Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İsmet MAZLUM
ISBN: 9786050505047
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmet MAZLUM
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

UH356

Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

Dr. İsmet MAZLUM

2019/11 1. Baskı, 322 Sayfa

ISBN 978-605-05-0404-7

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

KISALTMALAR17

GİRİŞ21

BİRİNCİ BÖLÜM
ASLÎ MÜDAHALEYE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

§ 1.ASLÎ MÜDAHALENİN TANIMI, AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ VE HAKKINDAKİ SİSTEMLER25

A. Aslî Müdahalenin Tanımı25

B. Aslî Müdahalenin Amacı30

I.Gerçeğe Ulaşmayı Sağlama30

II.Çelişkili Kararlar Verilmesinin Önüne Geçme31

III.Muvazaalı Davranışlara Engel Olma34

IV.Usûl Ekonomisinin Gerçekleşmesine Katkı Sağlama35

C.Aslî Müdahalenin Hukukî Niteliği36

I.Usûl Hukuku Kurumu Olduğu Görüşü36

II.Maddî Hukuk Kurumu Olduğu Görüşü38

III.Değerlendirme39

D.Aslî Müdahale Hakkındaki Sistemler40

I.Tek Dava Sistemi41

II.İki Dava Sistemi42

1. Aslî Müdahale Davasında İlk Davanın Davacısının Dava Arkadaşı Fer’î Müdahil Olarak Yer Aldığı Sistem43

2. Aslî Müdahale Davasında İlk Yargılamanın Taraflarının Birlikte Davalı Olarak Yer Alacağını Kabul Eden Sistem45

§ 2.ASLÎ MÜDAHALENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
YABANCI HUKUK DÜZENLERİNDEKİ DURUMU48

A.Roma Hukuku’nda Aslî Müdahale48

B.Alman Hukuku’nda Aslî Müdahale50

C.Fransız Hukuku’nda Aslî Müdahale52

I.Üçüncü Kişinin İtirazı52

II.Müdahale57

D. İsviçre Hukuku’nda Aslî Müdahale58

E.Avusturya Hukuku’nda Aslî Müdahale60

F.Türk Hukuku’nda Aslî Müdahale61

I.1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu
 Öncesindeki Durum61

II.1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu
 Dönemindeki Durum63

1.Genel Olarak63

2.Medenî Usûl Kanunu Tasarılarındaki Düzenlemeler67

III.6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Döneminde
 Aslî Müdahale71

§ 3.ASLÎ MÜDAHALENİN MEDENİ USÛL HUKUKU İLKELERİYLE OLAN İLİŞKİSİ73

A.Tasarruf İlkesi ile İlişkisi74

B.Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet İlkesi ile İlişkisi76

C.Doğrudan Doğruyalık İlkesi ile İlişkisi79

D.Adîl Yargılanma Hakkı ile İlişkisi81

E.Usûl Ekonomisi İlkesi ile İlişkisi83

§ 4. ASLÎ MÜDAHALENİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI87

A. Fer’î Müdahale İle Karşılaştırılması87

I. Alman Hukuku’nda Fer’î Müdahale87

1. Basit Fer’î Müdahale89

2. Dava Arkadaşı Şeklinde Fer’î Müdahale90

II. İsviçre Hukuku’nda Fer’î Müdahale91

III. Avusturya Hukuku’nda Fer’î Müdahale93

IV. Türk Hukuku’nda Fer’î Müdahale94

V. Aslî Müdahale ve Fer’î Müdahale Arasındaki Farklar98

B. Davanın İhbarı İle Karşılaştırılması99

C. Üçüncü Kişinin Mahkemeye Davet Edilmesi ile Karşılaştırılması101

D. Karşı Dava ile Karşılaştırılması109

E.  Cumhuriyet Savcısının Taraf Olduğu ya da
Taraf Olarak Yer Aldığı Hukuk Davalarındaki Konumu ile Karşılaştırılması117

İKİNCİ BÖLÜM
ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ ŞARTLARI, AÇILMASI, İNCELENMESİ, ASLÎ MÜDAHALE DAVASI SONUCUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR, BU KARARLARA KARŞI GİDİLEBİLECEK OLAN KANUN YOLLARI VE MÜDAHALE DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN ETKİLERİ

§ 5.ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ ŞARTLARI123

A. AÇILMIŞ VE HÂLEN GÖRÜLMEKTE OLAN
BİR DAVA VEYA YARGILAMASI SÜRDÜRÜLEN
BİR ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİNİN VARLIĞI124

I. Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olan Bir Davanın
 Varlığı124

II. Yargılaması Sürdürülen Çekişmesiz Yargı İşinin
 Varlığı130

B. ASLÎ MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNACAK KİŞİNİN İLK DAVANIN TARAFLARINDAN BİRİ YA DA YARGILAMASI DEVAM EDEN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİNİN  İLGİLİSİ KONUMUNDA BULUNMAMASI136

I.Çekişmeli Yargıda Taraf Kavramı ve Bu Çerçevede
 Aslî Müdahale136

II.Çekişmesiz Yargıda İlgili Kavramı ve Bu Çerçevede
 Aslî Müdahale140

C. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İLK YARGILAMANIN KONUSU ÜZERİNDE HAK İDDİASINDA BULUNMUŞ
OLMASI142

I.Genel Olarak Yargılamanın Konusu142

II.Aslî Müdahale Bağlamında Yargılamanın Konusunu
 Oluşturan Şey veya Hak Kavramı148

1. Aslî Müdahale Bağlamında Yargılamanın Konusunu Oluşturan Şey Kavramı148

2. Aslî Müdahale Bağlamında Yargılamanın Konusunu Oluşturan Hak Kavramı150

a. Genel Olarak Hak Kavramı150

b. Aslî Müdahale Talebinde Bulunacak Olan Üçüncü Kişinin Üstün Hak İddiasında Bulunması154

III.Aslî Müdahale Davası ile İlk Yargılamanın Konusunu
 Oluşturan Hak veya Şeyin Aynı Olması158

D. ASLÎ MÜDAHİLİN HUKUKÎ YARARININ
BULUNMASI161

I-Genel Olarak Hukuki Yarar161

II-Aslî Müdahale Davasında Dava Şartı Olarak
 Hukukî Yarar164

E. ASLÎ MÜDAHALE  İRADESİNİN AYRI BİR DAVA AÇILMAK SURETİYLE AÇIKLANMASI ZORUNLULUĞU167

§ 6. ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ AÇILACAĞI MAHKEME, DAVANIN AÇILMA SÜRESİ VE TARAFLARI170

A. Aslî Müdahale Davasının Açılacağı Mahkeme170

I. Görevli Mahkeme170

II. Yetkili Mahkeme174

B. Aslî Müdahale Davasının Açılabileceği Zaman Kesiti176

C. Aslî Müdahale Davasının Tarafları181

I.Davacı181

II. Davalı184

1. Genel Olarak184

2. Yabancı Hukuk Düzenlerinde Aslî Müdahalede Davalıların Durumu186

3. Türk Hukuku Bakımından Aslî Müdahalede Davalıların Durumu188

§ 7.ASLÎ MÜDAHİLİN MÜDAHALE DAVASINDAKİ
HUKUKİ DURUMU, ASLÎ MÜDAHALE DAVASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN İNCELEME VE
ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ ASIL YARGILAMAYLA
İLİŞKİSİ192

A. Aslî Müdahilin Müdahale Davasındaki Hukukî Durumu192

I.Genel Olarak192

II. Özel Bazı Durumlar195

1. Aslî Müdahale Davasında Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Yapılması195

2. Aslî Müdahale Davasında Davanın Geri Alınması, Taraf Değişikliği ve Dava Konusunun Devri197

B.Aslî Müdahale Davasında Gerçekleştirilecek Olan
İnceleme200

C.Aslî Müdahale Davasının Asıl Yargılamayla İlişkisi204

I.Yabancı Hukuk Bakımından Aslî Müdahale Davasının
 İlk Yargılama ile İlişkisi204

II.Aslî Müdahale Davasının İlk Yargılama ile
 Birlikte Yürütülmesi209

§ 8. ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR, BU KARARLARA KARŞI GİDİLEBİLECEK OLAN KANUN YOLLARI VE MÜDAHALE DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN ETKİLERİ218

A.ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR218

I.Aslî Müdahale Davasının Kabulü Kararı218

II.Aslî Müdahale Davasının Reddi Kararı219

B.ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLARA KARŞI GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI222

I.Genel Olarak222

II.İstinaf Kanun Yolu224

III. Temyiz Kanun Yolu225

C. KESİN HÜKMÜN ETKİSİ VE ASLÎ MÜDAHALE KURUMU İLE İLİŞKİSİ226

I. Kesin Hüküm Kavramı ve Taraflara Etkisi226

II. Kesin Hükmün Üçüncü Kişiye Etkisi228

III.Aslî Müdahale Açısından Kesin Hükmün Etkisine İlişkin
 Değerlendirme232

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAZI MÜNFERİT KANUNÎ DÜZENLEMELERDE
YER ALAN HÜKÜMLER İLE TAHKİM YARGILAMASI VE
ARABULUCULUK FAALİYETİNDE ASLÎ MÜDAHALE
KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 9. MÜNFERİT KANUNÎ DÜZENLEMELERDE YER ALAN HÜKÜMLERİN ASLÎ MÜDAHALE KURUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ237

A. İcra ve İflâs Kanunu Bağlamında Aslî Müdahale237

I. İcra Takipleri Açısından Aslî Müdahale237

II. İcra ve İflâs Kanunu’nun 158/I ve 173/II Maddelerindeki
 Düzenlemelerin Aslî Müdahale Açısından
 Değerlendirilmesi243

III.İcra ve İflâs Kanunu’nun 178’inci Maddesindeki
 Düzenlemenin Aslî Müdahale Açısından
 Değerlendirilmesi245

B. Kadastro Kanunu’nun 26/D Maddesindeki Düzenlemenin
Aslî Müdahale Açısından Değerlendirilmesi250

C. Türk Medenî Kanunu’nun 713’üncü Maddesindeki Düzenlemenin Aslî Müdahale Açısından
Değerlendirilmesi253

D. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Nüfus Müdürlüklerinin Yargılamaya Müdahalesi257

E. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Açısından Aslî Müdahale Kurumunun Değerlendirilmesi262

§ 10. TAHKİM YARGILAMASINDA ASLÎ MÜDAHALE KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ265

A.Genel Olarak265

B. Yabancı Hukuk Düzenlerinde Tahkim Yargılamasında
Aslî Müdahale268

I. İsviçre Hukuku’nda Tahkim Yargılamasında
 Aslî Müdahale268

II.Alman Hukuku’nda Tahkim Yargılamasında
 Aslî Müdahale270

C. Türk Hukuku’nda Tahkim Yargılamasında
Aslî Müdahale270

§ 11. ARABULUCULUK FAALİYETİNDE ASLÎ MÜDAHALE KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ273

SONUÇ281

BİBLİYOGRAFYA291

“Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdâhale” adlı bu doktora çalışması, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Süha TANRIVER, Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU, Prof. Dr. Cemal OĞUZ, Doç. Dr. Kudret ASLAN ve Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Öncelikle bu süreçte yardım ve ilgilerini benden esirgemeyen gerek tez konumun belirlenmesinde gerek tezin yazımı sürecinde karşılaştığım sorunların çözümünde destek olan, asistanı olma ayrıcalığını yaşayarak birlikte çalışma imkânı bulduğum, eleştiri ve görüşleriyle akademik bir bakış açısı kazanmama katkıda bulunan, her zaman desteğini gördüğüm Değerli Hocam Prof. Dr. Süha TANRIVER’e sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.

Tez yazım sürecinde görüşleriyle tezimin gelişmesine katkı sağlayan desteğini gördüğüm Değerli Hocam Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU’na teşekkürlerimi sunmak isterim.

Yaptığı eleştiri ve görüşleriyle tezimin gelişmesine katkıda bulunan Değerli Hocam Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA’ya teşekkürlerimi sunarım.

Tez jürimde yer alan ve yaptığı eleştiri ve görüşleriyle tezimin gelişmesine katkı sağlayan desteğini gördüğüm Değerli Hocam Doç. Dr. Kudret ASLAN’a teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bu tezin bir kısmının yazımı TÜBİTAK’tan alınan burs sayesinde Berlin Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Humboldt Üniversitesi’nde rahat bir çalışma ortamı sağlayan, ilgi ve desteğini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Christoph G. PAULUS’a burada teşekkür etmek isterim.

Çalışmanın tamamlanması aşamasında tezi okuyarak katkı sağlayan her zaman desteklerini gördüğüm arkadaşlarım Av. Uraz BULUT ve Ar. Gör. Fikret Sami TİYEK’e teşekkür ederim.

Çalışmanın zorluklarını benimle paylaşan tüm aile fertlerime;  babam Adnan MAZLUM ve annem Şermin MAZLUM’a, ablam Ayça SABUNCUOĞLU’na ve sevgili eşim Nagihan MAZLUM’a gösterdikleri sabır, anlayış ve fedakârlıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır.

Son olarak bu çalışmanın basımını üstlenen ve titiz bir çalışma ile basımı gerçekleştiren başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Kitapevi çalışanlarına teşekkür ederim.

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet MAZLUM

Ankara, 2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.