Medeni Usul Hukukunda İhtiyari Dava Arkadaşlığı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Faruk SAÇAR
ISBN: 9786050512489
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Faruk SAÇAR
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 336

Ömer Faruk SANCAR

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................13

GİRİŞ ...........................................................................................................17

I. Konunun Takdimi ve Önemi ...................................................17

II. Konunun Sınırlandırılması ve Çalışma Planı...........................20

BİRİNCİ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINA İLİŞKİN

GENEL BİLGİLER

§ 1. (İHTİYARİ) DAVA ARKADAŞLIĞI VE AMAÇLARI..................23

I. Genel Olarak Dava Arkadaşlığı...............................................23

A. Taraf Çokluğu Olarak Dava Arkadaşlığı ...........................23

B. Terim Sorunu .....................................................................30

II. İhtiyari Dava Arkadaşlığı Kavramı..........................................34

III. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Amaçları ...................................38

A. Usul Ekonomisini Sağlama ................................................38

B. Çelişkili Kararları Önleme .................................................40

C. Gerçeğe Ulaşma .................................................................41

§ 2. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ DÜZENLENME VE

GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ....................................................................45

I. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Düzenlenme Şekli.....................45

II. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Görünüm Şekilleri.....................49

A. Aktif ve Pasif İhtiyari Dava Arkadaşlığı............................49

B. Gerçek (Maddi) ve Gerçek Olmayan (Şekli) İhtiyari Dava

Arkadaşlığı .........................................................................49

C. Terditli İhtiyari Dava Arkadaşlığı......................................50

D. Alternatif İhtiyari Dava Arkadaşlığı ..................................55

§ 3. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BENZER USUL

HUKUKU KURUMLARIYLA İLİŞKİSİ..........................................57

I. Mecburi Dava Arkadaşlığı.......................................................57

A. Maddi Mecburi Dava Arkadaşlığı......................................57

B. Şekli Mecburi Dava Arkadaşlığı........................................59

8

II. Fer’i Müdahale.........................................................................62

A. İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Fer’i Müdahale ....................62

B. Dava Arkadaşlarından Birinin Fer’i Müdahalesi ...............63

C. Dava Arkadaşlığı Şeklinde Fer’i Müdahale.......................66

III. Asli Müdahale .........................................................................68

IV.Davaların Birleştirilmesi..........................................................70

V. Davaların Yığılması.................................................................73

İKİNCİ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEYDANA

GELMESİ VE USULİ ŞARTLARI

§ 4. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEYDANA GELMESİ..77

I. Davanın Açılması Sırasında.....................................................77

II. Davanın Görülmesi Sırasında ..................................................79

A. Davaların Birleştirilmesi ....................................................79

B. Taraf Değişikliği ................................................................81

1. Kanuni Taraf Değişikliği.............................................81

a. Mirasçıların Davaya Devam Etmesi......................82

b. Şirketlerin Bölünmesi ............................................84

c. Dava Konusunun Devri ve İlgililerin Davaya

Devam Etmesi........................................................87

2. Taraf Değişikliği Olarak İradi Taraf Katılımı ...............87

a. Genel Olarak ..........................................................87

b. İradi Taraf Katılımı ile İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi ..................................................88

aa. Davacı Tarafta İradi Taraf Katılımı .................93

bb. Davalı Tarafta İradi Taraf Katılımı..................95

C. Karşı Dava..........................................................................96

§ 5. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ USULÎ ŞARTLARI ........99

I. Görevli Mahkemenin Aynı Olması..........................................99

II. Diğer Dava Şartlarının Sağlanmış Olması.............................106

III. Yetkinin ve Yargılama Usulünün Aynı Olmasının Bir Şart

Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ....................................107

A. Yetkinin Bir Şart Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ..107

1. Genel Olarak..............................................................107

2. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki (HMK

m.7/1/c.1) ve Buna Karşı İtiraz İmkânı

(HMK m.7/2).............................................................107

9

3. Ortak Yetkili Mahkemenin Yetkisinin Bir Şart Olup

Olmadığı (HMK m.7/1/c.2).......................................109

a. Ortak Yetkili Mahkemenin Yetkisine İlişkin

Tartışmalar...........................................................109

b. Kesin Yetkinin Meydana Getirdiği Sorunlar.......110

c. Değerlendirme .....................................................113

B. Yargılama Usulünün Aynı Olmasının Bir Şart Olup

Olmadığının Değerlendirilmesi........................................115

IV. Şartların Eksik Olmasının Hüküm ve Sonuçları ...................119

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI HALLERİ

§ 6. DAVA KONUSU OLAN HAK VEYA BORCUN, ELBİRLİĞİ

MÜLKİYET DIŞINDAKİ BİR SEBEPLE ORTAK OLUNMASI

(HMK m.57/1/a) VE ORTAK İŞLEM İLE TARAFLARIN

YARARINA HAK DOĞMUŞ OLMASI VEYA KENDİLERİNİN

BU ŞEKİLDE YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMİŞ OLMALARI

(HMK m.57/1/b)..................................................................................122

I. Hak veya Borcun Ortak Olması.............................................125

II. Maddi Hukuk Hükümlerinde Hak veya Borcun Ortak Olduğu

Haller ve İhtiyari Dava Arkadaşlığının Meydana Gelmesi ...131

A. Mülkiyet Hakkı Bakımından............................................131

1. Paylı Mülkiyet Halinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................134

a. Genel Olarak ........................................................134

b. Pay Üzerinde Tasarruf ve Yönetim .....................136

c. Ortak Menfaatlerin Korunması............................141

d. Paydaşlıktan Çıkarma ..........................................143

e. Ortaklığın Giderilmesi .........................................144

2. Elbirliği Mülkiyetinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................148

3. Kat Mülkiyetinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................154

B. Alacak Hakkı Bakımından ........................................... 162

1. Bölünemeyen Alacaklılıkta İhtiyari Dava

Arkadaşlığının Meydana Geldiği Haller ...................163

2. Kısmi Alacaklılıkta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi......................................................165

10

3. Müteselsil Alacaklılıkta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi......................................................166

4. Elbirliği Halinde Alacaklılıkta Mecburi Dava

Arkadaşlığının Meydana Gelmesi .............................167

C. Borç Bakımından..........................................................168

1. Bölünemeyen Borçlulukta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................168

2. Kısmi Borçlulukta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi......................................................171

3. Elbirliği Halinde Borçlulukta Mecburi Dava

Arkadaşlığının Meydana Gelmesi .............................172

4. Müteselsil Borçlulukta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................172

a. Genel Olarak ........................................................172

b. Elbirliği Mülkiyetin Öngörüldüğü Ortaklıklarda

İhtiyari Dava Arkadaşlığının Meydana Geldiği

Haller ...................................................................178

D. Fikri Mülkiyet Hakları Bakımından.................................182

1. Birlikte Eser Sahipliğinde İhtiyari Dava Arkadaşlığı..182

2. Sınai Haklarda Birden Fazla Kişinin Hak Sahipliğinde

İhtiyari Dava Arkadaşlığı ..........................................184

§ 7 DAVALARIN TEMELİNİ OLUŞTURAN VAKIALARIN VE

HUKUKİ SEBEPLERİN AYNI VEYA BENZER OLMASI .........191

I. Davaların Temelini Oluşturan Vakıalar ve Hukuki

Sebepler .................................................................................191

II. Vakıaların ve Hukuki Sebeplerin Aynı veya Benzer

Olması....................................................................................193

A. Genel Olarak ....................................................................193

B. Vakıaların ve Hukuki Sebeplerin Aynı Olması ...............196

C. Vakıaların ve Hukuki Sebeplerin Benzer Olması ............200

D. Vakıaların Aynı, Hukuki Sebeplerin Farklı Olması.........211

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ HÜKÜMLERİ

VE SONA ERMESİ

§ 8. BİRLİKTE YARGILAMANIN ETKİLERİ VE SONUÇLARI....217

I. Davaların Bağımsızlığı Prensibi ............................................217

II. Dava Arkadaşlarının Usuli İşlemleri .....................................220

11

A. İhtiyari Dava Arkadaşlığı Kapsamında Birlikte Dava

Açılması ...........................................................................221

B. Davanın Yürütülmesi .......................................................225

1. Duruşmaların Ortak Yapılması ...................................225

2. Dava Arkadaşlarının Temsili.......................................226

C. Davayı Sona Erdiren İşlemler ve Bu İşlemlerin Diğer

Dava Arkadaşlarının Davalarına Etkisi............................227

1. Davadan Feragatin Diğer Davalara Etkisi...................228

2. Davayı Kabulün Diğer Davalara Etkisi.......................233

3. Sulhun Diğer Davalara Etkisi......................................233

D. Dava Arkadaşlarının Ortak Vakıaları İkrarı ve Bu İkrarın

Diğer Dava Arkadaşlarının Davalarına Etkisi..................234

E. Ortak Vakıaların ve Delillerin Yargılamaya Getirilmesi

ve Etkisi............................................................................237

F. Dava Arkadaşlarının İleri Sürdüğü Savunma Sebeplerinin

Diğer Dava Arkadaşlarının Davalarına Etkisi..................243

1. Usul Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri.................243

2. Maddi Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri..................245

a. İtiraz.......................................................................245

b. Def’i.......................................................................247

c. Takas......................................................................249

G. Dava Arkadaşlarının Diğer Usuli İşlemleri......................250

III. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Deliller ve Değerlendirilmesi 251

§ 9. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA KARAR, YARGILAMA

GİDERLERİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURU....................255

I. Karar ......................................................................................255

A. Kararın İçeriği ..................................................................255

B. Kısmi Karar......................................................................258

1. Genel Olarak................................................................258

2. Kısmi Karar Verilebilmesinin Şartları ........................259

II. Yargılama Giderleri ...............................................................261

A. Harçlar..............................................................................262

B. Masraflar ..........................................................................264

C. Vekalet Ücreti ..................................................................265

1. Genel Olarak..............................................................265

2. Genel Kural: Her Bir Dava Hakkında Ayrı Vekalet

Ücretine Hükmedilmesi.............................................265

12

3. Vekalet Ücretine Müteselsil Olarak

Hükmedilmesi............................................................269

4. Davanın Reddi Sebebinin Vekalet Ücretinin

Hükmedilmesine Etkisi .............................................270

III. Kanun Yollarına Başvuru......................................................274

§ 10. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ SONA ERMESİ ..........284

I. Karar ......................................................................................284

II. Davaların Ayrılması...............................................................285

A. Dava Arkadaşlığı Hallerinin Olmaması Sebebiyle ..........285

B. Usuli Sebeplerle ...............................................................287

III. Diğer Sona Erme Sebepleri ...................................................288

A. Davayı Sona Erdiren İşlemler..........................................288

B. Taraf Değişikliği ..............................................................289

C. Davanın Açılmamış Sayılması.........................................289

SONUÇ ......................................................................................................291

KAYNAKÇA.............................................................................................305

“Medeni Usul Hukukunda İhtiyari Dava Arkadaşlığı” konulu çalışmamız 08.12.2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında Prof. Dr. Murat

YAVAŞ, Prof. Dr. İbrahim AŞIK, Prof. Dr. Murat TOPUZ, Prof. Dr.

Varol KARAASLAN ve Dr. Öğr. Üyesi M. Ertan YARDIM tarafından

oluşturulan jüri önünde, doktora tezi olarak savunulmuş ve oybirliği ile

başarılı kabul edilmiştir. Bu çalışmamız, savunmadan sonra, jüri üyelerinin eleştirileri dikkate alınarak yayıma hazırlanmıştır.

Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın danışmanlığını üstlenen değerli hocam Prof. Dr. Murat YAVAŞ’a bu süreçte tezime katkılarının yanında her daim manevi desteğini hissettirdiği için teşekkürü

borç bilirim. Gerek tez sürecindeki desteği gerekse her türlü konuda

görüşlerine başvurduğumuz ve her zaman desteğini gördüğümüz kürsü

hocamız Prof. Dr. İbrahim AŞIK’a teşekkürlerimi sunarım. Tezimde

özellikle maddi hukuk kısmına ilişkin katkılarının yanında teze ilişkin

görüşlerini sunan ve manevi desteğini her zaman gösteren kıymetli hocam Prof. Dr. Murat TOPUZ’a teşekkürlerimi sunarım. Tezimin son

zamanlarında daha yakından tanıma fırsatı bulduğum, göstermiş olduğu

samimiyet ve yakınlık ile rahatlıkla iletişim kurabildiğimiz ve ayrıca

zaman ayırıp değerli görüşlerini paylaşarak teze katkı sunan kıymetli

hocam Prof. Dr. Varol KARAASLAN’a da teşekkür etmek isterim. Son

olarak, tez çalışmamın ilk zamanlarından beri, teze ilişkin görüşlerini

sunarak katkı sağlayan ve yakınlık gösteren kıymetli hocam Dr. Öğr.

Üyesi Mehmet Ertan YARDIM’a teşekkür ederim.

On yıldan fazla çalıştığım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalı’nda yardımını ve samimiyetini

gördüğüm kıymetli hocamız anabilim dalı başkanı Prof. Dr. M. Kamil

YILDIRIM’a teşekkürlerimi sunarım.

Hem tez çalışması sırasındaki fikirsel desteği hem de her türlü konuda göstermiş olduğu yakınlığı ile varlığını hissettiğim kürsümüzün

öğretim üyelerinden değerli hocamız Dr. Öğr. Üyesi Evren KILIÇOĞLU’na teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tezimdeki fikri ve sınai

6

mülkiyet hukukuna ilişkin görüşlerini sunan ve değerlendiren ticaret

hukukçusu Dr. Öğr.Üyesi Rabia Eda GİRAY’a teşekkür ederim.

Tez sürecinde, gerek teze ilişkin gerekse kürsü işleri sebebiyle zaman zaman yaşadığımız zor anlarda birbirimize destek olarak bir iş arkadaşlığından öte ilişkiler kurduğumuz ve yıllarca sorunlarımızı birlikte göğüslediğimiz kıymetli kürsü arkadaşlarım Dr. Öğr. Üyesi Yakup

ORUÇ’a, Ar. Gör. Dr. Ozan TOK’a, Ar. Gör. Harika CANPOLAT’a,

Ar. Gör. Nagihan TANDOĞAN ÖZBAYKAL’a ve Ar. Gör. Salim BOZOK’a teşekkürlerimi sunarım.

Mecburi dava arkadaşlığına ilişkin doktora çalışması sebebiyle bazı

konular üzerinde tartışma imkanı bulduğum ve gerek kaynak konusunda gerekse Almanya’da göstermiş olduğu desteğinden ötürü kürsü

arkadaşım Ar. Gör. Sultan ERTİN’e teşekkürlerimi sunarım. Doktora

tez çalışmasını kanun yolları üzerine yapması sebebiyle çok zaman üzerinde konuştuğumuz ve gerek kürsüde birlikte çalıştığım dönem gerekse sonrasında her daim dostluğu ile manevi desteğini göstermiş olan

kıymetli dostum Ar. Gör. Recep AŞİT’e teşekkür ederim.

Tez sürecinde her daim iletişim halinde olduğum, teze ilişkin gerek

fikirsel gerekse şekilsel yönden desteğini sunan, sabırla dinleyen ve yıllarca kürsüde birlikte çalıştığım değerli dostum Dr. Mehmet Akif

GÜL’e; ayrıca kürsüye sonradan dahil olan, savunma öncesinde ve sonrasında sunduğu görüşleriyle tezime yaptığı katkılarından ve ayrıca fakültedeki çalışmalarda göstermiş olduğu disiplini ve heyecanı ile motivasyon sağlayan kıymetli kürsü arkadaşım Öğr. Gör. Dr. Merve UYSAL’a teşekkür etmek isterim.

Ailemin desteğini bir cümle ile ifade etmenin yetersiz olduğunu belirterek, bu yaşıma kadar gösterdikleri maddi ve manevi desteklerinden

ve hayatımın her anında olduğu gibi bu süreçte de benimle birlikte heyecanlanan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür etmek isterim.

Son olarak, kitabın basımını üstlenen Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem BAŞER’e bu süreci organize ederek göstermiş olduğu ilgiden

ötürü Murat BİKEÇ’e, kitabın dizgisini özveriyle hazırlayan Deniz

YILDIRIMOĞLU’na ve tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Dr. Ömer Faruk SAÇAR

Mayıs 2022, İstanbul

KAYNAKÇA

Acar, Faruk Türk – İsviçre Medeni Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül, Ankara 2003.

Acar, Faruk Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında Hakim Kendiliğinden Sadece Sigorta Şirketini Tazminata Mahkum Edebilir Mi?,

LHD Y.2003, C.1, S.6, s.1401-409

(Acar, Sigorta).

Adolphsen, Jens Zivilprozessrecht, 3.Aufl., Baden-Baden

2012.

Ağca Toplandı, Pınar Birlikte Mülkiyette Ortak Menfaati Koruma Yetkisi, Ankara 2016.

Akıntürk, Turgut Eşya Hukuku, İstanbul 2009 (Akıntürk,

Eşya).

Akıntürk, Turgut Müteselsil Borçluluk, Ankara 1971.

Akil, Cenk Genel Hatlarıyla Alman Medeni Yargılama Hukukunda Kısmi Hüküm, İÜHFM

C. LXX, 2012, s. 179-202.

Akipek, Jale/ Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya

Eşya Hukuku, 2.Baskı, İstanbul 2018.


Akkaya, Tolga Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği (HMK m. 124), DEÜHFD C.16,

Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, s.897-941(Akkaya,

İradi Taraf Değişikliği).

Akkaya, Tolga Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara

2009.

306

Aksan Nar, Şerife Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tabi

Olduğu Hukuki Rejim, Ankara 2015.

Akuğur, Mehmet Türk Hukukunda Anonim Ortaklıkların

Bölünmesi, İstanbul 2005.

Akyol, Leyla Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Alangoya, Yavuz Medeni Usul Hukukunda Dava Otaklığı,

İstanbul 1999.

Alangoya, Yavuz Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve

Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler,

İstanbul 1979 (Alangoya, Vakıalar ve

Deliller).

Alangoya, Yavuz Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda)

İradi Olarak Meydana Gelen Değişme

Hakkında Düşünceler, MHAD, Y.3,

S.5’den ayrı bası, İstanbul 1969 (Alangoya, Taraf Değişikliği).

Alangoya, Yavuz/ Yıldırım, M. Kamil/ Deren Yıldırım, Nevhis

Medeni Usul Hukuku Esasları, 8.Bası, İstanbul 2011.

Albayrak, Hakan/ Mavzer, Tahsin

“Haksız Fiilden Doğan Davalarda Ortak

Yetkili Mahkeme Sorunu”, SÜHFD C. 27

S. 2 Y. 2019, s. 279- 306.

Aldemir, Hüsnü Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri,

3.Baskı Ankara 2012.

307

Altay, Sabah Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce Borçtan Kurtarılma Talebi, MÜHF-HAD, C.17 S.1-2 Y.2011

s.393-411.

Altınöz, Ünal/ Aşit, Recep

Paylı Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim

Düzeninin Oluşturulması ve Değiştirilmesi, TAAD Y.4 S.15, (Ekim 2013), s.

407-429.

Antalya, Gökhan O./ Murat Topuz

Eşya Hukuku C.4/1, 3. Baskı, Ankara

2019 (Antalya/ Topuz, Eşya).

Antalya, O. Gökhan/ Topuz, Murat

Medeni Hukuk, 1. Baskıya Ek Tıpkı

Baskı, İstanbul 2016

Arat, Ayşe Müteselsil Borçlarda Alacaklı ile Borçlular Arasındaki İlişkinin Hüküm ve Sonuçları, SÜHFD C.26, S.2 Y.2018 s. 325-

366.

Arık, Kemal Fikret Mahkeme Önünde Sulh, AÜSBFD C.9

Y.1954 S.1’den ayrı baskı, Ankara 1954.

Arpacı, Abdulkadir Müşterek (Paylı) Mülkiyette Pay Üzerinde İntifa Hakkı Kurulmasının Diğer

Paydaşlara Etkisi, Ali Rıza Okur’a Armağan, MÜHF-HAD Özel Sayı, C. 20 S.1,

Y. 2014, s. 981-987.

308

Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema

Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Ankara

2017.

Arslan, Ramazan, Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

Aslan, Kudret Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005.

Aşık, İbrahim İhtiyari Dava Arkadaşlığında Görevli ve

Yetkili Mahkeme ile Zorunlu Arabuluculuk Sorunu, İlamat Torbası C.2 (Editör:

Ali Cem Budak, Varol Karaaslan), İstanbul 2021, s. 1-42.

Aşit, Recep Delil Sözleşmeleri Bakımından İrade Serbestisinin Sınırları, Marmara Üniversitesi

SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul 2015.

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 3.

Baskı, Ankara 2020.

Atasoy, Evrim Birlikte Eser Sahipliği, Kadir Has Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, İstanbul 2010.

Avcı, Mehmet Özgür Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul 2014.

Ayan, Mehmet Eşya Hukuku II – Mülkiyet, 10. Bası, Ankara 2020.

309

Ayar, Ahmet Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul

2019.

Aybay, Aydın Kat Mülkiyeti, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi C.9 S.1 2010, s. 99-107.

Aybay, Aydın Müşterek Mülkiyette Taksim, İstanbul

1966 (Aybay, Taksim).

Aybay/ Hatemi Eşya Hukuku, İstanbul 2012.

Aydın, Murat Avukatlık Ücreti, 6. Baskı, Ankara 2015.

Bahadır, Zeynep Medeni Usul Hukukunda Kısmi Karar,

Ankara 2018.

Baker / McKenzie Schweizerische Zivilprozessordnung,

2010.

Barlas, Nami Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme

İlişkileri, 4. Bası, İstanbul 2016.

Baumbach, Adolf/ Lauterbach, Wolfgang/Albers, Jan/ Hartmann, Peter

Zivilprozessordnung, 76. Aufl., München

2018.

Bayram, A. Birlikte Dava Açılmasında Davaların

Aynı Sebepten Doğmuş Olmasının Anlamı, AD 1977, C. 68, S.3-4, s. 282-287.

BeckOK ZPO Beck’seher Online-Kommentar ZPO,

Hrsg: Vorwerk/Wolf, 35. Aufl., 2020

(BeckOK ZPO).

310

Becker-Eberhard, Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Ekkehard Esasları ve Sınırları, İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku (Der. ve Çev. M. Kamil

Yıldırım), 6.Baskı İstanbul 2011, s. 17-

38.

Berkin, Necmettin M. Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul

1969.

Bilge, Necip/ Önen, Ergun

Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,

3.Baskı, Ankara 1978.

Blattmann, Andreas D./ Moretti, Enrico N.

Zivilprozessuale Aspekte der Streit

genossenschaft, SJZ 108/2012 s. 589-

597.

Boran Güneysu, Nilüfer Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara

2014.

Börü, Levent Dava Konusunun Devri, Ankara 2012.

Brunner, Alexander/ Gasser, Dominik/ Schwander, Ivo

Schweizerische Zivilprozessordnung

ZPO Kommentar, 2. Aufl., 2016.

Budak, Ali Cem Alangoya’ya Göre Yargılamanın Amacı

ve Hâkimin Gerçeği Aramaktan Vazgeçmesi, İMÜHFD, C.6 S.2, Y. 2019, s. 33-

44.

Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol

Medeni Usul Hukuku, 5. Baskı, Ankara

2021.

311

Budak, Ali Cem/ Özer, Tülay

Açıklayıcı Notlarla Hukuk Muhakemeleri

Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı, Ankara 2012.

Bulut, Uğur Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması, Ankara 2017.

Canbolat, Ferhat Müteselsil Borcun Sona Erme Nedenleri

-Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki İlgili Hükümlerin Kısa Değerlendirilmesi ile Birlikte-, ABD S.3 Y.2008 s.68-81.

Canyürek, Murat Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler,

İstanbul 2009.

Coşkun, Mehmet Said Davaların Birleştirilmesinde Bağlantı,

TBBD 2015, S. 121, s. 291-317.

Çabri, Sezer Miras Hukuku Şerhi C. 3, İstanbul 2020.

Çetin, İbrahim Usul Ekonomisi, Sayıştay Dergisi, S.78,

s.81-109.

Çoştan, Hülya Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil

Sorumluluklarının Sınırlandırılması,

MÜHF-HAD Özel Sayı, C.18 S.2 Y.2012

s. 231-242.

Dağdelen, Ahmet Hakan 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında

Borçlular Arasında Teselsül, İstanbul

2011.

Dalcı Özdoğan, Nurcihan Müteselsil Sorumluluk, Ankara 2015.

312

Deren Yıldırım, Nevhis Gedanken zum formellen Parteibegriff,

Festschrift für Prof. Dr. Kostas E. Beys,

Athen 2003, s. 251- 266.

Deren Yıldırım, Nevhis Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996 (Deren Yıldırım, Kesin Hüküm).

Develioğlu, Hüseyin Murat

Takas, 2.Bası İstanbul 2012.

Dişel, Buse Dava Takip Yetkisi, İstanbul 2020.

Dural, Mustafa/ Öz, Turgut

Türk Özel Hukuku Cilt IV (Miras Hukuku),

10. Bası, İstanbul 2016.

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş, Mustafa Alper

Türk Özel Hukuku C. 3 (Aile Hukuku), 15.

Bası, İstanbul 2020.

Dural, Mustafa/ Sarı, Suat

Türk Özel Hukuku Cilt I (Temel Kavramlar

ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), 10.Baskı, İstanbul 2015.

Elgün, Emel Şeyda Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları, Ankara 2011.

Erdem, Ercüment H. Anonim Ortaklıkların Bölünmesinde

Alacaklıların Korunması, Seza Reisoğlu

Armağanı, Ankara 2016, s. 313-352.

313

Erdoğan, Ersin Paylı Mülkiyete Konu Eşyada Mecburi

Dava Arkadaşlığı ve Davayı Birlikte

Açma Zorunluluğunun Medenî Usûl Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,

MİHDER 2013/2, S. 25, s. 183-211.

Erdönmez, Güray HMK m.57/1,c Hükmü Çerçevesinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının Mümkün Olduğu Haller, DEÜHFD C.16, Özel Sayı

2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e

Armağan, s.691-755.

Erel, Şafak N. Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Baskı,

Ankara 2009.

Eren, Fikret Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25.

Baskı Ankara 2020 (Eren, Borçlar Genel).

Eren, Fikret Mülkiyet Hukuku, 4.Baskı, Ankara 2016.

Eren, Fikret/ Yücer Aktürk, İpek

Türk Miras Hukuku, Ankara 2019.

Erkan, Vehbi Umut/ Özden Merhacı, Selin

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre

Markada Paydaşların Ön Alım Hakkı

(SMK md. 148/3), BATİDER, Y. 2018,

C. XXXV, S. 1, s. 69-91.

Ermenek, İbrahim Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması,

Ankara 2014.

Ermenek, İbrahim Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul,

Ankara 2009 (Ermenek, Kabul).

314

Ertaş, Şeref Eşya Hukuku, 10. Baskı, İzmir 2012.

Ertaş, Şeref Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Ankara

2014 (Ertaş, Kat Mülkiyeti).

Esener, Turhan/ Güven, Kudret

Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2017.

Frank, Richard/ Sträuli, Hans/ Messmer, Georg/ Wiget, Niklaus/ Wiget, Gregor

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 1997.

Furrer, Andreas/ Schnyder, Anton K.

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine

Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 3. Aufl.,

2016.

Gasser, Dominik/ Rickli, Brigitte

Schweizerisches Zivilprozessrecht (ZPO)

Kurzkommentar, 2. Aufl., 2014.

Gaul, Hans Friedhelm Yargılamanın Amacı Güncelliğini Koruyan Bir Konu, İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku (Der. M. Kamil

Yıldırım, Çev. Nevhis Deren Yıldırım),

6.Baskı İstanbul 2011, s. 75-106.

Gehri, Myriam A./ Jent-Sørensen, Ingrid/ Sarbach, Martin

ZPO Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2015.

315

Gehri, Myriam A./ Kramer, Michael

ZPO Kommentar Schweizerische Zivilpro

zessordnung, 2010.

Geier, Eva Ruth Die Streitgenossenschaft im internationalen Verhältnis,2005.

Geiger Jürg Streitgenossenschaft und Nebenintervention unter besonderer Berücksichtigung

des zürcherischen Zivilprozessrechtes, Diss. Zürich 1968, 1969.

Genç Arıdemir, Arzu Kat Mülkiyeti I, İstanbul 2021.

Gençcan, Ömer Uğur Aile Hukuku, Ankara 2011.

Germeç, Mahir Ersin Kat Mülkiyeti Hukuku, 9. Baskı Ankara

2020 (Germeç, Kat Mülkiyeti).

Germeç, Mahir Ersin Kat Mülkiyeti Taşınmazlarda Kurul Kararlarının İptali Davası, THD C. 9 S. 100

Aralık 2014, s. 201-206.

Gottwald, Peter Grundprobleme der Streitgenossenschaft

im Zivilprozess, JA 1982, s. 64-71.

Gottwald, Peter/ Adolphsen, Jens

“Zur Zulässigkeit der eventuellen subjek

tiven Klagenhäufung”, Beiträge zum Zivilprozessrecht (Linzer Universitätsschriften), Band VI, Freistadt 2002, s. 19-33.

Göknar, Hikmet Kat Mülkiyeti, Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu, Ankara 1996.

316

Göksu, Mustafa (Hukuk Yargılamasında) Vakıa ve Hukuk, Haluk Konuralp Anısına Armağan C.1, Ankara 2009, s. 323- 350.

Gören Ülkü, Nazlı Dava Ortaklığı veya Davaya Müdahale

Halinde Hâkimin Reddi Talebinde Bulunabilecek Kişiler, DEÜHFD C.16, Özel

Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, s.1613-1624.

Grob-Andermacher, Béatrice/ Walder-Richli, Hans Ulrich

Zivilprozessrecht, 5. Aufl., 2009.

Grunsky, Wolfgang/ Jacoby, Florian,

Zivilprozessrecht, 16. Aufl., München

2018.

Guldener, Max Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.

Aufl. Zürich 1979.

Gümüş, Mustafa Alper Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda İbra

Sözleşmesi, İstanbul 2015.

Güner, Semih Avukatlık Hukuku, 6. Baskı, Ankara

2015.

Günay, Erhan Tapu İptali ve Tescili Davaları, Ankara

2017.

Gündüz, Okan Medeni Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi, Ankara 2009.

Güneş, İlhami Patent ve Faydalı Model Hukuku, 3.

Baskı, Ankara 2020.

317

Gürsoy, Kemal T./ Eren, Fikret/ Cansel, Erol

Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

Haas, Ulrich/ Marghitola, Reto

Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020.

Habscheid, Walter J. Schweizerisches Zivilprozess- und

Geirchtsorganisationsrecht, Basel 1986.

Hafter, Peter Strategie und Technik des Zivilprozesses,

Einführung in die Kunst des Prozessierens, 2. Aufl., 2011.

Hasenböhler, Franz/ Yañez, Soni

Das Beweisrecht der ZPO - Bd. 2 - Die

Beweismittel, 2019.

Hausheer, Heinz/ Walter, Hans Peter

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO,

Band I: Art. 1-149 ZPO; Band II: Art.

150- 352 ZPO und Art. 400-406 ZPO),

2012.

Helvacı, Mehmet Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, İstanbul 2004.

Holzhammer, Richard Parteienhaufung und einheitliche Streitpartei, Wien 1966.

Jauernig, Othmar/ Hess, Burkhard

Zivilprozessrecht, 30. Aufl., München

2011.

Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 18. Aufl.

2021.

318

Kähler, Lorenz Widerklage und Erweiterungsklage unter

Streitgenossen, ZZP 123.Band, H.4 2010,

s. 473-498.

Kale, Serdar Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010.

Kapancı, Kadir Berk Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler, İstanbul 2014.

Karaaslan, Varol Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Aydınlatma Ödevi, 2. Baskı, Ankara 2019.

Karabel, Gökçe E. Bölge Adliye Mahkemesinin Temyize

Tabi Kararları, LHD, s. 190, Y. 2018, s.

4613-4678.

Karaca, Osman Umut Sınai Mülkiyet Haklarının Mirasın Paylaşılmasına Konu Olması, ÇÜHFD, Y.

2016, C.1, S. 2, s. 169-206.

Karademir Aydemir, Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin

Yetkisi, 2.Bası Dilek Ankara 2019.

Karafakih, İsmail Hakkı Hukuk Muhakemeleri Usulü

Esasları, Ankara 1952.

Karauz, Agah Kürşat Sulh Sözleşmesi, Ankara 2014.

Karslı, Abdurrahim Medeni Muhakeme Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2020.

Kayıhan, Şaban/ Ünlütepe, Mustafa

319

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni

Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri, Ankara 2016.

Kağıtçıoğlu, Mutlu Anonim Şirketlerde Kısmi Bölünme, İstanbul 2012.

Kern, Christoph/ Diehm, Dirk

Zivilprozessordnung Kommentar, 2017.

Kervankıran, Emrullah Markaların Miras Yoluyla İntikali ve Miras Kalan Markalardan Türetilen Yeni

Markalar Üzerindeki Mülkiyet Hakkının

Hukuki Niteliği, İKÜHFD, Merih Kemal

Omağ’a Armağan (Özel Sayı), Y. 2017,

S.2-2, s. 173-184.

Kılıçoğlu, Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19.

Bası Ankara 2015.

Kılıçoğlu, Ahmet M. Aile Hukuku, Ankara 2015 (Kılıçoğlu,

Aile).

Kıyak, Emre Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın

Açılmasının Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları, Ankara 2014.

Kiraz, Taylan Özgür Medeni Yargılama Hukukunda İkrar,

2.Bası Ankara 2013.

Koçano Rodoslu, Emine Ev Başkanın Sorumluluğu, AÜHFD, Y.

2014, C. 63 S. 4, s. 879-899.

Kodakoğlu, Mehmet Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale,

Ankara 2018.

320

Konuralp, Orhan Emre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre

Ortak Yetkili Mahkeme ile Münhasır

Yetki Sözleşmesiyle Belirlenen Mahkemenin Yetkisinin Niteliği, TBBD S. 142,

2019, s. 211-230.

Korkusuz, Mustafa Halit Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil

Sorumluluğu, İÜHFM C.72, S.2, Y.2014,

s. 209-232.

Köroğlu, Anıl Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası, İstanbul 2020.

Kummer, Max Grundriss des Zivilprozessrechts, 2.

Aufl., Bern 1984.

Kuru, Baki Medeni Muhakemeleri Usulü, C.1, 6.

Baskı, İstanbul 2001 (Kuru, C. 1).

Kuru, Baki Medeni Muhakemeleri Usulü, C.2, 6.

Baskı, İstanbul 2001 (Kuru, C. 2).

Kuru, Baki Medeni Muhakemeleri Usulü, C.3, 6.

Baskı, İstanbul 2001 (Kuru, C. 3).

Kuru, Baki Medeni Muhakemeleri Usulü, C.4, 6.

Baskı, İstanbul 2001 (Kuru, C. 4).

Kuru, Baki Medeni Usul Hukuku El Kitabı C. 2, Ankara 2020 (Kuru, El Kitabı C. 2).

Kuru, Baki Medeni Usul Hukuku El Kitabı C. 1, Ankara 2020 (Kuru, El Kitabı C. 1).

321

Leuenberger, Christoph/ Uffer-Tobler, Beatrice

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern

2010.

Lindacher, Walter F. Methodik der Fallbearbeitung, Streitgenossenschaft, JuS H.5 1986, s. 379-

384.

Lüke, Wolfgang Die Beteiligung Dritter im Zivilprosess,

Tübingen 1993.

Lüke, Wolfgang/ Arens, Peter

Zivilprozessrecht, 10. Aufl., München

2011.

Maday D., Das Wesen der Streitgenossenschaft und

die Art der Streitwertberechnung, SJZ 42,

H.15 1946, s. 209-214.

Makarnacı, Halil “Adalette Sürat”, ABD 1953/3 s.199-201.

Matti, Hans Über die Streitgenossenschaft nach dem

Gesetz betreftend die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern vom 7. Juli

1918, 1924.

Mayer, Andreas Die notwendige Streitgenossenschaft -

ein Blick auf die Fallbearbeitung, Juristische Ausbildung 2015(10), s. 1095-

1101.

Meier, Isaak Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010.

Meriç, Nedim Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf

İlkesi, Ankara 2011.

322

Meriç, Nedim Takas Alacağı Hususunda Teksif İlkesinin Uygulanma Sorunu ve Yol Açtığı

Tartışmalar, MİHDER 2013/3 S. 26, s.

57-81(Meriç, Takas).

Musielak/Voit Kommentar zur Zivilprozessordnung, 18.

Aufl., 2021 (Musielak/Voit/ Yazar).

Muşul, Timuçin İstihkak Davaları, Ankara 2015 (Muşul,

İstihkak).

Muşul, Timuçin Medeni Usul Hukukunda Terdit İlişkileri,

2.Baskı (Tıpkı Basım) Ankara 2009.

MüKoZPO Münchener Kommentar zur ZPO 5. Aufl.,

2016 (MüKoZPO/Yazar).

Namlı, Mert Türk ve Fransız Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014.

Nomer, Haluk Nami/ Ergüne, Mehmet Serkan

Eşya Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2019.

Oberhammer, Paul/ Domej, Tanja/ Haas, Ulrich

Kurzkommentar ZPO Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2013.

Oğuzman, M. Kemal Miras Hukuku, 6. Bası, İstanbul 1995

(Oğuzman, Miras).

Oğuzman, M. Kemal/ Barlas Nami

Medeni Hukuk, 22. Bası İstanbul 2016.

323

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2,

13.Baskı, İstanbul 2017.

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt -1,

16.Baskı, İstanbul 2018 (Oğuzman/

Öz, Borçlar Hukuku C.1).

Oğuzman, M. Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe

Eşya Hukuku, 22.Baskı, İstanbul 2020.

Oruç, Yakup İflas İdaresi, Ankara 2019.

Topal, Önder Medenı̇ Yargılama Hukuku Bağlamında

Çift Yönlü Dava Olarak Ortaklığın Giderilmesi Davası, Ankara 2020.

Önen, Ergun Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972.

Özçelik, Volkan Medeni Usul Hukukunda Taraflarca Getirme İlkesi, Ankara 2020.

Özekes, Muhammet Dava Dilekçesinde Hukuki Sebep Bildirmek Zorunludur, Haluk Konuralp Anısına Armağan C.1, Ankara 2009, s. 745-

782.

Özekes, Muhammet HMK Bakımından Dava Dilekçesinde

Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler, DEÜHFD C.16, Özel Sayı 2014,

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e

324

Armağan, s. 263-300 (Özekes, Dava Dilekçesi).

Özekes, Muhammet Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale,

İstanbul 1995 (Özekes, Asli Müdahale).

Özen, Atilla Avukatlık Hukuku, 3. Baskı, Ankara

2019.

Özkan, Hasan Kat Mülkiyeti, İstanbul 2015.

Özkaya Ferendeci, H. Özden,

İflas Hukukunda Takas, İstanbul 2013.

Özmen, Ethem Saba Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma

Davası (MK m. 626/a-b), Ankara 1992.

Özmen, E. Saba Kat İrtifakının Devri Zorunluluğu ve Yatay Kat İrtifakının Doğurduğu Sorunlar,

TBBD 1992/2, s. 181-214 (Özmen, Kat

İrtifakı).

Özmen, Etem Saba/ Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah

Kat İrtifakı, 2. Bası, İstanbul 2015.

Öztan, Bilge Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara 2015 (Öztan, Aile).

Öztan, Bilge Medeni Hukukun Temel Kavramları,

45.Bası Ankara 2020.

Öztan, Bilge Miras Hukuku, 11. Bası, Ankara 2020

(Öztan, Miras).

325

Öztaş, İlker Paylı Mülkiyette Paydaşın Kullanma ve

Yararlanma Hakkı, İstanbul 2011.

Öztek, Selçuk Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve Temyiz, Ankara 2021.

Öztek, Selçuk/ İsviçre Medeni Usul Kanununda Yapılması

Namlı, Mert Düşünülen Önemli Değişiklikler

(26.02.2020 Tarihli Tasarı),TBBD Y.

2021 S. 154, s. 173- 228.

Pamukçu, Bengü Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın

İşlemden Kaldırılması, İstanbul 2020.

Papakçı, Acun 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Yargılama Gideri Olan

Vekalet Ücreti, Ankara 2016.

Paulus, Christoph G. Zivilprozessrecht, 5. Aufl., Berlin 2013.

Pekcanıtez, Hakan Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992.

Pekcanıtez, Hakan Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, 15.

Bası, İstanbul 2017 (Yazar, Pekcanıtez

Usul).

Pekcanıtez, Hakan/ Meriç, Nedim

Fer’i Müdahale, 2. Baskı, İstanbul 2020.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet

Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara

2013.

326

Peksöz, Vildan Medeni Usul Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri, İstanbul 2020.

Pieronczyk, Anna-Katharina/ Pieronczyk, Marc-Christian

Die Streitgenossenschaft gem. §§ 59 ff.

ZPO, JuS 2020, s. 319-323.

Pohlmann, Petra Zivilprozessrecht, 2. Aufl., München

2011.

Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin

Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası İstanbul 2014

(Yazar, / Ortaklıklar).

Postacıoğlu, İlhan E. Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6.Bası, İstanbul 1975.

Prütting, Hanns/ Gehrlein, Markus

Zivilprozessordnung Kommentar, 9.Aufl.

2017.

Pulaşlı, Hasan Şirketler Hukuku Şerhi C. 1, 3. Bası, Ankara 2018 (Pulaşlı, Şirketler C.1).

Rapold, Manuela/ Ferrari-Visca, Reto.

Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, AJP 2013, s.

387-403

Regenfus, Thomas Teilurteile gegen einfache Streitgenossen

– ein Lehrstück zu den Prozessrechtsgrundsätzen des Zivilprozessrechts,

JA H. 12, 2018, s. 888-894.

327

Reihm, Thomas/ Bucher, Stefanie

Die Drittwiderklage, ZZP 123.Band, H.3

2010, s. 347- 361.

Rosenberg, Leo/ Schwab, Karl Heinz/ Gottwald, Peter

Zivilprozessrecht, 18. Aufl., München

2018.

Rüzgaresen, Cumhur Medeni Usul Hukukunda Yargılama Harç

ve Giderleri, Ankara Üniversitesi SBE

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Ankara 2001 (Rüzgaresen, Yargılama

Giderleri).

Rüzgaresen, Cumhur Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013.

Saçar, Ömer Faruk Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Marmara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, 2015.

Saenger Zivilprozessordnung, 8. Aufl. 2019.

Sarbach, Martin Gedanken zur Verhandlungmaxime,

ZBJV 136/2000, s. 685-724.

Sarı Fidan, Özlem Miras Ortaklığı, Ankara 2016.

Sarısözen, M. Serhat Usul Ekonomisi İlkesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Yansımaları,

FÜHFD C.1 S.1, s. 63-90.

Saruhan, B. Banu Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi,

SÜHFD C.8 Y.2000 S.1-2, s.557-582.

Schellhammer, Kurt Zivilprozess, 13. Aufl., Heidelberg 2010.

328

Schilken, Eberhard Zivilprozessrecht, 6. Aufl., München

2010.

Schraner, Marius Kommentar zum scnweizerischen (Zürcher Kommentar), Band V/1e, Die Erfüllung der Obligationen, 3. Aufl. 1991.

Schreiber, Klaus Die Widerklage, JURA, 2010/1, s. 31-35.

Schulze, Reiner Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, 10. Aufl. 2019.

Serozan, Rona/ Engin, Baki İlkay

Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara 2012.

Sirmen, Lale Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2020.

Soy, Ayşe Türk Medeni Yargılama Hukukunda

Sulh, Ankara 2017.

Soylu, Muhammed Furkan

Medeni Usul Hukukunda Ortak Yetkili

Mahkeme, SÜHFD C.25 S.2 2017, s.

449-484.

Spühler, Karl/ Dolge, Annette/ Gehri, Myriam

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9.

Aufl., Bern 2010.

Staehelin, Adrian/ Staehelin, Daniel/ Grolimund, Pascal

Zivilprozessrecht, 2. Aufl., 2013.

Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), 2017.

329

Stein/ Jonas Kommentar zur Zivilprozessordnung,

Band 1 Einleitung §§ 1-77, 23. Aufl. Tübingen 2014.

Suluk, Cahit/ Karasu, Rauf/ Nal, Temel

Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Ankara

2021 (Bölüm yazarı (diğer yazarlar),

Fikri Mülkiyet Hukuku).

Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, Meral İzmir 2013.

Sutter-Somm, Thomas/ Hasenböhler, Franz/ Leuenberger, Christoph

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., 2016.

Süzek, Sarper İş Hukuku, 14.Bası, İstanbul 2017.

Şahin Caner, Ayşenur Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil

Borçluluk, İstanbul 2017.

Şener, Oruç Hami Adi Ortaklık, Ankara 2008.

Tahiroğlu, Fatih Medeni Usul Hukukunda Re’sen Araştırma İlkesi, İstanbul 2021.

Tanrıver, Süha Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler,

Makalelerim I, s. 35-52, Ankara 2005

(Tanrıver, Sulh).

Tanrıver, Süha Medeni Usul Hukuku C.1, 2. Bası Ankara

2018.

330

Tanrıver, Süha Medeni Usul Hukuku C.2, Ankara 2021

(Tanrıver, Medeni Usul C.2)

Tanrıver, Süha Tabii Hâkim İlkesi ve Medeni Yargı,

TBBD S.104 Y. 2013, s. 11-35 (Tanrıver, Tabii Hâkim).

Taş Korkmaz, Hülya 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Aydın Zevkliler e

Armağan Özel Sayı, C. II, Yaşar üniversitesi Elektronik Dergisi Vol. 8, Özel

Sayı, İzmir 2013, s. 1753-1818 (Taş

Korkmaz, Görev ve Yetki).

Taş Korkmaz, Hülya Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Bu

Sıfatla Mirasçılığına Son Vermek Amacıyla Mirasçılar Tarafından Davaya Devam Edilmesi, DEÜHFD C.16, Özel Sayı

2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e

Armağan, s.1413-1482 (Taş Korkmaz,

Boşanma).

Taş Korkmaz, Hülya Davacı Tarafta İradi Taraf Değişikliği

Yapılması ve Bu Konuya İlişkin Yargıtay’ın Bakış Açısının Değerlendirilmesi,

Fasikül Mart 2018, S. 100, s. 117-137

(Taş Korkmaz, Davacı).

Taş Korkmaz, Hülya Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği, Ankara 2014.

Taşpınar, Sema Medeni Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu, Faruk Erem’e Armağan, Ankara

1999, s. 759-787.

331

Teczan, Murat/ Canbolat, Beyza

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa

Payı Problemi, TBBD S.138, 2018, s.

107- 134.

Tekinalp, Ünal Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Ankara

2012.

Tekinay, Selahattin Sulhi Kat Mülkiyeti, İstanbul 1991.

Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/ Altop

Tekinay Borçlar Hukuku, 7. Bası, İstanbul

 1993.

Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/ Altop

Tekinay Eşya Hukuku C. I (Zilyed

lik, Tapu Sicili, Mülkiyet 5. Bası,

İstanbul 1989 (Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, Eşya Hukuku).

Tercan, Erdal Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001.

Thomas, Heinz/ Putzo, Hans

Zivilprozessordnung Kommentar, 39.

Aufl., 2018.

Topuz, Gökçen Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Mirasçıların Davaya

Devam Etmelerinin Usul Hukuku Bakımından Yol Açtığı Sorunlar, TAAD Y.3

S.10 (Temmuz 2012), s.69-94.

332

Topuz, Gökçen/ Topuz, Seçkin

Miras Ortaklığında Mirasçıların Dava Arkadaşlığı, ABD S. 3, Y. 2008, s. 60-67.

Topuz, Gökçen/ Topuz, Seçkin

Takasın Davada İleri Sürülmesi, AÜHFD,

Y. 2008, C. 57, S.3, s. 719- 731 (Topuz/

Topuz, Takas).

Turanboy, K. Nuri İbra Sözleşmesi, Ankara 1998.

Tutumlu, Mehmet Akif Ortak Yetkili Mahkeme Hükmünün Kesin Yetki Niteliğinde Olup Olmadığı Sorunu, THD C.12 S.136 2017, s. 98-103.

Ulukapı, Ömer Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991.

Ulukapı, Ömer Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Konya 1997 (Ulukapı, Duruşma).

Ulukapı, Ömer Yargıtay Kararları Işığında Medeni Usul

Hukukunda Yargılamaya Hâkim Olan İlkelerden Taraflarca Hazırlama İlkesi,

SÜHFD C.6 S.1-2, 1998 s. 713-732 (Ulukapı, Taraflarca Hazırlama İlkesi).

Ulusan, İlhan Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Bakımından Sulh Sözleşmesi, İstanbul 1971.

Umar, Bilge Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi,

2.Baskı, Ankara 2014.

Uslu, Abdüssamet Kat İrtifakı, Ankara 2019.

333

Uysal, Merve Der Zeugenbeweis und seine Grenzen im

Rahmen der freien Beweiswürigung- Ein

Vergleich zwischen dem deutschen und

türkischen Zivilprozessrecht, Hamburg,

2021 (Uysal, Zeugenbeweis).

Uysal, Merve Alman ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Tanımı, Türleri ve

Zorunlu Arabuluculuk, MİHDER C. 15,

Sayı: 44, 2019/3, s. 885-960.

Ürcan, Gülümden İş Davaları Davadan Feragatin Müteselsil

Sorumlu Dava Arkadaşlarına Etkileri,

DEÜHFD C.16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr.

Hakan PEKCANITEZ’e Armağan,

s.1553-1604.

Üstündağ, Saim İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967 (Üstündağ, Değiştirme Yasağı).

Üstündağ, Saim Medeni Yargılama Hukuku, 7.Bası, İstanbul 2000.

Üstündağ, Saim Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Takas ve Davada Kullanılmasının Arzettiği

Özellikler, İÜHFM C.25, Y. 1960/1-4, s.

214-224 (Üstündağ, Takas).

von Holzen, Cristina Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, Basel 2006.

Wachenfeld, Friedrich Die notwendige Streitgenossenschaft des

§ 59 C.P.O., 1894.

334

Weber, Rolf H. Berner Kommentar, Schweizerische Zivilgeseztbuch, Das Obhgationenrecht,

Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 4. Teilband, zu Art. 68-90

OR., 2. Aufl., 2005.

Wieczorek, Bernhard/ Schütze, Rolf A.

Zivilprozessordnung und Nebengesetze, 4.

Aufl., 2015.

Wieser, Eberhard Notwendige Streitgenossenschaft, NJW

2000, 1163, s. 1163-1165.

Yardımcı, Taner Emre Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı, Ankara 2020.

Yavaş, Murat Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak

ve Alacaklarının Haczi, İstanbul 2005

(Yavaş, Haciz).

Yavaş, Murat “Mehaz Kanun ile Türk Hukukunda ve

Mukayeseli Hukukta Medeni Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ve Hakimin

Rolü” Yavuz Alangoya İçin Armağan, s.

283-335, İstanbul 2007.

Yavaş, Murat Medeni Usul Hukukunda Temyiz, Ankara 2015 (Yavaş, Temyiz).

Yavaş, Murat Medeni Yargılamanın Amacı Bağlamında İspat Yükü Kavramı, MÜHF-HAD

C.1 S.2 Y.2015, Mehmet Akif Aydın’a

Armağan, s. 741-762 (Yavaş, İspat

Yükü).

335

Yavaş, Murat Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstı̇snaları,

2.Baskı Ankara 2020 (Yavaş, Senetle İspat).

Yazıcı, Çiğdem Medeni Usul Hukukunda Karşı Dava, İstanbul 2021.

Yıldırım, Abdulkerim Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

3.Baskı Ankara 2015.

Yılmaz, Ejder “Usul Ekonomisi”, AUHFD, C.57, S.1,

2008, s. 243-274 (Yılmaz, Usul Ekonomisi).

Yılmaz, Ejder Davada Takas ve Mahsup Talebi, MİHDER 2010/2, S. 16, s. 247-284 (Yılmaz,

Takas).

Yılmaz, Ejder Davada Taraf Değişikliği, Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009 (Yılmaz,

Taraf Değişikliği).

Yılmaz, Ejder Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.1,

4. Baskı Ankara 2021 (Yılmaz, HMK

Şerhi C.1).

Yılmaz, Ejder Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.2,

4. Baskı Ankara 2021 (Yılmaz, HMK

Şerhi C.2).

Yılmaz, Ejder Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.3,

4. Baskı Ankara 2021(Yılmaz, HMK

Şerhi C.3).

336

Yılmaz, Ejder Medeni Yargılama Hukukunda Islah,

4.Bası, Ankara 2013.

Yılmaz, Zekeriya Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa

Göre Hukuk Davalarında Yargılama Harç

ve Giderleri ile Vekalet Ücreti, 4.Baskı

Ankara 2011 (Yılmaz, Yargılama Giderleri).

Yılmaztekin, Hasan Kadir

Fikir ve Sanat Eserlerı̇ Kanunu Uyarınca

Eser Sahipliği ve Hak Sahipliği ile Bunların Tecavüz Davaları Bağlamında Davacı Sıfatına Etkilerı̇, AD 2020/2, S. 65,

s. 499-557.

Yücel, Mustafa T. Adli Yargıda “Makul Süre” Felsefesi ve

Matematiği, TBBD Mart-Nisan 2015, S.

117, s. 35-53.

Zevklier, Aydın/ Gökyayla, K. Emre

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri,

17.Bası Ankara 2017.

Zöller Zivilprozessordnung Kommentar 33.

Aufl., Köln 2020 (Zöller/ Yazar).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar