Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü

Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Sadettin DOĞANYİĞİT
ISBN: 9789750267383
1.566,00 TL 1.740,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sadettin DOĞANYİĞİT
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1608

Anayasa'mıza göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Hiç kuşkusuz nüfusun büyük oranda kentlerde yoğunlaşmış olması belediyelerin ve özellikle de büyükşehir belediyelerinin önemini artırmıştır.

Belediyeler, bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcamak durumundadır. Diğer taraftan çevre sorunları, kentsel dönüşüm, altyapı, şehir içi trafik, borçlanma, siyasi ve popülist tercihlerin yoğunluğu gibi son derece girift bir takım iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunulması karşısında bu yönetimler için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve bu kapsamda yeni bir belediye mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yeni belediye mevzuatını madde madde açıklamayı, bu açıklamaları oluşan içtihatla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye ve büyükşehir belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer mali mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına yol göstermeyi kendisine amaç edinen bu eser, esas itibariyle kendi içinde iki kitaptan oluşuyor.

Her maddesi açıklamalı, içtihatlı ve sorun çözümlü olmak üzere hazırlanan Birinci Kitap 5393 sayılı Belediye Kanununu, İkinci Kitap 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu ele alınmıştır.

Kitap eki CD'de ise belediye ve büyükşehir belediyelerini ilgilendiren tüm güncel idari, mali mevzuat ve belediyelerle ilgili faydalı bilgiler bir arada sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Süreci
Bütçe ve Muhaebe Uygulaması
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik, Mali ve Diğer Hakları
Belediyelerde Yeni Personel İstihdamı
Temsil – Ağırlama ve Tören Giderleri
Kat Karşılığı İnşaat ve Tesis Yaptırılması
Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri
Yap İşlet Devret Uygulaması
Belediye Gelir ve Cezalarının Güncel Tutarları
Şirket, Birlik ve İşletme Kurulması Süreci
Belediye Taşınır İşlemleri
Kent Konseyi ve Gönüllülük Müessesesi
Yıllara Sari Hizmet İhaleleri ve Taşıt Alımları
Belediyelerde İç ve Dış Borçlanmalar
Belediyelerin Mali Denetimi
Belediyelerde Kamu Mali Yönetim ve İhale Uygulaması
Belediyelerin Spora ve Kulüplere Katkıları
Belediyelerin Haczedilemeyecek Mal ve Kaynakları
Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları
İçindekiler
Yazarın Özgeçmişi  6
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Bilgi Notu  8
Kısaltmalar  69
Birinci Kitap
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
BELEDİYE KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  73
1.B. AÇIKLAMA  73
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  73
2.B. AÇIKLAMA  73
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  74
2.C.1. Geçmişten Günümüze Türk Belediyecilik Tarihi  74
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  76
3.B. AÇIKLAMA  77
3.C. İLGİLİ MEVZUAT  78
3.C.1. Anayasanın İlgili Maddeleri  78
3.C.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  79
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  79
4.B. AÇIKLAMA  80
4.B.1. Köylerin Belediyeye Dönüştürülmesi Süreci  80
4.B.2. Belediye Kurulamayacak Yerler  81
4.B.3. Yeni İskân Nedeniyle Oluşturulan Belediyeler  81
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  81
4.C.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  81
4.C.2. Belediye Kurulan Yerlerde Seçim Nasıl Yapılır?  82
4.C.3. Büyükşehirlerde Harcırah Ne Şekilde Ödenecek?  82
4.D. YARGI KARARLARI  82
4.D.1. Belediye Olan Yerlerde Seçimler Yapılıncaya Kadar Beldeyi Kim Yönetecek?  82
4.D.2. Köylerin Belediyeye Bağlanması Hakkında Danıştay Görüşü  83
4.E. İLGİLİ MEVZUAT  84
4.E.1. On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  84
4.E.2. Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyelerinde Memuriyet Mahalli ve Harcırah Sorunu  84
4.E.3. Yeni Kurulan Belediyelerde Muhtarlık Görevi ile İlgili Genelge  87
4.E.4. Belediye Kurulmasında Gerekli Belgeler  88
4.E.5. Yeni Kurulan Belediyelerde Resmi Mühür  88
4.E.6. Büyükşehir Belediyesinde İlçe Kurulması İlişkin Genelgenin İptaline İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı  89
5.A. KANUN METNİ (Sınırların Tespiti)  89
5.B. AÇIKLAMA  90
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  90
5.C.1. Geleneksel Yararlanma Hakkının Bir Bedel Karşılığında Kullandırılması  90
5.C.2. Sınır Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri Neresidir?  90
5.C.3. Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemleri  91
5.C.4. Belde Sınırları Belediye Meclisi Kararıyla Genişletilebilir mi?  92
5.C.5. Mahalle Sınır Değişikliği İşlemlerini Yürütecek Birimin Belirlenmesi  95
5.D. YARGI KARARLARI  95
5.D.1. Köy Sınırları İçindeki Taşınmazın Mücavir Sahasına Alınması  95
5.D.2. Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybeden Köyün Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesi  96
5.D.3. Mera Olarak Tescil Edilen Taşınmazda Madencilik Faaliyeti  96
5.D.4. Harman Yerlerinin Tahsis Amacı Dışına Çıkarılması Mümkün müdür?  96
5.D.5. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılıp Başka Köye Bağlanması  97
5.D.6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır?  98
5.E. İLGİLİ MEVZUAT  98
5.E.1. 4342 Sayılı Mera Kanununun İlgili Maddeleri  98
6.A. KANUN METNİ (Sınırların Kesinleşmesi)  99
6.B. AÇIKLAMA  99
6.B.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  100
6.C.1. YARGI KARARLARI  100
6.C.1. Sınır Uyuşmazlığında Merkez Valisi Bilirkişi Olabilir mi?  100
7.A. KANUN METNİ (Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü)  101
7.B. AÇIKLAMA  101
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  101
7.C.1. İl ve İlçe Sınırlarının Değiştirilmesi  101
7.C.2. Sınır Tespit İşlemlerine İlişkin Davalar  102
7.D. İLGİLİ MEVZUAT  102
7.D.1. 5442 Sayılı İl İdare Kanununun İlgili Hükümleri  102
7.D.2. Köy Kanununun İlgili Hükümleri  103
7.D.3. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik  103
8.A. KANUN METNİ (Birleşme ve Katılma)  103
8.B. AÇIKLAMA  104
8.B.1. Ayrılma ve Birleşme Talebi  104
8.B.2. Ayrılma ve Birleşme İsteğinde Bulunan Birimlerin Nüfus ve Mesafe Cetvellerinin Düzenlenmesi  104
8.B.3. Birleşme ve Katılma Süreci Nasıl İşler?  105
8.B.4. Birleşme ve Katılmalarla İlgili Usul ve Esaslar  105
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  106
8.C.1. Nüfusu 2000’in Altında Kalan Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  106
8.C.2. Birleşme ve Katılma Kararlarının Kesinleşmesi, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması  108
8.C.3. Beldenin Bir Başka Beldeye Katılımı  108
8.C.4. Köy Yerleşik Alanlarındaki Kısıtlayıcı Şerhler  109
8.C.5. Mülga Köy Tüzel Kişilikleri Tarafından Satışı Yapılan Yerlerde Mahalle Olarak Bağlanılan Belediyelerin Yetkileri  111
8.D. YARGI KARARLARI  113
8.D.1. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Süreci  113
8.D.2. Köye Ait Özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi  113
8.D.3. Katılmanın Mali Güvencesinin Bulunmaması  114
9.A. KANUN METNİ (Mahalle ve Yönetim)  114
9.B. AÇIKLAMA  114
9.B.1. Mahalle Yönetimleri  114
9.B.2. Köy ve Mahalle Muhtarının Görev ve Yetkileri ile Diğer Hususlar  115
9.B.3. Belediyelerin Mahalle Yönetimleri Üzerindeki Görevleri  117
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  117
9.C.1. Mahalle Muhtarlarının Özlük Hakları  117
A. Yapılan İşlemlerden Alınan Harç  117
B. Muhtarların Ödenek Hakkı  118
9.C.2. Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenceleri Nasıl Yürür?  118
9.C.3. Muhtarlar Devlet Memuru Sayılır mı?  119
9.C.4. Mahalle Muhtarları Hakkında Soruşturma Yapılması  119
9.C.5. Mahalle Muhtarları Ticaret Yapabilir mi?  121
9.D. YARGI KARARLARI  123
9.D.1. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  123
9.D.2. Muhtara Yapılan Tebliğ İşlemleri  123
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  123
9.E.1. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun  123
9.E.2. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası  123
9.E.3. 2972 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  124
9.E.4. Vergi Usul Kanununun İlgili Hükmü  125
10.A. KANUN METNİ (Belde Adının Değiştirilmesi)  126
10.B. AÇIKLAMA  126
10.D. YARGI KARARLARI  126
10.D.1. Bucak Adının Değiştirilmesi Belediye Adını da Değiştirir mi?  126
11.A. KANUN METNİ (Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi)  127
11.B. AÇIKLAMA  127
11.B.1. Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Belediyeye Katılan Belediyelerin Tasfiyesi  128
11.B.2. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  128
11.B.3. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması veya Köye Dönüştürülmesine İlişkin Kararların Uygulanma Zamanı  128
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  128
11.C.1. Tüzel Kişiliği Kalkan Belediyelerdeki Hizmet Aksamaları  128
11.C.2. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki Belde Belediyeleri ve Köyler  129
11.C.3. Belediyeler Tarafından Kamu Kurumlarına Tahsis Edilen Taşınmazların Amaç Dışı Kullanımı  129
11.C.4. Tüzel Kişiliği Kaldırılmış Olan Köye Ait Taşınmazlar  130
11.D. YARGI KARARLARI  130
11.D.1. Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi  130
11.D.2. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Başka Bir Köye Bağlanması  131
12.A. KANUN METNİ (Kararlarının Uygulanması ve Nüfus Tespiti)  132
12.B. AÇIKLAMA  133
12.B.1. Orman Köylüsüne Tanınan İmtiyazların Devamı  133
12.B.2. Yeni Nazım ve İmar Planları  133
12.B.3. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediye ve Köylerde Borçlanma Onayı  133
12.B.4. Çevre ve Şehircilik Genel Müdürlüğü  134
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  134
12.C.1. Çalışanların İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi  134
12.C.2. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği  134
12.C.3. Belediyeye Yeni Katılan Mahallelerde İnşaat İzinleri Ne Şekilde Verilir?  142
12.D. YARGI KARARLARI  143
12.D.1. Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçlarına İptal Davası Açan Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliği  143
12.D.2. Köylerdeki Prefabrik Konutlarda Oturan Kişilerin Bu Köylerin Nüfusuna Dâhil Edilmesi  143
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  144
12.E.1. 2972 Sayılı Kanunun 29’uncu Maddesi  144
12.E.2. Adres Bilgisi Tespit İşlemleri Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  144
13.A. KANUN METNİ (Hemşehri Hukuku)  144
13.B. AÇIKLAMA  145
13.B.1. Hemşehri Hukukunun Öngördüğü Haklar  145
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  145
13.C.1. Hemşehri Hukukunun Belediyelere Yüklediği Yükümlülükler  145
13.C.2. Hemşehri Hukukunun Beldede İkamet Edenlere Yüklediği Mükellefiyetler  146
13.D. YARGI KARARLARI  146
13.D.1. Belediye İşlemlerinden Ötürü Menfaatleri Zarar Gören Belde Sakinlerinin İtiraz Hakkı Var mıdır?  146
14.A. KANUN METNİ (Belediyenin Görev ve Sorumlulukları)  146
14.B. AÇIKLAMA  148
14.B.1. Belediyelerin Varlık Nedenini Oluşturan Görev ve Sorumlulukları  148
14.B.2. Merkezi Hükümetin Görev Alanına da Giren Görev ve Sorumluluklar  150
14.B.3. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği  151
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  151
14.C.1. Hizmetlerin Sunumunda Öncelik Sırası ve Yetki Alanı  151
14.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olmanın Müeyyidesi  152
14.C.3. Mezarlıkların Korunması Noktasında Belediyelere Yüklenen Görevler Nelerdir?  153
14.C.4. Hangi İşyerlerinde 18 Yaşın Altında Kişi Çalıştırılamaz?  153
14.C.5. Belediyelerin Çevre ve İnsan Sağlığıyla İlgili Görevleri  153
14.C.6. Genel Aydınlatma Giderlerinin Karşılanması  154
14.C.7. İmar Denetimleri İçin Yeterli Personel Bulunmaması  156
14.C.8. Metruk Binalar Üzerinde Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  157
14.C.9. Aile Mezarlığının Şartları Nelerdir?  157
14.C.10. Mezarlık Yerlerinin Belirlenmesi ve Tahsisi  158
14.D. YARGI KARARLARI  158
14.D.1. Turizm İmar Planlarını Yapmaya Yetkili İdareler  158
14.D.2. Belediyenin Yol Çalışmasında Trafik Kazasına Neden Olması  159
14.D.3. Mücavir Alan Dışındaki Taşınmazın Yıkım İşlemi  159
14.D.4. Usulsüz Defin Yapılmasına Göz Yumulması  160
14.D.5. Belediye Hastanesi Resmi Sağlık Kurumu Niteliğinde midir?  160
14.D.6. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamamasının Sonuçları  160
14.D.7. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası  160
14.D.8. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi  162
14.D.9. İlave İmar Planı Çalışmaları  163
14.D.10. Parselasyon Planı Yapılmayan Yerdeki İmar Durumu  163
14.D.11. Müştemilat Niteliğinde Olmayan Binanın İnşaat Ruhsatı  163
14.D.12. Düzenleme Ortaklık Payının Hesabı  163
14.D.13. Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Mümkün müdür?  163
14.D.14. Başka Parsellerdeki Hisselerin Birleştirilmesi  163
14.D.15. Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Tevhit ve İfraz İşlemleri  164
14.D.16. Yol Ayrılığı ve Yerin Tevhidi  164
14.D.17. Yola Terk Edilen Taşınmazın Yol Fazlası Haline Gelmesi  164
14.D.18. Pis Su Bağlantılarının Denize Verilmesi İşlemi  164
14.D.19. İmar Planlarının Uygulanması Sonucu Kapanan Meydanların Durumu  165
14.D.20. İmar Düzenlemelerinde Öncelikli Düzenlemeye Girecek Alanın Tespiti  165
14.D.21. Bedelsiz Geri Verme  165
14.D.22. İhtiyati Tedbir Kararı Ruhsat Verilmesine Engel midir?  165
14.D.23. Yapıya Başlanılmaması Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmemesi  165
14.D.24. Köylerin Aydınlatma Giderleri  165
14.D.25. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapma Yetkisi Devam Ediyor mu?  166
14.D.27. Hamamlar ve Her Nevi Yıkanma Yerleri Açmak Belediyelerin Görevi midir?  166
14.D.28. Belediyelerce Meslek Edindirme Kurslarının Açılmasından Önce Milli Eğitim Bakanlığının İzninin Alınması Gerektiği  167
14.D.29. Başkanının Ev Telefonunun Belediyenin Asli Görevleri İle Bağlantısı Var mıdır?  168
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  168
14.E.1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Belediyelere Verilen Görevler  168
14.E.2. Defin Ruhsatı Alınması ve Defin İşlemleri  174
14.E.3. İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  176
14.E.4. Korona Virüs (Covid–19) Önlemleri  176
14.E.5. Mezarlıkların Korunması Konulu Genelge  177
14.E.6. Belediyelerin Fuhuşla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Görevi  178
14.E.7. Mezarlıktan Yol Geçirilmesi  178
14.E.8. Park Yerlerinde Parkmetre Uygulaması  179
14.E.9. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundan Gelen Görevler  179
14.E.10. AB Uyum Çerçevesinde Defin Kayıtlarının Düzenli Tutulması  181
14.E.11. 1005 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü  183
14.E.12. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği  183
14.E.13. Kaçak Kesimlerin Önlenmesi  183
14.E.14. Hayvanların Korunması  183
14.E.15. İçme–Kullanma Suyu Depoları  184
14.E.16. Türk Ceza Kanununda Çevreye Karşı Suçlar  185
14.E.17. Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi  186
14.E.18. Sular Hakkında Kanunun Belediyelere Yüklediği Görevler  187
14.E.19. Koronavirüs Salgını Nedeniyle Yerel Hizmetlerin Düzenlenmesi  190
15.A. KANUN METNİ (Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları)  191
15.B. AÇIKLAMA  193
15.B.1. Baz İstasyonlarına Ücret Karşılığında Yer Seçim Belgesi Verilmesi  198
15.B.2. Belediyelerin Asansör Tescil ve Periyodik Kontrol Mükellefiyeti  199
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  204
15.C.1. Yöresel Sanayi, Turizm ve Altyapı Yaptırımlarının Yaptırılması  204
15.C.2. Belediyeler Taşınmaz Tahsis Edilebilir mi?  205
15.C.3. Belediyeler İndirimli veya Bedelsiz Su Verebilir mi?  205
15.C.4. Belediye Mallarına Haciz İşlemleri Nasıl Yürüyecek?  205
15.C.5. Belediyenin Haciz Edilebilen ve Haciz Edilemeyen Malları Nelerdir?  206
15.C.6. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu  218
15.C.7. Torba Yasada “Belediyenin Haczedilemeyen Malları“  218
15.C.8. Belediye Otobüsleri Şehirlerarası Otobüs Seferleri Yapabilir mi?  224
15.C.9. Yap–İşlet–Devret Uygulaması  225
A. Yap–İşlet–Devret Modeli Proje Stoku  225
B. İstekli Şirketlerde Aranacak Özellikler  226
C. Şartnamede Yer Alacak Hususlar  226
D. Şirket Görevlendirme Süreci  227
E. Sözleşmede Yer Alacak Hususlar  227
F. Verilecek Hazine Garantisinin Çerçevesi  228
G. Mal ve Hizmet Fiyatının Belirlenmesi  229
H. Yap–İşlet Devret Modeliyle Yapılmış Yatırım ve Tesisin Kamu Kurumuna Devri  230
I. Yap – İşlet Devret Sözleşmesi  231
15.C.10. İçme Suyunun İşletmesi İşinin İhalesi İçin Danıştay Görüşü ve Bakanlık Onayı Alınması Gerekir mi?  236
15.C.11. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu  236
15.D. YARGI KARARLARI  237
15.D.1. Yat Limanı İçinde Benzin İstasyonu Ruhsatı Verilmesi  237
15.D.2. Sit Alanında Islah İmar Planı Yapılması  237
15.D.3. İmar Yolu Geçirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği  238
15.D.4. LPG İkmal İstasyonunun Kurulması İçin Verilen Yer Seçim Raporu  238
15.D.5. Belediyenin Hatalı Yıkım İşleminden Doğan Zararın Hesabında Başlangıç Tarihi  239
15.D.6. GSM Baz İstasyonları Ruhsata Tabi midir?  239
15.D.7. Konut Alanı Olan Yere İşyeri Ruhsatı Verilmesi  240
15.D.8. Ruhsatsız Binayı Yıktırmayan Belediye Başkanı  240
15.D.9. Fazla Fiyatla Et Satılması  240
15.D.10. Belediye Yardım Sandığı Yönetmeliği  240
15.D.11. Çevre Sağlığı Yönünden Sakıncalı Çiftlikler  241
15.D.12. Paylı Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapılması  241
15.D.13. Belediyeye Ait İçme ve Kullanma Suyu İşletmesinin İhale ile Kiralanması  241
15.D.14. Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetki ve İmtiyazları  242
15.D.15. Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi Şartı  243
15.D.16. Gömme Balkonun Kapatılması İçin Ruhsat Gerekir mi?  243
15.D.17. Binalara Cephe Giydirme Sistemi Ruhsata Tabi İşler Kapsamında mıdır?  243
15.D.18. Çalışma Ruhsatı Belediyece Kaç Gün İçinde Verilmelidir?  243
15.D.19. Cins Tashih İşleminin Süresinde Yaptırılmaması Nedeniyle Harç Cezalı Alınabilir mi?  243
15.D.20. İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş İşlem  244
15.D.21. Balkonun Kapatılması İşlemine Para Cezası Verilebilir mi?  244
15.D.22. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi?  244
15.E. İLGİLİ MEVZUAT  246
15.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  246
15.E.2. Devlet İhale Kanununun Ecrimisil ve Tahliye Hükümleri  247
15.E.3. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği  247
15.E.4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi Hakkında Genelge  247
15.E.5. Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanununun İlgili Maddeleri  248
15.E.6. Katı Atıkların Yönetimine İlişkin Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  250
15.E.7. Kaçak Yapıların Tahliyesinde İzlenecek Yöntem  252
15.E.8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  252
15.E.9. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kapsamında Belediyeye Ait Taşınmazların Bedelsiz Devri  253
15.E.10. Turizme Hizmet Veren İşletmelere Belediyelerce Ruhsat Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  253
15.E.11. Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi  254
15.E.12. Ruhsatsız Hayvan Pazarları  254
15.E.13. Tapuda İş Yeri Olarak Görünen Yerlerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılmasının Koşulu  255
15.E.14. Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Üçüncü Kişilere Verilmesi  255
15.E.15. Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Mümkün müdür?  256
15.E.16. Şehir İçi Hat Tahsisleri ve Güzergah Tespitinin Belediyelere Devri  256
15.E.17. Belediye Taşınmazlarının İşgali Halinde İzlenecek Yöntem  256
15.E.18. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği  257
15.E.19. Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri Hakkındaki Genelge  257
15.E.20. Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması  258
16.A. KANUN METNİ (Belediyeye Tanınan Muafiyetler)  259
16.B. AÇIKLAMA  259
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  259
16.C.1. Belediyelerle İlgili Kurumlar Vergisi Muafiyetleri  259
17.A. KANUN METNİ (Belediye Meclisi)  261
17.B. AÇIKLAMA  261
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  262
17.C.1. Belediye Meclis Üyelerinin Seçimi  262
17.C.2. Belediye Meclislerinin Üye Sayısı Ne Olacaktır?  262
17.D. YARGI KARARLARI  262
17.D.1. Belediye Taşınmazlarının Tespiti Amacıyla Meclis Üyelerinden Oluşturulan Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi?  262
17.D.2. Belediye Meclis Üyesi Meclis Kararına Karşı Dava Açabilir mi?  263
17.D.3. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  263
17.D.4. Seçim Propagandasına İlişkin Yüksek Seçim Kurulunun İlke Kararları  264
18.A. KANUN METNİ (Meclisin Görev ve Yetkileri)  266
18.B. AÇIKLAMA  268
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  271
18.C.1. İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması ve Onaylanması  271
18.C.2. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce Yürürlüğünün Durdurulması Alt Ölçekli Planları Ne Şekilde Etkiler?  272
18.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun İşyeri Açılış Ruhsatı Verme Açısından Tahlili  273
18.D. YARGI KARARLARI  276
18.D.1. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi?  276
18.D.2. Meclise Ait Satış Yetkisinin Encümence Kullanılması Satışı Yok Hükmüne Sokar mı?  276
18.D.3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  277
18.D.4. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi  277
18.D.5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  277
18.D.6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  278
18.D.7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  278
18.D.8. Belediye’ye Ait Taşınmaz Malların Doğrudan Trampa Yetkisi  278
18.D.9. İmar Planları Yapımında Yetki Çatışmasının Çözümü  279
18.D.10. Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapımı Mümkün müdür?  279
18.D.11. Koruma Amaçlı İmar Planları  280
18.D.12. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  280
18.D.13. Sit Alanındaki Yıkılan Yapılar İçin İmar Planı ile Getirilen Yapılaşma Oranı Korunur mu?  280
18.D.14. İmar Durumu Alınmış Olması Aynı Konuda İdareye Başvuruda Bulunulmasına ve Dava Açılmasına Engel midir?  281
18.D.15. İmar Planı Yapılırken Mevzuat Uyarınca Tesisi Zorunlu Sağlık Koruma Bandının Dikkate Alınması  281
18.D.16. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararının Hukuki Sonuç Doğurabilmesi Şartı  282
18.D.17. Nazım İmar Planının Bölge Planına Uygunluğu  282
18.E. İLGİLİ MEVZUAT  283
18.E.1. Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  283
18.E.2. Uzun Süre Kamulaştırma Yapılmaması Gerekçesiyle İmar Palanı Değişikliği Yapılabilir mi?  284
19.A. KANUN METNİ (Başkanlık Divanı)  284
19.B. AÇIKLAMA  285
19.B.1. Meclis Başkanının Görevi  285
19.B.2. Meclis Toplantısının Yapılamadığı Durumlar  285
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  285
19.C.1. Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin Seçimi  285
19.E. İLGİLİ MEVZUAT  286
19.E.1. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği  286
20.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  286
20.B. AÇIKLAMA  287
20.B.1. Meclis Oturumunun Kapalı Yapılması  287
20.B.2. Meclis Görüşmelerinin Kaydı  287
20.B.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yetkisi  287
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  287
20.C.1. Meclisin İlk Toplantısı  287
20.C.2. Meclis Toplantıları  288
20.C.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı  288
20.C.4. Meclisin Toplantı Yeri  288
20.C.5. Başkan ve Meclis Üyeleri Hangi Görüşmelere Katılamaz?  289
20.C.6. Meclis Toplantılarının Mutat Toplantı Yeri Dışında Yapılması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  289
20.C.7. Huzur Hakkı Ödemelerinde Hangi Günler Esas Alınacak?  289
20.C.8. İlçe Belediye Meclislerinin Toplantı Zamanı  289
20.C.9. Meclis Üyeliği Hangi Hallerde Sona Erer?  289
20.D. YARGI KARARLARI  290
20.D.1. Üyelik Sıfatları Devam Eden Üyeler Yerine Yedek Üyelerin Toplantıya Çağrılmaları  290
20.D.2. Mutad Olan Yerin Yetersiz Olması  290
21.A. KANUN METNİ (Gündem)  290
21.B. AÇIKLAMA  290
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  291
21.C.1. Meclis Toplantı Gündeminin Duyurulması  291
22.A. KANUN METNİ (Toplantı ve Karar Yeter Sayısı)  291
22.B. AÇIKLAMA  292
22.B.1. Karar Yeter Sayısının Sağlanmaması  292
22.B.2. Oy Kullanma Esasları  292
22.B.3. Kararların İmzalanıp Dağıtılması  293
22.B.4. Meclis Görüşmeleri ve Yönetimi  293
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  294
22.C.1. Gerekçesiz Olumsuz Kararlar Alınması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  294
22.C.2. Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üye Tam Sayısına Dahil midir?  295
22.C.3. Mecliste Düzenin Sağlanması  295
22.C.4. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  295
22.C.5. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  295
22.C.6. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  295
22.D. YARGI KARARLARI  296
22.D.1. Belediye Başkanının İstemlerine Aykırı Kararlar Alınması  296
23.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  296
23.B. AÇIKLAMA  296
23.B.1. Yeniden Görüşülmesi İstenilmeyen Kararların Kesinleşmesi  297
23.B.2. Yeniden Görüşülmesi İstenen Kararların Kesinleşmesi  297
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  298
23.C.1. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  298
23.C.2. Meclis Kararlarının Kayıt ve Teslimi  298
23.C.3. Belediye Başkanının Meclisin Israr Kararına Karşı Yargıya Başvuru Yolu  299
23.D. YARGI KARARLARI  305
23.D.1. Belzediye Meclisinin Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı İhmal Etmesi  305
24.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  305
24.B. AÇIKLAMA  306
24.B.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Çalışma Takvimi  306
24.B.2. İhtisas Komisyonlarına Katılabilecek Kişi ve Kurumlar  307
24.B.3. İhtisas Komisyonları Kararlarının Aleniyeti  307
24.B.4. Kurulması Gereken Zorunlu Komisyonlar Hangileridir?  307
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  308
24.C.1. Komisyonların Parti Gruplarına Göre Dağılımı  308
24.C.2 Komisyon Üyelerine Ücret Ödenir mi?  308
24.C.3. Komisyonlarda Uzman Kişilerden Yararlanılabilir mi?  309
24.C.4. Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü  309
24.C.5. Kovid 19 Sebebiyle Seçim Yapılamayan Komisyon Üyelerinin Görev Süresi  310
24.D. YARGI KARARLARI  311
24.D.1. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  311
24.D.2. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı  312
24.D.3. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  312
24.E. İLGİLİ MEVZUAT  312
24.E.1 İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin Genelge  312
25.A. KANUN METNİ (Denetim Komisyonu)  313
25.B. AÇIKLAMA  314
25.B.1. Denetim Komisyonunun Çalışma Esasları  314
25.B.2. Denetim Komisyonunun Seçim Usulü  314
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  315
25.C.1. Denetim Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenir mi?  315
25.C.2. Denetim Komisyonu Çalışmalarında Görevlendirilecek Kişilerde Aranacak Şartlar  315
25.C.3. Denetim Komisyonunun Çalıştırdığı Uzmanların Ücretleri  315
25.D. YARGI KARARLARI  316
25.D.1. İstenen Dosyaların Komisyona Teslim Edilmemesi  316
25.D.2. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  316
25.D.3. Nüfusu 10.000’in Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  317
25.D.4. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  317
25.E. İLGİLİ MEVZUAT  318
25.E.1. Vali ve Kaymakamlıklarca Yapılan Tahsilat Denetimi  318
26.A. KANUN METNİ (Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları)  319
26.B. AÇIKLAMA  319
26.B.1. Soru ve Genel Görüşme  320
26.B.2. Faaliyet Raporunun Yeterli Görülmemesinin Sonuçları  320
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  320
26.C.1. Gensoru ile Belediye Başkanı Düşülebilir mi?  320
26.D. YARGI KARARLARI  320
26.D.1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  320
26.D.2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  321
26.D.3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  321
26.D.4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  321
26.D.5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  321
26.D.6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  321
26.D.7. Belediye Başkanı Hakkında Verilen Gensoru Önergesi  321
27.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar)  322
27.B. AÇIKLAMA  322
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  323
27.C.1. Başkan ve Meclis Üyelerinin Toplantı Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  323
27.D. İLGİLİ MEVZUAT  323
27.D.1. Türk Medeni Kanununun İlgili Maddeleri  323
28.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri)  323
28.B. AÇIKLAMA  324
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  324
28.C.1. Belediyenin Satışa Çıkardığı Malın Satın Alınması Taahhüt Yasağına Girer mi?  324
28.D. YARGI KARARLARI  325
28.D.1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  325
28.D.2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  325
28.D.3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  325
28.E. İLGİLİ MEVZUAT  325
28.E.1. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  325
28.E.2. Avukatlık Kanununun İlgili Maddeleri  326
29.A. KANUN METNİ (Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi)  327
29.B. AÇIKLAMA  327
29.B.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  327
29.B.2. Meclis Kararıyla Üyelikten Düşme  327
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  327
29.C.1. Meclis Üyesinin Seçilme Yeterliği Nasıl Kaybolur?  327
29.C.2. Belediye Meclisi Yedek Üyelerinin Asıl Üyeliğe Getirilmesi  328
29.D. YARGI KARARLARI  329
29.D.1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması  329
29.D.2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  329
29.D.3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  330
29.D.4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yummak Eylemi  330
29.D.5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  330
29.D.6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  330
29.D.7. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  331
29.D.8. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  331
30.A. KANUN METNİ (Meclisin Feshi)  331
30.B. AÇIKLAMA  331
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  332
30.C.1. Meclisin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’den Yardım Talep Etmesi Meclisin Feshini Gerektir mi?  332
30.D. YARGI KARARLARI  332
30.D.1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  332
30.D.2. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi?  333
30.D.3. Kesinhesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi?  334
30.D.4. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  334
30.D.5. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  334
30.D.6. Belediye Meclisinin Feshedilmesine İlişkin Karara İtiraz  334
30.D.7. Başkanın İstemine Aykırı Karar Verilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  335
31.A. KANUN METNİ (Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi)  336
31.B. AÇIKLAMA  337
32.A. KANUN METNİ (Huzur ve İzin Hakkı)  337
32.B. AÇIKLAMA  337
32.B.1. Huzur Ücretinin Aylık Sınırı  337
32.B.2. Meclis Üyelerinin İzin Hakları  338
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  338
32.C.1. Meclis Üyelerinin Harcırahı  338
32.D. YARGI KARARLARI  339
32.D.1. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günlerinde Huzur Hakkı Ödenir mi?  339
32.D.2. Belediye Meclis Üyeleri ile Yöneticilerinin Yurtdışı Harcırahı  339
32.D.3. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  340
32.D.4. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması  341
32.D.5. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı?  341
33.A. KANUN METNİ (Belediye Encümeni)  342
33.B. AÇIKLAMA  342
33.B.1. Encümenin Oluşumu  342
33.B.2. Encümene Üye Seçimi  343
33.B.3. Belediye Başkanının Katılmadığı Toplantılar  343
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  344
33.C.1. Kanunun Yayın Tarihinde Görevi Başında Bulunan Encümen Üyelerinin Durumu  344
33.D. YARGI KARARLARI  344
33.D.1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  344
33.D.2. Belediye Encümeninin İhale Komisyonu Olarak Görev Yapması  344
34.A. KANUN METNİ (Encümenin Görev ve Yetkileri)  345
34.B. AÇIKLAMA  345
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  347
34.C.1. Baz İstasyonlarının Kaldırılmasına İlişkin Yetki  347
34.C.2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilecek İdari Para Cezaları  348
34.C.3. İş Makinesinin Kiraya Verilmesi İçin Encümenin Onayı Gerekir mi?  348
34.C.4. Salgın Nedeniyle Kira İndirimi ve Süre Uzatımı İşlemlerinde Yetkili Makam Kimdir?  349
34.C.5. İş Yeri Kapatma Cezası Uygulaması  350
34.D. YARGI KARARLARI  352
34.D.1. Para Cezasına İlişken Encümen Kararının İptalinde Dava Açma Süresi  352
34.D.2. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  353
34.D.3. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  353
34.D.4. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  353
34.D.5. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  353
34.D.6. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  353
34.D.7. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  354
34.D.8. Encümenin Kapatma Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi?  354
34.D.9. Gecekondunun Haksız Yıkıldığı İddiası  354
34.D.10. Hisseli Taşınmaz Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanması  354
34.D.11. Müstakil İnşaat Yapmaya Müsait Olan Parseldeki Hissenin Diğer Hissedara Satışında Yetki  355
34.D.12. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İçin Daimi İkamet Etme Şartı Aranır mı?  355
34.D.13. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uymayanlar Haklarında Soruşturma İzni Verilir mi?  356
34.D.14. Dava Açmanın Menfaat Şartına Bağlı Olmadığı Durumlar  356
34.D.15. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi Var mıdır?  357
34.D.16. Ruhsatsız İnşaatın Satılmış Olması Yapıyı Yapana Ceza Verilmesine Engel Teşkil Eder mi?  357
34.E. İLGİLİ MEVZUAT  358
34.E.1. Belediye Cezaları Öngören Kanunlar  358
34.E.2. Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesinde Ölçü  359
34.E.3. İmar Kanunu ile Belediye Encümenine Verilen Görevler  359
34.E.4. Taksi Durağı Oluşturulması Encümenin Görev midir?  368
35.A. KANUN METNİ (Encümen Toplantısı)  368
35.B. AÇIKLAMA  369
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  370
35.C.1. Başkan ve Üyeler, Hangi Tür Encümen Toplantılarına Katılamazlar?  370
35.C.2. Kayın Hısımlığı Boşanma ile Ortadan Kalkar mı?  370
36.A. KANUN METNİ (Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek)  371
36.B. AÇIKLAMA  371
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  371
36.C.1. Belediye Başkanı Encümen Ödeneğini Alabilir mi?  371
36.D. YARGI KARARLARI  372
36.D.1. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği  372
37.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı)  373
37.B. AÇIKLAMA  373
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  374
37.C.1. Belediye Başkanı Seçim Esasları  374
37.D. YARGI KARARLARI  374
37.D.1. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi?  374
37.D.2. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  375
37.D.3. Eylem Suç Oluşturmuyorsa Soruşturma İzni Kalkar mı?  375
37.D.4. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  375
37.D.5. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  375
37.D.6. İddiaların Ciddi Bulgu ve Belgelere Dayanması Zorunluluğu  376
37.D.7. Belediye Başkanının Göreve İadesi  376
37.D.8. Belediye Başkanının Düşürülmesi  377
37.E. İLGİLİ MEVZUAT  377
37.E.1. Belediye Başkanlarının Mal Bildirimleri  377
38.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  378
38.B. AÇIKLAMA  379
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  381
38.C.1. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi?  381
38.D. YARGI KARARLAR  383
38.D.1. Su Gelirlerinin Tahsilinde Ayrımcılık Yapmak  383
38.D.2. Avukat Olmayan Kişi Belediye Başkanını Temsilen Takibe İtiraz Edebilir mi?  383
38.D.3. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi?  383
38.D.4. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi?  384
38.D.5. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi  384
38.D.6. Zemin Etüt Raporu Bulunmayan İnşaata Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  385
39.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Özlük Hakları)  385
39.B. AÇIKLAMA  385
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  386
39.C.1. Belediye Başkanının Sağlık ve Sosyal Hakları  386
39.C.2. Belediye Başkanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahları  386
39.C.3. Meclis Toplantılarına Katılan Belediye Başkanlarına Huzur Hakkı Ödenir mi?  387
39.C.4. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik Hakları  387
A. 5510 Sayılı Kanundan Önce Belediye Başkanının Durumu  388
B. 5510 Sayılı Kanundan Sonra Belediye Başkanının Durumu  389
C. Meclis Üyelerinin Sosyal Hakları ve Emeklilik Durumları  390
39.C.5. Belediye Başkanı Olarak Görev Yapmış Bir Kişinin Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Kadrosuna Atanması  391
39.C.6. 10.001’den 50.000’e Kadar Olan Belediyelerde Başkan Ödeneğinin Hesabı  391
39.D. YARGI KARARLARI  392
39.D.1. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi?  392
39.D.2. Seminere Giden Belediye Başkanının Harcırahı  393
39.D.3. Belediye Başkanının Tutuklanması Halinde Özlük Hakları  393
39.D.4. Belediye Başkanının Ölümünün Ardından Dul ve Yetimlerine Maaş Bağlanması  394
39.D.5. Belediye Başkanının Harcırah ve Konaklama Bedeli Dışındaki Otel Giderlerinin Ödenmesi Mümkün müdür?  394
39.D.6. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  395
39.D.7. Belediye Başkanına Yeşil Pasaport Verilebilir mi?  395
39.D.8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi?  396
38.D.9. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi?  396
39.D.10. Belediye Başkanı Ödeneğine Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenmesi Mümkün müdür?  397
39.E. İLGİLİ MEVZUAT  397
39.E.1. Devlet Memurları Kanunun İlgili Hükümleri  397
39.E.2. Belediye Başkan Ödenekleri  397
40.A. KANUN METNİ (Başkan Vekili)  398
40.B. AÇIKLAMA  398
40.D. YARGI KARARLARI  398
40.D.1. Belediye Başkan Vekili Hakkında Soruşturma İzni  398
40.D.2. Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesinin Başkan Vekilliği Yapması Durumunda Ödeneği  399
40.D.3. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi?  399
41.A. KANUN METNİ (Stratejik Plân ve Performans Programı)  399
41.B. AÇIKLAMA  400
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  400
41.C.1. Stratejik Planlama Kılavuzu  400
41.D. YARGI KARARLARI  401
41.D.1. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi?  401
41.E. İLGİLİ MEVZUAT  401
41.E.1. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  401
42.A. KANUN METNİ (Yetki Devri)  401
42.B. AÇIKLAMA  401
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  401
42.C.1. Başbakanlık Yetkilerinin Geçici İşçiye Devri Mümkün müdür?  401
42.D. YARGI KARARLARI  402
42.D.1. Vekilin Görevli Olduğu Döneme İlişkin Yeterlilik  402
42.D.2. Belediye Başkanının Yasadan Kaynaklanan Görev ve Yetkilerini Devretmesi  402
43.A. KANUN METNİ (İhtilâf Hali)  403
43.B. AÇIKLAMA  403
44.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  403
44.B. AÇIKLAMA  404
44.B.1. Belediye Başkanı Seçilme Yeterliliğini Nasıl Kaybeder?  404
44.B.2. Meclisin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  405
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  405
44.C.1. Seçilmiş Organların Organlık Sıfatlarının Sona Ermesinde Yargı Denetiminin İşleyişi  405
44.D. YARGI KARARLARI  406
44.D.1. Seçilme Yeterliğini Kaybetmiş Belediye Başkanının Sonraki Bir Yasa ile Bu Hakkını Yeniden Kazanması Mümkün müdür?  406
44.D.2. Ömür Boyu Kamu Hizmetinden Yasaklanan Belediye Başkanı  407
44.D.3. Fer’i Olarak Verilen Memuriyetten Yoksun Kılınma Cezası  407
44.D.4. Evrakta Sahtecilik Suçu  407
44.D.5. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  407
44.D.6. Mazeretsiz ve Kesintisiz Şekilde Görevin Terki  408
44.D.7. Hakkında İdari Soruşturma Açılan Belediye Başkanı  408
44.D.8. Hapis ve Para Cezaları Seçilmeye Engel Oluşturur mu?  408
44.D.9. Seçilmeye Engel Hükümlülüğün Ortadan Kalkması  408
44.D.10. Seçimden Sonra Seçilme Yeterliliğinin Kaybı  409
44.D.11. İlkokul Mezunu Olmayan Belediye Başkanı  409
44.D.12. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı  410
44.E. İLGİLİ MEVZUAT  411
44.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Hükümleri  411
45.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler)  413
45.B. AÇIKLAMA  414
45.B.1. Seçim Süreci Nasıl İşler?  414
45.B.2. Seçim Esasları  415
45.B.3. Başkan ve Meclis Üyesinin Terör Suçlarından Dolayı Görevinden Uzaklaştırılması  415
45.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  416
45.C.1. Belediye Başkan Vekili Görev Yaparken Belediye Başkanlığının Boşalması Hali  416
46.C.2. Belediye Başkanının Seçilme Yeterliliği  416
46.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı Görevlendirilmesi)  417
46.B. AÇIKLAMA  417
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  418
46.C.1. Kamu Hizmetinin Sağlıklı Biçimde Yerine Getirilmesinin Gereği  418
47.A. KANUN METNİ (Görevden Uzaklaştırma)  418
47.B. AÇIKLAMA  419
47.B.1. Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır?  419
47.B.2. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Sosyal ve Mali Hakları  419
47.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  419
47.C.1. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Silah Ruhsatı Hakkı  419
47.C.2. Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle Boşalan Birlik Başkanı Vekilliği Görevi İçin Yeni Seçim Yapılması gerekir mi?  420
47.C.3. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Mali Hakları  421
47.D. YARGI KARARLARI  422
47.D.1. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  422
47.D.2. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  422
47.D.3. Davanın Devamı Süresince Başkanın Görevden Uzaklaştırılması  422
47.D.4. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılma  422
47.D.5. Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi Koşulu  422
47.D.6. Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldığında Maaşı Tam Ödenir mi?  423
47.D.7. Yapının Yıkılması Yönünde Verilen Belediye Encümeni Kararlarını Uygulamayanlar Hakkında Soruşturma İzni Verilir mi?  424
47.D.8. Yeşil Alanın Akaryakıt İstasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  424
47.D.9. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi?  425
47.D.10. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  425
47.D.11. Satışa İlişkin İhale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirir mi?  425
47.D.12. Projeye Aykırı İmalat İsnadı Üzerine Verilen Soruşturma İzni  425
47.D.13. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  426
47.D.14. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  426
48.A. KANUN METNİ (Belediye Teşkilâtı)  427
48.B. AÇIKLAMA  427
48.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  428
48.D.2. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere Belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür?  428
49.A. KANUN METNİ (Norm Kadro ve Personel İstihdamı)  429
49.B. AÇIKLAMA  431
49.B.1. Norm Kadro Uygulaması  431
49.B.2. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı  432
49.B.3. Sözleşmeli Personelin Ücreti  433
49.B.4. Belediye Dışında Çalışan Memurların Belediyelerde Üst Yönetici Sıfatıyla Çalıştırılması  433
49.B.5. Meclis Üyelerinin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmeleri  434
49.B.6. Devlet Memurları Kanunun 68/B Maddesindeki Koşullar  434
49.B.7. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı  435
49.B.8. Memur Belediye Başkan Yardımcılığı  436
49.B.9. Kısmi Zamanlı Çalışanların Sigorta Gün Sayısının Hesabı  449
49.B.10. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı  450
49.B.11. Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi  453
49.B.12. Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi  453
49.B.13. Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi  454
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  454
49.C.1. Aşırı Personel İstihdamının Getireceği Kamu Zararı Kime Yüklenir?  454
49.C.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödenebilir mi?  454
49.C.3. Belediyeye Bağlı Kurum ve Teşekküllerde Çalışanların Özlük Hakları  455
49.C.4. Kıdem Tazminatının Hesabında Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi  456
A. Hizmet Birleştirilmesinin Hukuki Dayanağı  457
B. Hizmet Birleştirilmesinin Koşulları  457
1. Birleştirilecek Hizmetlerin Tamamının Kamu Kuruluşlarında Geçmesi Şartı  457
2. İşçinin, Yaşlılık ve Malullük Aylığına ya da Toptan Ödemeye Hak Kazanması  459
3. Hizmet Akdi Kıdem Tazminatını Gerektirecek Şekilde Sona Ermiş Bulunması ve Önceki Hizmet Süresi İçin Tazminat Ödenmemiş Olması  461
49.C.5. Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Fesih Halleri  461
A. Taraflarca Fesih  461
1. İşveren Tarafından Fesih  461
2. İşçi Tarafından Fesih  462
B. Ölüm Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  462
C. Muazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla İş Akdinin Sona Erdirilmesi  463
D. İş Akdinin Kıdem Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdirilmesi  463
49.C.6. Kıdem Tazminatı, Hizmet Birleştirmesi ve Diğer İşçi Ödentileri Hakkında Yargı Kararları  466
49.C.7. Servis Hizmetlerinden Yararlanmayan Personele Otobüs Bilet Ücreti Ödenebilir mi?  466
49.C.8. Belediye Personeline İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri  466
49.C.9. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi?  475
49.C.10. Seçilmiş Belediye Başkan Yardımcılığı Konusunda Yaşanan Sorunlar  475
49.C.11. Belediyeler Toplum Yararına Çalışma Programlarından (TYÇP) Faydalanarak Personel İstihdam Edebilir mi?  481
49.C.12. Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atama  482
49.C.13. Belediye Başkan Yardımcısı İken Müdür Kadrosuna Atanma  484
49.C.14. Belediyesinin Personel Gider Oranının Belirlenmesi  485
49.C.15. Geçici İşçi İstihdamı  486
49.D. YARGI KARARLARI  487
49.D.1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  487
49.D.2. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı?  488
49.D.3. Memur Olmayan Kişilerin Naklen Belediyeye Atanmaları  489
49.D.4. Memurun Anne Babasının Tedavi Yardımından Yararlanması Koşulu  489
49.D.5. Devlet Memurluğuna Engel Nitelik Taşımayan Hapis Cezalarının İnfazı Sırasında Memurun Özlük ve Sosyal Hakları  490
49.D.6. Vekalet Görevinin Sürekli Hale Getirilmesi  490
49.D.7. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücreti Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi?  490
49.D.8. Mevzuatta Öngörülmeyen İstihdam Şekilleri Oluşturulması  491
48.D.9. Tedbirsizlik Sonucu İşçinin Ölümüne Sebebiyet Verilmesi  491
49.D.10. Belediye Memuru Hakkında Lüzumu Muhakeme Kararı  491
49.D.11. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  492
49.D.12. Belediye Bünyesinde Çalışan Memurlara Otobüs Bileti Yardımı Yapılması  492
49.D.13. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunda Uluslararası Sözleşmelerin Bağlayıcılığı  492
49.D.14. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlana Bilir mi?  493
49.D.15. İşveren İşçisinden Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi?  493
49.D.16. Memurun Zimmet Suçu  493
49.D.17. Prim Borcuna İtirazda Hak Düşürücü Süre  494
49.D.18. Trafik İş Kazasının Tanımı  494
49.D.19. Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılabilmesi  494
49.D.20. Sendikaların Yönetiminde Görev Alan Kamu Görevlileri ile Bakmakla Yükümlü Olduklarının Tedavi Giderleri  495
49.D.21. Belediye Memurlarına Kırtasiye Yardımı Yapılması  495
49.D.22. Sağlık Bakanlığında Görevli Tabibin Belediyede İkinci Görev Kapsamında Çalıştırılması  496
49.D.23. Devlet Memurları ve Yakınlarının Tedavileri  497
49.D.24. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi?  497
49.D.25. Aylıktan Kesme Cezası Verilmiş Olması Yöneticilikten Alınmayı Gerektirir mi?  497
49.D.26. Soruşturma İzninin Yetkili Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Mümkün müdür?  498
49.D.27. Sendika Çağrısına Uyarak Göreve Gelmemek  498
49.D.28. Personel Sicil Raporlarının Kaybolması Durumunda Yapılması Gereken Nedir?  498
49.D.29. Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Nasıl İşlem Yapılır?  499
49.D.30. Çalışanlara Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing)  499
49.D.31. İş Kazasından Doğan Davalar  502
49.D.32. Suçların İştirak Halinde İşlenmesi  503
49.D.33. İki Sicil Amirinin Notları Arasında Dengenin Sağlanması Amacıyla 3. Sicil Amirinin Görüşüne Başvurulması  503
49.D.34. Aylıksız İzinli Devlet Memurunun Yakınları Tedavi Yardımından Yararlanır mı?  503
49.D.35. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi?  504
49.D.36. Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması Lojman Kirasının Zamlı Alınmasını Gerektirir mi?  504
49.D.37. Aylıksız İzin Alınması Görev Tahsisle Lojmandan Çıkmayı Gerektirir mi?  504
49.D.38. Kimyagerlerin Ek Göstergesinin Tespitinde Kadro Unvanı mı Esas Alınır?  505
49.D.39. Trafik Kazası Sonucunda Hasar Gören Araçların Onarım Bedelleri  505
49.D.40. Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk  506
49.D.41. Kanser Hastalığının Tedavisi ile İlgili Giderin Tümü Ödenebilir mi?  506
49.D.42. Somut Bulgular Karşısında Ön İnceleme Başlatılması Zorunluluğu  506
49.D.43. Serbest Diş Hekimine Yaptırılan Tedavi Bedeli  507
49.D.44. Toplu İş Sözleşme Hükümleri İleriye Dönük Olarak Değiştirilebilir mi?  507
49.D.45. Cezai Şart Niteliğinde İş Güvencesi Tazminatı  507
49.D.46. Raporla Hak Düşürücü Süre Durdurulabilir mi?  508
49.D.47. İhbar Tazminatından G.V. Kesilir mi?  508
49.D.48. Su Kanalizasyon İdarelerinde Görev Yapan Denetçi Aylıklarının Hesaplanması  508
49.D.49. Kısmi Zamanlı Personele Günlük Çalıştığı Süresi İle Orantısız Olarak Ödeme Yapılması  508
49.D.50. Kamusal Güç ve Yetki Kullanarak İcraî Karar Tesis Edebilme Yetkisine Sahip Olan Mimara İsnat Edilen Eylemin Soruşturulması  509
49.D.51. Fars Dili Edebiyatı ve Çalışma Ekonomisi Mezunlarının Belediyelerde Sözleşmeli Çalışması  509
49.D.52. Müsteşarlık Personelinin Belediyede Görevlendirilmesi  510
49.D.53. Belediye Başkan Yardımcılığından Müdür Unvanlı Kadroya Atanma  511
49.D.54. Belediye Başkan Yardımcısı Olan Bir Kişinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kadrosuna Atanması  511
49.D.55. Belediye İle Sendika Arasındaki Sözleşme  512
49.E. İLGİLİ MEVZUAT  513
49.E.1. Belediyelerin Norm Kadro İlke ve Standartları  513
49.E.2. Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımına İlişkin Genelge  513
49.E.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik  515
49.E.4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik  515
49.E.5. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  515
49.E.6. Engelli ve Eski Hükümlü İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı  515
49.E.7. Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları  516
50.A. KANUN METNİ (Personel Devri)  521
50.B. AÇIKLAMA  522
50.B.1. Devri Yapılan Personelin Durumu  522
50.B.2. Devri Yapılan Sözleşmeli Personelin Durumu  522
50.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  522
50.C.1. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar  522
50.D. YARGI KARARLARI  524
50.D.1. Tüzel Kişiliğin Kaldırılması Sonucu İhtiyaç Fazlası Olarak Tespit Edilen Personelin Durumu  524
50.E. İLGİLİ MEVZUAT  525
50.E.1. Türkiye Belediyeler Birliğinin 6360 Hakkındaki Rehberi  525
50.E.2. İçişleri Bakanlığının 6111 Sayılı Kanuna Göre Personel Nakli Genelgesi  525
51.A. KANUN METNİ (Zabıtanın Görev ve Yetkileri)  525
51.B. AÇIKLAMA  526
51.B.1. Zabıtaya Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti  526
51.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  527
51.C.1. Çevreye ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar  527
51.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olanlar İçin Öngörülen Cezalar  527
51.C.3. Caddelere Gelişigüzel Bırakılan El İlanlarının Yol Açtığı Kirliliğin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi  528
51.C.4. Üçüncü Kişilerin Şehiriçi Yollara Verdikleri Zararı Kim Karşılayacak?  530
51.C.5. Belediye Zabıtasınca Uygulanacak İdari Para Cezalarını Gösterir Özet Tablo  531
51.C.6. Fiyat Etiketi Uygulaması ve İndirimli Satışlar  533
51.C.7. Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama  535
51.C.8. Özel Kalem Müdürünün Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanması  536
51.D. YARGI KARARLARI  537
51.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  537
51.D.2. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi?  537
51.D.3. Çevre Sağlığının Korunması  538
51.D.4. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması  538
51.D.5. Yarım Yağlı Peynirin Tam Yağlı Gibi Satışa Sunulması  538
51.D.6. Zabıta Seminerine İmar Müdürünün Katılması  538
51.D.7. Caddelere Gelişigüzel Atılan Küçük El İlanları  538
51.D.8. Basın Müdür Vekilliği Görevini Yürüten Zabıta Memuru  539
51.D.9. Zabıta Memurlarına Teşvik Primi Ödemesi  539
51.D.10. Zabıta Memurunun Görevi Yanı Sıra Basın Müdür Vekilliğini Yürütmesi  539
51.E. İLGİLİ MEVZUAT  539
51.E.1. 2020 Mali Yılı Bütçe Kanununun Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri (K Cetveli)  539
51.E.2. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  541
51.E.3. Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK’nın İlgili Maddeleri  542
51.E.4. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili Maddeleri  544
51.E.5. Pazar Yerlerinde ve Mağazalarda Etiket Denetimi  544
51.E.6. Fiyat Etiketi Yönetmeliği  545
51.E.7. Belediye Zabıta Yönetmeliği  545
52.A. KANUN METNİ (İtfaiye)  545
52.B. AÇIKLAMA  546
52.B.1. Çerçeve Yönetmelikle Düzenlenen Hususlar  546
52.B.2. İtfaiye Teşkilatında Çalışanların Fazla Çalışma Ücretleri  546
52.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  546
52.C.1. Yangın Çıkaranlara Verilecek Cezalar  546
52.C.2. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  547
52.C.3. İtfaiye Denetim Raporu Ücretinin Hesap Şekli  548
52.D. YARGI KARARLARI  550
52.D.1. Memurun Sınıfının Dışında Çalıştırılması  550
52.D.2. Yangında İtfaiyenin Hizmet Kusuru  550
52.D.3. İtfaiye Erine Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilebilir mi?  550
52.D.4. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  551
52.E. İLGİLİ MEVZUAT  551
52.E.1. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  551
52.E.2. Yangın ve Patlamalara Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge  552
52.E.3. Belediye İtfaiye Yönetmeliği  552
52.E.4. İtfaiye Eri Atamalarına İlişkin Genelge  553
53.A. KANUN METNİ (Acil Durum Plânlaması)  553
53.B. AÇIKLAMA  553
53.B.1. Belediyelerin Acil Durum ve Afet Kapsamındaki Harcamamaları  553
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  558
53.C.1. Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanacak?  558
53.C.2. Belediye Sınırları Dışındaki Felaketler İçin Yardımda Bulunulabilir mi?  558
53.C.3. İşyerlerinde Acil Durum Planlaması  558
53.C.4. İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri  560
53.E. İLGİLİ MEVZUAT  562
53.E.1. Belediyelerde Afet Yönetmeliği  562
53.E.2. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik  562
53.E.3. Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği  562
54.A. KANUN METNİ (Denetimin Amacı)  562
54.B. AÇIKLAMA  562
54.B.1. Sayıştay Denetim Raporlarında Belediyelere İlişkin En Fazla Tespit Edilen Konular  563
54.B.2. Belediye Denetimlerinde Sayıştay Raporlarına Konu Olan Bazı Hususlar  564
54.C. YARGI KARARLARI  580
54.C.1. Sayıştay Denetiminin Zorlaştırılmasının Sonuçları  580
54.C.2. Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Görevin Kötüye Kullanımı  580
55.A. KANUN METNİ (Denetimin Kapsamı ve Türleri)  580
55.B. AÇIKLAMA  580
55.B.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Denetimi  580
55.B.2. İç Denetimin Faaliyet Alanı  581
55.B.3. Dış Denetimin Faaliyet Alanı  581
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  582
55.C.1. Denetim Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanmasının Kapsamı  582
55.C.2. Ödenek Üstü Harcama Talimatı  583
55.C.3. Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi ve Sonuçları  583
55.C.4. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım  584
55.C.5. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları  585
55.D. YARGI KARARLARI  587
55.D.1. Müfettişlerin Kanaatlerinden Dolayı Sorumluluğu  587
55.D.2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  587
55.D.3. Mahkeme İlamının Suretine Dayalı Ödeme Yapılması  587
55.D.4. Saymanın İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluğu  587
55.D.5. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Saymanın Sorumluluğu  588
55.D.6. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi  588
55.D.7. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  589
55.D.8. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kamu Zararının Gerçekleşmesi Gerektiği  589
55.D.9. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi  590
55.E. İLGİLİ MEVZUAT  594
55.E.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  594
55.E.2. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  596
56.A. KANUN METNİ (Faaliyet Raporu)  596
56.B. AÇIKLAMA  596
56.B.1. Faaliyet Raporunun İçeriği  597
56.B.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu ve Kapsamı  597
56.B.3. Faaliyet Raporlarının Yayınlanması  598
56.B.4. Faaliyet Raporlarında Hangi Bilgilere Yer Verilmez?  598
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  599
56.C.1. Faaliyet Raporunun Aşamaları  599
56.D. YARGI KARARLARI  599
56.D.1. Faaliyet Raporun İtiraza Konu Edilmesi  599
56.D.2. Faaliyet Raporu İhale İle Hazırlatılabilir mi?  600
56.E. İLGİLİ MEVZUAT  600
56.E.1. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  600
56.E.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu  600
57.A. KANUN METNİ (Hizmetlerde Aksama)  600
57.B. AÇIKLAMA  601
57.B.1. Aksaklığın Valilikçe Giderilmesi  601
57.B.2. Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz  602
57.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  602
57.C.1. Belediye Hizmetlerinin Aksatılmasının Terör veya Şiddet Olaylarıyla Mücadeleyi Olumsuz Etkilemesi Durumu  602
57.C.2. Belediye Taşınmazlarına Hangi Durumda El Konulabilir?  603
58.A. KANUN METNİ (Denetimle İlgili Diğer Hükümler)  603
58.B. AÇIKLAMA  603
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  603
58.C.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk Müessesesi  603
A. Yasal Düzenlemenin Çerçevesi  603
1. Sorumluluk Türleri  603
2. Sorumlular  604
B. Hesap Verme Sorumluluğu  604
1. Bakanların Siyasi Sorumluluğu  605
2. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu  605
3. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu  606
4. Mali Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu  606
5. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  607
6. Gerçekleştirme Görevlileri  608
7. Kamu İdarelerinin Sorumluluğu  608
8. Diğer Sorumlular  609
58.C.2. Belediyelerde Taşınır Mal İşlem ve Kayıtları  609
a. Belediyeler ve Diğer Kamu İdareleri Artık Mal Hesabı da Verecek  610
b. Yönetmelikle Getirilen Genel Esaslar  610
c. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kayıt İşlemine Konu Taşınırlar  611
d. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Getirdikleri  611
e. Taşınır İşlemlerinde Görevli ve Sorumlular  612
f. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri  613
g. Kayda Esas Belge: Taşınır İşlem Fişi  614
h. KDV Mükellefi İdarelerce Düzenlenecek Taşınır İşlem Fişleri  615
ı. İskontolu Olarak Edinilen Taşınırların Birim Maliyet Bedelleri  615
i. Harcama Birimleri ve Ambarlarının Kodlanması  615
j. Sicil Numaralarının Bilgisayarda Otomatik Olarak Verilmesi  622
k. Taşınır Yönetim Hesabı ve Sayıştay Denetimi  622
l. Taşınır Kesin Hesabı  623
m. Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi  624
n. Uygulamada Gözlemlenen Hatalı ve Usule Aykırı Ayniyat İşlemlerine Örnekler  624
a. Ayniyat Listesi  624
b. Ayni Eşyanın Numaralandırılması  624
c. Defterlere Sıra Numarası Verilmesi ve Mühürlenmesi  625
d. Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri  625
e. Sayım Sonucunda Eksik ve Fazla Çıkması Durumunda Yapılacak İşlemin Niteliği  625
58.C.3. Ambar Tespit ve Sayım Cetveli  626
58.D. YARGI KARARLARI  630
58.D.1. Belediye Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilmesi  630
58.D.2. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi  630
58.D.3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmayan Ayniyat Hesabının İadesi  630
58.D.4. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi  630
58.D.5. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası  630
58.D.6. Ayniyat Tesellüm Makbuzunun Aranması  631
58.D.7. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı  631
58.D.8. Ambarlara Ait İşlemlerin Sayman Mutemetleri Tarafından Yürütülmesi  631
58.D.9. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi  631
58.D.10. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  631
58.D.11. Hakediş Kelemlerinin Olduğundan Fazla Gösterilmesi  632
58.E. İLGİLİ MEVZUAT  632
58.E.1. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik  632
59.A. KANUN METNİ (Belediyenin Gelirleri)  632
59.B. AÇIKLAMA  633
59.B.1. Belediyelere Bakanlıklarca Yapılan Mali Yardımlar  633
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  639
59.C.1. Çeşitli Kanunlar Gereğince Belediyece Kesilen Para Cezaları  639
59.C.2. Mükellefi Olmayanlardan Tahsil Edilen Tellallık Harcının İadesi  640
59.C.3. Belediyelerin İmar Programı Dahilinde Gerçekleştirdikleri Kamulaştırmalarda Emlak Vergisinin Mükellefi  641
A. Kamulaştırmadan Vazgeçme  642
B. Geri Alma Hakkı  642
C. Kamulaştırmada Emlak Vergisi  642
D. İmar Programı Dahilindeki Kamulaştırmalarda Vergilendirme  642
59.C.4. Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Ecrimisil İstenebilir mi?  644
59.C.5. Belediyeler Eski Eser ve Tarihi Kalıntılar (Ören Yeri) Üzerinden Elde Edilen Gelirlerden “Pay” Alabilirler mi?  645
59.C.6. Belediyenin, Asli ve Kamusal Görevleri Bağlamında İsteyebileceği Ücretlerin Yasal Durumu  646
A. Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı  647
B. Ruhsat, Vergi ve Resme Tabi İşleri Ruhsat Almadan Görenlerin Cezası  647
C. Belediyelerin Ücrete Tabi İşleri  647
59.C.7. Kamuya Ait Olmayan Bir Yerin İşgali Nedeniyle Belediyece İşgal Harcı Alınması Vergi Hatası Oluşturur mu?  648
59.C.8. Para Dışındaki Bir Değerle Satılan Biletle Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat, Belediye Eğlence Vergisine Tabi mi?  650
59.C.9. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisine Tabi midir?  652
59.C.10. Belediyenin Sözleşme ile Kiraya Verdiği Amme Emlakından Elde Edilen Gelir Haczedilebilir mi?  653
59.C.11. Şirketlerin Tanıtım Bayraklarının İlan ve Reklam Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  654
59.C.12. Periyodik Sürede Yayınlanan Mağaza Kataloglarının İlan ve Reklam Vergisi Karşısındaki Durumu  656
A. Mağaza Kataloğunun, Basın Kanunu Gereğince, Mülki Amire Dergi Olarak Beyan Edilmesi Durumu  657
B. Sadece Kart Sahibi Müşterilere Gönderilen Resimli Fiyat Listesi  657
C. Tarhiyatın Belirlenmesi Sorunu  658
59.C.13. Yol Harcamalarına Katılma Payı Uygulaması  658
59.C.14. Belediye Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulaması  662
59.C.15. Belediyece Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları  670
59.C.16. 4207 sayılı Kanunda Öngörülen İdari para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar  688
59.C.17. Şerefiye Nedir?  689
59.C.18. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  690
59.C.19. Belediyeye Ödenen Harcama ve Alt Yapıya Katılım Paylarının Gider Yazılabilir mi?  692
59.C.20. Ruhsat Devrinde Yeniden Ruhsat Tetkik Ücreti Alınır mı?  694
59.C.21. Kabahatin Tekrarı Halinde İdari Para Cezası  694
59.C.22. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklı Su Alacaklarının Tahsili  695
59.C.23. Aynı Adreste Faaliyette Bulunan İşletmelerden Ayrı Ayrı Ruhsat Harcı Alınır mı?  695
59.C.24. Belediyelerce Yürütülen Hak Mahrumiyeti İşlemleri  696
59.C.25. Yeşil Alanların İşgalinde Ecrimisil Alınması  697
59.C.26. Paintball ve Playstation İşletmecilerden Eğlence Vergisi Alınır mı?  699
59.C.27. Parseldeki İfraz İşlemi Sonucu Ortaya Çıkan Tarım Arazisinden Harç Alınır mı?  700
59.C.28. Belediye Ücret Mukabili Zemin Etüdü Yapabilir mi?  701
59.C.29. Okulların İnşaat Harcından Muafiyeti  701
59.C.29. Yolun İşgal Edilmesi Durumunda Belediyece Tesis Edilecek İşlem  702
59.C.31. Yatırım Teşvik Belgesi Alan İnşaatların Ruhsatlandırılması  703
59.C.32. Katılma Paylarından Muafiyet Şartı  703
59.D. YARGI KARARLARI  704
59.D.1. Belediye Mülkünün Değerinin Altında Satılması  704
59.D.2. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali  704
59.D.3. Bina İnşaat Harcından Muafiyet  704
59.D.4. Yol Teknik Altyapı Bedelinin Tahsilinde Yaşanan Sorunun Çözüm Yeri  705
59.D.5. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinin Eğlence Vergisi  705
59.D.6. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu  706
59.D.7. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir?  706
59.D.8. İmar Para Cezası Uygulaması  706
59.D.9. Temizlik Hizmetlerinden Katılım Payı Alınabilir mi?  706
59.D.10. Meclis Kararıyla Ceza Affı Getirilmesi Mümkün müdür?  706
59.D.11. Belediye Gelirlerinden Limiti Aşan Kısmın Kasada Tutulması  707
59.D.12. Kira Borcu Bulunan Kişinin Suyunun Kesilmesi  707
59.D.13. Belediyeye Ait Vergilerin Tahakkuk İşlemlerinin Özel Firmalara İhalesi  707
59.D.14. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Edilmesi  708
59.D.16. Belediye Tarafından Ödenen Katma Değer Vergilerinin İndirim Konusu Yapılması  708
59.D.16. Maliyet Bedeli Cezası  708
59.D.17. İkinci Kez Ceza Alınmasında Yasal İsabet  708
59.D.18. Durdurma Emrinden Sonraki İnşaat İçin Öngörülen Para Cezası  709
59.D.19. Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Satışı  709
59.D.20. Noterler İşyeri Açma İzni Harcına Tabi midir?  709
59.D.21. Bir Reklam Panosunun Işıklı Olması Koşulu  709
59.D.22. Özel Hukuk İlişkisinden Doğan Alacaklar Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir mi?  709
59.D.23. Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Sorumluluk  710
59.D.24. İcra Takibinde Son Ödeme Tarihinden İtibaren Geçmiş Günler Faizi İstenebilir mi?  710
59.D.25. Emlak Vergisinden Daimi Muaflık Durumu  710
59.D.26. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir?  711
59.D.27. Alkol Kullanımını Teşvik Eden Reklam  711
59.D.28. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Cezası Alınabilir mi?  712
59.D.29. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Zammı Alınabilir mi?  713
59.D.30. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  713
59.D.31. İşyerinin Mühürlenmesi  714
59.D.32. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  714
59.D.33. Belediye Sınırları Dışındaki Arsa Emlak Vergisinden Muaf mıdır?  715
59.D.34. Bina Vergisi Binaya Malik Gibi Tasarruf Edenden İstenebilir mi?  715
59.D.35. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  716
59.D.36. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  717
59.D.37. Pazar Günü İşyeri Açmak  717
59.D.38. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  717
59.D.39. İzinsiz Ölü Defnedilmesinin Mali Cezası  718
59.D.40. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası  718
59.D.41. Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılabilir mi?  718
59.D.42. Resmi Dairelerden Atık Su Bedeli Alınabilir mi?  719
59.D.43. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak  719
59.D.44. Belediyenin Haksız Fiil Niteliğindeki Eylemi  720
59.D.45. İmar Cezaları Kabahatler Kanununa Girer mi?  720
59.D.46. Kaçak Su Kullanımı  721
59.D.47. Para Cezası Verilikken Fazladan Yapılan Katlar Mı Yapının Tümü Mü Esas Alınmalıdır?  721
59.D.48. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  722
59.E. İLGİLİ MEVZUAT  722
59.E.1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  722
59.E.2. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  747
59.E.3. Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)  752
59.E.4. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)  754
59.E.5. Muhasebe ve Mali Müşavirliklerden İşyeri Açma İzin Harcı Alınacak mı?  756
59.E.6. Serbest Bölgelerin Çevre Temizlik Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  757
59.E.7. Müzayedeli Satışlar Dolayısıyla Tahsil Edilen KDV’nin Beyanı  757
59.E.8. Avukatlık Büroları İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  758
59.E.9. Yeraltı Sularından Elde Edilen Kullanma ve Sanayi Sularından Ücret Alınması  758
59.E.10. Eğlence Vergisinden Huzurevlerine Verilecek Pay  759
59.E.11. Emlak Vergisinde İstisna Uygulamasının Şartları  759
59.E.12. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Arsa ve Bina Harçlarından Muafiyeti  760
59.E.13. Kamuya Yararlı Derneklerin Emlak Vergisinden Muafiyeti  760
59.E.14. Belediyelerce Tahsis Edilen Büfeler Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir?  761
59.E.15. Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi Uygulaması  761
59.E.16. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Kullanılan Binaların Emlak Vergisi  761
59.E.17. Kesin Yapılaşma İzni Getirilmiş Taşınmazların Emlak Vergisi  762
59.E.18. Okul Binalarının Ruhsat İşlemlerinde Harcamalara Katılma Payı Uygulaması  763
59.E.19. Gecekondu Kanunu Çerçevesinde Bayındırlıkça Belediyelere Yapılacak Yardımlar  764
59.E.20. Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti  765
59.E.21. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  768
59.E.22. Ticaretten Men Edilen Araçların Çekileceği Park Yerini Kim Belirler?  769
59.E.23. Belediye Gelirleri İle Alakalı Maliye Bakanlığı Muktezaları  769
59.E.24. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların İlgililere Satışında Muafiyet  791
59.E.25. Korona Salgını Nedeniyle Kiraların Ertelenmesi  792
60.A. KANUN METNİ (Belediyenin Giderleri)  793
60.B. AÇIKLAMA  794
60.B.1. Torba Kanunda “Asıl İş /Yardımcı İş Ayırımı“  794
60.B.2. İhalesiz Satın Alınabilecek Mal ve Hizmet Grupları  794
60.B.3. Yüklenici Şirketin Borcundan Dolayı Belediyedeki Alacaklarına Haciz Konulabilir mi?  797
60.B.4. İhale ve Sözleşme İşlemleri ile Hakediş Uygulamaları  808
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  808
60.C.1. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı  808
60.C.2. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri  809
60.C.3. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu  810
60.C.4. İdare Bünyesindeki Şirketler İlgili İdarenin İhalesine Katılabilir mi?  811
60.C.5. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi?  812
60.C.6. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  813
60.C.7. Evlilik Bağı ile Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma ile Sona Erer mi?  814
60.C.8. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu  814
60.C.9. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması  816
60.C.10. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu  816
60.C.11. Doğrudan Temin Uygulaması  816
60.C.12. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?  818
60.C.13. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları  820
60.C.14. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme)  820
60.C.15. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması  821
60.C.16. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır?  823
60.C.17. Doğrudan Temin Kayıt Formu  823
60.C.18. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür?  823
60.C.19. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi?  824
60.C.20. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi?  824
60.C.21. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması  825
A. Limit İçeren Maddeler  825
B. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak?  826
C. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler  826
D. İzin Başvurusu Nasıl Yapılacak?  827
E. Uygun Görüş İçin Gerekçeli Şekilde Doldurulmuş Başvuru Formu Örneği  827
60.C.22. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  828
60.C.23. Belediyelerin Taşıt Alımları Bakanlar Kurulunun Ön Müsaadesine Tabi midir?  828
60.C.24. Belediye ile Yüklenici Arasındaki İhtilafların Yargısal Çözüm Yeri  829
60.C.25. Kamu İhalelerinde İdarenin Kusurundan Kaynaklanan ve Yüklenici Aleyhine Hüküm Doğurabilen İhtilaflı Konular  830
A. İdarenin Müteahhidin Zararına Yol Açacak Biçimde Ödevini Yerine Getirememesi  831
B. İhale Komisyon Üyelerinin Kendi Kusurundan Doğan Hazine Zararı  832
C. İhale Açılmadan İlave İşin Aynı Müteahhide Yaptırılması  832
D. Kendinden Beklenen Asgari Basiret, Dikkat ve Özeni Göstermeyen İdarenin Sorumluluğu  832
60.C.26. Belediye Başkanının Temsil Ağırlama Harcamaları  832
A. Belediye Başkanının Takdirinin Sınırı  833
B. Yönerge Gereğince Yapılan Kutlama, Taziye ve İlan Giderleri  834
C. Yönerge Uyarınca Belediye Bütçesinden Gerçekleştirilen Ağırlama Giderleri  835
D. Beldeye Katkısı Olanların Ödüllendirilmesi  836
E. Yönerge Uyarınca Yapılan Ödemelerde Gerekli Açıklığın Bulunmaması Durumu  836
F. Yönerge Gereğince Yapılan Harcırah Ödemeleri  837
G. Temsil Harcamalarının Sponsor Kullanarak Yapılması  837
H. Konu ile İlgili Sayıştay Daire ve Temyiz Kurulu Kararları  838
60.C.27. Ödemelerden Eksik Kesilen veya Hiç Kesilmeyen Vergiden Dolayı Sorumluluk  845
60.C.28. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine Ait Hakedişlerden Kesilmeyen veya Eksik Kesilen Vergiden Dolayı Sorumluluk  847
60.C.29. Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri  847
60.C.30. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi?  848
1. Konunun 2886 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  848
2. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi  849
3. Devlet Memurları Kanun Hükümleri  849
4. Konunun 4734 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  849
60.C.31. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları  850
1. Kamudan Sonra Özelde Çalışmaya Devam Edenler  850
2. Doğrudan İşçinin Banka Hesabına Yatırılacak  851
3. Yazılı Başvurulacak  851
4. Tutar, Hizmet Cetvelleri Esas Alınarak Tespit Edilecek  851
5. İşçi Aradaki Farkı İşverenden Talep Edebilecek  851
60.D. YARGI KARARLARI  852
60.D.1. Belediye Başkanının Taktığı Altın Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi?  852
60.D.2. Belediyenin Üst Düzey Personeline Konut Olarak Tahsis Edilmek Üzere Taşınmaz Mal Kiralanması  853
60.D.3. İşçilere Yapılan Aynî Yiyecek Yardımının GV Karşısındaki Durumu  854
60.D.4. Kamulaştırma Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilecek mi?  854
60.D.5. Finansal Kiralama Yoluyla Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilecek midir?  854
60.D.6. Ressam ve Heykeltıraşa Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesinti  855
60.D.7. Zirai Ürün Alımlarında Vergi  855
60.D.8. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme  856
60.D.9. Esnaf Muaflığından Yararlanma  856
60.D.10. Belediyeler Devlet İhale Yasası’nın 75. Maddesinden Yararlanabilir mi?  856
60.D.11. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  857
60.D.12. Amatör Spor Kulüplerine Para Yardımı Yapılabilir mi?  858
60.D.13. Görev Tahsisli Lojman Giderleri Bütçeden Ödenir mi?  858
60.D.14. Sözleşme İle Çalışan Avukatlara Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı?  858
60.D.15. Ödenen Gecikme Zammı Kamu Zararı mıdır?  859
60.D.16. Kiraya Verilen Mekânın Elektrik Gideri Bütçeden Karşılanır mı?  860
60.D.17. Zamanaşımına Uğramış Alacaklar İçin Gerekli Haciz İşlemleri  860
60.D.18. İhale Doküman Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuzun Aslı Yerine Fotokopisinin Konulması  861
60.D.19. Hakedişlerin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Rücu Edilir mi?  862
60.D.20. Harcanmayan Ödenek Dilimleri İçin Fiyat Farkı Ödenmesi Kamu Zararı mıdır?  862
60.D.21. Yüklenici Personelinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenir mi?  863
60.D.22. Ödemeye Esas Miktarının Fiili İmalattan Fazla Olması  863
60.D.23. Projedeki İmalat İçin İş Artışı Kapsamında Bedel Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  864
60.D.24. Kimler Gerçekleştirme Görevlisi Kabul Edilir?  865
60.D.25. Mevzuatta Öngörülenden Fazla Konaklama Ücreti Ödenmesi  866
60.D.26. Tedviren Görevlendirmelerde Görev Tazminatı Ödenir mi?  867
60.D.27. Mahkemenin Beraat Kararları Sayıştay Sorumluluğunu Kaldırır mı?  867
60.D.28. Belgeleri Düzenleyenlerin Sorumluluğu  868
60.D.29. İmzasız Temyiz Dilekçesi İşleme Konulur mu?  868
60.D.30. Kanıtlayıcı Belge Olmadan Yapılan Ödemede Sorumluluk  869
60.D.31. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  869
60.D.32. Cezai Yönden Verilmiş Bulunan Beraat Kararı Sayıştay Yargısını Etkiler mi?  870
60.D.33. Teslim Hizmetinin Bulunması Nedeniyle Gazete Fiyatları Yüksek Ödenebilir mi?  871
60.D.34. Taşınmazlar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerine İlave Edilmemesi  871
60.E. İLGİLİ MEVZUAT  872
60.E.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  872
60.E.2. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği  872
60.E.3. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi  872
60.E.4. Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi  874
61.A. KANUN METNİ (Belediye Bütçesi)  875
61.B. AÇIKLAMA  876
61.B.1. Belediye Bütçesinin İlkeleri  876
61.B.2. Bütçe Tasarısına İlişkin Cetveller  876
61.B.3. Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi Oluşturan Cetveller  877
61.B.4. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediye Bütçeleri  878
61.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  878
61.C.1. Bütçenin Tarihçesi  878
61.C.2. Türk Mali Sistemindeki Bütçe Uygulamaları  879
61.C.3. Çağdaş Bütçe Uygulamaları  880
61.C.4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Belediyelerin Yeri  880
61.C.5. Belediyelerin Bütçe Hesap Planı  881
61.C.6. Mahalli İdareler 2021 Yılı Detaylı Hesap Planı  888
61.D. YARGI KARARLARI  888
61.D.1. Başkanlık Ödeneğinin Geçmiş Dönemlere Yürütülecek Şekilde Belirlenmesi  888
61.D.2. Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine Ait Cep Telefonlarının Bütçeden Karşılanması  888
61.D.3. Meclis Üyelerinin Geçici Görev Mahallindeki Otel ve Yemek Masraflarının Bütçeden Ödenmesi Mümkün mü?  889
61.D.4. Belediye İşçilerinin Payına Düşen Tazminatların Bütçeden Karşılanması  889
61.D.5. Tehdit İle İhaleden Vaz Geçirme  890
61.D.6. Belediye Başkanının Ortak Olduğu Şirkete İhale Vermesi  890
61.D.7. Bölerek Pazarlık Yöntemiyle Mal Alınması  890
61.D.8. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi  890
61.D.9. Görevinin Kötüye Kullanımının Karinesi  890
61.D.10. Şifahi Talimatla İhalesiz Yaptırılan İşler Hakkında Henüz Yapılmamış İşlermiş Gibi Keşif Özetleri Hazırlanması  891
61.D.11. İhaleye Fesat Karıştırma İle Birlikte İrtikâp Suçunun Birlikte Oluşması  891
61.D.12. İhaleye Girilmesinin Engellenmesi  892
61.D.13. Usul ve Esaslara Uymadan İhale Yapılması Görevin Kötüye Kullanımına Girer mi?  892
61.D.14. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi  892
61.D.15. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmayan Davranış Suç Oluşturur mu?  892
61.E. İLGİLİ MEVZUAT  893
61.E.1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  893
62.A. KANUN METNİ (Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü)  894
62.B. AÇIKLAMA  894
62.B.1. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü  894
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  896
62.C.1. Bütçenin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  896
62.D. YARGI KARARLARI  896
62.D.1. Meclis, Bütçeyi Bütünüyle Reddedebilir mi?  896
62.D.2. Bütçenin Tümünün Gerekçesiz Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  896
62.D.3. Bütçenin Gider Kısmının Reddi  896
62.D.4. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması  897
62.D.5. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  897
62.E. İLGİLİ MEVZUAT  898
62.E.1. Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber  898
62.E.2. Bütçe Çağrısı (2020–2022 Dönemi)  898
62.E.3. Bütçe Hazırlama Rehberi (2020–2022 Dönemi)  898
63.A. KANUN METNİ (Harcama Yetkilisi)  898
63.B. AÇIKLAMA  898
63.B.1. Harcama Talimatı ve Sorumluluk  899
63.B.2. Harcamanın Gerçekleştirilmesi  899
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  899
63.C.1. Ödenemeyen Giderler ve Zamanaşımı  899
63.C.2. Ön Ödeme ve Avans İşlemleri Nasıl Yürütülür?  900
63.D. İLGİLİ MEVZUAT  900
63.D.1. Belediyelerde Harcama Yetkilisini Belirlenmesi  900
64.A. KANUN METNİ (Kesinhesap)  901
64.B. AÇIKLAMA  901
64.B.1. Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi  902
64.B.2. Belediye Kesin Hesabı Oluşturan Cetveller  902
64.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  902
64.C.1. Kesinhesabın Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  902
64.D. YARGI KARARLARI  903
64.D.1. Kesinhesap Cetvellerinin Kabul Edilmemesi  903
64.D.2. Gerekçe Belirtmeksizin Kesinhesabın Reddi  903
65.A. KANUN METNİ (Bütçe Sistemi)  903
65.B. AÇIKLAMA  903
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  904
65.C.1. Belediyelerde Analitik Bütçe Uygulaması  904
A. Gider Bütçesi  904
1. Kurumsal Sınıflandırma  904
a. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılan Kurum (Örnek: 1)  905
b. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılmayan Kurum (Örnek: 2)  906
2. Fonksiyonel Sınıflandırma  906
3. Finansman Tipi Sınıflandırma  907
4. Ekonomik Sınıflandırma  907
B. Gelir Bütçesi  908
C. Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması  908
65.C.2. Analitik Bütçe Süreci Nasıl İşler?  909
A. Belediyelerde  909
B. İl Özel İdaresinde  909
C. Belediyeye Bağlı İşletme Bütçeleri  910
D. Birlik Bütçeleri  910
E. Bağlı İdarelerde; (İSKİ, ASKİ, EGO vb.)  910
F. Bütçeyi Oluşturan Cetveller  910
G. Bütçenin Yazımı  911
H. Belediye Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğü  911
65.C.3. Analitik Bütçe Uygulama Örnekleri  913
65.C.4. Analitik Bütçe Modülü  913
65.D. YARGI KARARLARI  914
65.D.1 Usulüne Uygun Olarak Çalıştırılmayan Hesaplar  914
65.E. İLGİLİ MEVZUAT  914
65.E.1. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu  914
65.E.2. Performans Programı Hazırlama Rehberi  914
65.E.3. Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi  914
65.E.4. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Analitik Bütçe Sınıflandırması  914
66.A. KANUN METNİ (Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı)  914
66.B. AÇIKLAMA  914
67.A. KANUN METNİ (Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri)  915
67.B. AÇIKLAMA  915
67.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  916
67.C.1. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır?  916
67.C.2. Belediyelerin Yıllara Sari Hizmet İhaleleri  916
67.C.3. Mıcır Alım İşi Yıllara Sari İhale Edilebilir mi?  918
67.D. YARGI KARARLARI  919
67.D.1. Belediye Çöp Toplama İşinin Alt İşverene Gördürülmesi  919
67.E. İLGİLİ MEVZUAT  920
67.E.1. 5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri  920
67.E.2. Kamu İhale Kanununun 62/e maddesi Hükmü  921
68.A. KANUN METNİ (Borçlanma)  922
68.B. AÇIKLAMA  923
68.B.1. Dış Finansman İmkanları  924
68.B.2. İller Bankası Kaynaklarından Yatırım Kredisi ve Nakit Kredi Kullanımı  924
68.B.3. İç Borçlanmada Yetki  924
68.B.4. Toplam Borç Stokunun Sınırı  925
68.B.5. Altyapı Yatırım Projeleri İçin Yapılacak Borçlanmalar  925
68.B.6. İller Bankasınca Sağlanan Proje Finansmanı ve Kredilendirme İmkânları  926
68.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  929
68.C.1. Belediye Dış Borçlanmalarının Dünü Bugünü  929
A. Dış Borçlanmanın Tarihçesi  930
B. Düyun–ı Umumiye İdaresi  930
C. Belediyelerde Dış Kredi Kullanımları  931
D. Diğer Ülke Belediyelerinde Dış Borçlanma  931
68.C.2. Belediyelerde Dış Borçlanma Uygulamaları ve Muhasebeleştirme  932
A. Neden Dış Borçlanma?  932
B. Belediye Dış Borçlanmalarında Yetki  933
C. Sistemin İşleyişi ve Muhasebeleştirilmesi  933
D. Dış Borçlanmada Yöntem  934
E. Genel Değerlendirme  934
68.C.3. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı  935
68.D. YARGI KARARLARI  935
68.D.1. Belediyeler Cari Hesap Şeklinde Bankalardan Kısa Vadeli Borçlanma Yapabilir mi?  935
68.D.2. Leasing Usulü ile Gerçekleştirilen Belediye Borçlanmaları  936
68.D.3. Başka Bölge ve İl Hudutları İçerisindeki Belde ve İlçe Belediyelerine Borç Verilebilmesi  936
68.D.4. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi  937
68.D.5. Dış Alımlarda Damga Vergisi  937
68.D.6. Yasa ile Ayrılan Bir Payın Belediyelerce Kullanılmasının Borçlanılma Koşuluna Bağlanması  937
68.D.7. Dış Borç Yoluyla Elde Edilen Kaynak Özel Fonda Tutulabilir mi?  938
68.D.8. Yurtdışına İhraç Edilen Tahviller Karşılığı Elde Edilen Dövizlerin Tutulduğu Off–Shore Bankasının İflasında Başkanın Sorumluluğu  938
68.E. İLGİLİ MEVZUAT  939
68.E.1. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İlgili Maddeleri  939
68.E.2. Vergi Usul Kanununun İlgili Maddeleri (Yeniden Değerleme Oranı)  939
68.E.3. İller Bankasına Genel Yetki Kararı Verilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararı Örneği  940
68.E.4. Borç Stokunun Hesaplanmasına İlişkin Genelge  940
68.E.5. Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği  941
69.A. KANUN METNİ (Arsa ve Konut Üretimi)  941
69.B. AÇIKLAMA  941
69.B.1. Arsa Tahsis Koşulları  942
69.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  942
69.C.1. Gecekondu Kanununun 25’inci Maddesine Uyan Kimseler Kimlerdir?  942
69.C.2. Kıymet Takdir Komisyonları Nasıl Oluşturulur?  943
69.C.3. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması  944
69.C.4. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması  947
69.C.5. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  949
69.C.6. Tahsis Edilen Arsaların Kullanılmaması Halinde Yapılması Gereken  951
69.D. YARGI KARARLARI  952
69.D.1. Kadastral Parsellerin Dışında Oluşturulan İmar Parsellerinden Tahsis Yapılması  952
69.D.2. Enkaz Bedeli Ödenerek Gerçekleştirilen Kamulaştırma  953
69.D.3. Taşınmazın Toplu Konut Alanı İçine Alınmasındaki Kamu Yararı  953
69.D.4. Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tapuya Tescili  953
69.D.5. İnşaat Projesindeki Tadilat  954
69.D.6. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  954
69.D.7. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi  954
69.D.8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması  955
69.D.9. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi  956
69.D.10. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması  956
69.D.11. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkile Fesih  957
69.D.12. Kooperatife Ait Taşınmazların Toplu Konut Alanına Alınması  957
69.D.13. Yeşil Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi  957
69.D.14. Kat Karşılığı Yoluyla Satış Uygulaması  957
69.D.15. Kat Karşılığı İnşaat Yaptıran Kişiye Yapı Sahibi Sıfatıyla İmar Para Cezası Verilir mi?  958
69.D.16. Kat Karşılığı İnşaat Yapmak Üzere Maliklerle Sözleşme Yapan Kişinin Dava Hakkı  958
69.D.17. Tapu Kaydı Terkin Edilmek Suretiyle Taşınmazın Mülkiyetinin Belediyeye İntikali  959
69.D.18. Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Konusunda Yapılan Yetki Devri  959
69.E. İLGİLİ MEVZUAT  960
69.E.1. Kıymet Takdiri Esaslarının Belirlenmesi  960
69.E.2. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlarda Arsa Sahibine Daire Dışında Nakit ve Kira Ödemeleri  961
69.E.3. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik  962
69.E.4. Kat Karşılığı Elde Edilen Gayrimenkullerin Satışının Vergilendirilmesi  967
69.E.5. Gecekondu Kanunu  969
69.E.6. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun  970
70.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması)  970
70.B. AÇIKLAMA  970
70.B.1. Anonim Şirketin ve Ortakların Sorumluluğu  970
70.B.2. Anonim Şirketlerle İlgili Uygulamadaki Bazı Önemli Hususlar  970
70.B.3. Belediyeler Her Faaliyet Alanında Şirket Kurabilir mi?  971
70.B.4. Belediyeler Hibe Yoluyla Şirket Ortağı Olabilir mi?  971
70.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  973
70.C.1. Belediye Şirketlerinin Kuruluş Süreçleri  973
70.C.2. Şirket Hakkında Yanlış Bilgi Verilmesinin Sonuçları  974
70.C.3. Belediye Şirketleri Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir?  974
70.C.4. Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Girmesi  974
70.C.5. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları  975
70.C.6. Şirketin Kuruluşu İçin Bakanlar Kurulu İznine İhtiyaç Var mıdır?  975
70.C.7. Belediye Güvenlik Hizmetlerinin Belediye Personel Anonim Şirketine Gördürülmesi  975
70.C.8. Personel İstihdamı İçin Kurulan Şirketin Faaliyet Alanının Değiştirilmesi Mümkün müdür?  977
70.D. YARGI KARARLARI  979
70.D.1. Belediye Şirket Sermayesinin Artırılması Kapsamında Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması  979
70.D.2. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu  979
70.D.3. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması  980
70.D.4. Otoparka Bırakılan Aracın Çalınması  980
70.D.5. Belediye Şirketi Çalışanı  980
70.D.6. Belediye ve İktisadi Kamu Teşebbüslerine Ait Motorlu Araçlar  980
70.D.7. Ticari İşletme İşleten Kamu Kurumu  980
70.D.8. Özelleştirilen Şirketinin Uhdesinde Bulunan Maden Ruhsatı  981
70.D.9. Belediyenin Ağırlama Giderlerinin Şirket Hesaplarından Ödenmesi  981
70.E. İLGİLİ MEVZUAT  982
70.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri  982
70.E.2. Türk Ticaret Kanununun İlgili Maddeleri  982
70.E.3. Belediye Şirketlerinin Yapı Denetim Şirketi Kurması  984
70.E.4. Belediyelerin Şirket Kurma Talepleri  985
71.A. KANUN METNİ (İşletme Tesisi)  987
71.B. AÇIKLAMA  987
71.B.1. Belediye İşletmeleri  987
71.B.2. Bütçe İçi İşletmenin Mahalli İdare Teşkilat Yapısındaki Yeri  987
71.B.3. Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri  989
71.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  990
71.C.1. İşletmeler İçin Ayrı Bütçe Düzenlenecek mi?  990
71.C.2. Döner Sermayeli Kuruluşlarla İlgili Sermaye Taahhütlerinin İzlenmesi  990
71.D. YARGI KARARLARI  991
71.D.1. Bütçe İçi İşletmeye Ait Muhasebe Uygulamalarının Eksik Yapılması  991
71.D.2. Büyükşehir Belediyesine Ait Otogar İşletmesi, KDV’ye Tabi Olacak mıdır?  991
71.D.3. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hesabının Bütçe Dışına Çıkarılması  991
71.D.4. Bütçe İçi İşletme Adına Açılmış Olan Özel Hesabın Mevzuat Hükümlerine Uygun İşlememesi  992
71.E. İLGİLİ MEVZUAT  992
71.E.1. Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği  992
72.A. KANUN METNİ (Borç ve Alacakların Takas ve Mahsubu)  996
72.B. AÇIKLAMA (Mülga)  996
73.A. KANUN METNİ (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı)  996
73.B. AÇIKLAMA  999
73.B.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlanında Yetki  999
73.B.2. Belediyelere Devredilen Gayrimenkullerden Hangi Tarihten İtibaren Ecrimisil Alınmaz?  1000
73.B.3. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Gayrimenkul Sahipleri İle Anlaşma  1000
73.B.4. Proje Ortak Giderinin Kapsamı  1000
73.B.5. Kentin Bina Cephelerine Çevre Tanzim Çalışmaları Yapılması  1001
73.B.6. İhtiyaç Duyulan Yerlerde İbadethane ve Yurt İnşası  1002
73.B.7. Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması  1002
73.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1003
73.C.1. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Yapılacak Harcamalarda Belediyelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  1003
73.C.2. Afet Riski Altındaki Yapıların Maliklerine Kira Yardımı Şartları  1009
73.C.2. Afet Riski Altındaki Alanların Planlama Süreci  1010
73.C.3. Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarının Tahliyesi  1011
73.C.4. Altyapı ve Rekreasyon Katılım Bedeli Nasıl Alınacak?  1012
73.C.5. Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili İndirimlerden Yararlanmanın Şartları  1013
73.D. YARGI KARARLARI  1014
73.D.1. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Kira Yardımı ve Taşınma Tazminatının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  1014
73.D.2. Tapu Tahsis Belgeli Gecekondu  1015
73.D.3. Haksız Yıkım Nedeniyle Tazminat  1015
73.D.4. Arsa Payı Devri  1016
73.D.5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması  1016
73.D.6. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların Tabu Harcı Oranı Nedir?  1016
73.E. İLGİLİ MEVZUAT  1017
73.E.1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  1017
73.E.2. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği  1017
73.E.3. Kentsel Dönüşümde Hak Sahibi Olmayanlara Yardım Yapılmasına Dair Karar  1017
74.A. KANUN METNİ (Yurt Dışı İlişkileri)  1019
74.B. AÇIKLAMA  1019
74.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1020
74.C.1. Yurtdışı Kardeş Şehir İlişkisi  1020
74.D. YARGI KARARLARI  1021
74.D.1. Yurtdışı Görevlendirmelerde Harcırah Mevzuatı Üzerinde Ödeme Yapılması  1021
74.E. İLGİLİ MEVZUAT  1021
74.E.1. Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirmeleri  1021
74.E.2. Yurtdışı Ziyaretlerin Dışişleri Bakanlığının Bilgisi Dahilinde Yürütülmesi  1023
74.E.3. Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin Yurt Dışına Çıkışlarında İçişleri Bakanlığı Ön İzni Gerekir mi?  1024
75.A. KANUN METNİ (Diğer Kuruluşlarla İlişkiler)  1024
75.B. AÇIKLAMA  1025
75.B.1. Diğer Kuruluşlarla İlişkilere Girişme Şartları  1025
75.B.2. Belediyeler Diğer Kanunlardaki Benzer Düzenlemelerden Yararlanabilir mi?  1026
75.B.3. Belediye Hizmetlerinin Diğer Belediyelerce Görülmesi  1027
75.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1027
75.C.1. Belediyelerce Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılması  1027
75.C.2. Hizmet Binası İçin Cumhurbaşkanlığından İzin Alınması Gerekir mi?  1037
75.C.3. Bağlı İdareye Bedelsiz Taşınmaz Devri  1038
75.D. YARGI KARARLARI  1039
75.D.1. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması  1039
75.D.2. Ait Bir Taşınmazın Kamu Kurumu Niteliğini Haiz Tüzel Kişiliğe Tahsisi  1039
75.D. İLGİLİ MEVZUAT  1039
75.D.1. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri  1039
76.A. KANUN METNİ (Kent Konseyi)  1040
76.B. AÇIKLAMA  1040
76.B.1. Kent Konseyinin Oluşumu  1041
76.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1042
76.C.1. Kent Konseyinin Amacı  1042
76.C.2. Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri  1042
76.C.3. Yeni Büyükşehirlerde Kent Konseyi’nin Kurulması  1043
76.D. İLGİLİ MEVZUAT  1050
76.D.1. Kent Konseyi Yönetmeliği  1050
77.A. KANUN METNİ (Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım)  1050
77.B. AÇIKLAMA  1050
77.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1051
77.C.1. Gönüllülük Kavramı ve Gönüllülerde Aranılacak Özellikler  1051
77.C.2. Gönüllülük Esasıyla Yürütülebilecek Hizmetler Nelerdir?  1051
77.E. İLGİLİ MEVZUAT  1052
77.E.1. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği  1052
78.A. KANUN METNİ (Yazışma)  1052
78.B. AÇIKLAMA  1052
78.B.1. Yazışma Kavramı ve Önemi  1052
78.B.2. Resmi Yazışma Kuralları  1053
78.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1053
78.C.1. Resmi Yazışmada Elektronik Ortamın Kullanılması  1053
78.C.2. Resmî Yazışma Ortamları  1054
78.C.3. Belgenin Çoğaltılması  1054
78.C.4. Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  1054
78.C.5. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre  1055
78.E. İLGİLİ MEVZUAT  1055
78.E.1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  1055
78.E.2. e. Yazışma Teknik Rehberi (Sürüm 1.3)  1055
78.E.3. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  1056
78.E.4. e. Yazışma Projesi (Genelge 2017/21)  1056
79.A. KANUN METNİ (Belediye Tasarrufundaki Yerler)  1056
79.B. AÇIKLAMA  1056
79.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1057
79.C.1. Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi  1057
79.C.2. Belediyelerce Denizden Doldurularak Elde Edilen Taşınmazlar  1058
A. Bu Taşınmazların Hukuki Durumu  1059
B. Tasarruf Yetkisinin Belediyelere Devri ve Yapılaşma  1060
79.C.3. Doldurma Yoluyla Arazi Kazanma Süreci Nasıl İşler?  1060
79.D. YARGI KARARLARI  1061
79.D.1. Denizden Doldurulmuş Yerler İçin Ecrimisil Ödenmemesi İçin Devrin Zorunlu Olması  1061
79.D.2. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı  1061
79.D.3. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Belediyece İşletilmesi  1061
79.D.4. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı  1061
79.D.5. Denizden Doldurulmuş Yer Üzerindeki Büfenin Yıkılması  1061
79.D.6. Denizden Doldurulan Yerler  1062
79.D.7. Balıkçı Barınaklarından Ecrimisil Alınır mı?  1062
79.D.8. Kıyı Kanununa Aykırı Eylem  1063
79.D.9. Yeşil Alandan Lokanta Alanına Dönüştürülmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  1064
79.E. İLGİLİ MEVZUAT  1064
79.E.1. Kıyı Kanunu  1064
79.E.2. Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik  1064
79.E.3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun İlgili Maddeleri  1065
79.E.4. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  1065
80.A. KANUN METNİ (Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi ve Akaryakıt İstasyonları)  1065
80.B. AÇIKLAMA  1065
80.B.1. Akaryakıt İstasyonlarının Çalışma Ruhsatı  1065
80.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1065
80.C.1. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirlerin Beyannamede Gösterilmesi Gerekir mi?  1065
80.C.2. Ücretsiz Seyahatten Kimler Nasıl Yararlanabilir?  1066
80.D. YARGI KARARLARI  1067
80.D.1. LPG Satış Ruhsatı Olmayan Ticarethane  1067
80.D.2. Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirler, Kurumlar Vergisine Tabi midir?  1068
80.D.3. Kaldırımın Altına Akaryakıt Tankı Yerleştirilmesi  1068
80.E. İLGİLİ MEVZUAT  1068
80.E.1. Gazi ve Harp Malûllerinin Belediye Otobüslerinde Ücretsiz Seyahatleri  1068
80.E.2. Ücretsiz Seyahat Hakkının Kapsamı  1069
80.E.3. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği  1070
80.E.4. Serbest Toplu Taşım Kartları Özel Toplu Taşım Araçlarında Geçerli midir?  1074
80.E.5. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı  1075
80.E.6. Kooperatiflerin Motorin Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması  1075
80.E.7. Bayilik Lisansı Bulunmayan Akaryakıt İstasyonları  1076
80.E.8. Akaryakıt İstasyonları Arasındaki Mesafe  1077
81.A. KANUN METNİ (Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı)  1077
81.B. AÇIKLAMA  1078
81.C. YARGI KARARLARI  1078
81.C.1. Onaylanmayan Amblemin Kullanılması  1078
82.A. KANUN METNİ (Avukatlık Ücretinin Dağıtımı)  1078
82.B. AÇIKLAMA  1078
82.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1079
82.C.1. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat İstihdamı  1079
82.C.2. Vekalet Ücretlerinin Avukatlara Ödenmesi  1089
82.D. YARGI KARARLARI  1092
82.D.1. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesinde Sınıra Uyulmaması  1092
82.D.2. Belediye Avukatının Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi  1092
82.D.3. Avukat Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Dava İş Mahkemesinde Açılabilir mi?  1092
82.D.4. Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Avukatlık Hizmeti Satın Alınması  1093
82.D.5. Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi  1093
82.D.6. Davanın Avukat Vasıtasıyla Takip Etmesine Rağmen Ücret Hükmedilmemesi  1094
82.E. İLGİLİ MEVZUAT  1095
82.E.1. Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik  1095
82.E.2. Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği  1095
83.A. KANUN METNİ (Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması)  1096
83.B. AÇIKLAMA  1096
83.E. İLGİLİ MEVZUAT  1096
83.E.1. 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı  1096
83.E.2. Bazı Vergilerin 2020 Yılı Artış Oranları  1097
84.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler)  1098
84.B. AÇIKLAMA  1099
85.A. KANUN METNİ  1099
85.B. AÇIKLAMA  1101
85.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1103
85.C.1. Yeni Seçilmiş Belediye Başkanlarının Eski Döneme Ait Primleri Bütçeden Ödenebilir mi?  1103
85.C.2. Seçildikten Sonra SSK ve Bağ–Kur’a Bağlı Olarak Çalışmak İsteyen Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Primleri  1104
EK.M.1. KANUN METNİ (Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine ilişkin sorumluluk)  1104
EK.M.1. AÇIKLAMA  1104
EK.M.2. KANUN METNİ  1105
EK.M.2. AÇIKLAMA  1105
EK.M.3. KANUN METNİ  1106
EK.M.3. AÇIKLAMA  1106
G.1.A. KANUN METNİ  1106
G.1.B. AÇIKLAMA  1107
G.2.A. KANUN METNİ  1107
G.2.B. AÇIKLAMA  1107
G.3.A. KANUN METNİ  1108
G.3.B. AÇIKLAMA  1108
G.4.A. KANUN METNİ  1108
G.4.B. AÇIKLAMA  1109
G.5.A. KANUN METNİ  1109
G.5.B. AÇIKLAMA  1110
G.6.A. KANUN METİN  1110
G.7.A. KANUN METNİ  1110
G.7.B. AÇIKLAMA  1111
G.8.A. KANUN METNİ  1111
G.M. 9. AÇIKLAMA  1111
G.M. 9. KANUN METNİ  1111
G.M.10. KANUN METNİ  1112
G.M.10. AÇIKLAMA  1112
G.M.11.A. KANUN METNİ  1112
G.M.11.B. AÇIKLAMA  1112
G.M.12.A. KANUN METNİ  1113
G.M.12.B. AÇIKLAMA  1113
86.A. KANUN METNİ (Yürürlük)  1113
86.B. AÇIKLAMA  1114
87.A. KANUN METNİ (Yürütme)  1114
87.B. AÇIKLAMA  1114
İkinci Kitap
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  1119
1.B. AÇIKLAMA  1119
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  1120
2.B. AÇIKLAMA  1120
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  1120
3.B. AÇIKLAMA  1120
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  1121
4.B. AÇIKLAMA  1121
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1122
4.C.1. Büyükşehir Belediyelerinde Harcırah Ödemesi  1122
4.E. İLGİLİ MEVZUAT  1124
4.E.1. On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  1124
5.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Sınırları)  1124
5.B. AÇIKLAMA  1124
5.B.1. Büyükşehire Bağlı Yerleşim Yerlerinin Merkeze Uzaklığı  1124
5.B.2. Tüzel Kişiliği Sona Eren Köylerin Durumu  1125
5.B.3. Orman Köylerinin Tüzel Kişiliği  1125
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1125
5.C.1. Büyükşehirlerde Köy Koruculuğu Müessesesi  1125
5.D. YARGI KARARLARI  1129
5.D.1. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi  1129
5.E. İLGİLİ MEVZUAT  1129
5.E.1. Tüzel Kişiliğini Koruyan Orman Köylerinde İmara İlişkin Yetkiler  1129
6.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesine Katılma)  1129
7.A. KANUN METNİ (Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları)  1130
7.B. AÇIKLAMA  1133
7.B.1. Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşımla İlgili Görevleri  1134
7.B.2. Çevreye İlişkin Büyükşehir Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  1135
7.B.3. Gıda ve Sağlıkla İlgili Görevleri  1135
7.B.4. Eğitim, Sosyal ve Kültürel Hizmetler  1136
7.B.5. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Olduğu Halde Kapsam Dahilinde Olmayan Yerler  1136
7.B.6. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  1136
7.B.7. İl İçi ve 100 Kilometreye Kadar Olan Şehirlerarası Yolcu Taşımaları  1137
7.B.8. Taşımacılık Yetki belgesi Türleri  1138
7.B.9. Ruhsata Aykırı Bina Yapılmasının Sonuçları  1140
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1141
7.C.1. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği  1141
7.C.2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Açılacak Olan Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi  1142
7.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Su Abonesi Verme Açısından Tahlili  1143
7.C.4. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Belediyeleri Yüklediği Görev ve Sorumluluklar  1146
7.C.5. Cesedin Defni Yerine Yakılması Uygulaması  1148
7.C.6. Afetler Nedeniyle Elektrik ve Doğalgaz Bedeli Ödenmesinin Ertelenmesi Mümkün müdür?  1149
7.C.7. Büyükşehir İçindeki Yolların Sorumluluğu  1150
7.C.8. Büyükşehir Sınırında Kalmayan Yerlerin Su ve Kanalizasyon Hizmeti  1151
7.C.9. Büyükşehirlerde Katı Atık Yönetimini  1152
7.C.10. İlçe Belediyeleri Evsel Katı Atıklarını Lisanslı Yakma Tesislerine Verebilir mi?  1154
7.C.11. Halk Plajlarında Can ve Mal Güvenliğini Hangi İdare Sağlar?  1155
7.C.12. Mahalleye Dönüşen Köylerde İmar Uygulamaları  1156
7.C.13. Çöp Toplama Konusunda Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasındaki Görev Dağılımı  1157
7.C.14. Kaçak Yapılarla Mücadelede Belediyenin Sorumluluğu  1159
7.C.15. Numarataj Verme İşlemleri Hangi Belediye Tarafından Yapılmalıdır?  1160
7.C.16. Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Görevi Hangi Belediye Aittir?  1162
7.C.17. Tarihî Dokunun Korunması  1163
7.D. YARGI KARARLARI  1164
7.D.1. İmar Planının Yargı Kararıyla İptalinin Sonuçları  1164
7.D.2. İmar Planı Değişikliğinden Etkilenen Semt Sakininin Dava Açma Ehliyeti Var mıdır?  1164
7.D.3. Meraların Belediyeye Terki ve Özel Mülkiyet Olarak Belediyeye Geçmesi  1165
7.D.4. Kamulaştırmada Trampa Uygulaması  1165
7.D.5. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi?  1166
7.D.6. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu  1166
7.D.7. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi  1166
7.D.8. İSKİ–Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi  1166
7.D.9. Çevreyi Kirletme Yasağının Çiğnenmesi  1167
7.D.10. Yapının Durdurulmasında Ölçü  1167
7.D.11. İmar Planında Kişisel Menfaat Gözetilmesi  1167
7.D.12. Turizm Rekreasyon Alanı  1167
7.D.13. Yapı Topluluğu Niteliği Taşımayan Gecekonduların Durumu  1168
7.D.14. Hukuken Geçerli Bir Plana Dayanmayan İmar Durumu  1168
7.D.15. Nazım Plana Aykırılığın Giderilmesi  1168
7.D.16. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uyarlı Bulunmayan İşlem  1168
7.D.17. Belediyenin Kurs ve Yurtlara Yardım Yapma Konusundaki Yetkisi  1168
7.D.18. Belediyelerin Yer Altı Sularından Ücret Alma Yetkisi Var mıdır?  1169
7.D.19. Belediyelerin Toplu Taşıma Araçlarından İndirimli Yararlanma  1170
7.D.20. GSM Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi  1170
7.D.21. Suyun Muvakkaten Kapatılması Başvurusu  1171
7.E. İLGİLİ MEVZUAT  1171
7.E.1. Atık Yönetimi Yönetmeliği  1171
7.E.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  1171
7.E.3. 3996 s. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun  1172
7.E.4. 1053 s. Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun  1177
7.E.5. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  1177
7.E.6. Belediye Sağlık Hizmetleri  1177
7.E.7. Hayvanların Korunması Noktasında Belediyelerin Görevleri  1178
7.E.8. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik  1179
7.E.9. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik  1179
7.E.10. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  1179
7.E.11. Sıfır Atık Yönetmeliği  1179
8.A. KANUN METNİ (Alt Yapı Hizmetleri)  1180
8.B. AÇIKLAMA  1181
8.B.1. Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonunda Organizasyon Yapısı  1181
8.B.2. Büyükşehirlerde İmar Planları ve Altyapı  1182
8.B.3. Kentsel Otoparkların Düzenlenme Esasları  1184
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1189
8.C.1. Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri  1189
8.C.2. Alt Yapı Yatırım Hesabının Oluşumu  1190
8.C.3. Teknik Alt Yapı Bedeli  1190
8.D. YARGI KARARLARI  1191
8.D.1. Belediye İçme Suyu Borusunun Kırılması Eylemi  1191
8.D.2. İskan İzni Bulunmayan Konuta Elektrik, Su, Kanalizasyon Götüren İdarenin Sorumluluğu  1192
8.D.3. Yağmur Sularının Kanalizasyon Sistemiyle Tahliye Edilememesinden Doğan Zarar  1192
8.D.4. Kaçak Su Kullanımı  1193
8.E. İLGİLİ MEVZUAT  1193
8.E.1. Otopark Yönetmeliği  1193
8.E.2. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik  1193
8.E.3. Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik  1193
8.E.4. Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik  1193
8.E.5. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği  1193
9.A. KANUN METNİ (Ulaşım Hizmetleri)  1193
9.B. AÇIKLAMA  1194
9.B.1. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Oluşumu  1194
9.B.2. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri  1194
9.B.3. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma Esas ve Usulleri  1196
9.B.4. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezlerinin Kararları Gereği Başvuru Sahiplerinden İstenecek Belgeler  1196
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1197
9.C.1. İmtiyaz Devri Yoluyla Toplu Taşım Yaptırılması Mümkün müdür?  1197
9.C.2. Ticari Plaka Tahsisi ve İptali  1197
9.C.3. S Plaka Tahsis Ücreti  1199
9.C.4. Toplu Taşıma Hatlarında İhale Yenilenmesi  1200
9.C.5. Özel Öğretim Kurumlarının Servis Araçları Tahdidi  1204
9.D. YARGI KARARLARI  1205
9.D.1. Yol Yapımı Sırasında Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  1205
9.D.2. Belediye Ulaşım Aracının Tedbirsiz Kullanımı  1206
9.D.3. Belediye Asfalt İhtiyacı Mal Alım İhalesi Kapsamında Temin Edilebilir mi?  1206
9.D.4. Leasing Sistemi ile Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Vergi Kesintisi  1207
9.D.5. Otobüsten Otogarda İndirilmemek  1207
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  1208
9.E.1. Karayolları Trafik Kanununun İlgili Maddeleri  1208
9.E.2. Engelliler İçin Kimlik Kartı Uygulaması  1208
9.E.3. Hurdaya Ayrılan Araçların Maliye Bakanlığına Bildirilmesi  1208
10.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları)  1209
10.B. AÇIKLAMA  1209
10.B.1. Belediye Toptancı Halleri  1210
10.B.2. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Belediyeye Yüklediği Görev ve Yetkiler  1211
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1212
10.C.1. Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasında Daimi İkamet Şartı Aranacak mıdır?  1212
10.C.2. Belediyeye Üst Hakkı Verilen Yerde İnşa Edilecek Turizm Tesisinin İhalesi  1213
10.C.3. Çevre Mevzuatı Kapsamında Belediyelerin İdari Yaptırım Yetkileri  1214
10.C.4. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kararların İcrası  1215
10.C.5. Kreş ve Bakımevi Açılmadan Önce Bakanlıktan Görüş Alması Gerekir mi?  1217
10.D. YARGI KARARLARI  1217
10.D.1. Sosyal Yaşantı İçen Gerekli Olan İlanlar  1217
10.D.2. Belediye Başkanının Kendi Adına Verdiği İlanlar  1217
10.E. İLGİLİ MEVZUAT  1218
10.E.1. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik  1218
10.E.2. Gecekondu Kanununun Büyükşehir Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri  1218
11.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi)  1218
11.B. AÇIKLAMA  1218
11.C. YARGI KARARLARI  1219
11.C.1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası  1219
11.C.2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması  1219
11.C.3. İmar Para Cezasına Esas Ödeme Emrinin Eksik Düzenlenmesi  1220
11.C.4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  1220
11.C.5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  1221
11.C.6. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  1221
11.C.7. İmar Affı için Tüm Hissedarların Başvuru Yapması Gerekir mi?  1221
11.D. İLGİLİ MEVZUAT  1222
11.D.1. 3194 Sayılı İmar Kanununun İlgili Maddeleri  1222
12.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Meclisi)  1223
12.B. AÇIKLAMA  1223
12.B.1. Büyükşehir Belediye Meclislerinin Üye Sayıları  1223
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1224
12.C.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Nedir?  1224
12.C.2. İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin Gündemi Nasıl Belirlenir?  1224
12.C.3. Oyların Eşit Çıkması Durumu  1225
12.C.4. Büyükşehir Belediye Meclislerinde Oy Kullanma Prosedürü Nasıldır?  1225
12.C.5. Karar Yeter Sayısının Olmadığının Anlaşılması Halinde Yapılması Gereken  1225
12.C.6. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı  1225
12.C.7. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin İzin Hakları  1226
12.C.8. Büyükşehir Meclis Üyelerinin Harcırahı  1226
A. Geçici Görev Harcırahları  1226
B. Tedavi Harcırahları  1227
12.C.9. Belediye Meclis Kararlarının Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi  1227
12.C.10. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amirine Gönderilmeyen Kararlar Yürürlüğe Girer mi?  1230
12.C.11. Meclis Kararının Doğruluğundan ve Mevzuata Uygunluğunda Sorumluluk  1233
12.D. YARGI KARARLARI  1234
12.D.1. Gizli Oylamada Başkanın Tercihi  1234
12.D.2. Oylarda Eşitlik Halinde Başkan Vekilinin Hak ve Selahiyeti  1234
12.D.3. Meclis Üyelerinin Belediye Tüzel Kişiliğini Temsilleri  1235
12.D.4. Meclis Üyelerinin Yurtdışı Harcırahları  1235
12.D.5. Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Ücret Tarifelerini Hangi Organ Belirler?  1236
12.D.6. Belediye veya İl Özel İdaresinde Çalışan Daimi İşçi Meclis Üyesi Olabilir mi?  1236
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  1236
12.E.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Maddeleri  1236
13.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  1238
13.B. AÇIKLAMA  1238
13.B.1. Toplantı Süresi Kesintisiz mi Uygulanacak?  1239
13.B.2. Her Ayın İkinci Haftası İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  1239
13.B.3. Olağanüstü Toplantı  1239
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1239
13.C.1. Toplantı Gündemi ve Duyurulması  1239
13.C.2. Meclisin Oylama Usulleri  1240
13.C.3. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  1240
13.C.4. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  1241
13.C.5. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  1241
13.C.6. Gündemsiz Toplantıda Huzur Hakkı Ödenir mi?  1241
14.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  1241
14.B. AÇIKLAMA  1242
14.B.1. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  1242
14.B.2. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  1243
14.B.3. Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşme Süreci  1243
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1244
14.C.1. Meclis Kararlarının Valiliğe Teslimi ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Süreç Nasıl İşleyecektir?  1244
14.D. YARGI KARARLARI  1244
14.D.1. Plan Değişikliğinin İlçe Belediye Meclisince Gelen Şekliyle Onanması  1244
14.D.2. Kamu Yararına Dayanmayan Plan Revizyonu  1245
14.D.3. Yeşil Alandan Anlaşılması Gereken  1245
14.D.4. İlçe Belediye Meclisi Kararının Kesinleşmesi  1245
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  1246
14.E.1. Ücret Tarifesi ve Benzeri Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  1246
15.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  1247
15.B. AÇIKLAMA  1248
15.B.1. Komisyon Raporlarının Aleniyeti  1248
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1248
15.C.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Üye Sayıları  1248
15.C.2. Kurulması Zorunlu Komisyonlar Hangileridir?  1249
15.C.3. İhtisas Komisyonlarının Maksimum Çalışma Süreleri Nedir?  1249
15.C.4. İhtisas Komisyonlarının Parti Gruplarına Göre Dağılımı  1249
15.C.5. İhtisas Komisyon Üyelerine Ücret Ödenecek midir?  1250
15.D. İLGİLİ MEVZUAT  1250
15.D.1. Belediye Kanununun İlgili Hükümleri  1250
16.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Encümeni)  1251
16.B. AÇIKLAMA  1252
16.B.1. Büyükşehir Belediye Encümenine Ödenecek Ücret  1252
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1252
16.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Encümen Ödeneği Alabilir mi?  1252
16.D. YARGI KARARLARI  1253
16.D.1. Düzenleme Ortaklık Payının Encümen Kararı ile İndirilmesi  1253
16.D.2. Belediye Encümen Kararlarına Aykırı Davranılması  1254
16.D.3. Mühür Bozma Suçunun Oluşması  1254
16.D.4. Encümen Kararına İstinaden Yapılan Giyim Yardımı  1254
17.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanı)  1255
17.B. AÇIKLAMA  1255
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1255
17.C.1. Büyükşehir Başkan Vekilinin Seçim Prosedürü  1255
17.C.2. Belediye Başkanına Yönelik Sosyal Medyada Yer Alan Hakaret Suçunu Oluşturan İfadeler  1256
17.D. YARGI KARARLARI  1268
17.D.1. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı  1268
17.D.2. Belediye Personelinin Geçici Görev Mahallindeki Otel ve Yemek Masraflarının Temsil Ağırlama Giderleri Kapsamında Ödenmesi  1268
18.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  1269
18.B. AÇIKLAMA  1270
18.C. YARGI KARARLARI  1271
18.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  1271
18.C.2. Belediye Başkanı Personelin Atama İşlemi İle Mevzuata Aykırı Yapılan Ödemelerden Sorumlu mudur?  1271
18.C.3. Bütçe Gelirlerinin Yüzde 30’unu Aşacak Şekilde Personel Ödemesinden Başkanın Sorumluluğu  1272
18.C.4. Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Yapılan Sosyal Denge Tazminatı Ödemesinden Mali Yönden Belediye Başkanı Sorumlu mudur?  1273
19.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  1274
19.B. AÇIKLAMA  1274
19.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  1274
19.B.2. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  1275
19.B.3. Büyükşehir Başkanlığını Sona Erdiren Diğer Sebepler  1275
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1276
19.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hangi Hallerde Seçilme Yeterliliğini Kaybeder?  1276
19.D. YARGI KARARLARI  1277
19.D.1. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi?  1277
19.D.2. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı  1277
19.D.3. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması  1277
19.D.4. Vatandaşlığını Kaybeden Belediye Başkanı  1277
19.D.5. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi  1277
19.D.6. Memnu Hakların İadesi Kararı  1277
19.D.7. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı  1278
19.D.8. Belediye Mülkünün İhalesiz Kiraya Vermesi  1278
19.D.9. Sonradan Keşif Hazırlatılması Görevin Kötüye Kullanımına Karine Oluşturur mu?  1278
19.D.10. İmara Aykırı Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi  1279
19.D.11. İzinsiz Hafriyat Dökerek Kirlenmeye Sebebiyet Verilmesi  1279
19.D.12. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması  1279
19.D.12. İmar Planına Aykırı Olarak Çekme Mesafesi ve Teras Kat Yapılması  1280
19.D.13. İnşaat Ruhsatı Konusunda İltimas Geçilmesi  1281
19.D.14. Mahkemenin İptal Kararının Uygulanmaması  1281
19.D.15. Fişek Patlatılmasına Göz Yumularak Ölüme Sebebiyet Vermek  1282
19.D.16. Belediyeye Ait Tabancanın Silah Ruhsatı Bulunmayan Belediye Görevlilerinin Eline Geçmesine Neden Olunması  1282
19.D.17. Denetim Komisyonu Üyesinin Üyeliğinin Düşürülmesi  1282
19.D.18. Parselasyon Planı Yapılmadan Belediye Başkanının Sözlü Emri İle İşlem Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1283
19.D.19. Bankadan Kredi Almak İçin Belediye Taşınmazı Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi  1283
19.D.20. İdare Mahkemesinin Ara Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1284
19.D.21. Halı Sahanın Meclis Kararıyla Başkanın Akrabasına Düşük Bedelle Kiraya Vermek Suretiyle Görevi Kötüye Kullanılması  1284
19.D.22. Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi  1284
19.D.23. Sürücü Belgesi Olmayan Personelin İş Makinesinde Görevlendirmek Suretiyle Ölümüne Sebebiyet Verilmesi  1285
19.D.24. Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1285
19.D.25. Belediye Şirketine Borç Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1286
19.D.26. Belediyeye 4×4 Araç Alınması Hususunda Encümen Kararı Almak  1286
19.D.27. Aracın Trafik Tescil Muayene İşleminde Usulsüzlük Yapılması  1287
19.D.28. Belediye Encümen Kararı Hilafına Yıkımın Yapılmaması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1287
19.D.29. Kaynak Suyu Harcını Tahakkuk ve Tahsil Etmeyerek Zamanaşımına Uğratılması  1288
19.D.30. Mevzuatına Aykırı Yapılaşmaya Göz Yummak  1289
19.D.31. Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1290
19.D.32. Oto Yıkama İstasyonuna İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek  1291
19.D.33. Elektrik Akımına Kapılarak Ölümüne Neden Olmak  1291
19.D.34. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Üzerindeki Ruhsatsız Yapılara Göz Yumulması  1291
19.D.35. Sözlü Talimatla İhalesiz Belediye Taşınmazının Satışının Yapılması  1292
19.D.36. Belediye Gelirlerinin Belediye Hesabına Yatırılmaması  1292
19.D.37. Kamu İhale Kanununun 22. Maddesine Aykırı Davranılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1292
19.D.38. Belediyeye Ait Akaryakıttan Özel Araçlara Akaryakıt Verilmesi  1295
19.D.39. Yap–İşlet–Devret Modeli İle Otogar Yapmak İçin Kiraya Verilmesi İşinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranılması  1295
19.D.40. Kooperatife Özel İnşaat Ruhsatı Düzenlemek  1296
19.D.41. Denetim Görevini İhmali Suretiyle Zimmete Sebebiyet Vermek  1297
19.D.42. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması  1297
19.D.43. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1298
19.D.44. Önceden Açtırılan Sondaj Kuyuları İçin Sonradan İhale Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1298
19.D.45. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1299
19.D.46. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı  1299
19.D.47. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1299
19.D.48. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1300
19.D.49. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki?  1300
19.D.50. Belgelerin 4734 ve 5018 Sayılı Kanunlara Uygun Düzenlenmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1301
19.E. İLGİLİ MEVZUAT  1302
19.E.1. Belediye Sınırları İçinde Taksi Durağı Oluşturulması  1302
20.A. KANUN METNİ (Danışmanlar)  1302
20.B. AÇIKLAMA  1302
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1303
20.C.1. Azeri Uyruklu Bir Kişinin Büyükşehir Belediyelerinde Danışman Olarak İstihdamı Mümkün müdür?  1303
21.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı)  1304
21.B. AÇIKLAMA  1304
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1305
21.C.1. Büyükşehir Belediyelerinin Disiplin Kurulları  1305
21.C.2. Büyükşehir Belediyelerinde Teftiş Kurulu Başkanı Kadrosuna Atanma Şartları  1313
21.D. YARGI KARARLARI  1313
21.D.1. İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Genel Sekreter Olarak Atanması  1313
21.D.2. Genel Sekreter İçin Konut Kiralanması  1313
21.D.3. Belediye Teşkilatı Adına Bütçeden Karşılanan İlan  1313
21.D.4. Daire Başkanlığına Yapılan Usulsüz Atama  1313
22.A. KANUN METNİ (Personel İstihdamı)  1314
22.B. AÇIKLAMA  1314
22.B.1. Belediye Çalışanların Atanmaları ve Hakları  1315
22.B.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödemesi  1315
22.B.3. Belediyelerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları  1315
22.B.4. Sözleşmeli Personel İstihdamı  1327
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1327
22.C.1. İstihdam Edenin Sorumluluğu ve Rücu  1327
22.C.2. Çalışanların İşten Ayrıldıktan Sonraki Hakları  1329
22.C.3. Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler  1330
22.C.4. Asgari Geçim İndiriminin Kapsamına Hangi Çocuklar Giriyor?  1335
22.C.5. Disiplin Cezası Uygulaması  1337
22.C.6. Ölüm Aylığı Bağlanması Şartlarının İncelenmesi  1338
22.C.7. İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?  1338
22.C.8. Askerlik Borçlanması Şartları  1340