Medeni Usul Hukukunda

Dosyanın İşlemden Kaldırılması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cumhur RÜZGARESEN
ISBN: 9786050508949
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cumhur RÜZGARESEN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 476

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ........................................................................................ 21

GİRİŞ

§.1-KONUNUN ÖNEMİ VE ÇERÇEVESİ ........................................ 25

§.2-DOSYA KAVRAMI VE DOSYALAMA ..................................... 29

A- DOSYA KAVRAMI .................................................................. 29

B- DOSYALAMA .......................................................................... 30

§.3-DOSYANIN OLUŞTURULMASI ve İŞLEME KONULMASI . 31

A- DOSYANIN OLUŞTURULMASI ............................................ 31

B- DOSYANIN İŞLEME KONULMASI ....................................... 32

I- GENEL OLARAK ............................................................. 32

II- DOSYANIN İŞLEME KONULMA USULLERİ .............. 32

1- Fiziki Ortamda (Adliyede) İşleme Konulması .............. 32

2- Elektronik Ortamda İşleme Konulması ......................... 34

III- İŞLEME KONULAN DOSYANIN TAKİP EDİLMESİ .. 35

§.4-DOSYANIN KORUNMASI .......................................................... 36

BİRİNCİ BÖLÜM

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ

TEORİK TEMELLERİ

§.1-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KAVRAMI .......... 37

§.2- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ ANLAMI ..... 40

§.3- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ HUKUKİ

NİTELİĞİ........................................................................................ 44

10

§.4- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI HAKKINDAKİ

DÜZENLEMELER ........................................................................ 47

A- MEDENİ USUL HUKUKUNDA .............................................. 47

I- MÜLGA 1086 SAYILI HUKUK USULÜ

MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA ............................... 47

1- Yazılı Yargılama Usulünde ........................................... 47

a- 18.6.1927 Günlü, 1086 Sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu’na Göre.............................. 47

b- HUMK m. 409’da Değişiklik Yapan 13.12.1934

tarihli ve 2606 Sayılı Kanun’a Göre ....................... 47

c- HUMK m. 409’da Değişiklik Yapan 30.04.1973

tarih ve 1711 Sayılı Kanun’a Göre .......................... 48

d- HUMK m. 409’da Değişiklik Yapan 26.02.1985

Tarih ve 3156 Sayılı Kanun’a Göre ........................ 49

2- Basit Yargılama Usulünde ............................................ 50

II- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ

KANUNU’NDA ................................................................ 51

1- Yazılı Yargılama Usulünde ........................................... 51

2- Basit Yargılama Usulünde ............................................ 53

B- DİĞER HUKUK DALLARINDA ............................................. 54

§.5-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ TARİHİ

KÖKENLERİ VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ .......... 55

A- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ TARİHİ

KÖKENLERİ ............................................................................. 55

I- ROMA HUKUKUNDA ..................................................... 55

II- İSLAM VE OSMANLI HUKUKUNDA ........................... 58

B- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ

MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ ....................................... 60

I- ALMAN HUKUKUNDA .................................................. 60

1- İki Tarafın Duruşmaya Gelmemesi Halinde ................. 60

2- Taraflardan Birisinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde . 62

II- AVUSTURYA HUKUKUNDA ........................................ 64

III- İSVİÇRE HUKUKUNDA ................................................. 65

§.6-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ BENZER

KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ ........................................................ 66

A- DAVADAN FERAGAT ............................................................ 66

B- DAVANIN GERİ ALINMASI ................................................... 67

11

C- DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI.................................... 68

D- DAVANIN SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMASI ....................... 68

E- DURUŞMANIN ERTELENMESİ ............................................. 69

I- GENEL OLARAK ............................................................. 69

II- DURUŞMANIN ERTELENME SEBEPLERİ .................. 70

1- Genel Sebepler .............................................................. 70

2- Özel Sebepler ................................................................ 71

a- Ön Sorun ve Bekletici Sorun .................................. 71

b- Dava Sırasında Taraflardan Birisinin Ölmesi ......... 73

c- Kanuni Temsilci Atanması ..................................... 74

d- Dava Sırasında Tarafların Sulh veya

Arabuluculuğa Başvurması ..................................... 74

e- Vekilin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve

Davranışlarda Bulunması ........................................ 74

f- Pandemi vb. Olağanüstü Durumların Meydana

Gelmesi ................................................................... 75

F- GIYAPTA YARGILAMA ......................................................... 77

G- DAVA DOSYASININ KAYBOLMASI.................................... 79

§.7-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ MEDENİ

YARGI İLKELERİYLE İLİŞKİSİ ............................................... 81

A- TASARRUF İLKESİ.................................................................. 81

B- TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ ..................................... 83

C- YARGILAMAYI HAKİM SEVK VE İDARE EDER

İLKESİ ....................................................................................... 84

D- DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME

İLKESİ ....................................................................................... 86

E- HÂKİMİN TARAFLARI AYDINLATMA İLKESİ ................. 88

F- RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ................................................ 90

G- HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ............................................. 91

H- USUL EKONOMİSİ İLKESİ ..................................................... 93

İ- ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ .............................................................. 95

J- ADİL YARGILANMA HAKKI ................................................ 96

K- ADALETE ERİŞİM HAKKI ..................................................... 97

12

İKİNCİ BÖLÜM

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMA PROSEDÜRÜ

§§.1-ÇEKİŞMELİ YARGIDA DOSYANIN İŞLEMDEN

KALDIRILMASI .......................................................................... 107

§.1-GENEL OLARAK........................................................................ 107

§.2- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMA SEBEPLERİ ........ 109

§.3-DURUŞMAYLA İLGİLİ SEBEPLER ....................................... 111

A- DURUŞMA .............................................................................. 111

I- DURUŞMA KAVRAMI VE KAPSAMI ........................ 111

II- DURUŞMANIN ÖNEMİ ................................................. 114

III- DURUŞMANIN YASAL DAYANAKLARI .................. 117

1- Uluslararası Hukukta ................................................... 117

2- Ulusal Hukukta ........................................................... 118

IV- DURUŞMANIN ŞARTLARI .......................................... 122

1- Duruşma Tarihinin Belirlenmiş Olması ...................... 122

2- Duruşma Yerinin Belirlenmiş Olması ......................... 123

3- Hâkimin Hazır Bulunması ........................................... 124

4- Taraflardan En Az Birisinin Hazır Bulunması ............ 125

5- Elektronik Duruşmalar Bakımından Gerekli Talebin

Süresinde Yapılması ve Duruşmaya Katılma

Usulünün Davetiyeye Yazılması ................................. 127

V- DURUŞMA ÇEŞİTLERİ .................................................... 128

1- İlk Derece Yargılamasında .......................................... 128

a- Yazılı Yargılama Usulünde ................................... 128

aa- Ön İnceleme Duruşması ............................... 128

bb- Tahkikat Duruşması ..................................... 138

cc- Sözlü Yargılama ve Hüküm Duruşması ....... 140

b- Basit Yargılama Usulünde .................................... 142

2- Kanun Yollarında ........................................................ 147

B- TARAFLARDAN EN AZ BİRİSİNİN DURUŞMAYA

GELMEMESİ ........................................................................... 149

I- GENEL ŞARTLARI ........................................................ 149

1- Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi ...................... 149

2- Tarafların Duruşmaya Usulüne Uygun Davet

Edilmesi ...................................................................... 150

13

3- Duruşma Tarihinin Her İki Taraf İçin Uygun

Olması ......................................................................... 159

4- Tarafların Davanın Takipsiz Bırakılmasına Dair Bir

Davranışının veya İrade Beyanının Varlığı ................. 159

5- Duruşmanın Tahkikata veya Sözlü Yargılamaya

İlişkin Olması .............................................................. 160

II- HER İKİ TARAFIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ...... 162

1- Genel Olarak ............................................................... 162

2- Özel Şartları ................................................................ 163

a- Duruşmada Her İki Tarafın Hazır Olmaması ........ 163

b- Her İki Tarafın Duruşmada Hazır Olmamasının

Haklı bir Mazerete Dayanmaması ......................... 166

aa- Mazeretin Duruşmada Bulunmaya İmkân

Vermeyen Ağırlıkta Olması veya

Mahkemenin Mazereti Uygun Bulması ........ 166

bb- Mazeretin Önceden Mahkemeye Bildirilmiş

Olması ........................................................... 168

cc- Mazeretin Yaklaşık Olarak İspat Edilmesi ... 175

dd- Mazeretin Dilekçeyle Bildirilmesi veya

Tutanağa Yazılması ...................................... 177

3- Bu Sebep Bağlamında Tartışmalı Konular.................. 180

a- Dava Arkadaşlığı .................................................. 180

b- Davaya Müdahale ................................................. 181

c- Yargılamada Cumhuriyet Savcısının Bulunması .. 185

d- Taraflardan Birisinin Gaip Olması ........................ 186

e- Hâkimin Duruşmada Hazır Olmaması .................. 189

f- Duruşmaya Gelmeye Mani Mazeretlerin

Tekrarlanması ....................................................... 190

III- BİR TARAFIN DURUŞMAYA GELMEMESİ VE

GELEN TARAFIN TAKİPSİZLİK BEYANINDA

BULUNMASI .................................................................. 192

1- Genel Olarak ............................................................... 192

2- Özel Şartları ................................................................ 192

a- Karşı Tarafın Duruşmada Hazır Olmamasının

Haklı bir Mazerete Dayanmaması ......................... 192

b- Duruşmada Hazır Olan Tarafın Takipsizlik

Beyanında Bulunması ........................................... 194

3- Bu Sebep Bağlamında Tartışmalı Konular.................. 200

14

a- Dava Arkadaşlığı .................................................. 200

b- Davaya Müdahale ................................................. 204

c- Yargılamada Cumhuriyet Savcısının

Bulunması ............................................................. 206

C- HER İKİ TARAFIN DURUŞMAYA GELEREK

TAKİPSİZLİK BEYANINDA BULUNMASI ........................ 209

D- DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNİN

TARAFLARDAN EN AZ BİRİSİNİN BAŞVURUSUNA

BAĞLI OLMASI...................................................................... 216

E- TARAFLARIN DURUŞMADA UYGUN OLMAYAN

TUTUM VE DAVRANIŞTA BULUNMASI .......................... 220

F- TARAFLAR DURUŞMAYA GELMESE BİLE DOSYANIN

İŞLEMDEN KALDIRILAMADIĞI DURUMLAR ................ 223

I- MEDENİ YARGIDA ....................................................... 223

1- Geçici Hukuki Koruma Önlemlerinde ........................ 223

2- Fer’i Müdahalede ........................................................ 225

3- Sözlü Yargılama ve Hüküm Aşamasında.................... 225

a- 28.07.2020 Tarihinden Önceki Düzenlemeye

Göre ...................................................................... 225

b- 28.07.2020 Tarihinden Sonraki Düzenlemeye

Göre ...................................................................... 227

4- İstinafta ........................................................................ 231

5- Temyizde ..................................................................... 233

II- İCRA YARGILAMASINDA ........................................... 234

1- Şikâyette ...................................................................... 234

2- İtirazın Geçici Kaldırılmasında ................................... 239

3- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda İtirazın

İncelenmesinde ............................................................ 239

III- TİCARİ DAVALAR VE ÇEKİŞMESİZ YARGI

İŞLERİNDE ..................................................................... 240

1- İflas Davasında ............................................................ 240

2- Konkordatoda .............................................................. 244

3- Ticaret Siciline İlişkin İtirazlarda ................................ 247

4- Dispeç ve Avaryaya İlişkin Bazı Uyuşmazlıklarda ..... 247

IV- KADASTRO DAVALARINDA...................................... 248

V- TAHKİM YARGILAMASINDA .................................... 253

VI- KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA ........................... 255

15

VII- MEDENİ HUKUKTAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI

İŞLERİNDE ..................................................................... 255

§.4-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİYLE İLGİLİ

SEBEPLER ................................................................................... 257

A- DAVA KONUSUNUN DEĞERİNİN DAVA DİLEKÇESİNE

YAZILMAMASI ...................................................................... 257

B- YARGILAMA HARÇLARININ EKSİK YATIRILMASI...... 258

C- YARGILAMA HARÇLARININ HİÇ YATIRILMAMASI .... 265

D- TEBLİGAT GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ................ 271

§.5-DAVAYI TAKİP YETERLİLİĞİYLE İLGİLİ SEBEPLER... 274

§.6-DAVAYA VEKÂLETLE İLGİLİ SEBEPLER ......................... 277

A- GENEL OLARAK ................................................................... 277

B- VEKÂLETLE İLGİLİ SEBEPLERİN ÇEŞİTLERİ ................ 277

I- DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİNİN

BULUNMAMASI ............................................................ 277

II- VEKÂLETNAMENİN MAHKEMEYE

SUNULMAMASI ............................................................ 279

III- VEKÂLETİN SONA ERMİŞ OLMASI .......................... 282

1- Vekilin veya Müvekkilin Ölümü ................................ 282

2- Vekilin İstifası ............................................................. 283

3- Vekilin Azli ................................................................. 287

§.7-KANUNİ TEMSİLLE İLGİLİ SEBEPLER .............................. 289

A- GENEL OLARAK ................................................................... 289

B- DAVANIN AÇILMASI BAKIMINDAN ................................ 289

C- AÇILAN DAVANIN TAKİBİ BAKIMINDAN ...................... 290

I- DAVANIN TAKİBİNİN BİR MAKAMIN İZNİNE

BAĞLI OLMAYAN HÂLLERDE .................................. 290

II- DAVANIN TAKİBİNİN BİR MAKAMIN İZNİNE

BAĞLI HÂLLERDE ....................................................... 290

D- DAVA TAKİP YETKİSİ BAKIMINDAN .............................. 292

§.8-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ

TARTIŞMALI OLDUĞU DURUMLAR ................................... 294

A- DAVA KONUSUNUN DEVRİNDE ....................................... 294

B- SEÇİMLİK DAVADA ............................................................. 299

C- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN

DAVALARDA ......................................................................... 300

§.9-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI ........... 306

16

§.10-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMA TARİHİ ............... 309

§.11-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ

SONUÇLARI ................................................................................ 312

A- GENEL OLARAK ................................................................... 312

B- DAVANIN DERDEST OLMAYA DEVAM ETMESİ ........... 312

C- GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİNİN

VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ ................................................... 314

I- İHTİYATİ HACİZ ........................................................... 314

II- İHTİYATİ TEDBİR ......................................................... 316

III- DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ .... 320

D-ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN

KORUNMASI .......................................................................... 321

I- ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ............................................ 321

II- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ....................................... 323

E- VEKİL İLE TEMSİL EDİLEN DAVALARDA VEKİLİN

SORUMLULUĞUNUN DOĞMASI ....................................... 323

§.12-DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARINA

KARŞI BAŞVURU YOLLARI .................................................... 326

§.13-KANUN YOLLARINDA VERİLEN BOZMA VEYA

KALDIRMA KARARINDAN SONRA DAVANIN TAKİPSİZ

BIRAKILMASI ............................................................................ 331

§§.2-ÇEKİŞMESİZ YARGIDA DOSYANIN İŞLEMDEN

KALDIRILMASI .......................................................................... 333

§.1-GENEL OLARAK ....................................................................... 333

§.2-ÇEKİŞMELİ YARGIYA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN

ÇEKİŞMESİZ YARGIYA UYGULANMASI ........................... 335

§.3-ÇEKİŞMESİZ YARGIDA DOSYANIN İŞLEMDEN

KALDIRILMA SEBEPLERİ ...................................................... 336

A- DURUŞMA İLE İLGİLİ SEBEPLER ...................................... 336

B- DİĞER SEBEPLER ................................................................. 341

§.4-ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÇEKİŞMELİ YARGIYA

DÖNÜŞMESİNDE DOSYANIN İŞLEMDEN

KALDIRILMASI .......................................................................... 342

17

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOSYANIN YENİDEN İŞLEME

KONULMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

§§.1-DOSYANIN YENİDEN İŞLEME KONULMASI ................... 343

§.1-KAVRAM SORUNU .................................................................... 343

§.2-TANIM VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ ................ 346

§.3-DOSYASI YENİDEN İŞLEME KONULAN DAVANIN

NİTELİĞİ...................................................................................... 349

§.4-DOSYANIN YENİDEN İŞLEME KONULMA ŞARTLARI ... 350

A- HUKUKİ YARARIN VARLIĞI .............................................. 350

B- DOSYANIN YENİDEN İŞLEME KONULMA TALEBİ....... 351

I- TALEBİN ŞEKLİ VE NİTELİĞİ .................................... 351

II- TALEPTE BULUNABİLECEK KİŞİLER ...................... 353

III- TALEPTE BULUNACAK KİŞİLERİN TARAF VEYA

DAVA EHLİYETİNİ KAYBETMESİ ............................ 358

1- Taraf Ehliyetinin Kaybedilmesi .................................. 358

2- Dava Ehliyetinin Kaybedilmesi .................................. 362

IV- TALEPTE BULUNMA SÜRESI ..................................... 364

1- Tarihçe ........................................................................ 364

2- Sürelerin Çeşitleri ....................................................... 369

a- Yazılı Yargılama Usulünde ................................... 369

aa- Üç Aylık Süre ............................................... 369

bb- Bir Aylık Süre ............................................... 370

b- Basit Yargılama Usulünde .................................... 371

V- TALEBİN SINIRLI SAYIDA YAPILMASI ................... 372

1- Yazılı Yargılama Usulünde ......................................... 372

2- Basit Yargılama Usulünde .......................................... 375

VI- TALEBİN MAHKEMECE KABUL EDİLMESİ ............ 376

VII- ÇEŞİTLİ DAVALARA GÖRE DOSYANIN YENİDEN

İŞLEME KONULMA TALEBİ ....................................... 379

1- Karşı Dava ................................................................... 379

2- Davaların Yığılması .................................................... 381

3- Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması ....................... 383

a- Davaların Birleştirilmesi ....................................... 383

b- Davaların Ayrılması .............................................. 385

18

4- Terditli Dava ............................................................... 385

C- YENİLEME HARÇLARININ YATIRILMASI ...................... 387

§.5-DOSYANIN YENİDEN İŞLEME KONULMASININ

SONUÇLARI ................................................................................ 396

A- YARGILAMADAKİ MEVCUT YASAKLARIN DEVAM

ETMESİ .................................................................................... 396

B- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASININ NEDEN

OLACAĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN ENGELLENMESİ .. 397

§§.2-DOSYASI İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMASI ........................................................ 398

§.1-GENEL OLARAK........................................................................ 398

§.2-DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASININ BAZI

KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI ............................. 402

A- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI .......................... 402

B- DOSYANIN İŞLEME KONULMASI ..................................... 403

C- DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ ...................... 404

D- DAVANIN GERİ ALINMASI NEDENİYLE DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMASI .................................................... 406

E- DAVANIN USULDEN REDDİ ............................................... 407

§.3-DOSYASI İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMA ŞARTLARI ....................................... 409

A- KANUNDA BELİRTİLEN SEBEPLERDEN BİRİSİNİN

VARLIĞI .................................................................................. 409

I- DOSYANIN İŞLEME KONULMA TALEBİNİN

SÜRESİNDE YAPILMAMASI ....................................... 409

II- KANUNDA BELİRTİLENDEN FAZLA SAYIDA

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI .................. 411

B- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILACAĞINA DAİR TEBLİĞ

VE İHTARIN YAPILMIŞ OLMASI ....................................... 413

§.4-DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMA ANI ................................ 415

§.5-DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI VE

HUKUKİ NİTELİĞİ .................................................................... 419

§.6-DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASININ HÜKÜM VE

SONUÇLARI ................................................................................ 421

A- DAVANIN DERDEST OLMAKTAN ÇIKMASI ................... 421

B- AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADAKİ TALEBİN VAKİ

OLMAMIŞ SAYILMASI ........................................................ 423

C- DAVAYA İLİŞKİN KAYDIN RE’SEN KAPATILMASI ...... 427

19

D- DAVANIN DEVAMI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR

İŞLEMİN YAPILAMAMASI .................................................. 428

E- DAVACININ YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNE

MAHKÛM EDİLMESİ ............................................................ 429

F- DAVAYA İLİŞKİN YASAKLARIN SONA ERMESİ ........... 429

G- BAZI DELİLLERİN SONRADAN AÇILACAK DAVADA

KULLANILABİLMESİ ........................................................... 430

H- DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİNİN

ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ ...................................................... 431

İ- ŞARTLARI VARSA ESKİ HALE GETİRME YOLUNA

GİDİLEBİLMESİ ..................................................................... 432

J- VEKİL İLE TEMSİL EDİLEN DAVALARDA VEKİLİN

SORUMLULUĞUNUN DOĞMASI ....................................... 434

K- ZAMANAŞIMININ KESİLMEMİŞ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ

SÜRENİN KORUNMAMIŞ SAYILMASI ............................. 436

L- DAVALININ TEMERRÜDÜNÜN VE İYİNİYETİN

KALKMIŞ OLMA HALİNİN DEVAM ETMESİ .................. 440

M- İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZLERİN SONA

ERMESİ ................................................................................... 441

I- İHTİYATİ TEDBİRLERİN SONA ERMESİ .................. 441

II- İHTİYATİ HACİZLERİN SONA ERMESİ .................... 442

N- DELİL TESPİTİNİN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ ................ 443

§.7-DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARINA

KARŞI KANUN YOLLARI ........................................................ 444

SONUÇ ...................................................................................................... 447

KAYNAKÇA ............................................................................................. 453

Doktorayı bitirdiğimde tez danışmanım çok saygıdeğer Hocam

Prof. Dr. Ejder Yılmaz bir sohbet arasında dosyanın işlemden

kaldırılmasının çalışılması gereken konulardan olduğunu, bu konuyla

ilgilenmemin çok iyi olacağını söyledi. O günden beri “dosyanın

işlemden kaldırılması” hep aklımın bir köşesindeydi. Doçentliğe hazırlık

döneminde bu konuda bir çalışma yapmam mümkün olmadı. Geç de olsa

2018 yılında dosyanın işlemden kaldırılmasını bir makale olarak

yazmaya karar verdim. Fakat bir süre sonra bu çalışma makale olmaktan

çıktı ve elinizdeki kitaba dönüştü. Dolayısıyla bu kitabın isim babası

Hocam Prof. Dr. Ejder Yılmaz’dır. Aradan yıllar geçse de hocamın

söylediklerinin akademik hayatımda ilham olmaya devam etmesi ve

böyle bir çalışmanın yapılmasına vesile olması benim için en büyük

hazinedir. Hocama çok teşekkür ediyorum.

Özgün bir bilimsel eser olarak hazırlanan bu kitabın

şekillenmesinde çok saygın iki hocam Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Prof.

Dr. Sema Taşpınar’ın öneri ve tavsiyeleri önemli katkı sağladı. Her iki

hocam da en dar zamanlarında iş yoğunluklarına bakmadan kitabı baştan

sonra bir kuyumcu titizliğiyle incelediler ve çok değerli önerilerde

bulundular. Hocalarıma akademik ve insani her türlü destekleri için

özellikle ve içtenlikle teşekkür ediyorum.

Akademik hayatımın diğer iki mimarı Prof. Dr. Ramazan Arslan

ve Prof. Dr. Süha Tanrıver’dir Bana kattıkları, öğrettikleri ve destek

oldukları her şey için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerine hep

minnettar kalacağım.

Her zaman maddi ve manevi desteğini aldığım Lefke Avrupa

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen Hocamın dirayetli

yöneticiliğine çok şey borçluyum. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri

Erişgin Hocam benim için hem idari ve hem de akademik anlamda çok

iyi bir rehber oldu. Bir kitap yazmak kolay değildir. Bu hocalarımın

kolaylaştırıcı yaklaşımları olmasaydı, bu çalışmayı tamamlamam kolay

olmazdı. Bende müstesna bir yeri olan her iki hocama ne kadar teşekkür

etsem azdır.

8

Her zaman ve her şartta desteğini hep aldığım çok değerli Hocam

Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu’nun üzerimdeki hakkını asla ödeyemem. En

zor günlerde hep yardımcı olmuştur ve yol göstermiştir. Bugüne kadar

yaptığı her şey için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.

Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her türlü desteği sağlayan,

her koşulda maddi ve manevi hep yanımda olan, her türlü sıkıntımı

paylaşan sevgili eşime, oğlum Emir ve kızım Zülal’e, tashihlerde

yardımını esirgemeyen ablama; ayrıca hukuk fakültesinde birlikte

çalıştığım ve yüzlerinden tebessüm eksik olmayan idari ve akademik

bütün mesai arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.

Bu kitabın basımında ve dağıtımında büyük çaba harcayan, her

hocanın ve her üniversitenin kütüphanesine katkısı olan hukukçu dostu

sayın Muharrem Başer başta olmak üzere, kitabın dizgi ve tasarımını

yapan Yasemin Ahmedizade’ye ve Yetkin Yayınevi’nin güler yüzlü tüm

çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Çalışmanın okuyucu ve araştırmacılara faydalı olmasını dilerim.

Abik, Yıldız: Gaipliğin Nişanlılık Üzerindeki Etkisi (AnkaraÜHFD,

2005/2, 153-181).

Akcan, Recep: Hükmün Bozulmasından Sonra Islah (Ünal Tekinalp’a

Armağan, Cilt 2, Beta, İstanbul 2003.

Akil, Cenk/Irmak Büyük, Elif: Yargı Kararları Işığında Bozmadan

Sonra Islaha Gidilip Gidilemeyeceği Üzerine Düşünceler (GaziÜHFD,

2017/3, s. 3-33).

Akil, Cenk: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Haksız

İhtiyati Tedbir Nedeniyle Açılan Tazminat Davası (ABD, 2013/3, s. 173-

194) (Akil-İhtiyati Tedbir).

Akil, Cenk: Basit Yargılama Usulünde Dosya Üzerinden Nihai Karar

Verilip Verilemeyeceği (HMK m. 320/1) Üzerine Düşünceler (Terazi

Aylık Hukuk Dergisi, 2012/75, s. 14-19) (Akil-Düşünceler).

Akil, Cenk: Dava Yetkinliği (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,

2018/36, s. 1-20) (Akil-Dava).

Akil, Cenk: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh ve Sulh Yoluyla

Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Meselesi (GaziÜHFD, 2012/4,

s. 1-18) (Akil-Sulh).

Akil, Cenk: Kısmi Dava, Ankara 2013 (Akil-Kısmi Dava).

Akil, Cenk: Medeni Muhakeme Hukukunda Karşı Dava (TAAD,

2016/24, s. 89-119) (Akil-Karşı Dava).

Akkan, Mine (Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet/

Atalı, Murat/Yeşilırmak, Ali/Erdönmez, Güray/Taş Korkmaz, Hülya):

Pekcanıtez Usûl, Medenî Usûl Hukuku, İstanbul 2017 (Akkan-Pekcanıtez

Usul).

Akkaya, Leman Ebrüşüm: Kadastro Davalarında Yargılama Usulü ve

Delillerin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü), Ankara 2011.

454

Akkaya, Tolga: Medenî Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

Aksakal, Ramazan: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre

Basit Yargılama Usulü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara 2015.

Akyol Aslan, Leyla: Anayasa Mahkemesi’nin 14.01.2010 Tarihli Kararı

Çerçevesinde Yargı Harçlarına İlişkin Bazı Sorunlar ve Güncel Gelişmeler

(HacettepeÜHFD, 2011/1, s.32–52) (Akyol Aslan-Yargı Harçları).

Akyol Aslan, Leyla: Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat Ankara

2011 (Akyol Aslan-Feragat).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/Deren-Yıldırım, Nevhis: Medeni

Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 2011.

Alangoya, Yavuz: Medenî Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve

Denetlenmesi, İstanbul 1973 (Alangoya-Tahkim).

Alangoya, Yavuz: Medenî Usul Hukukunda Dava Ortaklığı (Tarafların

Taaddüdü), İstanbul 1999, (Alangoya- Dava Ortaklığı).

Alangoya, Yavuz: Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin

Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979 (Alangoya-İlkeler).

Alangoya, Yavuz: Yargılamanın Sevkindeki Prensipler ve Bu Açıdan

1711 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 409. Madde Açısından Düşünceler

(HUMK’nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında

Sempozyum, 85-118), İstanbul 1976 (Alangoya-Prensipler).

Albayrak, Adem/Gözütok, Zeki: Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi,

Ankara 2019.

Albayrak, Hakan: Kalem (Yazı İşleri) Mevzuatı Ankara 2020

(Albayrak-Tebligat).

Albayrak, Hakan: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat,

Ankara 2013 (Albayrak-İspat).

Albayrak, Hakan: Tebligat Hukuku, Ankara 2021 (Albayrak-Kalem).

Aldemir, Hüsnü: Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, Ankara

2009.

Ali Haydar Efendi: Dürerül Hükkam, Şerhu Mecelleti’l Ahkâm, C. IV,

İstanbul 2016.

Altay, Sümer: Teorik ve Pratik Konkordato Hukuku, İstanbul 1993.

455

Ansay, S. Şakir: Yargıtay Kararları (AnkaraÜHFD,1950/1, s. 442-445)

(Ansay-Kararlar).

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960 (Ansay-

Yargılama Usulleri).

Aras, Aslı: Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, Ankara 2017 (ArasÇekişmesiz

Yargı).

Aras, Aslı: Seçimlik Borcun İfa ve İcrası (SelçukÜHFD, 2020/3, s.

1111-1144) (Aras-Seçimlik Borç).

Aras, Celal /Arslan, Leyla/Cesur, Nilgün: Hukuk Usulünde Davanın

Açılmamış Sayılmasına Karar Verilecek Haller (AD, 1985/3, s. 697-714)

Aras/Arslan/Cesur-Davanın Açılmamış Sayılması-2).

Aras, Celal/Arslan, Leyla/Cesur, Nilgün: Hukuk Usulünde Davanın

Açılmamış Sayılmasına Karar Verilecek Haller (AD, 1985/2, s.364-384)

(Aras/Arslan/Cesur- Davanın Açılmamış Sayılması-1).

Arslan, Aziz Serkan: Doğrudanlık İlkesi (Süleyman DemirelÜHFD

MİHBİR Özel Sayısı, s. 132-144) (Arslan-Doğrudanlık İlkesi).

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası,

Emel: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2019 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar

Ayvaz/Hanağası-Usul).

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası,

Emel: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2020 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar

Ayvaz/Hanağası-Usul 2020).

Arslan, Ramazan: İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi,

Ankara 1984 (Arslan-İhale).

Arslan, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara

1989 (Arslan-Dürüstlük Kuralı).

Arslan, Ramazan: Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi,

Ankara 1977 (Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi).

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: İcra ve İflas

Hukuku Ankara 2019 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-İcra).

Arslanpınar, Tuğçe: Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava, Ankara

2017.

456

Aslan, Kudret: Medenî Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılmasının

Etkileri (MİHDER, 2013/25, s. 29-115 (Aslan-Açılmamış

Sayılma).

Aslan, Kudret: Medenî Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması,

Ankara 2016 (Aslan-Geri Alınma).

Aşçıoğlu, Çetin: Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkımız Var, Ankara

1995.

Aşık, İbrahim: Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun, Ankara 2012.

Atalay, Oğuz (Pekcanıtez, Hakan/ Özekes, Muhammet/Atalı,

Murat/Yeşilırmak, Ali/Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/Taş Korkmaz,

Hülya): Pekcanıtez Usûl, Medenî Usûl Hukuku, İstanbul 2017 (Atalay-

Pekcanıtez Usul).

Atalay, Oğuz: Anonim Şirketlerin İflası, İzmir 1996 (Atalay-İflas).

Atalay, Oğuz: Bankacılık Kanunu m. 132 Çerçevesinde Hukuk

Davalarının Durması Mümkün müdür? (Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan,

İzmir 2010, s. 103-112) (Atalay-Davaların Durması).

Atalay, Özcan: Uygulamada HUMK m. 409/2 Maddesi (ABD, 1979/6,

s. 24-28) (Atalay Ö-HUMK).

Atalı, Murat (Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet/

Yeşilırmak, Ali/Erdönmez, Güray/ Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya):

Pekcanıtez Usûl, Medenî Usûl Hukuku, İstanbul 2017 (Atalı-Pekcanıtez

Usul).

Atalı, Murat/Erdoğan, Ersin: Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan

Düzenlemelerin Medenî Usul Hukuku Alanına Yansımaları (7226 sayılı

Kanun’un Geçici 1’inci Maddesi ile Getirilen Tedbirlerin Hukuk

Yargılaması Açısından Değerlendirilmesi) (https://blog.lexpera.com.tr/

covid-19-salgini-sebebiyle-yapilan-duzenle melerin-medeni-usul-hukuku -

alanina-yansimalari/, E.T. 23.10.2020) () (Atalı/Erdoğan-Covid 19).

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medeni Usul Hukuku,

Ankara 2018.

Atalı, Murat: Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı (Medeni Usul ve

İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 2005, s. 49-108) (AtalıÇekişmesiz

Yargı).

457

Atalı, Murat: Hizmet Tespit Davasinin Sosyal Güvenlik Kurumuna

İhbari (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2014, s. 631-652)

(Atalı-Hizmet Tespit).

Aydıner, Hidayet: 193. Madde ve Tefsiri (İBD, 1937/7-8, s. 5663-

5673).

Aygün, Mustafa Y.; Davanın Açılmamış Sayılması (Yargıtay Dergisi,

1979/4, s. 829-854).

Başar, Mükerrem Onur: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Çerçevesinde Makûl Sürede Yargılanma Hakkı, İstanbul 2011.

Başözen, Ahmet: Güncel Yargıtay Kararları Işığında Ihtiyati

Tedbirlerde “Yaklaşık Ispat” ve “Ihtimal” Kavramı (Dokuz EylülÜHFD,

2014, s. 653 – 694).

Baumbach, Adolf/Lauterbach, Wolfgang: Zivilprozessordnung,

München 2016.

Bayındır, Abdulaziz: İslam Muhakeme Hukuku, İstanbul 1986.

Becker-Eberhard, Ekkerhard (çev. Kâmil Yıldırım): Dava

Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Esasları ve Sınırları (İlkeler

Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 2011, s. 17-38).

Belgesay, M. Reşit: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi,

İstanbul 1939.

Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi,

İstanbul 1981.

Bernhard, Wütz: Der Freibeweis in der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

Tübingen 1970.

Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku Ankara 1978.

Bilgin, Adem: Cumhuriyet Savcısının Hukuk Davalarındaki Görevleri

(Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2013,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Bohnet, François: CPCN Code de Procédure Civile Neuchâteloise,

Commenté, Bâle 2003.

Bolayır, Nur: Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, İstanbul

2009.

458

Bora, Sevda: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ön İnceleme

Aaşaması (Terazi Hukuk Dergisi, 2013/85, s. 62-70).

Böke, Veli: Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Davaları, Ankara 2004.

Börü, Levent: Dava Konusunun Devri, Ankara 2012 (Börü-Davanın

Konusu).

Börü, Levent: Sıfat ve Dava Takip Yetkisi (BATİDER, 2011/3, s. 249-

278) (Börü-Dava Takip Yetkisi).

Braun, Johann: Lehrbuch des Zivilprozessrecht, Tubingen 2014.

Buchegger, Walter/Roth, Marianne: Zivilprozessrecht, Wien 2013.

Budak, Ali Cem/Ak, Aslınur: Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku

Alanında Covid-19 Sebebiyle Alinan Tedbirler (İstanbul TicaretÜSBD,

Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, 2020/2, s. s.1-19).

Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2020.

Budak, Ali Cem: Alangoya’ya Göre Yargılamanın Amacı ve Hâkimin

Gerçeği Aramaktan Vazgeçmesi (İstanbul MedipolÜHFD, 2019/Güz, s.

33-43) (Budak-Yargılamanın Amacı).

Budak, Ali Cem: Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Tasarısı, İstanbul 2010 (Budak-HMK).

Budak, Ali Cem: Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının

Korunması, İstanbul 2000 (Budak-Üçüncü Kişilerin Hakları).

Budak, Ali Cem: Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı (Medeni Usul ve

İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 2005, s. 128-187) (BudakÇekişmesiz

Yargı).

Bulut, Mehmet: Türk Hukuk Sisteminde Hizmet Sözleşmesi Gereği

Açılan Hizmet Tespit Davaları (TBBD, 2011/97, s. 93-116) (Bulut M.).

Bulut, Uğur: Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif

Dava Birleşmesi) Ankara 2017 (Bulut U.).

Cahn, Andreas: Prozessuale Dispositionsfreiheit und zwingendes

materielles Recht (AcP, 1998/198, s. 35-71).

Çelebican Karadeniz, Özcan, Roma Hukuku, Ankara 2012.

459

Çelik, Cemil: Türk Medenî Kanunu'na Göre Gaiplik (Prof. Dr. Aydın

Aybay'a Armağan, İstanbul 2004), s. 97-126).

Çetin, İbrahim: Medeni Usûl Hukukunda Usûl Ekonomisi (Sayıştay

Dergisi, 2010/78, s. 81-109).

Dayınlarlı, Kemal: HUMK’da Düzenlenen İç Tahkim, Ankara 1997.

Deliduman, Seyithan: Medeni Yargıda Avukatlık (ErzincanÜHFD,

2003/1-2, s. 377-385) (Deliduman-Avukatlık).

Deliduman, Seyithan: Tebligat Giderinin (Zamanında)

Yatırılmamasının Sonuçları (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru

Armağanı, Ankara 2004, s. 307-322) (Deliduman-Tebligat).

Demir, Ömer Faruk: İşe İade Davasında Yargılama (DicleÜHFD,

2017/37, s. 285-312).

Demirsatan, Barış: Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi

(İstanbulÜHFM, 2016/2, s. 685-708).

Deren Yıldırım, Nevhis: Türk, İsviçre, Alman Medeni Usûl Hukukunda

Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996.

Deynekli, Adnan: Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Önemli Usûl

Hükümleri (İnönüÜHFD, 2011/2, s. 45-98).

Dişel, Buse: Dava Takip Yetkisi, İstanbul 2020.

Doğan, Mehmet: Hukuk Muhakemeleri Usulünde Gıyapta Yargılama

ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması, Ankara 1979.

Dolinar, Hans: Ruhen des Verfahrens und Rechtsschutzbedürfnis, Wien

1974.

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku,

İstanbul 2018.

Durman, Okay: Ayrıntılı Açıklamalı Kadastro Kanunu Şerhi-Yargıtay,

Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi İçtihatları ile Notlu Kanun Metni ve

Tüm Kadastro Mevzuatı, Ankara 2007.

Dursun, Hasan: Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış

Sayılması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.

Düğer, Sırrı/Deliduman, Seyithan: Medeni ve İdari Yargida Davadan

Feragat (YalovaÜHFD, 2012/2, s. 11-46).

460

Eisenhart, Loeper: Gewillkürte Parteiänderung und Umdeutung der

Parteibezeichnung im Zivilprozess (Diss.), Tübingen 1970.

Elgün, Emel Şeyda: Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları,

Ankara 2011.

Ercan, İbrahim/Arslan, Aziz Serkan: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda

Öngörülen Gider Avansının Uygulanması ile İlgili Ortaya Çıkan Bazı

Meseleler ve Bunların Değerlendirilmesi (SelçukÜHFD, 2012/2, s. 165-

180).

Erdemir, İlter: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.II, Ankara

1998.

Erdoğan, Celal: Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Usulü Muhakemeleri

Kanunu, Ankara 1973.

Ergün, Mevci: Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları, Ankara 1989.

Ergün, Ömer: Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu,

İstanbul 2010.

Ergün, Zafer: İçtihatlı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara

2003.

Erişgin, Nuri: Birlikte Mirasçıların Miras Bırakanın Banka Hesabı

Üzerindeki Tasarruf Yetkisi (AnkaraÜHFD, 2003/3, s. 121-143).

Erişir, Evrim: Geçici Hukukî Korumaların Temelleri ve İhtiyati Tedbir

Türleri, istanbul 2013 (Erişir-Hukuki Koruma).

Erişir, Evrim: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007

(Erişir-Taraf Ehliyeti).

Ermenek, İbrahim: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre Ön İnceleme

(İnönüÜHFD, 2011/1, s. 139-177) (Ermenek-Ön İnceleme).

Ermenek, İbrahim: Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi

ve Ayrılması, Ankara 2014 (Ermenek-Davalar).

Ersoy, Rıfat: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara 1966.

Ertekin, Erol/Karataş, İzzet: Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı

Hakem Kararlarının Tenfizi, Tanınması, Ankara 1997.

Fasching, Hans W.: Zivilprozessrecht Lehr und Handbuch, Wien 1990.

461

Frei, Sylvia/Willisegger, Daniel: Basler Komentar-Schweizerische

Zivilprozessordnung, Zurich 2010.

Furtner, Georg: Das Urteil im Zivilprozess, München 1985.

Genç, Ali Selim: Cumhuriyet Savcısının Özel Hukuk Davalarındaki

Yeri (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Germelmann, Claas-Hinrich/Matthes, Christoph/Prütting, Hans:

Arbeitsgerichtsgesetz, München 2013.

Gozzi, Niccolò: Basler Komentar-Schweizerische Zivilprozessordnung,

Zurich 2010.

Görgün, L. Şanal/Börü Levent/Toraman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet:

Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018.

Grunsky, Wolfgang: Zivilprozessrecht, 2008 Köln-München.

Guldener, Max: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979.

Güler, Ekin Sökmen: Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yüksek

Hakem Kuruluna Başvurma ve Özel Hakeme Başvurma (GaziÜHFD,

2015/3, s. 55-71).

Günal, Nadi A.: Roma Medeni Usul Hukukunda Yargılama Süreci ve

İstinaf, Ankara 2007.

Günay, Hacı Mehmet: İslam Hukuku El Kitabı (Editör, Talip Türcan),

Ankara 2015.

Gündüz, Okan: Anglo-Amerikan Hukuku Işığında Medenî Yargılama

Hukukunda Dava Yönetimi, Ankara 2009.

Günter, Marschhollek: ZPO, Münster 2015.

Güralp, Ayşe Gülin: Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medenî

Yargılama Sistemlerindeki Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku ile

Karşılaştırılması, İstanbul 2011.

Habscheid, Walter J.: Schweizerisches Zivilprozess und

Gerichtsorganisationsrecht, ein Lehrbuch seine Grundlagen,

Basel/Frankfurt am Main 1991.

Hanağası, Emel: Davada Menfaat, Ankara 2009.

İlhan, Cengiz: Günümüz Türkçe’siyle Mecelle, Ankara 2011.

462

İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: Miras Hukuku, Ankara

2015.

İyilikli, Ahmet Cahit: Mukabil Dava (YD, 2004/1-2, s. 147-164).

İyimaya, Ahmet: Sorumluluk Davasının Açılmamış Sayılması (YD,

1990/1-2, s.46-58).

Jauernig, Othmar: Zivilprozessrecht, München 2003.

Kale, Serdar: Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010.

Karaaslan, Varol: HMK m. 353/1-a Üzerine Bir İnceleme (DicleÜHFD,

2017/37, s. 219-239).

Karafakih, İsmail Hakkı: Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara

1952.

Karaslan, Varol: Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma

Ödevi Ankara 2013 (Karaaslan-Ödev).

Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2012

(Karslı-Usul).

Karslı, Abdurrahim: Medeni Usul Hukukunda Usuli işlemler, İstanbul

2001 (Karslı-İşlemler).

Kayıhan, Şaban/Ünlütepe, Mustafa: Vekâlet Sözleşmesinin Kendine

Özgü Sona Erme Sebepleri (FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum

Bilimleri Dergisi, 2014/3, s. 171-212).

Keser, Leyla: Medenî Usul Hukukunda Dava Konusunun Devri,

(Yüksek Lisans Tezi-, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İstanbul 1994).

Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2015.

Kılıçoğlu, Evren: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Gider Avansına

İlişkin Düzenlemeleri Hakkında Değerlendirmeler (BahçeşehirÜHF

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2012/99-100, s. 43-126) (Kılıçoğlu E.-

Gider Avansı).

Kırtıloğlu, S. Serhat: İflas Davası, Ankara 2009.

Kıyak, Emre: Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın Açılmasının Usul

Hukukuna İlişkin Sonuçları, Ankara 2014.

463

Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, Ankara

2018.

Kodek, Georg E./Mayr, Peter G.: Zivilprozessrecht, Wien 2013.

Konuralp, Haluk: İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında

Yetkili Mahkeme (AnkaraÜHFD, 1982-1987/1-4, s. 265-272).

Kudat, Arkun: Yenileme (ABD, 1946/29-30, s.16-20).

Kummer, Max: Grundniss des Zivilprozessrechts, Bern 1974.

Kurt Konca, Nesibe: Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara

2009 (Kurt Konca-Aleniyet).

Kurt Konca, Nesibe: Medeni Usul Hukukunda Tarafların Doğruyu

Söyleme Yükümlülüğü, Ankara 2016 (Kurt Konca-Doğruyu Söyleme).

Kurt Konca, Nesibe: Türk Hukukunda Tebligata İlişkin Güncel

Sorunlar ve Çözüm Önerileri (TBBD, 2014/114, s. 239-274) (Kurt Konca-

Tebligat).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2010.

Kuru, Baki/Budak, Ali Cem: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun

Getirdiği Başlıca Yenilikler (İBD, 2011/5, s. 3-43).

Kuru, Baki/Yılmaz, Ejder: 1711 Sayılı Kanun’a Göre Gıyap ve Davanın

Yenilenmesi Rejimi (HUMK’nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik

Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976, s. 233-271).

Kuru, Baki: 2008 Tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı

Hakkında Genel Değerlendirme (Legal MİHDER 2009/1, s. 13-50) (Kuru-

Değerlendirme 2).

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında Genel

Değerlendirme (Medenî Usûl ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı V,

Ankara 8-9 Eylül 2006, s. 58-85) (Kuru-Değerlendirme 1).

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, İstanbul 2001 (Kuru-

Usul I).

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul 2001 (Kuru-

Usul II).

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. IV, İstanbul 2001 (Kuru-

Usul IV).

464

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.V, İstanbul 2001(Kuru-

Usul V).

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.VI, İstanbul 2001(Kuru-

Usul VI).

Kuru, Baki: İflasta Yetki Sözleşmeleri, İcra ve İflas Kanunu’nda

Değişiklik Sempozyumu, Ankara 1963, s. 1-4) (Kuru-Yetki Sözleşmesi).

Kuru, Baki: Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru-Nizasız Kaza).

Kuru, Baki: Vekâletnamesiz Dava Açılması (İzBD, 1983/1, s. 5-9)

(Kuru-Dava Açılması).

Künzl, Reinhard: Dispositionmöglichkeiten der Parteien im

Zivilprozess (Diss.), Nürnberg 1986.

Lent, Friedrich: Freiwillige Gerichtsbarkeit, München und Berlin 1958.

Leuenberger, Christoph/Uffer-Tobler, Beatrice: Schweizerisches Zivilprozessrecht,

Bern 2016.

Lüke, Wolfgang: Zivilprozessrecht I, München 2013.

Marbach, Omar/Kellerhals, Franz/Leuch, Georg: Die

Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Bern 1995.

Meier, Isaak/Ottomann, Rudolf: Prinzipiennormen und

Verfahrensmaximen, Zürich 1993.

Meriç, Nedim: İcra ve İflas Kanunu’nda Düzenlenen Süreler ve İrade

Özerkliği İlkesi Kapsamında İcra İflas Kanunu Madde 20 (Dokuz

EylülÜHFD, 2014, C. 16, s. 2699-2733) (Meriç-İcra).

Meriç, Nedim: Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara

2011 (Meriç-Tasarruf İlkesi).

Mettenheim, Christoph von: Der Grundsatz der Prozeßökonomie im

Zivilprozeß, Berlin 1970.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin

Güçlendirilmesi Projesi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara 2008

(Hukuk Dosyalama Sistemi).

Mistaçoğlu, Yasemin: Medeni Usul Hukukunda Dosyanın İşlemden

Kaldırılmasının Sonuçları (İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler

Dergisi, 2016/3 s. 215-232).

465

Möller, Christian: Die Verfahrensgrundsätze des Zivilverfahrens (JA,

2010/47, s. 48-52).

Musielak, Hans-Joachim: Grundkurs ZPO, München 2004 (Musielak-

2004).

Musielak, Hans-Joachim: Kommentar zur Zivilprozessordnung,

München 2013 (Musielak-2013).

Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi,

Ankara 2016, (Muşul-İhale).

Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukukunda Şikâyet, Ankara 2014,

(Muşul-Şikâyet).

Muşul, Timuçin: Medeni Usul Hukukunda Ara Kararları, (DicleÜHFD,

1988/4, s. 217-262) (Muşul-Ara Kararlar).

Muşul, Timuçin: Medeni Usul Hukukunda Terdit İlişkileri Ankara

2009) (Muşul, Terdit İlişkileri).

Ocak, Memduh: Hukuk Davalarında Duruşma (Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin 2014).

Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/ Özdemir Oktay, Saibe: Kişiler Hukuku,

İstanbul 2018.

Ovacıklı, Sadullah: Medeni Usul Hukukunda Duruşma

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Ankara 2011).

Öktemer, Semih: Başvurma Harcı (AD, 1966/8-9, s. 565-600)

(Öktemer-Başvurma Harcı).

Öktemer, Y. Semih: HUMK’nda Değişiklik Getiren 1711 S.K. nun

Tahlil ve Tenkidi (ABD, 1973/3, s. 473-479) (Öktemer-Değişiklik).

Öktemer, Y. Semih: HUMK’un 409/2. Maddesi Hükmü Hakkında

Düşünceler (AD, 1980/1, s. 5-18) (Öktemer-Düşünceler).

Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972.

Özbay, İbrahim/Erdem Murat: Bir Kurumsal Tahkim Merkezi Örneği:

İberoamerikan Tahkim Merkezi (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,

2020/42, s. 449 – 470).

Özbay, İbrahim/Korucu, Yavuz: Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Çerçevesinde Tahkim, Ankara 2016.

466

Özbay, İbrahim/Yardımcı, Taner Emre: Tebligat Hukuku, Ankara 2018.

Özbay, İbrahim: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler

Getirdi? Ankara 2013 (Özbay-HMK).

Özbay, İbrahim: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre

İstinaftan Sonraki Temyiz Sistemimizde Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen

Kararlar (İstanbulÜHFM, 2011/1-2, s. 411-438) (Özbay-Kararlar).

Özbek, Mustafa Serdar: Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı,

Ankara 2016 (Özbek-Gider Avansı).

Özbek, Mustafa: İflâs Davasinin Hukukî Mahiyeti (AnkaraÜHFD,

2012/1, s. 207-274) (Özbek-İflas).

Özbek, Mustafa: Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER,

2006/2, s. 907-927) (Özbek-Adalete Erişim).

Özdemir, Şükrü: Davanın Yenilenmesi veAçılmamış Sayılması

(HUMK'nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında

Sempozyum), İstanbul 1976, s. 41-73).

Özekes, Muhammet (Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Atalı,

Murat/Yeşilırmak, Ali/Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/Taş Korkmaz,

Hülya): Pekcanıtez Usûl, Medenî Usûl Hukuku, İstanbul 2017 (Özekes-

Pekcanıtez Usul).

Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme

Hakkı, Ankara 2003 (Özekes-Hukuki Dinlenilme).

Özekes, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nda

Yargılama Usûlleri Bakımından Getirilen Yeniliklere Genel Bir Bakış

(Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009, s. 783-788) (Özekes-

Yargılama Usulleri).

Özekes, Muhammet: İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara

2009 (Özekes-İlkeler).

Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul

1995 (Özekes-Aslî Müdahale).

Özekes, Muhammet: Sorularla Medeni Usül Hukukunda Yeni Kanun

Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), Ankara 2008 (Özekes-İstinaf ve

Temyiz).

Özmen, İhsan: Yargıtay 3. HD’nin HUMK'nun 409. Maddesi ile İlgili

Bir Kararı Üzerine (AD, 1962/5-6, s. 689-691).

467

Özmumcu, Seda: Davanın Açılmasına Bağlanan Hukuki Sonuçların

Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Değerlendirilmesi (İstanbulÜHFM,

2012/2, s. 183-206) (Özmumcu-Dava).

Özmumcu, Seda: Müddeabihin Temlikinin Etkilerine İlişkin Sistemler

(Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s.197-256)

(Özmumcu-Müddeabihin Temliki).

Özmumcu, Seda: Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Re’sen

Araştırma İlkesi (Süleyman DemirelÜHFD MİHBİR Özel Sayısı, 2014/2,

s. 145-171) (Özmumcu-Re’sen Araştırma).

Özsunay, Ergun: Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982.

Özsungur, Fahri: Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri (Dokuz

EylülÜHFD, 2014/1, s. 269-293).

Öztan, Bilge: Miras Hukuku, Ankara 2007.

Öztek, Selçuk/Taşpınar Ayvaz, Sema/Kale, Serdar: Hukuk

Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar

ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi (TBBD, 2020/149, s. 76-152).

Öztek, Selçuk: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Aleniyet İlkesine

İlişkin 28 İnci Maddesi ile Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya

Başka Yerde Duruşma İcrasına İlişkin 149 uncu Maddesinde 7251 Sayılı

KanunlaYapılan Değişiklikler Hakkında Bazı Düşünceler (Adalet Dergisi,

2021/66, s. 641 – 665) (Öztek-Aleniyet).

Öztek, Selçuk: Roma Medeni Usul Hukukunun Ana Hatları: Törenden

Şekle; Hususi Adaletten Devlet Adaletine (İstanbulÜHFM, 1985/1-4 s.

335) (Öztek-Roma Medeni Usul).

Pamukçu, Bengü: Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden

Kaldırılması, İstanbul 2020.

Paulus, Christoph G.: Zivilprozessrecht, Berlin 2003.

Pekcanıtez, Hakan (Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet/Atalı, Murat/

Yeşilırmak, Ali/Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya):

Pekcanıtez Usûl, Medenî Usûl Hukuku, İstanbul 2017 (Pekcanıtez-

Pekcanıtez Usul).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul

Hukuku, İstanbul 2018 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Usul).

468

Pekcanıtez, Hakan/Simil, Cemil, İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, İstanbul

2017.

Pekcanıtez, Hakan: Anonim Ortaklıkların İflası, Ankara

1991(Pekcanıtez-İflas).

Pekcanıtez, Hakan: Hukuki Dinlenilme Hakkı (Prof. Dr. Seyfullah

Edis’e Armağan, İzmir 2000, 753-789) (Pekcanıtez-Hukuki Dinlenilme).

Pekcanıtez, Hakan: İcra-İflas Hukukunda Şikâyet, Ankara 1986

(Pekcanıtez-Şikâyet).

Pekcanıtez, Hakan: Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi (Yargı

Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 408-427) (Pekcanıtez-

Aleniyet).

Pekcanıtez, Hakan: Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara

1992 (Pekcanıtez- Fer'i Müdahale).

Penzel, Martin: Teilurteil bei Eventueller Klagenhaeufung, Dresden

1936.

Pohlmann, Petra: Zivilprozessrecht, München 2009.

Postacıoğlu, İlhan E.: Davalı Şeyin ve Hakkın Temliki, HUMK.nun 186

ncı Maddesi Üzerine Bir Deneme (İBD 1956/4-5, s.113-123) (Postacıoğlu-

HUMK m. 186).

Postacıoğlu, İlhan/Altay, Sümer: Medeni Usul Hukuku Dersleri,

Ankara 2015.

Postacıoğlu, İlhan: Konkordato, İstanbul 1965 (Postacıoğlu-

Konkordato).

Postacıoğlu, İlhan: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975

(Postacıoğlu-Usul).

Postacıoğlu, İlhan: Türk Hukukunda İflas Davasının Hususiyetleri

(İHD, 1950/61, s. 981-986) (Postacıoğlu-İflas Davası).

Prütting, Hanns: Münchener Kommentar, Band 1 München 2014

(Prütting- Kommentar).

Prütting, Hanns: Die Grundlagen des Zivilprozesses im Wandel der

Gesetzgebung (NJW, 1980, s. 361-367) (Prütting-Zivilprozess).

Rauch, Bernhard: Wiedereinsetzung und Prozessvergleich, Regensburg

1981.

469

Rechberger, Walter H./Simotta, Daphne-Ariane: Grundriss des

österreichischen Zivilprozessrechts, Wien 2009.

Rechberger, Walter H.: Avusturya Medenî Yargılamasında Adil

Yargılanmaya İlişkin Yeni Sorular-çev.: M. Kâmil Yıldırım, İlkeler Işığı

Altında Medenî Yargılama Hukuku, İstanbul 2012, s. 63-73) (Rechbergerİlkeler).

Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, Peter:

Zivilprozessrecht, München 2004.

Roth, Marianne/Holzhammer, Richard/Holly, Andrea:

Zivilprozessrecht, Wien 2012.

Roth, Markus: Das summarische Verfahren in der Zivilprozessordnung

des Kanton Aargau von 18 Dezember 1984, Bern 1993.

Rüzgaresen, Cumhur: Çekişmesiz Yargıda Dosyanın İşlemden

Kaldırılması (ÇankayaÜHFD, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel

Armağanı, 2020/1, C. II, s. 2637-2656) (Rüzgaresen-Çekişmesiz Yargı).

Rüzgaresen, Cumhur: Gaip Borçlunun İflası (AnkaraÜHFD, 2012/4, s.

1369-1406) (Rüzgaresen-Gaip).

Rüzgaresen, Cumhur: İflâs Sebepleri, Ankara 2011 (Rüzgaresen-İflas).

Rüzgaresen, Cumhur: Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi

İlkesi, Ankara 2013 (Rüzgaresen-Usul Ekonomisi).

Rüzgaresen, Cumhur: Medeni Usul Hukukunda Terditli Taleplerin

İncelenmesi (LegalHD, 2020/212, s. 3527-3550) (Rüzgaresen-Terditli

Talepler).

Saldırım, Mustafa: Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri,

Ankara 2005.

Sancak, Yusuf/Kıyak, Emre: Günümüz Türkçesiyle Mecelle’nin On

Altıncı Kitabı Kitâbü’l Kazâ (Selçuk ÜHFD, 2014/2, s. 45-105).

Sapanoğlu, Süleyman: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, Ankara 2012.

Sarı, Ömür Kadri: E-Devlet Dönüşümü ve UYAP, Ankara 2019.

Sarısözen, M. Serhat: Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması,

İstanbul 2005.

Saymen, Ferit: Türk Medenî Hukuku-Şahsın Hukuku, C.II, İstanbul

1948.

470

Schilken, Eberhard: Zivilprozefirecht, Köln-Berlin-Bonn-München

1995.

Schumann, Ekkehard: Die Prozessökonomie als rechtsethisches Prinzip

(Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag, München 1973, s. 271-

287).

Seliçi, Özer: Seçimlik Borçların İfası (İstanbulÜHFM, İstanbul 1969/1-

4, s. 375-399).

Shue, Henry (Yayına haz. İonna Kuçuradi): Temel Hakların

Evrenselliği (İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Ankara 2009, mys. 39-

65).

Stadler, Astrid/Jarsumbek, Claudia: Das Versäumnisverfahren gem. §§

330ff. ZPO, insbesondere das zweite Versäumnisurteil (JuS, 2006/1, s. 34-

39) (https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/BRZIPR/verans taltungen/

zporep/Stadler_J uS2006_34_VU_1 _.pdf, ET. 23.06.2020).

Stadler, Astrid: in: Musielak, Hans Joachim/Voit, Wolfgang ZPO,

München 2015.

Stein, Friedrich/Martin, Jonas: Kommentar zur Zivilprozessordnung,

Band 5, Tübingen 2003.

Stephan, Bodo: Das Rechtsschutzbedürfnis, eine Gesamtdarstellung

unter besonderer Berücksichtigung des Verfassungsprozess, Berlin 1967.

Straeuli, Hans/Messmer, Georg: Kommentar zur Züricherischen

Zivilprozessordnung: Gesetz über den Zivilprozess vom 13. Juni 1976,

Schiedsgerichte und Schiedsgutachten, Zurich 1982.

Sunar, Gülcan: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Basit

Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Üzerine Düşünceler (Prof. Dr.

Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 257-281) (Sunar-

Düşünceler).

Sunar, Gülcan: Medeni Usul Hukukunda Basit Yargılama Usulü

(Doktora Tezi, İstanbul 2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü) (Sunar-Basit Yargılama).

Sungurtekin Özkan, Meral/Türkoğlu Özdemir, Gökçe: Roma

Hukukundan Günümüze Medenî Yargılamanın Esasları, Ankara 2008.

471

Suter, Benedikt A.: Zur objektiven Klagenhaefung, inbesondere zur

Eventuellen Haefung nach baselstaedtischem Zivilprozessrecht (BJM,

1997, s. 281-308).

Sutter-Somm, Thomas: Die neue Schweizerische Zivilprozessordnung

(ZPO) (Ritsumeikan Law Review, 2012/29, s. 81-105).

Sutter-Stom, Thomas/Hasenböhler, Franz/Leuenberger, Christoph:

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Basel 2010.

Şavata Tanrıverdi, Ayşe Banu: Medeni Usul Hukukunda Kazanılmış

Haklar ve Özellikle Usuli Kazanılmış Haklar (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

1993).

Şeker, Hilmi: İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu, İstanbul 2012.

Şener, Oruç Hami: Tereke Temsilcisi Atanmasına İlişkin İlke ve Esaslar

(Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 2013/Özel Sayı, 2012, s.2551-2598).

Tahiroğlu, Bülent/Erdoğmuş, Belgin: Roma Hukuku Dersleri, İstanbul

2014.

Tanrıver, Süha/Deynekli: Adnan: Konkordatonun Tasdiki, Ankara

1996.

Tanrıver, Süha: Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Âdil

Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, Ankara 2005, s. 211-236) (TanrıverÂdil

Yargılanma).

Tanrıver, Süha: Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukuki Korunmanın

Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünceler

(Yeni Türkiye, Yargı Reformu Özel Sayısı, 2013/52, s. 313-338)

(Tanrıver-Düşünceler).

Tanrıver, Süha: Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması İçin Alınması

Gereken Önlemler Üzerine (AnkaraÜHFD, 2000/1-4, s. 67-83) (Tanrıver-

Hukuk Yargısı).

Tanrıver, Süha: İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İdesi,

Ankara 1996 (Tanrıver-İlamlı İcra).

Tanrıver, Süha: Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler, Makalelerim I,

Ankara 2005 (Tanrıver-Sulh).

Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku, C.I, Ankara 2016 (Tanrıver-

Usul).

472

Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku, C.II, Ankara 2021 (Tanrıver-

Usul 2).

Tanrıver, Süha: Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara

2007 (Tanrıver-Derdestlik).

Tanrıver, Süha: Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve

Noterlik (Makalelerim II (2006-2010), Ankara 2011 (Tanrıver-Çekişmesiz

Yargı).

Taş Korkmaz, Hülya: Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği,

Ankara 2014.

Taşpınar Ayvaz, Sema: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK)

Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013 (Taşpınar Ayvaz-Zaman

Bakımından Uygulanma).

Taşpınar, Sema: Adi Konkordato Hakkında İcra ve İflas Kanunu’nda

Yapılan Değişiklikler (BATİDER, 2003/2, s. 49-92) (Taşpınar-

Konkordato).

Taşpınar, Sema: Medeni Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu, Faruk

Erem’e Armağan, Ankara 1999, s. 759-787) (Taşpınar-Amaç Sorunu).

Taşpınar, Sema: Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri,

Ankara 2001(Taşpınar-İspat).

Tekinay, Sulhi Selahattin: Borçların İfası, İhlali, Sona Ermesi ve Özel

Nevileri, İstanbul 1967.

Tercan, Erdal: Medeni Usul Hukukunda Eski Hale Getirme, Ankara

2006 (Tercan-Eski Hale Getirme).

Tercan, Erdal: Medeni Usûl Hukukunda Gerçeği Söyleme

Yükümlülüğü (M. Şakir Berki’ye Armağan, Konya 1996, s. 181-212)

(Tercan-Gerçeği Söyleme).

Tercan, Erdal: Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara

2001 (Tercan-İsticvap).

Tiryaki, Büşra Abide: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

Göre Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Hâller ve Sonuçları

(Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İstanbul 2020).

Topuz, Gökçen: Tüketici Mahkemeleri, Ankara 2018.

473

Turan, Ahmet Uğur: Kalem Mevzuatı, Ankara 1997.

Turhan, Ahmet/Özdemir, Hikmet: Kalem Mevzuatı, Ankara 1998.

Türkoğlu Özdemir, Gökçe: Roma Medeni Usul Hukukunda Formula

Yargılaması (Dokuz EylülÜHFD, 2005/1, s. 167-212).

Tütüncübaşı, Uğur: Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk

Hukukunda Tanınması, Ankara 2014.

Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukuku, Konya 2014 (Ulukapı-Usul).

Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya

1991 (Ulukapı-Dava Arkadaşlığı).

Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukukunda Davada Bir Tarafın

Duruşmaya Gelmemesi (SelçukÜHFD, 1988/1, s. 171-188) (Ulukapı-

Taraf).

Ulukapı, Ömer: Medenî Usul Hukukunda Derdestlik ve Sonuçlan

(Yargıtay Dergisi, 1995/4, s. 395-445) (Ulukapı- Derdestlik).

Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya

Gelmemesi, Konya 1997 (Ulukapı-Duruşma).

Ulukapı, Ömer: Yargıtay Kararları Işığında Medenî Usûl Hukukunda

Yargılamaya Hâkim Olan İlkelerden Taraflarca Hazırlama İlkesi

(SelçukÜHFD, 1998/1-2, s. 713-732) (Ulukapı-Taraflarca Hazırlama).

Ulusan, Banu: Sulh Sözleşmeleri (YeditepeÜHFD, Özel Sayı: 2011/2-

2012/2, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan, s. 975-992).

Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2011

(Umar-Şerh).

Umar, Bilge: Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’muzun Kaynağı

Neuchâtel Kantonu Medenî Yargılama Usûlü Kanunu (EgeÜİİBFD,

1974/12, s 155-184) (Umar-Kaynak).

Umar, Bilge: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun Mehaz

Neuchatel Kantonundaki Tatbikatı, İstanbul 1967 (Umar-Tatbikat).

Umur, Ziya, Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999.

Uyar, Talih: Avukatın Özen Yükümlülüğü (Av. K. m. 34; TBK m.

506/III) ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. m. 257/2) (TBB Dergisi,

2017/131, s. 373-404) (Uyar-Özen Yükümlülüğü).

474

Uyar, Talih: İhalenin Feshi Davalarında (Şikâyetlerinde) Yargılama

Yöntemi (Bursa Barosu Dergisi, 2006/81, s. 97-105) (Uyar-İhale).

Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 1990 (Üstündağİcra).

Üstündağ, Saim: İflas Hukuku, İstanbul 2007 (Üstündağ-İflas).

Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul 1997

(Üstündağ-Usul).

Van de Meene, Ineke/Van Rooij, Benjamin: Access to Justice and

Legal Empowerment, Leiden 2008.

Vogel, Oscar: Grundriss des Zivilprozessrechts, Bern 1999.

Von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukuku I-II, Çeviren: Cevat Edege,

Ankara 1983.

Von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C.I-II (Çev.

Cevat Edege), Ankara 1983.

Wassermann, Rudolf: Die Soziale Zivilprozess, Neuwied/Darmstadt

1978.

Weirich, Hans-Armin: Freiwillige Gerichtsbarkeit, Stuttgart 1981.

Welzel, Hans: Die Wahrheitspflicht im Zivilprozess, Berlin/Leipzig

1935.

Yardımcı, Taner Emre: Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı,

Ankara 2021.

Yavaş, Murat: Medeni Usul Hukukunda Temyiz, Seçkin Yayınları,

İstanbul 2015 (Yavaş-Temyiz).

Yavaş, Murat: Medeni Yargılamanın Amacı Bağlamında İspat Yükü

Kavramı (Mehmet Akif Aydın’a Armağan, İstanbul 2015) (Yavaş-Ispat

Yükü).

Yaz, Burhan: Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Yazı İşleri Hizmeti,

Uyap'ın Etkin Kullanımı, Ankara 2015.

Yıldırım, M. Kâmil: Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı (Medeni

Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 2005, s. 18-48).

Yıldırım, Mehmet Kâmil/Deren Yıldırım, Nevhis: İcra ve İflas Hukuku,

İstanbul 2016.

475

Yılmaz, Ejder: Savcıların Hukuk Davalarındaki Görevleri

(AnkaraÜHFD, 1972/1-2, s. 255-287) (Yılmaz-Savcılar).

Yılmaz, Ejder: Borçlunun İhtiyari ile Kendi İflasını İstemesi

Durumunda Mahkemenin İnceleme Yetkisi (ABD, 1985/1, s. 22-34)

(Yılmaz-İnceleme Yetkisi).

Yılmaz, Ejder: Cumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılında Hukuk Usulü ve

Muhakemeleri Kanunu'nda ve İcra ve İflas Kanunu'nda Ortaya Çıkan

Gelişmeler, TBBD, 1998/3, s.871-886) (Yılmaz-Gelişmeler).

Yılmaz, Ejder: Davada Takas ve Mahsup Talebi (MİHDER, 2010/2,

247-284) (Yılmaz-Davada Takas).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin

İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler (Şakir Berki’ye Armağan,

Konya 1996, s. 55-76) (Yılmaz-Adalet Hizmetleri).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Şerhi, Ankara 2013 (Yılmaz-Şerh

2013).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Şerhi, C. I, II, III, Ankara 2017

(Yılmaz-Şerh).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara 2001 (Yılmaz-Sözlük).

Yılmaz, Ejder: İstinaf, Ankara 2005 (Yılmaz-İstinaf).

Yılmaz, Ejder: Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2013

(Yılmaz-Islah).

Yılmaz, Ejder: Usûl Ekonomisi (AnkaraÜHFD, 2008/1, s. 243-274)

(Yılmaz-Usul Ekonomisi).

Yılmaz, Halil: Sosyal Güvenlik Hukukunda İş Sözleşmesiyle

Çalışanların Prime Esas Kazançlarının Tespiti (TBBD, 2019/145, s. 449-

493) (Yılmaz, H.-Sosyal Güvenlik).

Yılmaz, Zekeriya: Hukuk Davalarında Yargılama Harç ve Giderleri İle

Vekalet Ücreti, Ankara 2010 (Yılmaz Z.-Harç ve Giderler).

Yılmaz, Zekeriya: Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Davanın

Açılmamış Sayılması, Ankara 2011 (Yılmaz Z.-Dava).

Yılmazsoy, Ebru: Tahkim ve Hakem Sözleşmeleri (Türkiye Adalet

Akademisi Dergisi, 2020/41, s. 389-426).

476

Yücel, Merve: Hizmet Tespit Davasının Yargılama Usulü Genel

Bilgiler (AydınÜHFD, 2016/3, s. 75-111).

Zeiss, Walter/Schreiber, Klaus: Zivilprozessrecht, Tubingen 2003.

Zevkliler, Aydın/Acabey, Beşir/Gökyayla, Emre: Medenî Hukuk (Giriş,

Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku), Ankara 2000.

Zimmermann, Walter: Das neue FamFG, München 2009.

Zöller, Richard: Zivilprozessordnung, Köln 2016.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.