Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla

Sosyal Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi (Covid-19 Pandemisiyle)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emrah ÇETİN
ISBN: 9786050510423
510,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emrah ÇETİN
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 549

“Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi” başlıklı bu kitap, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda 15.09.2020 tarihinde Prof. Dr. Osman PEHLİVAN, Prof. Dr. Adil ŞAHİN, Prof. Dr. Mustafa TİFTİK, Prof. Dr. Saim OCAK ve Doç. Dr. Ömer KESKİNSOY’dan oluşan tez jürisi huzurunda sunularak oybirliğiyle doktora tezi olarak başarılı kabul edilmiştir.

Bu çalışma, sosyal güvenlik hakkının etkin ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini ulusal ve uluslararası hukuk boyutuyla incelemeyi amaçlamaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası düzenlemeye konu olan sosyal güvenlik hakkının dinamik yapısı gereği zaman içinde değişime uğradığı görülmektedir. Bu bakımdan sosyal güvenlik hakkın etkinleştirilmesi, kavramın ortaya çıkış sürecinden günümüze kadar geçirmiş olduğu aşama, hakkın diğer insan hakları ve bilim dalları ile olan ilişkisi, sosyal güvenlik hakkının etkin ve etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol üstlenen ulusal ve uluslararası yargı organlarının kararları çerçevesinde incelenmiştir. Özellikle sosyal güvenlik hakkı içinde değerlendirilen ve bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile tartışılır hale gelen ve gün geçtikçe de ülkelerin gündeminde yer alması kaçınılmaz olan evrensel temel gelir konusuna yer verilmiştir. Türkiye açısından çalışmamızda temel gelirin farklı bir versiyonu olarak asgari gelir desteği uygulamasının pozitif hukukta yer almasının sosyal güvenlik hakkının boşluklarını dolduran bir çözüm olacağı yönünde öneriye yer verilmiştir. Ayrıca Türk Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun gelmesi ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sosyal güvenlik hakkına nasıl yaklaştığı önemli ve güncel hale gelmiştir. Dolayısıyla sosyal güvenlik hakkının uluslararası yargıda yorumlanma biçimleri Türk hukukunda yapılan anayasa şikayetlerinde dikkate alınması gereken bir husus olması nedeniyle bu konuda ayrıca pek çok karara yer verilmiştir. Son olarak çalışmamızda sosyal haklar içinde en başta gelen sosyal güvenlik hakkı konusuna nüfuz ettikçe hakkın ne kadar derin ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu; birçok temel hak ve özgürlükle ilişki içinde olduğu ve aynı zamanda da pek çok disiplinle bağlantılı olduğu görülecektir.

Çalışmanın hazırlanması sürecinde ilgi ve desteğini esirgemeyen başta kıymetli tez danışmanım Prof. Dr. Osman PEHLİVAN’a, zorlandığım süreçte desteklerini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Saim OCAK’a, değerli katkılarıyla beni yönlendiren Prof. Dr. Adil ŞAHİN’e ve tezimi yoğun mesaisine rağmen okuma zahmetine katlanan ve kıymetli tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR’e ve tez savunmamda bulunan ve katkı sunan Prof. Dr. Mustafa TİFTİK ile Doç. Dr. Ömer KESKİNSOY’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Eserin yazılma sürecinde çalışmanın İdare Hukuku boyutuyla ilgili fikir teatisinde bulunduğum ve her türlü desteğini gördüğüm değerli mesai arkadaşım İdare Hukuku Arş. Gör. Ahmet Said YÜCESAN’a; şahsi kütüphanesinden rahatlıkla kitap alabildiğim Hukuk Felsefesi Arş. Gör. Halil KÖKCÜ’ye; yoğun çalışma temposuna rağmen Anayasa Hukuku alanında teze yönelik sunmuş olduğu görüşleri ve kitap katkısıyla değerli meslektaşım Anayasa Hukuku Arş. Gör. Semih Batur KAYA’ya; tezin tamamlanması konusunda beni teşvik etmesinin yanısıra yazım süreçlerinin her aşamasında bana yardımcı olan Dr. Oğuzhan ASLANTÜRK’e ve tek tek adını sayamayacağım bu eserin yazılması konusunda uygun ortamı hazırlayan Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocaları, araştırma görevlileri ve çalışanlarının hepsine teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca şunu da ifade etmeliyim ki, bu kitabı yazarken içine düştüğüm sıkıntılı zamanlarda desteğini daima hissettiğim hayat arkadaşım ve kıymetli eşim Handan ÇETİN’e ve eserin oluşmasında evimize getirdiği neşe ve mutlulukla katkıda bulunan oğlumuz Barış Agâh’a ve beni yetiştiren aileme sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.

Son olarak baskıda göstermiş oldukları gayret ve özen nedeniyle Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım AŞ’nin sahiplerinden Muharrem BAŞER başta olmak üzere; dizgide ve dağıtımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. 

Çalışmanın hukuk ve diğer disiplin alanlarında önemli bir boşluğu doldurması ve meraklısına faydalı olması temennisiyle...


İÇİNDEKİLER 
TAKDİM................................................................................................................... 7
2. BASKIYA ÖNSÖZ .............................................................................................. 9
ÖNSÖZ ..................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................ 3
KISALTMALAR LİSTESİ................................................................................... 11
GİRİŞ ...................................................................................................................... 15
BİRİNCİ BÖLÜM 
1. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI KAVRAM ANALİZİ, TARİHSEL 
GELİŞİM VE İNSAN HAKLARI ..................................................................... 19 
1.1. Hak, Özgürlük ve İnsan Haklarına İlişkin Kavramsal Çerçeve ................. 19 
1.1.1. Hak Kavramı................................................................................... 19 
1.1.2. Özgürlük Kavramı .......................................................................... 22 
1.1.3. İnsan Hakları Kavramı.................................................................... 25 
1.1.3.1. Hak ve Özgürlük Arasındaki İlişki ................................ 26 
1.1.3.2. Hak ve Özgürlük Anlamında Sosyal Güvenlik Hakkı ... 29 
1.1.3.3. Sosyal Güvenlik Kavramının Hak Niteliği .................... 31 
1.1.3.3.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Toplumsal 
Düzeni Sağlama Özelliği ................................. 32 
1.1.3.3.2. Sosyal Güvenliğin Sosyal-Ekonomik Hak 
Kavramı İle İlişkisi .......................................... 33 
1.2. Sosyal Güvenlik Hakkı ve Gelişimi........................................................... 35 
1.2.1. Sosyal Güvenlik Kavramı............................................................... 35 
1.2.2. Sosyal Güvenlik Kavramı ile Sosyal Koruma Kavramı 
Arasında Bir Tercih ........................................................................ 45 
1.2.3. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemleri........................................... 50 
4 İçindekiler 
1.2.3.1. Geleneksel Tedbirler.......................................................51 
1.2.3.2. Modern Tedbirler............................................................52 
1.2.3.3. Diğer Tedbirler ...............................................................52 
1.2.4. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemi Olarak Sosyal Sigorta............53 
1.2.4.1. Özel Sigorta- Sosyal Sigorta Ayrımı ..............................56 
1.2.5. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemi Olarak Sosyal Yardım ...........59 
1.2.6. Sosyal Güvenliği Sağlama Yöntemi Olarak Sosyal Hizmet............62 
1.3. Sosyal Güvenliğin Temel Dayanakları.......................................................65 
1.3.1. Sosyal Devlet...................................................................................66 
1.3.2. Sosyal Haklar ..................................................................................73 
1.3.3. Sosyal Risk......................................................................................77 
1.3.4. Sosyal Adalet...................................................................................78 
1.3.4.1. İslamiyet’te Sosyal Adalet ve Sosyal Güvenlik 
Anlayışı ..........................................................................80 
1.3.4.2. Hristiyanlık’ta (Batıda) Sosyal Adalet ve Sosyal 
Güvenlik Anlayışı...........................................................85 
1.4. Sosyal Güvenlik Hakkının Genel Özellikleri .............................................90 
1.4.1. Sosyal Güvenlik ve Herkes İçin Kapsam Kampanyası ...................91 
1.4.2. Sosyal Güvenlik Hakkı ve Beveridge Raporu.................................95 
1.5. Sosyal Güvenliğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi............................................98 
1.5.1. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Hukuku İlişkisi.....................98 
1.5.2. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politika İlişkisi.....................................99 
1.5.3. Sosyal Güvenlik ve Ekonomi İlişkisi ............................................101 
1.5.4. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hukuk İlişkisi ....................................102 
1.5.5. Sosyal Güvenlik ve Sosyal İdare (Sosyal Kamu Hizmetleri)
İlişkisi .........................................................................................104 
1.5.6. Sosyal Güvenlik ve Sosyoloji İlişkisi............................................114 
1.6. Dünyada Sosyal Güvenlik Hakkının Gelişimi..........................................116 
1.6.1. Birinci Kuşak: Sosyal Sigorta Hakları Dönemi (1919-1944)........118 
1.6.2. İkinci Kuşak: Sosyal Güvenlik Hakkı Dönemi (1944-1986).........120 
İçindekiler 5 
1.6.3. Üçüncü Kuşak: Sosyal Koruma Tabanlı Sosyal Güvenlik 
Hakkı Dönemi (1986-2021).......................................................... 125 
1.6.4. Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Hakkı...................................... 143 
1.7. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyal 
Güvenlik Hakkının Gelişimi .................................................................... 145 
1.7.1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Güvenlik Hakkının 
Gelişimi ........................................................................................ 145 
1.7.1.1. Tanzimat Dönemi’ne Kadar Olan Dönemde Sosyal 
Güvenlik Hakkı............................................................ 146 
1.7.1.2. Tanzimat Dönemi Sonrasında Sosyal Güvenlik 
Hakkı ....................................................................... 150 
1.7.2. Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyal Güvenlik Hakkının 
Gelişimi ........................................................................................ 154 
1.7.2.1. 1961 Anayasası Öncesi Döneme Kadar Sosyal 
Güvenlik Hakkı............................................................ 156 
1.7.2.2. 1961 Anayasası Dönemi’nde Sosyal Güvenlik Hakkı . 160 
1.7.2.3. 1982 Anayasası Dönemi’nde Sosyal Güvenlik Hakkı . 166 
İKİNCİ BÖLÜM 
2. SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ULUSLARARASI BOYUT 
KAZANMASI.................................................................................................. 171 
2.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Uluslararası Boyut Kazanmasını 
Hazırlayan Nedenler ................................................................................ 172 
2.1.1. Sosyal Devlet Kavramının Doğuşu............................................... 173 
2.1.2. Ekonomik Gelişmeler ................................................................... 176 
2.1.3. Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonlar ............................................. 176 
2.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Uluslararası Boyut Kazanma Araçları .......... 177 
2.2.1. Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Sürecinde 
Düzenlenen Belgeler..................................................................... 177 
2.2.1.1. Saint-James Bildirisi (12 Haziran 1941) ...................... 178 
2.2.1.2. Atlantik Şartı (14 Ağustos 1941) ................................. 179 
6 İçindekiler 
2.2.1.3. Filadelfiya Bildirgesi: İnsan Odaklı ve Sosyal 
Merkezli Anayasal Belge..............................................180 
2.2.1.4. Sosyal Güvenlik Anlayışında Yeni Paradigmanın 
Öncü Belgeleri: 67 ve 69 Sayılı Tavsiyeler ..................186
2.2.2. Birleşmiş Milletler Tarafından Düzenlenen Belgelerde Sosyal 
Güvenlik Hakkı .............................................................................188 
2.2.2.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi....................................189 
2.2.2.2. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ........190 
2.2.2.2.1. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi 19 No’lu Genel Yorum: Sosyal 
Güvenlik Hakkı ..............................................193
2.2.2.2.2. Genel Yorum 19’a Göre Sosyal Güvenlik 
Hakkının Özü ve Normatif İçeriği..................196 
2.2.2.2.2.1. Genel Yorum 19 Çerçevesinde 
Sosyal Güvenlik Hakkının 
Unsurları .....................................197 
2.2.2.2.2.2. Sosyal Güvenlik Hakkının 
Asgari Çekirdek 
Yükümlülükleri...........................201 
2.3. Diğer Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü Düzenlemelerinde Sosyal Güvenlik Hakkı.....................203 
2.3.1. Her Çeşit Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme ...................................................................203 
2.3.2. Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi ................................................................204 
2.3.3. Çocuk Hakları Sözleşmesi.............................................................205 
2.3.4. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Bireylerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme.....................................207 
2.3.5. Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi.............................................208 
2.3.6. Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi..........................210 
2.3.7. Vatansız Kişilerin Statüsüne Dair Sözleşme .................................212 
2.3.8. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin 102 Sayılı 
Sözleşme .......................................................................................213 
2.3.8.1. Sosyal Koruma Tabanları 202 Sayılı Tavsiyesi............215 
İçindekiler 7 
2.3.8.2. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal 
Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında 
118 Sayılı Sözleşme..................................................... 219 
2.3.8.3. Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına İlişkin 
157 Sayılı Sözleşme..................................................... 221 
2.4. Bölgesel Nitelikli Bildiriler ve Sözleşmeler............................................. 222 
2.4.1. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Oluşturulan 
Norm ve Sözleşmeler.................................................................... 222 
2.4.1.1. Avrupa Sosyal Şartı ..................................................... 222 
2.4.1.1.1. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin 
Sosyal Güvenlik Hakkı ile İlgili 
Uygulamaları ................................................. 229 
2.4.1.2. Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu .................................... 239 
2.4.1.3. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ........................... 241 
2.4.1.4. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı............................... 242 
2.4.1.5. Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı....... 243 
2.4.1.6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ................................ 244 
2.5. Sosyal Güvenliğin İnsan Hakkı Olması ve Devletin Yükümlülüğü......... 245 
2.5.1. Sosyal Güvenlik Hakkı ve İnsan Hakları...................................... 246 
2.5.2. İnsan Hakları Listesinin Bölünmezliği (Bütünselliği), 
Karşılıklı Bağımlılığı ve Karşılıklı İlişkisi ................................... 247 
2.6. Sosyal Güvenlik Hakkının Diğer Haklarla İlişkisi................................... 248 
2.6.1. Yaşam Hakkı ................................................................................ 249 
2.6.2. Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı ........... 251 
2.6.3. Sağlık Hakkı ................................................................................. 255 
2.6.4. Çalışma Hakkı .............................................................................. 265 
2.6.5. Herkese Yeterli Bir Yaşama Standardına Hak ve Sosyal 
Güvenliğe Erişim Hakkı ............................................................... 273 
2.6.6. Açlıktan Kurtulma Temel Hakkı ve Sosyal Güvenlik İlişkisi....... 278 
2.6.7. İnsan Onurunun Korunması ve Sosyal Güvenlik Hakkı............... 279 
2.7. Sosyal Güvenlik Hakkının Anayasalarda Yer Alması ............................. 282 
8 İçindekiler 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ .........................285 
3.1. Sosyal Güvenlik Hakkını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler ...............285 
3.1.1. Çalışma İlişkilerinde Değişim .......................................................287 
3.1.2. Kayıt Dışı İstihdam .......................................................................288 
3.1.3. İşsizlik .........................................................................................295 
3.1.4. Kısmi Süreli Çalışma.....................................................................296 
3.1.5. Nüfus Yapısında Değişim .............................................................297 
3.1.5.1. Nüfusun Artması ve Yaşlanması ..................................298 
3.1.5.2. Göç ........................................................................299 
3.1.6. Gelir Dağılımında Adaletsizlik......................................................301 
3.1.7. Sistemin Finansman Krizi .............................................................302 
3.2. Sosyal Güvenliğin Önemli Bir Rolü: Yoksulluğun Azaltılması...............302 
3.2.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Boşluklarını Dolduracak Bir 
Çözüm Önerisi: Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Hakkı Olan 
Güvenceli Asgari Gelir Desteği.....................................................305 
3.2.1.1. Türkiye’de (Güvenceli) Asgari Gelir Desteği 
Uygulanabilir Mi?.........................................................315 
3.2.1.2. Dünyada Covid-19 Salgını ve Temel Gelir ..................318 
3.2.2. Sosyal Güvenliğin Özelleştirilmesi Sorunu...................................320 
3.2.3. Sosyal Güvenlik Hakkı Konusunda Çeşitli Eleştiriler...................321 
3.3. Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği Meselesi...........................................323 
3.3.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Dava Edilebilirliği Meselesi...............328 
3.3.1.1. Sosyal Hakların Yargısal İcrası Mümkün Mü? 
Sosyal Güvenlik Hakkı Dava Edilebilir Mi? ................329 
3.3.1.1.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Yeni Açılımı: 
Sosyal Kişi Hakkı...........................................338
3.4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi’nde Sosyal Güvenlik 
Hakkının Korunması.................................................................................339 
3.4.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Adil Yargılanma Hakkı 
Kapsamında Dava Edilebilirliği ....................................................341 
İçindekiler 9 
3.4.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Mülkiyet Hakkı Kapsamında 
Dava Edilebilirliği ........................................................................ 348 
3.4.2.1. Kişilerin Sosyal Güvenlik Hakkı Kaynaklı Statüleri 
Bakımından Hakların Bütünselliği İlkesi..................... 359
3.4.2.2. Yeni Mülkiyet Anlayışı Çerçevesinde Sosyal 
Güvenlik Hakkını Okumak .......................................... 361 
3.4.2.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında 
Sosyal Güvenlik ve Mülkiyet Hakkı Değerlendirmesi. 362 
3.4.3. Sosyal Güvenlik Hakkı’nın Özel Yaşamın Korunması Hakkı 
Kapsamında Dava Edilebilirliği.................................................... 364 
3.4.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sosyal 
Güvenlik Hakkıyla İlgili Değerlendirmelerde 
Takdir Marjı Uygulanması........................................... 368 
3.4.4. Sosyal Güvenlik Hakkının İnsanlık dışı ya da Aşağılayıcı
Muamele Yasağı Kapsamında Dava Edilebilirliği........................ 370 
3.5. Cinsiyet Temelli Sosyal Güvenlik Hakkı................................................. 371 
3.5.1. Sosyal Güvenlik Hakkına Yönelik Feminist Eleştiriler veya 
Sosyal Korumada Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği ...................... 377 
3.6. Sosyal Haklar Kategorisine Eklenen Yeni Bir Hak: Yoksulluk ve 
Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı............................................... 378 
3.7. Avrupa Konseyi Kararlarında Sosyal Güvenlik Hakkının Korunması .... 381 
3.8. Bireysel Başvuru/Anayasa Şikâyeti Yolunun Benimsenmesinin 
Hak ve Özgürlüklerin Yorumlanması Konusunu Önemli ve Güncel 
Hale Getirmesi ......................................................................................... 382 
3.8.1. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yoluyla Sosyal 
Güvenlik Hakkının Uygulanabilirliği ........................................... 386 
3.8.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Ulusal Hukuk Uygulamasındaki 
Örnek Kararları............................................................................. 395 
3.8.2.1. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Güvenlik 
Hakkı ....................................................................... 395 
3.8.2.2. Yargıtay Kararlarında Sosyal Güvenlik Hakkı ............ 403 
3.8.2.3. Danıştay Kararlarında Sosyal Güvenlik Hakkı ............ 407 
3.9. Covid-19 ve Sosyal Güvenlik Hakkı........................................................ 408 
3.9.1. Ülkelerin Genel Sağlık Sistemlerinin Kapsamı ............................ 409 
10 İçindekiler 
3.9.2. Ülkelerin Pandemi Sürecinde Genel Sağlık Sigortası 
Hizmetleri......................................................................................410 
3.9.2.1. Covid-19’un İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 
veya Hastalık Sigortası Kapsamında Olmasının 
Sosyal Güvenlik Hakkı Bakımından Sonuçları ............412 
3.9.2.2. Dünyada Covid-19’un İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Açısından Değerlendirilmesi ........................................416 
3.9.3. Pandemi Döneminde Türkiye’de Sosyal Güvenlik Hakkı 
Uygulamaları.................................................................................418 
3.9.3.1. İşsizlik Sigortası Ödeneği.............................................418 
3.9.3.2. Kısa Çalışma Ödeneği ..................................................420 
3.9.3.3. Nakdi Ücret Desteği .....................................................424 
3.10. Sosyal Güvenlik Hakkıyla İlgili Genel Bir Değerlendirme ......................427 
SONUÇ VE ÖNERİLER .....................................................................................431
YARARLANILAN KAYNAKLAR ....................................................................443

Acar, İbrahim Attila ve Kitapcı, İsmail (2008), “Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye’deki Emeklilik Sistemindeki Değişim”, Maliye 

Dergisi, S.154, Ocak-Haziran, ss.77-98. 

Addo, Michael K. (1988), “The Justiciability of Economic, Social and 

Cultural Rights”, Commonwealth Law Bulletin, October, 14(4), ss. 1425-

1432. 

Akad, Mehmet (1984), Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Maddesi, Doçentlik Tezi, Fakülteler Matbaası, İstanbul. (1961 

Anayasası) 

——— (1992), Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı, Kazancı Yay., İstanbul, 1992. (Sosyal Güvenlik) 

Akgeyik, Tekin (2006), “Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm”, Sosyal 

Siyaset Konferansları, S.51, ss. 47-99. 

Akgeyik, Tekin vd. (2007), En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik 

Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, 

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, 

Ceyma Matbaacılık, İstanbul. 

Akgündüz, Ahmed (1996), İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, 2.Baskı, OSAV, İstanbul. 

Akın, Levent (2020), “Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri”, Çimento İşveren Dergisi, 34(3), Mayıs 2020, ss. 16-71. 

Aksar, Yusuf (2017a), Teoride ve Uygulamada Uluslararası HukukI, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

——— (2017b), Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-II, 4. 

Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Aktan, Coşkun Can ve Özlem, Özkıvrak (2008), Sosyal Refah Devleti, 

Okutan Yay., Ankara. 

Aktan, Coşkun Can (Ed.) (2018), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, 2.Baskı, Hak-İş Yay., Ankara. 

444 Yararlanılan Kaynaklar 

Aktepe Artık, Sezin (2014), Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Seçkin Yay., Ankara. 

Akyüz, Ferhat (2011), Türkiye’de Kapitalizmin ve Sosyal Güvencesizliğin İnşası, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul. 

Alfandari, Elie (1967), “Rèflexions sur le droit dit social”, Revue 

Trimestrielle de Droit Sanitaire et Social, ss. 97-111. 

Algan, Bülent (2007), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yay., Ankara. 

Alp, Mustafa (2004), “Avrupa Birliği Temel Sosyal Haklar ve Türk İş 

Hukuku”, DEÜHF Dergisi, 6(1), ss.1-41. 

Alpar, M. Bülent (2000), “ILO Sosyal Güvenlik Nihai Raporu ve Gerçekleşen Değişiklikler”, Kamu-İş Dergisi, 5(4), ss. 1-16. 

Alper, Yusuf (1998), “Cumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Güvenlik;

Amele Birliğinden Sosyal Sigortalara”, Yeni Türkiye, C:23-24, Özel Sayı:3, 

Ankara, ss. 1943-1948. 

——— (2013), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Sigortalar 

Hukuku, 5. Baskı, Dora Yay., Bursa. (Türk Sosyal Güvenlik) 

——— (2019) Temel Sosyal Politika Sorunları “Sosyal Güvenlik”, 

Sosyal Politika, Aysen Tokol ve Yusuf Alper (Ed.), 10. Baskı içinde (205-

251), Dora Basım, Bursa, 2019. (Sosyal Politika) 

——— (2019), Sosyal Güvenlik Üzerine Yazılarım, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları, 1. Basım, Ankara.

——— (2020), Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 11. Baskı, 

Dora Basım-Yayım Dağıtım, Bursa. (Sosyal Sigorta) 

Alper, Yusuf ve Tatlıoğlu, İsmail (Çev.), (1994), 21. Yüzyıla Doğru 

Sosyal Güvenlik: Uluslararası Çalışma Ofisi Genel Direktörüne, Sanayileşmiş Ülkelerde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Ekonomik ve Sosyal 

Değişimi Hakkında Sunulan Rapor, Kutyay-Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Yayını, Bursa. 

Alper, Yusuf vd. (2012), 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: 

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış, TÜSİAD Yayın No:2012-

11/535, İstanbul. 

Alper Yusuf vd. (2018), “Sosyal Güvenlikte Yeni Yol Arayışı: Risk 

Temelli Sosyal Güvenlik Anlayışından Herkes İçin, Hayat Boyu Sosyal Güvenlik Anlayışına”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(3), ss. 383-404. 

Yararlanılan Kaynaklar 445 

Altan, Ahmet Zühtü (2007), Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1744, Eskişehir. 

Anayurt, Ömer (2020), Anayasa Hukuku, 3.Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

——— (2021), Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 21. 

Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

Andaç, Faruk (2010), İşsizlik Sigortası, 2. Baskı, TÜHİS, Ankara. 

——— (2018), Sosyal Güvenlik Hukuku ve İlgili Kuruluşlar, Legal 

Yay., İstanbul. 

Andreassen, Bård-Anders (1999), “Article 22” In The Universal 

Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, 

Alfredsson Gudmundur and Eide Asbjørn (Ed.), in (453-488), Kluwer Law 

International, The Hague. 

Ar, Kamil Necdet (2013), Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1923-1961), 

Ekin Yay., Bursa. 

Aral, Namık Zeki (1965), “Herkes İçin Himaye ve İçtimaî Emniyet”, 

Türkiye İktisat Gazetesi, 13(635), ss.1-8. 

Argun, Fazilet Nurel (1995), “Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Hukuki 

Niteliği”, TBB Dergisi, ss.5-23. 

Arı, Mehmet (2016), Hukuk Davaları Cilt IV, Ed. Efrail Aydemir vd., 

içinde (465-808), Seçkin Yay., Ankara. 

Arıcı, Kadir (1997), Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamuİş Yay., Ankara. 

——— (1998), “Cumhuriyetimizin Yetmişbeşinci Yılında Türk Sosyal

Güvenlik Sisteminde Gelinen Nokta”, Yeni Türkiye, C:23-24, Özel Sayı:3, 

Ankara, ss.1932-1942. 

——— (2014), Sosyal Güvenlik, Yusuf Alper ve Seda Tekeli (Ed.), 

Anadolu Üniversitesi Yayını, 3.Baskı, Eskişehir. 

——— (2015), Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara. 

Arık, K. Fikret “İnsan Haklarının Milletlerarası Korunması (Avrupa İnsan Hakları Çerçevesinde)”, AÜSBFD, 15 (4), ss.113-150. 

Arıkan, Müjgan Elif (2018), Uluslararası Koruma Kapsamındaki 

Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ SBE Özel Hukuk ABD, Isparta. 

446 Yararlanılan Kaynaklar 

Arın, Tülay (2004), “Refah Devleti Rejimini Değerlendirme Çerçevesi”, 

Neoliberalizm Tahribatı 2000’li Yıllarda Türkiye Cilt 2, Der. Neşecan 

Balkan ve Sungur Savran, içinde (68-93), Metis Yay., İstanbul. 

——— (2013), Kriz, Devlet, İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul. 

Armağan, Servet (2009), “İslâm Dininde Sosyal Güvenliğin Temel Müesseseleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 14, ss. 67-84. 

Armeni, Chiara (2008), The Right to Water in Belgium, International 

Environmental Law Centre- International Environment House, Geneva. 

Arpa, Taha ve Kolçak, Menşure (2017), “Türkiye ve OECD Ülkelerinde 

Sosyal Güvenlik Harcamaları, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 5(3), ss. 651-677. 

Aslan, Betül (2009), Devletin Temel Amaç ve Ödevleri Işığında Öznel Gelişme Hakkı, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Aslanköylü, Resul (2013), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi 2. Cilt, Bilge Yayınevi, Ankara. 

Ataç, İlker (2017), Gaygusuz v. Austria: Advancing the rights of noncitizens through litigation, OZP – Austrian Journal of Political Science, 

46 (1), ss. 21-31. 

Atasayan, M. Gözde (2012), Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi, On İki Levha Yay., İstanbul. 

——— (2018), “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Sosyal Haklar: 

Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye”, Hukuk Defterleri, Sayı 11, OcakŞubat, ss. 20-24. (Sosyal Haklar) 

——— (2019), Sosyal Hakların Yargısallaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi, SBE Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (Yargısallaştırılma) 

Atay, Ender Ethem (2019), İdare Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yay., İstanbul. 

Atçeken, Zeki ve Bedirhan, Yaşar (2012), Selçuklu Müesseseleri ve 

Medeniyeti Tarihi, 2. Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya. 

Atılgan, Ahmet (2016), Neo-Liberal Dönemde Sosyal Güvenlik, 1. 

Baskı, Beta Yay., İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 447 

Avrupa Birliği - Türkiye - Uluslararası Sosyal Güvenlik Uyum ve

Eşgüdüm Normları (2009), H. Şadi Ekdemir (Haz.), HAK-İŞ Yayınları, 

Ankara. 

Avrupa Konseyi/ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (2019), Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 Numaralı Protokolü’nün 1. Maddesi Rehberi: Malvarlığının/Mülkiyetin Korunması, (Çev. H. Burak, Gemalmaz). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_TUR.pdf 

25.03.2020. 

Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması (2010), Hakan Ataman (Haz.) İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ankara. 

Avrupa İnsan Hakları Avrupa Konseyi Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi (2014), https://www.echr.coe.int 

/Documents/Admissibility_guide_TUR.pdf 

Ay, Hakan ve Akan, Recep (2017), “Tarihsel Süreçte Sosyal Yardımların Gelişimi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 6(18), ss.787-798. 

Aybay, Rona (2005), Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen: Yaşamı, Eylemi, Öğretisi, YKY, İstanbul. 

——— (2015), İnsan Hakları Hukuku, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Nisan 2015. (İnsan Hakları) 

Aybay, Rona vd. (2019), Vatandaşlık Hukuku, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019. 

Aydın, Ufuk (2020) “Covid-19 Pandemisi; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İstanbul Aydın 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.2, Aralık 2020, ss. 181-214. 

Aydın, Öykü Didem (2011), “Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(4), ss.121-170. 

Aydın, Mehmet Ali (2009), Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Hukuku ABD, Konya. 

Ayhan, Abdurrahman, (2012), “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal 

Güvenlik İlkeleri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(1), ss. 41-55. 

Aykanat, Mehmet (2019), Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukukunun 

Temel Kurumları, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

448 Yararlanılan Kaynaklar 

Ayto, John (2006), Movers and Shakers: A Cronology of Words 

That Shaped Our Age, Oxford University Press, New York. 

Azarkan, Ezeli (2018), Uluslararası Hukukta Sağlık Hakkı, 1. Baskı, 

Seçkin Yay., Ankara. 

Azrak, A. Ülkü, (1961), “Sosyal Devlet ve 1961 Türk Anayasasının Sistemi”, İÜHFM, XXVII (1-4), ss.208-224. 

Bağrıaçık, Ahmet (2018), “Kamu Hizmetinin Uyarlama İlkesi Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26(3), 

ss. 155-183. 

Bailey, Peter H. (1990), Human Rights: Australia in an International 

Context, Butterworths, Sydney. 

——— (1997), “The Right to an Adequate Standard of Living: New 

Issues for Australian Law”, Australian Journal of Human Rights, 4(1), ss. 

25-50. 

Bakırcı, Münevver Kübra (2008), Küreselleşme Sürecinde Sosyal 

Güvenlik Hakkı ve Engelliler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk ABD, İstanbul. 

Balı, Ali Şafak (2001), Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet: Öteki ile 

Birlikte Yaşamak, 1. Basım, Çizgi Kitabevi Yay., Konya. 

Balkır, Zehra Gönül (2000), “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları”, İnsan Hakları, Der. Gökçen Alpkaya, içinde (236-258), YKY, İstanbul. 

Balta, Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş, TODAİE Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970. 

Barnard, Catherine (2006), EC Employment Law, Third Edition, 

Oxford University Press, United States. 

Barnes, Richard (2009), Property Rights and Natural Resources, 

Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon. 

Barry, Norman (1990), Welfare, University of Minnesota Press, 

Minneapolis. 

Bauman, Zygmunt (1999), Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, 

Çev. Ümit Öktem, 1.Baskı, Sarmal Yayınevi, İstanbul. (Yeni Yoksullar) 

Bauman, Zygmunt (2013), Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, Çev. F. Doruk Ergun, 1. Baskı, Say Yayınları, 

İstanbul. (Modernite) 

Yararlanılan Kaynaklar 449 

Baycık, Gaye ve Erdoğan, Çağla (2021), “Covid-19 Hastalığının Sosyal 

Sigortalar Hukuku ve Bireysel İş Hukuku Açısından İş Kazası ve/veya Meslek Hastalığı Niteliği”, İnÜHFD, 12(1), ss. 346-362 

Bedir, Eyüp (2012), “Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Tartışma Alanı: 

Vatandaşlık Geliri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, (1)1, ss.92-116. 

Beetham, David (2014), Demokrasi ve İnsan Hakları, Çev. Bilal 

Canatan, 2. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara. 

Bello, B. A. vd. (2018), “Problems of Social Security: An Islamic 

Remedy”, International Journal of Academic Research in Business and 

Social Sciences, 8(11), ss. 1447-1464. 

Benelhocine, Carole (2012), The European Social Charter, Council of 

Europe Publishing. https://rm.coe.int/168048b05a 

Beşer, Faruk (1987), İslâmda Sosyal Güvenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara. 

——— (2016), İslam’da Sosyal Güvenlik, 4.Basım, Nun Yay., İstanbul. 

Bianchini, Katia (2017), “The “Stateless Person” Definition in Selected 

EU Member States: Variations of Interpretation and Application” Refugee 

Survey Quarterly, 36(3),, ss.81–107. 

Bilgen, Pertev (1980), “Kamu Hizmetleri Hakkında”, İHİD, 1(1), Mart, 

ss.113-116. 

——— (1995), “Sosyal Haklar, Sosyal Kamu Hizmetleri, Özelleştirme”, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi, 3(5), Aralık, ss.12-16. (Sosyal Kamu Hizmetleri) 

Birkan, Selahattin (1969), Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü Neşriyatı, Dizerkonca Matbaası, İstanbul. 

Bolivar, Simon (1923), Address to the Venezuelan Congress at 

Angostura February 15, 1819, (Cambridge Plain Texts), Cambridge 

University Press. 

Bonoli, G. (2006), “New Social Risks and the Politics of Post-Industrial 

Social Policies”, The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting 

Post-War Social Policies to New Social Risks, K. Armingeon and G. 

Bonoli (Ed) içinde (3-26), Routledge, Oxford and New York.

450 Yararlanılan Kaynaklar 

Boucobza, Isabelle vd. (2012), “Fransız Öğretisi Söyleminde Sosyal 

Haklar: İnkar ve Kabul Arasında”, Anayasal Sosyal Haklar: Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye, ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, 

içinde (71-92), Legal Yay., İstanbul. 

Boyar, Oya, (2013) “İşkence ve Kötü Muamele Yasağı”, İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed. Sibel İnceoğlu, içinde (137-158), 3. 

Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul. 

——— (2013), “Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Etki”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed. Sibel İnceoğlu, içinde

(53-80), 3.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013. (Pozitif Yükümlülükler) 

Bozkurt, Enver (2007), “İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”, Sağlık 

Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, Ankara. 

Bozkurt, Tamer (2009), “Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğunun Anayasa’ya 

Uygun Olduğuna Dair Verdiği Karar Üzerine Düşünceler”, Ankara Barosu 

Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2, Bahar, ss. 98-105. 

Bönker, Frank vd. (2016), “Remunicipalisation Revisited: Long-Term 

Trends in the Provision of Local Public Services in Germany”, Public and 

Social Services In Europe: From Public and Municipal to Private Sector 

Provision, Ed. Hellmut, Wollmann vd., içinde (71-85), Macmillan Pub., 

IIAS, London. 

Branco, Manuel Couret (2009), Economics Versus Human Rights, 

Routledge, Newyork. 

Bruce, M. (1968), The Coming of Welfare State, 4. Baskı, Batsford, 

London. 

Buğra, Ayşe (2015), Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul. 

Buğra, Ayşe ve Sınmazdemir, N. Tolga (2016), “Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Desteği”, Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru, Ed. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder Çağlar, içinde (85-114), İletişim Yayınları, 3.Baskı, İstanbul. 

Buğra, Ayşe ve Savaşkan Osman (2015), Türkiye’de Yeni Kapitalizm, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul. 

Bulut, Nihat (2009), Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal 

Haklar, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Haziran 2009. (Sosyal 

Haklar) 

Yararlanılan Kaynaklar 451 

Bulut, Mehmet (2013), “Kayıtdışı İstihdamın Ortaya Çıkmasında Sosyal Güvenlik Bilinci Eksikliği ve Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Y.2, S.4, ss.84-105. 

——— (2017), Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, 

Seçkin Yay., Ankara. 

Büyükçalık, Mürvet Ece (2015), Mülteci Hukuku’nun Gelişimi ve 

Türkiye’de Mültecilerin Sosyal Hakları, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Büyükdere Özgür, Özlem (2019), “100. Yılında Uluslararası Çalışma 

Örgütü: Değişen Koşullarda Politika Tercihleri ve Yönelimler”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S:77, ss. 59-96. 

Can, Ali (2021), “Sosyal Risk”, Sosyal Güvenliğe Giriş, Ed. Emel İştar 

Işıklı, içinde (15-38), Akademisyen Kitabevi, Ankara. 

Canbayi Tülin ve Demir, Müslim (2013), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik 

Açıkları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar 

Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), ss. 303-315. 

Cantillon Bea vd. (2017), “Decent Incomes for the Poor: Which Role 

for Europe?” Journal of Common Market Studies, 55(2), ss.240-256. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcms. 12486 (17.04.2020). 

Casas, Ramón Peña (2012), “Minimum Income Standards in Enlarged

EU: Guaranteed Minimum Income Schemes”, Working paper II: Setting Minimum Social Standars Across Europe, ss.1-47, https://www.researchgate. 

net/publication/238733340 (28.05.2019) 

Cassese, Antonio (1991), “Can the Notion of Inhuman and Degrading 

Treatment be Applied to Socio-Economic Conditions?”, EJIL, Vol. 2, No. 

2, ss.141-145. http://www.ejil.org/pdfs/2/1/1162.pdf 

Castel, Robert (2017), Ücretli Çalışmanın Tarihçesi: Sosyal Sorunun 

Dönüşümü, Çev. Işık Ergüden, 1.Baskı, İletişim Yay., İstanbul. 

Celâleddin-i Rûmî, Mevlânâ (2015), Mesnevî-i Manevi, Çev. Derya 

Örs ve Hicabi Kırlangıç, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları: 

55, İstanbul. http://ekitap.yek.gov.tr/Uploads/ProductsFiles/_55.%20Mesnevi 

%20%C5%9Eerif.pdf (10.11.2021) 

Centel, Tankut (2021), Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, 1. Baskı, On 

İki Levha Yayıncılık, İstanbul. 

452 Yararlanılan Kaynaklar 

Chossudovsky, Michel (1999), Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çev. 

Neşenur Domaniç, Çiviyazıları, İstanbul. 

Cichon, Michael (2013), “The Social Protection Floors 

Recommendation, 2012 (No.202): Can a six-page document change the 

course of social history?”, International Social Security Review, 66(3-4), 

ss. 21-43. 

Civan, Orhan Ersun (2019), “Sosyal Güvenlik Hukuku ve Toplumsal

Cinsiyet”, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ed. Gülriz Uygur 

ve Nadire Özdemir, 2. Baskı, içinde (513-567), Seçkin Yay., Ankara. 

Clements, Luke ve Simmons, Alan (2008), “European Court of Human 

Rights – Sympathetic Unease” Malcolm Langford (Ed.), Social Rights 

Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative

Law, içinde (409-427), Cambridge University Press, New York. 

Committe on Economic, Social and Cultural Rights (2008), Thirty-ninth 

session 5-23 November 2007, General Comment No. 19, E/C.12/GC/19, 4 

February 2008. 

Coşkun, Atilla (2011), Tapu Sigortası, 2. Baskı, Legal Yay., İstanbul. 

Coşkun, Selim vd. (2011), “Asgari Gelir Desteği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Bir Model Denemesi, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(3), 

ss. 129-158. 

Cousins, Mel (2008), The European Convention on Human Rights 

and Social Security Law, Intersentia, Antwerp. 

Craven, Matthew C. R. (1995), International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, A Perspective on its Development, Oxford 

University Press, Oxford, New York. 

Cross, B. Frank (2001), “The Error of Positive Rights”, UCLA Law 

Review, C. 48, S.4, ss. 857-924. 

Çakar Seymen, Ayşen (2018), Sosyal Hakların Gerçekleştirilebilirliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Kamu Hukuku ABD. 

Çakır, Hüseyin Melih (2015), Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi, 1.Baskı On İki Levha Yayıncılık,, İstanbul. 

Çalık, Tacettin (2016), “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri 

Kapsamında İnsan Haklarının Korunması”, Selçuk Üniversitesi HFD, C.24, 

S.1, ss. 69-120. 

Yararlanılan Kaynaklar 453 

Çankaya, Şükrü (1945), İçtimaî Emniyet Prensipleri ve Modern Demokrasi, Universum Basımevi, İstanbul. 

Çapra, Muhammed Ömer (1991), “İslam Ekonomisinin Amaçları”, İslam Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi, Çeviren ve Hazırlayan Faruk 

Yılmaz, içinde (15-47), Marifet Yayınları, İstanbul. 

Çavuş, Ö. Hakan (2016), “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Legal İHSGHD, 

13(51), ss. 1479-1507. 

——— (2016), “The Role of ILO’s Recommendation of National 

Social Protection Floors in the Extension of Social Security”, 

Sosyoekonomi, 24(28), ss.109-130. (The Role of ILO) 

Çayıroğlu, Tahsin (2019), Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Sistemi ve 

Türkiye, Legal Yay., İstanbul. 

Çebi, Sezgin Seymen (2012), Sosyal Adalet Tarihsel ve Kuramsal Bir 

Bakış, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul. 

——— (2021), Anayasalcılık ve Politik Olan, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Çeçen, Anıl (1982), “İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları”, İnsan 

Hakları Yıllığı, 1981-1982, C.1-4, ss.6-37. 

Çelik, Nuri / Caniklioğlu, Nurşen / Canbolat, Talat (2020), İş Hukuku 

Dersleri, 33. Bası, Beta Yay., İstanbul. 

Çelik, Abdulhalim (2002), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik 

Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye, Kamu-İş Yay., Ankara. 

Çelik, Aziz (2005), “Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Gelişimi, Kapsamı ve Türkiye’nin Uyum Süreci-1”, Sendikal Notlar, S.24, ss. 22-25. 

——— (2010), Sendikal Haklar: Uluslararası Çalışma Hukuku ve Türkiye’nin Uyumsuzluğu, Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları içinde 

(255-332), (Ed.) Selda Çağlar, Beta Yayınları, İstanbul. 

——— (2014), “Avrupa Konseyi Şartlar Sistemi”, Uluslararası Sosyal 

Politika, Ed. Pir Ali Kaya, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.381-440. (Şartlar 

Sistemi) 

Çelik, Yılmaz (2017), İslam’da Sosyal Hizmetler, Çizgi Kitabevi, 

Konya. 

454 Yararlanılan Kaynaklar 

Çelik, Elif ve Güney, Ahmet (2017), “Kayıt Dışı İstihdam Olgusu Ve 

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam” İktisadiyat Dergisi, 1(1), ss. 213-248. 

Çengelci, Ethem (1993), “Sosyal Refahın Gerçekleşmesinde Sosyal

Yardımların Rol ve Önemi” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 

Yüksekokulu Dergisi, 11 (1-2-3), 

Çetin, Başak Işıl (2017), Sosyal Politika ve Vatandaşlık: Türkiye İçin 

Asgari Gelir Desteği, Filiz Kitabevi, İstanbul. (Asgari Gelir Desteği) 

Çetin, Evra, (2008), 1982 Anayasası’nda Sosyal Haklar ve Avrupa 

Sosyal Şartına Dair Spesifik Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1982 Anayasası’nda 

Sosyal Haklar) 

——— (2015), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8-11. Maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. 

(Çalışanların Hakları) 

Çetin, İsmail (2006), Teklifî Hükümler: Helal, Haram, Mekruh, 

Alış-Veriş, Siyaset, Hudud, Ahkam, Cihad, Hukuk ve İktisad’da Ölçüler, Dilara Yay., Isparta. 

——— (2007), Tek Çare, 2. Baskı, Dilara Yay., Isparta. 

Çırak, Ezgi (2019), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde 

Adil Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı”, DEÜHFD, Prof. Dr. Durmuş 

Tezcan’a Armağan Özel Sayısı, C.21, ss. 997-1028. 

Çiçekli, Bülent (2001), Avrupa Sosyal Şartı- Temel Rehber, Seçkin 

Yay., Ankara. 

Çil, Şahin (2020), Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri, 1. 

Baskı, Yetkin Yay., Ankara. 

Çoban, Nazlı (2019), “Sendika Özgürlüğü Mü? Sendika Hakkı Mı?”,

Legal İSGHD, 13 (62), ss.563-600. 

Çolak, Aytül (2019), “Sosyal Politikanın Uluslararası Taraflarından 

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Küreselleşme”, Balkan ve Yakın Doğu 

Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), ss. 73-84. 

Çolak, Mahmut (2009), Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları, 

Maliye Postası Yay., Ankara. 

Daigneault, M. (2014), “Three Paradigms of Social Assistance”, Sage 

Open, October-December, ss. 1-8. 

Yararlanılan Kaynaklar 455 

Davutoğlu, Ayten (2011), “Sosyal Politika ve Alternatif Toplum Modeli 

Arayışları: Temel Gelir Önerisinin Ütopya Kavramı Çerçevesinde Okunması”, SİHUS III, Kocaeli, 25-26 Ekim 2011 Kocaeli, Petrol-İş Yayını, 

İastanbul, ss. 205-221. 

Deacon, Bob (2013), Global Social Policy in the Making, The 

Foundation of the Social Floor, Bristol Policy Press. (Foundation of the 

Social Floor) 

Deacon, Bob vd. (1997), Global Social Policy: International 

Organizations and the Future of Welfare, Sage Pub., London. 

Dembour, Marie-Benedicte (2012), “Gaygusuz Revisited: The Limits of 

the European Court of Human Rights’ Equality Agenda”, Human Rights 

Law Review, Oxford Journals, 12(4), ss.689-721. 

Demir, Fevzi (1982), Çalışma Hakkı İlkesi (Anayasa ve İş Hukukunda), Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul. 

Demir, Müslim (2014), “Sosyal Güvenlik Mevzuatına Aykırılıktan Doğan Suçlar ve Kabahatler ile Cezalarına İlişkin Genel Değerlendirmeler/Öneriler”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Temmuz, 4(2), ss. 120-144. 

Demirbilek, Sevda (2005), Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, Legal Yayıncılık, İstanbul. 

Demirci, Kıvanç (2019), “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin 

Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye’nin Mevzuat Bakımından Sözleşmeye Uyumu”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 2(2), ss. 6-16. 

Demirel, Tanel (2004), Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika, İletişim 

Yayınları, İstanbul. 

Demirkan, Ufuk (2019), “Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler”, Hukuk Davaları Cilt I, (Ed. Efrail Aydemir vd.), 2. Baskı, içinde (61-

536), Seçkin Yay., Ankara. 

Dericiler Yücel, Özge, (2014), Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri: Refah Devletinin Krizi 

Ekseninde Bir İnceleme, 1.Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 1991. 

Devlet Planlama Teşkilatı (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Sosyal Güvenlik ÖİK Raporu, DPT Yay., Ankara. 

456 Yararlanılan Kaynaklar 

Deynekli, Adnan (2011), “Yargıtay’ın Anayasa Şikayetine Bakışı”, 

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Anayasa Şikayeti, (Ed. Musa 

Sağlam), HUKAB Yayınları, Ankara, 2011. 

Diakow, V. ve Kovalev, S. (2008), İlk Çağ Tarihi Cilt 2, Roma, Çev. 

Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul. 

DiFlorio, Carlo V. (1992), “Assessing Universal Access to Health Care: 

An Analysis of Legal Principle and Economic Feasibility”, Dickinson 

Journal of International Law, 11(1), ss.139-161. https://elibrary.law.psu. 

edu/psilr/vol11/iss1/5/ 28.08.2019 

Dijkhoff, Tineke (2019), “The ILO Social Protection Floors 

Recommendation and its relevance in the European context”, European 

Journal of Social Security, 21(4), ss. 351-369. 

Ditch, John (1999), Introduction to Social Security, Politicies, 

Benefits and Poverty, Routledge, New York. 

Dilik, Sait (1972), Türkiye’de Sosyal Sigortalar İktisadî Açıdan Bir 

Tahlil Denemesi, 2. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 

Yay., Ankara. (Türkiye’de Sosyal Sigortalar) 

——— (1980), “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XXXV, No:1-4, OcakAralık, ss.. 

——— (1988), “Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 43, S. 1–2, Ocak–Haziran, ss. (Tarihsel Gelişim) 

——— (1991), Sosyal Güvenlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 

Doğan, İlyas (2015), İnsan Hakları Hukuku, Ed. İlyas Doğan, 2. Baskı, Astana Yayınları, Ankara. 

Doğan, İlyas ve Çamurcuoğlu, Gülden (2015), “Birleşmiş Milletler 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”, İnsan Hakları Hukuku, 

Ed. İlyas Doğan, 2. Baskı içinde (197-218), Astana Yayınları, Ankara. 

——— (2015), “Fransa’da İnsan Haklarının Gelişimi”, İnsan Hakları 

Hukuku, Ed. İlyas Doğan, 2.Baskı içinde (103-118), Astana Yayınları, Ankara. (Fransa’da İnsan Hakları) 

Doğan, Eda ve Çelik, Seydi (2018), “Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği Üzerine İnceleme”, Journal of Law (JL), C:2 S:2, ss. 17-36. 

Doğru, Osman ve Nalbant, Atilla (2012), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (Açıklama ve Önemli Kararlar) 1. Cilt, Legal Yayıncılık, İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 457 

Doğru, Derya (2019), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini, Turhan Kitabevi, Ankara. 

Donovan, Josephine (2014), Feminist Teori, 8. Baskı, İletişim Yay., İstanbul. 

Donnelly, Jack (1995), Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, (Çev. Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut), 1. Baskı, Yetkin Yayınları, 

Ankara. 

Döner, Ayhan (2010), Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları, 1.Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul. 

Dönmez, Hasan (2020), Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam, Legal Yay., 

İstanbul. 

Duman, Barış (2000), 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre 

Hizmetlerin Tespiti, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk ABD, İstanbul. 

Dupré, Catharine (2003), Importing the Law in Post-Communist 

Transitions-The Hungarian Constitional Court and the Right to Human 

Rights, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon. 

Dur, Varol (2015), “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sosyal Güvenlik Politikalarındaki Dönüşüm”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S.3, 

Aralık, ss.127-154. 

Duran, Lütfi (1982), İdare Hukuku Ders Notları, İÜ Yay., İstanbul. 

Dursun, Halil İbrahim (2018), Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel 

Başvuruda Esasa İlişkin Kabul Edilemezlik Sebepleri, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara. 

Duroyaje, Ebenezer (2015), “The ILO Social Protection Floors 

Recommendation 202, and poverty reduction”, Development in Practice, 

25(2), ss.270-276. 

Dutertre, Gilles (2003), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, Almanya. 

Duymaz, Erkan (2012), “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Çevrenin Korunmasına Katkısı”, İ.Ü. SBF Dergisi, No:47, Ekim, ss. 121-160. 

Ecevit, Bülent (1963), “Türkiye’nin İktisadi Kalkınmasında Sosyal 

Adalet ve Demokratik Devletçilik”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.14, ss. 

1-20. 

458 Yararlanılan Kaynaklar 

Eide, Asbjørn (2001), “Economic, Social and Cultural Rights as Human 

Rights”, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, (Ed. Asbjørn 

Eide vd.), Second Revised Edition in (9-28), Martinus Nijhoff Publishers, 

London. 

——— (2001), “The Right to An Adequate Standart of Living 

Including the Right to Food”, Economic, Social and Cultural Rights, A 

Textbook, Ed. Asbjørn Eide vd., Second Revised Edition Martinus Nijhoff 

Publishers, London, 2001, ss.133-148. (Right to Food) 

Ekin, Nusret vd. (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma, İTO Yayınları, İstanbul. 

Ektaş, Ahmet Fatih (2017), Ulusalüstü Boyutlarıyla Engelli Hakları 

ve Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Elbir, Halid Kemal (1980), Sosyal Güvenlik Hukuku Notları, Fasikül 

1, 1979/1980 Ders Yılı, Fatih Gençlik Vakfı, İstanbul. 

Engin, Murat (2008), “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarının Karşılıklı İlişkisinde Mali Kaynakların Yeterliliği Sorunu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/1, ss.233-248. 

Erdoğan, Gülnur (2008), “Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş 

Avrupa Şartı”, TBB Dergisi, Sayı: 77, ss. 123-165. 

Erdoğan, Murat (2014), “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

Gaygusuz Kararı: Mülkiyet Hakkının Geniş Yorumu ve Ayrımcılık Yasağı”, 

Erzincan ÜHFD, 18 (1-2), ss. 159-189. 

Erdoğan, Mustafa (1999), Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 

——— (2012), İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Gözden Geçirilmiş 

3. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara. (İnsan Hakları) 

——— (2017), Anayasal Demokrasi, 13. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. (Anayasal Demokrasi) 

Ergül, Ergin (2019), İbn Haldun’un Teorileriyle Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Ermumcu, Senem (2013), “Sığınmacıların ve Mültecilerin Sosyal Güvenlik Hakkı”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(2), ss. 58-76. 

Ersan, Gürbüz (1987), Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı, İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 459 

Ersoy Tiritoğlu, Hatice H., “Türkiye’de Mültecilerin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Hakları”, YBHD, 2019/2, ss. 435-474. 

Ersöz, Halis Yunus (2004), Sosyal Politika Perspektifinden Yerel 

Yönetimler (İngiltere, İsveç ve Türkiye Örneği), Filiz Kitabevi. 

Ertan, İzzet Mert (2012), Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, Legal Yayıncılık, İstanbul. (Sağlık Hakkı) 

——— (2014), “Sosyal Hakların Özü: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Komitesi Standartlarında Öz/Çekirdek Yükümlülükler”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd. (Ed.) 

içinde (85-102), TODAİE, Ankara. 

——— (2015), Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa 

Şartı Sistemi, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul. (Sosyal Haklar) 

Ertuğ, Hasan Refik (1944), “Basın Mensupları ve İçtimai Emniyet”, Siyasi İlimler Mecmuası, 158, ss.109-113. 

Ertürk, Şükran (2018), “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının 

Değerlendirilmesi 2016, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Esen, Egemen (2020), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları 

Işığında Takdir Marjı Doktrini, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Esen, Selin (2011), Türkiye’de Anayasa Şikayeti (Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-Anayasa Şikayeti, Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar) Tartışma Paneli, TBB Yayınları, Ankara, s. 44-55. 

Esping-Andersen, Gøsta (1990), The Three Worlds of Welfare 

Capitalism, Polity Press. 

—————— (2013), “Toplumsal Riskler ve Refah Devletleri”, Sosyal Politika Yazıları, Der.Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Çev. Çakar Burcu Yakut ve Balaban Utku Barış, 6. Baskı içinde (33-54), İletişim Yay., 

İstanbul. 

European Committee of Social Rights (2018), Conclusions 2017, 

Turkey, ss.1119-1196. https://rm.coe.int/compilation-of-conclusions-2017-

by-country/1680786061 (21.02.2020). 

Ezer, Burcu (2021), Kişisel Durum Değişikliklerinin Sosyal Güvenlik 

Hukukundaki Etkileri, Türk Metal İş Sendikası Yay., Ankara. 

460 Yararlanılan Kaynaklar 

Fenwick, Colin (2009), “The International Labour Organisation: An 

Integrated Aproach to Economic and Social Rights”, Social Rights 

Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative

Law, Malcolm Langford (Ed.), 1. Baskı içinde (591-612), Cambridge 

University Press, New York. 

Fer, Muslih (1943), “Beveridge İçtimaî Emniyet Planı”, Ankara Üniversitesi SBF, 1(3), ss.560-580. 

Ferrara, Peter J. (1997), “Privatization of Social Security: The 

Transition Issue” Social Philosophy and Policy, 14(2), ss.145-163. 

Fırtına, Umut (2020), “Sosyal Güvenlik Ödemeleri”, Mülkiyet Hakkı 

Karar Özetleri, Murat Şen ve Taylan Barın (Ed), içinde (97-120), Anayasa 

Mahkemesi Yay., Ankara. 

Fineman, Martha Albertson (1995), The Neutered Mother, the Sexual 

Family and Other Twentieth Century Tragedies, Routledge, New York. 

Fişek, A. Gürhan vd. (1998), Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-

1996, SSK, Ankara. 

Frankenberg, Günter (1996), “Why Care? The Trouble with Social 

Rights”, Cardozo Law Review, C.17, ss. 1365-1390. 

Fredman, Sandra (2011), Discrimination Law, 2. Baskı, OUP Oxford. 

Friedman, Kathi V. (1981), Legitimation of Social Rights and the 

Western Welfare State: A Weberian Perspective, The University of North 

Carolina Press, Chapel Hill. 

Fuller, Lon L. (1978), “The Forms and Limits of Adjudication”, 

Harvard Law Review, C.92, No. 2, ss.353-409. 

Galtung, Johan (2013), İnsan Hakları Başka Bir Açıdan Bakış, (Çev. 

Sözen Müge), 2. Basım, Metis Yayınları, İstanbul. 

Gazzali, Muhammed (1937), El- Mustasfa, Cilt:1, Kahire. 

Gedik, Mehmet(2019), Federal Almanya’da Dini Sosyal Hizmet Uygulamaları İslami Sosyal Hizmet Yaklaşımı, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Yalova Üniversitesi SBE. 

Gemalmaz, H. Burak (2011), “Kişilerin Sosyal Güvenlik Hukukundaki 

Statülerinin Mülkiyet Hakkı Kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Korunması”, İş Dünyası ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İÜHF No.720, İstanbul, ss.704-737. (Kişilerin Sosyal Güvenlik) 

Yararlanılan Kaynaklar 461 

——— (2011), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet

Hakkının Sınırlanmasında ‘Adil Denge’ İlkesi”, İÜHFM, C.LXIX, S.1-2, ss. 

347-371. 

——— (2017), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet 

Hakkı, 2.Baskı, Beta Yay. İstanbul. (Mülkiyet Hakkı) 

——— (2018), Mülkiyet Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-6, Mrk Baskı, Avrupa Konseyi, Ankara. (Bireysel 

Başvuru) 

Gemalmaz, M. Semih (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri I. Cilt Bölgesel Sistemler, Legal, İstanbul. (Bölgesel Sistemler) 

——— (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri II. Cilt 

Uluslararası Sistemler, 2. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2011. (Uluslararası Sistemler) 

——— (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 1, 8. Baskı Legal Yay., İstanbul. (Genel Teori 1) 

——— (2011), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 2, 8. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul. (Genel Teori 2) 

——— (2012), Devlet, Birey ve Özgürlük, 2. Baskı, Legal Yay., İstanbul. 

Gene, Stephens (1986), “Participatory justice: The politics of the 

future,” Justice Quarterly, March, C. 3, S. 1, ss. 67-82. 

George, V. (1968), Social Security: Beveridge And After, Routledge, 

London. 

Gerards, Janneke (2019), General Principles of the European 

Convention on Human Rights, Cambridge University Press, New York. 

Gerig, Daniel S. (1960), “Az Gelişmiş Ülkelerde Sosyal Güvenliği 

Kurma Usulleri”, Az Gelişmiş Ülkeler Sosyal ve Ekonomik Kalkınma, 

(Çev. Selahattin Birkan), içinde (89-113), Hamle Matbaası, İstanbul. 

Giritli, İsmet vd. (2013), İdare Hukuku, 6. Basım, DER Yay., İstanbul.. 

Goldblatt, Beth ve Lamarche, Lucie (Ed.) (2014), Women’s Rights to 

Social Security and Social Protection, Hart Publishing, United Kingdom. 

Goldblatt, Beth (2016), Developing the Right to Social Security: A 

Gender Perspective, Routledge, New York. 

462 Yararlanılan Kaynaklar 

Gonzalez, Enrique (2008), “Venezuela: A Distinct Path Towards Social 

Justice”, Malcolm Langford (Ed.), Social Rights Jurisprudence: Emerging 

Trends in International and Comparative Law, içinde (192-208), 

Cambridge University Press, New York. 

Gök, Uğraş vd. (2010), Küresel Belgeler, Türk-İş Konfederasyonu 

Yay., Mart, ss. 27-36. http://www.turkis.org.tr/dosya/59xANjnf8roz. pdf 

(25.02.2020) 

Gökbayrak, Şenay (2017), “Değişen Refah Devletleri ve Sosyal Yardımlar”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(1), Mayıs, ss.71-90. 

Gökçeoğlu, Şebnem (1994), Sosyal Güvenlik Hakkı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku Ana Bilim 

Dalı, İstanbul. 

Gökçeoğlu Balcı, Şebnem (2004), “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde 

Türkiye’de Sosyal Haklar”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 1(3) 

Temmuz-Eylül, ss. 132-147. (Avrupa Birliği) 

——— (2007), Tutunamayanlar ve Hukuk, Dost Kitabevi, Ankara. 

(Tutunamayanlar) 

——— (2010), “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmayla Mücadelede Fransız

Hukukundan Bir Örnek: Tutunma Geliri”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi,, No:42, ss.33-52.(Tutunma Geliri) 

——— (2011), “Sosyal Dışlanma Kavramı Bağlamında Engellilerin 

Sosyal Güvenlikten Dışlanması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, ss.31-54. 

——— (2013), “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Denetim Sonuçları ve Kararları Işığında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma 

Hakkı”, Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu V, Bildiriler, Petrol-İş Yayını, İstanbul, ss. 243-263. (Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma) 

——— (2015), “İnsan Hakları Perspektifinden Sosyal Güvenlik Hakkının Anlamı ve Kapsamı”, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik 

Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss. 131-151. (İnsan Hakları Perspektifinden) 

——— (2017), Sosyal Güvenlik Hakkı Açısından Yaşlı Bakımı, On 

İki Levha Yayıncılık, İstanbul. (Yaşlı Bakımı) 

Gönencan, Zahit (1985), “Osmanlılarda Sosyal Güvenlik”, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bülteni, Haziran, S.15. 

Yararlanılan Kaynaklar 463 

Gören, Zafer (2000), “Sosyal Devlet”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını,, ss.1-50. 

Göze, Ayferi (2016), Liberal, Marksiste, Faşist, Nasyonel Sosyalist 

ve Sosyal Devlet, 8.baskı, Beta Yay., İstanbul. (Sosyal Devlet). 

——— (2017), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 17. Baskı, Beta 

Yay., İstanbul. 

Gözler, Kemal (2000), Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa. 

(Türk Anayasa) 

——— (2011), Türk İdare Hukuku Dersleri, 11. Bası, Ekin Yay., 

Bursa. 

——— (2011), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yay., Bursa. 

(Anayasa Hukuku Dersleri) 

——— (2017), İnsan Hakları Hukuku, 1. Baskı, Ekin Basım Yayım 

Dağıtım, Bursa. (İnsan Hakları) 

——— (2017), İnsan Hakları Hukukuna Giriş, 1. Baskı, Ekin Yay., 

Bursa. (Giriş) 

——— (2018), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Ekin 

Kitabevi, Bursa. 

——— (2018), Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 10. Baskı, Ekin 

Yay., Bursa. 

——— (2018), Hukuka Giriş, 15. Baskı, Ekin Yay., Bursa. 

Göztepe, Ece (2011), “Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 

Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, S. 95, ss. 13-40. (Başvuru Hakkı). 

——— (2011), Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa 

Şikayeti, Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar) Tartışma Paneli, TBB Yayınları, Ankara, ss. 32-43. (Bireysel Başvuru) 

——— (2014), “Social Rights in the Jurisprudence of the 

Constitutional Court of Turkey: Social Rights as Unprivileged Human 

Rights?” IXth World Congress of Constitutional Law, Oslo, 16-20 June 

2014, University of Bielefeld’de sunulan bildiri, 19.05.2017. 

Greber, Pierre Yves (1984), Les principes fondamentaux du droit 

international et du droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 

Lausanne. 

464 Yararlanılan Kaynaklar 

——— (1988), “Les principes directeurs de la sécurité sociale: rapport 

établi à l’intention du Département de la sécurité sociale, Bureau 

international du travail”, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 

S.20, ss. 7-45. 

Grgić, Aida vd. (2007), The Right to Property under the European 

Convention on Human Rights: A Guide to the Implementation of the 

European Convention on Human Rights and its Protocols, Human Rights 

Handbooks, No. 10, Belgium, Council of Europe. 

——— (2007), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında 

Mülkiyet Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap, Avrupa Konseyi İnsan Hakları 

El Kitapları, No. 10, Birinci Baskı, Belçika. 

Gül Işıl, İdil ve Karan, Ulaş (2011), Ayrımcılık Yasağı Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme, Burcu Yeşiladalı ve Gökçeçiçek Ayata (Ed.), 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul. 

Gülerman, Adnan ve Taştekil, Sevda (1993), Ahi Teşkilatının Türk 

Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri, Kültür 

Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yay., 

Ankara. 

Gülmez, Mesut (1993), Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye Kollokyumu, 

Bildiriler ve Tartışmalar- Kollokyum Sunuş Konuşması, TODAİE İnsan 

Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara. 

——— (2006), “İnsan Haklarında, Uluslararasılıktan Ulusalüstülüğe 

Geçiş Süreci ve Türkiye’de Durum”, Sivil Toplum, Düşünce ve Araştırma 

Dergisi, 4 (13-14), Ocak-Haziran, ss. 83-96. 

——— (2007), “Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na Uyum Sağlayabilecek Miyiz?” Çalışma ve Toplum Dergisi, S.12, ss. 27-53. 

——— (2009), İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye, Belediye-İş Yay., Ankara. (Ayrımcılığın 

Kaldırılması) 

——— (2009b), “İnsan Hakları Olarak Sosyal Haklar ve Sosyal Haksızlıklar”, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiriler, Akdeniz 

Üniversitesi, Antalya, 22-23 Ekim 2009, Belediye-İş Sendikası Yay., Ankara, ss. 3-17. 

——— (2011), Uluslararası Sosyal Politika, Hatipoğlu Yayınları, 

3.Baskı, Ankara. 

Yararlanılan Kaynaklar 465 

——— (2013), Sosyal Haklarsız Yeni Anayasa Mı?, Eleştirel Gözle 

Emek ve Sermayenin Önerileri, Hatipoğlu Yay., Ankara. (Sosyal Haklarsız) 

——— (2015), “İnsan Hakları Senede Bir Gün, İhlallerse Her Gün!”

Açılış Konuşması, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII 

Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss. 49-57. 

——— (2015), “Sosyal Güvenlik Mi, Sosyal Koruma Mı? Uluslararası

Boyut ve Evrimi Üzerine Aykırı ‘İlk’ Düşünceler”, Sosyal İnsan Hakları 

Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, 

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss.77-129. (Sosyal 

Koruma Mı Sosyal Güvenlik Mi?) 

——— (2016), “Sosyal Güvenliğin ‘Milletlerarası Boyut Kazanması’

Sorunu ve Arıcı’nın İki Kitabı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.48, ss. 629-

651. 

——— (2018), Uluslararası Sosyal Güvenliğin Evrensel Sefaleti: 

Politika, Hukuk, Uygulama (1919-2018), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. (Sosyal Güvenliğin Sefaleti) 

Güloğlu, Tuncay vd. (2003), “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Gerçeğine 

Bir Bakış” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.45, ss.51-96 

Gülver, Ender (2021), “İşçinin Koronavirüse Yakalanması Sebebiyle 

Uygulanacak Sosyal Si-gorta Kolu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 

mı, Hastalık Sigortası mı Muamması”, COVID-19 ve Hukuk Sempozyumu, 1. Baskı, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Gümüş, Tarık Ali (2010), Türk Anayasasında Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı, Eğitim Akademi Yayınları, 

Konya. (Geliştirme Hakkı) 

——— (2010), Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, On 

İki Levha Yay., İstanbul. (Sosyal Devlet) 

Günay, Arkın (2019), “4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında Kısmi Süreli 

Çalışma ve Bu Çalışmanın Özel Biçimleri”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, 9(1), ss. 157-194. 

Günay, Cevdet İlhan (2010), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 

2. Baskı, Yetkin Yay., Ankara. 

466 Yararlanılan Kaynaklar 

Günder, Zeynep (2019), European Union Non-Discrimination 

Principle: Rereading Statutory Social Security Schemes in Turkey, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE Avrupa Çalışmaları ABD, Ankara. 

Güner, Oktay Agah (1974), İsraf Ekonomisi, Damla Yayınevi, İstanbul. 

Güner, Zeynep Burcu (2015), “Uzun Ömürlülük Riskinin Sosyal Güvenlik Sistemi Dengesine Etkisi”, Sosyal Güvence Dergisi, S:7, ss. 58-82. 

Günler, Salih Haydar (2020), Salih Haydar Günler, 5510 Sayılı Kanun 

Kapsamında 4/1-a Sigortalılar, On İki Levha Yay., İstanbul. 

Güzel, Ali (1992), “Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı”, 

Çimento İşveren, 6 (3), Mayıs, ss. 8-22. 

——— (2004), “Cumhuriyet’in 80. Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sorunları” Sosyal Siyaset Konferansları, S. 47, ss. 239-245. 

——— (2006), “Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal 

Reformlar”, Tes-İş Dergisi, Kasım, ss.40-47. 

Güzel, Ali ve Okur, Ali Rıza (1990), Sosyal Güvenlik Hukuku, 2. Bası, Beta Yay., İstanbul. 

——— (2004), Sosyal Güvenlik Hukuku, 10. Bası, Beta Yay., İstanbul. 

Güzel, Ali vd. (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku, 15.Bası, Beta Yay., 

İstanbul. 

——— (2020), Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 18. Bası, Beta 

Yay., İstanbul. 

Hagemeger, Krzysztof ve McKinnon, Roddy (2013), “The Role of 

National Social Protection Floors in Extending Social Security to All”, 

International Social Security Review, 66 (3-4), ss. 3-19. 

Hakyemez, Yusuf Şevki (2009), Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin 

Yay., Ankara. 

Haldemann, Frank ve Kouassi, Rachelle (2014), “Transitional Justice 

Without Economic, Social, and Cultural Rights?” Economic, Social, and 

Cultural Rights in International Law, (Eibe Riedel vd. Ed.) 1st Edition 

içinde (498-516), Oxford University Press, United Kingdom. 

Hammâd, Nezih (1996), İktisadî Fıkıh Terimleri, (Çev. Ulusoy Recep), İz Yayıncılık, İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 467 

Harari, Yuval Noah (2016), Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi, Kolektif Kitap, 1.Baskı, İstanbul. 

Harris, David John ve Darcy, John, (2001), The European Social 

Charter, Transnational Pub, New York, Ardsley. 

Harvey, David (2005), A Brief History Of Neoliberalism, Oxford 

University Press, New York. 

Hayek, Friedrich A. (1978), The Constitution of Liberty, The 

University of Chicago Press. 

——— (1995), Kanun, Yasma Faaliyeti ve Özgürlük: Sosyal Adalet 

Serabı, (Çev. Mustafa Erdoğan) Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul. 

——— (2013), Özgürlüğün Anayasası Constitution of Liberty, 

(Çev. Yusuf Ziya Çelikkaya), 1. Baskı, Big Bang Yayınları, Ankara. 

Heintz, James ve Lund, Francie (2012), “Welfare Regimes and Social 

Policy A Review of the Role of Labour and Employment”, United Nations 

Research Institute for Social Development (UNRISD), 2012-4, ss. 1-32. 

Hekimler Uçkan, Banu (2017), Türkiye’de Sosyal Politikanın Çınarları: Yaşam Öyküleri ve Anıları, Legal Yay., İstanbul. 

Hergüner, Burak (2019), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 2. 

Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

Hirsch, E. Ernst (2005), Anılarım: Kayzer Dönemi Weimar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi, Çev. Fatma Suphi, 10. Baskı, Tübitak Yay., Ankara. 

Hirschl, Ran (2004), Towards Juristocracy: The Origins and 

Consequenses of the New Constitutionalism, Harvard University Press, 

Cambridge. 

——— (2014), Comparative Matters: The Renaissance of 

Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford & New 

York. 

Hobson, Barbara (2006), “The Evolution of the Women-friendly State: 

Opportunities and Constraints in the Swedish Welfare State” Gender and 

Social Policy in a Global Context: Uncovering the Gendered Structure 

of ‘the Social’, Razavi Shahra and Hassim Shireen (Ed.), içinde (151-172), 

Palgrave Macmillan, Basingstoke, England.

468 Yararlanılan Kaynaklar 

Heredero, Ana Gómez (2007), Social Security as a Human Right: 

The Protection Afforded by the European Convention on Human 

Rights, Council of European Publishing, Council of Europe. 

——— (2009), Social Security: Protection at the International Level 

and Developments in Europe, Council of Europe Publishing, Belgium. 

Huber, Ernst Rudolf (1970), “Modern Endüstri Toplumunda Hukuk 

Devleti ve Sosyal Devlet”, (Çev.Tuğrul Ansay), AÜHFD, Cilt 27, Sayı 3-4, 

ss. 27-51. 

Humblet, Martine ve Silva, Rosinda (2002), Standards for the XXIst 

Century Social Security, ILO, Geneva. 

Hüsmenoğlu, Muhteber ve Yılmaz Kuşaklı, Berna (2021), “Almanya 

Sağlık Sistemi COVID-19 pandemisi Durum Analizi”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2021, 8(2), ss. 156-162. 

Ichim, Octavian (2015), Just Satisfaction Under The European 

Convention of Human Rights, Cambridge University Press., United 

Kingdom. 

ILO (1941), The ILO and reconstruction: Report of the DirectorGeneral, International Labour Conference, Special Session, New York. 

——— (1968), Sosyal Güvenlik, (Çev. Nihat Selamoğlu), Ankara. 

——— (2008b), “97th International Labour Conference Delegates 

highlight new ways to promote the ILO’s Decent Work Agenda”, World of 

Work Magazine, No. 63 (August 2008). 

——— (2010a), World Social Security Report 2010/11: Providing 

Coverage in Times of Crisis and Beyond, International Labour Office, 

Geneva. 

——— (2011d), Social Security and the Rule of Law: General 

Survey concerning social security instruments in light of the 2008 

Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, First published, 

International Labour Office, Geneva. (Social Security and the Rule of Law) 

——— (2011e), Social protection floors for social justice and a fair 

glabalization, International Labour Conference, 101st Session 2012, ILO 

Publ., Geneva, 2011. (Social protection floors for social justice and a fair 

globalization) 

——— (2014), World Social Protection Report 2014/15: Building 

economic recovery, inclusive development and social justice, ILO, 

Geneva. 

Yararlanılan Kaynaklar 469 

——— (2015), The future of work centenary initiative, International 

Labour Conference, 104th Session, 2015, Report of the Director-General, 

First Edition, International Labour Office, Geneva. 

——— (2017a), World Employment Social Outlook, Trends For 

Women 2017, First published, International Labour Office, Geneva. (World 

Employment) 

——— (2017b), World Social Protection Report 2017-19: Universal 

social protection to achieve the Sustainable Development Goal, Geneva. 

(Social Protection Report 2017-19) 

——— (2021), World Social Protection Report 2020–22: Social 

protection at the crossroads in pursuit of a better future, Geneva, 2021. 

Imbert, Pierre-Henri (1989), “Droits des pauvres, Pauvre(s) droit(s)? 

Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels “, Revue de 

Droit Public, ss. 739-766. 

Irmak, Sadi (1956), “Memleketimizin Çalışma Meseleleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, S.8, ss. 42-45. 

Işığıçok, Özlem (2018), “Çalışma Yaşamının Kalitesinin Arttırılmasında İnsana Yakışır İş”, Journal of Engineering Sciences and Design, C.6, 

Ergonomi 2017 Özel Sayısı, ss.302-311. 

Işık, Rüçhan (2012), “ILO’nun 14 Haziran 2012 tarihli ve 202 numaralı 

Sosyal Koruma Ulusal Tabanlarıyla İlgili Tavsiye Kararı Üzerine Bir Not”, 

Sicil İş Hukuku Dergisi, S.27, ss. 239-242. 

ITUC: Global COVID-19 Survey: 20 April -23 April 2020 Key 

Finding, https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/200428_ituc_covid19_globalsurveyreport_en.pdf (Erişim Tarihi: 01.11.2021). 

İnceoğlu, Sibel (2013), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 4.Bası, Beta Yay., İstanbul. 

——— (2013), “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi”, 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu (Ed.), 

3.Baskı içinde (7-22), Beta Yayınları, İstanbul. 

İnsel, Ahmet (2015), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili, 4. 

Baskı, İletişim Yay., İstanbul. 

——— (2016), “İktisat Aklına Sokulan Siyasal Çomak: Vatandaşlık 

Geliri”, Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru, Der. Ayşe 

Buğra ve Çağlar Keyder, 3. Baskı içinde (37-50), İletişim Yay., İstanbul. 

470 Yararlanılan Kaynaklar 

Jacobs, Francis G. ve White, Robin C.A. (1998), The European 

Convention on Human Rights, 2.Baskı, Oxford University Press, New 

York. 

Jacobs, Francis G. vd. (2010),The European Convention on Human 

Rights, 5.Baskı, Oxford University Press, New York. 

Jessop, Bob (2009), Kapitalist Devletin Geleceği, (Çev. Ahmet Özcan), Epos Yayınları, Ankara. 

Kaboğlu, İbrahim Ö. (1994), Özgürlükler Hukuku (İnsan Haklarının 

Hukuksal Yapısı Üzerine Bir Deneme), Afa Yayınları, İstanbul. 

——— (1989), Kollektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Diyarbakır. 

——— (2010), “Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı ve Sınırları”, Sosyal 

Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler, Pamukkale Üniversitesi 4-5-6 

Kasım 2010, Petrol-İş Yayını, İstanbul, ss. 43-60. 

——— (2012), “Anayasa’da Sosyal Haklar Alanı ve Sınırları”, Anayasal Sosyal Haklar: Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye, İbrahim Ö. Kaboğlu (Ed.), içinde (15-34), Legal Yay., İstanbul. (Anayasa’da Sosyal Haklar) 

——— (2013), Özgürlükler Hukuku 1: İnsan Hakları Genel Kuramına Giriş, 7. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. (Özgürlükler 

Hukuku) 

——— (2014), Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 9. Baskı, 

Legal Yayıncılık, İstanbul. (Anayasa Hukuku) 

Kahf, Monzer ve Yafai, Samira Al, (2015),”Social Security and Zakāh in 

Theory and Practice”, International Journal of Economics, Management 

and Accounting, C.23, S. 2, ss.189-215. 

Kala, Eyüp Sabri (2018), Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukuku (1865-

1923): Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Sosyal Sigortaların Kuruluşu, 

Hiperlink Yay., İstanbul. 

Kalabalık, Halil, İnsan Hakları Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yay., Ankara, 2013. (İnsan Hakları) 

——— (2017), İnsan Hakları Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

Yararlanılan Kaynaklar 471 

——— (2021), İdare Hukuku Dersleri, Cilt:II, 5. Baskı, Seçkin Yay. 

Ankara. 

——— (2021), İnsan Hakları Hukukuna Giriş, 3. Baskı, Seçkin 

Yay., Ankara. (Giriş) 

Kaltenborn, Markus, Social Rights and International Development, 

Global Legal Standards for the Post-2015 Development Agenda, 

Springer Publishing, Heidelber, 2015. 

Kamışlı, Gani (2018), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa 

Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Uyuşmazlıkları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Kanadoğlu, Korkut (2015), “Türk Anayasa Hukukunda Sağlık Alanında 

Temel Haklar”, TBB Dergisi, S.119, ss. 11-34. 

Kandemir, Murat (2017), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Boyutuyla Psikososyal Riskler, Legal Yay., İstanbul. 

Kapani, Münci (1981), Kamu Hürriyetleri, 6. Baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Ankara. 

Kapar, Recep (2005), Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, 

Birleşik Metal-İş Yay., İstanbul. 

——— (2009), “Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası 

Çalışma Örgütü Bildirgesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.23, ss. 61-77. 

——— (2014), “Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Bildirgeleri”, Uluslararası Sosyal Politika, Pir Ali Kaya (Ed.), içinde (55-106), Siyasal Kitabevi, Ankara. (UÇÖ Bildirgeleri) 

——— (2015), “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkının Genel Çerçevesi”, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII Bildiriler, Denizli, 10-11 Aralık 2015, Sosyal Güvenlik 

Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara, ss.153-180. 

——— (2015), “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Koruma Tabanları”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S.1, ss. 181-209. (Sosyal Koruma 

Tabanları) 

Kaplan Çallı, Melike (2021), Avrupa Refah Devletlerinde Göçmenlerin Sosyal Güvenlik Hakkı, Nobel Akademik Yay., Ankara. 

472 Yararlanılan Kaynaklar 

Kapuy, Klaus (2007), “Social Security and the European Convention on 

Human Rights: How An Odd Couple Has Become Presentable”, European 

Journal of Social Security, 9 (3), ss. 221-241. 

Kara, Bülent (2008), Sosyal Haklar ve Özel Olarak Korunması Gereken Kişiler, Yayımlanmış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Kamu Yönetimi Bölümü, Isparta, 

Kara, Uğur (2013), Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü, 2. Baskı, 

Karahan Kitabevi, Adana. (Sosyal Devlet) 

Karaaslan, İlknur (2015), “Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde 

Türkiye İçin İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları”, İnsan&İnsan, S.3, Kış, ss. 18-36. 

——— (2016), Avrupa Birliği’nde İstihdam Odaklı Asgari Gelir 

Desteği ve Türkiye’nin Uyumu, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Yayınları-1, Ankara. 

Karabay, Zafer (2013), Gelişme Hakkı, Notabene Yayınları, 1.Baskı, 

Ankara. 

Karaca, Nuray Gökçek (2014), Asgari Gelir ve AB Ülkelerindeki Uygulamaları, Nisan Kitabevi, Eskişehir. 

——— (2014), “AB Ülkelerinden Örneklerle Refah Sistemlerine Göre

Asgari Gelir Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi”, SGD, 

4(2), ss. 9-42. 

Karaçevirgen, Tuğçe (2021), “Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu”,

Sosyal Güvenliğe Giriş, Emel İştar Işıklı (Ed.), içinde (229-249), Akademisyen Yay., Ankara, 2021, s. 230-232. 

Karadağ Kansu, Akasya (2018), “Göç, Yoksulluk ve İnsan Hakları”, 

İnÜHFD, 9(2), ss. 485-498. 

Karagöz, Sefa (2021), “Sosyal Güvenliğin Finansmanı”, Sosyal Güvenliğe Giriş, Ed. Emel İştar Işıklı, içinde (85-100), Akademisyen Kitabevi, 

Ankara. 

Karahanoğulları, Onur (2015), Kamu Hizmeti Kavramsal ve Hukuksal Rejim, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara. 

Karahasanoğlu, Taner (1973), Türkiye’de Sosyal Güvenlik Çıkmazı, 

Şamil Yayınevi, İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 473 

Karan, Ulaş (2006), Türkiye’de Sosyal Hakların Mahkemeler 

Önünde İleri Sürülebilirliği ve Yüksek Yargı Organlarının Sosyal Haklara Yaklaşımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE, İnsan Hakları Hukuku, İstanbul. 

——— (2013a), “Yaşam Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

ve Anayasa, Sibel İnceoğlu (Ed.), 3.Baskı içinde (115-136), Beta Yayınları, 

İstanbul. (Yaşam Hakkı) 

——— (2013b), “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu (Ed.), 3.Baskı içinde (459-

494), Beta Yayınları, İstanbul. (Ayrımcılık Yasağı) 

el-Kardâvî, Yusuf (1984), İslâm Hukukunda Zekât Cilt:I, (Çev. İbrahim Sarmış), Kayıhan Yayınevi, İstanbul. 

Katrougalos, George S. (2008), “European ‘Social States’ and the USA: 

An Ocean Apart?” European Constitutional Law Review, 4, ss.225-250. 

Katrouglas, George ve O’Connell, Paul (2013), “Fundamental Social 

Rights”, Routledge Handbook of Costitutional Law, Mark Tushnet vd. 

(Ed.) içinde (375-385), Routledge, London & New York. 

Kaya, Pir Ali vd. (2016), “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çalışma Hakkı”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 70, ss.55-80. 

Kaya, Seyithan (2018), 2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde 

Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Kaya, Ş. Muksit (2019), “Türkiye’de Bir Sosyal Harcama Olarak Evrensel Gelir Uygulaması”, Politik Ekonomik Kuram, 3(1), ss. 129-149. 

Kayış, Ali ve Özyazgan, Nuri (2021), Ücret ve İşçi Alacakları Hesaplama Rehberi, 1. Baskı, Aristo Yay., İstanbul. 

Källström, Kent ve Eide, Asbjørn (1999), “Article 23,” The Universal 

Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, In 

The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of

Achievement, Alfredsson Gudmundur and Eide Asbjørn (Ed.), in (489-510), 

Kluwer Law International, The Hague. 

Kenny, Tom (1998), Sosyal Hakları Avrupa’nın Her Yerinde Uygulatalım, (Çev. Tekin Akıllıoğlu), AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yay., 

Ankara. 

474 Yararlanılan Kaynaklar 

Kesgin, Bedrettin (2014), Kamu Sosyal Politikalarında Sosyal Yardım, 2. Baskı, Açılım Kitap, İstanbul. 

Keskin, Bayram (2019), Kamu Hizmetinin Görülmesine İlişkin Sözleşmelerde Uluslararası Tahkim, 2. Baskı, Adalet Yay., Ankara. 

Keskin, Nur (2019), “Sosyal Dışlanmanın Avrupa Sosyal Şartı İçerisindeki Yeri ve Önemi”, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(8), ss. 261-275. 

Muharrem, Kılıç (2021), Pandemi Döneminde Sosyal Haklar, 1. 

Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

Kılıçkaya Kapanoğlu, Güldane Zeynep (2017), The Right to Work In 

International Labor Law And The Case of Turkey, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü, Ankara. 

King, Jeff A. (2012), Judging Social Rights, Cambridge University 

Press, Cambridge. 

——— (2008), “The Pervasiveness of Polycentricity”, Public Law, 

ss.101-124. 

Kinney, Elenor D. ve Clark, Brian, A. (2004), “Provisions for Health 

and Health Care in the Constitutions of the Countries of the World”, Cornell 

International Law Journal, 37(2), ss.285-355. 

Kırmızı, Evran ve Hüseyinli Namık (2019), “Sosyal Güvenlik Hakkının 

Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.61, 

ss. 1203-1236. 

Koç, Muzaffer (2005), Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihi Gelişimi ve 

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Ofis Matbaacılık, Malatya. 

Koray, Meryem ve Alev, Hülya (2002), “Yoksulluk ve Yoksunluk Konusunda Bütünlükçü Bir İnsan Hakları Yaklaşımının Gerekliliği”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Yasemin Özdek (Ed.), içinde (441-466), 

TODAİE Yay., Ankara. 

Koray, Meryem (2011), Kapitalizm Küreselleşirken Dünya Ahvali, 

Ayrıntı Yay., İstanbul. (Dünya Ahvali) 

——— (2012), Sosyal Politika, 4. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 

Yararlanılan Kaynaklar 475 

——— (2017), “Akp Dönemi: Neo-Liberalizm, Neo-Muhafazakârlık, 

Neo-Popülizm Beşiğinde Sallanan Sosyal Devlet ve Sosyal Poltika”, Himmet, Fıtrat, Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika, Der. Meryem Koray 

ve Aziz Çelik, 2.Baskı içinde (11-54), İletişim Yay., İstanbul. 

Korff, Douwe (2006), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap, İnsan Hakları El Kitapları 

No. 8, Avrupa Konseyi, Belçika. 

Korkmaz, Adem ve Kip, Murat (2003), “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam 

Gerçeğine Bir Bakış” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.45, ss.51-96. 

Korkusuz, Refik ve Uğur, Suat (2020), Sosyal Güvenlik Hukuku, 7. 

Baskı, Ekin Yay., Bursa. 

Köksal, Duygu (2015), “AİHM’in Sosyal Haklara Bakışı ve Uyguladığı 

Yorum Metodu”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 5, Ali Güzel vd. (Ed.) 

içinde (55-70), Seçkin Yay., Ankara, 2015. 

Köse, Murtaza (2010), “Sosyal Siyaset Kavramı ve Ömer b. Abdülaziz’in Sosyal Siyaseti”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

S.34, ss.75-98. 

Kulke, Ursula ve Guilbault, Emmanuelle Saint-Pierre (2013), “La

recommadation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012: 

compléter les normes de sécurité sociale pour combler le défi cit de 

couverture”, Revue internationale de sécurité sociale, 66(3-4), avrilseptembre, ss. 93-116. 

——— (2013), “The Social Protection Floors Recommendation, 2012 

(No. 202): Completing the standards to close the coverage gap”,

International Social Security Review, 66(3-4), s. 87-109. 

Lamarche, Lucie (2002), ‘The Right to Social Security in the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’, Core 

Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural 

Rights, Audrey Chapman and Sage Russell (Ed.) içinde (87-114),

Intersentia, Antwerp-Oxford-New York. 

Langendonck, Jef Van (2007), “The Meaning of the Right to Social 

Security” The Right to Social Security, Jef Van Langendonck (Ed.), içinde

(3-12), Intersentia, Antwerpen-Oxford. 

476 Yararlanılan Kaynaklar 

Langford, Malcolm (2009), “The Justiciability of Social Rights: From 

Practice to Theory”, Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in 

International and Comparative Law, Malcolm Langford (Ed.) içinde (3-

45), Cambridge University Press, New York. 

Langford, Malcolm vd. (Ed.) (2016), The Optional Protocol to the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A 

Commentary, Pulp Press, South Africa. 

Lee, Eddy (1994), “The Declaration of Philadelphia: Retrospect and 

Prospect”, International Labour Review, 133(4), s.467-484. 

Leijten, Ingrid (2018), Core Socio-Economic Rights and the 

European Court of Human Rights, Cambridge University Press, United 

Kingdom. 

Leisering, L. ve Barrientos A. (2013), “Social Citizenship for the Global 

Poor? The Worldwide Spread of Social Assistance”, International Journal 

of Social Welfare, 22, ss.50–67. 

Letsas, George (2009), A Theory of Interpretation of the European 

Convention on Human Rights, Oxford University Press, New York. 

Lewis, John (1948), “On Human Rights”, Human Rights Comments 

and Interpretations, A syposium Edited by Unesco, 25 July 1948. 

Li, Mankui (2014), “Social Protection in China: Is There a Gender 

Equality Problem?” Women’s Rights to Social Security and Social 

Protection, Goldblatt Beth and Lucie Lamarche (Ed.) içinde (89-109), Hart 

Publishing, United Kingdom, 

Liebenberg, Sandra (2010), Socio-Economic Rights: Adjudication 

under a Transformative Constitution, Claremont, Juta Academic. 

——— (2018), “Participatory Justice in Social Rights Adjudication”, 

Human Rights Law Review, 18 (4), ss. 623-649. 

LoucaIdes, Loukis G. (2007), The European Convention on Human 

Rights Collected Essays, Martinus Nijhoff Publishing, Boston. 

Macnaughton, Gillian ve Frey, Diane F. (2018), “Introduction”, 

Economical and Social Rights in a Neoliberal World, Gillian 

Macnaughton ve Diane F. Frey (Ed.), içinde (1-24), Cambridge University 

Press, United Kingdom. 

Yararlanılan Kaynaklar 477 

Mahiroğlulları, Adnan (2017), “Türkiye’de Kayıt dışı İstihdam Ve Önlemeye Yönelik Stratejiler” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 

22 (2), ss.547-565. 

Makal, Ahmet (1997), Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920 Türkiye Çalışma İlişkileri Tarihi, İmge Yay. Ankara. 

——— (1999), Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 

1920-1946, İmge Kitabevi, Ankara. (Tek Partili) 

——— (2002), Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri:1946-1963, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. (Çok Patili) 

——— (2004), “Cumhuriyet’in 80. Yılında Çalışma İlişkileri”, Sosyal 

Siyaset Konferansları, S.47, ss. 123-172. 

Mapulanga-Hulston, Jackbeth K. (2002), “Examing the Justiciability of 

Economic, Social and Cultural Rights”, The International Journal of 

Human Rights, 6(4), ss. 29-48. 

Marshall, T. H. (2006), “Citizenship and Social Class”, The Welfare 

State Reader, Christopher Pierson ve Francis G. Castels (Ed.), Second 

Edition içinde (30-39), Polity Press, United Kingdom. 

——— (2013), “Yurttaşlık ve Sosyal Sınıf”, Sosyal Politika Yazıları, 

Der.Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Çev. Çakar Burcu Yakut ve Balaban 

Utku Barış, 6. Baskı içinde (19-32), İletişim Yay., İstanbul. 

Martal, Abdullah (2000), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Emeklilik ve 

Buna İlişkin İlk Düzenlemeler”, Kekibeç, S. 9, Ankara, ss. 35-42. 

Martenson, Jan (1992), “İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü”, 

İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve T.B.M.M. Sempozyumu,

Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 4-5/10/1991 Antalya, T.B.M.M. Kültür, 

Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, ss.155-174. 

Mckay, Ailsa (2005), The Future of Social Security Policy: Women, 

Work and a Citizens’ Basic Income, Routledge, London. 

Menaut Pereira, Antonio-Carlos (1988), “Against Positive Rights”, 

Valparaiso University Law Review, 22 (2), s.359-383. 

Meriam, Lewis (1946), Relief and Social Security, The Brookings 

Institution, Washington D.C. 

478 Yararlanılan Kaynaklar 

Metin, Banu (2012), “Yoksullukla Mücadelede Asgari Gelir Güvencesi: Türkiye’de Sosyal Yardım ve Hizmet Sisteminde Mevcut Durum Asgari 

Gelir Güvencesi İhtiyacı”, SGD, 2 (1), ss. 117-151. (Asgari Gelir Güvencesi) 

Metin, Banu ve Özaydın, Mehmet Merve (2016), Çalışma ve Refah, 2. 

Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. 

Metin, Bayram (2017), “Sağlık Hakkı”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 4(1), ss. 46-50. 

Midgley, James ve Tang, Kwong-Leung (Ed.) (2008), Social Security, 

the Economy and Development, Palgrave Macmillan, New York. 

Miller, David (1976), Social Justice, Clarendon Press, Oxford. 

Mole, Nuala ve Harby, Catharina (2006), The Right to a Fair Trial: A 

Guide to the Implementation of Article 6 of the European Convention 

on Human Rights, Human Rights Handbooks, No.3, 2nd Edition, Council 

of Europe. 

——— (2005), Adil Yargılanma Hakkı, Avrupa İnsan Hakları 

Sözlemesi’nin 6. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları Kitapçıkları, No.3, TBB Yay. No.89, Şen Matbaa, Ankara. 

Mowbray, Alastair (2007), Cases and Materials on the European 

Convention On Human Rights, Oxford University Press, New York. 

Möller, Kai (2012), The Global Model of Constitutional Rights, 

Oxford University Press, United Kingdom. 

Mudge, Stephanie Lee (2008), “The State of the Art: What’s 

Neoliberalism?” Social Economic Review, 6 (4), ss. 703-731. 

Mumcu, Ahmet ve Küzeci, Elif (2019), İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara. 

Mutlay, Faruk Barış (2014), Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi, Beta Basım Yay., İstanbul. 

Narter, Sami (2015), “Meslek Hastalığında Sorumluluklar ve Sigortasız 

Çalışanın Meslek Hastalığına Tutulması”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S. 

2, Ağustos, ss. 19-43. 

Neocleous, Mark (2014), Güvenliğin Eleştirisi, Çev. Tonguç Ok, 

Notabene Yay., Ankara. 

Yararlanılan Kaynaklar 479 

Nickel, W. James(2005), “Poverty and Rights”, The Philosophical 

Quarterly, 55(220) July, ss. 385-402. 

Nursi, Said (1996), Emirdağ Lahikası-I, Envar Neşriyat, İstanbul. 

Ocak, Ayşenur (2019), Bir Doğa ve İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı, 

On İki Levha Yay., İstanbul. 

O’Cinneide, Colm (2010), “Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı: Yeni 

Zorluklar ve Yeni Fırsatlar”, Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa İçin Yeni Bir 

Sosyal Anayasa, Olivier De Schutter (Ed.) içinde (153-169), Avrupa Konseyi, Şen Matbaa, Ankara. 

Oder, Bertil Emrah (2008), “Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Haklar Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar”, İHEB’in 

60. Yılında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunları Galatasaray Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, ss. 199-231. (Olumlu Edim) 

——— (2011), “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda (Anayasa 

Şikayeti) Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları”, Anayasa Mahkemesi’ne 

Bireysel Başvuru “Anayasa Şikayeti”, Musa Sağlam (Ed.) içinde (89-106), 

HUKAB Sempozyum Serisi 1, Ankara. 

Okur, Ali Rıza (1992), Sağlık Hakkı ve Sağlık Sigortaları, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul. 

Okur, Zeki(1993), Türkiye’de Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 

SBE Özel Hukuk, İstanbul. 

Omay, Umut (2011), Sosyal Haklar Kısa ve Eleştirel Bir Bakış, 1. 

Baskı, Beta Yay., İstanbul. 

Omay, Umut (2017), Post Homo Servus, Beta Yay., İstanbul. 

Oral, A. İlhan (2004), ““Sosyal Güvenlik Kavramının Doğuşu ve Sosyal 

Güvenlik Sistemini Gelişimi”, Sosyal Güvenlik Hukuku, Nüvit Gerek 

(Ed.), 1. Baskı içinde (1-17), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir. 

Organ, İbrahim ve Yavuz, Ersin (2017), “Sosyal Güvenlik Sistemi

Açıklarının Analizi ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi”, Aydın İktisat Fakültesi 

Dergisi, 2(1), ss.105-123. 

Orhan, Saadettin (2015a), “Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri”, İş ve Hayat, 1(1), ss. 193-210. 

(Tanzimat) 

480 Yararlanılan Kaynaklar 

——— (2015b), Sosyal Güvenliğin Efendileri, Adalet Yayınevi, 

Ankara. 

Orlu, Candoğan (2019), “Basic Income: Is it Applicable to Modern 

States?” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 76, ss. 213-237. 

Otto, Dianne (2014), “Gendering the Right to Social Security in the Era 

of Crisis Governance: The Need for Transformative Strategies” Women’s 

Rights to Social Security and Social Protection, Goldblatt Beth and 

Lamarche Lucie (Ed.) içinde (215-238), Hart Pub., London. 

Oyen, Else, (1986), “The Sociology of social security’, Editorial 

introduction”, International Sociology, 1(3), ss. 219-221. 

Ozanoğlu, Teoman vd. (1974), Açıklamalı-İçtihatlı Sosyal Sigorta 

Mevzuatı Cilt: l, Atak Matbaası, Ankara. 

Öncü Arslan, Gülay (2011), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 

Özel Yaşamın Korunması Hakkı, 1. Bası, Beta Yay., İstanbul. (Özel 

Yaşam) 

——— (2013), “Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı”, İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed. Sibel İnceoğlu, 3. Baskı içinde (301-332), Beta Yayıncılık, İstanbul. 2013 

——— (2019), Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-8, Avrupa Konseyi 

Ankara Program Ofisi Yayınları, Ankara. (Aile Yaşamı) 

Örücü, Esin (1970), “Sosyal Kamu Hizmeti”, İÜHFM, C. XXXVI, S.1-

4, ss. 212-232. 

——— (1972), Sosyal Refah Devletinde Bir Sosyal Kamu Hizmeti: 

Konut, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Konut) 

Özbek, Nadir (2002), “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet”, Toplum ve Bilim, S.92, ss. 7-33. (Osmanlı’dan Günümüze) 

——— (2006a), Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, Emeklilik Gözetim Merkezi-Tarih Vakfı, İstanbul. (Cumhuriyet Türkiyesi) 

——— (2006b), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Yardım Uygulamaları”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Haz. 

Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, 1. Baskı içinde (401-423), Phoenix 

Yayınevi, Ankara. 

Yararlanılan Kaynaklar 481 

——— (2016), Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet Siyaset, 

İktidar ve Meşruiyet 1876-1914, 6.Baskı, İletişim Yay. İstanbul. (Osmanlı 

İmparatorluğunda Sosyal Devlet) 

Özbudun, Ergun (1995), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay., Ankara. 

——— (2019), Türk Anayasa Hukuku, 19. Basım, Yetkin Yay., 

Ankara. 

Özdek, Yasemin (2013), “Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü”, Kamu 

Hukukçuları Platformu: Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi 

Sempozyumu, (Ed.)Muhammed Erdal, 19-21 Mayıs 2011 Kıbrıs, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, ss. 188-251. (Sosyal Devletin Yükselişi) 

Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, 2. 

Baskı, İTO Yay, İstanbul. 

Özel, Işık (2016), “Karşılaştırmalı Ekonomi Politik”, Karşılaştırmalı 

Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, (Der. Sabri Sayarı ve Hasret Dikici Bilgin), 4. Baskı içinde (209-235), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul. 

Özger, Yunus (2011), “Tanzimat Sonrası Osmanlı Kara Ordusunda 

Emeklilik İşlemlerine Dair Yapılan Düzenlemeler ve 1881 Tarihli Tekâüt 

Kanunnamesinin Tahlili”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, Konya, S.30, s.201-237. 

Özşuca, Şerife Türcan ve Toksöz, Gülay (2003), Sosyal Koruma 

Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler, AÜSBF Yayınları, 

Ankara. 

Öztürk, Kazım (1966), İzahlı, Gerekçeli, Anabelgeli ve Maddelere 

Göre Tasnifli Bütün Tutanakları ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

C.II, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara. 

Öztürk, Şenol (2014), “Sosyal Korumada Yeni Sosyal Risk Yaklaşımı”, 

Sosyal Siyaset Konferansları, S.66-67, ss. 43-74. (Yeni Sosyal Risk) 

Öztürk, Mehmet Utku (2016), 1961 Kurucu Meclisi, On İki Levha 

Yay., İstanbul. 

Öztürk, Gülce (2017), Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde İnsan 

Haklarının Bireysel Başvuru Usulü Yoluyla Korunması, 1.Baskı, Adalet 

Yayınevi, Ankara. 

482 Yararlanılan Kaynaklar 

Özyörük Hasan Ali, Hukuk Davaları Cilt IV, (Ed. Efrail Aydemir 

vd.), içinde (441-812), 2. Baskı, Seçkin Yay., Ankara, 2019. 

Paine, Thomas (1985), Rights of Man 1791, (İnsan Hakları), Çev. Hüseyin Sarıca, Belge Yay., İstanbul. 

Pakalın, Mehmet Zeki (1971), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü C. I-II-III, 2. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 

Palmer, Ellie (2009), “Protecting Socio-Economic Rights Through the 

European Convention on Human Rights: Trends and Developments in the 

European Court of Human Rights”, Erasmus Law Review, C. 2, S. 4, ss. 

397-425. 

Parijs, Philippe Van (1995), Real Freedom For All: What (if 

anything) Can Justify Capitalism, Oxford University Press, Oxford. 

Parijs, Philippe Van and Vanderborght, Yannick (2017), Basic Income: 

A Radical Proposal for a Free Society a Sane Economy, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachussetts London. 

Parrott, Alec L. (1992), “Social Security: Does the Wartime Dream 

Have to Become a Peacetime Nightmare”, International Labour Review, 

131(3), ss. 367-386. 

Peerzada Akbulut, Rabia İlay (2018), “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Hakların İkincilleştirilmesinin Bir Nedeni Olarak Aşamalı Sağlama Kavramı”, YBHD, Yıl 3, S.1, ss. 1-40. 

Pekin, Faruk (1985), Demokrasi, Sendika Özgürlüğü ve Sosyal Haklar, Alan Yay., İstanbul. 

Perdecioğlu, İsmail Emrah (2018), Anayasa Mahkemesi Kararlarının 

Uyumlaşma Sorunu Mülkiyet Hakkı Örneği, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Petersen, Klaus ve Petersen, Jørn Henrik (2013), “Confusion and

Divergence: Origins and Meanings of the Term ‘Welfare State’ in Germany 

and Britain, 1840-1940”, Journal of European Social Policy, 23(1), ss.37-51. 

Pillay, Anashri (2014), “Judicial Activism and the Indian Supreme 

Court: Lessons for Economic and Social Rights Adjudication”, Reasoning 

Rights Comparative Judicial Engagement, (Ed.) Liora Lazarus vd. içinde

(339-356), Hart Publishing, Oxford and Portland. 

Yararlanılan Kaynaklar 483 

Piovesan, Flavia (2008), “Impact and Challanges of Social Rights in the 

Courts”, Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International 

and Comparative Law, Langford Malcolm (Ed.) içinde (182-191), 

Cambridge University Press, New York. 

Polanyi, Karl (2017), The Great Transformation The Political and 

Economic Origins of Our Time 1944, (Büyük Dönüşüm Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri), (Çev. Ayşe Buğra), 14. Baskı, İletişim Yay., 

İstanbul. 

Polat, Gökhan (2011), Yaşlılıkta Gelir Güvencesi, Legal Yay., İstanbul. 

Pound, Roscoe(1950), “Law in the Service State: Freedom Versus 

Equality”, American Bar Association Journal, C.36, December, ss. 977-

981. 

——— (1952), “The Rise of the Service State and Its Consequences”, 

Selected Readings in Modern Economics, içinde (524-540), Schottland. 

Praduroux, Sabrina (2013), The Protection of Property Rights in 

Comparative Perspective, A Study on the Interaction between European 

Human Rights Law and Italian and French Property Law, Europa Law 

Publishing, Groningen. 

Rand, Ayn (2013), Bencilliğin Erdemi (The Virtue of Selfishness), 

Çev. Nejdet Kandemir, 4. Baskı, Plato Yayınları, İstanbul. 

Razavi, Shahra (2011), “Rethinking Care in a Development Context: 

An Introduction”, Development and Change, 42(4), ss. 873-903. 

Reynaud, Emmanuel (2007), “The Right to Social Security – Current 

Challenges in International Perspective” Social Security as a Human 

Right, Reidel Eibe (ed.) içinde (1-15), Springer. 

Reich, A. Charles (1964), “The New Property”, Yale Law Journal, 73, 

ss.733-787. 

——— (1990), “Beyond The New Property: An Ecological View of 

Due Process”, Brooklyn Law Review, 56, ss.731-745. 

Reid, Karen (2011), A Practitioner’s Guide to The European 

Convention on Human Rights, 4.Baskı, Sweet & Maxwell, London. 

484 Yararlanılan Kaynaklar 

Reidel, Eibe (2007), “The Human Right to Social Security: Some 

Challenges”, Social Security as a Human Right: Drafting a General 

Comment on Article 9 ICESCR- Some Challenges, Eibe Reidel (Ed.) 

içinde (17-28), Springer, New York. 

Riches, Graham and Maslany, George (1983), “Social Welfare and The 

New Democrats: Personal Social Service Spending in Saskatchewan 1971-

81”, Canadian Social Work Review/ Revue canadienne de service social, 

C:1, ss. 33-54. 

Rivero, Jean (1978), Les Liberte Publiques, P.U.F., Paris. 

Rivero, Jean ve Moutouh, Hugues (2003), Les libertés publiques, C.I, 

9. Baskı, PUF, Thèmis, Paris. 

Rivero, Jean ve Savatier, J. (1993), Droit du travail, PUF, Paris. 

Rodgers, Gerry vd. (2009), The International Labour Organization 

and the quest for social justice, 1919–2009, International Labour Office, 

Geneva. 

——— (2014), Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sosyal Adalet Arayışı: 1919-2009, (Çev. Beyza Selçuk), Efil Yayınevi, Ankara. (Sosyal Adalet 

Arayışı) 

Rosanvallon, Pierre (2004), Refah Devletinin Krizi, (Çev. Burcu Şahinli), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 

Ruhi, Ahmet Cemal ve Toker, Ali Gümrah (2017), Türkiye Cumhuriyeti’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku İle İlgili Bazı Çok 

Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Rüzgar, Orhan (2017), “Sigortasız Çalışmaların Tespiti Davaları ve Hak 

Düşürücü Süre”, İBD, 91(4), ss.132-162. 

Rys, Vladimir (2010), Reinventing Social Security Worlwide: Back 

to Essentials, Policy Press, Great Britain. 

Sabuncu, Yavuz ve Arnwine, Selin Esen, (2004), “Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli Türkiye’de Bireysel Başvuru Yolu”, Anayasa Yargısı 

21, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, ss. 229-242. 

Sachs, Albie (2000), “Social and Economic Rights: Can They Be Made 

Justiciable?”, Southern Methodist University Law Review, 53(4), ss.1381-

1391. 

Yararlanılan Kaynaklar 485 

Sağlam, Fazıl (2008), “Sosyal Devlet İlkesi ve Duyarsızlaşma”, Devrim 

Ulucan’a Armağan içinde (753-771), Legal Yay., İstanbul. 

Salihpaşaoğlu, Yaşar (2018), Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadelesi: Avrupa Örneği, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. 

Sallan Gül, Songül (2000), “Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi DilTarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40 (3-4), ss. 51-66. (Yeni Sağ). 

——— (2006), Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa! Yeni Liberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Refah Devleti, 2. Baskı, Ebabil 

Yay, Ankara. 

Saraç, Coşkun (2010), “Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti”, Osman 

Güven Çankaya’ya Armağan, Kamu-İş, Ankara, ss. 451-488. 

Saraç, Hakan (2021), “Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası”, 

Sosyal Güvenliğe Giriş, Akademisyen Yay., Ankara, ss.117-138. 

Sarıkaya, Saffet (1999), “Osmanlı Devleti’nin İlk Asırlarında Toplumun 

Dini Yapısına Ahilik Açısından Bir Bakış Denemesi”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6,, ss.49-67. 

Savaş Kutsal, F. Burcu ve Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz (2021), “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Covid-19 Pandemisinin Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri”, Covid-19 Küresel Salgının Hukuktaki Yansımaları, 

1.Baskı, Yetkin Yay., Ankara, ss. 249-305. 

Savaş Kutsal, F. Burcu / Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz / Kayırgan, Hasan (2021) “Covid-19 Pandemisi Döneminde Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma 

Uygulamaları”, Covid-19 Küre-sel Salgının Hukuktaki Yansımaları, 1.Baskı, 

Yetkin Yay., Ankara, s. 307-393. 

Savcı, Bahri (1980), Yaşam Hakkı ve Boyutları, AÜSBF Yay., Ankara. 

Saymen, Ferit H.(1952), “Türkiye’de Sosyal Sigortaların Gelişme Hareketleri ve Yeni Temayülleri”, İÜHFM, 18 (3-4), ss.1065-1095. 

——— (1954), “Yakın ve Orta Doğu Memleketlerinde İçtimaî Güvenlik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 19 (3-4), ss.918-

946. 

Schabas, William A. (2015), The European Convention of Human 

Rights: A Commnetary, Oxford University Press, United Kingdom. 

486 Yararlanılan Kaynaklar 

Scheinin, Martin (2001), “Economic and Social Rights As Legal 

Rights”, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, (Ed. Eide 

Asbjørn vd.), Second Revised Edition, içinde (29-54), Martinus Nijhoff 

Publishers, London. 

Schoukens, Paul (2008), “The Right to Access Health Care: Health Care 

according to International and European Social Security Law Instruments”, 

International Health Law, Solidarity and Justice in Health Care, (Ed.) 

A.P. den Exter, içinde (17-48), Maklu Publishers, Apeldoorn Antwerpen. 

Seçkinler Bingöl, Ezgi (2020), “Kovid-19 Pandemisi Sonrası Evrensel 

Temel Gelir Tartışması: Zamanı Geldi Mi?”, TESEV Değerlendirme Notu, 

2020/5. https://www.tesev.org.tr/tr/research/evrensel-temel-gelir-kovid-19/ 

(02.11.2021) 

Selçuk, Metin (2014), “Lizbon Sonrası Avrupa Birliği’nin Yenilenen 

Temel Haklar Sorunsalı”, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 22(1), ss.121-147. 

Selvi, Mehmet (2014), Uluslararası Kuruluşların Türkiye’de Sosyal 

Güvenlik Mevzuatının Oluşumuna Etkileri, Legal Yay., İstanbul.. 

Sepúlveda, Magdalena (2008), “Colombia: The Constitutional Court’s 

Role in Addressing Social Injustice”, ed. Langford Malcolm, Social Rights 

Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative

Law, Langford Malcolm (Ed.) içinde (144-162), Cambridge University 

Press, New York. 

Servais, Jean Michel (1990), “Avrupa Sosyal Şartı ve ILO Normları: 

Bazı Düşünceler”, (Çev. Samim Ünan), İÜHFM, 53(1-4), ss. 285-299. 

Sever, Dilşad Çiğdem (2014), “Yargı Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, 

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd. (Ed.) içinde (469-493), TODAİE, Ankara. 

——— (2021), “Sağlık Hakkının Tanımlanması ve Mahkemelerce Kullanılması”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Özge Yücel ve Gürkan Sert (Ed.) içinde (77-106), 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 

İstanbul. (Sağlık Hakkının Tanımlanması) 

Seyyar, Ali (2005), Sosyal Güvenlik Terimleri, 1. Baskı, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul. 

Shue, Henry (1996), Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. 

Foreign Policy, 2nd Edition, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey. 

Yararlanılan Kaynaklar 487 

Sjöholm, Maria (2018), Gender-Sensitive Norm Interpretation by 

Regional Human Rights Law Systems, Brill Nijhoff, Leiden/Boston. 

Soydemir, Suat (2014), “Küreselleşme Ekseninde Sosyal Risklerin Kurumsallaşması”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 6(2), ss. 44-63. 

Soysal, Mümtaz (1997), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 11. Baskı, 

Gerçek Yayınevi, İstanbul. 

——— (2011), Anayasaya Giriş, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 

Söylemez, Hilal (2019), Sosyal Güvenlik Hukukunda Denetim Usulleri ve Uygulama Sorunları, Legal Yay., İstanbul. 

Sözer, Ali Nazım (1991), Sosyal Sigorta İlişkisi, İzmir. 

——— (1998), Türkiye’de Sosyal Hukuk, 2. Baskı, Fakülteler 

Kitabevi Barış Yay., İzmir. 

——— (2005), Karar Değerlendirme 2003, Ankara. 

——— (2017), Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, 3. Baskı, Beta Yay., 

İstanbul. 

Ssenyonjo, Manisuli (2009), Economic, Social and Cultural Rights in 

International Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon. 

Standing, Guy (1999), Global Labour Flexibility: Seeking 

Distributive Justice, Basingstoke, Macmillan. 

——— (2017), Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf, (Çev. Ergin Bulut), 4. 

Baskı, İletişim Yay., İstanbul. 

——— (2020), Temel Gelir, Çev. Çeren Demirdöğdü, 1.Baskı, Tellekt 

Yay., İstanbul. (Temel Gelir) 

Sunstein, Cass R. (1993), “Against Positive Rights”, East European 

Constitutional Review, C.2, ss.35-38. 

Supiot, Alain (2012), The Spirit of Philadelphia: Social Justice vs. 

the Total Market, Verso Books, New York. 

Sur, Melda (1995), İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları, DEÜ 

Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yay., İzmir. 

Sümer, Halûk Hâdi (2021), Sosyal Güvenlik Hukuku, 2. Baskı, Seçkin 

Yay., Ankara. 

488 Yararlanılan Kaynaklar 

Şahin, Adil (2010), “Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunda Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar Bağlamında Sağlık Hakkının Kapsamı Üzerine 

Bir İnceleme”, AÜHFD, 59(4), ss.711-766. 

Şahin Uysal, Özge (2014), Kamu Ekonomisi Perspektifinden Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Seçkin Yay., Ankara. 

Şakar, Müjdat (2017), Sosyal Sigortalar Uygulaması, 12. Baskı, Beta 

Yay., İstanbul. 

Şaylan, Gencay (2003), Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 

Şeker Mehmet (1987), İslâmda Sosyal Dayanışma Müesseseleri, DİB 

Yay., Ankara. 

Şen, Murat (2002), “Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar, Vakıflar”, Çimento İşveren, 16(6), Kasım, ss.18-40. 

——— (2013), “ İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı”, MÜHFD, 

C.II, S.2, ss.13-37. 

Şenkal, Abdulkadir (2011), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, 

Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul. (Sosyal Politika) 

——— (2018), Küresel Sosyal Politika, Umuttepe Yay., Kocaeli. 

Şenkal, Abdulkadir ve Yaşar, Bülbül (2007), “Kalkınma İktisadı ve 

Sosyal Yapılar’ Piyasa ve Sosyal Yapıların Çözünürlüğü”, Çalışma ve Toplum, S.15, ss. 91-116. 

Şenocak, Hasan (2009), “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 56, ss. 409-468. 

Şimşek, A. Aslı (2015), Sosyal Devlet İlkesi ve Hukukî Değeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku (Genel 

Kamu Hukuku) ABD, Ankara. (Sosyal Devlet İlkesi) 

——— (2019), “Kadının Sosyal İnsan Hakları ve Refah Devleti: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Değerlendirme”, Hukuk ve Toplumsal 

Cinsiyet Çalışmaları, Ed. Gülriz Uygur ve Nadire Özdemir, 2. Baskı, içinde

(115-160), Seçkin Yay., Ankara. (Toplumsal Cinsiyet) 

Şimşek, Oğuz (1999), Anayasa Hukukunda İnsan Onuru Kavramı 

ve Korunması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

SBE, Kamu Hukuku ABD, İzmir. (İnsan Onuru) 

Yararlanılan Kaynaklar 489 

Şimşek, Suat (2011), Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları, Ankara. (Mülkiyet Hakkı) 

Şirin, Tolga(2010), “Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri”, MÜHF-HAD, 

16(3-4), ss. 85-168. (Suyun İnsan Hakkı) 

——— (2014), “Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin? Sosyal 

İnsan Haklarının Anayasa Şikâyeti Yoluyla Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VI Bildiriler, 

13-14 Kasım 2014 Eskişehir, Petrol-İş Yay., İstanbul, ss. 341-366. (Dava 

Edilebilirlik) 

Şiriner Önver, Makbule vd. (2014), “Sosyal Hak mı? Sosyal Yardım 

mı?”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, (Ed.) Kıvılcım 

Akkoyunlu Ertan vd. içinde (169-191), TODAİE, Ankara. 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2006), Kayıt dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi, Ankara. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2018), On Birinci Kalkınma Planı (2019-

2023): Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 

Talas Cahit (1955), “Sosyal Güvenlik Meselemiz”, Sosyal Siyaset 

Konferansları Dergisi, S.7, ss. 84-99. 

——— (1982), “Sosyal Haklar ve Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Evrimi”, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, C. 3-4, 1981-1982, Ankara, ss. 

38-75. (Sosyal Hakların Evrimi) 

——— (1990), “Yaşam Hakkı ve Toplumsal Haklar”, İnsan Hakları 

Yıllığı, C.12, TODAİE, Ankara, ss.83-90. 

——— (1991), “Çalışma Hakkı ve Türkiye’deki Durum”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, 46(1), ss. 407-421. 

——— (1992), Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi 

Yayınevi, Ankara. 

——— (1983), Sosyal Ekonomi, 6. Bası, Sevinç Matbaası, Ankara. 

Tanör, Bülent (1978), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, 1. Basım, 

May Yayınları, İstanbul. (Sosyal Haklar) 

——— (2019), İki Anayasa 1961-1982, 5. Baskıdan Tıpkı Basım, On 

İki Levha Yay., İstanbul. 

490 Yararlanılan Kaynaklar 

Tartanoğlu, Şafak (2015), “Sosyal Dışlanma”, Sosyal Politika, Aysen 

Tokol ve Yusuf Alper (Ed.), 6. Baskı içinde (284-296), Dora Yay., Bursa. 

Taşçı, Faruk (2013), “Understanding Minimum Income Support 

through Minimum Wage”, Turkish Journal of Business Ethics, 6(1), 

ss.153-177. 

——— (2017a), Sosyal Politika Ahlakı, Kaknüs Yayınları, İstanbul. 

——— (2017b), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm Zihniyet, 

Aktörler, Uygulamalar, Seta Yayınları, İstanbul. (Dönüşüm Zihniyet) 

Taşğın Şahin, Neşe (2017), Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler Değişen Anlayışlar: Refah Devletinden Hayırseverliğe Yoksulluktan Sosyal Dışlanmaya, Nika Yayınevi, Ankara. 

Tawney, R.H. (1964), Equality (With a New Introduction by M. 

Titmuss Richard), Unwin Books, London. 

Temiz, Özgür (2014), “Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık 

Hakkı”, AÜSBF Dergisi, 69(1), ss. 165-188. 

Tezcan, Durmuş vd. (2019), İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Thouvenin, Jean-Marc ve TrebIlcock, Anne (Ed.), (2013), Le Droit 

International Social: Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 

Brussels, Bruylant. 

Timmins, Nicholas (2017), The Five Giants A Biography of the 

Welfare State, Third Edition, William Collins, London. 

Tiryaki, Refik (2008), Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Yetkin 

Yay., Ankara. 

Toebes, Brigit (2006), “The Right to Health and the Privatization of 

National Health Systems: A Case Study of the Netherlands”, Health and 

Human Rights, 9(1), ss.102-127. 

Tokol, Aysen (2000), Sosyal Politika, Vipaş Yay., Bursa. 

——— (2017), Uluslararası Sosyal Politika, 3. Baskı, Dora Basım 

Yay., Bursa. 

——— (2019), “Sosyal Politikanın Tarafları”, Sosyal Politika, Ed. Aysen Tokol ve Yusuf Alper, içinde (71-94), 10. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa. 

Yararlanılan Kaynaklar 491 

Tooze, Jennifer (2003), “Social Security and Social Asistance”,

Economic and Social Rights Under the EU Charter of Fundamental 

Rights: A Legal Persfective, Tamara K. Harvey ve Jeff Kenner (Ed.) içinde

(161-192),, Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon. 

Topçuoğlu, Metin ve Öztürk, Mustafa (2009), “Özel Sigorta Girişiminin 

Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1(1), ss. 1-16. 

Tuaç, Pelin (2016), Uluslararası Belgeler Işığında Sosyal Güvenlik 

Hakkı: Türk Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir. 

Tucak, Ivana (2018), “Hohfeld’s Analytical Scheme and Constitutional 

Economic and Social Rights”, Modern Legal Interpretation: Legalism or 

Beyond, Marko Novak ve Vojko Strahovnik (Ed.) içinde (160-192), 

Cambridge Scholar Pub., Newcastle upon Tyne, 2018. 

Tugay, Mustafa (2021), Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Sosyal Sigorta ve Tazminat Haklarına Etkisi, 1. Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

Tunaya, Tarık Zafer (1975), Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 

3.Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Siyasi Müesseseler) 

——— (1982a), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 5. Bası, 

Araştırma, Eğitim ve Ekin Yay., İstanbul, 1982. (Siyasal Kurumlar) 

——— (1982b), Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar 

ve Ödevler (Uluslararası Seminer) 5-6-7 Şubat 1982 İstanbul AKM, 

İİTİA, Ekonomi Fakültesi Yay., İstanbul. (Çağdaş Anayasalarda) 

Tuncay, A. Can (1982), Sosyal Güvenlik Dersleri, Ekin Yay., İstanbul. 

——— (2000), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 9. Bası, Beta Yay., 

İstanbul. 

Tuncay, A. Can (2014), “İslam’da Sosyal Güvenlik”, MÜHFHAD, 

Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 20(1), ss. 851-874. 

Tuncay, A. Can ve Ekmekçi Ömer (2013), Sosyal Güvenlik Hukuku 

Dersleri, 16. Bası, Beta Yay., İstanbul. (16. Bası) 

——— (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 17. Bası, Beta 

Yay., İstanbul. 

492 Yararlanılan Kaynaklar 

Tunç, Mehmet (2007), Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Geliştirilen 

Stratejiler Uygulanan Politikalar ve Gelişmiş Ülke Örnekleri, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Tunçomağ, Kenan (1975), Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, Sermet Matbaası, İstanbul. (Sosyal Güvenlik Kavramı) 

Turan, Ercan (2004), “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Kamu-İş Dergisi, 7(3), 

ss. 1-20. 

Türk Dil Kurumu (2011), Büyük Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Türk Dil 

Kurumu Yayınları, Ankara. 

Türkbay Ayhan, Rezzan ve Polat, Ferihan (2011), “Neoliberalizmde 

Özgürlük Paradoksu ve Sosyal Haklar” Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, S.8, ss. 81-97. 

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB), (1994), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2. Baskı, TOBB Yayınları No:264, Ankara. 

Türkoğlu, İrfan,(2013), “Sosyal Devlet Bağlamında Türkiye’de Sosyal 

Yardım ve Sosyal Güvenlik”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of 

Academic Inquiries), 8(3), ss. 275-305. 

Uğur, Suat vd. (2014), “Türkiye’de Kayıt dışı İstihdamın Etkilerinin 

Ekonometrik Bir Perspektiften Değerlendirilmesi (2005-2013)” Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), ss. 57-75. 

Ulusoy, Ülkü Halatçı (2011), “Sosyal Hakların Korunmasında Birleşmiş Milletler’in Rolü”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü, 25-26 Ekim 2011, Petrol-İş Yayın No:116, İstanbul. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR), (2007), 

Vatansız Kişilerin Korunmasına İlişkin El Kitabı, Cenevre 2014. 

Uşan, Fatih (2009), Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Seçkin Yay., Ankara. 

Uygun, Oktay (2000), “İnsan Hakları Kuramı”, İnsan Hakları, Cogito, 

Yapı Kredi Yay., İstanbul, ss.13-44. 

——— (2013), “Küreselleşme ve Devletin Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi”, Kamu Hukuku İncelemeleri, 2. Baskı içinde

(237-276), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 493 

Uz, Abdullah ve Yüksel, Metin (2011), “Normatif İçeriği ve Devletlerin 

Bu Alandaki Yükümlülüğü Bakımından Yeterli Yaşam Standardı Hakkı”, 

Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38, 10-15 

Eylül 2007, Bildiri Kitabı, Çevre, Kentleşme Sorunları ve Çözümleri, 

Cilt II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, ss. 

873-895. 

Ümit, Ceyda (2013), Avrupa Birliği Hukukunda Üçüncü Ülke Vatandaşları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Ünal, Canan (2012), Özürlülerin Sosyal Güvenlik Hakları, Beta Yay., 

İstanbul. 

Üzeltürk Tahmazoğlu, Sultan (2012), Anayasa Hukuku Açısından 

Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla), Legal Yayıncılık, İstanbul. 

Valticos, Nicolas (1979), International Labour Law, Kluwer, 

Deventer The Netherlands. (Labour Law) 

——— (1983), Droit International du Travail-Tome 8, Deuxieme 

edition, Dalloz, Paris. (Droit International) 

Waal, Johan de (2004), “Constitutional Law”, Introduction the Law of 

South Africa, C.G. van der Merwe ve Jacques E. du Plessis (Ed.), içinde

(55-106), Kluwer Law International, The Hague. 

Williamson, John B. ve Pampel, Fred C. (1998)”Does the Privatization 

of Social security Make Sense for Developing Nations?” International 

Social Security Review, 51(4), ss. 3–31. 

Wollman, Hellmut (2016), Comparative Study of Public and Social 

Services Provision: Definitions, Concepts and Methodologies, Public and 

Social Services In Europe: From Public and Municipal to Private Sector 

Provision, Hellmut Wollman vd. (Ed.), Macmillan Pub., IIAS, London. 

Yalçın, Sabahat (1960), “İngiltere’deki Sosyal Emniyet Sisteminin Nüvesi”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 9-10-11, s. 217-225. 

Yaman, Ömer Miraç ve Acar, Mevlüt (2015), Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık-Bibliyografik Bir Değerlendirme (1950-2013), 

Açılım Kitap, İstanbul. 

Yayla, Atilla (2000), Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal Teorisi, 2. 

Baskı, Liberte Yayınları, Ankara. 

Yayla, Yıldızhan (2009), İdare Hukuku, Beta, İstanbul. 

494 Yararlanılan Kaynaklar 

Yazgan, Turan (1969), Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi, İktisadi 

Araştırmalar Vakfı, İstanbul.. 

——— (1975), Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik, Fatih 

Gençlik Vakfı Matbaası, İstanbul. (Gelir Dağılımı) 

——— (1977a), Görüşler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul. 

——— (1977b), Sosyal Sigorta,, İÜ İktisat Fakültesi Yay., İstanbul. 

(Sigorta) 

——— (1981), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meselerleri, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul. (Meseleler) 

——— (1987), Sosyal Güvenlik Açısından Zekât, 3. Baskı, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul. (Zekât) 

——— (1992), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1. Baskı, İstanbul. (İktisatçılar)

——— (2011), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, 2. 

Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul. 

Yazıcı, Bedi İ. (1943), “İçtimaî Emniyet”, İşletme Ekonomisi ve Organizasyonu Mecmuası, (1), ss. 33-34. 

Yenihan, Bora (2017), “ Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Yönetim 

Bilimleri Dergisi, 15(30), ss. 177-196. 

Yıldırım, Engin (2014), “Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği/Edilemezliği ve Anayasa Mahkemeleri: Türk Bakış Açısı” (Genişletilmiş 

Özet), Anayasa Yargısı, S.31, ss. 153-159. 

Yıldırım, Turan (2001), “Kamu Hizmeti ve Kâr Amacı”, HukukEkonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ali 

Ulusoy (Ed.), içinde (36-45), Liberte Yay., Ankara. 

Yıldırım, Buğra ve Şahin, Fatih (2019), “Esping-Andersen’in Refah 

Devleti Sınıflandırması ve Makro Sosyal Hizmet Uygulamaları Temelinde 

Türkiye’nin Konumu”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 

11(18), Haziran, ss. 2525-2554. 

Yıldız, Hasan (2017), Çalışma Hayatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile 

İlgili ILO Sözleşmeleri, Aristo Yayınevi, İstanbul. 

Yararlanılan Kaynaklar 495 

Yıldız, Gaye Burcu (2021), “COVID-19 Pandemisinin İş Hukukuna 

Mevcut ve Olası Etkileri”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 45, ss.128-143. 

Yılmaz, Binhan Elif (2014), Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Derin Yayınları, İstanbul. 

Yılmaz, Ejder (2005), Hukuk Sözlüğü, 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara. 

Yılmaz Halil (2016), “Yargıtay Kararları Işığında Sigortalı Hizmetlerinin Tespiti Davalarında Süre”, Çimento İşveren, 30(2), Mart, ss. 9-23. 

Yılmaz, Halit (2011), Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kısıtlanması ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 

İstanbul. (Sağlık Hizmetleri) 

Yılmazoğlu, Yunus Emre (2019.), Bireysel Başvuru Rehberi, 1.Baskı, 

Adalet Yayınevi, Ankara. 

Yokuş, Sevtap (2017), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejimi Pratiği ve Anayasa Şikayeti, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Yolcu, Serkan (2018), Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Young, Katherina G. (2012), Constituting Economic and Social 

Rights, 1st Edition, Oxford University Press, United Kingdom. 

Yurttaş, H. Murat (2018), “Sınıfın Çekilmesi, Sosyal Devletin Çöküşü”, 

Hukuk Defterleri, S. 11, Ocak-Şubat, ss. 40-43. 

Yücel, Merve (2016), “Hizmet Tespit Davasının Yargılama Usulü Genel Bilgiler”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2 

Sayı:3, ss. 75-111. 

Yücel Bodur, Mehtap (2021), Türk ve Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukukunda Ölüm Sigortası, Seçkin Yay., Ankara. 

Zeybek Cebeci, Ebru (2019), “Türk İdare Hukukunda Kamu Hizmetlerinin Belirlenmesinde Objektivist ve Subjektivist Yaklaşımlar”,

MÜHFHAD, 25(1), Haziran, ss. 86-96. 

Zinzombe, Shamiso (2015), “Harnessing the Human Rights 

Reasnonableness Principle for Access to Medicine”, Groningen Journal of 

International Law, 3(2), ss.1-16. 

496 Yararlanılan Kaynaklar 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu, Başbakanlık DPT, Yayın No: DPT: 

2274-ÖİK: 391, Ankara, 1991. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.