Arabuluculuk Sözleşmesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Onur İLHAN
ISBN: 9789750261557
Stok Durumu: Tükendi
75,60 TL 84,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Onur İLHAN
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Arabuluculuk Sözleşmesi

Onur İLHAN

2020/09 1. Baskı, 311 Sayfa

ISBN 978-975-02-6155-7

Günümüzde artan dava sayısı ve mahkemelerin iş yükü, dava sonucunda verilen kararların taraf menfaatlerine etkisi gibi hususlar dikkate alınarak dünya genelinde uyuşmazlıkların çözümü için farklı arayışlara gidilmektedir.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve özellikle arabuluculuk, uyuşmazlıkların giderilmesinde gerek zorunlu bir başvuru yolu olarak, gerekse de ihtiyarî olarak birçok ülkede uygulanmaktadır.

Arabuluculuk faaliyetinin gerçekleştirilmesi ise öncelikle uyuşmazlığın taraflarının, uyuşmazlığın çözümü için arabulucuya başvurmak hususunda anlaşmalarını gerektirir. Devamında ise arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında, arabuluculuk faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir anlaşma gerekir. İşte bu anlaşmalar, borçlar hukuku bağlamında bir sözleşmenin varlığını göstermektedir. Her ne kadar Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler ve ilkeler söz konusu olsa da belli sınırlar dahilinde taraflar arabulucuya başvurma sözleşmesi ve arabuluculuk sözleşmesinin içeriğini belirleyebileceklerdir. Arabulucuya başvurma sözleşmesi ve arabuluculuk sözleşmelerinin kurulması, içeriği, hükümleri ve sona ermesi gibi hususlar, esasen bu sözleşmelerin hukukî niteliklerinin tespit edilmesine bağlı olarak açıklık kazanacaktır.

Bu çalışmada, hem uyuşmazlığın tarafları arasında yapılan arabulucuya başvurma sözleşmesinin, hem de arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında yapılan arabuluculuk sözleşmesinin kuruluşundan sona ermesine kadar hangi hükümlere tâbi olduğu incelenmekte ve bu müesseseyle ilgili meydana gelen bazı sorunlara çözüm önerileri sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk
Arabuluculuğun Hukukî Niteliği ve Özellikleri
Arabulucuya Başvurma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği, Hükümleri ve Sona Ermesi
Arabuluculuk Sözleşmesinin Hukukî Niteliği, Hükümleri ve Sona Ermesi


İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  15

GİRİŞ  17

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK

ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE ARABULUCULUK

§ 1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  21

I. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Kavramı  21

A. Genel Olarak  21

B. Kavram  23

II. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Çeşitleri  28

A. Müzakere (Negotiation)  29

B. Arabuluculuk (Mediation)  30

C. Uzlaştırma (Conciliation)  31

D. Tahkim (Arbitration)  35

E. Arabuluculuk–Tahkim (Mediation–Arbitration)  39

§ 2. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK  41

I. Arabuluculuk Kavramı ve Hukukî Niteliği  41

A. Arabuluculuk Kavramı  41

B. Arabuluculuğun Hukukî Niteliği  44

II. Arabuluculuğun Özellikleri  46

A. Arabuluculuk Sürecinin İradî Olması  46

B. Arabulucunun Taraflarca Seçilmesi  49

C. Menfaat Temelli Bir Yöntem Olması  53

D. Kazan/ Kazan Şeklinde Bir Sonuca Elverişli Olması  54

E. Gizlilik Esasına Dayalı Bir Yöntem Olması  56

F. Daha Az Zaman ve Daha Az Masraf Harcanan Bir Yöntem Olması  59

G. Tarafların Gelecekteki İlişkilerini Koruması  62

H. Sürecin Esnek Olması  63

III. Arabuluculuğun Çeşitleri  65

A. İhtiyarî Arabuluculuk  65

B. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  66

IV. Arabulucuya Başvurma Usulü  72

A. İhtiyarî Arabuluculukta Başvurma Usulü  72

B. Dava Şartı Olan Arabuluculukta Başvurma Usulü  74

İKİNCİ BÖLÜM

ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİ

§ 4. ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  79

I. Arabulucuya Başvurma Sözleşmesinin Tanımı  79

II. Arabulucuya Başvurma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  81

§ 5. ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE ŞEKLİ  90

I. Konusu  90

II. Şekli  94

§ 6. ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  96

I. Sözleşmenin Tarafları  96

II. İhtiyarî Arabuluculukta Sözleşmenin Unsurları  99

A. Sözleşmenin Esaslı Unsurları  99

B. Sözleşmenin Yan (Talî–İkincil) Unsurları  101

III. Dava Şartı Olan Arabuluculukta Sözleşmenin Unsurları  104

IV. İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması  104

§ 7. ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  106

I. Genel Olarak  106

II. Tarafların Hakları ve Borçları  107

A. Uyuşmazlığın Varlığı Hâlinde Arabulucuya Başvurma Hakkı  107

B. Arabuluculuk Yöntemine Başvuru Yükümlülüğü  110

1. İhtiyarî Arabuluculukta Yönteme Başvuru Yükümlülüğü  110

2. Dava Şartı Olan Arabuluculukta Yönteme Başvuru Yükümlülüğü  112

§ 8. ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKÎ SORUMLULUK  114

I. Genel Olarak  114

II. Tarafların Sözleşmeden Doğan Hukukî Sorumluluğunun Sebepleri  116

A. Borcun Hiç İfa Edilmemesi  116

1. İmkânsızlık  116

2. Temerrüt  120

B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  130

1. Genel Olarak  130

2. Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun Şartları (Akdî Sorumluluk)  133

a. Borca Aykırı Bir Davranışın Varlığı  133

b. Bir Zararın Doğmuş Olması  133

c. Borçlunun Kusurlu Olması  135

d. İlliyet Bağı  137

3. Tazminat  138

§ 9. ARABULUCUYA BAŞVURMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  140

I. İfa  140

II. Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği ya da İflâsı Sebebiyle Sona Erme  143

III. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi  145

IV. Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (Bozma Sözleşmesi)  147

V. Dönme  149

VI. İptal  150

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

§ 10. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  153

I. Arabuluculuk Sözleşmesinin Tanımı  153

II. Arabuluculuk Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  154

A. Hizmet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  156

B. Eser Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  158

C. Vekâlet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  160

§ 11. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE ŞEKLİ  171

I. Arabuluculuk Sözleşmesinin Konusu  171

II. Arabuluculuk Sözleşmesinin Şekli  173

§ 12. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  175

I. Sözleşmenin Tarafları  175

II. Sözleşmenin Unsurları  177

A. Sözleşmenin Esaslı Unsurları  177

B. Sözleşmenin Yan (Talî–İkincil) Unsurları  179

III. İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması  181

§ 13. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  183

I. Arabuluculuk Sözleşmesinden Doğan Haklar ve Borçlar  183

A. Arabulucunun Hakları  183

1. Arabuluculuk Unvanını Kullanma Hakkı  183

2. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı  184

3. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı  189

4. Resmî Mercilerden Elektronik Ortamda Bilgi ve Belge Talep Edebilme Hakkı  192

B. Arabulucunun Borçları  192

1. Müzakereleri Sevk ve İdare Etme Borcu  192

2. Müzakerelerin Sonucunu Belgeleme Borcu  194

a. Müzakerelerin Olumlu Sonuçlanması Hâlinde  194

b. Müzakerelerin Olumsuz Sonuçlanması Hâlinde  197

3. Görevini Özenle ve Şahsen Yerine Getirme Borcu  197

4. Tarafsız Olma Borcu  201

5. Bilgilendirme ve Aydınlatma Borcu  208

6. Sır Saklama Borcu  213

a. Sır Saklama Borcunun Açıkça Düzenlenmiş Olması Hâli  215

b. Sır Saklama Borcunun Açıkça Düzenlenmemiş Olması Hâli  216

7. Beyan ve Belgeleri Kullanmama Borcu  218

C. Tarafların Hakları  219

1. Arabulucudan Faaliyette Bulunmasını Talep Etme Hakkı  219

2. Sürece Bizzat veya Vekil Aracılığıyla Katılabilme Hakkı  220

3. Müzakerelerin Sonucunun Arabulucu Tarafından Belgelenmesini Talep Hakkı  222

D. Tarafların Borçları  222

1. Ücret Ödeme Borcu  222

2. Sürece Katılma Borcu  225

3. Sır Saklama Borcu  227

a. Sır Saklama Yükümlülüğünün Açıkça Düzenlenmiş Olma Hâli  227

b. Sır Saklama Yükümlülüğünün Açıkça Düzenlenmemiş Olma Hâli  228

4. Gider ve Avansları Ödeme Borcu  228

5. Arabulucunun İfa Sebebiyle Uğradığı Zararları Tazmin Etme Borcu  229

§ 14. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKÎ SORUMLULUK  230

I. Genel Olarak  230

II. Tarafların Sözleşmeden Doğan Hukukî Sorumluluğunun Sebepleri  232

A. Borcun Hiç İfa Edilmemesi  232

1. İmkânsızlık  232

2. Temerrüt  234

B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  241

1. Genel Olarak  241

2. Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun Şartları  244

a. Borca Aykırı Bir Davranışın Varlığı  244

b. Bir Zararın Doğmuş Olması  244

c. Borçlunun Kusurlu Olması  247

d. İlliyet Bağı  249

C. Hükmü  250

1. Uyuşmazlığın Tarafları Açısından  250

2. Arabulucunun Açısından  251

a. Arabulucunun Hukukî Sorumluluğu  251

b. Arabulucunun İdarî Sorumluluğu  252

c. Arabulucunun Cezaî Sorumluluğu  253

§ 15. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  253

I. İfa  253

A. Tarafların Anlaşmaya Varması Hâli  253

B. Tarafların Anlaşmaya Varamaması Hâli  257

II. Arabuluculuk Sözleşmesinin Arabulucu veya Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği ya da İflâsı Sebebiyle Sona Ermesi  258

III. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi Veya Sürenin Dolması  263

IV. Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (Bozma Sözleşmesi)  264

V. Fesih  265

VI. İptal  269

Sonuç  273

EKLER

EK–1: İHTİYARÎ ARABULUCULUKTA ARABULUCU TARAFINDAN YAPILAN ARABULUCULUK DAVET MEKTUBU  279

EK–2: İHTİYARÎ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ  281

EK–3: İHTİYARÎ ARABULUCULUKTA BİLGİLENDİRME TUTANAĞI  284

EK–4: MODEL ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ  286

EK–5: ARABULUCULUK İLK OTURUM TUTANAĞI  288

EK–6: İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ – TUTANAĞI  289

EK–7: İHTİYARÎ ARABULUCULUKTA SON TUTANAK  291

Kaynakça  293

Kavram Dizini  309

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar