karşı Davanın İncelenme Usûlü 1293


§ 39. TAHKİM YARGILAMASINDA  TEBLİGAT YAPILMASI 1298

A) Taraflara Usûlüne Uygun Şekilde Tebligat Yapılmasının 

Önemi 1298

B) HMK Kapsamında Tahkimde Tebligat Yapılması 1302

C) MTK Kapsamında Tahkimde Tebligat Yapılması 1305


§ 40. TAHKİM YARGILAMASINA  HAZIRLIK 

DÜZENLEMELERİ 1307

A) Görev Belgesi 1307

I- Görev Belgesinin Düzenlenmesi 1307

II- Görev Belgesinin Hukukî Niteliği 1310

III- Görev Belgesinin Faydaları ve Mahzurları 1316

IV- Görev Belgesinin Hazırlanma Zamanı 1317

V- Görev Belgesinin İçeriği 1318

VI- Görev Belgesinin İmzalanması 1321

VII- Görev Belgesinin Hazırlanmaması 1322

VIII- Görev Belgesinin Hukukî Sonuçları 1324

1) Tahkim Sözleşmesinin Varlığı ve Geçerliliğinin 

Kabulü 1324

2) Hakem Kararının İptali ve Tenfiz Edilememe İhtimalinin Azaltılması 1325

B) Taraflarla Yapılan Hazırlık Toplantıları 1326


§ 41. TAHKİM YARGILAMASINDA  YARGILAMA 

GİDERLERİ 1328

A) Tahkim Kurallarında Yargılama Giderleri 1328

B) Hakem Ücretinin Ödenmesi 1329

C) Tahkim Gider Avansının Yatırılması 1329

D) Tahkim Yargılama Giderleri 1332


§ 42. TAHKİM DAVASINA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 1335

A) Tarafların Tahkim Yargılaması Sırasında Sulh Olması 1335

I- Tarafların Tahkimde Sulh Olmasını Kolaylaştıran Sebepler 1335

II- Tahkime ve Sulhe Elverişli Uyuşmazlıklar 1336

III- Tarafların Tahkim Davası Açmadan Önce Sulh Olması 1337

IV- Tahkim Davası Sırasında Tarafların Kendi Girişimleriyle 

Sulh Olması 1340

V- Hakemlerin Sulhe veya Arabuluculuğa Teşviki Sonucu Tarafların Sulh Olması 1341

1) Arabuluculuk Sonunda Kararlaştırılan Sulh Koşullarının Arabuluculuk Anlaşma Belgesine Geçirilmesi 1341

2) Arabuluculuk Sonunda Kararlaştırılan Sulh Koşullarının Hakem Kararı Olarak Tespit Edilmesi 1343

VI- Sulhün Hakem Kararı Olarak Tespit Edilmesi 1343

VII- Tarafların Tahkim Davasından Sonra Sulh Olması 1344

VIII- Sulh Sözleşmesinin İptali veya Geçersizliğinin Tespiti 

İçin Dava Açılması 1345

1) Sulh Sözleşmesinin İptali Sebepleri 1345

2) Sulh Sözleşmesinin İptali Talebiyle Dava Açılması 1346

B) Tahkim Davasından Feragat 1347

C) Tahkim Davasının Kabulü 1348

DOKUZUNCU BÖLÜM 

TAHKİM YARGILAMA USÛLÜ

§ 43. TAHKİM YARGILAMASINDA  VAKIALARIN TESPİTİ 1349

A) Tahkim Yargılamasında Hukukun Vakıalara Uygulanması 1349

B) Sunulan Delillerin Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Çekişmeli Vakıalarla İlgili Olması 1351

C) Delillerin İbrazında Hukukî Dinlenilme Hakkının Korunması 1357

D) Davanın Dayanağı Olan Vakıaların Tespitinde Hakemlerin 

İşlevi 1359

E) Davada İstenen Hukukî Himaye ve Talep Sonucu Hakkında Taraflara İstişare Edilmesi 1362


§ 44. TAHKİM YARGILAMASINDA  DELİLLERİN 

TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1367

A) İspat Faaliyeti ve İspat Yükü 1367

B) Çekişmeli Vakıalar Hakkındaki Delillerin Toplanması 1369

I- Hakemlerin Delillerin Toplanmasında Uygulayacağı 

Kurallar 1369

II- Tarafların Delillerin Toplanmasında Mahkemeden Yardım İstemesi 1371

III- Hakemlerin Delillerin Toplanmasında Uyması Gereken Kurallar 1372

1) Tarafların Eşitliği ve Hukukî Dinlenilme Hakkı 1372

2) İspat Yükü 1373

3) Çelişmeli Yargılama İlkesi 1373

4) Hakemin Sahip Olduğu Şahsî Bilgiyi Taraflara 

Bildirmesi 1373

5) Delilin Kabul Edilebilir Olması 1374

6) Delillerin Değerlendirilmesi 1375

7) Delillerin Hakem Kurulu Tarafından Toplanması 1376

C) Çekişmeli Vakıalarla İlgili Delillerin Toplanmasında Hakemlerin İşlevi 1377

I- İlgili Delillerin Sunulması Konusunda Tarafların Yönlendirilmesi 1377

II- Hakemlerin Dava Dosyasından Anlaşılabilen Delilleri 

Re’sen Toplaması 1380

D) Delillerin Sunulmasına İlişkin Kararların Uygulanması 1382

I- Hakemlerin Tarafların Delil Sunmasına Karar Vermesi 1383

II- Hakemlerin Üçüncü Kişilerin Delil Sunmasına Karar 

Vermesi 1384

III- Dava Konusu Vakıalarla İlgili Yeni Delil Sunulmasının İstenmesi 1385

1) Davayı Aydınlatma Ödevi Çerçevesinde Yeni Delil Gösterilmesinin İstenmesi 1385

2) Hakemlerin Delillerin Toplanmasında Aktif Olması 1388

E) Delillerin Değerlendirilmesi 1392

I- Hakemlerin Delilleri Serbestçe Değerlendirmesi 1392

II- Hakemlerin Senet Delilini Değerlendirmesi 1397

III- İkrar 1400

IV- Yemin 1400

V- Delillerin Hukuka Uygun Şekilde Elde Edilmesi 1400

F) Hakemlerin Sorularının Cevaplanması 1402

G) Delil Keşfi 1403


§ 45. TAHKİM YARGILAMASINDA DURUŞMA YAPILMASI 1405

A) Hakemlerin Duruşma Yapılması Konusunda Takdir Yetkisine Sahip Olması 1405

B) Duruşmanın Yapılacağı Tarih ve Yerin Taraflara Bildirmesi 1408

C) Duruşmanın Yapılış Şekli 1410

I- Duruşma Oturumlarının Hakemlerce Yönetilmesi 1410

II- Duruşma Oturumlarının Taraflar Dışındaki Kişilere Kapalı Olması 1411

III- Duruşmanın Elektronik Ortamda Yapılması 1411

IV- Duruşmada Tutanak Tutulması 1414

V- Duruşma Oturumunda Tarafların İsticvap Edilmesi 1414

VI- Duruşma Oturumunda Kullanılacak Dil 1415

D) Duruşma Oturumunda Tarafların Açılış Konuşmaları 1416

I- Açılış Konuşmasının Faydası 1416

II- Açılış Konuşmasını Düzenleyen Kurallar 1417

III- Açılış Konuşmasında Uyulması Gereken Kurallar 1418

IV- Açılış Konuşmasının Yapılma Şekli 1420

1) Taraflar ve Avukatların Kısaca Tanıtılması 1421

2) Davanın Konusu 1421

3) Davanın Özetlenmesi ve Davadaki Önemli Hususların Belirtilmesi 1422

4) Maddî Vakıaların ve Hukukî Sebeplerin Sunulması 1422

a) Vakıaların Dayanaklarının İkna Edici Şekilde Anlatılması 1422

b) Davanın Aşırı Övülmesi Tehlikesi 1424

5) Hasım Tarafın Savunmaları Hakkındaki Görüşlerin Açıklanması 1425

6) Davanın Özeti ve Talep Sonucu 1425

V- Açılışı Konuşmasında Kullanılabilecek Genel Sunum Teknikleri 1426

1) Davanın Esasına Yoğunlaşılması 1426

2) Sunumun Maharetle Yapılması 1426

3) Sunumun Okunmaması 1426

4) Konuşma Şekli 1427

5) Ara Vermelere Dikkat Edilmesi 1427

6) Ses Düzeyinin ayarlanması 1427

7) Konuşmanın Akıcı Olması 1427

8) Beden Dilinin Rahatsız Edici Olmaması 1427


§ 46. TAHKİM YARGILAMASINDA  TANIK DİNLENMESİ 1428

A) Duruşmaya Hazırlık Sürecinde Tanıkla Görüşülmesi 1428

B) Tanığın Dinlenilme Şekli 1430

C) Tanığın Ana Dilinde Dinlenmesi 1433

D) Tanığın Dinlenmesi için Yeterli Süre Verilmesi 1433

E) Tanığın Masraflarının Ödenmesi 1434

F) Tanığa Soru Sorulması 1434

I- Soruların Hakem Kurulunun Denetiminde Sorulması 1434

II- Tanığa Karşı Soru Sorma 1436

III- Tanıkların Aynı Anda Dinlenmesi 1439

G) Tanığın Davete Uymaması 1439

H) Tanığa Yemin Verdirilmesi 1441

I) Tanığın Yazılı Beyanda Bulunması 1443

J) Tarafın Tanıklığı 1445

K) Tanık Beyanının Değerlendirilmesi 1446


§ 47. TAHKİM YARGILAMASINDA  BİLİRKİŞİ VE UZMAN 

KİŞİ GÖRÜŞÜ 1448

A) Bilirkişiden Görüş Alınması 1448

I- Hakemlerin Bilirkişi Raporu Alma Yetkisi 1448

II- Hakemlerin Bilirkişi Seçiminde Taraflarla İstişare Etmesi 1450

III- Bilirkişilere Soru Sorulması 1451

IV- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Hakemlerin 

Bilirkişi Görüşü Alması 1452

1) Hakemlerin Bilirkişi Görüşü Alma Konusundaki Takdir Hakkı 1452

2) Hukukî Bilgiyle Çözümlenmesi Mümkün Olan 

Konularda Bilirkişi Görüşü Alınması 1456

3) Bilirkişi Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi 1458

V- Bilirkişilerin Etik Sorumluluğu 1460

B) Tarafların Uzman Görüşü Sunması 1462

I- Uzman Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar 1462

II- Uzman Görüşünün Değerlendirilmesi 1464

1) Uzman Kişi ile Bilirkişi Görüşü Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi 1464

2) Duruşmadan Önce Bilirkişiler ve Uzman Kişilerin Katılacağı Bir Toplantı Yapılması 1465

3) Tarafların Önerdiği Kişiler Arasından Seçilen Bir 

Bilirkişi Kurulu Oluşturulması 1466

4) Kendisinden Rapor Alınan Uzman Kişilerin Birlikte Dinlenmesi 1467


§ 48. TAHKİM YARGILAMASINDA DAVA ARKADAŞLIĞI 1470

A) İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 1470

B) Mecburî Dava Arkadaşlığı 1472


§ 49. TAHKİM YARGILAMASINDA  DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE 1476

A) Tahkim Davasının İhbarı 1476

I- Tahkim Davasının İhbarının Şartları 1476

II- Tahkim Davasının İhbarının Şekli 1479

B) Tahkim Davasına Müdahale 1479

I- Tahkim Davasına Aslî Müdahale 1479

1) Tahkim Davasına Aslî Müdahalenin Mümkün Olması 1479

2) Tahkim Davasına Aslî Müdahalenin Koşulları 1482

II- Tahkim Davasına Fer’î Müdahale 1484

1) Tahkim Davasına Fer’î Müdahalenin Mümkün Olması 1484

2) Üçüncü Kişinin Tahkim Davasına Fer’î Müdahale Talebi 1487

3) Hakem veya Hakem Kurulunun Fer’î Müdahale Talebini İncelemesi 1488

4) Tahkim Yargılamasında Fer’î Müdahalenin Etkisi 1490


§ 50. ÇOK TARAFLI TAHKİM VE TAHKİM DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 1492

A) Çok Taraflı Tahkimden Kaynaklanan Sorunlar 1492

B) Tarafların Çok Taraflı Tahkimin Sorunlarını Anlaşarak 

Çözmesi 1494

C) Mahkeme Kararıyla Tahkim Davalarının Birleştirilmesi 1496

D) Kanun Hükümleriyle Tahkim Davalarının Birleştirilmesi 1497

E) Mevzuat Hükümleri Karşısında Tahkim Davalarının Birleştirilmesine İlişkin Değerlendirme 1504


§ 51. TAHKİM YARGILAMASINDA BEKLETİCİ SORUN 1511

A) Genel Olarak Bekletici Sorun 1511

B) Mahkemenin Tahkim Davasının Sonuçlanmasını Beklemesi 1512

C) Mahkemenin Tahkim Davasının Sonuçlanmasını Beklemesini Düzenleyen Kanun Hükümleri 1516

D) Hakemlerin Mahkemedeki Davanın Sonuçlanmasını Beklemesi 1518

ONUNCU BÖLÜM 

TAHKİM YARGILAMASINDA 

İHTİYATÎ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ

§ 52. GENEL OLARAK TAHKİM HUKUKUNDA GEÇİCİ 

HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 1523

A) Tahkim Hukukundaki İhtiyatî Tedbirler 1523

B) Hakemlerin Geçici Hukukî Koruma Tedbirine Karar Verme Yetkisi 1524

C) İhtiyatî Tedbir Kararı İstenmesine İlişkin Seçenekler 1528

D) İhtiyatî Tedbir Kararı İstenmesinde Doğru Merciinin Seçilmesi 1529

E) Tahkime İlişkin Milletlerarası Belgelerde Geçici Koruma Tedbirleri 1530

F) Millî Tahkim Kanunlarında Geçici Koruma Tedbirleri 1531

I- Genel Olarak Mukayeseli Hukuk Sistemleri 1531

II- Hakem Kararları 1533

III- Nihaî Hakem Kararından Önceki Haciz Talepleri 1534

G) Tahkim Kurallarında Geçici Koruma Tedbirleri 1535

H) Tahkim Yargılamasında Geçici Koruma Tedbirlerinin Değerlendirilmesi 1536


§ 53. TAHKİM YARGILAMASINDA HAKEMLERİN İHTİYATÎ TEDBİR KARARI VERMESİ 1538

A) Ön Hakem veya Acil Durum Hakeminin İhtiyatî Tedbir Kararı Vermesi 1538

B) Hakemlerin İhtiyatî Tedbir Kararı Vermesinin Koşulları 1539

I- Geçerli Bir Tahkim Sözleşmesinin Bulunması 1539

II- Hakemlerin İhtiyatî Tedbir Kararı Verme Yetkisinin Taraflarca Kaldırılmamış Olması 1539

III- Hakem veya Hakem Kurulunun Seçilmiş Olması 1540

IV- İhtiyatî Tedbirin Talep Edilmesi 1540

V- Tedbir Talep Eden Tarafın Dayandığı İhtiyatî Tedbir Sebebini Belirtmesi ve Haklılığını Yaklaşık Olarak İspat Etmesi 1541

VI- Hakemlerin Karşı Tarafı Dinlemeden İhtiyatî Tedbire Karar Verebilmesi 1542

VII- İhtiyatî Tedbirde Teminat Gösterilmesi 1544

VIII- Hakemlerin Verdiği İhtiyatî Tedbir Kararının Üçüncü Kişileri Bağlamaması 1545

C) Hakemlerin Verdiği İhtiyatî Tedbir Kararının Mahkemece İcra Edilebilirliğine Karar Verilmesi 1546

D) Hakemlerin Verdiği İhtiyatî Tedbir Kararının Mahkemece Tenfizine Karar Verilmesi 1549

I- New York Sözleşmesine Göre Hakemlerce Verilen İhtiyatî Tedbir Kararlarının Tenfizi 1550

II- UNCITRAL Model Kanununa Göre Hakemlerce Verilen İhtiyatî Tedbir Kararlarının Tenfizi 1552

1) İhtiyatî Tedbir Kararının Tenfizinde Tartışılan 

Seçenekler 1552

2) Mahkemenin İhtiyatî Tedbir Kararının Tenfizine Karar Vermesi 1555

3) İhtiyatî Tedbir Kararının Tenfiz Talebinin Ret 

Sebepleri 1555

III- Mukayeseli Hukuk Sistemlerinde Hakemlerce Verilen İhtiyatî Tedbir Kararlarının Tenfizi 1556

1) Hakemlerce Verilen Hem Millî Hem Yabancı İhtiyatî Tedbir Kararlarının Tenfizine İzin Veren İç Hukuk Sistemleri 1557

2) Yalnızca Hakemlerce Verilen Millî İhtiyatî Tedbir Kararlarının Tenfizine İzin Veren İç Hukuk Sistemleri 1559

3) Hakemlerce Verilen İhtiyatî Tedbir Kararlarının 

Tenfizine İzin Vermeyen İç Hukuk Sistemleri 1560

IV- Türk Hukukunda Hakemlerce Verilen İhtiyatî Tedbir Kararlarının Tenfizi 1560

E) Hakemlerce Verilen İhtiyatî Tedbir Kararına Karşı Başvuru Yolları 1562

I- İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz Edilmesi 1562

II- İhtiyatî Tedbir Kararı Hakkında İptal Davası Açılması 1566

III- Haksız İhtiyatî Tedbir Kararından Dolayı Tazminat Davası Açılması 1566


§ 54. TAHKİM YARGILAMASINDA  MAHKEMENİN İHTİYATÎ TEDBİR KARARI VERMESİ 1568

A) Tahkim Davası Açılmadan Önce Yetkili Mahkemeden İhtiyatî Tedbir İstenilmesi 1568

I- İç Hukuktaki Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme 1568

II- Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme 1570

B) Tahkim Davası Görülmekteyken Mahkemeden İhtiyatî Tedbir İstenilmesi 1572

C) Mahkemeden İhtiyatî Tedbir İstenilmesi Hakkından Feragat Edilmesi 1574

D) Mahkemece Verilen İhtiyatî Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkması 1579

I- İki Hafta İçinde Tahkim Davasının Açılmaması Sebebiyle İhtiyatî Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkması 1579

II- Nihaî Hakem Kararının Verilmesi Sebebiyle İhtiyatî Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkması 1579

E) Mahkemece Verilen İhtiyatî Tedbir Kararının Tahkim 

Yargılaması Sırasında Hakem Kararıyla Değiştirilmesi veya Kaldırılması 1580

F) Hakemlerce İhtiyatî Haciz Kararı Verilememesi 1583

§ 55. HAKEMLERİN DELİL TESPİTİNE  KARAR VERMESİ 1589

A) Tahkimde Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller ve Usûlü 1589

B) Tahkim Davası Açılmadan Önce Hakemler veya Mahkemeden Delil Tespiti İstenmesi 1590

C) Tahkim Davası Açıldıktan Sonra Hakemler veya Mahkemeden Delil Tespiti İstenmesi 1590

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

HAKEM KARARI

§ 56. HAKEM KARARININ ESASLARI 1593

A) Nihaî Hakem Kararının Müzakeresi 1593

B) Hakemlerin Verebileceği Kararlar 1594

C) Hakem Kararının Hukukî Niteliği 1598

D) Hakem Kararının Hukukî Etkileri 1599

E) Nihaî Hakem Kararında Bulunması Gereken Maddî 

Unsurlar 1600


§ 57. HAKEM KARARI TÜRLERİ 1605

A) Nihaî Hakem Kararı 1605

B) Kısmî Hakem Kararı 1608

I- Kısmî Karar Verme İhtiyacı 1608

II- Kısmî Hakem Kararının Faydaları 1609

III- Kısmî Hakem Kararının Mahzurları 1611

IV- Kısmî Hakem Kararının Usûl ve Esasları 1612

V- Kısmî Hakem Kararı Türleri 1614

1) Yatay Kısmî Kararlar 1615

2) Düşey Kısmî Kararlar 1615

VI- Mukayeseli Hukuk Sistemlerinde Kısmî Hakem Kararı 1616

VII- Mevzuatta Kısmî Hakem Kararı 1617

VIII- Davanın Esası Hakkında Kısmî Hakem Kararı Verirken Dikkate Alınacak Hususlar 1618

C) Geçici Hakem Kararı 1620

D) Taraflar Arasındaki Sulhü Tespit Eden Hakem Kararı 1622

I- Tahkim Yargılaması Sırasında Tarafların Sulh Olması 

Hâlinde Tahkim Yargılamasına Son Verilmesi 1622

II- Taraflar Arasındaki Sulhü Tespit Eden Hakem Kararının Sonuçları 1623

III- Taraflar Arasındaki Sulhü Tespit Eden Hakem Kararının Verilebilmesinin Koşulları 1626

1) Kanunda Sulhü Tespit Eden Hakem Kararı Verilmesine İzin Verilmesi 1626

2) Sulhün Tahkim Yargılaması Sırasında Olması 1627

3) Sulhün Hakem Kararı Olarak Tespitinin Her İki Tarafça İstenmesi 1627

4) Tarafların Talebinin Tahkime Elverişli Olan Bir Konuya İlişkin Olması 1628

5) Sulhün Tahkim Sözleşmesinin Kapsamına Girmesi 1629

6) Tarafların Talebinin Ahlâka veya Kamu Düzenine 

Uygun Olması 1629

IV- Sulhü Tespit Eden Hakem Kararının Verilme Usûlü ve 

İçeriği 1630

V- Tarafların Sulhün Hakem Kararı Olarak Tespit Edilmesini İstememesi 1631

E) Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Hakem Kararı 1632

F) Yargılama Yetkisi Hakkındaki Hakem Kararı 1632

I- Hakemlerin Yetkisizliğine İlişkin İtiraz 1632

II- UNCITRAL Model Kanununda Benimsenen Yaklaşım 1633

III- Milletlerarası Tahkim Sözleşmelerinde Benimsenen 

Yaklaşım 1635

IV- Millî Tahkim Kanunlarında Mahkeme Denetimi 1636

1) Hakemin Yetkisiz Olduğuna Karar Vermesi Durumunda Mahkeme Denetimi 1636

2) Hakemin Yetkili Olduğuna Karar Vermesi Durumunda Mahkeme Denetimi 1638

3) Mukayeseli Hukuk Sistemlerinin Değerlendirilmesi 1641

G) Diğer Tarafın Yokluğunda Verilen Hakem Kararı 1642

H) Tamamlayıcı (Ek) Hakem Kararı 1642


§ 58. NİHAÎ HAKEM KARARININ İÇERİĞİ 1652

A) Genel Olarak Hakem Kararının Unsurları 1652

I- Hakem Kararında Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar 1652

II- Hakem Kararının Şeklî Unsurlarında Eksiklik Olması 1653

B) Kararı Veren Hakem veya Hakem Kurulu Üyelerinin Ad ve Soyadları 1655

C) Tarafların ve Varsa Temsilcileri ile Vekillerinin Ad ve 

Soyadları, Unvanları ve Adresleri 1655

D) Kararın Dayandığı Hukukî Sebepler ile Gerekçesi 1655

I- Hakem Kararında Toplanan Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi 1655

II- Hakem Kararında Gerekçenin Önemi 1656

III- Hakem Kararında Gerekçe Konusundaki Milletlerarası Tahkim Sözleşmeleri 1658

1) Tarafları Devlet Olan Tahkim Davaları 1658

2) Milletlerarası Hukuk Komisyonunun Tahkim Yargılama Usûlü Hakkında Model Kuralları 1658

3) New York Sözleşmesi 1658

4) Milletlerarası Ticarî Tahkim Hakkındaki 21.04.1961 Tarihli Avrupa Sözleşmesi 1658

5) ICSID Sözleşmesi 1659

IV- Hakem Kararında Gerekçe Konusundaki Millî Tahkim Kanunları 1660

1) Gerekçe Konusunda Benimsenen Farklı Yaklaşımlar 1660

2) UNCITRAL Model Kanunundaki Yaklaşım 1661

3) Geleneksel Kıta Avrupası Hukuku Yaklaşımı 1661

4) Geleneksel Anglo-Sakson Hukuku Yaklaşımı 1662

V- Hakem Kararında Gerekçe Konusundaki Tahkim Kuralları 1662

VI- Tatminkâr Bir Gerekçenin Taşıması Gereken Nitelikler 1662

1) Gerekçe Konusunda Benimsenen Genel Standart 1662

2) Gerekçe Konusundaki Milletlerarası Standart 1663

3) Gerekçe Konusundaki Millî Standart 1666

a) Gerekçe Gösterme Yükümlülüğü Konusunda Ülkeler Arasındaki Farklılık 1666

b) İsviçre Hukukundaki Yaklaşım 1666

c) Avusturya Hukukundaki Yaklaşım 1668

4) Gerekçe Konusunda Standart Geliştirme İhtiyacı 1669

VII- Hakem Kararında Gerekçe Olmamasının Sonucu 1670

VIII- Tarafların Hakem Kararında Gerekçe Olması Şartını Kaldırması 1673

E) Sıra Numarası Altında Açık ve Kesin Bir Biçimde Taraflara Yüklenen Hak ve Borçlar ile Yargılama Giderleri 1676

I- Eda Davası Sonunda Verilen Hakem Kararı 1677

II- Tespit Davası Sonunda Verilen Hakem Kararı 1677

III- İnşaî Dava Sonunda Verilen Hakem Kararı 1677

IV- Terditli Dava Sonunda Verilen Hakem Kararı 1677

V- Seçimlik Dava Sonunda Verilen Hakem Kararı 1678

VI- Davaların Yığılması Sonunda Verilen Hakem Kararı 1679

F) Karara Karşı İptal Davası Açılabileceği ve Süresi 1679

G) Tahkim Yeri ve Kararın Tarihi 1680

H) Kararı Veren Hakem veya Hakem Kurulu Üyelerinin Tamamı yahut Çoğunluğunun İmzaları ve Karara Eklenmiş ise Karşı Oy Yazısı 1682

I- Hakem veya Hakem Kurulu Üyelerinin İmzaları 1682

II- Hakem Kararında Oy Çokluğu 1684

III- Hakem Kararına Karşı Oy Yazısının Eklenmesi 1691


§ 59. HAKEM KARARININ TASHİHİ VE TAVZİHİ 1695

A) Hakem Kararının Tashihi 1695

I- Mukayeseli Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Düzeltme Kararı Vermesi 1695

II- HMK Uyarınca Hakemlerin Düzeltme Kararı Vermesi 1697

1) Düzeltme Kararının Hakemlerce Tarafların Talebi 

Üzerine veya Kendiliğinden Verilebilmesi 1697

2) Düzeltme Kararına Karşı İptal Davası Açılması 1698

B) Hakem Kararının Tavzihi 1699

I- Mukayeseli Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Tavzih Kararı Vermesi 1699

II- HMK Uyarınca Hakemlerin Tavzih Kararı Vermesi 1701


§ 60. HAKEM KARARININ TARAFLARA BİLDİRİLMESİ VE MAHKEMECE SAKLANMASI 1703

A) Hakem Kararının Taraflara Bildirilmesi 1703

B) Hakem Kararının Mahkemece Saklanması 1706


§ 61. HAKEM KARARININ YAYIMLANMASI 1708


§ 62. DOSTANE ARACILAR TARAFINDAN VERİLEN HAKEM KARARLARI 1712

A) Genel Olarak Hakemlerin Dostane Aracılık Yapma Yetkisi 1712

B) Millî Tahkim Kanunlarında Hakemlerin Dostane Aracılık 

Yapma Yetkisi 1715

C) Hakkaniyet ve Nasafet Kurallarına Göre Karar Verme Yetkisine Sahip Hakemlerin Daha Fazla Serbestiye Sahip Olması 1718

D) Dostane Aracılık ve Lex Mercatoria 1720

E) Dostane Aracılık ile Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması ve Sözleşmenin Uyarlanması 1723

F) Türk Hukukunda Hakemlerin Dostane Çözüm Yoluyla Karar Verebilme Yetkisi 1725

G) Hakemlerin Dostane Çözüm Yoluyla Karar Verebilme Yetkisine İlişkin Genel Değerlendirme 1727


§ 63. TAHKİM YARGILAMASININ NİHAÎ HAKEM KARARI OLMADAN BİTİRİLMESİ 1729

A) UNCITRAL Model Kanunu Uyarınca Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi 1729

B) HMK Uyarınca Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi 1730

I- Davacının Geçerli Bir Neden Göstermeksizin Dava Dilekçesini Süresi İçinde Vermemesi 1730

II- Davacının Davasını Geri Alması 1731

III- Tarafların Yargılamanın Sona Erdirilmesi Konusunda Anlaşması 1731

IV- Hakem veya Hakem Kurulunun Başka Bir Sebeple Yargılamanın Sürdürülmesini Gereksiz veya İmkânsız Görmesi 1732

V- Tahkim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Talebin Mahkemece Reddedilmesi 1732

VI- Taraflarca Kararın Oybirliğiyle Verilmesinin Öngörülmesine Rağmen Hakem Kurulunun Oybirliğiyle Karar 

Verememesi 1733

VII- Yargılama Gider Avansı Yatırılmazsa 1733

VIII- Tahkim Yargılaması Sırasında Tarafların Sulh Olması 1734

ONİKİNCİ BÖLÜM 

HAKEM KARARLARININ İCRASI VEYA TENFİZİ

§ 64. HAKEM KARARLARININ İCRASI 1735

A) Hakem Kararının Kesin ve Bağlayıcı Olması 1735

I- Hakem Kararının Maddî Anlamda Kesin Hüküm 

Oluşturması 1735

II- Hakem Kararının Bağlayıcı Etki Doğurması 1744

III- Hakem Kararlarının Kesin ve Önleyici Etki Doğurması 1747

B) Hakem Kararlarının İlâmlı İcra Yoluyla İcra Edilebilmesi 1750

I- Hakem Kararı ile İlâmlar Arasındaki Farklar 1750

II- Hakem Kararına Dayanarak İlâmlı İcra Takibi 

Yapılabilmesi 1752

III- Hakem Kararına Dayanarak İlâmsız İcra Takibi 

Yapılamaması 1753

C) Hakem Kararlarının Derhal İcra Edilebilmesi 1760

D) İptal Davasında Hakem Kararının İcrasının Durdurulma 

Usûlü 1762

I- İcra Dairesinden Süre İstenmesi 1762

II- Bölge Adliye Mahkemesinden İcranın Durdurulması Kararı İstenmesi 1763

1) Bölge Adliye Mahkemesinin İptal Sebebini Ciddî 

Görmesi 1763

2) Bölge Adliye Mahkemesine Teminat Gösterilmesi 1764

3) Teminatın Tutarının Hükmolunan Para veya Eşyanın Değerini Karşılaması 1767

III- İptal Davasının Reddi veya Kabulü İhtimallerine Göre 

Hakem Kararının İcrası 1767

1) İptal Davasının Reddi Hâlinde Hakem Kararının İcrası 1767

2) İptal Davasının Kabulü Hâlinde Hakem Kararının İcrası 1769

E) Temyiz Aşamasında Hakem Kararının İcrasının 

Ertelenememesi 1771

F) İptal Kararının Kesinleşmesinden Sonra İcranın İadesi 1774

G) Hakem Kararının İptal Davası ve Temyiz Yolu Tüketildikten Sonra İlâmlı İcraya Konulabilmesi Önerisi 1775

H) Hakem Kararlarının İcrasında Tazyik Para Cezası 1786

I- Genel Olarak Tazyik Para Cezası 1786

II- Tazyik Para Cezasının Amacı ve Niteliği 1789

III- Tazyik Para Cezasının Lehtarı 1791

IV- Hakemlerin Tazyik Para Cezasına Hükmetme Yetkisi 1792

V- Tazyik Para Cezasının Kamu Düzenine Uygunluğu 1795

VI- Tahkim Yeri Hukuku 1796

1) Tahkim Sözleşmesi 1796

2) Tahkim Yeri Hukukunda Tazyik Para Cezası Hakkında Hüküm Olmaması 1798

VII- Tazyik Para Cezası İçeren Hakem Kararının Niteliği 1799

VIII- Tazyik Para Cezası İçeren Hakem Kararının Geçici 

İçeriği 1800

IX- Tazyik Para Cezasının Tasfiyesi 1801

X- Tazyik Para Cezasının İcrası 1802


§ 65. YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ 1804

A) Yabancı Hakem Kararlarının Sınıraşırı Dolaşım Kabiliyeti 1804

B) Yabancı Hakem Kararının Tenfiz Kabilyeti Taşıması 1808

I- New York Sözleşmesine Göre Yabancı Hakem Kararı 1808

II- Hakem Kararının Tenfiz Kabiliyeti Taşıması 1810

C) Hakem Kararının Tenfiziyle İlgili Hukuk Sistemlerinin 

Bilinmesi 1811

I- Taraflarca Seçilen Hukuk 1812

II- Tahkim Yeri Hukuku 1812

III- Tahkime Elverişlilik 1813

IV- Kamu Düzenine İlişkin Hususlar 1813

1) Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzenine Aykırılık 1813

2) Emsal Mahkeme Kararları Işığında Usûlî Kamu Düzeni 1819

a) Dürüst Yargılanma Hakkı 1820

b) Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 1824

c) Yolsuzluk Yasağı 1825

d) Kesin Hüküm Oluşturan Mahkeme Hükmüne 

Aykırılık 1826

3) Emsal Mahkeme Kararları Işığında Maddî Kamu 

Düzeni 1827

a) Emredici Kanun Hükümleri 1827

b) Temel Hukuk İlkeleri 1829

D) Milletlerarası Tahkim Sözleşmelerine Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi 1831

I- New York Sözleşmesi 1831

II- Cenevre Sözleşmesi 1834

III- Washington (ICSID) Sözleşmesi 1835

E) Kıta Avrupası Hukukunda Yabancı Hakem Kararlarının 

Tenfizi 1835

I- Genel Yapı 1835

II- Batı Avrupa Ülkeleri 1836

III- İskandinav Ülkeleri 1838

IV- Doğru Avrupa Ülkeleri 1839

V- Latin Amerika Ülkeleri 1839

VI- Japonya 1840

F) Anglo-Sakson Hukukunda Yabancı Hakem Kararlarının 

Tenfizi 1840

G) UNCITRAL Model Kanunu Rejiminde Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi 1841

H) MÖHUK Uyarınca Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi 1843

I- Yabancı Hakem Kararının New York Sözleşmesi 

Kapsamına Girmemesi 1843

II- Yabancı Hakem Kararının Tenfiz Edilebilme Koşullarını Taşıması 1847

1) Yabancı Hakem Kararına Yerine Getirilemeyeceği Gerekçesiyle İtiraz Edilmesi 1849

2) Yabancı Hakem Kararına Tenfiz Şartlarını Taşımadığı Gerekçesiyle İtiraz Edilmesi 1850

III- Tenfiz Usûlü 1852

1) Görevli ve Yetkili Mahkeme 1852

2) Tenfiz Davasında Davacı 1853

3) Tenfiz Davasında Davalı 1853

4) Başvuru Şekli 1857

5) Tenfiz Talebinin İnceleme Usûlü 1858

6) Tenfiz Mahkemesinin Kararı 1861

7) Tenfiz Mahkemesinin Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvurulması 1861

I) Genel Değerlendirme 1865


§ 66. HAKEM KARARININ İPTAL EDİLMESİNİN  TENFİZİNE ETKİSİ 1867

A) Kesinleşmemiş, İcra Kabiliyeti veya Bağlayıcılık Kazanmamış yahut İptal Edilmiş Yabancı Hakem Kararının Tenfiz 

Edilememesi 1867

B) Hakem Kararının Henüz Tarafları Bağlayıcı Hâle Gelmemesi 1867

C) Hakem Kararının İptal Edilmiş veya İcrasının Ertelenmiş 

Olması 1869

I- Hakem Kararının İptal Edilmiş Olması 1869

II- Hakem Kararının İcrasının Ertelenmiş Olması 1873

D) Verildiği Ülkede İptal Edilen Yabancı Hakem Kararının Tenfiz Kabiliyeti Konusunda New York Sözleşmesi Hükümleri 1874

E) Verildiği Ülkede İptal Edilen Yabancı Hakem Kararının Tenfiz Kabiliyeti Konusundaki Görüşler 1877

I- Genel Olarak 1877

II- Mülkilik Anlayışını Esas Alan Görüş 1878

1) Görüşün Hukukî Temeli 1878

2) Görüşün Eleştirisi 1879

III- Milletlerarası Anlayışı Esas Alan Görüş 1879

1) Görüşün Hukukî Temeli 1879

2) Görüşün Eleştirisi 1881

F) Verildiği Ülkede İptal Edilen Yabancı Hakem Kararının Tenfiz Kabiliyeti Konusundaki Mahkeme İçtihatları 1881

I- Alman Mahkeme İçtihatları 1881

II- Amerika Birleşik Devletleri Mahkeme İçtihatları 1883

III- Avusturya Mahkeme İçtihatları 1885

IV- Fransız Mahkeme İçtihatları 1886

V- Hollanda Mahkeme İçtihatları 1888

VI- İngiliz Mahkeme İçtihatları 1889

VII- İspanyol Mahkeme İçtihatları 1890

G) Verildiği Ülkede İptal Edilen Yabancı Hakem Kararının Türk Hukukunda Tenfiz Kabiliyeti 1891

H) Genel Değerlendirme 1893

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HAKEM KARARININ İPTALİ

§ 67. TAHKİM HUKUKUNDA HAKEM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 1899

A) Genel Olarak 1899

B) Hakem Kararları Üzerinde Mahkeme Denetimine Olan İhtiyaç 1899

C) İstinaf 1905

I- İkinci Derece Tahkim Yargılaması 1905

II- Hakem Kararının Esası Hakkında Mahkemeye Yapılan 

İstinaf Başvurusu 1910

III- Hukukî Mesele Hakkında Mahkemeye Yapılan İstinaf Başvurusu 1912

IV- Genel Değerlendirme 1914

D) Mahkemenin Hakem Kararını Hakem Kuruluna Geri 

Göndermesi 1916

E) İptal Davası 1918

I- İptal Davasının Amacı 1918

II- İptal Davasının Hukukî Niteliği 1921

III- İptal Davasına İlişkin Düzenlemeler 1924

IV- Hakkında İptal Davası Açılabilecek Olan Hakem Kararları 1927

1) Usûl veya Esasa İlişkin Nihaî Hakem Kararları Hakkında İptal Davası Açılması 1927

2) Sulhü Tespit Eden Hakem Kararı Hakkında İptal Davası Açılması 1928

V- Milletlerarası Belgelerde İptal Davası 1931

1) 1965 tarihli Washington (ICSID) Sözleşmesi 1931

2) 1966 tarihli, Yeknesak Bir Tahkim Hukuku Oluşturan Avrupa Konseyi (Strasbourg) Sözleşmesi 1932

3) UNCITRAL Model Kanunu 1932

VI- Hukuk Muhakemeleri Kanununda İptal Davası 1936

1) İptal Davasında Hakem Kararının Maddî Hukuka Uygunluk Bakımından Denetlenememesi 1936

2) İptal Davası Sonunda Verilen Hükmün Temyiz Edilebilmesi 1937


§ 68. HAKEM KARARININ İPTAL SEBEPLERİ 1940

A) Tarafların Ehliyetsizliği 1940

B) Tahkim Sözleşmesinin Geçersizliği 1942

C) Hakem veya Hakem Kurulunun Seçiminde, Sözleşme veya Kanunda Öngörülen Usûle Uyulmaması 1946

D) Hakem Kararının Tahkim Süresi İçinde Verilmemesi 1951

I- Tahkim Süresinin Sona Ermesiyle Hakemlerin Yetkisiz 

Hâle Gelmesi 1951

II- Hakem Kararının Tahkim Süresi İçinde Verilmemiş Olduğunun İptal Davasında Re’sen Dikkate Alınamaması 1955

E) Hakem veya Hakem Kurulunun, Hukuka Aykırı Olarak Yetkili veya Yetkisiz Olduğuna Karar Vermesi 1956

I- Tarafların Hakemlerin Yargı Yetkisine İtiraz Etmesi 1956

II- Hakemlerin Yetkili Olduğuna İlişkin Kararın Hukuka Aykırı Olması 1956

III- Hakemlerin Yetkisiz Olduğuna İlişkin Kararın Hukuka 

Aykırı Olması 1957

IV- Hakemlerin Kısmen Yetkili Olduğuna İlişkin Kararın 

Hukuka Aykırı Olması 1958

F) Hakem veya Hakem Kurulunun, Tahkim Sözleşmesi Dışında Kalan Bir Konuda Karar Vermesi veya Talebin Tamamı 

Hakkında Karar Vermemesi yahut Yetkisini Aşması 1959

I- UNCITRAL Model Kanunu ve Model Kanun Ülkelerindeki Sistem 1959

II- Hakemlerin Tahkim Sözleşmesi Dışında Kalan Bir Konuda Karar Vermesi 1961

III- Hakemlerin Taleplerin Tamamı Hakkında Karar 

Vermemesi 1962

1) Hakem Kurulunun Tüm Talepler Hakkında Karar Vermemiş Olmasının İptal Sebebi Olması 1962

2) İptal Davası Açmadan Önce Tamamlayıcı Hakem 

Kararı İstenmesinin Zorunlu Olması 1965

3) Tamamlayıcı Hakem Kararı İstenmeden Doğrudan 

Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açılması 1967

4) Hakemlerin Taleplerin Tamamı Hakkında Karar Vermemesi Durumunda Hakem Kararının İptal Edilecek Kısmı 1970

IV- Hakemlerin Yetkilerini Aşması 1971

V- Hakem Kararının Sadece Tahkim Sözleşmesi Dışında Kalan veya Yetki Aşımı Oluşturan Kısmının İptal Edilmesi 1986

G) Tahkim Yargılamasının Kararın Esasına Etkili Olacak Şekilde Usûle Aykırı Yürütülmesi 1987

I- Tahkim Yargılamasında Usûle Aykırılık 1987

II- Tahkim Yargılamasındaki Usûle Aykırılığın Hakemler Önünde İleri Sürülmesi 1988

III- Tahkim Yargılamasındaki Usûle Aykırılığın Kararın Esasına Etkili Olması 1989

IV- Tahkim Yargılamasındaki Usûle Aykırılığın Kararın Tenfizine Engel Olması 1993

H) Tarafların Eşitliği İlkesi ve Hukukî Dinlenilme Hakkına Uyulmaması 1996

I- Taraflara Âdil Yargılanma Hakkı Tanınmaması ve Tarafların Eşitliği İlkesine Uyulmaması 1996

II- Hukukî Dinlenilme Hakkına Uyulmaması 1997

1) Hukukî Dinlenilme Hakkının Unsurlarının Gözetilmesi 1997

2) Taraf Teşkili Sağlanarak Usûlüne Uygun Tebligat Yapılması 1998

3) Açıklama ve İspat Hakkının Tanınması 2002

4) Hakem Kararında Açıklamaların ve Delillerin 

Tartışılarak Değerlendirilmesi 2003

5) Hukukî Dinlenilme Hakkına Aykırılık Sebebiyle 

Hakem Kararının Tenfiz Edilememesi 2005

III- Hakem Kararının İptaline Yol Açabilmesi için Tarafların Eşitliği İlkesi ve Hukukî Dinlenilme Hakkının İhlâl Edildiğinin İleri Sürülmesi ve İspatlanması 2009

I) Hakem veya Hakem Kurulu Kararına Konu Uyuşmazlığın 

Türk Hukukuna Göre Tahkime Elverişli Olmaması 2013

J) Hakem Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması 2015

I- Kamu Düzeni Kavramı 2015

II- Hakem Kararının Millî Hukuka Göre Kamu Düzenine 

Aykırı Olması 2025

III- Hakem Kararının Milletlerarası Hukuka Göre Kamu 

Düzenine Aykırı Olması 2034

K) Millî Tahkim Kanunlarında Yer Alan Diğer İptal Sebepleri 2037

I- Hakem Kararının Esası Hakkındaki Mahkeme Denetimi 2037

II- Hakem Kararında Çelişkiler Olması 2038

III- Hakem Kararının Gerekçesiz Olması 2039

IV- Hakem Kararında İmza ve Tahkim Yerinin Olmaması 2041

V- Mahkeme Hükümleri Hakkındaki Yargılamanın İadesi Sebepleri Örnek Alınarak Geliştirilen İptal Sebepleri 2042


§ 69. İPTAL DAVASI AÇMA HAKKINDAN ÖNCEDEN  

FERAGAT EDİLMESİ 2046

A) İptal Davası Açma Hakkından Feragat Edilmesinin Sebebi 2046

B) Tarafların Yabancı Ülke Tâbiiyetinde Olması Hâlinde İptal 

Davası Açma Hakkından Feragat Sözleşmesi Yapılmasına İzin Veren Millî Tahkim Kanunları 2047

I- Belçika Hukuku 2048

II- İsviçre Hukuku 2049

III- İsveç Hukuku 2051

C) İptal Davası Açma Hakkından Feragat Sözleşmesi Yapılabilmesi için Tarafların Yabancı Ülke Tâbiiyetinde Olmasını Zorunlu Tutmayan Millî Tahkim Kanunları 2052

I- Fransız Hukuku 2052

II- İngiliz Hukuku 2053

III- Rus Hukuku 2054

D) İptal Davası Açma Hakkından Feragat Sözleşmesi Yapılması Konusunda Hüküm İçermeyen Millî Tahkim Kanunları 2055

I- Alman Hukuku 2055

II- Singapur Hukuku 2056

III- Hong Kong Hukuku 2056

E) HMK Uyarınca İptal Davası Açma Hakkından Feragat 

Edilmesi 2057

I- Tarafların İptal Davası Açma Hakkından Feragat 

Edebilmesi 2057

II- Hakem Kararı Taraflara Bildirilmeden Önce İptal Davası Açma Hakkından Feragat Edilememesi 2058

III- Hakem Kararının Taraflara Bildirilmesinden Sonra İptal Davası Açma Hakkından Feragat Edilebilmesi 2060

F) MTK Uyarınca İptal Davası Açma Hakkından Feragat 

Edilmesi 2060

G) Tahkim Yargılaması Sırasındaki Davranışlarla İptal Sebebinden Feragat Edilmesi 2065


§ 70. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USÛLÜ 2069

A) İptal Davasının Açılma Süresi 2069

I- Mukayeseli Hukuk Sistemlerinde İptal Davası Açma Süresi 2069

II- HMK’da İptal Davası Açma Süresi 2070

1) Nihaî Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açma Süresi 2070

2) Tavzih, Düzeltme veya Tamamlama Kararı Verilmesi Hâlinde İptal Davası Açma Süresi 2071

3) Kısmî Karar Verilmesi Durumunda İptal Davası Açma Süresi 2075

B) İptal Davasının Tarafları 2075

I- Tahkim Davasının Taraflarının İptal Davasındaki Rolü 2075

II- Hakemler ve Kurumsal Tahkim Merkezlerinin İptal Davasındaki Rolü 2076

III- Devletin Taraf Olduğu Tahkim Yargılamalarında İptal 

Davası 2076

C) İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 2077

D) İptal Davasının Basit Yargılama Usûlüne Tâbi Olması 2078

E) Hakem Kararı veya Tavzih, Düzeltme yahut Tamamlama Kararına Karşı Ayrı Ayrı Açılan İptal Davalarının Birleştirilmesi 2080

F) İptal Nedenlerinin Kanunda Sınırlı Olarak Sayılmış Olması 2080

G) Dayanılan İptal Sebebi veya Sebeplerinin Gösterilmesi ve İspatlanması 2086

I- Mahkemece Re’sen Dikkate Alınacak Olan İptal Sebepleri 2086

II- Taraflarca İleri Sürülmesi Gereken İptal Sebepleri 2087

III- İptal Sebeplerinin İleri Sürülmesinde Dürüstlük Kuralına Uygun Davranılması 2088

H) İptal Davasında Maktu Harç Yatırılması 2089


§ 71. İPTAL DAVASI SONUNDA VERİLECEK HÜKÜMLER 2091

A) Hakem Kararının İptali Davasının Reddi 2091

B) Hakem Kararının İptali Davasının Kabulü 2091

I- Hakem Kararının Tamamen İptal Edilmesi 2091

II- Hakem Kararının Kısmen İptal Edilmesi 2092

C) Hakem Kararının İptal Edilmesinin Hukukî Sonuçları 2094

D) Hakem Kararının İptalinin Sınır Aşırı Etki Doğurmaması 2100


§ 72. İPTAL DAVASI SONUNDA VERİLEN HÜKME KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI 2101

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HAKEM KARARINA KARŞI  

YARGILAMANIN İADESİNE BAŞVURULMASI

§ 73. TAHKİMDE UYGULANACAK OLAN  YARGILAMANIN İADESİ HÜKÜMLERİ 2105

A) Hakem Kararlarına Karşı Yargılamanın İadesi Yolunun Açık Olması 2105

B) Mahkeme Kararlarına İlişkin Yargılamanın İadesi 

Hükümlerinden Hakem Kararlarına Uygulanacak Olanlar 2106

§ 74. YARGILAMANIN İADESİ DAVASININ  USÛL VE 

ESASLARI 2108

A) Yargılamanın İadesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 2108

B) Yargılamanın İadesi Süresi 2108

C) Tahkimde Uygulanacak Olan Yargılamanın İadesi Sebepleri 2109

D) Tahkimde Uygulanmayacak Olan Yargılamanın İadesi 

Sebepleri 2110

E) Tahkimde Uygulanan Yargılamanın İadesi Sebeplerinin İncelenmesi 2113

I- Davaya Bakması Yasak Olan veya Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakemin Karar 

Vermiş yahut Karara Katılmış Olması 2113

II- Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla 

Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması 2114

III- İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması 2114

IV- Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 2115

V- Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması 2115

VI- Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 2116

VII- Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması 2116

VIII- Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya

Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlâli Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması veya Karar Aleyhine Dostane Çözüm yahut Tek Taraflı Deklarasyon Sonucunda Düşme Kararı Verilmesi 2117

F) Yargılamanın İadesi Usûlü 2118


§ 75. HAKEM KARARINA KARŞI  ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 2121


BİBLİYOGRAFYA

Adams, George W./

Bussin, Naomi L. : Alternative dispute resolution and the 

Canadian courts: a time for change (ADRLJ 

1995, Vol. 4, s. 243-262).

Akıncı, Ziya : Hakemlerin Esasa Uyguladıkları Hukukun 

Devlet Yargısınca Denetlenmesi (BATİDER 

1994/3, s. 119- 147). (Akıncı-Hakemlerin Esasa 

Uyguladıkları Hukuk)

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıkların 

Alternatif Çözüm Yolları (Batider 1996/4, s. 

94-109) (Akıncı-Alternatif Çözüm Yolları). 

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat 

Sözleşmeleri, İzmir 1996 (Akıncı-İnşaat 

Sözleşmeleri).

Akıncı, Ziya : Gerekçesiz Hakem Kararları Türkiye’de 

Tenfiz Edilebilir mi? (İBD 1996/1-2-3, s. 82-

91) (Akıncı-Gerekçesiz Hakem Kararları).

Akıncı, Ziya : Uyuşmazlıkların Çözüm Yolu Olarak Tahkim 

(Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, C. III, 

Ankara 2000, s. 107-112).

Akıncı, Ziya : Elektronik Tahkim (Uluslararası İnternet 

Hukuku Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001, 

İzmir 2002, s. 429-435) (Akıncı-Elektronik 

Tahkim).

Akıncı, Ziya : Yeni Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Görev 

Belgesi (Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal 

Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 

965-986) (Akıncı-Görev Belgesi). 

Akıncı, Ziya : FIDIC Standart Sözleşmelerinde 

Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu (Prof. Dr. 

 Dipnotlardaki atıflar, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla yapılmıştır. 

Bibliyografyada kısaltılmış şekilleri ayrıca gösterilmeyen eserler, metinde, yazarların 

soyadı ile belirtilmiştir. Aynı yazarın birden fazla eserine yollama yapılmışsa, kullanılan 

kısaltmalar, parantez içinde ayrıca gösterilmiştir. Kitapta, ilgili olduğu konu hakkında 

okuyucuya kaynak göstermek amacıyla atıf yapılan eserler ile kendisine tek atıf yapılan 

eserler bibliyografyaya alınmamıştır. 

Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 

969

-983)

(Akıncı

-FIDIC). 

Akıncı, Ziya : Tahkim Giderlerinin Azaltılması ve Elektronik 

Tahkim (ICC Türkiye Milli Komitesi, 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 10 Mart 2003 

Ankara, s. 100

-113

)

(Akıncı

-Tahkim 

Giderlerinin Azaltılması). 

Akıncı, Ziya : Türkiye’de ICC Tahkimi ve Yabancılık 

Unsuru (ICC Türkiye Milli Komitesi, 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 6 Nisan 2004 

Ankara, s. 21

-52) (Akıncı

-Yabancılık Unsuru). 

Akıncı, Ziya

: Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de 

Tenfizine Engel Olan Durumlar (ICC Türkiye 

Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim Semineri, 

4 Temmuz 2007 İstanbul, s. 2

9

-48

) (Akıncı

-

Yabancı Hakem Kararları).

Akıncı, Ziya

: Yabancı Hakem Kararlarının Tenfiz Yöntemi (ICC Türkiye Milli Komitesi Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 21 Mart 200

8 Ankara, s. 53

-

76

)

(Akıncı

-Tenfiz Yöntemi).

Akıncı, Ziya

: Uluslararası Tahkimde Bilirkişi 

(Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 

2 Nisan 20

10 Ankara, s. 69

-

82

)

(Akıncı

-Bilirkişi). 

Akıncı, Ziya : Hakem Kararları (ICC Türkiye X. 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 30 Nisan 2012 

Ankara, s. 67

-76) (Akıncı

-Hakem Kararları).

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim ve İptal Davası (ICC 

Türkiye XI. Milletlerarası Tahkim Semineri, 14

Nisan 2014 Ankara, s. 25

-35) (Akıncı

-İptal 

Davası). 

Akıncı, Ziya : Tahkimde Yetki İtirazı (Türkiye Milletlerarası 

Ticaret Odası, XII. Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 27 Aralık 

2014 Ankara, s. 51

-62) 

(Akıncı

-Yetki İtirazı). 

Akıncı, Ziya : Adi Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasının 

Tahkime Elverişliliği (Şirketler Hukuku 

Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 2018, s. 

15

-31, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 

Yayınları, Yayın No: 1) (Akıncı-Adi Şirketin 

Haklı Sebeple Feshi).

Akıncı, Ziya : Taraf Hakeminin Seçimi (Tahkimde Davanın 

Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi, 

İstanbul 2020, s. 35-41, İstanbul Tahkim 

Merkezi Yayınları, Yayın No: 2) (Akıncı-Taraf 

Hakemi). 

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim ve Kesin Hüküm 

Yetkisi (Milletlerarası Özel Hukukta Güncel 

Gelişmeler Sempozyumu, Antalya Bilim 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019, s. 437-448) 

(Akıncı- Kesin Hüküm Yetkisi). 

Akıncı, Ziya : Prag Kuralları ve Milletlerarası Tahkim

(MHB, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, 

2020/1, s. 481-495) (Akıncı-Prag Kuralları). 

Akıncı, Ziya : İşyeri Kiralarında Doğan Uyuşmazlıkların 

Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi (Prof. Dr. 

Halûk Burcuoğlu’na Armağan, C. 1, 2, İstanbul 

2020, s. 37-56) (Akıncı-İşyeri Kiraları). 

Akıncı, Ziya : Yargıtay Kararları Işığında Tahkim Şartının 

Geçerliliği (Tahkim Anlaşması, İstanbul 2020, 

s. 69-86) (Akıncı-Tahkim Şartının Geçerliliği). 

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2020 (AkıncıTahkim).

Akil, Cenk : Medeni Yargılama Hukukunda Mahkeme 

Tarafından Atanan Bilirkişi-Uzman Tanık 

Ayrımı (ABD 2011/2, s. 171-183) (Akil-Uzman 

Tanık). 

Akil, Cenk : Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması 

İlkesi (AÜHFD 2008/3, s. 1-32) (Akil-İlke). 

Akil, Cenk : Deliller Bakımından Hâkimin Davayı 

Aydınlatma Ödevinin Sınırlarına İlişkin 

Tartışmalar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

(TNBHD 2020/1, s. 115-131) (Akil-Davayı 

Aydınlatma Ödevi). 

Akkanat, Halil/

Çekin, Mesut Serdar : Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü 

Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim 

Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri (İKÜHFD, 

Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, 2016/2, 

C. 1, İstanbul 2016, s. 103-116).

Akkaşoğlu, Şeyma : Uluslararası Tahkimde Şeffaflık (TBBD 

2021/152, s. 367-413). 

Akkutay, Ali İbrahim : Uluslararası Yatırımdan Kaynaklanan 

Uyuşmazlıkların Çözümünde ICSID 

Sözleşmesinin 27. Maddesi (TBBD 2013/107,

s. 297-320). 

Akyıldız, Ali : Sporda Zorunlu Tahkimin Sorunlu Yapısı ve 

Sözleşmesel Uyuşmazlıklar (Av. Türker Arslan 

Armağanı, Türkiye Barolar Birliği 2021, s. 57-

80). 

Akyol, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye 

Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006. 

Akyol Aslan, Leyla : Medenî Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi 

Verilmemesinin Sonuçları, Ankara 2019. 

Alangoya, Yavuz : Medenî Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği 

ve Denetlenmesi, İstanbul 1973 (AlangoyaTahkim).

Alangoya, Yavuz : Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve 

Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 

1979 (Alangoya-İlkeler).

Alangoya, Yavuz : Medeni Usul Hukukunda Dâva Ortaklığı 

(Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1999

(Alangoya-Dâva Ortaklığı).

Alangoya, Yavuz : Bir Tebliğ Dolayısı ile Hakem Mahkemesinin 

Direnmesi Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Nihal 

Uluocak’a Armağan, İstanbul 1999, s. 1-5) 

(Alangoya-Düşünceler).

Alangoya, Yavuz : Medenî Usûlün Amacı ve Sosyal Karakteri 

Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Tasarısı’nın Bazı Hükümlerinin 

Değerlendirilmesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs 

Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Tasarısı 

Değerlendirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, 

Ankara 2007, s. 33-54) (Alangoya-Medenî 

Usûlün Amacı).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/

Deren Yıldırım, Nevhis : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı 

Değerlendirme ve Önerileri, İstanbul 2006

(Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım-Öneriler).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/

Deren Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

Andrews, Neil : The Modern Civil Process: Judicial and 

Alternative Forms of Dispute Resolution in 

England, Tübingen 2008. 

Albayrak, Hakan : Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda

Yaklaşık İspat, Ankara 2013. 

Anderson, Alan M./Beaumont, Ben/

Verbist, Herman : The United Nations Convention on 

International Settlement Agreements Resulting 

from Mediation: Its Genesis, Negotiation and 

Future (International Mediation, The 

Comparative Law Yearbook of International 

Business, Alphen aan den Rijn 2020, Vol. 41a, 

s. 35-62). 

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960.

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 

İstanbul 2012. 

Antonov, Jaroslav Valerievich: Conduct of electronik Arbitration (CYArb 

2017, Vol. 7, s. 3-26). 

Aral, Fahrettin/

Ayrancı, Hasan : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 

2020.

Arat, Nilay : Türk İdare Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık 

Çözüm Yolları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

İstanbul 2009. 

Arslan, Ramazan : Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın 

Yenilenmesi, Ankara 1977 (ArslanYargılamanın Yenilenmesi). 

Arslan, Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 

Ankara 1989 (Arslan-Dürüstlük Kuralı). 

Arslan, Ramazan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkime 

İlişkin Hükümleri (ICC Türkiye X. 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 30 Nisan 2012 

Ankara, s. 23-39) (Arslan-Tahkim). 

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha : Yargı Örgütü Hukuku, Ankara 2001.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021. 

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 

(Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağasıİcra). 

Aslan, Adem : Tahkim ve Mahkemeler (Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası, ICC Türkiye 

Tahkim Günü, 9 Şubat 2018 İstanbul, s. 76-93). 

Aslan, Kudret : Medenî Usul Hukukunda Davanın Geri 

Alınması, Ankara 2016 (Aslan-Davanın Geri 

Alınması). 

Aşık, İbrahim : Medenî Usul Hukukunda Bekletici Sorun, 

Ankara 2012. 

Atalay, Oğuz : Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların 

İspatı, İzmir 2001. 

Atalı, Murat : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar 

Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) 

Bilgisini Kullanması (Halûk Konuralp Anısına 

Armağan, C. 1, Ankara 2009, s. 139-161). 

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021.

Ataman Figanmeşe, İnci : Milletlerarası Ticari Hakem Kararlarının İptal 

ve Tenfiz Davaları Yoluyla Mahkemelerce 

Mükerrer Kontrole Tabi Tutulmaları Sorunu ve 

Bu Sorunun Giderilmesine Yönelik İki Öneri

(MHB 2012/2, s. 35-81) (Ataman Figanmeşeİki Öneri). 

Ataman Figanmeşe, İnci : Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Karşı 

Davalar (MHB 2020/2, s. 1659-1708) (Ataman 

Figanmeşe- Karşı Davalar). 

Ataman Figanmeşe, İnci : Devletlerarası Sözleşmelerde Yer Alan 

Tahkim Klozlarının Yatırımcılara Yapılmış 

Tahkim Anlaşması Akdetme Önerisi Olarak 

Kabulünün Ev Sahibi Devletler Bakımından 

Doğurduğu Olumsuz Sonuçlar (Tahkim 

Anlaşması, İstanbul 2020, s. 104-130) (Ataman 

Figanmeşe-Olumsuz Sonuçlar).

Aydemir, Fatih : Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, İstanbul 

2017.

Aygül, Musa : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim 

Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller, 

İstanbul 2014. 

Aygün, Mesut : Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakem 

Kararlarına Karşı İptal Yolu (MİHDER 2007/3, 

s. 661-695). 

Aykutalp, Aslı : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Nazarında Anonim Şirket Genel 

Kurulkararlarının İptalinin Tahkime 

Elverişliliği (Prof. Dr. Necmeddin M. Berkin’e 

Armağan, İstanbul 2021, s. 205-240). 

Ayoğlu, Tolga : Sermaye Şirketleri Özelinde Şirketler Hukuku 

Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim, 

İstanbul 2018. 

Ayoğlu, Tolga : Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının 

Çözümünde Paralel Yargılama Problemi

(Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, 

İstanbul 2018, s. 101-111, İstanbul Tahkim 

Merkezi Yayınları, Yayın No: 1) (AyoğluParalel Yargılama). 

Bahadır, Zeynep : Medenî Usûl Hukukunda Kısmî Karar, Ankara 

2018. 

Balcı, Muharrem : İhtilafların Çözüm Yolları ve Tahkim, İstanbul 

1999.

Balkar, Süheylâ : Online Tahkim (GSÜHFD, Prof. Dr. Erden 

Kuntalp’e Armağan, 2004/1, s. 463-497)

(Balkar-Tahkim). 

Balkar, Süheyla : Uluslararası Ticari Tahkim ve Geçici Koruma 

Tedbirleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

İstanbul 2010 (Balkar-Geçici Koruma 

Tedbirleri).

Balkar, Süheyla : Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunma veya İflas 

Halinin Tahkim Anlaşmasına Etkileri (Tahkim 

Anlaşması, İstanbul 2020, s. 131-168) (BalkarÖdeme Güçlüğü). 

Balkar Bozkurt, Süheyla : Milletlerarası Tahkime Konu Uyuşmazlıklarda 

Hakemlerin Geçici Koruma Tedbirlerine 

Hükmedebilme Yetkisi ve Imperium Kavramı 

(GSÜHFD 2017/2, s. 259-293) (Balkar

Bozkurt-Imperium Kavramı).

Balkar Bozkurt, Süheyla : Milletlerarası Tahkimde Yargılama 

Masraflarının Hak Arama Özgürlüğüne Etkisi 

ve Sonuçları (BaÜHFD 2015/129-130, s. 121-

222) (Balkar Bozkurt-Yargılama Masrafları). 

Başar, Ömer : ICSID Hakem Kararlarının İptali (MHB 

2019/2, s. 585-607).

Bayraktaroğlu Özçelik, Gülüm: ICSID Hakem Kararlarında “Yol Ayrımı” 

(“Fork in the Road”) Kayıtları (MHB, Prof. Dr. 

Cemal Şanlı’ya Armağan, 2020/1, s. 497-518). 

Belen, Herdem : Kat Mülkiyetinde Yönetim Planına Tahkim 

Şartı Konulması ve Buna Bağlı Hukuksal 

Sonuçlar (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın 

Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 205-228).

Belgesay, Mustafa Reşit : Hakem Kararlarının Hukuki Mahiyeti (Banka 

ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 

Tahkim IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası 

Bildiriler- Tartışmalar, 29 Kasım-4 Aralık 

1965, s. 41- 54). 

Bělohlávek, Alexender : Nature and Essence of Annulment of Arbitral 

Awards against Backdrop of International 

Standards (CYArb 2018, Vol. 8, s. 21-40)

(Bělohlávek-Annulment of Arbitral Awards). 

Berki, Ali Himmet : İslâm Şeriatinde Kaza, Hüküm ve Hâkimlik 

Tarihi ve İtfâ Müessesesi, Ankara 1962. 

Berkin, Necmeddin : Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969.

Berkin, Necmettin M. : Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, 

İstanbul 1981 (Berkin-Hukuk Rehberi).

Besson, Sébastien : Arbitrage international et mesures provisoires, 

Zurich 1998. 

Bilge, Necip : Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 

1967.

Bilge, Necip : Hakem Yargılamasında Uygulanacak Hukuk 

Kaideleri (Tahkim, IV. Ticaret ve Banka 

Hukuku Haftası, 29 Kasım-4 Aralık 1965, 

Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 58, s. 

83-107) (Bilge-Hakem Yargılaması). 

Bilge, Necip : Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel 

Kavramları ve Kurumları, Ankara 1994.

Bilge, Necip/Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

Bilgin, Hikmet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre 

Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri ve 

Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 

Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Prof. Dr. 

Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Ankara 

2015, s. 401-437). 

Bird, Robert C. : Enforcement of Annulled Arbitration Awards: 

A Company Perspective and an Evaluation of a 

New York Convention (North Carolina Journal 

of International Law and Commercial 

Regulation 2012, Vol. 37, s. 1013-1058). 

Birsel, Mahmut : Milletlerarası Tahkim Sözleşmeleri ve İki 

Taraflı Yatırım Anlaşmalarının Türk Tahkim 

Hukuku Üzerindeki Etkileri (Ali Bozer’e 

Armağan, Ankara 1998, s. 499-538).

Birsel, Mahmut : Milletlerarası Tahkimde Tahkim Yerinin 

Seçiminin Önemi (ICC Türkiye Milli Komitesi, 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 10 Mart 2003 

Ankara, s. 64-77) (Birsel-Tahkim Yeri). 

Bishop, Doak/Miles, Craig, S.: Arbitration (Alternative Dispute Resolution 

Handbook, Alternative Dispute Resolution 

Section of the State Bar of Texas, Dallas 2003, 

s. 59-86). 

Blackaby, Nigel/Redfern, Alan: Redfern and Hunter on international 

arbitration, Oxford 2015. 

Blackstone’s Guide to The Civil Procedure Rules, Ed-in Chief: Charles 

Plant, London 1999.

Blake, Susan/Browne, Julie/

Sime, Stuart : A Practical Approach to Alternative Dispute 

Resolution, Oxford University 2016. 

Bolayır, Nur : Hukuk Yargılamasında Delillerin 

Toplamasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, 

İstanbul 2014 (Bolayır-Delillerin Toplaması). 

Bolayır, Nur : Medenî Usûl Hukuku’nda Hâkimin Hukuku 

Re’sen Uygulaması İlkesi, İstanbul 2019

(Bolayır-Hâkimin Hukuku Re’sen 

Uygulaması). 

Boisséson, Matthieu de : Le droit français de l'arbitrage: interne et 

international, Paris 1990. 

Boran Güneysu, Nilüfer : Medenî Usûl Hukukunda Karar, Ankara 2014.

Born, Gary B. : International Commercial Arbitration, Vol. 1, 

2, 3, The Netherlands 2014. 

Bozkurt Yüksel, A. Ebru : UNCITRAL ve UNCITRAL Model 

Kanunu’na Genel Bir Bakış (TAAD 2011/4, s. 

135-172). 

Boztaş, Nevzat : Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar ve 

Mahkemelerin Yardım ve Denetimi (MİHDER 

2020/1, s. 163-219). 

Bristow, David I. : The Gathering Storm of Arbitrators’ and 

Mediators’ Liability (ADRLJ 2000/December, 

s. 312-323). 

Brown, Henry/

Marriott, Arthur : ADR Principles and Practice, London 1999.

Budak, Ali Cem : Kara Avrupası ve Anglo-Amerikan Medenî 

Usul Hukuklarında Kesin Hüküm: Türkiye ve

İngiltere Örnekleri (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul 1991 (Budak-Kesin 

Hüküm).

Budak, Ali Cem : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

Tahkim Hükümleri (UTTDER 2012/1, s. 31-60) 

(Budak-Tahkim Hükümleri).

Budak, Ali Cem : Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 

İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni 

Usul Kanunu ile Karşılaştırmalı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2018 (BudakHukuk Muhakemeleri Kanunu).

Budak, Ali Cem : Hakem Kararları Maddi Hukuka Aykırılık 

Sebebiyle İptal Edilebilir Mi? Hakem 

Kararlarının İptali Müessesesinin Tarihi Kökeni 

(MHB, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan,

2020/1, s. 557-572) (Budak-Hakem 

Kararlarının İptali). 

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2021.

Burova, Elena : How Final is Final: Waiver of the Right to 

Annual Arbitral Award in National Legislation 

and Practice of National Courts (CYArb 2018, 

Vol. 8, s. 3-19). 

Bühring-Uhle, Christian : Arbitration and Mediation in International 

Business, Designing Procedures for Effective 

Conflict Management, Hague 1996.

Büyükay, Ferhat : Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra 

Edilebilirlik Şerhi, Ankara 2018. 

Cachard, O. : Dispute Settlement, International Commercial 

Arbitration: Electronic Arbitration, United 

Nations Conference on Trade and 

Development, New York 2003. 

Can, Mustafa Cemre : Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime 

Elverişliliğe Uygulanacak Hukuk (MÜHFHAD 2020/2, s. 1349-1370). 

Cerrahoğlu, Fadlullah : ICC Tahkiminde Paralel Davalar ve Davaların 

Birleştirilmesi (Türkiye Milletlerarası Ticaret 

Odası, XII. Milletlerarası Tahkim Semineri, 27

Aralık 2014 Ankara, s. 95-100). 

Chartered Institute of Arbitrators: International Arbitration Practice 

Guideline, Drafting Arbitral Awards Part IGeneral, London 2016. 

Cobuz, Alina /

Costantin, Silviu : Surviving and ICSID Award Post-Award 

Remedies in ICSID Abitration: A Perspective 

of Contracting State’s Interests (CYArb 2018, 

Vol. 8, s. 41-55). 

Covo, Jacques : Uluslararası Tarım Ürünleri Ticaretinde 

Tahkim, FOSFA ve GAFTA, Londra (MHB 

2020/2, s. 859-866). 

Craig, W. Laurance/ Park, William W./ 

Paulsson, Jan : International Chamber of Commerce 

Arbitration, ICC, 2000. 

Crook, John R. : Award and Discontinuance of the Proceeding 

(Litigating International Investment Disputes: 

A Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s. 443-

461). 

Çal, Sedat : Uluslararası Yatırım Tahkimine Yönelik Kimi 

Eleştirilerin Değerlendirilmesi (AÜHFD 

2008/4, s. 135-190). 

Çalışkan, Faik : Tahkimde Sürenin ve Masrafların Kontrolü 

(ICC Türkiye Milli Komitesi Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 21 Mart 2008 Ankara, s. 

107-139) (Çalışkan-Masrafların Kontrolü). 

Çalışkan, Yusuf : Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Dolayı 

Tazminat Talebi (Milletlerarası Özel Hukukta 

Güncel Konular Sempozyumu, Eskişehir, 21-22 

Nisan 2016, Sempozyum Bildirileri ve 

Tartışmalar, Ankara 2016, s. 321-334).

Çalışkan, Zeynep : Türkiye’nin Taraf Olduğu İkili ve Çok Taraflı 

Anlaşmalarda Yatırım Kavramı (MHB 2009/1-

2, s. 85-118) (Çalışkan-Yatırım Kavramı). 

Çankaya, Osman Güven/Günay, Cevdet İlhan/

Göktaş, Seracettin : Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 

2006. 

Çavuşoğlu, Ahmet Erdinç : Telekomünikasyon Hizmetlerine İlişkin 

İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıklarda Tahkim (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), İstanbul 2007. 

Çelik, Nuri : İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Özel Hakem 

Anlaşmasının İradeyi Sakatlayan Bir Durumun 

Varlığı İspatlanmadıkça Geçerli Sayılması 

(DEÜHFD, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na 

Armağan, 2007/Özel Sayı, s. 17-30).

Çelikoğlu, Cengiz Topel : Medeni Usul Hukukunda Avukatın Delil 

Toplaması, Ankara 2014. 

Çenberci, Mustafa : Hakemlerin Tayin Usulü ve Ücreti (Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Tahkim 

IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası BildirilerTartışmalar, 29 Kasım-4 Aralık 1965, s. 119-

149).

Çiftçi, Pınar : Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve 

Sınırlamaları, Ankara 2018. 

Çoğalan, Mehmet : Comparison of the Recognition and 

Enforcement of Transnational Arbitral Awards 

under Turkish and English Laws (UTTDER 

2016/2, s. 433-494). 

Çon, Ömer : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 

Göre Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı 

ve Reddi, Ankara 2013. 

Çörtoğlu Koca, Sema : Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakem Tayin 

Yöntemleri ve Ücretleri (Prof. Dr. Turgut 

Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 649-

682).

Dal, Georges-Albert : Le point de vue belge (L’arbitrage et la 

Convention européenne des droits de l’homme, 

Droit et Justice No. 31, Bruxelles 2001, s. 57-

68). 

David, René : Arbitration in International Trade, Deventer 

1985. 

Dayınlarlı, Kemal : Hakem Kararlarının Bozulması Sebepleri 

(Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in Hâtırasına 

Armağan 1902-1985, Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü 1986, s. 775-812) 

(Dayınlarlı-Hakem Kararları).

Dayınlarlı, Kemal : Tahkim-Hakemlerin Hadiseye Dair 

Kararlarına Karşı İptal Müracaatı (YD 1986/1-

2, s. 164- 169) (Dayınlarlı-İptal). 

Dayınlarlı, Kemal : Milli-Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime 

Etkileri, Ankara 1994 (Dayınlarlı-Kamu 

Düzeni).

Dayınlarlı, Kemal : Eser Sözleşmesinden Doğan İhtilâfların 

Çözümünde İç Tahkim (İnşaat Sözleşmeleri, 

Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular 

için Ortak Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996, 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 

Yayın No: 381, s. 381-435) (Dayınlarlı-İnşaat 

Sözleşmeleri).

Dayınlarlı, Kemal : İhtiyarî Tahkimde Hakem Ücreti (Prof. Dr. Ali 

Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 539- 563) 

(Dayınlarlı-Ücret).

Dayınlarlı, Kemal : Uncitral Kurallarına Göre Uzlaşma ve 

Tahkim, Ankara 2007 (Dayınlarlı-Uzlaşma ve 

Tahkim).

Dayınlarlı, Kemal : Domestic Arbitration Regulated in the Turksih 

Code of Civil Procedure (Art. 516-536), Ankara 

2004 (Dayınlarlı-Domestic Arbitration).

Dayınlarlı, Kemal : HUMK’da Düzenlenen İhtiyarî İç Tahkim, 

Ankara 2004 (Dayınları-İç Tahkim).

Dayınlarlı, Kemal : Fransa’da Millî-Milletlerarası Tahkim Kanunu 

Reformu (Medenî Usul Kanunu m. 1442-1527) 

(Yürürlük Tarihi: 1 Mayıs 2011), Ankara 2011

(Dayınları-Tahkim Kanunu Reformu).

Dayınlarlı, Kemal : Milletlerarası Tahkim Rehberi, Ankara 2014

(Dayınlarlı-Rehber).

Dayınlarlı, Kemal : 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

Usulünde İptal Davası Açma Hakkından 

Peşinen Vazgeçme Mümkün Müdür? 

(www.dayinlarli.gen.tr, erişim tarihi: 

28.02.2019). 

De Boisséson, Matthieu : Le droit français de l’arbitrage interne et 

international, Paris 1990. 

De Ly, Filip/

Sheppard, Audley : ILA Recommendations on Lis Pendens and 

Res Judicata and Arbitration (Arbitration 

International 2009/March, Vol. 25, s. 67-85). 

Değerliyurt, Canberk : Tam Üçüncü Kişi Yararına Akit Bağlamında 

Milletlerarası Ticari Tahkim Anlaşmasının 

Üçüncü Kişiye Teşmili (Prof. Dr. Galip Sermet 

Akman’a Armağan, İstanbul 2020, s. 221-249).

Demir Gökyayla, Cemile : Asimetrik Yetki Sözleşmeleri (BaÜHFD 

2016/145-146, s. 417-458) (Demir GökyaylaYetki Sözleşmeleri). 

Demir Gökyayla, Cemile : Arabuluculuk ve Tahkimi Bir Arada İçeren 

Uyuşmazlık Çözüm Yolu (İÜHFM 2019/2, s. 

575-616) (Demir Gökyayla-Uyuşmazlık Çözüm 

Yolu). 

Demir Gökyayla, Cemile : Milletlerarası Tahkimde İspat Hakkı ve 

Sınırlarına Uygulanacak Hukuk (MHB 2020/2, 

s. 729-773) (Demir Gökyayla-İspat Hakkı).

Demir Gökyayla, Cemile/

Süral, Ceyda : 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu ve Getirdiği Yenilikler (DEÜHFD 

2004/2, s. 131-167). 

Demirkol, Berk : Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim 

Anlaşmalarının Geçerliliği (GSÜHFD 2017/2, 

s. 325-354) (Demirkol-Milletlerarası Tahkim 

Anlaşmaları).

Demirkol, Berk : Tahkim Anlaşmasının İhlal Edilmesi: 

Yaptırımlar ve Olası Hukukî Yollar (Tahkim 

Anlaşması, İstanbul 2020, s. 169-183) 

(Demirkol-Yaptırımlar). 

Demirkol, Berk : Türk Hukukunda Genel İşlem Şartlarında Yer 

Alan Hukuk Seçimi, Yetki Anlaşması ve 

Tahkim Anlaşmalarının Hüküm Doğurması 

(MHB 2020/2, s. 1313-1350) (Demirkol-Genel 

İşlem Şartları). 

Demirkol, Berk/Aküzüm, Ural: Türkiye’de Med-Arb (ArabuluculukTahkim), Yapısı, Mevzuatı & Uygulaması, 

İstanbul 2020. 

Dendorfer, Renate/

Lack, Jeremy : The Interaction Between Arbitration and 

Mediation: Vision v Reality (Dispute 

Resolution International, 2007/1, Vol. 1, s. 73-

98).

Deren Yıldırım, Nevhis : UNCITRAL Model Kanunu ve Milletlerarası 

Tahkim Kanunu Çerçevesinde Milletlerarası 

Tahkimin Esaslı Sorunları, İstanbul 2004 

(Deren Yıldırım-Milletlerarası Tahkim).

Deren Yıldırım, Nevhis : Tahkim ve Objektif Açıdan Tahkime 

Elverişlilik (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin 

Armağan, İstanbul 2007, s. 47-61) (Deren

Yıldırım-Tahkime Elverişlilik).

Deren Yıldırım, Nevhis : Panel (Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m. 411-448) 

Paneli, 23 Mart 2007, Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 437) (Deren

Yıldırım-İç Tahkim Paneli).

Deren Yıldırım, Nevhis : Hakemlerin İsmen Belirlenmesinin 

Doğurduğu Bazı Sorunlar (Prof. Dr. Necmeddin 

M. Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s. 457-

470) (Deren Yıldırım-Sorunlar).

Deynekli, Adnan : Hakem Kararlarının Tenfizi (ICC Türkiye X. 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 30 Nisan 2012 

Ankara, s. 95-105). 

Deynekli, Adnan : Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de 

Tanınması ve Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar

(DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, İzmir 2015, s. 

105-122) (Deynekli-Sorunlar). 

Dimolitsa, Antonias : Separability and Kompetenz-Kompetenz 

(Improving the Efficiency of Arbitration and 

Awards: 40 Years of Application of the New 

York Convention, ICCA Congress Series, 

Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law 

International 1999, s. 217-256). 

Dinç, İlhan : Genel (Âdi) İflâs Yoluyla Takibe İtrazın 

Kaldırılması ve İflâs Davasının Tahkime 

Elverişliliği (TAAD, Yargıtay Başkanı İsmail 

Rüştü Cirit’e Armağan, 2020/41, s. 427-461). 

Dobiáš, Petr : Ethical Rules of Conduct in International 

Arbitration (CYArb 2017, Vol. 7, s. 27-44) 

(Dobiáš-Ethical Rules). 

Dobiáš, Petr : The Recognition and Enforcement of Arbitral 

Awards Set Aside in the Country of Origin 

(CYArb 2019, Vol. 9, s. 3-26) (Dobiáš-Arbitral 

Awards). 

Doğan, Vahit : Tahkime Elverişlilik Bağlamında Yabancı 

Unsur (Milletlerarası Özel Hukukta Güncel 

Gelişmeler Sempozyumu, Antalya Bilim 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019, s. 449-458)

(Doğan-Yabancı Unsur).

Doğan, Vahit : Milletlerarası Ticaret Hukuku, Ankara 2020 

(Doğan-Milletlerarası Ticaret).

Doğanay, İsmail : Hakem Mahkemesi Kararlarının Yargıtay 

Tarafından Bozulması Halinde Hakemler Bu 

Bozma Kararına Karşı Direnme (Israr) Kararı 

Verebilirler mi? (Ticaret Hukuku ve Yargıtay 

Kararları Sempozyumu XIV, BildirilerTartışmalar, Ankara 1997, s. 31-108).

Donahey, M. Scott : The Independence and Neutrality of 

Arbitrators (J. Int. Arb. 1992/4, Vol. 9, s. 31-

42). 

Drličková, Klára : Confidentiality of the Materials Used in the 

Course of Arbitral Proceedings (CYArb 2017, 

Vol. 7, s. 45-66). 

Duggal, Kabir A.N./

Rangacharı, Rekha : A Challenger Approaches: An Assessment of 

the Prague Rules on the Efficient Conduct of 

Proceedings in International Arbitration (J. Int. 

Arb. 2020/1, Vol. 37, s. 27-48). 

Dunmore, Michael : Increasing Efficiency in Arbitration, Who can 

do what? (CYArb 2017, Vol. 7, s. 67-82).

Dural, H. Ali : Hisse Satış Sözleşmelerinden Kaynaklanan 

Uyuşmazlıklar Bakımından Tahkim (Şirketler 

Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 

2018, s. 113-120, İstanbul Tahkim Merkezi 

Yayınları, Yayın No: 1). 

Duran, Osman : Medeni Usul Hukukunda Taleple Bağlılık 

İlkesi Ankara 2020. 

Edis, Seyfullah : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç 

Hükümleri, Ankara 1997.

Eker Ayhan, Feyza : Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehdara 

Teşmili (GSÜHFD, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a 

Armağan, 2011/1, s. 95-119) (Eker AyhanTahkim Anlaşması).

Eker Ayhan, Zeynep Feyza : Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının 

Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü: 

Karşılaştırmalı Bir Analiz, İstanbul 2018 (Eker 

Ayhan-Analiz).

Ekmekçi, Ömer/Özekes, Muhammet/

Atalı, Murat/Seven, Vural : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 

İstanbul 2019. 

Ekşi, Nuray : Yargıtay Kararları Işığında ICC Hakem 

Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

(ABD 2009/1, s. 54-74) (Ekşi-ICC Hakem 

Kararları). 

Ekşi, Nuray : Devletin Taraf Olduğu Tahkim 

Yargılamalarına İlişkin Temel Sorunlar (ICC 

IX. Milletlerarası Tahkim Semineri, 19 Nisan 

2011 Ankara, s. 93

-152

) (Ekşi

-Temel Sorunlar). 

Ekşi, Nuray

: İptal Edilmiş Hakem Kararlarının New York 

Konvansiyonuna Göre Tenfizi 

(Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 

3 Nisan 2009 Ankara, s. 45

-

105

) (Ekşi

-Tenfiz). 

Ekşi, Nuray : New York Konvansiyonu’na Göre İptal 

Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi (İptal 

Edilmiş Hakem Kararları), İstanbul 2009

(Ekşi

-

İptal Edilmiş Hakem Kararları). 

Ekşi, Nuray : İİK’nın 82 (1). Maddesi Karşısında Türk 

Devleti ve Devlet Kurumları Aleyhine Verilen

ICSID Hakem Kararlarının Türkiye’de İcrası

(GSÜHFD, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan,

2011/1, s. 297

-

327

) (Ekşi

-Hakem Kararlarının 

Türkiye’de İcrası). 

Ekşi, Nuray : ICSID Hakem Heyetinin Geçici ve Koruyucu 

Tedbir Kararı Verme Yetkisi (UTTDER 

2012/2, s. 3

-47) (Ekşi

-Koruyucu Tedbir 

Kararı). 

Ekşi, Nuray : Milletlerarası Tahkimde Paralel Davalar

(Parallel Litigation) (UTTDER 2013/2, s. 15

-

51) (Ekşi

-Paralel Davalar). 

Ekşi, Nuray : Yabancı Hukukun Tespiti ve Uygulanması, 

Mukayeseli Bir İnceleme (UTTDER 2014/1, s. 3-96) (Ekşi-Yabancı Hukukun Tespiti). 

Ekşi, Nuray : FIDIC Tahkiminden Kaynaklanan Sorunlar 

(UTTDER 2015/1, s. 31

-68) (Ekşi

-FIDIC 

Tahkimi). 

Ekşi, Nuray : Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri 

ve Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime 

Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul 2015 (Ekşi-Sonuçlar). 

Ekşi, Nuray

: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim, 

İstanbul 2019 (Ekşi

-Tahkim). 

Ekşi, Nuray : Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem 

Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzeni (MHB, 

Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, 2020/1, s. 

143

-201)

(Ekşi

-Kamu Düzeni). 

Ekşi, Nuray : Arabuluculuk Sonucunda Yapılan 

Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında 

Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Singapur

Konvansiyonu) (UTTDER 2020/1, s. 27-91) 

(Ekşi-Singapur Konvansiyonu). 

Ekşi, Nuray : İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi 

(UTTDER 2020/2, s. 267-311) (Ekşi-Tahkim 

Merkezi). 

Ekşi, Nuray : Türkiye’de Kurumsal Tahkim, İstanbul 2020 

(Ekşi-Kurumsal Tahkim).

Ekşi, Nuray : Mahkeme Kararları Işığında TFF Uyuşmazlık 

Çözüm Kurulu’nun Futbol Sözleşmelerinden 

Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkisi (Av. Türker 

Arslan Armağanı, Türkiye Barolar Birliği 2021, 

s. 315-347) (Ekşi-TFF Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu). 

Elçin, Doğa : Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda Sulh, 

Ankara 2019. 

Elgün Toğrul, Emel Şeyda : Medenî Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti, 

Ankara 2021. 

Elyıldırım, Hasan : Hukuk Yargılamasında Uzman Görüşü (Özel 

Bilirkişi), Ankara 2021. 

Ener, Mustafa Alper : Singapur Konvansiyonu: Arabuluculuk 

Anlaşmalarının New York Konvansiyonu 

(AHBVÜHFD 2019/4, s. 227-248). 

Erdal, Tarkan : Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Türkiye 

Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu’nun Yapısı ve İşleyişi Üzerine (Av. 

Türker Arslan Armağanı, Türkiye Barolar 

Birliği 2021, s. 349-363). 

Erdem, Bahadır : İptal Davalarında Kamu Düzenine Aykırılık 

(ICC Türkiye XI. Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 14 Nisan 2014 Ankara, s. 109-119) 

(Erdem-Kamu Düzeni). 

Erdem, Bahadır : Tahkim Öncesinde Başvurulacak Çözüm 

Yolları ve Tahkim Anlaşmasına Etkisi (Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası, XII. Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 27 Aralık 2014 Ankara, s. 

63-78) (Erdem-Çözüm Yolları). 

Erdem, H. Ercüment : “Lex Mercatoria” ve ICC Tahkimi (ICC 

Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 6 Nisan 2004 Ankara, s. 115-165) 

(Erdem-Lex Mercatoria).

Erdem, H. Ercüment : Swiss Supreme Court Decided Stay of the 

Arbitration Pending Compliance with Multitiered Clause (Newsletter 2016, İstanbul 2017, 

s. 167-172) (Erdem-Swiss Supreme Court). 

Erdem, H. Ercüment : Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime

Elverişliliği (Tahkim Anlaşması, İstanbul 2020, 

s. 1-24) (Erdem-Şirketler Hukuku). 

Erdem, Mehmet : Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul 2010 

(Erdem-Zamanaşımı). 

Erdoğan, Ersin : Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi, 

Ankara 2020. 

Erdoğan, Gülnur : Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, 

Ankara 2011 (Erdoğan-Adil Yargılanma).

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2021

(Eren-Genel Hükümler).

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2021 

(Eren-Özel Hükümler). 

Ergene, Deniz : Tahkim Anlaşmasına Rağmen İflas Takibi: 

Tahkim İradesine Yönelen Bir Tehdit mi? 

(Genç Milletlerarası Özel Hukukçular 

Konferansı, İstanbul 2014, s. 3-62). 

Ergönen, Onur : 10. Yılında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

Uygulama Alanı (MİHDER 2011/3, s. 151-

205). 

Ergönen, Onur : Milletlerarası Tahkim Kanunu Sonrası Hakem 

Kararlarının Milliyeti Meselesi: “Otorite 

Kanunu Kriteri”nin Sonu (UTTDER 2014/1, s. 

207-245) (Ergönen-Hakem Kararlarının 

Milliyeti). 

Erkan, Mustafa : Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibinin 

Asıl Sözleşmenin Yokluğu Durumunda 

Değerlendirilmesi (GÜHFD 2013/1-2, s. 535-

562) (Erkan-Tahkim Şartının Ayrılabilirliği). 

Erkan, Mustafa : Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, 

Ankara 2013 (Erkan-Yetki Sorunları). 

Erkan, Mustafa : Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi, 

İstanbul 2020 (Erkan-Singapur Sözleşmesi). 

Ermenek, İbrahim : Medenî Usul Hukukunda Davaların 

Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014

(Ermenek- Davaların Birleştirilmesi ve 

Ayrılması). 

Ermenek, İbrahim : Hakem Yargılamasında Bağlantılı Davalar 

(DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, İzmir 2015, s. 

1215-1252) (Ermenek-Bağlantılı Davalar). 

Ersen Perçin, Gizem : MTK Tahkiminde İptal Davalarına İlişkin Bir 

Değerlendirme (MHB 2020/2, s. 1053-1087). 

Ertekin, Erol/Karataş, İzzet: Uygulamada İhtiyarî Tahkim ve Yabancı 

Hakem Kararlarının Tenfizi Tanınması, Ankara 

1997. 

Erten, Rifat : ICSID Tahkimi (Batider 1998/4, s. 207-227) 

(Erten-Tahkim).

Erten, Rifat : İngiliz Tahkim Hukukunda Geçici Hukukî 

Koruma Önlemleri (AÜHFD 2009/3, s. 539-

577) (Erten-İngiliz Tahkim Hukuku). 

Erten, Rifat : Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda 

Geçici Hukukî Koruma Önlemleri, Ankara 

2010 (Erten-Geçici Hukukî Koruma). 

Erzurumlu Işık, Nurbanu : Mahkeme İçtihatları Yoluyla Medenî Usûl 

Hukukunun İnşası (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi), Ankara 2020.

Esen, Emre : Hakem Kararının Tenfizi veya İptali 

Davalarında Tahkim Anlaşmasının Yetkisiz 

Temsilci Vasıtasıyla Yapıldığı İtirazı ve 

Konuya İlişkin 11.10 2000 Tarihli Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu Kararı (MHB, Prof. Dr. 

Gülören Tekinalp’e Armağan, 2003/Sayı 1-2, s.

377- 404) (Esen-Yetkisiz Temsilci).

Esen, Emre : Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim 

Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili, İstanbul 

2008.

Esen, Emre : Taraflardan Sadece Birine Tahkime Müracaat 

Hakkı Tanıyan Tahkim Anlaşmalarının ve 

Özellikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 

Kurtarma Yardım Sözleşmesi’nde Yer Alan 

Tahkim Şartının Geçerliliği (İKÜHFD 2010/2, 

s. 145-155) (Esen-Tahkim Şartının Geçerliliği). 

Esen, Emre : Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuşmazlığın 

Devlet Mahkemelerine Götürülmesi Hâlinde 

Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin 

İtirazların İncelenmesi ve Kompetenz–

Kompetenz Prensibi (GSÜHFD, Prof. Dr. Atâ 

Sakmar’a Armağan, 2011/1, s. 355-380) (Esenİtirazların İncelenmesi).

Esen, Emre : Yetkili Kılınan Tahkim Kurumunun Mevcut 

veya Belirli Olmadığı Tahkim Anlaşmalarının 

Geçerliliği (UTTDER 2017/1, s. 75-148) (EsenTahkim Anlaşmalarının Geçerliliği).

Esen, Emre : İktisadi Müesseselerde Mecburî Türkçe 

Kullanılması Hakkında Kanun’un Milletlerarası 

Tahkim Anlaşmaları Üzerindeki Etkisi (MHB,

Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, 2020/1, s. 

203-229) (Esen-İktisadi Müesseseler). 

Esin, İsmail G. : Hisse Opsiyon Haklarından Kaynaklanan 

İhtilafların Tahkiminde İhtiyati Tedbirlerin 

Etkin Uygulanması (Şirketler Hukuku 

Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 2018, s. 

57-82, İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları, 

Yayın No: 1). 

European Commission : Communication from the Commission to the 

European Parliament and the Council 

Protection of intra-EU investment 

COM/2018/547 final, Protection of intra-EU 

investment, Brussels, 19.7.2018. 

European Committee on 

Legal Co-operation : 23rd Conference of European Ministers of 

Justice, Council of Europe, London, 8-9 June 

2000.

Fackel, Rozanna Sternad : The Truncated Tribunal Doctrine, What 

Authority do Truncated Tribunals Have to 

Proceed and Can They Render a Valid and 

Enforceable Award?, Umeå Universitet Master 

thesis 2019.

Feehily, Ronán : Neutrality, Independence and Impartiality in 

International Commercial Arbitration, A Fine 

Balance in the Quest for Arbitral Justice (Penn 

State Journal of Law and International Affairs 

2019/1, Vol. 7, s. 88-114).

Fouchard, Phlippe/Gaillard, Emmanuel/

Goldman, Bertthold : On International Commercial Arbitration, The 

Hague 1999.

Frignani, Aldo : Remedies against an Arbitral Award in some 

Civil Law Jurisdictions (CYArb 2018, Vol. 8, s. 

85-108). 

Futtu, Elif : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre 

Değişen Yönleriyle Tahkim Sözleşmesi ve 

Hakem Sözleşmesinin Sona Erme Halleri (Prof. 

Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Ankara 

2020, s. 901-920). 

Gaillard, Emmanuel : Prima Facie Review of Existence, Validity of 

Arbitration Agreement (New York Law Journal 

2005/December, s. 3, 7).

Gaillard, Emmanuel/Banifate, Yas: Negative Effect of CompetenceCompetence: The Rule of Priority in Favour of 

The Arbitrators (Enforcement of Arbitration 

Agreements and International Arbitral Awards: 

The New York Convention in Practice, London 

2008, s. 257-273). 

Gedik, Begüm : Milletlerarası Hakem Kararlarının İptal 

Edilme Nedenlerinden Tahkim Anlaşmasının 

Geçersiz Olması, Ankara 2020. 

Gehri, Myriam A./

Walther, Fridolin : Swiss Laws on Civil Procedure, Zürich 2010.

Geisinger, Elliott/

Mermer, Sinem : Şirket Esas Sözleşme ve İç Yönergelerindeki 

Tahkim Şartları (Şirketler Hukuku 

Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 2018, s. 

45-56, İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları, 

Yayın No: 1).

Gélinas, Fabien : Arbitration and the Challenge of Globalization 

(J. Int. Arb. 2000/4, Vol. 17, s. 117-122) 

(Gélinas-Globalization). 

Gélinas, Paul A. : Dispute Settlemets According to ICC ADR 

(Amicable Dispute Resolution Rules) (ICC 

Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 5 Kasım 2001 Ankara, s. 21-37).

Gençcan, Ömer Uğur : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Yorumu, Ankara 2013. 

Gerhard, Frank : L’exécution forcée transfrontière des 

injonctions extraterritoriales non pécuniaires en 

droit privé, Zurich, Basel, Geneva 2000. 

Gharavi, Hamid G. : The Effect of Alternative Dispute Resolution 

on Arbitration (Türkiye Milletlerarası Ticaret 

Odası, Milletlerarası Tahkim Semineri, 2 Nisan 

2010 Ankara, s. 121-125).

Giorgetti, Chiara : The Arbitral Tribunal: Selection and 

Replacement of Arbitrators (Litigating 

International Investment Disputes: A 

Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s. 145-205). 

Giray, Faruk Kerem : Türkiye'nin Taraf Olduğu İki Taraflı 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

Anlaşmalarında Öngörülen İhtilaf Çözüm 

Yolları (MHB 1997-1998/17-18, s. 217-228)

(Giray-İhtilaf Çözüm Yolları). 

Giray, Faruk Kerem : Milletlerarası Tahkimde Gizlilik (UTTDER 

2015/2, s. 65-121) (Giray-Gizlilik). 

Goldberg, Stephen B./Green, Eric D./

Sander, Frank E.A. : Dispute Resolution, Boston 1985.

Goldberg, Stephen B./Sander, Frank E.A./

Rogers, Nancy H. : Dispute Resolution, Negotiation, Mediation 

and Other Processes, New York 1999.

Goldberg, Stephen B./Sander, Frank E.A./

Rogers, Nancy H./Cole, Sarah R.: Dispute Resolution: Negotiation, 

Mediation and Other Processes, New York 

2003.

Göksu, Mustafa : Amerikan Yargılama Hukukunda Tanık 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 

2001 (Göksu-Tanık).

Göksu, Mustafa : (Hukuk Yargılamasında) Vakıa ve Hukuk 

(Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, 

Ankara 2009, s. 323-350) (Göksu-Vakıa ve 

Hukuk).

Göksu, Mustafa : Hukuk Yargılamasında Karşı Tarafın Elindeki 

Belgelere Delil Olarak Başvurulabilmesi (ABD 

ve İngiliz Hukuk Sistemlerindeki Discovery ve 

Disclosure Kurumları İle Karşılaştırmalı 

Olarak) (MİHDER 2009/2, s. 251-282) (GöksuBelgelere Delil Olarak Başvurulabilmesi). 

Göksu, Mustafa : Civil Litigation and Dispute Resolution in 

Turkey, Ankara 2016 (Göksu-Civil Litigation).

Göktaş, Lütfi : Who Decides the Arbitrator’s Jurisdiction in 

International Commercial Arbitration: The 

Competence-Competence Doctrine from a 

Transnational Perspective (UTTDER 2017/1, s. 

149-210). 

Gökyayla, Cemile : Tahkimde Belge İbrazı (Milletlerarası Özel 

Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

2019, s. 459-469). 

Gölcüklü, İlyas : Milletlerarası Tahkimde Dava Açma 

Yasakları, İstanbul 2018. 

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021. 

Greineder, Daniel : What is a Request for Arbitration? (Launching 

Your Arbitration: The First Submissions and 

Choosing Your Arbitrator, İstanbul 2020, s. 5-

12, İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları, Yayın 

No: 2). 

Gül, Mehmet Akif : New York Sözleşmesi Bağlamında Usûlî 

Tenfiz Engelleri (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul 2015. 

Güleç, Şafak : Tahkim Yargılamasında Hâkimin Davayı 

Aydınlatma Ödevinin Yeri (Prof. Dr. 

Necmeddin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 

2021, s. 585-602).

Gülin, Güngör : Türk Milletlerarası Özel Hukuku, Ankara 

2021. 

Günay, Cevdet İlhan : İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2009. 

Gürzumar, Osman Berat : Alacağın Devri ve Tahkim Anlaşması 

(MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a 

Armağan, 2016/3, C. 2, s. 1257-1273). 

Güven, Koray : Lex Mercatoria ve Milletlerarası Tahkim 

(MHB 2014/2, s. 1-57). 

Güvenalp, Ferda Nur : Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma 

Hakkının İhlali, İstanbul 2018. 

Habscheid, Walther J. : Schiedsgerichtsbarkeit und Europäische 

Menschenrechtskonvention (Festschrift für 

Wofram Henckel zum 70. Geburtstag am 21. 

April 1995, Walter de Gruyter, Berlin, New 

York 1995, s. 341-352). 

Hacıbekiroğlu, Ekin : Milletlerarası Tahkim Hukukunda Deliller ve 

Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2012. 

Hacıbekiroğlu Ömeroğlu, Ekin : Milletlerarası Tahkim Hukukunda Görev 

Belgesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan 

Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, 

İzmir 2015, s. 1885-1912). 

Hanağası, Emel : Medenî Yargılama Hukukunda Silahların 

Eşitliği, Ankara 2016. 

Hascher, Dominique : The Experience of State Courts with 

Arbitration: The Paris Court of Appeal 

Example (ICC Türkiye Milli Komitesi, 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 6 Nisan 2004 

Ankara, s. 12-20). 

Heiskanen, Veijo : State as a Private: The Participation of States 

in International Commercial Arbitration 

(Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 3 Nisan 2009 

Ankara, s. 29-43). 

Heiskanen, Veijo/Halonen, Laura: Post-Award Remedies (Litigating 

International Investment Disputes: A 

Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s. 497-526). 

Helvacı, Mehmet : Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının 

İptali Davalarının Tahkim Yargılamasına 

Uygunluğu Üzerine Düşünceler (II. Uluslararası 

Özel Hukuk Sempozyumu: Tahkim, 

Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 

2009, İstanbul, Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

s. 179-202). 

Hibberd, Peter/

Newman, Paul : ADR and Adjudiciation in Construction 

Disputes, London 1999.

Holtzmann, Howard M./

Neuhaus, Joseph E. : A Guide to the UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration: 

Legislative History and Commentary, Kluwer 

Law International 1989. 

Horn, Norbert/Kötz, Hein/

Leser, Hans G. : German Private and Commercial Law: An 

Introduction (Translated by Tony Weir), 

Oxford 1982.

Hunter, Martin /Paulsson, Jan/

Rawding, Nigel/Redfern, Alan : The Freshfields Guide to Arbitration and 

ADR, Clauses in International Contracts, 

Deventer 1993.

Huysal, Burak : Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime 

Elverişlilik, İstanbul 2010. 

Ildır, Gülgün : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Medeni 

Yargıya Alternatif Yöntemler), Ankara 2003.

Institut de Droit International: Arbitration Between States, State Enterprises, 

or State Entities, and Foreign Enterprises, 

Eighteenth Commission, Rapporteur: Messrs 

Eduardo Jiménez de Aréchaga and Arthur von 

Mehren, Session of Santiago de Compostela, 

12.09.1989 (http://justitiaetpace.org/).

International Bar Association: IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration, Adopted by a 

Resolution of the IBA Council 29 May 2010, 

London 2010 (International Bar AssociationIBA Rules on the Taking of Evidence). 

International Bar Association: IBA Guidelines for Drafting International 

Arbitration Clauses, Adopted by a resolution of 

the IBA Council 7 October 2010, London 2010 

(International Bar Association-Arbitration 

Clauses). 

International Bar Association: IBA Guidelines on Party Representation in 

International Arbitration, Adopted by a 

resolution of the IBA Council 23 May 2013, 

London 2013 (International Bar AssociationIBA Guidelines on Party Representation).

International Bar Association: IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 

International Arbitration, Adopted by resolution 

of the IBA Council on Thursday 23 October 

2014 Updated, 10 August 2015, London 2014 

(International Bar Association-IBA Guidelines 

on Conflicts of Interest).

International Centre for Settlement 

of Investment Disputes : ICSID Convention, Regulations and Rules, 

Washington D.C. 2006.

International Centre for Settlement 

of Investment Disputes : The History of the ICSID Convention, Vol. II2, Washington D.C. 2006 (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes-History). 

International Chamber 

of Commerce : ADR Rules (in force as from 1 July 2001), and 

Guide to ICC ADR, ICC Publication No: 809, 

Paris 2001 (International Chamber of 

Commerce-ADR Rules). 

International Chamber 

of Commerce : Arbitration Rules in force as from 1 January 

2021, Mediation Rules in force as from 1 

January 2014, Paris 2020 (International 

Chamber of Commerce-Arbitration Rules). 

International Council for 

Commercial Arbitration : ICCA’s Guide to the Interpretation of the 

1958 New York Convention: A Handbook for 

Judges, The Hague 2011. 

International Law Association International Commercial 

Arbitration Committee : Final Report on Lis Pendens and Arbitration, 

Toronto Conference 2006. 

Işık, Fatih : Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim 

Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye 

Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2015. 

Işık, Fatih : Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi (Tahkim 

Anlaşması, İstanbul 2020, s. 213-233) (IşıkTahkim Anlaşması). 

Işıktaç, Nazım Can : Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Seri 

Tahkim Yoluyla Çözümü, (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), İstanbul 2021. 

İlhan, Hüseyin Afşın : Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği, Ankara 

2016. 

İnceoğlu, Mehmet Murat/

Demir Gökyayla, Cemile : Tahkim Anlaşmasının Yetkisiz Temsilci 

Tarafından Yapıldığına İlişkin İddiaların 

Dürüstlük Kuralı Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi (MHB, Prof. Dr. Cemal

Şanlı’ya Armağan, 2020/1, s. 401-416). 

İnceoğlu, Sibel : Adil Yargılanma Hakkı, Anayasa 

Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları 

Serisi - 4, Ankara 2018. 

İrge Erdoğan, Burcu : UNCITRAL Model Kanunu Işığında Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelerde 

İhtiyati Tedbirlerin Değerlendirilmesi (Kocaeli 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016/13, 

s. 91-133) (İrge Erdoğan-İhtiyati Tedbirler). 

İrge Erdoğan, Burcu : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısında Yer Alan İhtiyati Tedbirlere 

İlişkin Konulardaki Revizyonun Milletlerarası 

Özel Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi 

(https://blog.lexpera.com.tr). 

İyilikli, Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 

2020. 

Jacot-Guıllarmod, Olivier : L’arbitrage privé face à l’article 6 § 1 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme 

(Protecting Human Rights: The European 

Dimension – Studies in honour of Gérard J. 

Wiarda, Carl Heymanns, Köln, Berlin, Bonn, 

München 1988, s. 281-294). 

Johnson, O. Thomas/Pinsky, David Z.: Representing Claimant: PreArbitration Considerations (Litigating 

International Investment Disputes: A 

Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s. 19-40). 

Julià, Josep Maria : Recognition and Enforcement of Annulled 

Foreign Arbitral Award (CYArb 2019, Vol. 9, 

s. 141-160). 

Kalafatoğlu, Mehmet Polat : Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca İptal 

Davası Açma Hakkından Feragat (MHB 

2018/2, 339-368). 

Kalafatoğlu, Mehmet Polat : Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca 

Hakem Kararı Hakkında Düzeltme, Yorum ve 

Tamamlama Kararları ve Bu Kararların İptal 

Davası Açma Süresine Etkisi (MHB, Prof. Dr. 

Cemal Şanlı’ya Armağan, 2020/1, s. 25-53) 

(Kalafatoğlu-Süre). 

Kale, Serdar/Tunç-Yücel, Müjgan: Sigortacılık Kanununda Tahkim (Halûk 

Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 2009, 

s. 461-477). 

Kalpsüz, Turgut : Milletlerarası Ticarette Uyuşmazlıkların 

Tahkim Yolu ile Halli, Ankara 1989.

Kalpsüz, Turgut : İnşaat Sözleşmelerinde Tahkimin Genel 

Esasları (İnşaat Sözleşmeleri, Yöneticiİşletmeci, Mühendis ve Hukukçular için Ortak 

Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 

381, s. 341-379) (Kalpsüz-İnşaat Sözleşmeleri).

Kalpsüz, Turgut : Ticaret Odalarında Cereyan Eden Tahkim 

(Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, 

29 Kasım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 

Yayın No: 58, s. 209-261) (Kalpsüz-Ticaret).

Kalpsüz, Turgut : İsviçre’de Milletlerarası Tahkim

(Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir 

Düzenleme Gerekir mi?, 11 Nisan 1997, 

Sempozyum, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 

319, s. 3-58) (Kalpsüz-İsviçre).

Kalpsüz, Turgut : Tahkim Anlaşması (Bilgi Toplumunda Hukuk 

Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, 

s. 1027-1053) (Kalpsüz-Tahkim Anlaşması). 

Kalpsüz, Turgut : Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda ICC 

Tahkim Kaideleri ile IPL’den Esinlenen 

Hükümler (ICC Türkiye Milli Komitesi, 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 4 Temmuz 

2007 İstanbul, s. 29-48) (Kalpsüz-IPL’den 

Esinlenen Hükümler).

Kalpsüz, Turgut : Panel (Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m. 411-448) 

Paneli, 23 Mart 2007, Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 437) (Kalpsüzİç Tahkim Paneli). 

Kalpsüz, Turgut : Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesinin 

Kapsamı, Tenfiz Şartları ve Tenfiz Usûlü (ICC 

Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 4 Temmuz 2007 İstanbul, s. 7-28) 

(Kalpsüz-New York Sözleşmesi). 

Kalpsüz, Turgut : Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı (ICC 

Türkiye Milli Komitesi Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 21 Mart 2008 Ankara, s. 27-52) 

(Kalpsüz-Hakemlerin Tarafsızlığı). 

Kalpsüz, Turgut : Hakem Kararının Tenfizinde Hakemin Rolü 

(Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 2 Nisan 2010 

Ankara, s. 41-57) (Kalpsüz-Hakemin Rolü).

Kalpsüz, Turgut : Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 

2010 (Kalpsüz-Milletlerarası Tahkim).

Kalpsüz, Turgut : Tahkim Yargılamasında Deliller (ICC IX. 

Milletlerarası Tahkim Semineri, 19 Nisan 2011

Ankara, s. 31-40) (Kalpsüz-Deliller). 

Kaplan, Yavuz : Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, 

Ankara 2002 (Kaplan-Usule Aykırılık).

Kaplan, Yavuz : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Hakemlerin 

Seçilmesi ve Sonuçları (MHB, Prof. Dr. Aysel 

Çelikel’e Armağan, 1999-2000/1-2, s. 473-504)

(Kaplan-Hakemlerin Seçilmesi). 

Karaaslan, Varol : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Davayı 

Aydınlatma Ödevi, Ankara 2019. 

Karaca, H. Akif : Milletlerarası Tahkimde Hakemin Reddi 

Sebebi Olarak Hakemin Tarafsızlığını ve 

Bağımsızlığını Ortadan Kaldıran Haller 

(MÜHF-HAD 2015/1, 205-238).

Karacan, Pınar : Uluslararası Yatırım Tahkiminde Şeffaflık 

Kavramı, Antlaşmaya Dayalı Yatırımcı-Devlet 

Tahkiminde Birleşmiş Milletler Şeffaflık 

Konvansiyonu, İstanbul 2017 (KaracanŞeffaflık). 

Karacan, Pınar : Avrupa Birliğinde “Achmea” Kararı ve “1/17 

Sayılı Görüş” Işığında “Yatırımcı-Devlet” 

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Geleceği

(MHB 2020/2, s. 1507-1534) (Karacan-Achmea 

Kararı). 

Karadaş, İzzet : 6100 Sayılı HMK’da Düzenlenen Ulusal (İç) 

Tahkim, Ankara 2013. 

Karasu, Rauf : Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler 

İlkesi, Ankara 2015. 

Karataş, İzzet : Uygulamada İhtiyari Tahkim, Ankara 1999.

Karayalçın, Yaşar : Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nde Hakemlik 

(Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, 

29 Kasım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 

Yayın No: 58, s. 643-693).

Karayalçın, Yaşar : Hakem Mahkemesi Kararları ve Yargıtay 

Denetimi (“28.1.1994 tarihli İçtihadı 

Birleştirme Kararı”, XI. Ticaret Hukuku ve 

Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 13-14 

Mayıs 1994, s. 33-56) (Karayalçın-Yargıtay 

Denetimi).

Karayalçın, Yaşar : Milletlerarası Tahkimde Muhakeme Usulü

(BATİDER, 1998/3, s. 3-52) (KarayalçınTahkim).

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2014 (Karslıİcra).

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2020. 

Kartal, Dilşah Büşra : Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, İstanbul 

2021.

Kaufmann-Kohler, Gabrielle: Globalization of Arbitral Procedure 

(Vanderbilt Journal of Transnational Law 2003, 

Vol. 36, s. 1313-1333) (Kaufmann-KohlerGlobalization). 

Kaufmann-Kohler, Gabrielle: Beyond Gadgetry: Substantive New Concepts 

to Improve Arbitral Efficiency (The Journal of 

World Investment and Trade, Vol. 5, 2004/1, s. 

69-75) (Kaufmann-Kohler-Arbitral Efficiency). 

Kaufmann-Kohler, Gabrielle/

Schultz, Thomas : Online Dispute Resolution: Challenges for 

Contemporary Justice, The Hague 2004. 

Kaya, Serkan : Uyuşmazlıkların Çözümünde Hibrit Yöntem: 

Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) (MİHDER 

2021/1, s. 225-252). 

Kaya, Talat : Singapur Sözleşmesi ve Uluslararası Ticari 

Arabuluculuk Sonucunda Ortaya Çıkan Sulh 

Anlaşmalarının Tanınması ve İcrası Meselesi 

(MÜHF-HAD 2019/2, Prof. Dr. Ferit Hakan 

Baykal Armağanı, s. 979-1008) (Kaya-Singapur 

Sözleşmesi). 

Kayalı, Didem : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Hakemlerin 

Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara 2015 

(Kayalı-Hakemlerin Bağımsızlığı). 

Kayalı, Didem : Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi 

Finansmanı (UTTDER 2019/1, s. 83-115) 

(Kayalı-Üçüncü Kişi Finansmanı). 

Keser Berber, Leyla : Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkim 

Tüzüğü Uygulaması, Ankara 1999 (Keser 

Berber- Tahkim Tüzüğü). 

Keser Berber, Leyla : Uluslararası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı 

Tahkim Sorunu, İstanbul 1999 (Keser BerberÇok Taraflı Tahkim).

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Arabuluculuk Sözleşmeleri, Ankara 2020 

(Kılıçoğlu-Arabuluculuk). 

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara

2020 (Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku).

Kılıçoğlu, Mustafa : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El 

Şerhi, Şubat 2012. 

Kılıçoğlu, Evren : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Gider 

Avansına İlişkin Düzenlemeleri Hakkında 

Değerlendirmeler (BÜKHD 2012/99-100, s. 43-

126) (Kılıçoğlu-Gider Avansı). 

Kıyak, Emre : Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın 

Açılmasının Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları, 

Ankara 2014. 

Kiraz, Taylan Özgür : İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması (İİK 

md. 68-70), Ankara 2013. 

Kitapçı, Hakan : Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin 

UNCITRAL Model Kanununda Yargılama 

Yetkisi Kavramı ve Tahkim Mahkemesinin 

Yargılama Yetkisinin Sınırları 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 2016. 

Koch, Harald/Diedrich, Frank : Civil Procedure in Germany, München 

1998.

Koch, Harald/Diedrich, Frank: Germany (International Encyclopedia of 

Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den 

Rijn 2006) (Koch/Diedrich-Germany). 

Koç, Evren : Medeni Usul Hukuku Kapsamında Usuli 

İşlemlerde İrade Bozuklukları, İstanbul 2021.

Kodakoğlu, Mehmet : FIDIC Standart Kuralları’na Göre Hazırlanan 

Milletlerarası İnşaat Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıklarda Tahkim, Ankara 2018 

(Kodakoğlu-Tahkim). 

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usul Hukukunda Aslî Müdahale, 

Ankara 2018 (Kodakoğlu-Aslî Müdahale). 

Konuralp, Cengiz Serhat : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: 

Tahkim (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

İstanbul 2011 (Konuralp-Tahkim). 

Konuralp, Halûk : 20. Yüzyıl Sonunda Medenî Usul Hukuku 

Sorunlarına Bir Bakış (Yeni Türkiye 1996/10, 

s. 537-542) (Konuralp-Sorunlar).

Konuralp, Halûk : 75. Yılda Cumhuriyet Yargı Düzeninin 

Düşünsel ve Yapısal Kesiti Üzerine Bazı 

Gözlemler (Yeni Türkiye 1998/23-24, s. 3820-

3825) (Konuralp-Gözlemler).

Konuralp, Halûk : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve 

Bilirkişilik (Bilirkişilik Sempozyumu, Samsun 

Barosu/Türkiye Barolar Birliği, 9-10 Kasım 

2001, s. 489-510) (Konuralp-Bilirkişilik).

Konuralp, Halûk : Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hukuk 

Usulünde Çözüm Arayışları (Hukuk Felsefesi 

ve Sosyolojisi Arkivi, 2005/14, s. 65-79) 

(Konuralp-Hukuk Usulünde Çözüm Arayışları).

Konuralp, Orhan Emre : Hakemlerin Sır Saklama Yükümlülüğünün 

Suçu Bildirmeme Suçu ile İlişkisi (MİHDER 

2017/3, s. 759-781) (Konuralp-Sır Saklama).

Koral, Rabi : İç Hukukumuzda Tahkim (İÜHFM 1947/3, s. 

1038-1081) (Koral-Tahkim).

Koral, Rabi : Hakem Kararlarının Milliyeti ve Milletlerarası 

Hakem Kararı Teriminin Çift Anlamı (Banka 

ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 

Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de 

Tanınması ve Tenfizi Bildiriler-Tartışmalar, II. 

Tahkim Haftası 25- 26 Kasım, Ankara 1983, s. 

17-30) (Koral-Hakemliğin Milliyeti).

Koral, Rabi : Hakemliğin Hukuki Mahiyetinin Tayininde 

Kullanılan Kriterler ve Bir Seminerin Bıraktığı 

İzlenimler (İÜHFM C. XLVIII- XLIX, 1983, s. 

75- 98) (Koral-Kriterler).

Koral, Rabi : Türk Devletler Hususi Hukukunda Hakemlik 

(Muammer Raşit Seviğ’e Armağandan Ayrı 

Bası, İstanbul 1965) (Koral-Hakemlik).

Koral, Rabi : Türk Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları 

Sistemimiz ve Gelişmesi (Prof. Dr. Yaşar 

Karayalçın’a Armağan 65inci Yaş Armağanı, 

Ankara 1988, s. 567- 580) (Koral-Kanun Yolu).

Koral, Rabi : Yabancı Hakem Kararının İcrası Mevzuunda 

Türkiye’de Mer’i Olan Sistem (Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Tahkim 

IV, Ticaret ve Banka Hukuku Haftası BildirilerTartışmalar, 29 Kasım- 4 Aralık 1965, s. 471-

479) (Koral-Yabancı Hakem Kararları).

Korucu, Yavuz : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre 

Tahkim, Ankara 2015. 

Köse, Hazal : A Critical Examination on Party Autonomy in 

International Commercial Arbitration 

(UTTDER 2018/2, s. 317-382). 

Krings, Ernest/Matray, Lambert: Le juge et l’arbitre (Revue de droit 

international et de droit compare 1982, Vol. 59, 

s. 227-260). 

Kuğuoğlu, Dilşad/

Demirkol, Elit Meviza : ICSID Tahkiminde Onay (Rıza) (TAAD 

2018/34, s. 515-536). 

Kuntuarovich Suleimenov, Maidan: State Immunity: The Formation of the 

Immunity Doctrine (CYIL 2019, Vol. 10, s. 

263-276). 

Kurkela, Matti S./Turunen, Santtu/

Conflict Management Institute (COMI): Due Process in International 

Commercial Arbitration, Oxford University, 

New York 2010. 

Kurochkin, Sergey A. : Arbitral Awards: Substantive Requirements, 

Legal Effects and Optimal Means of Recourse 

(CYArb 2018, Vol. 8, s. 109-134). 

Kurt Konca, Nesibe : Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi, 

Ankara 2009 (Kurt Konca-Alenîyet İlkesi)

Kurt Konca, Nesibe : Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Doğruyu 

Söyleme Yükümlülüğü, Ankara 2016 (Kurt 

Konca-Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü). 

Kuru, Baki : Ödeme Emrine İtirazın İptali Davası ve İcra 

İnkâr Tazminatı (Makaleler, İstanbul 2006, s. 

593-613) (Kuru-İtirazın İptali Davası). 

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, İstanbul, C. 1 1988, C. 2 

1990, C. 3 1993 (Kuru-İcra 1, 2, 3). 

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 

I,II,III,IV,V,VI İstanbul 200l (Kuru-Usul 

I,II,III,IV,V,VI).

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı 

Hakkında Genel Değerlendirme (Medenî Usûl 

ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Tasarısı 

Değerlendirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, 

Ankara 2007, s. 58-85) (Kuru-Tasarı). 

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013

(Kuru-İcra El Kitabı).

Kuru, Baki/Aydın, Burak : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, 2, 

Ankara 2021 (Kuru/Aydın-El Kitabı).

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul 

Hukuku, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-Medenî 

Usul Hukuku). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs 

Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021

(Kuru/Aydın-İcra ve İflâs Hukuku). 

Kuru, Baki/Yılmaz, Ejder : Türkiye’de Yabancı Hakem Kararlarının 

Tanınması (Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Yabancı Hakem 

Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi 

Bildiriler-Tartışmalar, II. Tahkim Haftası 25-26 

Kasım, Ankara 1983, s. 186-205). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara

2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul).

Kyselovská, Tereza : Arbitrability of Intellectual Property Rights 

Disputes (CYArb 2017, Vol. 7, s. 83-100). 

Lambert, Pierre : L’arbitrage et l’article 6, 1° de la Convention 

européenne des droits de l’homme (L’arbitrage 

et la Convention européenne des droits de 

l’homme, Droit et Justice No. 31, Bruxelles 

2001, s. 9-22). 

Lamm, Carolyn B./

Hellbeck, Eckhard R. : The Enforcement of Awards (Litigating International Investment Disputes: A 

Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s. 462-496). 

Landbrecht, Johannes/

Tokeser, Alptug : Partial Decisions on the Substantive Matter in 

Dispute-In Turkish and Comparative Civil 

Procedure as well as in Turkish Arbitration Law

(UTTDER 2016/2, s. 495-518). 

Landrove, Juan Carlos : European Convention on Human Rights’ 

Impact on Consensual Arbitration-An État Des 

Lieux of Strasbourg Case-Law and of a 

Problematic Swiss Law Feature (Human Rights 

at the Center, Basel 2006, s. 73-101). 

Landrove, Juan Carlos/

Greuter, James John : The Civil Astreinte as an Incentive Measure in 

Litigation and International Arbitration Practice 

in Switzerland: Is There a Need for 

Incorporation? (L'harmonisation internationale 

du droit, Basel 2007, s. 523-551). 

Lee, Amanda/Sippel, Harald: To Enforce or Not to Enforce: That is the 

Question: Arbitral Awards Set Aside at Their 

Seat (CYArb 2018, Vol. 8, s. 135-156)

(Lee/Sippel-Arbitral Awards). 

Lee, Amanda/Sippel, Harald: Boldness Be My Friend: Four Suggestions to 

Facilitate Interpretive Uniformity in the 

Enforcement of Arbitral Awards Set Aside at 

the Seat (CYArb 2019, Vol. 9, s. 177-203) 

(Lee/Sippel-Four Suggestions). 

Legum, Barton/Crevon, Anna: An Outline of Procedure in an Investment 

Treaty Arbitration-Strategy and Choices 

(Litigating International Investment Disputes:

A Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s. 1-18). 

Lévy, Laurent : Les astreintes et l’arbitrage international en 

Suisse (ASA Bull. 2001/1, Vol. 19, s. 21-36). 

Lew, Julian M./Mistelis, Loukas A./

Kröll, Stefan Michael : Comparative International Commercial 

Arbitration, Kluwer Law International 2003. 

Liebscher, Christoph : Arabuluculuk Tekniklerinin Tahkimde 

Kullanılması (Çev. Mustafa Göksu) (Medenî 

Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 

Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar 

Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 51-75). 

Lim, Chin Leng/Ho, Jean/

Pararinskis, Martins : International Investment Law and Arbitration, 

Cambridge 2018. 

Lindell, Bengt : Sweeden (International Encyclopedia of Laws 

Civil Procedure, Vol. 5, The Hague-LondonNew York 2003). 

Lörcher, Gino : Yeni Alman Tahkim Kanunu (Çev. İbrahim 

Özbay/Zekeriyya Arı) (SÜHFD 2001/3-4, s. 29-

40). 

Malkoç, Ebru Şensöz/

Değirmencioğlu, Müge : Milletlerarası Ticari Tahkimde Hibrit Tahkim 

Klozlarının Geçerliliği (MÜHF-HAD 2021/1, s. 

593-641).

Martínez-Fraga, Pedro J./Reetz, C. Ryan: The Status of the Limitations 

Period Doctrine in Public International Law: 

Devising a Functional Analytical Framework 

for Investors and Host-States (McGill Journal 

of Dispute Resolution 2017-2018, Vol. 4, s. 

105-128). 

Matscher, Franz : L’arbitrage et la Convention (La Convention 

européenne des droits de l’homme –

Commentaire article par article, Paris 1999, s. 

281-292). 

Mavzer, Tahsin : İlâmlı İcrada İcranın Durdurulması (İcranın 

Geri Bırakılması- İİK m. 36), Ankara 2021. 

Mayer, Pierre : The Limits of Severability of the Arbitration 

Clause (Improving the Efficiency of Arbitration 

and Awards: 40 Years of Application of the 

New York Convention, ICCA Congress Series, 

Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law 

International 1999, s. 261-267).

Menkel-Meadow, Carrie : Ethics in Alternative Dispute Resolution: New 

Issues, No Answers from the Adversary 

Conception of Lawyers' Responsibilities (S. 

Tex. L. Rev. Vol. 38, 1997, s. 407-454). 

Meriç, Nedim : Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü 

(DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 

2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 377-424).

Moloo, Rahim : Evidentiary Issues Arising in an Investment 

Arbitration (Litigating International Investment 

Disputes: A Practitioner’s Guide, Leiden 2014, 

s. 287-322). 

Morek, Rafal : Online Arbitration: Admissibility within the 

current legal framework 

(https://www.academia.edu/30536877/Online_

Arbitration_Rafal_Morek). 

Mourre, Alexis : Le droit français de l’arbitrage international 

face à la Convention européenne des droits de 

l’homme (Gazette du Palais 2000, Vol. 120, s. 

2066-2079). 

Mourre, Alexis : Réflexions sur quelques aspects du droit à un 

procès équitable en matière d’arbitrage après 

les arrêts des 6 novembre 1998 et 20 février 

2001 de la Cour de Cassation française 

(L’arbitrage et la Convention européenne des 

droits de l’homme, Droit et Justice No. 31, 

Bruxelles 2001, s. 23-55) (Mourre-Réflexions). 

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, 

Ankara 2009. 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2015 

(Muşul-İcra). 

Namlı, Mert : Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukuku’nda 

Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014. 

Narçin Tosun, Zelâl : Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim

Kuralları Uyarınca Görev Belgesi, Ankara 

2009. 

National Conference of Commissioners on 

Uniform State Laws : Uniform Arbitration Act (Last Revisions 

Completed Year 2000), Drafted by the National 

Conference of Commissioners on Uniform 

State Laws and by it approved and 

recommended for enactment in all the states at 

its annual conference meeting in its onehundred-and-ninth year ST. Augustine, Florida 

July 28–August 4, 2000, with prefatory note 

and comments, 2000. 

Nazikioğlu, O. Işık : Yabancı Memleket Mahkemelerinden Verilen 

Kararların Tanınması ve Tenfizi (AÜHFD 

1950/3, s. 468-500). 

Netherlands Arbitration Institute: Arbitration Rules, in force as of 1 January 

2015, Rotterdam 2015. 

Newman, Paul : Alternative Dispute Resolution, Hertfordshire 

1999.

Nizam, Devlet Çağla : Asimetrik Tahkim Anlaşmaları, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

2020.

Noland, Douglass F. : Opening Statements, “Ten Points in Making 

an Effective Opening Statement” 

(https://www.nolandlawfirm.com). 

Nomer, Ergin : Milletlerarası Hakemlik Sözleşmelerinde 

Kanunlar İhtilâfı (Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Tahkim IV. Ticaret ve 

Banka Hukuku Haftası Bildiriler-Tartışmalar, 

29 Kasım-4 Aralık 1965, s. 499- 529) (NomerHakemlik Sözleşmesi).

Nomer, Ergin : Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde 

Hakem Mahkemesinin Bağımsızlığı (MHB

1984/1, s. 29-31) (Nomer-Hakem Mahkemesi). 

Nomer, Ergin : Hakem Kararlarının Kamu Düzenine 

Aykırılığı ve Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği 

(MHB 1990/1-2, s. 129-131) (Nomer-Tahkim 

Anlaşmasının Geçerliliği). 

Nomer, Ergin : Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde 

Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ve “Görev 

Belgesi” (UTTDER 2013/2, s. 3-13) (NomerTenfiz). 

Nomer, Ergin : Devletler Hususî Hukuku, İstanbul 2017 

(Nomer-Devletler Hususî). 

Nomer, Ergin/ Ekşi, Nuray/ 

Öztekin-Gelgel, Günseli : Milletlerarası Tahkim Hukuku, C. I, İstanbul 

2008.

Okur, Mustafa : Anadolu’da Kurumsal Bir Tahkim Merkezi 

Örneği: Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve 

Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) (Prof. Dr. 

Necmeddin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 

2021, s. 739-800).

Oğuz, Arzu : Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003. 

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2, 

İstanbul 2018. 

Okumuş, Nagehan : Türk Tahkim Hukukunda Hukuki Dinlenilme 

Hakkına Riayet Edilmemesi Sebebiyle Hakem 

Kararlarının İptali (HMK m. 439/2, F) 

(EBYÜHFD 2018/1-2, s. 191-208). 

Okumuş, Nagehan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde

Hakem Kararlarının İptali, İstanbul 2021 

(Okumuş-İptal). 

Okuyucu-Ergün, Güneş : Tahkimde Ceza Hukuku Sorunları (TBBD 

2007/70, s. 135-161). 

Organisation for Economic 

Co-operation and Development: Transparency and Third Party Participation 

in Investor-State Dispute Settlement Procedures 

(OECD Working Papers on International 

Investment, Number 2005/01, April 2005). 

Osmanoğlu, Burcu : Uluslararası Ticari Tahkimde Taraf 

Vekillerine Uygulanan Etik Kurallar ve 

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (MHB 

2019/1, s. 275-294).

Öğünç, Esra : Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem 

Kararlarının Tanınması ve Tenfizi (AÜHFD 

2021/3, s. 801-839).

Ömeroğlu, Ekin : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre 

Tahkim Yargılama Usulü (KHÜHFD 2014/1, s. 

145-158). 

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hakkında Sulh, Ankara 

1972 (Önen-Sulh).

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979. 

Önen, Ergun : Hakem Kararlarının Temyizi ve Hakemlerin 

Direnme Yetkisi (MÜİİBFD, Prof. Dr. Halil 

Nadaroğlu’na Armağan, 1998/1, s. 297-307) 

(Önen- Temyiz).

Orak, Cem Çağatay : Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde 

Tahkim, Ankara 2006. 

Orak, Cem Çağatay : Sağlık Sektöründeki Kamu Özel İşbirliği 

Projeleri: Türk Tahkim Hukukunda Bir 

Anomali Örneği (mi)? (UTTDER 2020/1, s. 

155-202) (Orak-Kamu Özel İşbirliği Projeleri). 

Özbay, İbrahim : 1998 Alman Tahkim Hukuku Reformu ve Bu 

Reforma İlişkin Özellikler (Bilgi Toplumunda 

Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, 

İstanbul 2003, s. 1055-1079) (Özbay-Reform).

Özbay, İbrahim : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

(EÜHFD 2006-3-4, s. 459- 475 (ÖzbayAlternatif).

Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarında Gerekçe (Batider 2001/2, 

s. 299-322) (Özbay-Gerekçe).

Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil 

Etmesi (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, 

İstanbul 2003, s. 281-304) (Özbay-Kesin 

Hüküm).

Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara 2004, 

(Özbay-Temyiz).

Özbay, İbrahim : Yargıtay’ın Son Kararları Işığında Hakem 

Kararlarına Karşı Açılacak İptal Davasına 

İlişkin HMK m. 439 Hükmünün Zaman 

Bakımından Uygulanması (DEÜHFD, Prof. Dr. 

Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, 

C. 1, İzmir 2015, s. 779- 811) (Özbay-Zaman 

Bakımından Uygulanma).

Özbay, İbrahim : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Neler Getirdi? Ankara 2013 (Özbay-Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu).

Özbay, İbrahim/Erdem, Murat: Hakem Kararlarının Tavzihi, Düzeltilmesi ve 

Tamamlanması (HMK m.437) (Sakarya 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2, s. 

45- 75).

Özbay, İbrahim/Erdem, Murat: Bir Kurumsal Tahkim Merkezi Örneği:

İberoamerikan Tahkim Merkezi (TAAD, 

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e Armağan, 

2020/42, s. 449-469) (Özbay/Erdemİberoamerikan).

Özbay, İbrahim/Erdem, Murat: Bir Kurumsal Tahkim Merkezi Örneği 

Olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi 

Üzerine Düşünceler (ASBÜHFD 2020/1, s. 1-

58) (Özbay/Erdem-İslam İşbirliği Teşkilatı).

Özbay, İbrahim/Korucu, Yavuz: Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Çerçevesinde Tahkim, Ankara 2016. 

Özbek, Mustafa S. : İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti (AÜHFD 

2012/1, s. 207-274) (Özbek-İflâs).

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk ile Tahkim Yöntemlerinin 

Kesişme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim (YD 

2017/1, s. 15-106) (Özbek-ArabuluculukTahkim).

Özbek, Mustafa Serdar : Uzman Görüşünün Yargılamada 

Değerlendirilmesi (TNBHD 2017/1, s. 63-163)

(Özbek-Uzman Görüşü). 

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim İlk İtirazı Üzerine Tahkim Sözleşmesi 

Üzerinde Yapılan Mahkeme Denetimi 

(ASBÜHFD 2019/2, s. 179-253) (ÖzbekTahkim İlk İtirazı).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Yargılamasında Hakem Kararı

(TNBHD 2019/2, s. 117-198) (Özbek-Hakem 

Kararı). 

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Şartının Asıl Sözleşmeden 

Ayrılabilirliği İlkesinin Hukukî Sonuçları ve 

Sınırları (TNBHD 2020/1, s. 41-114) (ÖzbekTahkim Şartı). 

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim ve Devletin Yargı Bağışıklığı İlişkisi

(TNBHD 2020/2, s. 19-79) (Özbek-Yargı 

Bağışıklığı).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Yargılamasında Hakemin Reddi 

(TNBHD 2021/1, s. 35-96) (Özbek-Hakemin 

Reddi).

Özbek, Mustafa Serdar : Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının 

Çözüm Merkezinde Tahkim Yargılamasının 

Usûlü (TNBHD 2021/2, s. 17-86) (ÖzbekYatırım Uyuşmazlıkları).

Özbek, Mustafa Serdar : İptal Edilen Yabancı Hakem Kararlarının 

Tenfizi (YD 2021/2, s. 409-450) (ÖzbekTenfiz).

Özbek, Mustafa Serdar : Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açma 

Hakkından Feragat Edilmesi (Prof. Dr. 

Necmeddin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 

2021, s. 801-833) (Özbek-Feragat).

Özbek, Mustafa Serdar : Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara 2022 

(Özbek-Sahtelik). 

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2022 

(Özbek-Uyuşmazlık Çözümü).

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı 

İcranın Etkinliği, Ankara 2022 (Özbek-İlâmlı 

İcranın Etkinliği). 

Özbek, Mustafa Serdar : Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı, 

Ankara 2022 (Özbek-Gider Avansı). 

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı, Ankara 

2022 (Özbek-Mevzuat).

Özbek, Mustafa Serdar/

Yücer Aktürk, İpek : Sözleşmelerdeki Boşlukların Tahkim Yoluyla 

Doldurulması (TNBHD 2019/1, s. 9-40). 

Özçelik, Nesli Şen : Resmi Yargı ve Tahkimin Ayrı Ayrı ve 

Birlikte Yetkilendirildiği Tahkim 

Anlaşmalarının Geçerliliği (MHB 2016/2, s. 53-

81).

Özdamar, Mehmet : Sigorta Hukukunda Uyuşmazlıkların 

Çözümünde Tahkim Sistemi (GÜHFD, Prof. 

Dr. O. Kürşat Ünal’a Armağan, 2013/1-2, s.

831-855).

Özdem, Hasan/

Sert, Mehmet Yusuf : Uluslararası Tahkimde Çıkar Çatışması 

Hakkında Uluslararası Barolar Birliği 

Kılavuzu’nun İncelenmesi (UTTDER 2019/1, s. 

151-206). 

Özdemir Kocasakal, Hatice : Devletlerin Yargı ve İcra Muafiyetleri ve 

Bunların Tahkim Yargılamasındaki Rolü (MHB 

2002/2, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, s. 

525-576) (Özdemir Kocasakal-Yargı ve İcra 

Muafiyetleri).

Özdemir Kocasakal, Hatice : Milletlerarası Tahkim Kanununun Uygulama 

Alanının Belirlenmesi (Prof. Dr. Özer Seliçi’ye 

Armağan, Ankara 2006, s. 343-368) (Özdemir 

Kocasakal-Uygulama Alanı).

Özdemir Kocasakal, Hatice : Tahkim Şartı ile İlgili İptal Sebepleri (ICC 

Türkiye XI. Milletlerarası Tahkim Semineri, 14

Nisan 2014 Ankara, s. 37-84) (Özdemir 

Kocasakal-İptal Sebepleri).

Özdemir Kocasakal, Hatice : Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine 

Uygulanacak Hukuk (Türkiye Milletlerarası 

Ticaret Odası, XII. Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 27 Aralık 2014 Ankara, s. 19-44) 

(Özdemir Kocasakal-Uygulanacak Hukuk). 

Özdemir Kocasakal, Hatice : Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı 

Çerçevesinde Mahkemelere de Yetki Veren 

Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği ve Bu 

Geçerliliğin Tespitinin Mahkemeler Tarafından 

Yapılıp Yapılamayacağı (Prof. Dr. Hamdi 

Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, s. 509-

534) (Özdemir Kocasakal-Tahkim 

Anlaşmaları).

Özdemir Kocasakal, H. : Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem 

Kararlarının Tenfiz Edilebilirliği (Yabancı 

Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizinde Güncel Gelişmeler, İstanbul 2018, s. 

139-148) (Özdemir Kocasakal-İptal Edilen 

Hakem Kararları). 

Özdemir Kocasakal, Hatice : Tahkim Anlaşmasının Dürüstlük Kuralı 

Çerçevesinde Üçüncü Kişilere Teşmili (Tahkim 

Anlaşması, İstanbul 2020, s. 25-67) (Özdemir 

Kocasakal-Teşmil). 

Özdemir Kocasakal, Hatice : Sözleşmesel Uyuşmazlıklarda TFF Tahkim 

Kurulu Kararlarına Karşı Yargı Yoluna 

Başvurulabileceğine Dair Yargıtay Kararları 

Üzerine (Av. Türker Arslan Armağanı, Türkiye 

Barolar Birliği 2021, s. 601-634) (Özdemir 

Kocasakal-TFF Tahkim Kurulu). 

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, 

İzmir 1995 (Özekes-Asli Müdahale). 

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme 

Hakkı, Ankara 2003 (Özekes-Hukuki 

Dinlenilme Hakkı).

Özekes, Muhammet : Yargılamada Dürüstlük Kuralına Aykırı 

Davranan Taraf Aleyhine Hükmedilecek 

Vekâlet Ücreti (MİHDER 2005/1, s. 29-49) 

(Özekes-Dürüstlük Kuralı). 

Özel, Osman Ertük : The Group of Companies Doctrine as a NonSignatory Issue in Arbitration Agreements 

(UTTDER 2016/1, s. 131-191) (Özel-The 

Group of Companies Doctrine). 

Özel, Sibel : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Kanunlar 

İhtilafı Meseleleri, İstanbul 2008 (ÖzelKanunlar İhtilafı). 

Özel, Sibel : Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizine Engel 

Bir Durum: Tahkim Sözleşmesinin Geçersiz 

Olması (MÜHF-HAD 2017/1, s. 303-323) 

(Özel-Tahkim Sözleşmesi). 

Özer, Serhat : İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek 

Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çözüm 

Yolları, Ankara 2012.

Özgenç, Zeynep : Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemin veya 

Hakem Kurulunun Ex Aequo Et Bono Karar 

Verme Yetkisi (MHB 2014/1, s. 31-71).

Özkan, Işıl : Uluslararası Ticari Tahkimde Uygulanacak 

Hukuk (MHB 2020/2, s. 831-858). 

Özkan, Işıl/

Tütüncübaşı, Uğur : Uluslararası Usûl Hukuku, Ankara2017. 

Özmumcu, Seda : Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama 

Hukukunda Ön Sorun, İstanbul 2019.

Özsunay, Ergun : Tahkim Yargılamasında Mahremiyet (ICC 

Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 6 Nisan 2004 Ankara, s. 89-114)

(Özsunay-Mahremiyet).

Özsunay, Ergun : Panel (Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m. 411-448) 

Paneli, 23 Mart 2007, Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 437) (Özsunayİç Tahkim Paneli). 

Özsunay, Ergun : 21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli 

Reform, İstanbul 2014 (Özsunay-Reform).

Öztek, Selçuk : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Yönünden Sigortacılıkta Tahkime Bakış 

(MİHDER 2009/2, s. 221-249) (ÖztekSigortacılıkta Tahkim). 

Öztek, Selçuk : Ulusal Tahkimde Uygulanacak Yargılama 

Usulü (II. Uluslararası Özel Hukuk 

Sempozyumu: Tahkim, Konuşmalar, 

Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 339-358)

(Öztek-Yargılama Usulü). 

Öztek, Selçuk : Milletlerarası Tahkim Yargılamasında 

Duruşma (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a 

Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1301-1313)

(Öztek-Duruşma). 

Öztek, Selçuk : Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve 

Temyiz, Ankara 2021 (Öztek-İstinaf ve 

Temyiz). 

Öztürk, Emrah : Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar, Ankara 

2014.

Öztürk, Neva Övünç : ICSID Tahkiminde Esasa Uygulanacak 

Hukuk (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Ankara 2006 (Öztürk-Esasa Uygulanacak 

Hukuk).

Pakel, Nafi : İflas Davasında Hakem Şartı Geçerli midir? 

(İBD 2007/1, s. 39-41). 

Park, William W. : Judicial Controls in the Arbitral Process 

(Arbitration International 1989/3, Vol. 5, s. 

230-279) (Park-Judicial Controls). 

Park, William W. : Why Courts Review Arbitral Awards (Recht 

der Internationalen Wirtschaft und 

Streiterledigung im 21. Jahrhundert: Liber 

Amicorum Karl-Heinz Böckstiegel 2001, s. 

595-606) (Park-Arbitral Awards). 

Park, William W. : Two Faces of Progress: Fairness and 

Flexibility in Arbitral Procedure (Arbitration 

International 2007/3, Vol. 23, s. 499-503) 

(Park-Fairness and Flexibility). 

Park, William W. : Arbitration of International Business 

Disputes, Oxford 2012 (Park-Arbitration). 

Park, William W. : Unity and Diversity in International Law 

(Boston University Law Review 2019, Vol. 99, 

s. 22-36) (Park-Unity and Diversity). 

Patocchi, Paolo Michele : Choosing a President-What Makes the Cahir 

Different? (Launching Your Arbitration: The 

First Submissions and Choosing Your 

Arbitrator, İstanbul 2020, s. 45-74, İstanbul 

Tahkim Merkezi Yayınları, Yayın No: 2). 

Patti, Salvatore : Burden of Proof in International Arbitration 

(CYArb 2017, Vol. 7, s. 101-115). 

Paulsson, Jan : Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding 

Local Standard Annulments (The ICC 

International Court of Arbitration Bulletin 

1998/1, Vol. 9, s. 14-28). 

Pekcanıtez, Hakan : Medenî Yargıda Adil Yargılanma (Makaleler, 

C. 1, İstanbul 2016, s. 385-412) (PekcanıtezAdil Yargılanma). 

Pekcanıtez, Hakan : Hukukî Dinlenilme Hakkı (Makaleler, C. 1, 

İstanbul 2016, s. 509-559) (Pekcanıtez-Hukukî 

Dinlenilme). 

Pekcanıtez, Hakan : Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki 

Koruma Önlemleri (Makaleler, C. 1, İstanbul 

2016, s. 781-822) (Pekcanıtez-Geçici Hukuki 

Koruma). 

Pekcanıtez, Hakan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun 

Tahkime İlişkin Hükümleri (Makaleler, C. 2, 

İstanbul 2016, s. 507-530) (PekcanıtezTahkime İlişkin Hükümler).

Pekcanıtez, Hakan : Tahkim Usûlü ile İlgili İptal Sebepleri 

(Makaleler, C. 2, İstanbul 2016, s. 731-756) 

(Pekcanıtez-İptal Sebepleri). 

Pekcanıtez, Hakan : Tahkim İlk İtirazı (Makaleler, C. 2, İstanbul 

2016, s. 807-839) (Pekcanıtez-İlk İtiraz). 

Pekcanıtez, Hakan : Milletlerarası Tahkim Kanunu’na Göre

Verilen Hakem Kararlarının İcrası (Prof. Dr.

Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, s. 

569-588) (Pekcanıtez -Hakem Kararlarının 

İcrası). 

Pekcanıtez, Hakan : Yargıtayın Tahkim Konusunda Bazı 

Kararlarının Değerlendirilmesi (Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası, ICC Türkiye 

Tahkim Günü, 9 Şubat 2018 İstanbul, s. 116-

160) (Pekcanıtez-Değerlendirilme). 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet : Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 

2021. 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet/Atalı, Murat/

Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/

Yeşilırmak, Ali/Taş Korkmaz, Hülya: Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, 3, 

İstanbul 2017 (Pekcanıtez-Usûl).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Sungurtekin Özkan, Meral/

Özekes, Muhammet : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2013. 

Pekcanıtez, Hakan/

Meriç, Nedim : Medenî Usûl Hukukunda Fer’i Müdahale, 

İstanbul 2020. 

Pekcanıtez, Hakan/

Simil, Cemil : İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, İstanbul 2017. 

Petruzzino, Silvia : The Validity of the Arbitration Agreement and 

Res Judicata Effect in the Case of Bifurcated 

Proceedings (CYArb 2018, Vol. 8, s. 185-206).

Pierhuroviča, Liene : The European Convention on International 

Commercial Arbitration as a Standard for 

Repairing Defective Arbitration Clauses (CYIL 

2017, Vol. 8, s. 261-279).

Platte, Martin/

Schwarz, Philipp : Decisions Infra Petita as Grounds fort he 

Setting Aside of Arbitral Awards (CYArb 2018, 

Vol. 8, s. 207-219). 

Polat, Ayşegül : Asimetrik Tahkim Sözleşmelerinin Geçerliliği 

(ASBÜHFD 2019/1, s. 3-65). 

Polat Ortakaya, Malike : Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Tahkim

Uygulaması, Ankara 2018. 

Poloni, Flore : Answer to the Request for Arbitration? 

(Launching Your Arbitration: The First 

Submissions and Choosing Your Arbitrator, 

İstanbul 2020, s. 13-20, İstanbul Tahkim 

Merkezi Yayınları, Yayın No: 2). 

Postacıoğlu, İlhan E. : Davanın ve Kaziyei Muhkemenin Unsuru 

Olarak Hukukî Sebep (Makaleler ve Karar 

İncelemeleri, İstanbul 2011, s. 67-96) 

(Postacıoğlu-Hukukî Sebep). 

Postacıoğlu, İlhan E. : Yabancı Memlekette Türk Kanunları Otoritesi 

Altında Yürütülen Hakem Faaliyetinde 

Tarafların Türk Olmayan Avukatlar Tarafından 

Temsili Meselesi (Makaleler ve Karar 

İncelemeleri, İstanbul 2011, s. 261-270) 

(Postacıoğlu-Türk Olmayan Avukatlar). 

Postacıoğlu, İlhan E. : Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

Postacıoğlu, İlhan : İflâs Hukuku İlkeleri, C. I, İflâs, İstanbul 1978

(Postacıoğlu-İflâs). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2020 

(Postacıoğlu/Altay). 

Poudret, Jean-François/

Besson, Sébastien : Droit comparé de l’arbitrage international, 

Bruxelles, Paris, Zurich 2002. 

Prekop, Roman/Petho,Peter : Opening Statements at Evidentiary Hearings 

(CYArb 2017, Vol. 7, s. 117-134) 

(Prekop/Petho-Opening Statements). 

Prekop, Roman/Petho,Peter : The Standart of Reasoning in Arbitral Awards 

(CYArb 2018, Vol. 8, s. 157-184)

(Prekop/Petho-Arbitral Awards). 

Prekop, Roman/Petho,Peter : Arbitral Interim Measures-Enforcement 

Pitfalls (CYArb 2019, Vol. 9, s. 205-224) 

(Prekop/Petho-Interim Measures).

Pürselim, Hatice Selin : Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde 

Kira Sözleşmelerinin Tahkime Elverişliliği 

(MÜHF-HAD 2021/1, s. 496-512).

Redfern, Alan/Hunter, Martin : Law and Practice of International 

Commercial Arbitration, London 1999. 

Reichert, Douglas D. : Witness Testimony in International 

Arbitration: A Human Element (Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 2 Nisan 2010 Ankara, s. 101-

112). 

Resnik, Judith : Adjudication and Its Alternatives: An 

Introduction to Procedure, New York 2003.

Reyhani Yüksel, Sera : Tahkim Tarafları ve Hakem Arasında Yapılan 

Hakemlik Sözleşmesinin Maddi Hukuk 

Açısından Değerlendirilmesi (MÜHF-HAD, 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016/3, C. 

3, s. 2435-2451). 

Rosell, José : Arbitration v. State Courts: Arbitration

Confidentiality Challenged by the State Courts

(ICC Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 10 Mart 2003 Ankara, s. 84-

95). 

Rubino-Sammartano, Mauro: International Arbitration, Law and Practice, 

New York 2014. 

Ruhi, Ahmet/Kaplan, Yavuz : Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının 

Tenfizi Açısından Kamu Düzeni (Ordre Public) 

(MHB 2002/2, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, s. 643-664).

Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013. 

Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Usul Hukukunda Dosyanın İşlemden 

Kaldırılması, Ankara 2021 (RüzgaresenDosyanın İşlemden Kaldırılması). 

Ryšavý, Lukáš : Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards with Respect to the 

Independence and Impartiality of the Arbitrator

(CYArb 2019, Vol. 9, s. 225-249).

Samuel, Adam : Separability of arbitration clauses–some 

awkward questions about the law on contracts, 

conflict of laws and the administration of 

justice (ADRLJ 2000/March, Vol. 9, s. 36-45).

Sanders, Pieter : Arbitration, International Encyclopedia of 

Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, 

Chapter 12, Tübingen 1996. 

Sanders, Pieter : Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of

Arbitration Practice, Hague 1999 (SandersArbitration Practice). 

Sargın, Fügen : Milletlerarası Tahkim Kanunu’na Göre 

Hakem Kararlarının Kısmî İptali İmkânı 

(Batider 2015/2, s. 39-96). 

Sarıöz Büyükalp, A. İpek : Uluslararası Tahkimde “Tahkim Anlaşmasının 

Hükümsüz, Tesirsiz veya İcrasının İmkansız 

Olması” Kavramları (DEÜHFD, Prof. Dr. 

Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, 

C. 2, İzmir 2015, s. 2015-2061) (Sarıöz 

Büyükalp-Kavramlar). 

Sarıöz Büyükalp, A. İpek : Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim İtirazı 

ile Karşılaşan Türk Hakiminin Tahkim 

Anlaşmasının Geçerliliğine Dair Yapacağı 

İncelemenin Kapsamı ve Sonuçları (BaÜHFD

2014/121-122, s. 195-224) (Sarıöz BüyükalpTahkim İtirazı). 

Sarıöz Büyükalp, A. İpek : Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim 

Anlaşmasının Geçerliliği Konusunda 

Karşılaşılan Bazı Usul Hukuku Sorunları 

Hakkında Değerlendirmeler (Tahkim 

Anlaşması, İstanbul 2020, s. 185-212) (Sarıöz 

Büyükalp-Usul Hukuku Sorunları). 

Sarısözen, M. Serhat : Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması, 

İstanbul 2005 (Sarısözen-Hakem Yargılaması).

Sarısözen, M. Serhat : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni 

Usul Hukukumuza Getirdiği Yeni 

Düzenlemeler (TBBD 2011/96, s. 331- 382) 

(Sarısözen- Düzenlemeler).

Sarısözen, M. Serhat : Medeni Usul Hukukunda Soru Yöneltme ve 

Çapraz Sorgu, Ankara 2016 (Sarısözen- Çapraz 

Sorgu).

Sarısözen, Serhat : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre 

Hakem Yargılaması (Terazi Aylık Hukuk 

Dergisi 2017/132, s. 105-119) (SarısözenKanun).

Schaefer, Jan K. : New Solutions For Interim Measures of 

Protection in International Commercial 

Arbitration: English, German and Hong Kong 

Law Compared (Electronic Journal of 

Comparative Law, Vol. 2.2, 1998/August). 

Schnabel, Timothy : The Singapore Convention on Mediation: A 

Framework for the Cross-Border Recognition 

and Enforcement of Mediated Settlements 

(Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 

2019/1, Vol. 19, s. 1-60). 

Schreuer, Christoph : Consent to Arbitration, 27 February 2007 

(https://www.univie.ac.at/intlaw/con_arbitr_89.

pdf).

Schwebel, Stephen M. : International Arbitration: Three Salient 

Problems, Cambridge 1987. 

Schwebel, Stephen M. : The Validity of an Arbitral Award Rendered 

by a Truncated Tribunal (Asia Pacific Law 

Review 1995/2, Vol. 4, s. 1-20) (SchwebelTruncated Tribunal). 

Šekštelo, Albertas : A Prophecy of the Crisis of International 

Commercial Arbitration in Europe? (CYArb 

2019, Vol. 9, s. 271-296).

Selçuk, Seyhan : Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hakem 

Kararlarının İptali, Ankara 2018. 

Selçuk, Seyhan : Hakem Kararlarının Tamamlanması Talep 

Edilmeden Aynı Sebeple İptal Talebinde 

Bulunulmasında Hukuki Menfaat (ABD 

2018/1, s. 271-295) (Selçuk–Hakem 

Kararlarının Tamamlanması). 

Selçuk, Seyhan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre 

Verilen Hakem Kararlarının İcrası (TBBD

2019/140, s. 115-140) (Selçuk-Hakem 

Kararlarının İcrası).

Sergeev, Alexander/

Tereshchenko, Tatiana : The Flexibility of the Arbitration Procedure 

(CYArb 2017, Vol. 7, s. 135-152). 

Sergeev, Alexander/

Tereshchenko, Tatiana : ‘Issue Estoppel’ Effect of Arbitral Awards 

(CYArb 2019, Vol. 9, s. 251-270)

(Sergeev/Tereshchenko-Issue Estoppel).

Shaw, Malcolm N. : Uluslararası Hukuk (Çev. Yücel Acer, M. 

Turgut Demirtepe, G. Engin Şimşek), Türkiye 

Bilimler Akademisi 2018. 

Sılacı Korkmaz, Melis : New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim 

Anlaşmasının Geçerliliği ve Ehliyet, İstanbul 

2020. 

Simil, Cemil : Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin 

Sınırları (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan 

Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, 

İzmir 2015, s. 1351-1376). 

Smit, Hans : The Pernicious Institution of the PartyAppointed Arbitrator (Columbia FDI 

Perspectives, Perspectives on topical foreign 

direct investment issues by the Vale Columbia 

Center on Sustainable International Investment, 

No. 33, December 14, 2010, s. 1-3). 

Spoorenberg, Frank/

Fellrath, Isabelle : Consent to Arbitrate: A Prerequisite to 

Arbitration (UTTDER 2012/2, s. 241-252).

Sojka, Štěpán : Selected Aspect of the Public Policy 

Exception in the 1958 New York Convention 

(CYArb 2018, Vol. 8, s. 255-278). 

Sugurtekin Özkan, Meral : Hukukumuzda Hakemlerin Direnme Kararı 

Verip Veremeyecekleri Meselesi ve Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Tasarısında Hakem 

Kararına Karşı Başvurulabilecek Yollar (Prof. 

Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 

425-431). (Sungurtekin Özkan-Hakemlerin 

Direnme Kararı).

Sungurtekin Özkan, Meral : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 

(Sungurtekin Özkan-Medeni Yargılama Hukuku).

Süral, Ceyda : Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası 

(DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, İzmir 2015, s. 

1377-1411) (Süral-İptal Davası). 

Süral, Ceyda : Uluslararası Özel Hukukta Yabancı 

Devletlerin Sınırlı Yargı ve İcra Muafiyeti, 

Ankara 2015 (Süral-İcra Muafiyeti). 

Süzek, Sarper : İş Hukuku, İstanbul 2020. 

Swiss Chambers’ Arbitration Institution: Swiss Rules of International 

Arbitration (Swiss Rules), The Swiss Chambers 

of Commerce Association for Arbitration and 

Mediation, June 2012.

Szurski, Habil Tadeusz : The Constitution of the Arbitral Tribunal 

(Improving the Efficiency of Arbitration and 

Awards: 40 Years of Application of the New 

York Convention, ICCA Congress Series, 

Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law 

International 1999, s. 331-335). 

Şahin, Ayşe : Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, 

İstanbul 2013. 

Şanlı, Cemal : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Esasa 

Uygulanacak Hukuk, Ankara 1986 (Şanlı-Esasa 

Uygulanacak Hukuk).

Şanlı, Cemal : Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Üzerine 

Düşünceler (Yeni Türkiye 1996/10, s. 461-465) 

(Şanlı-Düşünceler).

Şanlı, Cemal : Türkiye'de Yargıtay Kararlarına Göre Yabancı 

Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 

(MHB 1997-1998/17-18, s. 393-409) (ŞanlıTenfiz).

Şanlı, Cemal : Konişmentonun Devri, Alacağın Temliki ve 

“Perdeyi Kaldırma Teorisi”, Uygulamada 

Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartının 

Konişmentoyu Devralan, Alacağı Temellük 

Eden ve Perdenin Arkasında Kalan Bakımından 

Geçerliliği Sorunu (Prof Dr. Ergin Nomer’e 

Armağan, MHB 2002/2, s. 773-789) (ŞanlıKonişmentonun Devri).

Şanlı, Cemal : Uluslararası Ticarî Akitlerin Hazırlanması ve 

Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 2019 

(Şanlı-Çözüm Yolları).

Şanlı, Cemal/Esen, Emre/

Ataman Figanmeşe, İnci : Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2019. 

Şanlı, Necip Fazıl : Party Impecuniosity and International 

Arbitration: The Interplay between Failure to 

Pay the Advance Costs and Validity of 

Arbitration Agreement in International 

Arbitration (MHB, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya 

Armağan, 2020/1, s. 573-611) (Şanlı-Advance 

Costs).

Şener, Oruç Hami : Adi Ortaklık, Ankara 2008. 

Şensöz Malkoç, Ebru : Milletlerarası Yetki Anlaşması, Tahkim 

Anlaşması ve Hukuk Seçimi Anlaşmasının İflas 

Davaları Bakımından Etkileri (BaÜHFD 

2019/179, s. 1383-1434). 

Şit, Banu : Tahkim Anlaşmasının Şekli: Yazılı Şekil Şartı 

ve İnternet Aracılığı ile Akdedilen Tahkim 

Anlaşmaları (MHB, Prof Dr. Aslan Gündüz’ün 

Anısına Armağan, 2005-2006/1-2, s. 411-436).

Şit, Banu : Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının 

Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2005 (ŞitKurumsal Tahkim). 

Şit Köşgeroğlu, Banu : Yabancı Hakem Kararlarının Üçüncü Kişilere 

Karşı Tenfizi (GÜHFD 2011/3, s. 1-30). 

Tan Dehmen, Mine : Tahkim Öncesi Müzakere ya da Uzlaştırma 

Yollarının Tüketilmemiş Olmasının Tahkim 

Yargılamasına Etkisi (MHB, Prof Dr. Aslan 

Gündüz’ün Anısına Armağan, 2005-2006/1-2, 

s. 451-471) (Tan Dehmen-Tahkim Öncesi 

Müzakere).

Tan Dehmen, Mine : Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi İstemi 

Hakkında Türk Mahkemelerince Verilen 

Kararlara Karşı Kanun Yolları (MHB 2020/2, s. 

1433-1476) (Tan Dehmen-Kanun Yolları).

Tandoğan, Halûk : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, 

İstanbul 2010.

Tanrıbilir, Feriha Bilge : On Yıllık Süreçte Yargıtay Kararları Işığında 

Milletlerarası Tahkim Kanunu (UTTDER 

2013/1, s. 69-97). 

Tanrıbilir, Feriha/Şit, Banu : Milletlerarası Tahkim Müessesesi ve Yeni 

Milletlerarası Tahkim Kanunu (MHB 2002/2, 

Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, s. 819-838).

Tanrıver, Süha : Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler 

(AÜSBFD 1994/1-2, s. 333-348) (TanrıverSulh).

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması İçin 

Alınması Gereken Önlemler Üzerine (AÜHFD 

2000/1-4, s.67-83) (Tanrıver-Önlemler).

Tanrıver, Süha : Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de 

Tenfizinde Kamu Düzeninin Etkisi 

(Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 

103-123) (Tanrıver-Kamu Düzeninin Etkisi).

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında 

Adil Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, 1985-

2005, Ankara 2005, s. 211-236) (Tanrıver-Adil 

Yargılanma).

Tanrıver, Süha : Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve 

Tahkim (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 

2005, s. 125-150) (Tanrıver-Tahkim).

Tanrıver, Süha : Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de 

Tenfizinde Kamu Düzeninin Rolü 

(Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 

151-163) (Tanrıver-Kamu Düzeninin Rolü).

Tanrıver, Süha : Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, 

Ankara 2007 (Tanrıver-Derdestlik).

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısının Temel Sorunları ve Bu 

Bağlamda Alınması Gereken Temel Önlemler 

(Makalelerim II, 2006-2010, Ankara 2011, s. 

115-142) (Tanrıver-Temel Sorunlar).

Tanrıver, Süha : Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle 

Arabuluculuk (Makalelerim II, 2006-2010, 

Ankara 2011, s. 3-31) (Tanrıver-Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun Revizyonu Üzerine Bazı 

Düşünceler (Makalelerim III, Ankara 2016, s. 

59-80) (Tanrıver-Düşünceler).

Tanrıver, Süha : Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı 

Düşünceler (TBBD 2020/147, s. 111-142)

(Tanrıver-Dava Şartı). 

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2021 

(Tanrıver-Usûl 1, 2).

Tarman, Zeynep Derya : Tahkim ve Gizlilik (MÜHFD 2008/1, s. 305-

328) (Tarman-Gizlilik). 

Tarman, Zeynep Derya : İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tanınması 

ve Tenfizi (TBBD 2010/90, s. 123-138) 

(Tarman-Tenfiz).

Taşkın, Âlim : Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi 

Hakkında Karar Vermesi (Prof. Dr. İhsan 

Tarakçıoğlu’na Armağan, GÜHFD 1998/1-2, s. 

115-125) (Taşkın-Hakem Mahkemesi).

Taşkın, Âlim : Kurumsal Tahkimde Hakem Bağımsızlığının 

Korunması (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, 

Ankara 1999, s. 749-758) (Taşkın-Hakem 

Bağımsızlığı).

Taşkın, Âlim : Hakem Sözleşmesi, Ankara 2005 (TaşkınHakem Sözleşmesi).

Taşkın, Âlim : Fransız Milli ve Milletlerarası Tahkim 

Hukukunda Tahkim Reformuna Dair 

Kararname (Madde 1442-1462) ile Türk 

Tahkim Hukuku (HMK, MTK) Hükümlerinin 

Mukayesesi (Karşılaştırılması) (BÜHFD 

2018/2, s. 33-69) (Taşkın-Mukayese).

Taşkın, Alim : Hakemlerin Bağımsızlığının ve Tarafsızlığının 

Denetimi, Beyan Yükümlülüğü ve Referans 

Kriterleri (SSSJ 2018/22, s. 3993-4021)

(Taşkın-Hakemlerin Bağımsızlığı).

Taşkın, Âlim : Tahkim Hukukunda Tahkim Anlaşması, 

Hakem Kurulu ve Tahkim Yargılaması, Ankara 

2019 (Taşkın-Tahkim Yargılaması).

Taşpınar, Sema : Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001 (Taşpınar-İspat 

Sözleşmeleri). 

Taşpınar Ayvaz, Sema : Asliye Ticaret Mahkemeleri Hakkında

Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Tahkimde 

Görevli Mahkeme (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan 

Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, 

İzmir 2015, s. 469-482). 

Taşpolat Tuğsavul, Melis : 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

Uyarınca Hakemlerin ve Mahkemelerin Geçici 

Hukuki Koruma Kararı Verme Yetkisi

(DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, İzmir 2015, s. 

2063-2113). 

T.C. Kalkınma Bakanlığı : On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 

Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu (Raportör: Mustafa Serdar 

Özbek), Ankara 2018. 

Tekin, Ünal : The Waiver to Request Provisional Measures 

from State courts in International Arbitration 

(UTTDER 2016/1, s. 47-94). 

Tekinalp, Ünal : Hakem Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti 

Konusunda Düşünceler (Tahkim, IV. Ticaret ve 

Banka Hukuku Haftası, 29 Kasım-4 Aralık 

1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 58, s. 

13-39).

Tekinay, S. Sulhi/Akman, Sermet/

Burcuoğlu, Halûk/Altop, Atilla : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 

1993.

Teomete Yalabık, Fulya : Devlet Yargılamasında Hâkimin, 

Milletlerarası Tahkimde Hakem Heyetinin 

Tanıkların Mahkemeye Çağrılmasında ve 

Sorgulanmasındaki Rolü (MİHDER 2017/2, s. 

373-422). 

Teomete Yalabık, Fulya : Questioning Expert Witness in Litigation and 

International Arbitration: How to Prevent 

Partisan Expert Reports and “Battle of Experts” 

(MİHDER 2020/1, s. 133-162) (Teomete 

Yalabık-Battle of Experts). 

Teomete Yalabık, Fulya : Assuring Due Process via Section 68 of the 

English Arbitration Act 1996: A High Barrier 

for Challenging Arbitration Awards? 

(MİHDER 2020/3, s. 803-834) (Teomete 

Yalabık-Due Process).

Tevetoğlu, Mete : Sermaye Piyasasında Uygulanacak Hukuk ve 

Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim, Ankara 

2010. 

The London Court of 

International Arbitration : Arbitration Rules, Effectıve 1 October 2020, 

London 2020. 

Tiryakioğlu, Bilgin : Çok Taraflı Tahkim (Türkiye Milletlerarası 

Ticaret Odası, XII. Milletlerarası Tahkim 

Semineri, 27 Aralık 2014 Ankara, s. 101-111) 

(Tiryakioğlu-Tahkim). 

Tiryakioğlu, Bilgin : Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Hakem 

Kararlarının İptali (Milletlerarası Özel Hukukta 

Güncel Konular Sempozyumu, Eskişehir, 21-22 

Nisan 2016, Sempozyum Bildirileri ve 

Tartışmalar, Ankara 2016, s. 301-317) 

(Tiryakioğlu-Hakem Kararlarının İptali). 

Tiryakioğlu, Bilgin : Yatırım Tahkiminde (Uyuşmazlık Çözüm 

Kayıtları Kapsamında) Yetki ve Kabul 

Edilebilirlik (Tahkim Anlaşması, İstanbul 2020, 

s. 87-101) (Tiryakioğlu-Yatırım Tahkimi). 

Topal, Önder : Paylı Mülkiyet ve Miras Ortaklığının Sona 

Ermesinde Tahkimin veya Arabuluculuğun 

Caiz Olup Olmadığı (İnÜHFD 2021/1, s. 244-

257). 

Tosun, Özge : Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 

(MİHDER 2013/2, s. 213-242).

Töre, Nazlı : FIDIC Kurallarının Karşılaştırmalı Hukuktaki 

Yeri, Ankara 2011. 

Töre, Nazlı : Milletlerarası Ticaret Odasının Tahkim 

Kurallarına EK VI-Seri Muhakeme Usulü 

Kuralları (Milletlerarası Özel Hukukta Güncel 

Gelişmeler Sempozyumu, Antalya Bilim 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019, s. 471-486)

(Töre-Seri Muhakeme Usulü).

Töre, Nazlı : Milletlerarası Tahkimde Tahkim 

Anlaşmasının Varlığı, Geçerliliği ve Etkileri, 

Ankara 2019 (Töre-Tahkim Anlaşmasının 

Varlığı). 

Tuna, Ekin : Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal 

Davası, Ankara 2016. 

Tunç Yücel, Müjgan : HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve 

Delil Tespiti, Ankara 2013.

Turan, Çetin : Sözleşme Özgürlüğü, Küreselleşme ve 

Uluslararası Tahkim (Yargı Reformu 2000 

Sempozyumu, Konuşmalar, Bildiriler, 

Tartışmalar, Belgeler, İzmir 2000, s. 249-266).

Turan, Gökçen : Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarında 

Tahkim, Ankara 2002

(http://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/750)

(Turan-Tahkim). 

Turhan, Turgut : Fransız Hukukunda Milletlerarası Tahkim

(Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir 

Düzenleme Gerekir mi?, 11 Nisan 1997, 

Sempozyum, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 

319, s. 65-97). 

Turner, Ray : Arbitration Awards: A Practical Approach, 

Oxford 2005. 

Tutumlu, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik 

Yorumu, Ankara 2012. 

Türegün, Necip : Panel (Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m. 411-448) 

Paneli, 23 Mart 2007, Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 437). 

Türk Hukuk Kurumu : Türk Hukuk Lûgatı, C. 1, Ankara 2021. 

Türkoğlu, Elif Ceren : Türk Hukukunda Hakem Sözleşmesi (YÜHFD 

2017/2, s. 379-396) (Türkoğlu-Hakem 

Sözleşmesi). 

Türkoğlu, Elif Ceren : The Anxiety of the 21st Century in the 

Context of Independence and Impartiality of the 

Arbitrators: Relationship among the Arbitrators, 

their law Firms and the Parties to the 

Arbitration (UTTDER 2018/1, s. 47-104) 

(Türkoğlu-Impartiality). 

Tüysüz, Cemre : Milletlerarası Ticari Tahkimde Gizlilik 

Yükümlülüğü (MHB 2017/2, s. 1041-1072)

(Tüysüz-Gizlilik Yükümlülüğü).

Tüysüz, Cemre : Milletlerarası Ticari Tahkim Açısından İcra ve 

İflâs Hukukundaki Davalar İstanbul 2017 

(Tüysüz-İcra ve İflâs Hukukundaki Davalar).

Tweeddale, Andrew/

Tweeddale, Keren : Arbitration of Commercial Disputes, Oxford 

University 2007. 

Uluç, İnan : Adil Yargılama Paranoyası ve Çevrimiçi 

Tahkim Duruşmaları (Prof. Dr. Necmeddin M. 

Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s. 1217-

1245).

Ulukuş Bulut, Şaziye Tuba : MTK ile Karşılaştırmalı Olarak HMK 

Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali, 

Ankara 2018. 

Uluocak, Nihal : Milletlerarası Tüketici ve İş Akitlerinde 

Tahkim Şartının Geçerliliğine Dair Fransız 

Yargıtayının ve Doktrininin Görüşleri (MHB 

1997-1998/17-18, s. 517-531).

Ulusoy, Erol : Finans Hukukunda Tahkim (II. Uluslararası 

Özel Hukuk Sempozyumu: Tahkim, 

Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 

2009, İstanbul, Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

s. 203-251).

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 

2014. 

United Nations Commission on 

International Trade Law : UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration 1985 with amendments 

as adopted in 2006, Vienna 2008 (United 

Nations Commission on International Trade 

Law-UNCITRAL Model Law). 

United Nations Commission on 

International Trade Law : UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 

2010), New York 2011 (United Nations 

Commission on International Trade LawUNCITRAL Arbitration Rules). 

United Nations Commission on 

International Trade Law : UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral 

Proceedings, New York, 2012 (United Nations 

Commission on International Trade LawUNCITRAL Notes). 

United Nations Commission on 

International Trade Law : UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the 

Model Law on International Commercial 

Arbitration, New York 2012 (United Nations 

Commission on International Trade Law-Digest 

of Case Law). 

United Nations Conference on 

Trade and Development : Dispute Settlement, International Commercial 

Arbitration, 5.6 Making the Award and 

Termination of Proceedings, United Nations, 

New York and Geneva 2005.

Uvarov, Serhii/Maslov, Oleksii: Legal Controversies in Challanges to 

Seperate Jurisdictional Awards (CYArb 2018, 

Vol. 8, s. 279-296). 

Uyanık, Namık Kemal : Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi 

Zararın Hesaplanması, Ankara 2017. 

Uzelac, Alan : Jurısdıctıon of the Arbitral Tribunal: Current 

Jurisprudence and Problem Areas Under the 

UNCITRAL Model Law (Int.A.L.R. 2005/5, s. 

154-164). 

Üçüncü, S. Hilal : Medenî Yargılama Hukukunda Kişisel 

Verilerin ve Sırların Korunması, İstanbul 2019. 

Ünsal, Hande : Yatırım Tahkiminde Üçüncü Tarafların 

Tahkim Usulüne Katılımı (Milletlerarası Özel 

Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, 

Eskişehir, 21-22 Nisan 2016, Sempozyum 

Bildirileri ve Tartışmalar, Ankara 2016, s. 373-

383). 

Üstündağ, Saim : Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve 

Tahkim, İstanbul 1968 (Üstündağ-Kanun 

Yolları).

Üstündağ, Saim : Medenî Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul 

2000 (Üstündağ-Medenî Yargılama).

Üstündağ, Saim : İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004 

(Üstündağ-İcra).

Üstündağ, Saim : Yabancı Hakem Kararı Kavramı (Makaleler, 

İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 

231-241) (Üstündağ-Yabancı Hakem Kararı). 

Üstündağ, Saim : Hakemlerin Israr Hakkı Var mıdır? 

(Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, 

Ankara 2010, s. 341-347) (Üstündağ-Israr 

Hakkı). 

Üstündağ, Saim : Tahkim ve Özellikle Uluslararası Tahkim 

(Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, 

Ankara 2010, s. 365-372) (Üstündağ-Tahkim). 

Üstündağ, Saim : Tahkim İtirazının Ne Vakit İleriye 

Sürülebileceği (Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve

Çeviriler, Ankara 2010, s. 451-452) (ÜstündağTahkim İtirazı).

Üstündağ, Saim/

Tanrıverdi, Mücahit : Hakem Mahkemelerinin Maddi Bağımsızlığı 

(Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, 

Ankara 2010, s. 535-549). 

van den Berg, Albert Jan : The New York Arbitration Convention of 

1958-Towards a Uniform Judicial 

Interpretation, Kluwer 1981 (van den BergJudicial Interpretation). 

van den Berg, Albert Jan : Enforcement of Annulled Awards? (The ICC 

International Court of Arbitration Bulletin 

1998/2, Vol. 9, s. 15-21) (van den BergAnnulled Awards). 

Velu, Jacques/Ergec, Rusen : La Convention européenne des droits de 

l’homme, Bruxelles 1990. 

Viktorova, Natalia : Annulment of Arbitral Awards on Investment 

Disputes between States and Foreign Investors 

(CYArb 2018, Vol. 8, s. 297-311). 

von Westphalen, Friedrich Graf: Hakemlere İtirazlar: Tarafsızlık ve 

Bağımsızlık Koşulları (II. Uluslararası Özel 

Hukuk Sempozyumu: Tahkim, Konuşmalar, 

Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 379-393). 

Vuraloğlu, Mehmet Oğuz : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkim 

Hakkındaki Hükümleri (YÜHFD, Prof. Dr. 

Erhan Adal’a Armağan. 2011-2012/1-2, s. 

1055-1068).

Wandzel, Wojciech/

Gąsiorowski, Kuba : Enforcement Issues in the Conduct of 

Arbitration and National Laws in International 

Arbitration (CYArb 2017, Vol. 7, s. 153-169). 

Ware, Stephen J. : Alternative Dispute Resolution, St Paull 2001.

Wedam-Lukić, Dragica : Arbitration and Article 6 of The European 

Convention on Human Rights (Arbitration –

Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, 

1 Supplement, 1998, Vol. 64, s. 16-21). 

Welser, Irene : Alternative Dispute Resolution-A Wide 

Choice of Varieties (İKÜHFD, Prof. Dr. M. 

İlhan Ulusan’a Armağan, 2016/2, C. 3, İstanbul 

2016, s. 757-774). 

Wyraz, Ewelina : The Differences in the Use of Expert Witness 

Evidence between International Arbitration and 

Litigaton (CYArb 2017, Vol. 7, s. 171-189). 

Yağcı, Mustafa Okan : İflas Davasına Karşı Tahkim İtirazında 

Bulunulabilir mi? (İlamat Torbası, İstinaf 

Mahkemesi Karar İncelemeleri, İstanbul 2020, 

s. 187-195). 

Yaman, Abdullah : Tahkim ve Mahkemeler (Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası, ICC Türkiye 

Tahkim Günü, 9 Şubat 2018 İstanbul, s. 94-

115). 

Yardımcı, Taner Emre : Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, 

İstanbul 2017 (Yardımcı-Somutlaştırma Yükü). 

Yardımcı, Taner Emre : Hukuk Davalarında Mecburi Dava 

Arkadaşlığı, Ankara 2021 (Yardımcı-Mecburi 

Dava Arkadaşlığı). 

Yavuz, Cevdet : Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi ve Tabi 

Olduğu Hükümler (II. Uluslararası Özel Hukuk 

Sempozyumu: Tahkim, Konuşmalar, 

Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 133-177) 

(Yavuz-Tahkim Sözleşmesi).

Yavuz, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 

İstanbul 2014. 

Yeğengil, Rasih : Tahkim, İstanbul 1974.

Yener Keskin, Cansu : Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının 

Kurulması ve Etkisi, İstanbul 2017. 

Yenisey, Kübra Doğan : La modification du contrat de travail, Etudes 

de droit suisse et de droit français, Geneva, 

Zurich, Basel 2005. 

Yeşilırmak, Ali : Provisional Measures in International 

Commercial Arbitration, The Hague 2005

(Yeşilırmak-Provisional Measures). 

Yeşilırmak, Ali : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak 

Hakem-Bilirkişilik (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge 

Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, 

s. 693-738) (Yeşilırmak-Hakem-Bilirkişilik).

Yeşilırmak, Ali : Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına 

Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir 

Mi? (TBBD 2011/96, s. 205- 228) (YeşilırmakGenel Haciz Yolu).

Yeşilırmak, Ali : Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi için Uyuşmazlıkların 

Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, 

Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011

(Yeşilırmak-Doğrudan Görüşme).

Yeşilırmak, Ali : Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın 

Tahkim Hükümlerinin Değerlendirilmesi

(Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları 

Toplantısı XI, Güncel Yargıtay Kararları 

Işığında HMK Uygulaması, Gaziantep, 5-6 

Ekim 2013, ZÜHFD 2014/3, s. 305-324)

(Yeşilırmak-Tahkim Hükümleri). 

Yeşilırmak, Ali : Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması (Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası, XII. Milletlerarası 

Tahkim Semineri, 27 Aralık 2014 Ankara, s. 7-

18) (Yeşilırmak-Tahkim Sözleşmesi). 

Yeşilırmak, Ali : ICC Tahkim Kuralları ve Uygulaması, 

İstanbul 2018 (Yeşilırmak-ICC Tahkim 

Kuralları). 

Yeşilova, Bilgehan : Tahkime Uygulanacak Hukuk (Lex Arbitri), 

Teorik Temelleri ve Düşündürdükleri (YÜHFD 

2007/1, s. 262- 349) (Yeşilova-Tahkime 

Uygulanacak Hukuk).

Yeşilova, Bilgehan : Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan 

Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, 

İzmir 2008. 

Yeşilova, Bilgehan : Tahkim (İlk) İtirazı Üzerine-Hakemlerin Yargı 

Yetkisiyle İlgili Olarak-Mahkemelerce 

Yapılacak Denetim ve Sonuçları (Milletlerarası 

Tahkim Kanunu m. 5/I) (DEÜHFD, Prof. Dr. 

Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 

2010, s. 739-818) (Yeşilova-Tahkim İlk İtirazı).

Yeşilova, Bilgehan : “Lex (Loci) Arbitri” ve “Tahkim Yeri”

Kavramları Işığında Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun Yer İtibariyle Uygulama Alanı 

(MTK m. 1/II) (UTTDER 2013/1, s. 99-163) 

(Yeşilova-Uygulama Alanı).

Yeşilova, Bilgehan : Celle OLG’nin ve BGH’nin 

Urkundenverfahren Usulünde Tahkim İtirazının 

Yapılabileceğine ve BGH’nin Wechselprozeβ 

Usulünde Tahkim İtirazının Yapılamayacağına 

İlişkin Kararlarının Tercümesi ile Türk 

Hukukunda İlâmsız İcrada Tahkim İtirazının 

İleri Sürülmesi Meselesi Açısından Kararların 

Değerlendirilmesi (UTTDER 2013/2, s.149-

184) (Yeşilova-Kararların Değerlendirilmesi).

Yeşilova, Bilgehan : 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun ve Tebliğe 

İlişkin Diğer Hükümlerin Tahkimde Uygulama 

Yeri (UTTDER 2014/1, s. 97-128) (YeşilovaTebligat).

Yeşilova, Bilgehan : 1961 Cenevre (Avrupa) Sözleşmesi’nin Türk 

Milletlerarası Tahkim Hukukundaki Yeri ve 

Uygulama Alanı (UTTDER 2014/2, s.137-186) 

(Yeşilova-Cenevre Sözleşmesi).

Yeşin, Erdoğan : Milletlerarası Sözleşmelerde Tahkim Şartı 

(İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, 

Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, 

Ankara 18-29 Mart 1996, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 381, s. 

437-447) (Yeşin-Tahkim Şartı).

Yeşin, Erdoğan : İngiliz Hukukunda Milletlerarası Tahkim 

(Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir 

Düzenleme Gerekir mi?, 11 Nisan 1997, 

Sempozyum, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 

319, s. 107-121) (Yeşin-İngiliz Hukuku). 

Yıldırım, Fikret : Tahkimde İptal Davası ve İptal Davasının 

Amaçları Bakımından Bazı Değerlendirmeler 

(MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a 

Armağan, 2016/3, C. 3, s. 3005-3026) 

(Yıldırım- İptal Davası). 

Yıldırım, Mehmet Kâmil : Medeni Usul Hukukunda Delillerin 

Değerlendirilmesi, İstanbul 1990 (YıldırımDelillerin Değerlendirilmesi).

Yıldırım, M. Kamil : Senetle İspat Kuralının Türk Medeni 

Yargılama Hukukundaki Önemi (İlkeler Işığı 

Altında Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 

2012, s. 107-128) (Yıldırım-Senetle İspat). 

Yıldız, Şükrü/ Özbay, İbrahim/ 

Özbek, Mustafa Serdar : Limited Şirketler Hukukunda Ayrılma Akçesi 

Konusunda Tahkime Başvurulması ve Konu 

Hakkında Verilen Hakem Kararlarının İcrasına 

İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar (EBYÜHFD C. 

2018/3-4, s. 445-487). 

Yılmaz, Ejder : Demokratik Alman Cumhuriyetinde Tahkim 

(Batider 1979/2, s. 415-437) (YılmazDemokratik Alman Cumhuriyeti).

Yılmaz, Ejder : Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve 

Ülkemizdeki Gelişim (Yargı Reformu 2000 

Sempozyumu, İzmir 2000, s. 268-286) 

(Yılmaz-Tahkim Hukuku). 

Yılmaz, Ejder : Usul Ekonomisi (AÜHFD 2008/1, s. 243-274) 

(Yılmaz-Usul Ekonomisi).

Yılmaz, Ejder : Hakem Kararlarının Temyizi ve İptali 

(Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası 

Milletlerarası Tahkim Semineri, Türkiye 

Milletlerarası Ticaret Odası, 3 Nisan 2009 

Ankara, s. 107-136) (Yılmaz-Hakem Kararları). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2011 (YılmazSözlük).

Yılmaz, Ejder : Tahkimde İtirazın İptali Davası ve Tahkime 

Elverişlilik Kuralı (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan 

Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, 

İzmir 2015, s. 531-554) (Yılmaz-Tahkimde

İtirazın İptali Davası). 

Yılmaz, Ejder : Alman Hukukunda Milletlerarası Tahkim 

(Makaleler 1973-2013, C. 1, Ankara 2014, s. 

949-980) (Yılmaz-Milletlerarası Tahkim). 

Yılmaz, Ejder : İcra Tazminatı (Makaleler 1973-2013, C. 2, 

Ankara 2014, s. 1681-1741) (YılmazTazminat). 

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, 

Ankara 2021 (Yılmaz-Yemin).

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 

2021 (Yılmaz-Islah).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 

3, 4, Ankara 2021 (Yılmaz-HMK Şerhi). 

Yılmaz, Süleyman/

Çavuşoğlu, Gökçe Filiz : Türk Hukukunda Tahkime Elverişlilik 

Kavramı ve Taşınmaz Aynına İlişkin 

Uyuşmazlıkların Tahkimde Görülmesi 

(İn.ÜHFD 2019/2, s. 594-613) 

(Yılmaz/Çavuşoğlu-Tahkime Elverişlilik).

Yılmaz, Süleyman/

Çavuşoğlu, Gökçe Fı̇lı̇z : Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmelerinin 

Geçerliliği ve Asimetrik ve Patolojik Tahkim 

Klozları (AÜHFD 2020/3, s. 1475-1504)

(Yılmaz/Çavuşoğlu-Patolojik Tahkim Klozları).

Yüksel, Sinan H. : Pay Sahipleri Sözleşmelerinden Kaynaklanan 

Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim (Şirketler 

Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 

2018, s. 141-168, İstanbul Tahkim Merkezi 

(ISTAC) Yayınları, Yayın No: 1). 

Zengin, Burcu : Tahkim Şartının, Genel İşlem Koşullarına 

İlişkin Kurallar Karşısında Durumu (MÜHFD 

2013/2, s. 129-153). 

Zenginkuzucu, Dikran M. : Şemsiye Klozların ICSID Hakem 

Mahkemesinin Yargı Yetkisine Etkisi 

(UTTDER2013/1, s. 165-189). 

Zeuner, Albrecht/Koch, Harald: Effects of Judgments (Res Judicata), 

International Encyclopedia of Comparative 

Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 9, 

Tübingen 1996. 

Zucconi Galli Fonseca, Elena: Diritto dell’arbitrato, Bononia University 

2015. 

Zucconi Galli Fonseca, Elena/

Rasia, Carlo : Parties’ and Arbitrators’ Autonomy in 

Conduct of Arbitral Proceedings (CYArb 2017, 

Vol. 7, s. 191-215) (Zucconi Galli 

Fonseca/Rasia-Autonomy). 

Zucconi Galli Fonseca, Elena/

Rasia, Carlo : Arbitral Award and Its Review (CYArb 2018, 

Vol. 8, s. 235-254) (Zucconi Galli 

Fonseca/Rasia-Arbitral Award). 

Zucconi Galli Fonseca, Elena/

Rasia, Carlo : Recognition and Enforcement of Annulled 

Foreign Award (CYArb 2019, Vol. 9, s. 125-

140) (Zucconi Galli Fonseca/RasiaEnforcement). 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: TAHKİM
İlgili Yayınlar