Hukukumuzda

Arabuluculuk

Gerekçeli, İçtihatlı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yılmaz AĞIRNAS
ISBN: 9786050508208
Stok Durumu: Stokta var
191,25 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yılmaz AĞIRNAS
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 846

İki yıllık çalışmamın ürünü olan bu Kitap arabuluculuk konusunda Hukukçulara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kitap, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa dayanmaktadır. Kanunun yanı sıra kanun gerekçeleri ve yönetmeliği de işlenmiştir. Uygulamada kolaylık sağlanması için Yargıtay kararları, Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve ilk derece mahkemesi kararları eklenmiştir. Kararların bir kısmı, mahkeme safhasını göstermek amacıyla, bütün olarak verilmiş, bazı kararların ise sadece gerekçeleri ile yetinilmiştir. Bir kısım kararların sonunda o karar hakkındaki görüşüm siyah italik olarak yazılmıştır.

İhtiyari arabuluculuk ve dava şartı arabuluculuğun (Ticaret Mahkemelerinde, İş Mahkemelerinde ve Tüketici Mahkemelerinde zorunlu arabuluculuk) tamamı bu kitapta bir araya getirilmiştir.


ÖNSÖZ 9

KISALTMALAR CETVELİ 11

İÇİNDEKİLER 13

ARABULUCULUK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi

A) Arabuluculuğun kapsamına girmeyen işler 36

I- Çekişmesiz yargı işleri 36

II- Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 37

III- Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 37

IV- Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 38

V- Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 38

VI- Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 39

VII- İcra ve iflas hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 40

VIII- Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri 40

B) Arabuluculuğun kapsamına giren işler 40

I- İş hukukundan doğan uyuşmazlıklar 40

II- Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar 41

III- Taşınmazın aynı ile ilgili uyuşmazlıklar 41

IV- Kira hukukundan kaynaklanan alacaklar 41

V- Ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar 42

VI- Tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar 42

C) Arabuluculuk ile ilgili işlemler 46

I- Arabulucular sicilinin tutulması 46

II- Arabulucular sicilinden silinme 47

III- Arabuluculuk eğitimi 48

IV- Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi 48

V- İzin süresinin uzatılması 48

VII- Arabuluculuk yetki belgesi 49

VII- Daire Başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü 49

VIII- Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali 49

İKİNCİ BÖLÜM

İHTİYARİ ARABULUCULUK  

(6325 sayılı Kanun) 

Arabuluculuğun tabi olduğu ilkeler 53

A) İradi olma ve eşitlik 53

B) Arabuluculuğun gizli olması 55

C) Beyan ve belgelerin kullanılamaması 56

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

(6325 sayılı Kanun) 

A) Unvanın kullanılması 61

B) Ücret ve masrafların istenmesi 62

C) Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması (Arabuluculuk K. m.8) 65

D) Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi 

(Arabuluculuk K. m.9) 65

E) Reklam yasağı (Arabuluculuk K.m.10) 69

F) Tarafların aydınlatılması (Arabuluculuk K. m.11) 70

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARABULUCULUK FAALİYETİ  

(Arabuluculuk K. m.13 vd) 

A) Arabulucunun seçilmesi 72

B) Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi 74

C) Hızlı, kolay ve çabuk bir yöntemdir 75

D) Arabuluculuğun daha az masraflı olması 75

E) Arabulucu seçiminin serbest olması 76

F) Arabuluculuk sürecinin esnek olması 78

G) Davada ileri sürülmemiş konu ve davaya katılmamış tarafların arabuluculuk çözümüne dahil edilmesi 79

H) Uyuşmazlığın tarafların anlaşmasıyla çözülmesi 79

J) Anlaşma belgesinin ilâm niteliğinde belge sayılması 80

K) Arabuluculuk kararlarının tenfizi 91

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER KANUNLARDAKİ ARABULUCULUĞA 

ELVERİŞLİLİK HALLERİ

A) 5042 sayılı Kanun 93

B) 5147 sayılı Kanun 94

C) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 95

D) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu 96

E) Taşınmazlar 99

F) Fikri Haklar 99

G) Takip Hukuku 100

I- Takip Hukukuna Misaller 100

II- İlamlı ve İlamsız icra 118

III- İflâs Hukuku 119

IV- İflasta istihkak davası 119

V- Konkordato 119

VI- İflâs hukuku ile ilgili kararlar 119

VII- Tasarrufun iptali davası 129

VIII- Kayıt kabul (sıra cetveline itiraz) davası 129

IX- Kayıt kabul davasına misaller 130

X- Menfi tespit davası 147

XI- Menfi tespit davası ile ilgili misaller 147

XII- Kambiyo senetlerinin bedelsizliğinin tespiti 161

XIII- Üçüncü şahıs ihbarnamesi 169

XIV- İstirdat davası 172

XV-  Çek istirdadı davası 175

ALTINCI BÖLÜM

DAVA ŞARTI OLARAK (ZORUNLU) ARABULUCULUK 

(6325 s. K. m.18/A) 

A) Genel bilgi 193

I-  Ticari davalarda arabuluculuğa başvurma zorunluluğu 193

II- İş Mahkemeleri Kanununa göre zorunlu arabuluculuk 194

III- 4857 sayılı İş Kanununa göre zorunlu arabuluculuk 194

IV- 6502 sayılı Tüketici Kanununa göre zorunlu arabuluculuk (m. 73/A) 195

B) Dava şartı arabuluculuk 197

C) Dava şartı arabuluculuğa başvuru 239

D) Dava şartı olarak arabuluculukta arabulucunun görevlendirilmesi 241

E) Dava şartı arabuluculukta arabuluculuk faaliyeti 242

F) Dava şartı arabuluculukta arabuluculuk ücret ve giderleri 245

G) Dava şartı olarak arabuluculuğun sürelere etkisi 247

H) Dava şartı arabuluculukta yetki ve atama usulü 248

J) Dava şartı arabuluculuğa misaller 248

YEDİNCİ BÖLÜM

TİCARET MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUK  (TTK m.5/A) 

A) Mutlak ticari davalarda zorunlu arabuluculuk 263

I- Ticari satım ve mal değişimi (TTK m.23) 263

II- Ticaret unvanının korunması (TTK m.39 vd.) 267

III- Haksız rekabet (TTK m.54 vd) 268

IV- Cari hesap sözleşmesi (TTK m. 89 vd) 275

V- Acentelik sözleşmesi (TTK m.102 vd) 276

1) Acentelik sözleşmesinin uygulama alanı (TTK m. 103) 276

2) Acente atama sınırı ve rakip işletme hesabına acentelik yapma yasağı (inhisar) (TTK m. 104) 276

3) Acentenin yetkileri (TTK  m. 105) 277

4) Acenteye ücrete hak kazandıran işlemler (TTK m.113) 277

5) Acentenin ücrete hak kazanma zamanı (TTK m.114) 278

6) Acentenin ücretinin ödenme zamanı (TTK m.116) 278

7) Acentenin ücretinin ödenme zamanı, faiz isteme hakkı 

(TTK m.117, 120). 279

8) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi (TTK m. 121) 279

9) Acente ile ilgili misaller 280

10) Denkleştirme işlemi (TTK m.122) 281

11) Portföy tazminatı ile ilgili misaller 282

12) Rekabet yasağı anlaşması (TTK m. 123) 284

13) Haksız rekabete misaller: 285

VI- Sermaye koyma borcu 288

VII- Ortakların kişisel alacaklılarının talepleri (TTK m.133) 290

VIII- Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmesinden 

  kaynaklanan tazminat davaları (TTK m.134-194) 290

IX- Kollektif şirket 291

1) Tescil yükümlülüğü 291

2) Yetkisiz tahsil edilen para 292

3) Kar payı talebi 292

4) Rekabet yasağı 292

5) Rekabet yasağı ve tazminat 292

6) Haksız fiil sorumluluğu 293

7) Şirket borçları ve taahhütlerinden sorumluluk 293

8) Şirketten çıkma ve çıkarılma 293

9) Çıkan veya çıkarılan ortağın hak ve borçlara katılması, bilgi verme zorunluluğu 294

10) Şirketin tasfiye halindeki temsili 294

11) Tasfiye memurlarının ücreti 294

12) Tasfiye memurlarının sorumluluğu 295

13) Tasfiye memurlarının tasfiye dışı işlemleri 295

14) Borç ödemesi için ortaklara başvuru 295

15) Tasfiye memurlarının geçici para dağıtması 295

X- Komandit şirket 296

1) Şirketin ve ortağın üçüncü şahıslarla ilişkileri ve sorumluluk 296

2) Şirkete yeni giren kişinin sorumluluğu 296

3) Sona erme ve tasfiye işlemleri ve ayrılma payı davası 297

4) Komanditerin ölümü 297

5) Tasfiye memurunun haksız fiil sorumluluğu 298

6) Tasfiye memurunun ücreti 298

7) Tasfiye memurlarının müteselsil sorumluluğu 298

8) Tasfiye memurunun tasfiye dışı işlemleri 299

9) Tasfiye memurunun kalan borçlar için ortaklara başvurması 299

10) Tasfiye memurlarının ortaklara geçici para dağıtımı 299

11) Adı şirketin unvanında bulunun komanditer 299

12) Komanditer ortağın sermaye dışı sorumluluğu 300

13) Sermaye borcunu ödemeyen komanditerin sorumluluğu 300

14) Komandite ortağın sorumluluğu 301

XI- Anonim şirket 301

1) Yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı 301

2) Anonim şirkette pay sahibi sayısı 301

3) Kurucu intifa hakkı sahiplerinin menfaatleri 302

4) Anonim şirketin kişilik kazanması 303

5) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması 303

6) Temsilcilerin görev ve yetkisi 303

7) Müzakerelere katılma yasağı 304

8) Yönetim kurulu üyelerinin ücreti 305

9) Yönetim kurulu üyesinin olumsuz işlemleri 305

10) Rekabet yasağı 306

11) Denetçilerin sorumluluğu 306

12) Temsilcinin sorumluluğu 307

13) Tevdi eden temsilcisi (TTK m. 429) 307

14) İntifa hakkı sahibinin oy hakkı 307

15) Genel kurul kararına karşı iptal ve butlan davası açılmasından sorumluluk 308

16) Rüçhan hakkının kullanılmasına aykırı davranışlar (TTK m. 461) 308

17) Şirket payı için yapılan ödemeden sorumluluk 309

18) Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyenin sorumluluğu 309

19) Iskat usulü, mütemerrit pay sahibine karşı açılacak dava 

(TTK m. 483) 309

20) Bedelleri ödenmemiş paylar için hamiline pay senedi çıkarılması 

yasağı 310

21) Sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar 310

22) Hakların geçişi (TTK m. 497) 311

23) Geri alma hakkı (TTK m. 512) 311

24) Şirketin iflası hâlinde (TTK m. 513) 311

25) Sır saklama yükümü (TTK m. 527) 312

26) Tasfiye memuru atanması (TTK m 536) 312

27) Tasfiye memurlarının yetkilerinin devredilememesi 313

28) Kanuna aykırılıklar 313

29) Sermayenin taahhüdünden ve ödenmesinden önceki işlemler 313

30) Ayınların değerlendirilmesinde yolsuzluk 314

31) Şirket ilgililerinin haksız fiil sorumluluğu 314

32) Yıl sonu kusurlu finansal işlemlerden sorumluluk 314

33) Zamanaşımı (TTK m. 560) 315

34) Yetkili mahkeme (TTK m. 561) 315

XII- Limited şirket 315

1) Limited şirketin tüzel kişilik kazanmasından önce yapılan işlemlerden sorumluluk 316

2) Sermaye payı üzerinde intifa hakkı kurulması 316

3) Limited şirketin sorumluluğu 317

4) Ek ödeme 317

5) Yükümlülüğün sürmesi (TTK m. 604) 317

6) Yan edim yükümlülükleri 318

7) Kar payı dağıtımı 318

8) Haksız alınan kar payının iadesi 318

9) Rekabet yükümlülüğüne aykırılık 319

10) Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı (TTK m. 626) 319

11) Görevden alma veya yetki kısıtlanması 319

12) Temsilcinin sorumluluğu 320

13) Ayrılma akçesini talep hakkı 320

14) Atıflar 320

XIII- Şirketler ve kooperatiflerle ilgili misaller 321

XIV- Kıymetli evrak hukuku 327

1) Poliçeden kaynaklı alacak ve tazminat davaları 327

2) Bonodan kaynaklı alacak ve tazminat davaları (TTK m.779) 328

3) Çek’ten kaynaklı alacak ve tazminat davaları 328

4) Kambiyo senetleri ile ilgili misaller: 329

XV- Eşya taşıma işleri 350

1) Denetleme giderleri nedeniyle açılacak alacak davaları 350

2) Yük senedi (TTK m. 859) 351

3) Refakat belgelerinden doğan tazminat davaları 351

4) Tehlikeli eşya nedeniyle oluşacak giderlerden kaynaklanan alacak davaları 351

5) Ambalajlama ve işaret koyma yükümlülüğüne aykırılıktan doğan 

tazminat davaları 352

6) Yükleme ve boşaltma nedeniyle oluşan bekleme ücretinden 

doğan alacak davaları 352

7) Gönderenin kusursuz sorumluluğundan doğan tazminat davaları 353

8) Taşıma sözleşmesinin gönderen tarafından feshedilmesinden 

kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 353

9) Kısmi taşıma nedeniyle taşıyıcının açacağı alacak ve tazminat 

davaları (Kısmi taşımayı istem hakkı, TTK m.866): 354

10) Emir, talimat ve tasarruflar nedeniyle gerekli gider ve ücretten 

doğan alacak davaları (gönderenin taşıyıcıya vereceği emir ve 

talimatlar, TTK m.868): 355

11) Taşıma ücretinden ve yapılan giderlerden doğan alacak davaları 

(Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi, TTK m.870) 355

12) Ödemeli teslim şartına aykırılıktan doğan zarar nedeniyle 

açılacak tazminat davaları 356

13) Taşıma süresinde eşyanın teslimi (TTK m. 873): 356

14) Zıya karinesi (TTK m.874) 356

15) Taşıyıcının eşyada oluşan zıya veya hasar ile eşyanın tesliminde gecikmeden doğan zarardan sorumluluğu 357

16) Taşıyıcının yardımcıların verdiği zararlardan dolayı 357

17) Zarar saptama giderinden sorumluluk 358

18) Diğer giderlerin tazmini 358

19) Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı (TTK m. 884) 358

XVI- Taşınma eşyası taşıma sözleşmesinden kaynaklı alacak ve tazminat davaları 359

1) Uygulanacak hükümler (TTK m. 894): 359

2) Taşıyıcının yükümlülükleri (TTK m. 895): 359

3) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu (TTK m. 897): 360

4) Sorumluluk sınırı (TTK m.899): 360

5) Değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmesi 360

6) Taşınma eşyasının taşıması (TTK m. 905): 361

XVII- Yolcu taşıma sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat 

davaları 361

1) Seferin yapılamaması nedeniyle doğan alacak ve tazminat davaları 

(TTK m.907): 361

2) Seferin gecikmesinden ve yol değiştirilmesinden kaynaklanan 362

3) Seferin duraklaması nedeniyle açılacak alacak ve tazminat davaları 

(TTK m.911) 362

4) Bagajda oluşan hasar ve zıya nedeniyle açılacak tazminat davaları 

(TTK m.912): 363

5) Taşıyıcının sorumluluğundan doğan tazminat davaları (TTK m.914) 363

6) Taşıma işleri komisyonculuk sözleşmesi 364

7) Taşıma işlerine misaller 364

VIII- Deniz ticareti ile ilgili alacak ve tazminat davaları 367

1) Deniz ticareti ile ilgili olarak, donatan ve donatma iştiraki 367

2) Donatanın, gemi adamları ve zorunlu danışman kılavuzun veya 

isteğe bağlı kılavuzun verdiği zararlar 367

3) Yetkili mahkeme (TTK m. 1063) 368

4) Donatma iştiraki gemi müdürünün sorumluluğu 368

5) Donatma iştiraki gemi müdürünün özen yükümlülüğü (TTK m.1073) 368

6) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü (TTK m.1074) 368

7) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü (TTK m.1075) 368

8) Donatma iştirakinden kaynaklanan giderler nedeniyle açılacak 

alacak davaları (giderlere katılma, TTK m.1077) 369

9) Paydaş donatan olan kaptan 369

10) Paydaş donatanlar 369

11) Kaptanın sorumluluğundan dolayı 370

11.1) Gemide hazır bulunma (m.1094) 370

11.2) Kaptanın gemi zabitlerine danışması 371

11.3) Kaptanın vekâletsiz iş görmesi 371

11.4) Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu 371

11.5) Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri 371

11.6) Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı 372

12) Gemi kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 372

12.1) Geminin tamir ve bakım giderleri (TTK m.1124) 372

12.2) Gemi adamlarının çalıştırılması (TTK m.1127) 373

12.3) Kira ödeme borcu ve teminatı (TTK m.1128) 373

12.4) Geminin iadesinin gecikmesi 373

13) Zaman çarteri sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davaları 374

13.1) Zaman çarteri ücreti 374

13.2) Zaman çarteri partisi 374

13.3) Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü 

(TTK m. 1137) 374

14) Navlun sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davaları 375

14.1) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü (TTK m.1141) 375

14.2) Yükleme giderleri (TTK m.1143) 375

14.3) Kararlaştırılandan başka eşya (TTK m.1144) 376

14.4) Eşya hakkında doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü 

(TTK m.1145) 376

14.5) Yasak olan eşya ve yükleme nedeniyle meydana gelen zararlar nedeniyle açılacak tazminat davaları (TTK m.1146) 376

14.6) Gemiye gizlice yüklenen eşya (TTK m.1147) 376

14.7) Tehlikeli eşya hakkında (TTK m. 1148) 377

14.8) Başka gemiye yükleme ve aktarma nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı tazminat davaları (TTK m.1150) 377

14.9) Eşyanın güvertede taşınması nedeniyle oluşan zararlardan 

doğan tazminat davaları (TTK m.1151) 377

14.10) Yükleme süresi ücretinden doğan alacak davaları 

  (TTK m.1153) 378

14.11) Sürastarya parası (TTK m.1155)- 378

14.12) Yüklemede hızlandırma priminden doğan alacak davaları 

   (TTK m.1157) 379

14.13) Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi (TTK m.1158) 379

14.14) Yüklemenin hiç yapılmaması halinde açılacak alacak 

  ve tazminat davaları (TTK m.1159) 380

14.15) Eksik yükleme (TTK m.1160) 380

14.16) Birden çok yükleten (TTK m 1161) 381

14.17) Birden çok taşıtan (TTK m. 1162) 381

14.18) Yükleme anı (TTK m. 1163) 381

14.19) Belgeleri verme yükümlülüğü (TTK m. 1165) 382

14.20) Boşaltma giderlerinden sorumluluk (TTK m. 1167) 382

14.21) Boşaltma süresi ücretinden doğan alacak davaları 

  (TTK m.1169) 382

14.22) Boşaltmada sürastarya süresi ve sürastarya parasından 

  doğan alacak ve tazminat davaları 382

14.23) Hızlandırma primi (TTK m. 1173) 383

14.24) Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması 

(TTK m. 1174) 383

14.25) Taşıyanın sorumluluğu (TTK m.1178) 384

14.26) Eşyanın İncelenmesi (TTK m. 1184) 384

14.27) Fiilî taşıyanın sorumluluğu (TTK m. 1191) 385

15) Navlundan doğan alacak davaları 385

15.1) Zıyaa uğrayan eşyanın durumu (TTK m. 1199) 386

15.2) Ödeme yükümlülüğünün doğması (TTK m. 1203) 386

15.3) Eşyanın teslimi hâlinde rücu hakkı (TTK m. 1205) 386

15.4) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde (TTK m. 1206) 387

15.5) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde (TTK m. 1207) 387

15.6) Kusur sorumluluğu (TTK m.1208) 387

16) Geminin zayi olması sebebiyle sözleşmenin hükümden 

  düşmesi sonucu açılacak alacak ve tazminat 387

16.1) Yolculuk başlamadan önce geminin zayi olması 

(TTK m.1209) 387

16.2) Yolculuk başladıktan sonra geminin zayi olması a) Mesafe navlunu (TTK m. 1210) 388

16.3) Geminin zayi halinde Kaptanın yükümlülükleri 

(TTK m.1211) 388

17) Eşyanın zayi olması sebebiyle 389

17.1) Yolculuk başlamadan önce eşyanın zayi olması 389

17.2) Yolculuk başladıktan sonra eşyanın tamamının zayi olması 

(TTK m. 1216) 390

17.3) Yolculuk başladıktan sonra eşyanın bir kısmının zayi olması 

(TTK m.1217) 390

17.4) Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi 

(TTK m. 1221) 390

17.5) Diğer sebeplerin etkisi (TTK m. 1222) 391

18) Navlun sözleşmesinin feshi 391

18.1) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse 

(TTK m. 1225) 391

18.2) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse 

(TTK m. 1226) 392

18.3) Birden çok yolculuğun özellikleri  (TTK m. 1227) 392

18.4) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu 

(TTK m. 1231/1) 392

18.5) Yükletenin talimatı  (TTK m. 1232) 393

18.6) Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme 

merkezinin yanlış veya geç bildirilmiş olması 

(TTK m.1238/4) 393

18.7) Yükleten tarafından verilen garantiler (TTK m. 1241/3,4) 394

18.8) Zamanaşımı süresi (TTK m. 1246) 394

19) Deniz yolu ile yolcu taşıma işleri 395

19.1) Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü 

(TTK m. 1252) 396

19.2) Gemiye zamanında gelmek (TTK m.1253) 396

19.3) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk 396

19.4) Zamanaşımı (TTK m.1270) 399

19.5) Emredici hükümler (TTK m. 1271) 399

20) Müşterek avarya 400

20.1) Müşterek avaryadan kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 

(TTK m.1274) 400

21) Denizde çatmadan kaynaklanan tazminat davaları 401

21.1) Çatmada bir tarafın kusuru (TTK m. 1288) 401

21.2) Çatmada ortak kusur (TTK m. 1289) 401

21.3) Bedensel zarar (TTK m. 1290) 402

21.4) Kılavuzun kusuru (TTK m. 1291) 402

21.5) Dava öncesi delil tespiti (TTK m. 1292) 403

21.6) Dava açmak için ihtar gerekmez ( TTK m. 1293) 403

21.7) Çatmada Zamanaşımı (TTK m. 1297) 403

22) Denizde kurtarma ücretinden kaynaklanan tazminat davaları 403

22.1) Kurtarma Sözleşmesi yapma yetkisi (TTK m. 1300) 404

22.2) Kurtarma ücreti (TTK m. 1304) 404

22.3) Kurtarma ücretinin belirlenmesi (TTK m. 1305) 404

22.4) Kurtarma ücretinin borçluları (TTK m. 1306) 405

22.5) Kurtarma ücretinden, gönderilenin sorumluluğu 

(TTK m.1307) 405

22.6) Kurtarma ücretinin paylaştırılması (TTK m.1308) 405

22.7) Kurtarma ücretinin birden çok kurtaran arasında 

paylaştırılması (TTK m.1309) 406

22.8) Kurtarma ücretinden gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay (TTK m.1310) 406

22.9) Kurtarma ücretinden mahrumiyet (TTK m. 1311) 407

22.10) Kurtarmada özel tazminat (TTK m. 1312) 407

22.11) Kurtarmadan doğan alacaklara faiz (TTK m. 1313) 408

22.12) Kurtarmada zamanaşımı (TTK m. 1319) 408

22.13) Denizde yolcu ve yük taşımadan dolayı açılacak alacak ve tazminat davalarına misaller: 408

XIX- Sigorta hukukundan doğan alacak ve tazminat davaları 425

1) Mal sigortaları 425

1.1) Mal sigortalarından kaynaklanan tazminat ve alacak davaları 425

1.2) Mal sigortalarında halefiyet (TTK m. 1472) 426

2) Sorumluluk sigortalarından doğan tazminat davaları 426

2.1) Sorumluluk sigortaları 426

2.2) Hukuki koruma (TTK m. 1474) 427

2.3) Doğrudan dava hakkı (TTK m. 1478) 427

2.4) Sorumluluk sigortalarında halefiyet (TTK m. 1481) 427

2.5) Zamanaşımı (TTK m. 1482) 427

3) Can sigortalarından kaynaklı tazminat ve alacak davaları 428

3.1) Hayat sigortalarından doğan tazminat davaları (TTK m.1487) 428

3.2) Kaza sigortalarından doğan tazminat davaları (TTK m.1507) 428

3.3) Kaza sigortasına tedavi giderleri (TTK m. 1508) 428

4.4) Kaza sigortasında  sigortalı  ve lehdar (TTK m. 1509) 428

4.5) Hastalık ve sağlık sigortasından doğan tazminat davaları 

(TTK m.1512) zorunlu arabuluculuğa tabidir. 429

4.6) Sağlık sigortası teminatları 429

4.7) Hastalık sigortasında lehtar (TTK m. 1515) 429

4.8) Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında 

olması (TTK m. 1517) 430

4) Sigorta hukukundan doğan alacak ve tazminat davalarına misaller 430

XX- Türk Ticaret Kanununda ticari dava olarak sayılan ve diğer 

 kanunlarda düzenlenen mutlak ticari davalar 433

1) Türk Medeni kanununda düzenlenen, rehin karşılığında ödünç verme işinden dolayı tazminat ve alacak davaları 433

2) Türk Borçlar Kanununda düzenlenen, ticari işletmenin devri, 

 birleşmesi ve şekil değiştirmesinden kaynaklanan alacak ve 

 tazminat davaları (TBK m.202- m.203) 434

2.1) Ticari İşletme 434

2.2) Rekabet yasağından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 435

2.3) Rekabet yasağının koşulları (TBK m. 444) 435

2.4) Rekabet yasağının sınırlandırılması (TTK m. 445) 435

2.5) Rekabet yasağına aykırı davranışların sonuçları (TBK m. 446) 435

2.6) Rekabet yasağının sona ermesi (TBK m. 447) 436

2.7) Rekabet yasağına misaller 436

3) Yayım sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 443

3.1) Yayım sözleşmesi 443

3.2) Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk (TBK m. 489) 443

3.3) Yayımlatanın tasarruf hakkı (TBK m. 490) 443

3.4) Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi (TBK m.491) 444

3.5) Çoğaltma ve dağıtım (TBK m.492)) 444

3.6) Düzeltme ve iyileştirme (TBK m.493) 444

3.7) Bir arada basım ve ayrı ayrı yayım (TBK m.494) 444

3.8) Çeviri hakkı (TBK m.495) 445

3.9) Bedelin belirlenmesi (TBK m.496) 445

3.10) Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma 

hakkı (TBK m.497) 445

3.11) Eserin yok olması (TBK m.498) 445

3.12) Basılanın yok olması (TBK m.499) 446

3.13) Kişisel sebeplerle sona ermesi (TBK m.500) 446

3.14) Sipariş üzerine yayım sözleşmesi (TBK m.501) 446

4) Kredi mektubu ve kredi emrinin düzenlenmesinden kaynaklanan 

alacak ve tazminat davaları 446

4.1) Kredi mektubu (TBK m.515) 447

4.2) Kredi emrinin tanımı ve şekli (TBK m.516) 447

4.3) Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği (TBK m.517) 447

4.4) Kredi emri verilenin önel vermesi (TBK m.518) 447

4.5) Taraflar arasındaki ilişki (TBK m.519) 447

5) Komisyon sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 448

5.1) Alım veya satım komisyonculuğunun tanımı (TBK m.532) 448

5.2) Komisyoncunun bildirme ve sigortalama borcu (TBK m.533) 448

5.3) Komisyoncunun özen borcu (TBK m.534) 448

5.4) Vekâlet verenin belirlediği bedel (TBK m.535) 448

5.5) Veresiye satma ve teslim almadan ödeme (TBK m.536) 449

5.6) Komisyoncunun garantisi (TBK m.537) 449

5.7) Komisyoncunun hakları (ödediği paralar ve yaptığı giderler) 

(TBK m.538) 449

5.8) Komisyoncunun Komisyon ücretini isteme hakkı (TBK m.539) 449

5.9) Komisyoncunun ücret alma hakkının kaybedilmesi 

(TBK m. 540) 450

5.10) Komisyoncunun hapis hakkı (TBK m.541) 450

5.11) Malın açık artırmayla satılması (TBK m.542) 450

5.12) Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması (TBK m.543) 450

5.13) İşlemi kendisiyle yapmış sayılma (TBK m.544) 451

5.14) İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi (TBK m.545) 451

XXI- Ticari temsilciler, ticari vekiller ve tacir yardımcılarından 

kaynaklanan alacak ve tazminat davaları 451

1) Ticari temsilcinin tanımı ve yetki verilmesi (TBK m.547) 451

2) Temsil yetkisinin kapsamı (TBK m.548) 452

3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması (TBK m.549) 452

4) Temsil yetkisinin sona ermesi (TBK m.550) 452

5) Ticari vekil (TBK m.551) 452

6) Diğer tacir yardımcıları (TBK m.552) 453

7) Rekabet yasağı (TBK m.553) 453

8) Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi (TBK m.554) 454

XXII- Havale 454

1) Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki (TBK m.556) 454

2) Havale ödeyicisinin borcu (TBK m.557) 454

3) İfa edilmeme hâlinde bildirim (TBK m.558) 455

4) Yetkinin geri alınması (TBK m.559) 455

5) Kıymetli evrak konusunda havale (TBK m.560) 455

XXIII- Saklama sözleşmesi 456

1) Saklama sözleşmesinin tanımı (TBK m.561) 456

2) Saklatanın borçları (TBK m.562) 456

3) Saklayanın kullanım yasağı (TBK m.563) 456

4) Saklayanın geri verme borcu (TBK m.564) 456

5) Özel durumlar (TBK m.565) 457

6) Geri verme yeri (TBK m.566) 457

7) Saklayanların sorumluluğu (TBK m.567) 457

8) Üçüncü kişilerin iddiaları (TBK m.568) 457

9) Güvenilir kişiye bırakma (TBK m. 569) 457

10) Mislî şeylerin saklanması (TBK m.570) 458

11) Ardiyeciye bırakma, senet çıkarması (TBK m.571) 458

12) Ardiyecinin saklama borcu (TBK m.572) 458

13) Ardiyeciye bırakılan şeylerin karışması (TBK m.573) 458

14) Ardiyecinin hakları (TBK m.574) 459

15) Malların geri verilmesi (TBK m.575) 459

XXIV- Eşyayı konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri 

    işletenlere bırakma 459

1) Koşulları ve kapsamı (TBK m.576) 459

2) Kıymetli eşya (TBK m.577) 460

3) Sorumluluğun kalkması (TBK m.578) 460

4) Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 

(TBK m.579) 460

5) İşletenlerin hapis hakkı(TBK m.580) 461

XXV- Bankacılık işlemlerinden kaynaklı alacak ve tazminat davaları 461

XXVI- Finansal kiralama sözleşmesi 472

1) Finansal kiralama sözleşmesi (6361 s. K. m.18) 472

2) Sözleşmenin konusu (6361 s. K. m.19) 472

3) Finansal kiralama bedeli (6361 s. K. m.20) 472

4) Sözleşmenin şekli ve tescili (6361 s. K. m. 22) 473

5) Finansal kiralama konusu malın satın alınması (6361 s. K. m.23) 473

6) Tarafların hak ve borçları (6361 s. K. m.24) 474

7) Malın kiracıya teslim edilmemesi (6361 s. K. m.25) 474

8) Zilyedliğin ve kiracılık sıfatının devri (6361 s. K. m.26) 475

9) Mülkiyetin devri (6361 s. K. m.27) 475

10) Kiracının iflası veya icra takibine uğraması (6361 s. K. m.28) 475

11) Kiralayanın iflası veya icra takibine uğraması (6361 s. K. m.29) 476

12) Sözleşmenin sona ermesi (6361 s. K. m.30) 476

13) Sözleşmenin ihlali (6361 s. K. m.31) 476

14) Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları (6361 s. K. m.32) 477

15) Sözleşmenin feshinin sonuçları (6361 s. K. m.33) 477

16) Uygulanmayacak hükümler (6361 s. K. m.34) 478

17) Teşvik (6361 s. K. m.35) 478

18) Gümrüğe dair hükümler (6361 s. K. m.36) 478

19) İstisnalar ve vergi nispetinin tespiti (6361 s. K. m.37) 479

XXVII- Faktoring sözleşmesi 479

1) Faktoring sözleşmesi (6361 s. K m.38) 479

2) Finansman sözleşmesi (6361 s. K. m.39) 480

3) Finansal kiralama ve faktoring ile ilgili misaller 480

XXVIII- Borsa sergi panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü 

diğer yerler 484

XXIX- Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuat (TTK m.4/1-d) 487

1) Korumadan yararlanacak kişiler (6769 s. K. m. 3) 488

2) Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları 

(6769 s. K. m. 7) 488

3) Yayıma itiraz (6769 s. K. m. 18) 491

4) Yayıma itirazın incelenmesi (6769 s. K. m. 19) 491

5) Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi (6769 s. K. m. 25) 492

6) Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi (6769 s. K. m. 27) 493

7) Hükümsüzlüğün etkisi (6769 s. K. m. 51) 493

8) Tasarım ve ürün (6769 s. K. m. 55) 494

9) Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk 

( 6769 s. K. m. 76) 494

10) Hükümsüzlüğün etkisi (6769 s. K. m. 79) 494

11) Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller (6769 s. K. m. 81) 495

12) Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları 

(6769 s. K. m. 82) 496

13) Gizli patent (6769 s. K. m. 124) 497

14) Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk 

(6769 s. K. m.127) 498

15) Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali 

(6769 s. K. m. 136) 498

16) Patentin hükümsüzlüğünün etkisi (6769 s. K. m. 139) 499

17) Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller 

(6769 s. K. m. 141) 499

18) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri 

sürebileceği talepler (6769 s. K. m.149) 500

19) Tazminat (6769 s. K. m. 150) 501

20) Yoksun kalınan kazanç (6769 s. K. m. 151) 501

21) Dava açılamayacak kişiler (6769 s. K. m. 153) 502

22) Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları 

(6769 s. K. m. 154) 502

23) Görevli ve yetkili mahkeme (6769 s. K. m. 156) 503

24) Zamanaşımı (6769 s. K. m. 157) 504

25) Lisans alanın dava açması ve şartları (6769 s. K. m. 158) 504

26) Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili misaller 504

XXX- 5846 sayılı FSEK ilgili alacak ve tazminat davaları 509

1)  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun kapsamı 510

2) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili misaller 510

XXXI- 5147 sayılı Entegre Devre Topografyaları Kanunu 520

XXXII- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 520

XXXIII- Takip hukuku 526

1) İtirazın iptali davası 526

2) Menfi tespit davası 528

3) Sıra cetveline itiraz davası 533

B) Nispi ticari davalarda zorunlu arabuluculuk 537

I- Her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili nispi ticari davalar 537

1) Eser Sözleşmesi (TBK m.470-486) 537

1.1) Yüklenicinin borçları (TBK m.471) 538

1.2) Malzemenin yüklenici tarafından sağlanması 538

1.3) İşe başlama ve yürütme (TBK m. 473) 538

1.4) Ayıp sebebiyle sorumluluk (TBK m.474) 539

1.5) İş sahibinin seçimlik hakları (TBK m.475) 539

1.6) İş sahibinin sorumluluğu (TBK m.476) 540

1.7) Eserin kabulü (TBK m.477) 540

1.8) Zamanaşımı (TBK m.478) 540

1.9) İş sahibinin borçları, bedelin muacceliyeti (TBK m.479) 540

1.10) Götürü bedel (TBK m.480) 540

1.11) Değere göre bedel (TBK m.481) 541

1.12) Sözleşmenin sona ermesi, yaklaşık bedelin aşılması 

(TBK m.482) 541

1.13) Eserin yok olması (TBK m.483) 541

1.14) Tazminat karşılığı fesih (TBK m.484) 542

1.15) İş sahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması (TBK m.485) 542

1.16) Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 

(TBK m.486) 542

2) Kira Sözleşmesi (TBK m.299-338) 542

2.1) Tanımı (TBK m.299) 542

2.2) Kira süresi (TBK m.300) 542

2.3) Kiraya verenin borçları, teslim borcu (TBK m.301) 543

2.4) Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu (TBK m.302) 543

2.5) Yan giderlere katlanma borcu (TBK m.303) 543

2.6) Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 543

2.7) Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 

(TBK m.305) 543

2.8) Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih (TBK m.306) 544

2.9) Kira bedelinin indirilmesi (TBK m.307) 544

2.10) Zararın giderimi (TBK m.308) 544

Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 544

2.11) Zapttan sorumluluk (TBK m.309) 544

Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması 545

2.12) Kiralananın el değiştirmesi (TBK m.310) 545

2.13) Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması (TBK m.311) 545

2.14) Tapu siciline şerh (TBK m.312) 545

Kiracının borçları 545

2.15) Kira bedelini ödeme borcu (TBK m.313) 545

2.16) İfa zamanı (TBK m.314) 545

2.17) Kiracının temerrüdü (TBK m.315) 545

2.18) Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 

(TBK m. 316) 546

2.19) Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu (TBK m.317) 546

2.20) Ayıpları kiraya verene bildirme borcu (TBK m 318) 546

2.21) Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine 

katlanma borcu (TBK m.319) 546

Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 547

2.22) Kiraya veren tarafından (TBK m.320) 547

2.23) Kiracı tarafından (TBK m.321) 547

2.24) Alt kira ve kullanım hakkının devri (TBK m.322) 547

2.25) Kira ilişkisinin devri  (TBK m. 323) 548

2.26) Kiralananın kullanılmaması 548

Genel olarak (TBK m.324) 548

2.27) Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 

(TBK m.325). 548

2.28) Takastan feragat yasağı (TBK m.326) 549

Sözleşmenin sona ermesi 549

2.29) Sürenin geçmesi (TBK m.327) 549

2.30) Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 

(TBK m.328) 549

2.31) Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında (TBK m.329) 549

2.32) Taşınır kiralarında (TBK m.330) 549

Olağanüstü fesih 550

2.33) Önemli sebepler (TBK m.331) 550

2.34) Kiracının iflası (TBK m.332) 550

2.35) Kiracının ölümü (TBK m.333) 550

2.36) Kiralananın geri verilmesi (TBK m.334) 550

2.37) Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 

(TBK m. 335) 551

2.38) Kiraya verenin hapis hakkı (TBK m.336) 551

2.39) Üçüncü kişilere ait olan eşya (TBK m.337) 551

2.40) Hakkın kullanılması (TBK m.338) 551

3) Genel Hizmet Sözleşmesi (TBK m.393-447) 552

3.1) Tanımı (m.393) 552

3.2) Kurulması (m.394) 552

İşçinin borçları 552

3.3) Bizzat çalışma borcu (m. 395) 552

3.4) Özen ve sadakat borcu (m. 396) 553

3.5) Teslim ve hesap verme borcu (m. 397) 553

3.6) Fazla çalışma borcu (m. 398) 553

3.7) Düzenlemelere ve talimata uyma borcu (m 399) 553

3.8) İşçinin sorumluluğu (m.400) 554

İşverenin borçları 554

3.9) Genel olarak ücret (m.401) 554

3.10) Fazla çalışma ücreti (m. 402) 554

3.11) İşin sonucundan pay alma (m. 403) 554

3.12) Aracılık ücreti (m.404) 554

3.13) İkramiye (m.405) 555

3.14) Ödeme süresi (m. 406) 555

3.15) Ücretin korunması (m. 407) 556

3.16) İş görme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret 556

3.17) Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi (m.410) 557

3.18) Parça başına veya götürü iş 557

3.19) İş araç ve malzemeleri (m.413) 557

3.20) Giderler, genel olarak (m.414) 558

3.21) Taşıma araçları (m. 415) 558

3.22) Giderlerin ödenmesi (m. 416) 558

3.23) İşçinin kişiliğinin korunması 559

3.24) Ev düzeni içinde çalışmada (m.418) 559

3.25) Kişisel verilerin kullanılmasında (m.419) 559

3.26) Ceza koşulu ve ibra (m. 420) 559

3.27) Tatil ve izinler 560

3.28) Yıllık izin 560

3.29) Hizmet belgesi (m. 426) 561

3.30) Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı (m.427) 561

Hizmet ilişkisinin devri 562

3.31) İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri (m. 428) 562

3.32) Sözleşmenin devri (m.429) 562

Sözleşmenin sona ermesi 562

3.33) Belirli süreli sözleşmede(m.430) 562

Belirsiz süreli sözleşmede 563

3.34) Genel olarak fesih hakkı (m.431) 563

3.35) Fesih bildirim süresi 563

3.36) Feshe karşı koruma (m. 434) 563

3.37) Derhâl fesih 563

3.38) İşçinin ve işverenin ölümü 565

3.39) Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 565

3.40) Rekabet yasağı 566

3.41) Nispi ticari davalarla ilgili misaller 567

II- Taraflardan birinin ticari işletmesi ile ilgili nispi ticari davalar 597

III- Türk Ticaret Kanununda düzenlenen aşağıdaki çekişmesiz yargı işleri arabuluculuğa tabi değildir 597

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞ MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUK

A) İş Mahkemeleri Kanununa göre zorunlu arabuluculuk  

(7036 sayılı K. m.3 Arabuluculuk K.m.18/A) 611

B) İş Mahkemeleri Kanununa göre Arabuluculuğun zorunlu olduğu uyuşmazlıklar 615

I-Ücret alacağı davaları, (4857 sayılı İş Kanunu m.32) 616

II- İşin sonunda işçiye pay verilmesi (TBK m.403) 617

III- Ayrımcılık tazminatı talepleri (4857 s. K. m.5) 617

IV- İş sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili talepler 618

V- Ceza koşulu ile ilgili talepler (TBK m.179-182 m.420) 618

VI- Aracılık ücreti verilmesi (TBK m.404) 619

VII- Parça başına veya götürü ücret verilmesi (TBK m.411 vd) 620

VIII- Pazarlamacılık sözleşmesi (TBK m.448 vd) 620

IX- Evde hizmet sözleşmesi (TBK m.461 vd) 621

X- 854 sayılı Deniz İş Kanunu m.33 621

XI- 5953 S. Basın İş K. m.16 622

XII- 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına Dair Kanun 623

XIII- İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı talepler 623

1) Süreli fesih (4857 s. İş K. m.17) 623

2) İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı (4857 s. İş K. m.24) 624

3) İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı (4857 s. K. m.25) 625

4) Derhal fesih hakkını kullanma süresi (4857 s. K. m.26) 626

5) Haklı sebebe dayanmayan fesihte (TBK m.438) 627

6) İşçinin ölümü (TBK m.440) 627

XIV- Rekabet yasağı ile ilgili talepler 627

1) Görev (7036 sayılı K. m.5) 628

2) Yetki (7036 s. K. m.6) 628

3) İzinde çalışma yasağı (4857 s. K. m.58) 629

4) Rekabet yasağının koşulları (TBK m.444) 629

5) Rekabet yasağının sınırlandırılması (TBK m.445) 629

6) Rekabet yasağına aykırı davranışların sonuçları (TBK m.446) 629

7) Rekabet yasağının sona ermesi (TBK m.447) 631

XV-  İşe iade talepleri (4857 sayılı K. m.20) 632

XVI- Haksız fiil, sözleşmeye aykırılık, çocukları çalıştırma yaşı ve yasağı, 

  İşçi ve İşveren sorumluluğu 632

1) İşveren vekilinin sorumluluğu (4857 s. K. m.2) 633

2) Eşit davranma ilkesi (4857 s. K. m.5) 633

3) İşyerinin devrinde sorumluluk (4857 s. K. m.6, II) 634

4) Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı (4857 s. K. m.71) 634

5) İşçi ve işverenin sorumluluğu (4857 s. K. m.96) 635

XVII- Toplu İş Sözleşmesinden doğan alacak davaları 636

1) İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi (m.23) 636

2) İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi (m.24) 636

3) Sendika özgürlüğünün güvencesi (m.25) 637

XVIII- Mirasçıların talepleri 638

XIX- İş Mahkemeleri Kanununa göre zorunlu arabuluculuğa misaller 639

XX- İşe iade davasına misaller 645

B) İş Kanununa göre zorunlu arabuluculuk (4857 sayılı K. m.20, m.21) 658

C) İş Mahkemeleri Kanunu ve İş Kanununda zorunlu arabuluculuğun yürürlük tarihi 666

D) İş Mahkemeleri Kanunu ve İş Kanununda zorunlu arabuluculuğun kapsamı 667

E) Zorunlu arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar 674

F) Zorunlu arabuluculukta arabuluculuğa başvurmadan dava açılması 678

G) Zorunlu arabuluculuğa başvuru usulü ve süresi 679

H) Yetkili arabulucu 681

J) Arabulucunun görevlendirilmesi 682

K) Arabulucunun yapacağı işlemler 682

L) Arabuluculuk aşamasına katılabilecek kişiler 682

M) Arabuluculuk müzakeresi ve son tutanak 683

I- Anlaşma sağlanamaması hali: 683

II- Zorunlu arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanması 685

N) Zorunlu arabuluculuk tutanağının ilam niteliğinde belge sayılması 686

P) Arabuluculuk ücreti 688

R) Tebligat yapılması 688

DOKUZUNCU BÖLÜM

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUK

ONUNCU BÖLÜM

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ

ON BİRİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUĞUN ANAYASAYA AYKIRI OLUP OLMADIĞI

ONİKİNCİ BÖLÜM

DİĞER KANUNLARDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM  

YÖNTEMLERİ

A) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 711

B) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 719

C) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 721

D) 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu 729

E) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 730

F) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 732

G) 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 737

H) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 742

J) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 743

K) Kamulaştırma Kanunu 746

L) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 750

M) 6502 s. Kanun kapsamında tüketici hakem heyeti 753

N) İdare hukukundaki uyuşmazlıklar 767

I- 442 Sayılı Köy Kanunu 767

II- Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve 

Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya

 Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların 

Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun 768

III- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 

İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname 770

IV- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 

Hakkında Kanun 772

V- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 773

VI- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanun 773

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARABULUCULUK İLE İLGİLİ MEVZUAT

A) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 775

B) Hukuk Mahkemeleri Kanununda arabuluculuk maddeleri 792

C) İş Mahkemeleri Kanunu 794

D) Türk Ticaret Kanununda arabuluculuk 807

E) 4857 sayılı İş Kanunu 808

F) Türkiye Arabulucular Etik Kuralları 810

G) Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 818


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar