Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
ISBN: 9786050511253
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 762

Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun Resmî Gazetede yayımlandığı 22.06.2016 tarihinden sonra, arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına olan ilgi artmıştır. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda arabuluculukla ilgili olarak yapılan değişiklikler ile arabuluculuğun gelişmesinde büyük bir ivme yakalanmıştır. 

Arabuluculuk ile ilgili Anayasa Mahkemesinin destekleyici kararlarıda hukukumuzda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının önünü açmıştır. 

Bu kitapta, arabuluculuk ve tahkim alanındaki araştırmacılar ile arabulucu ve hakemlere çalışmalarında kolaylık sağlamak bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm mevzuatı yanında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının Türk hukukundaki köklerini ve gelişimini ortaya koymak bakımından ilgili kanun teklif ve tasarılarına yer verilmiş, konuyla ilgili uluslararası belgeler Türkçeye tercüme edilmiş, 1998 yılından bu yana arabuluculuk ve tahkim alanında yaptığım teorik ve pratik çalışmalar ile ulusal uzman olarak katıldığım Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği projeleri sonunda hazırladığım çeşitli uygulama örneklerine yer verilmiştir. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................7

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU .............................. 15

4501 SAYILI KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA 

VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM 

YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN 

İLKELERE DAİR KANUN........................................................................... 143

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU......................... 145

4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU....... 161

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI 

HAKKINDA 10 HAZİRAN 1958 TARİHİNDE NEW YORK’TA 

YAPILAN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA

KARAR............................................................................................................ 165

KARŞILAŞTIRMALI 6325 SAYILI HUKUK

UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU................... 171

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 

KANUNU......................................................................................................... 176

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 

YÖNETMELİĞİ.............................................................................................. 226

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ ..................................................... 257

ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MILLETLERARASI 

SULH SÖZLEŞMELERI HAKKINDA SINGAPUR SÖZLEŞMESININ 

TERCÜMESI................................................................................................... 260

ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI 

SULH SÖZLEŞMELERİ HAKKINDAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

SÖZLEŞMESİ ................................................................................................. 262

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNUN ARABULUCULUK 

HAKKINDAKİ MADDESİ ........................................................................... 270

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN ARABULUCULUK HAKKINDAKİ 

MADDESİ........................................................................................................ 283

ÖRNEK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM ŞARTI....................... 287

GENEL İDARÎ USÛL KANUNU TASARISININ ALTERNATİF 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM USÛLLERİNİ DÜZENLEYEN 

HÜKÜMLERİ VE MADDE GEREKÇELERİ............................................ 290

10 İçindekiler

UZLAŞTIRMA KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE 

YETKİLERİNE DAİR KANUN TASARISI VE ADALET 

KOMİSYONU RAPORU (1/650) ................................................................. 299

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN..................................................... 304

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN UZLAŞTIRMAYA 

İLİŞKİN MADDELERİ.................................................................................. 308

CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ............... 312

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME 

BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ..................................................................... 358

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA

YÖNETMELİĞİ............................................................................................. 370

ARABULUCULUK HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ 

KARARLARI.................................................................................................. 379

AVRUPA KONSEYI BAKANLAR KOMITESININ AILE 

ARABULUCULUĞU HAKKINDAKI R (98) 1 SAYILI TAVSIYE 

KARARI........................................................................................................... 484

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN HUKUK 

UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK HAKKINDAKİ REC 

(2002) 10 SAYILI TAVSİYE KARARI ....................................................... 489

AİLE ARABULUCULUĞU VE HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA 

ARABULUCULUĞA İLİŞKİN MEVCUT TAVSİYE KARARLARININ 

DAHA İYİ UYGULANMASINA YÖNELİK REHBER .......................... 494

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ TAVSİYE 

KARARI 1639 (2003)..................................................................................... 502

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN CEZA 

UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK HAKKINDAKİ

R (99) 19 SAYILI TAVSİYE KARARI....................................................... 506

CEZA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUĞA İLİŞKİN 

MEVCUT TAVSİYE KARARININ DAHA İYİ UYGULANMASINA 

YÖNELİK REHBER ...................................................................................... 512

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN İDARÎ MERCİLER 

VE ÖZEL KİŞİLER ARASINDAKİ DAVALARA ALTERNATİFLER 

HAKKINDAKİ REC (2001) 9 SAYILI TAVSIYE KARARI................... 522

İDARÎ MERCİLERLE ÖZEL KİŞİLER ARASINDAKİ DAVA YOLUNA 

ALTERNATİFLER HAKKINDAKİ MEVCUT TAVSİYE KARARININ 

DAHA İYİ UYGULANMASINA YÖNELİK REHBER ........................... 527

ARABULUCULUK HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN AVRUPA ETİK 

KURALLARI .................................................................................................. 537

İçindekiler 11

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ CEZA 

MESELELERİNDE ONARICI ADALET PROGRAMLARININ 

KULLANILMASINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMEL 

İLKELERİ........................................................................................................ 541

CEZA KOVUŞTURMALARINDA MAĞDURLARIN DURUMU 

HAKKINDAKİ................................................................................................ 544

HUKUKÎ VE TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUĞUN 

BELİRLİ YÖNLERİNE İLİŞKİN 21 MAYIS 2008 TARİHLİ AVRUPA 

PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNERGESİ 2008/52/EC................ 553

ARABULUCULARA İLİŞKİN AVRUPA ETİK KURALLARI.............. 562

ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK KURALLAR............................ 566

TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI................................ 573

TEK TİP EYALET KANUNLARI HAKKINDA ULUSAL 

KOMİSERLER KONFERANSI.................................................................... 580

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ (CEDR) 1996 YILI KILAVUZLUK 

NOTLARINI İÇEREN ÖRNEK ARABULUCULUK USÛL 

KURALLARI .................................................................................................. 587

TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARDA HAKEMLER İÇİN ETİK 

KURALLAR.................................................................................................... 595

ULUSLARARASI BAROLAR BİRLİĞİ ULUSLARARASI 

HAKEMLERE YÖNELİK ETİK KURALLARI......................................... 610

AVUKATLIK KANUNU’NUN 35/A MADDESİNE GÖRE 

DÜZENLENEN UZLAŞMA TUTANAĞI................................................. 615

ŞÜPHELİYE UZLAŞMA İÇİN ÇAĞRI YAZISI........................................ 619

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 253. MADDESİNE GÖRE 

DÜZENLENEN UZLAŞTIRMA RAPORU................................................ 622

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN TARAF OLDUĞU UZLAŞTIRMA 

RAPORUNDA UZLAŞTIRMA SONUCU.................................................. 626

BİR TARAFI YABANCI UYRUKLU KİŞİ OLAN, TERCÜMAN 

KULLANILAN VE İLERİ TARİHLİ EDİM İÇEREN UZLAŞTIRMA 

RAPORUNDA UZLAŞTIRMA SONUCU.................................................. 628

KAMU HİZMETİ YERİNE GETİRME EDİMİNİ İÇEREN 

UZLAŞTIRMA RAPORU VE ÇALIŞTIRMA PROTOKOLÜ................. 630

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ................................................................ 632

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARI........ 633

ARABULUCUNUN AÇILIŞ KONUŞMASI .............................................. 634

ARABULUCULUĞA BAŞVURMA TALEBİ............................................ 637

ARABULUCULUK DAVETİ....................................................................... 638

12 İçindekiler

TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCU TARAFINDAN 

YAPILAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNE DAVET 

MEKTUBU...................................................................................................... 640

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ARABULUCU TARAFINDAN 

YAPILAN İLK TOPLANTI DAVET MEKTUBU.................................... 643

ARABULUCULUK SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

TUTANAĞI..................................................................................................... 647

ARABULUCULUK SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

TUTANAĞI VE ÜCRET SÖZLEŞMESİ..................................................... 649

ARABULUCU SÖZLEŞMESİ...................................................................... 651

ARABULUCULUK SONUÇ TUTANAĞI ................................................. 654

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI........................................... 655

ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI................................................. 656

ARABULUCULUK ÖZEL YETKİSİ İÇEREN VEKÂLETNAME 

ÖRNEĞİ........................................................................................................... 657

ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ......................................... 659

ARABULUCULUK TOPLANTI TUTANAĞI........................................... 662

ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ I............................................. 664

ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ II............................................ 667

ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNE VERİLEN İCRA 

EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ................................................................................ 671

TAHKİM ŞARTI İÇEREN İBRANAME..................................................... 673

ÖRNEK TAHKİM ŞARTI............................................................................. 675

HAKEM SEÇİMİ İHTARNAMESİ.............................................................. 676

TAHKİM DAVA DİLEKÇESİ...................................................................... 678

GÖREV BELGESİ I........................................................................................ 695

HAKEM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI I.......................................... 700

HAKEM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI II........................................ 703

HAKEM ARA KARARI I.............................................................................. 704

HAKEM KARARI I........................................................................................ 706

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU UYARINCA 

YÜRÜTÜLEN TAHKİM YARGILAMASINDA TARAFLAR ADINA 

KARAR VERMEYE YETKİLİ..................................................................... 706

TENSİP VE İLK TOPLANTI TUTANAĞI I............................................... 712

GÖREV BELGESİ II...................................................................................... 715

HAKEM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI III....................................... 719

HAKEM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI IV....................................... 721

HAKEM KARARI II ...................................................................................... 723

GÖREV BELGESİ III..................................................................................... 734

İçindekiler 13

HAKEM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI V........................................ 738

HAKEM KARARI III..................................................................................... 739

TENSİP VE İLK TOPLANTI TUTANAĞI II.............................................. 751

HAKEM ARA KARARI II ............................................................................ 754

TOPLANTI TUTANAĞI VE HAKEM HEYETİ ARA KARARLARI .. 754

HAKEM KARARI IV..................................................................................... 755

HAKEM KARARININ MAHKEMEYE SUNULMASI DİLEKÇESİ..... 762


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: arabulucu tahkim
İlgili Yayınlar