Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
ISBN: 9786050511284
1.020,00 TL 1.200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1755

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 9

SUNUŞ 11

İÇİNDEKİLER 17

BİBLİYOGRAFYA 59

KISALTMALAR CETVELİ 141

GİRİŞ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ANLAŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIK 

§ 1. GENEL OLARAK “ANLAŞMAZLIK”, “TALEP” VE “UYUŞMAZLIK” KAVRAMLARI 153

A) Anlaşmazlık Kavramı 153

B) Talep ve Uyuşmazlık Kavramları 160

I- Uyuşmazlık Nedir? 160

II- Uyuşmazlık Çözümü ve Uyuşmazlık Yönetimi 171

C) Anlaşmazlık Yönetimi ve Anlaşmazlık Çözüm 

Yolları 172


§ 2. TOPLUMDA DAVA ALIŞKANLIĞI 183

A) Dava Alışkanlığının Sosyolojik İçeriği 183

B) Dava Alışkanlığını Etkileyen Etkenler 184

I- Sosyoekonomik Etkenler 184

II- Hukukî Etkenler 186

C) Dava Alışkanlığı Bakımından Toplumlar Arasındaki 

Farklılıklar 186

D) Dava Alışkanlığının Değerlendirilmesi 192

I- Dava Alışkanlığının Olumlu Etkileri 192

II- Dava Alışkanlığının Olumsuz Etkileri 193

E) Dava Eğiliminin Sınırlanması 193


İKİNCİ BÖLÜM 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN 

GENEL ESASLARI 

§ 3. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN HUKUKÎ YAPISI 197

A) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı ve Özellikleri 197

B) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yargıya Bir Alternatif midir? 205

C) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Kapsam Sorunu 218

I- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahkim 218

II- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk (Uzlaştırma) 227

III- Karma Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 230

D) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Hukuk Dogmatiği  İçindeki Yeri 231

I- Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayırımının Güncel Değeri 231

II- Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Kamu Hukuku ve  Özel Hukuk Ayırımındaki Yeri 237

III- Medenî Usûl Hukuku Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 242


§ 4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN GÖRÜŞLER VE DÜŞÜNCE YAPISI 244

A) Uyuşmazlık Kördüğümünün Yargı Kılıcıyla Kesilmesi Yerine Uzlaşmayla Çözülmesi 244

B) Dava Yolunun Sebep Olduğu Sorunlara Çözüm Arayışları 247

C) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Doğuşu ve Gelişimi 249

I- Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Doğuşu ve Adalete 

Erişim Akımı 249

II- Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tarihçesi ve Gelişimi 257

III- Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Hukuk Sistemleri 

İçindeki Geleceği ve Elektronik Uyuşmazlık Çözümü 269


§ 5. DEVLET SİSTEMLERİ, YARGILAMA HUKUKU SİSTEMLERİ VE  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 278

A) Genel Olarak Devlet Sistemleri ile Yargılama Hukuku Sistemlerinin Sınıflandırılması 278

B) Devlet Sistemleri ile Yargılama Hukuku Sistemlerinin Alternatif Uyuşmazlık Çözümüyle Olan İlişkisi 284


§ 6. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN 

YARARLARI 294

A) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Masraflardan Tasarruf Sağlar 294

B) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Zamandan Tasarruf Sağlar 297

C) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uyuşmazlığın Konusu Hakkında Uzman Kişilerce İnceleme Yapılmasını Sağlar 298

D) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Tarafların Uyuşmazlık Çözüm Sürecine Doğrudan Katılımını ve Çözüm Süreci Üzerinde Egemenliğini Sağlar 299

E) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Esnek ve Ilımlı Çözümler 

Sağlar 300

F) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Gizlilik Sağlar 301

G) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Menfaatler Üzerinde  Yoğunlaşmayı Sağlar 310

H) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Tarafların Mahkemede Kısa 

Süre İçinde Uzlaşmalarını Sağlar 311

I) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü İşletmecilerin Uyuşmazlık Hakkında Ön İncelemede Bulunmalarını Sağlar 312

J) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uyuşmazlığın Her İki Tarafının da Kazançlı Çıkacağı Bir Sonucun Doğumuna Öncülük Eder 313

K) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yargılamaya Hazırlık 

Yapılmasını Sağlar 314

L) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü İşletmelerin Amirlerince 

Yapılacak Eleştirilere Karşı Koruma Sağlar 314

M) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Ticarî İlişkilerin Korunmasını Sağlar 315

N) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Gönüllülüğe Dayanır ve Hak Arama Hürriyetini Kısıtlamaz 315

I- ADR Yollarına Başvurma ve ADR Yollarının Sonucuna Uymanın Gönüllü Olması 315

II- ADR Yollarına Başvurmanın Zorunlu Olmasına Karşılık 

ADR Yollarının Sonucuna Uymanın Gönüllü Olması 319

III- Anayasa Mahkemesinin ADR Yollarında Hak Arama Hürriyetine İlişkin Kararları 327

IV- 3533 sayılı Kanunda Öngörülen Mecburî Tahkim ve Hak Arama Hürriyeti 339

O) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Yararlarının Arabuluculuk Açısından Değerlendirilmesi 343


§ 7. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 346

A) Önemli Hukukî Konular 346

B) Güven Konusundaki Önemli Tereddütler 347

C) Tarafların Mâlî Durumlarındaki Eşitsizlikler 347

D) Uyuşmazlığın Taraflarında Birden Fazla Kişinin Bulunması 347

E) Büyük Miktarlı Uyuşmazlıkları Konu Alan Davalar 348

F) Hukuk Danışmanlarının Muhalefeti 351

G) Zayıflık Belirtisi Olarak Algılanması 352

H) Gizli Bilgi ve Belgelerin Açıklanması 352

I) Hasım Taraflarca Gelecekte Yapılabilecek Taleplere Cesaret Verilmesi 353

J) Hasım Tarafı Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne BaşvurmaKonusunda İkna Edebilme 353

K) Hasım Tarafça Kötüye Kullanılma Olasılığı 355


§ 8. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN DİĞER ÖZELLİKLERİ 357

A) Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Yönelme İsteği 357

B) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Yetki 359

C) Uygulamada Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 360

D) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Dava Yönetimiyle İlişkisi 364

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AMERİKAN YARGILAMA HUKUKUNDA MAHKEME BAĞLANTILI ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

§ 9. MUKAYESELİ HUKUKTA MAHKEME BAĞLANTILI ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 370

A) Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahkeme Bağlantılı ADR 373

B) İngiltere ve Galler’de Mahkeme Bağlantılı ADR 380

I- Adalete Erişim Akımının Hukuk Usûlü Kurallarına Etkisi 380

II- Hukuk Usûlü Kurallarında ADR 384

III- Tarafların Sulh Teklifinde Bulunması 386

IV- Londra Merkez İlçe Mahkemesi Arabuluculuk Programı 388

1) Arabuluculuk Programına Gönderilen Davalar 389

2) Arabuluculuğa Başvurulması 389

3) Arabulucunun Atanması 390

4) Arabuluculuk Usûlü 390

5) Arabuluculuk Sonunda Anlaşma Yapılması 391

C) Kanada’da Mahkeme Bağlantılı ADR 392

D) Avustralya’da Mahkeme Bağlantılı ADR 394

E) Yeni Zelanda’da Mahkeme Bağlantılı ADR 398

F) Japonya’da Mahkeme Bağlantılı ADR 399

I- Uzlaşma 400

II- Arabuluculuk 402

1) Japon İlçe Mahkemeleri ve Küçük Talepler Mahkemelerinde Arabuluculuk 404

2) Japon Aile Mahkemelerinde Arabuluculuk 404

III- Hâkimlerin Mahkeme Bağlantılı ADR’deki İşlevi 405


§ 10. ÇOK SEÇENEKLİ ADLİYE TEŞKİLÂTI 408

A) Çok Seçenekli Adliye Teşkilâtının Esasları 408

B) Columbia Bölgesi Çok Seçenekli Uyuşmazlık Çözümü 

Programı 415

I- Çok Seçenekli Uyuşmazlık Çözümü Programının Gelişimi 415

II- Çok Seçenekli Uyuşmazlık Çözümü Programında Sunulan Uyuşmazlık Çözüm Yolları 418

1) Kayıt ve Yönlendirme 418

2) Arabuluculuk 418

3) Tahkim 419

4) Dava Değerlendirmesi 419

III- Çok Seçenekli Uyuşmazlık Çözümü Programında Çalışan Gönüllüler 419

1) Gönüllülerin Oryantasyonu ve Seçimi 420

a) Ferdi Oryantason (İntibak) Eğitimi 420

b) Yetenek Değerlendirmesi 420

2) Gönüllülerin Eğitimi 420

3) Gönüllülere Ücret Ödenmesi 421

IV- Çok Seçenekli Uyuşmazlık Çözümü Programının 

İncelenmesi 422

1) Aile ve Topluluk Bölümü 423

a) Kayıt ve Yönlendirme 423

b) Aile Arabuluculuğu 423

2) Özel Hukuk ADR Bölümü 424

a) Özel Hukuk Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 

Programı 424

b) Özel Hukuk Arabuluculuğu 425

c) Dava Değerlendirmesi 425

d) Tahkim 426

e) Veraset ve Vergi Değerlendirme Arabuluculuğu 426

f) Küçük Talepler ve Sınıf Talepleri Arabuluculuğu 427

3) Program Geliştirme Bölümü 427


§ 11. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ FEDERAL BÖLGE MAHKEMELERİNDE ADR 429

A) Genel Olarak Amerika Birleşik Devletleri Mahkemeler 

Teşkilâtı 430

I- Federal Mahkemeler 434

1) Federal Bölge Mahkemeleri 434

2) Federal Temyiz Mahkemeleri 437

3) Özel Federal Mahkemeler 439

4) Yüksek Mahkeme 439

II- Eyalet Mahkemeleri 440

1) Eyalet İlk Derece Mahkemeleri 441

2) Eyalet Temyiz Mahkemeleri 441

3) Eyalet Yüksek Mahkemesi 442

B) Amerika Birleşik Devletleri Federal Bölge Mahkemelerinde Uygulanan Başlıca Mahkeme Bağlantılı ADR Yolları 442

I- Arabuluculuk 442

1) Davanın Arabulucuya Gönderilmesi 445

2) Arabulucu 446

3) Arabuluculuğa Hazırlık 446

4) Arabuluculuk Toplantıları 446

5) Arabuluculuğun Tamamlanması 447

II- Tahkim 449

1) 1988 Tarihli Kanuna Göre Zorunlu Tahkim 449

2) 1988 Tarihli Kanuna Göre Gönüllü Tahkim 450

3) 1998 Tarihli ADR Kanununa Göre Tahkim 450

III- Tarafsız Ön Değerlendirme 450

IV- Kısa Jüri Yargılaması 451

V- Kısa Yargılama 452

VI- Uzlaşma Haftası 453

VII- Dava Değerlendirmesi (Michigan Arabuluculuğu) 453

VIII- Arabuluculuk -Tahkim 453

C) Mahkeme Bağlantılı ADR Yollarına İlişkin Bazı Temel 

Kavramlar 454

I- Davaların ADR’ye Gönüllü veya Zorunlu Olarak 

Gönderilmesi 454

II- Bağlayıcı Olan veya Bağlayıcı Olmayan ADR 454

III- Menfaat Temelli veya Hak Temelli ADR 455

D) Mahkemelerin Görülmekte Olan Davaları ADR Yollarına Havale Etme Yetkisi 455

I- Federal Bölge Mahkemeleri 455

II- İflâs Mahkemeleri 457


§ 12. MAHKEME BAĞLANTILI ADR’YE BAŞVURULMASI 460

A) Mahkeme Bağlantılı ADR’ye Başvurulmasında Zorunluluk ve Gönüllülük 460

I- Zorunlu Mahkeme Bağlantılı ADR Programları ve Taraflara Sunulan ADR Yolları 461

1) Hukuk Davalarının ADR Listesine Zorunlu Olarak Gönderilmesi 462

2) Mahkemece Seçilen Davaların ADR Listesinden Belirli 

Bir Yönteme Gönderilmesi 463

II- Farklı ADR Programlarının Uygulamaları 465

1) Belirli Türdeki Davaların ADR’ye Gönderilmesi 465

2) ADR’ye Gönderilecek Davaların Her Davanın 

Koşullarına Göre Belirlenmesi 466

III- Gönüllü Mahkeme Bağlantılı ADR Programları 467

IV- Karma Mahkeme Bağlantılı ADR Programları 470

B) Mahkemenin Davada ADR’ye Başvurulmasına Karar Vermesi 470

C) Davanın Hangi Aşamasında ADR’ye Başvurulabilir? 473

I- Arabuluculuk 473

II- Tarafsız Ön Değerlendirme 476

III- Tahkim veya Kısa Jüri Yargılaması 476

D) ADR’ye Başvurulmasının Dava Sürecine Olan Etkisi 476

E) ADR’ye Başvurulmasından Önce veya ADR Sürecinde Yapılabilecek Olan Tahkikat İşlemleri 478

F) Davadaki Belirli Bir Meselenin Karara Bağlanmasının ADR’ye Başvurulmasını Kolaylaştıracak Olması Durumunda Mahkemenin Vereceği Karar 479

G) Davanın Çözülmesi Hakkında Bir Talepte Bulunulması Durumunda Mahkemenin Yapacağı İşlem 480


§ 13. ADR’YE UYGUN OLAN DAVALARIN SEÇİLMESİ 481

A) Tarafların Özellikleri 482

I- Davanın Tarafları ADR’den Yararlanabilir mi? 482

1) ADR Tarafların Daha İyi Bir Sonuca Ulaşmasını Sağlayabilir mi? 482

2) ADR Tarafların Zamandan ve Masraflardan Tasarruf Etmesini Sağlayabilir mi? 482

3) Taraflar, Kişisel veya Ticarî İlişkilere Sahip mi ve Bu İlişkileri Sürdürmek İstiyor mu? 483

II- Davanın Tarafları ve Avukatlar ADR’yi Verimli Bir Şekilde Kullanma Becerisine Sahip mi? 483

III- Davanın Taraflarından Birinin Avukatla Temsil 

Edilmemesi 484

IV- Taraflardan Birinin İdare Olması 485

V- Uzlaşma Sağlanmasının Tarafların Gizli Kalmasını İstedikleri Bilgilere Bağlı Olması 486

B) Genel Olarak Davanın Özellikleri 486

I- Yeni Hukukî Sorunlar, Anayasal Sorunlar, Kamu Düzenine İlişkin Konular ve Hükmün, Hukukun Gelişmesine Olan Katkısı 486

II- Dava Konusu ve Hüküm Hakkında Kamunun Bilgilenme İhtiyacı 487

III- Dava Konusu Olan Olayların Az veya Çok Olması 487

IV- Dava Arkadaşlığı 488

V- Tarafların Daha Önceki Uzlaşma Girişimleri 489

VI- Dosya Üzerinden Karara Bağlanması Gereken Davalar 490

C) Karmaşık Davalar 490

I- Sınıf Davaları 491

II- Kitlesel Haksız Fiillerden Kaynaklanan Davalar 492

D) İflâs Davaları 494


§ 14. DAVAYA UYGUN OLAN ADR YOLUNUN 

BELİRLENMESİ 495

A) ADR Yolunu Seçebilecek Kişiler 495

I- ADR Yolunun Taraflarca Seçilmesi 496

II- ADR Yolunun Mahkemenin ADR Görevlisi veya Personelce Seçilmesi 497

III- ADR Yolunun Hâkimce Seçilmesi 497

B) Mahkemenin Davaya Uygun Olan ADR Yolunu Belirlerken Esas Alacağı Kıstaslar 499

I- Arabuluculuk 499

II- Tahkim 500

1) Gönüllü Tahkim 500

2) Zorunlu Tahkim 502

III- Tarafsız Ön Değerlendirme 502

IV- Kısa Jüri Yargılaması 504

V- Kısa Yargılama 506


§ 15. TARAFLARIN RIZASI VE ADR SÜRECİNE KATILIMI 508

A) Davaların Tarafların Rızası Alınarak veya Alınmadan ADR’ye Gönderilmesi 508

I- Davanın ADR’ye Gönderilmesinin Zorunlu veya Gönüllü Olması Hâlinde Dikkate Alınacak Konular 509

II- Davanın, Tarafların Rızası Olmadan ADR’ye Gönderilmesine Karar Verme Yetkisi 512

1) Federal Bölge Mahkemeleri 512

2) İflâs Mahkemeleri 513

III- Mahkemenin Tarafların Rızasını Almak İstemesi Durumunda Bu Rızanın Sahih Olması İçin Yapılması Gerekenler 514

B) Tarafların ADR Toplantılarına Bizzat Katılmalarının 

Sağlanması 515

I- Tarafların ADR Toplantılarına Katılması 515

II- Sigorta Şirketlerinin Taraf Olmadıkları Davalarda ADR Toplantılarına Katılması 518

III- İdarî Makamların veya Büyük Kuruluşların Görevlilerinin ADR Toplantılarına Katılması 518

IV- Tarafların ADR Toplantılarına Katılmasının  Mahkemece Zorunlu Tutulmasında Yetki 520

C) ADR Toplantılarına İyiniyetle Katılım 521

D) ADR Toplantıları Başlamadan Önce Tarafların Tarafsız Kişiye Sunabileceği Bilgi ve Belgeler 522


§ 16. TARAFSIZ KİŞİNİN NİTELİKLERİ, EĞİTİMİ VE 

SEÇİLMESİ 524

A) Tarafsız Kişilerin Mahkeme Listesine Kaydedilmesi 525

B) Tarafsız Kişilerin Sahip Olmaları Gereken Nitelikler 525

I- Hakem Olmak İçin Gereken Nitelikler 527

II- Arabulucu Olmak İçin Gereken Nitelikler 528

III- Dava Değerlendiricisi Olmak İçin Gereken Nitelikler 529

C) Tarafsız Kişilerin Seçimi 530

I- Tarafsız Kişinin Taraflarca Seçilmesi 530

II- Tarafsız Kişinin Hâkim veya Mahkeme Personeli Tarafından Seçilmesi 532

D) Uygun Tarafsız Kişinin Seçiminde Dikkate Alınacak Hususlar 533

I- Tarafsız Kişilerin Eğitimi ve Tecrübesi 533

II- Tarafsız Kişilerin İtibarı ve Kişisel Özellikleri 538

III- Tarafsız Kişilerin Uyuşmazlık Konusu Üzerindeki 

Uzmanlığı 538

E) Hâkimler Tarafsız Kişi Olarak Görev Yapabilir mi? 539

I- Tecrübeli Emekli Hâkimler 539

II- Sulh Hâkimleri 539

III- Özel Uzmanlar 541

IV- Denetçiler 541

F) Davaya Bakan Hâkimin Tarafsız Kişi Olarak Görev Yapması Mümkün Müdür? 541

G) Tarafsız Kişinin Taraflarla Menfaat Çatışmasının Olması veya Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Bir Durum Bulunması 543

H) Tarafsız Kişilerin Teminata Sahip Olması Gerekir mi? 545

§ 17. MASRAFLARIN KARŞILANMASI VE  TARAFSIZ KİŞİNİN ÜCRETİ 547

A) Mahkeme Bağlantılı ADR Programının Masraflarının 

Karşılanması 547

B) Tarafsız Kişinin Ücreti Konusundaki Uygulamalar 547

C) Tarafsız Kişinin Ücretinin Ödenmesi 549

I- Ücretsiz Hizmet Verilmesi 549

II- Ücretin Mahkemece Ödenmesi 550

III- Ücretin Taraflarca Ödenmesi 551

1) Taraflarca Ödenecek Ücretin Mahkemece Belirlenmesi 551

2) Taraflarca Ödenecek Ücretin Piyasa Fiyatlarına Göre Belirlenmesi 552

3) Ücretin Taraflar Arasında Paylaştırılması 552

IV- Ücretin Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar 553

D) Davanın ADR’ye Zorunlu veya Gönüllü Olarak Gönderilmesinde Ücret 554


§ 18. ADR MÜZAKERELERİNDE GİZLİLİK 557

A) Mahkeme Bağlantılı ADR’de Gizliliğin Önemi 557

B) Mahkeme Bağlantılı ADR’de Gizliliğin Anlamı 558

C) ADR Yollarının Türlerine Göre Gizliliğin Kapsamı 559

I- Tahkim 559

II- Arabuluculuk 560

III- Tarafsız Ön Değerlendirme 561

D) ADR Müzakerelerinin Gizliliğini Koruyan Yöntemler 561

I- Dava ADR’ye Gönderildiğinde Hâkim Neler Yapabilir? 561

1) Gönderme Kararı 561

2) Gizlilik Anlaşmaları 562

II- Gizliliğin İhlâli Hâlinde Hâkim Neler Yapabilir? 562

E) Gizliliğin Korunmasında İstisnalar 563

F) ADR Müzakerelerinin Gizliliğini Koruyan Kanun Maddeleri 566

I- Eyalet Kanunlarında Gizliliğin Koruması 566

1) Gizlilik Korumasının Kapsamı 567

2) Delil İmtiyazının İleri Sürülmesi veya İmtiyazdan 

Feragat 568

II- Federal Delil Kanunu’nun Gizliliğe İlişkin Hükümleri 568

1) Madde 403 568

2) Madde 408 569

3) Madde 501 570

III- Federal Hukuk Usûlü Kanunu’nun Gizliliğe İlişkin 

Hükümleri 570

1) Madde 26 (c) 570

2) Madde 45 570

3) Madde 68 570

G) Gizliliğin İhlâli Hâlinde Yaptırım Uygulanması 570


§ 19. GÖNDERME KARARI VE TARAFLARIN ADR SÜRECİNE KATILMAK İSTEMEMESİ 572

A) Gönderme Kararında Yer Alması Gereken Hususlar 573

I- Gönderme Kararının Dayanağı Olan Kanun Maddeleri 573

II- Başvurulan ADR Yolu 573

III- Tarafsız Kişinin İsmi, Sorumlulukları ve Ücreti 574

IV- Dilekçelerin Sunulma Süresi ve İçeriği 574

V- ADR Müzakerelerine Katılım ve Uzlaşma Yetkisi 574

VI- ADR Toplantılarının Süresi 575

VII- Dava Süreciyle Olan İlişki 575

VIII- Gizlilik 575

IX- Tarafsız Kişi ile Hâkim Arasındaki Görüşmeler 576

X- Tarafsız Kişi ile Taraflar Arasındaki Tek Tarafları 

Görüşmeler 576

XI- Ortaya Çıkan Sorunların Tespiti ve Etik Konular 576

XII- Uygulanabilecek Yaptırımlar 576

XIII- ADR Sürecinin Sonucu 577

B) Tarafların ADR Sürecine Katılmak İstememesi ve Gönderme Kararından Dönülmesi 577

I- Tahkime Katılmama ve Gönderme Kararından Dönülmesi Talebi 578

II- Diğer ADR Yollarına Katılmama ve Gönderme Kararından Dönülmesi Talebi 578


§ 20. ADR SÜRECİNDE DAVA YÖNETİMİ 580

A) Tarafsız Kişilerle Mahkeme Arasındaki Görüşmeler 580

I- Görüşmelerin Sınırlanması 583

II- Hâkimle Yapılması Gereken Görüşmeler için Alınabilecek Önlemler 583

B) Mahkemenin ADR Programını Değerlendirmesi 584

C) Mahkemenin ADR Programını İzlemesi 585

I- ADR Sürecinin İzlenmesi 585

II- ADR Süreci Hakkında Bilgi Toplanması 586

1) ADR’ye Gönderilen Davalar Listesi 586

2) ADR Dosyaları 587

D) ADR Programının Yönetimi 587

E) ADR Sürecinde Karşılaşılan Özel Durumlar 588

I- ADR Müzakerelerine Devam Edilmemesi, Uzlaşma Yetkisi Olmayanların Müzakerelere Katılması veya Müzakerelerin İyiniyetle Sürdürülmemesi Hâlinde Mahkemenin Yaptırım Uygulaması 588

II- Tarafların Uzlaşmayı Engelleyen Bir Sorun Hakkında Mahkemenin Karar Vermesini İstemesi 589

III- ADR Süreci Devam Ederken Taraflardan Birinin Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesini İstemesi 589

IV- ADR Toplantılarına Taraflar Dışında Kişilerin Katılmak İstemesi 590

V- Mahkemenin Davayı ADR Sürecinden Geri Alması 591

1) Davanın ADR Sürecinden Geri Alınmasının 

Nedenleri 591

2) Davanın ADR Sürecinden Geri Alınmasına Karar Verilmesi 592

3) Davanın ADR Sürecinden Geri Alınması Yerine  Başvurulacak Yollar 592

F) Tarafsız Kişi veya Taraflarla İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek 

Etik Sorunlar 592

G) ADR Sürecinin Sona Erdirilmesi 594

I- Anlaşmaya Varılması Hâlinde ADR Sürecinin Sona Erdirilmesi 595

II- Anlaşmaya Varılamaması Hâlinde ADR Sürecinin Sona Erdirilmesi 596

III- Tarafsız Kişinin Bir Karar Vermesi Hâlinde ADR Sürecinin Sona Erdirilmesi 596


§ 21. ÂDİL VE ETKİN BİR MAHKEME BAĞLANTILI ADR PROGRAMI OLUŞTURMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 599

A) Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahkeme Bağlantılı ADR Programlarının Etkinliğinin Arttırılması İçin Yapılan Çalışmalar 600

B) Etkin Bir Mahkeme Bağlantılı ADR Programının Temel İlkeleri 602

I- Mahkeme Bağlantılı ADR Programlarına Yönelik İlkeler 602

II- Mahkeme Bağlantılı ADR Programlarında Görev Yapan Tarafsız Kişilere Yönelik Etik İlkeler 607

1) Tarafsızlık 607

2) Menfaat Çatışması 608

3) Arabulucuların Reklâm Yapması 608

4) Ücretin Açıklanması 608

5) Gizlilik 608

6) Arabulucuların Uzlaşmadaki İşlevi 609

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MÜZAKERE 

§ 22. MÜZAKERENİN GENEL ESASLARI 615

A) Müzakerenin Tanımı ve Esasları 616

I- Müzakerenin Tanımı 616

II- Uyuşmazlık Müzakeresi ve Sözleşme Müzakeresi 618

III- Uyuşmazlık Müzakeresi ve Avukatlar 619

1) Uzlaşma Müzakeresinde Avukatla Temsil 620

2) Hukukun Gölgesinde Müzakere 620

3) Müzakerecilerin Birbirleri İçin İki Taraflı Tekel Oluşturması 621

B) Müzakerenin Özellikleri ve İşleyişi 621


§ 23. MÜZAKERE TEORİLERİ 625

A) Sorun Çözücü Yaklaşım 625

B) Rekabetçi Yaklaşım 634


§ 24. MÜZAKERELERE İYİ NİYETLE KATILMA 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 639

A) Taraflara Yönelik İyiniyet Yükümlülüğü 639

B) Müzakereci Avukatlara Yönelik İyiniyet Yükümlülüğü 649

C) Genel Olarak ADR Sürecinde İyiniyet Yükümlülüğü 653


§ 25. TARAFSIZ MÜZAKERECİLERİN İŞLEVLERİ 655

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ARABULUCULUK 

§ 26. GENEL OLARAK ARABULUCULUK 657

A) Arabuluculuğun Tanımı 657

B) Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuğun Tercih Edilmesinin Nedenleri 661

C) Arabuluculuğun Temel İlkeleri 667

I- Bir Arabulucunun Mevcut Olması 667

II- Arabulucunun Tarafsızlığı 669

1) Tarafsızlığın Anlamı 669

2) Arabulucunun Görevleriyle Tarafsızlığın 

Bağdaştırılması 671

III- Arabulucunun Bağlayıcı Bir Karar Verme Yetkisinin Bulunmaması 674

IV- Arabulucunun Yetkisinin Taraflardan Kaynaklanması 675

V- Arabuluculukta Karşılıklı Anlaşmaya Dayalı Bir Çözümün Esas Olması 675

VI- Arabuluculukta Uyuşmazlığın Çözümünün Amaçlanması 676

VII- Arabuluculukta Uyuşmazlığın Çözümünün Kolaylaştırılması 676

VIII- Arabuluculukta Güvenli Bir Müzakere Ortamının Hazırlanması 677

IX- Arabuluculukta Tarafların Yetkisi 678

X- Arabuluculukta Gizlilik 679

1) Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Önemi 679

2) Arabuluculuk Müzakerelerinde Yapılan Açıklamaların Gizliliğinin Korunması 681

3) Arabulucuların Tanıklık Yapmaya Zorlanamaması 684

XI- Arabuluculukta Taraflara Bağımsız Tavsiyelerde Bulunulamaması 689

XII- Arabuluculukta Anlaşmazlığın Kontrol Altına Alınması 689

XIII- Arabuluculukta Saygı, Empati ve Samimiyet 690

1) Saygı 690

2) Empati 690

3) Samimiyet 691

D) Arabuluculuğa Başvurulması İçin Uygun Koşullar 691

I- Sürekli İlişkiler 691

II- Tek Seferlik (Ani) İşler 692

III- Çevre Hukuku, Normatif Düzenlemeler ve Kamu Politikası 

ile İlgili Uyuşmazlıklar 692

IV- Küçük Miktarlı Talepler 692

V- Karmaşık ve Çok Taraflı Davalar 692

E) Arabulucular Arasındaki Farklılıkların Sebepleri 694

I- Arabulucuların Amaçlarındaki Farklılıklar 694

II- Arabulucuların Yaklaşımlarındaki Farklılıklar 694

F) Bir Davanın Arabuluculukla Çözülmesi, Yasal Hakların  Uygulanmasıyla Uyumlu mudur? 697


§ 27. ARABULUCULUĞUN GELİŞİMİ VE ARABULUCULUK ÇEŞİTLERİ 700

A) Arabuluculuğun Gelişimi, Geleneksel ve Modern Arabuluculuk 700

I- Geleneksel Arabuluculukta Üçüncü Kişinin Gayri Resmî Müdahalesi 700

II- İslâm Hukukunda Geleneksel Arabuluculuk 701

III- Uzak Doğu Medeniyetlerinde Geleneksel Arabuluculuk 704

B) Yargısal Arabuluculuk 706

I- Alman Medenî Usûl Hukukunda Arabuluculuğun Gelişimi 

ve Yargısal Arabuluculuk 707

1) Hâkimin Tarafları Sulhe Teşviki 707

2) ADR Yollarının Yönelik İlginin Artması 711

3) Alman Arabuluculuk Kanunu 719

II- Amerikan Yargılama Hukukunda Yargısal Arabuluculuk Olarak Ön Duruşma Müzakeresi 722

C) Arabuluculuk Çeşitlerinin Ortak Özellikleri 727


§ 28. MODERN ARABULUCULUĞUN İŞLEYİŞİ 731

A) Arabuluculuğun Ana Aşamaları 732

B) Arabuluculuk Öncesi Aşama 734

I- Arabuluculuğun Başlatılması ve Tarafların Karşılıklı Rızaları 734

II- Arabuluculuğun Önündeki Engellerin Aşılması 739

III- Arabuluculuk Toplantısına Hazırlanılması 739

1) Arabulucunun Seçilmesi 739

2) Taraflarla İlk Görüşmenin Yapılması ve Toplantıya Katılacak Kişilerin Tespiti 740

3) Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması 741

4) Arabuluculuk Toplantılarına İlişkin Düzenlemelerin Yapılması 741

5) Tarafların Bilgilendirilmesi ve Hazırlanmasına Yardım Edilmesi 742

6) Uyuşmazlık Konularını İçeren Bilgi Notları ve Belgelerin Sunulması 744

7) Arabuluculuk Toplantısı Gününde Yapılan Hazırlıklar 745

C) Arabuluculuk Aşaması 745

I- Taraflarla İlk Özel Toplantıda Buluşma 746

II- Taraflarla İlk Ortak Toplantıda Buluşma ve Oturma Düzeni 747

III- Açılış Toplantısı 748

1) Arabulucunun Açılış Konuşması 748

2) Tarafların Açılış Konuşması 750

IV- Taraflardan Uyuşmazlıkla İlgili Bilgi Toplanması 752

1) Hikâyenin Anlatılması 752

2) Taraflar Arasında Çekişmeli Olmayan Konuların Tespiti 753

3) Müzakere Edilecek Konuların ve Öncelik Sırasının Belirlenmesi 754

V- Sorunların Çözülmesi 754

VI- Özel Toplantılar 756

1) Özel Toplantıların Sorunların Çözülmesini 

Kolaylaştırması 756

2) Özel Toplantılarda Gizliliğin Önemi 758

3) Özel Toplantılarda Uzlaşma Seçeneklerinin Olgunlaştırılması 760

VII- Ortak Toplantılar 763

VIII- Arabuluculukta Karşılaşılabilecek Sorunlar 764

IX- Arabuluculuğun Sonu 765

1) Arabuluculuk Sonunda Karşılaşılabilecek İhtimaller 765

2) Anlaşmaya Varılması 767

3) Anlaşma Belgesinin Hazırlanması 768

4) Anlaşmaya Varılamaması 769

D) Arabuluculuk Sonrası Aşama 770

§ 29. ARABULUCUNUN ÜSTLENDİĞİ ÇEŞİTLİ GÖREVLER 775

A) Müzakereler İçin Ortam Oluşturmak ve Organizatörlük 775

B) Müzakereleri Yumuşatmak (Yatıştırmak) 776

C) Duygu ve Düşüncelerin Açıklanmasını Kolaylaştırmak ve Dinleyici Olmak 776

D) İletişim Aracı Olarak Çalışmak ve Tercümanlık Yapmak 777

E) Kolaylaştırıcılık 778

F) Danışmanlık ve Uzlaşmayı Teşvik 778

G) Rehberlik ve Gerçekçi Düşüncenin Temsili 779

H) Başkalarının Kusurunun Üstlenilmesi 780

I) Anlaşma Metnini Hazırlamak 780

J) Anlaşmaya Uyulduğunun Gözlemlenmesi 780


§ 30. ARABULUCUNUN KULLANDIĞI YÖNTEMLER VE ARAÇLAR 781

A) Soru Sormak 781

B) Tarafları Aktif Olarak Dinleme ve Sözlü Olmayan İletişim 783

I- Arabulucunun Sabırlı Bir Dinleyici Olması 783

II- Aktif Dinlemenin Önündeki Engeller 784

III- Sözlü Olmayan İletişim Şekli 785

IV- Sözlü Olmayan İletişimin Unsurları 786

V- Sözlü Olmayan Davranışları Gözleme ve Anlama 787

VI- Sessizlik ve Asgarî Düzeydeki Sözlü Yönlendirmeler 787

VII- Konuşmalar Hakkında Yansıtma Yapma 788

VIII- Konuşmaları Farklı Kelimelerle Açıklama 789

IX- Konuşmaları Farklı Şekilde İfade Etme 789

X- Konuşmaları Özetleme 790

C) Uyuşmazlık Çözüm Süreci Üzerinde Kontrol 791

D) Nicelik Tahlili Yapmak 792

E) Takım Çalışması, Ortak Arabuluculuk 800

F) Bağımsız Önerilerde Bulunmak 802

G) Tarafları İkna Etmek 803


§ 31. MENFAAT TEMELLİ (SORUN ÇÖZÜCÜ) VE HAK TEMELLİ (TAHMİNE DAYALI) ARABULUCULUK 805


§ 32. TOPLULUK KÖKENLİ ARABULUCULUK 808

A) Topluluk Kökenli Arabuluculuk Programlarının Amacı 808

B) Topluluk Kökenli Arabuluculuk Programları İle Mahkemeler Arasındaki İlişki 812


§ 33. HUKUKÇULARIN ARABULUCULUKTAKİ KONUMLARI 816

A) Hukukçuların Müzakere Hünerlerini Kazanması 816

B) Avukatların Arabuluculuk Hünerlerini Kazanması 820

I- Avukatların Müvekkillerini Arabuluculuğa Hazırlaması 820

II- Avukatların Arabuluculuk Müzakerelerindeki İşlevleri 823

C) Noterlerin Arabuluculuk Hünerlerini Kazanması 826


§ 34. SÖZLEŞMELERE KOYULAN ARABULUCULUK ŞARTLARININ BAĞLAYICILIĞI 829

A) Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk Sürecinin Başlatılması 829

B) Arabuluculuk Şartlarının Uygulamadaki Durumu 830

C) Arabuluculuk Şartlarının Tarafları Bağlayıcılığı Konusundaki Tartışmalar ve Emsal Mahkeme Kararları 836

I- İngiliz Hukukundaki Tartışmalar 837

II- Avustralya Hukukundaki Tartışmalar 840

III- Kanal Tünel Davasında İleri Sürülen Görüşler 847

IV- Amerikan Hukukundaki Tartışmalar 851

V- Tartışmaların Türk Hukuku Bakımından Tahlili 858


§ 35. TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 867

A) Yabancılık Unsuru Taşıyan Anlaşma Belgelerinin İcrası Hakkında Milletlerarası Sözleşme Yapılması İhtiyacı 867

B) Arabuluculuk Sonunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmeleri Hakkında Singapur Sözleşmesinin Amacı 872

C) Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmelerinin Singapur Sözleşmesine Göre Uygulanabilmesi için Gereken Maddî Şartlar 878

I- Sulh Sözleşmesinin Arabuluculuk Sonunda Yapılması 878

II- Sulh Sözleşmesinin Milletlerarası Nitelik Taşıması 881

III- Sulh Sözleşmesinin Ticarî Uyuşmazlıklar Hakkında 

Olması 884

D) Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmelerinin Singapur Sözleşmesine Göre Uygulanabilmesi için Gereken Şeklî Şartlar 886

I- Sulh Sözleşmesinin Yazılı Olması 886

1) Sulh Sözleşmesinin Fizikî veya Elektronik Ortamda Yapılması 886

2) Sulh Sözleşmesinin Birden Fazla Belgeyle Yapılması 886

3) Temel İlişkide Arabuluculuk Sözleşmesinin Bulunmasının Zorunlu Olmaması 887

4) Para Borcu Dışındaki Edimlerin Sulh Sözleşmesinin Konusu Olabilmesi 888

II- Sulh Sözleşmesinin İmzalı Olması 889

III- Sulh Sözleşmesinin Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Yapılmış Olması 889

1) Sulh Sözleşmesinin Yapılması Sürecinin Herhangi Bir Aşamasına Arabulucunun Katılması 889

2) Yetkili Makama Sulh Sözleşmesinin Sunulması 890

3) Sulh Sözleşmesinin Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Yapıldığının İspatlaması 890

4) Sulh Sözleşmesinin Tercümesinin Sunulması 892

5) Yetkili Makamın Talep Edebileceği Diğer Belgeler 892

E) Singapur Sözleşmesinin Kapsamına Girmeyen Sulh 

Sözleşmeleri 894

I- Aile, İş, Miras ve Tüketici Uyuşmazlıklarının Arabuluculukla Çözülmesi Sonucunda Yapılan Sulh Sözleşmeleri 894

II- Mahkeme Tarafından Onaylanan, Mahkeme Huzurunda Yapılan veya İlâm Niteliğinde Belge Gücü Taşıyan Sulh Sözleşmeleri 895

III- Hakem Kararı Olarak Tespit Edilen Sulh Sözleşmeleri 896

IV- Türk Hukuku Bakımından Singapur Sözleşmesinin 

Kapsamına Giren Sulh Sözleşmeleri 897

1) Taraflar ve Avukatları ile Arabulucunun Birlikte İmzaladıkları Sulh Sözleşmesi 898

2) Taraflar ile Arabulucunun Birlikte İmzalayarak Mahkemeden İcra Edilebilirlik Şerhi Alınan Sulh Sözleşmesi 899

3) Taraflar ile Arabulucunun Birlikte İmzalayarak Mahkemeden İcra Edilebilirlik Şerhi Almadığı Sulh Sözleşmesi 899

4) Mahkemenin Tarafları Arabuluculuğa Teşvik Etmesi Sonucu Yapılan Sulh Sözleşmesi 899

5) Avukatlık Kanunu veya HMK Uyarınca Yapılan Sulh Sözleşmeleri 900

V- Mahkeme Önünde Yapılan Sulh Sözleşmelerinin Tenfizi 901

F) Singapur Sözleşmesinde Tanıma ve Tenfiz Kavramlarının Kullanılmamış Olması 901

G) Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Sulh Sözleşmesine Dayanarak İleri Sürülen Hukukî Başvuruların Ret Sebepleri 906

I- Sulh Sözleşmesine Dayanarak Yapılan Hukukî Başvurunun Reddi Sebeplerinin Sınırlı Sayıda Olması 906

II- Sulh Sözleşmesinin Taraflarından Birinin Ehliyetsiz 

Olması 908

III- Sulh Sözleşmesinin Hükümsüz, Tesirsiz veya 

Uygulanmasının İmkânsız Olması 909

IV- Sulh Sözleşmesinin İçerdiği Hükümlere Göre Bağlayıcı 

veya Kesin Olmaması 910

V- Sulh Sözleşmesinin Sonradan Değiştirilmiş Olması 912

VI- Sulh Sözleşmesinde Kararlaştırılan Borcun İfa Edilmiş 

Olması 913

VII- Sulh Sözleşmesinde Kararlaştırılan Borcun Açık veya Anlaşılabilir Olmaması 913

VIII- Sulh Sözleşmesinin Uygulanması Talebinin İçerdiği Hükümlere Aykırı Olması 915

IX- Arabulucuya veya Arabuluculuğa Uygulanan Kuralların İhlâl Edilmiş Olması 916

1) Ret Sebebine İlişkin Tartışmalar 916

2) İhlâl Edilen Kuralların Arabuluculuğa Başvurulmadan Önce Yürürlükte Olması 917

3) Kural İhlâlinin Ağır Olması 917

4) Kurallara Aykırı Davranış ile İlgili Tarafın Anlaşmaya Varma İradesi Arasında Nedensellik Bağı Olması 918

X- Arabulucunun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığından Şüphe Etmeyi Haklı Gösteren Hâlleri Taraflara Açıklamaması 919

XI- Sulh Sözleşmesinin Uygulanması Talebinin Kamu Düzenine Aykırı Olması 921

XII- Sulh Sözleşmesinin Uygulanması Talebinin Arabuluculuğa Elverişsiz Olması 922

H) Singapur Sözleşmesine Taraf Olan Devletlerin İleri Sürebileceği Çekinceler 922

I) Singapur Sözleşmesine Bölge Ekonomik Kuruluşlarının 

Katılması 925

J) Sulh Sözleşmesinin Talepte Bulunulan Devletin Usûl Kurallarına ve Sözleşme Hükümlerine Göre Uygulanması 927

K) Paralel Başvurular 929

ALTINCI BÖLÜM 

ARABULUCULUK-TAHKİM 

§ 36. GENEL OLARAK ARABULUCULUK-TAHKİM 931

A) Arabuluculuk-Tahkim Yolunun Tanımı 931

B) Arabuluculuk-Tahkim Yolunun Terditli Uyuşmazlık 

Çözümünden Farkı 933

C) Arabuluculuk-Tahkim Yolunun Faydaları 934

I- Arabuluculuk-Tahkimin Saf Arabuluculuktan Üstünlükleri 935

II- Arabuluculuk-Tahkimin Saf Tahkimden Üstünlükleri 940

D) Arabuluculuk-Tahkim Yolunun Sakıncaları 941

E) Arabuluculuk-Tahkim Yolunun Sakıncalarının Aşılması 946

I- Arabuluculuk-Tahkim Konusunda Yapılan Araştırmalardan Elde Edilen Bulguların Kullanılması 946

II- Arabuluculuk ve Hakemlik İşlevlerinin Bağdaştırılması İçin Yapılması Gerekenler 951

F) Arabuluculuk-Tahkim Yolunun Doğurabileceği Sorunların Aşılmasında Aydınlanmış İrâdenin Önemi 953


§ 37. ARABULUCULUK TEKNİKLERİNİN HAKEMLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR 960

A) Algılama Engelleri 960

B) Algıda Seçicilik 960

C) Kendi Durumu Hakkında Aşırı İyimser Tahminde Bulunmak 961

D) Kaybetme Korkusu 962

E) Masrafların Karşılanması Beklentisi 962

F) Karşı Tarafın Uzlaşma Teklifinin Değersiz Gösterilmesi 962

G) Gergin Müzakere Ortamı 963


§ 38. ARABULUCULUK-TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI 964

A) Önce Arabuluculuğa Sonra Tahkime Başvurulması 964

B) Önce Tahkime Sonra Arabuluculuğa Başvurulması 967

C) Kurumsal Tahkim Uygulamalarında Arabuluculuk-Tahkim 970

D) Yetkin Arabulucu-Hakem Atanması 975


§ 39. FARKLI ARABULUCULUK-TAHKİM MODELLERİ 977

A) Aynı Tarafsız Üçüncü Kişi Huzurunda Arabuluculuk-Tahkim 977

B) Farklı Tarafsız Üçüncü Kişi Huzurunda Arabuluculuk-Tahkim 978

C) Farklı Tarafsız Üçüncü Kişi Huzurunda Tavsiye Edici Arabuluculuk-Tahkim 978

D) Paralel Arabuluculuk 979

E) Danışman Hakem 981

F) Sebep Gösterilen Arabuluculuk-Tahkim 982

G) Arabuluculuk ve Nihaî Teklif Tahkimi 983

H) Arabuluculuk-Tahkimden Cayma Hakkı 986

I) Takım Hâlinde Yürütülen Arabuluculuk-Tahkim 987

J) Gölge Arabuluculuk 988

YEDİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İHTİYACI

§ 40. MAHKEMELERİN AĞIR İŞ YÜKÜ SORUNU VE İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 989

A) Türk Hukuk Sisteminde Mahkemelerin Ağır İş Yükü Sorunu 989

B) Mahkemelerin İş Yükünün Azaltılmasıyla İlgili Çalışmalar 992


§ 41. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN, MAHKEMELERDEKİ AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASIYLA İLGİLİ TEDBİRLER HAKKINDAKİ R (86) 12 SAYILI TAVSİYE KARARI 998

A) Tavsiye Kararının İçeriği 998

B) Tavsiye Kararının İncelenmesi 1000

C) Tavsiye Kararında Yer Alan Çözüm Önerileri 1002

I- Uyuşmazlıkların Dostane Yollarla Çözümü 1002

II- Hâkimlerin Yargısal Olmayan Görevlerden Kurtarılması 1004

III- Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışındaki Kuruluşlarca 

Çözülmesi 1006

IV- İlk Derece Mahkemelerinde Tek Hâkim Görevlendirilmesi 1007

V- Mahkemelerin Görevini Düzenleyen Hükümler 1008

VI- Hukuk Sigortası 1009


§ 42. TAHKİMİN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ İTİBARİYLE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ HUKUKUMUZDA NE ÖLÇÜDE CAİZDİR? 1011

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER 

§ 43. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE BOŞANMA İŞLERİNDE SULH TEŞEBBÜSÜ 1019


§ 44. AİLE UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE SULH VE ARABULUCULUK 1025

A) Aile Uyuşmazlıklarının Dostane Yollarla Çözümünün Önemi 1025

B) Aile Uyuşmazlıklarının Çözümünde Sulh 1031

C) Aile Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk 1036

I- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Kapsamında Aile Arabuluculuğu 1038

II- Evlilik Birliğinin Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması Amacıyla Alınabilecek Tedbirler Kapsamında Aile Arabuluculuğu 1039

III- Aile Arabuluculuğuna Elverişli Aile Uyuşmazlıkları 1042

1) Boşanmanın Fer’i Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlıklar 1042

2) Mal Rejiminin Tasfiyesi Konusundaki Uyuşmazlıklar 1045

a) Anlaşmalı Boşanma Sürecinde Mal Rejimin Tasfiyesi İçin Aile Arabuluculuğuna Başvurulması 1045

b) Boşama Davasıyla Birlikte Açılan Mal Rejimin Tasfiyesi Davasında Aile Arabuluculuğuna Başvurulması 1056

c) Boşama Davası Kesinleştikten Sonra Açılan Mal Rejimin Tasfiyesi Davasında Aile Arabuluculuğuna Başvurulması 1057

IV- Uluslararası Çocuk Kaçırmadan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Sulh ve Arabuluculuk 1057


§ 45. İŞ HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 1060

A) İş Uyuşmazlıklarında Barışçı Çözüm Yollarının Faydaları 1060

B) İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Başvurulan  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 1064

I- Hak ve Menfaat Uyuşmazlığı 1064

II- Uzlaştırma 1066

III- Arabuluculuk 1068

IV- Tahkim 1069

V- Arabuluculuk-Tahkim 1069

C) İşe İade Davasının Takimde Açılması 1071

D) İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Gönüllü Arabuluculuk 1075

E) İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dava Şartı Olarak 

Arabuluculuk 1077

I- Arabuluculuğa Başvurulmasının Dava Şartı Olduğu İş Uyuşmazlıkları 1077

II- İşe İade Davasında Arabuluculuğa Başvurulması 1080

III- Arabuluculuğa Başvurulmadan Dava Açılması Hâlinde Davanın Usûlden Reddedilmesi 1081

IV- Arabuluculuk Bürosunun Arabulucu Listesinden Görevlendirme Yapması 1082

V- Yetkili Arabuluculuk Bürosuna Başvurulması 1082

VI- Arabulucunun Belirlenmesi 1083

VII- İletişim Bilgileri ile Başvuru Belgelerinin Büroya 

Verilmesi 1083

VIII- Tarafların Bilgilendirilmesi ve İlk Arabuluculuk 

Toplantısına Davet Edilmesi 1083

IX- Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edilmesi 1083

X- Arabuluculuk Süresi 1084

XI- Arabuluculuk Görüşmeleri 1084

XII- Arabuluculuk Sonucunda Son Tutanak Düzenlenmesi 1090

1) Anlaşma Son Tutanağı 1090

2) Anlaşmama Son Tutanağı 1093

XIII- İlk Toplantıya Katılmamanın Yargılama Giderleri Bakımından Yaptırımı 1099

XIV- Arabuluculuk Ücreti ve Giderler 1099

1) Anlaşma Sağlandığında Arabuluculuk Ücreti 1099

2) Anlaşma Sağlanamadığında Arabuluculuk Ücreti 1099

3) Arabuluculuk Bürosunun Giderleri 1100

XV- Arabuluculuk Sürecinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin İşlememesi 1100

F) Bireysel Menfaat Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 1101

G) Toplu Hak ve Menfaat Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim 

ve Arabuluculuk 1102

I- Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü 1102

II- Toplu Menfaat Uyuşmazlıklarının Çözümü 1103

H) Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Olağan Arabuluculuk 1103

I- Uyuşmazlığın Tespiti 1104

II- İlk Toplu Görüşme Toplantısına Gelmeme veya Görüşmeye Başlamama 1104

III- Toplu Görüşmenin Usûlü 1105

IV- Toplu Görüşme Süresi 1106

V- Toplu Görüşme Toplantısına Devam Etmeme 1106

VI- Uyuşmazlık Tutanağının Tanzimi 1106

VII- Toplu Görüşme Süresinin Anlaşma Olmadan Sona Ermesi 1107

VIII- Arabulucunun Görevlendirilmesi ve Faaliyetleri 1108

IX- Arabulucunun Ücreti 1110

X- Arabulucunun Çalışma Usûl ve Esasları 1110

I) Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Olağanüstü 

Arabuluculuk 1115

I- Kanunî Grev Kararı Alınan Uyuşmazlıkta Olağanüstü Arabuluculuk 1115

II- Grev ve Lokavtın Ertelenmesinde Olağanüstü Arabuluculuk 1116

J) İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Mahkeme Bağlantılı Arabuluculuk 1116

K) Sosyal Güvenlik Hukukunda Uzlaşma 1117


§ 46. NOTERLİK DAİRESİNİN DEVRİNDE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARIN YARGI DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI 1119


§ 47. İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK 

ÇÖZÜM YOLLARI 1123

A) Mukayeseli Hukukta İdare ve Vergi Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1123

B) Türk İdare Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1130

I- Köy Kanununa Göre Arabuluculuk 1132

II- Mülga 4353 Sayılı Kanuna Göre Genel Bütçeye Dâhil Kuruluşların Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh 1133

1) Davaya veya İcraya İntikal Etmiş Olan İhtilâfların Sulh Yoluyla Halli 1133

2) Davaya veya İcraya İntikal Etmemiş Olan İhtilâfların Sulh Yoluyla Halli 1139

III- Türk Petrol Kanununa Göre Arabuluculuk 1140

IV- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Göre Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1141

V- Kamulaştırma Kanununa Göre Uzlaşma 1142

VI- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sulh 1146

1) İdarelerin Taraf Olduğu Adlî ve İdarî Uyuşmazlıkların Sulhle Çözümü İçin Görüş Alınması 1146

2) Adlî Uyuşmazlıklarda Sulhe Başvurulması 1148

3) İdarî Uyuşmazlıklarda Sulhe Başvurulması 1151

VII- Sağlık Mesleklerinin Kusurlu Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda Uzlaştırma 1153

1) Uzlaştırma Sürecinin Tarafları 1153

2) Uzlaşma Teklif Edilmesi 1154

3) Hukukçu Uzlaştırıcının Atanması 1154

4) Uzlaşma Müzakereleri 1155

5) Uzlaştırma Sürecinde Yapılan Masraflar 1156

6) Uzlaşma Sürecinin Sona Ermesi 1156

7) Sağlık Hukukunda Uzlaştırmanın Anayasaya 

Uygunluğu 1157

VIII- İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu 1162

1) İdarenin Ombudsman Vasıtasıyla Yargı Dışı 

Denetimi 1162

2) Kamu Denetçiliği Kurumunun Amacı 1165

3) Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevi 1168

4) Kamu Denetçiliği Kurumunun Tarafsızlığı ve 

Bağımsızlığı 1169

5) Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurulması 1170

6) Kamu Denetçiliği Kurumunun İnceleme ve Araştırma Yapması 1171

7) Kamu Denetçiliği Kurumunun Şikâyet Başvurusuna 

İlişkin İnceleme ve Araştırması Sonucunda Verebileceği Kararlar 1172

8) Kamu Denetçiliği Kurumunun Uzlaşma Önerilerinde Bulunması ve Dostane Çözüm 1174

IX- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununa Göre Uzlaşma 1175

X- Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasarısı 1176

C) Türk Vergi Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü 1179


§ 48. TÜKETİCİ HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 1182

A) Mukayeseli Hukukta Tüketici Şikâyetlerinin Giderilmesinde  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1182

B) Türk Hukukunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 

Göre Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1185

I- Tüketici Hakem Heyetleri 1185

II- Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 1189

III- Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak 

Arabuluculuk 1194

1) Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Hakkındaki Kanun Düzenlemesi 1194

2) Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Tâbi Tüketici Uyuşmazlıkları 1195

3) Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücret 1196


§ 49. BORSA UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 1199


§ 50. ELEKTRONİK FON TRANSFERİ İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 1203

A) Mukayeseli Hukukta Banka Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1203

B) Türk Hukukunda Elektronik Fon Transferi İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 1204


§ 51. SPOR HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK 

ÇÖZÜMÜ 1208

A) Mukayeseli Hukukta Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde  Arabuluculuk 1208

B) Türk Hukukunda Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim 1212

I- Futbol Dışındaki Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü 1212

II- Futbol Dalındaki Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü 1217


§ 52. SİGORTACILIK KANUNUNA GÖRE TAHKİM 1226

A) Sigorta Tahkim Sistemine Üye Olunması 1226

B) Sigorta Tahkim Komisyonu ve Sigorta Hakemleri 1229

C) Sigorta Tahkimine Başvurulması 1230

D) Sigorta Tahkiminde Yargılama Usûlü 1230

E) Sigorta Tahkiminde Kanun Yolları 1232


§ 53. MARKA VE PATENT UYUŞMAZLIKLARININ 

ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK 1234


§ 54. AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 1235

A) Avukatlık Kanununa Göre Baro Yönetim Kurulunun Arabuluculuğu ve Baro Hakem Kurulu 1235

B) Avukatlık Kanununa Göre Uzlaşma (Müzakere) 1239

I- Uzlaştırıcı Avukatlık 1239

II- Avukatın Uzlaşma Konusunda Müvekkilini Aydınlatma Yükümü 1244

III- Uzlaşma Sağlamanın Genel Esasları 1251

IV- Uzlaşma Teklifinde Bulunulması 1254

V- Uzlaşma Müzakereleri 1256

VI- Uzlaşma Sağlamada Avukatlık Ücreti 1258

VII- Uzlaşma Tutanağı Düzenlenmesi 1259

VIII- Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesinde Avukatla Temsil Zorunluluğu 1265

IX- Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi Ne Ölçüde Caizdir? 1267

X- Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesinde Yapılması 

Gereken Değişiklikler 1268


§ 55. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN TÜRK 

HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1271

DOKUZUNCU BÖLÜM 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA UZLAŞTIRMA 

§ 56. ONARICI ADALET ANLAYIŞI 1275

A) Onarıcı Adalet Anlayışının Düşünsel Temeli 1275

I- Onarıcı Adalet Anlayışının Tarihi Gelişimi 1275

II- Onarıcı Adaletin Geleneksel Ceza Adaletinden Farkı 1277

B) Onarıcı Adalet Programlarının Esasları 1284

C) Onarıcı Adalet Yöntemleri 1288


§ 57. ONARICI ADALET PROGRAMLARINDAN MAĞDUR-FAİL ARABULUCULUĞU 1290

A) Genel Olarak Mağdur-Fail Arabuluculuğu 1290

B) Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Sunduğu Faydalar 1298

I- Mağdura Yönelik Faydalar 1298

II- Faile Yönelik Faydalar 1300

III- Topluma Yönelik Faydalar 1301

IV- Ceza Adaleti Sistemine Yönelik Faydalar 1301


§ 58. MAĞDUR-FAİL ARABULUCULUĞUNUN USÛLÜ 1303

A) Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Ön Koşulları 1303

B) Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Aşamaları 1304

I- Arabuluculuğa Uygun Davaların Tespiti ve Arabuluculuğa Gönderilmesi 1304

II- Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı 1305

III- Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı 1306

IV- Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Arabuluculuk Toplantısının Yönetilmesi 1307

V- Arabuluculuğun Sonucu ve Anlaşmaya Varılması 1309

VI- Arabuluculuğun Sonucunun Takip Edilmesi 1310


§ 59. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMAYI DÜZENLEYEN MEVZUAT 1311


§ 60. UZLAŞTIRMANIN TANIMI VE ESASLARI 1316

A) Uzlaştırmanın Tanımı 1316

B) Uzlaştırmanın Genel Esasları 1317


§ 61. UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR 1320

A) Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar 1320

I- Uzlaştırmada Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin 

Taraf Olması 1320

II- Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Katalog Suçlar 1321

III- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 1333

IV- Uzlaştırma Kapsamına Giren ve Girmeyen Suçların Birlikte İşlenmiş Olması 1333

B) Suça Sürüklenen Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar 1337


§ 62. SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMAYA BAŞVURULMASI 1344

A) Şüphelinin İşlenen Suçtan Dolayı Sorumluluğunu Kabul Etmiş Olması 1347

B) Suçun Şüpheli Tarafından İşlendiğine Dair Yeterli Şüphe Bulunması 1351

C) Şüpheli ve Mağdurun Uzlaştırmaya Başvurmaya Özgür İradeleriyle Rıza Göstermesi 1352

D) İddianamenin Düzenlenmemiş Olması 1352


§ 63. UZLAŞTIRMA TEKLİFİ 1355

A) Uzlaştırma Teklifinde Bulunulması 1355

I- Tarafların Fiil Ehliyetine Sahip Olması 1355

II- Tarafların Fiil Ehliyetine Sahip Olmaması 1357

III- Uzlaştırma Teklifinin Açıklamalı Tebligat veya İstinabe Yoluyla Yapılması 1363

IV- Uzlaştırma Teklifinde Sıralama 1365

V- Uzlaştırma Teklifinin Yapılamaması 1367

VI- Hakkında Yakalama Emri Bulunan Şüpheli veya Sanığa Uzlaştırma Teklifi 1368

B) Uzlaştırma Teklifinin İçeriği ve Tarafların Bilgilendirilmesi 1370

C) Uzlaştırma Teklifinin Reddi 1375

D) Uzlaştırma Teklifinin Kabulü 1376


§ 64. UZLAŞTIRICININ GÖREVLENDİRİLMESİ, NİTELİKLERİ VE EĞİTİMİ 1379

A) Soruşturma Dosyasının Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi ve Dosyanın İncelenmesi 1379

B) Uzlaştırıcıların Görevlendirilmesi 1380

C) Uzlaştırıcıların Reddi 1387

D) Uzlaştırıcıların Nitelikleri 1388

E) Uzlaştırıcıların Eğitimi 1388

F) Uzlaştırıcı Sicili 1390

G) Uzlaştırıcının Sicilden ve Listeden Çıkarılması 1390


§ 65. UZLAŞTIRICIYA SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALAN BELGELERİN VERİLMESİ 1392

A) Uzlaştırıcıya Gerekli ve Uygun Görülen Belge Örneklerinin Verilmesi 1392

B) Gizlilik Bildirimi 1393


§ 66. UZLAŞTIRICILARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 1395

A) Genel Olarak Onarıcı Adalette Uzlaştırıcıların Uyması Gereken Etik İlkeler 1395

I- Tarafların Menfaatleriyle İlgili Olan Etik İlkeler (Tarafların İhtiyaçları ve Hakları) 1395

1) Tarafların Tamamıyla İlgili Etik İlkeler 1395

2) Zarar Gören Taraflarla İlgili Etik İlkeler 1395

3) Başkalarının Zararlarından Sorumlu Olan Taraflarla 

İlgili Etik İlkeler (Ceza Yaptırımlarıyla Karşılaşanlar Dâhil) 1396

II- Toplumun Menfaatleriyle İlgili Etik İlkeler 1396

III- Yargı Sistemiyle Birlikte Çalışan Kurumlarla İlgili Etik 

İlkeler 1396

IV- Yargı Sistemiyle İlgili Etik İlkeler 1396

V- Onarıcı Adalet Yöntemlerini Uygulayan Kurumlarla İlgili 

Etik İlkeler 1397

B) Mevzuatta Uzlaştırıcıların Uyması Gereken Etik İlkeler 1398

I- Bağımsızlık 1399

II- Tarafsızlık 1400

III- Görevini Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü 1402

IV- Taraflara Nazik ve Saygılı Davranma Yükümlülüğü 1403

V- Şüpheli veya Sanığa Karşı Ön Yargılı Olmama 

Yükümlülüğü 1404

VI- Eşitliği Gözetme Yükümlülüğü 1404

VII- Taraflarla Menfaat Çatışması Olmaması Yükümlülüğü 1404

VIII- Uzlaştırıcının Aynı Olayda Vekil veya Müdafii Olarak 

Görev Üstlenmeme Yükümlülüğü 1405

IX- Gizlilik Yükümlülüğü 1406

X- Menfaat Temin Etmeme Yükümlülüğü 1408

XI- Görevinin Saygınlığını ve Kişilerin Adalete Olan Güvenini Koruma Yükümlülüğü 1408

C) Uzlaştırıcıların Etik İlkelere Uygun Hareket Etmesi Bakımından Denetlenmesi 1408


§ 67. UZLAŞTIRMA SÜRESİ VE  DAVA ZAMANAŞIMININ DURMASI 1410

A) Uzlaştırma İşlemlerinin Tamamlanma Süresi 1410

B) Dava Zamanaşımı ile Kovuşturma Koşulu Olan Dava Süresinin Durması 1411


§ 68. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ 1413

A) Uzlaştırıcının Müzakerelere Hazırlanması 1413

B) Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım 1414

C) Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi 1415

D) Uzlaştırıcının Müzakere Öncesinde Tarafları 

Bilgilendirmesi 1416

E) Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere 

Yöntemleri 1418

F) Uzlaştırma Müzakerelerinin Yapılacağı Yer 1422

G) Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık 

Yasağı 1423


§ 69. MAĞDURUN ZARARININ GİDERİMİ 1429

A) Uzlaştırmada Zararın Tespiti ve Telâfisi 1429

B) Uzlaştırmada Giderilebilecek Zararlar 1431

C) Zararın Giderilmesine Yönelik Edimler 1432

I- Edim Kavramı 1432

II- Edim Türleri 1434

1) Olumlu veya Olumsuz Edimler 1434

2) Âni, Sürekli veya Dönemli Edimler 1434

3) Şahsî veya Maddî Edimler 1434

4) Verme, Yapma, Yapmama Edimleri 1434

D) Uzlaşmaya Konu Edimin Hukuka ve Ahlâka Aykırı Olmaması 1435

E) Uzlaşmaya Konu Olabilecek Edim Türleri 1436

I- Mağdurun Fiilden Kaynaklanan Maddî veya Manevî 

Zararının Tamamen yahut Kısmen Tazmin Edilmesi 1440

II- Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Haklarına Halef Olan Üçüncü Kişilerin Maddî veya Manevî Zararının Tamamen yahut Kısmen Tazmin Edilmesi 1441

III- Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Kendisinin yahut Haklarına Halef Olan Üçüncü Kişilerin Maddî veya Manevî Zararlarının Eski Hâle Getirilmesi 1450

IV- Bir Kamu Kurumu veya Kamu Yararına Hizmet Veren Özel Bir Kuruluş ile Yardıma Muhtaç Kişi yahut Kişilere Bağış Yaparak Zararın Tazmini 1451

V- Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Bunların Gösterecekleri Üçüncü Şahıs veya Bir Kamu Kurumu yahut Kamu Yararına Hizmet Veren Özel Bir Kuruluşun Belirli Hizmetlerinin Geçici 

Süreyle Yerine Getirilmesi Yoluyla Zararın Tazmini 1452

VI- Topluma Faydalı Birey Olmayı Sağlayacak Bir Programa Katılarak Zararın Tazmini 1455

VII- Mağdur veya Suçtan Zarar Görenden Özür Dilenmesi 

Yoluyla Zararın Tazmini 1456

F) Edimin Fail Yararına Üçüncü Kişi Tarafından Yerine 

Getirilmesi 1457

G) Edimin Yerine Getirilmesinin Takibi ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 1458

I- Edimin Yerine Getirilmesinin Takibi 1458

1) Soruşturma Evresinde Edimin Yerine Getirilmesinin 

Takibi 1458

2) Kovuşturma Evresinde Edimin Yerine Getirilmesinin Takibi 1458

II- Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 1459


§ 70. UZLAŞTIRMANIN SONUCU 1462

A) Uzlaştırma Sürecinin Sona Ermesi 1462

B) Uzlaştırma Raporunun veya Uzlaşma Belgesinin 

Hazırlanması 1462

I- Uzlaştırma Raporu 1462

II- Uzlaşma Belgesi 1468

C) Tazminat Davası Açılamaması ve Açılmış Olan Davadan Feragat Edilmiş Sayılması 1469

D) Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar 1471

I- Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 1471

II- Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 1471

III- Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle Kamu Davası Açılmak Üzere İddianame Düzenlenmesi 1472

E) Uzlaştırma Raporu veya Uzlaşma Belgesinde Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesi 1473


§ 71. UZLAŞTIRICI ÜCRETİ VE GİDERLER 1475


§ 72. UZLAŞTIRMANIN ADLÎ SİCİL VE TEKERRÜR BAKIMINDAN ETKİSİ 1477

A) Adlî Sicil ve Arşiv Kaydı Oluşmaması 1477

B) Tekerrüre Esas Olamama 1477


§ 73. KOVUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMAYA BAŞVURULMASI 1479

A) Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek 

Hâller 1479

I- Kovuşturma Konusu Suçun Hukukî Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Uzlaşma Kapsamında Olduğunun Anlaşılması 1479

II- Soruşturma Aşamasında Uzlaşma Teklifinde Bulunulması Gerektiğinin İlk Olarak Mahkeme Aşamasında Anlaşılması 1480

III- Cumhuriyet Savcısı Tarafından İddianame Düzenlenmeksizin Doğrudan Doğruya Mahkeme Önüne Gelen Uzlaştırmaya 

Tâbi Bir Fiilin Varlığı 1480

IV- Kamu Dava Açıldıktan Sonra Kanun Değişikliği Nedeniyle Fiilin Uzlaştırma Kapsamına Girmesi 1481

B) Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması 1481

C) Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek 

Kararlar 1484

I- Düşme Kararı 1484

II- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı 1485

III- Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle Hükmün Açıklanması Kararı 1487

ONUNCU BÖLÜM 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA

 ARABULUCULUK KANUNU 

§ 74. ARABULUCULUK KANUNUNUN KAPSAMI 1489

A) Arabuluculuk Kanununa Hâkim Olan Düşünce Yapısı 1489

B) Arabuluculuğun Tanımı ve Genel Esasları 1492

C) Arabuluculuğa Başvurulabilecek Uyuşmazlıklar 1498

I- Yabancılık Unsuru Taşıyan Hukuk Uyuşmazlıkları 1498

II- Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İşlem veya İlişkilerden Doğan Hukuk Uyuşmazlıkları 1499

III- Aile İçi Şiddet İddiasını İçermeyen Uyuşmazlıklar 1509

1) Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddeti İçeren Uyuşmazlıklarda Aile Arabuluculuğuna 

Başvurulamaması 1509

2) Aile Arabuluculuğunun Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Önlemek İçin Bir Yöntem Olarak 

Kullanılması 1511

3) Aile Danışmanlarının Aile İçi Şiddetin Önlenmesine 

Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Vermesi 1515

4) Aile İçi Şiddet İddiasını İçeren Uyuşmazlıklarda Aile Arabuluculuğunun Faydaları 1516


§ 75. ARABULUCULUĞA BAŞVURULMA USÛLÜ 1520

A) Arabuluculuğa Başvurunun Gönüllü Olması 1520

I- Arabuluculuk Sözleşmesi 1520

II- Arabuluculuk Sözleşmesinin Serbest İradeyle Yapılması 1522

B) Mahkemenin Tarafları Uzlaşma veya Arabuluculuğa Teşvik Etmesi 1524

C) Mahkemenin Davanın Arabulucuya Gönderilmesi Kararı 

Vermesi ve Yargılamanın Ertelenmesi 1534

D) Taraflardan Birinin Uzlaşma veya Arabuluculuğa Başvurmayı Teklif Etmesi 1539

E) Dava Dosyasının Arabulucuya Verilmesi 1539

F) Arabuluculuk Sonunda Mahkemece Ön İnceleme Duruşmasında Verilecek Karar 1540

I- Ön İnceleme Tutanağının Düzenlenmesi 1540

II- Anlaşma Koşullarının Ön İnceleme Tutanağına Geçirilmesi 1541

III- Anlaşma Belgesinde Tam Olarak Anlaşmaya Varılması 1541

IV- Anlaşma Belgesinde Kısmî Olarak Anlaşmaya Varılması 1541

V- Anlaşmaya Varılamaması 1541


§ 76. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI 1544

A) Arabuluculuğa Başvurulmasının Dava Şartı Olmasına Yönelik Tartışmalar 1544

B) Özel Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Başvurulması 1554

I- Dava Açarken Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa 

Başvurulması 1554

II- Karşı Dava Açarken Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Başvurulması 1555

III- Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararından Sonra Dava 

Açarken Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Başvurulması 1556

IV- Dava Arkadaşlığında Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Başvurulması 1561

C) Arabuluculuğa Başvurulmasının Dava Şartı Olduğu Ticarî Uyuşmazlıklar 1562

D) Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Başvurulmadan Dava Açılması Hâlinde Davanın Usûlden Reddi 1572

E) Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Özel Durumlar 1577

I- Arabuluculuğa Başvurulmadan Önce Genel Haciz Yoluyla

İcra Takibi Yapılabilmesi 1577

II- İstirdat ve Tespit Davalarında Dava Şartı Arabuluculuk 1581

III- Dava Çeşitleri Bakımından Dava Şartı Arabuluculuk 1606

1) Belirsiz Alacak Davasında Dava Şart Arabuluculuk 1606

2) Kısmî Davada Dava Şart Arabuluculuk 1607

3) Davaların Yığılmasında Dava Şart Arabuluculuk 1611

4) Terditli Davada Dava Şart Arabuluculuk 1615

5) Seçimlik Davada Dava Şart Arabuluculuk 1617

6) Davanın Tamamen Islahında Dava Şart Arabuluculuk 1619

7) Dava Konusunun Devrinde Dava Şart Arabuluculuk 1621

IV- Tahkime Başvurulması Gereken Hâllerde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 1622

1) Tahkim Sözleşmesinin Varlığı Hâlinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 1622

2) Özel Kanunlarda Tahkime Başvurma Zorunluluğunun Olduğu Hâllerde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 1623

F) Arabuluculuk Bürosunun Yapacağı İşlemler 1626

I- Yetkili Arabuluculuk Bürosuna Başvurulması 1626

II- İletişim Bilgileri ile Başvuru Belgelerinin Büroya Verilmesi 1627

III- Arabulucunun Belirlenmesi 1627

G) Tarafların İlk Arabuluculuk Toplantısına Davet Edilmesi 1628

H) Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edilmesi 1633

I) Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Süreler 1633

I- Arabuluculuk Süresi 1633

II- Arabuluculuk Süresinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü 

Süreler ile Dava Açma Sürelerinin Durması 1634

J) Arabuluculuk Görüşmeleri 1635

K) Arabuluculuk Sonucunda Son Tutanak Düzenlenmesi 1635

L) Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Ücret ve Giderler 1638

I- İlk Toplantıya Katılmamanın Yargılama Giderleri 

Bakımından Yaptırımı 1638

II- Anlaşma Sağlandığında Arabuluculuk Ücreti 1639

III- Anlaşma Sağlanamadığında Arabuluculuk Ücreti 1639

IV- Arabuluculuk Bürosunun Giderleri 1640

V- Avukatlık Ücreti 1640


§ 77. ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ VE NİTELİKLERİ 1642

A) Arabulucunun Seçilmesi 1642

I- Arabulucunun Taraflarca Birlikte Seçilmesi 1642

II- Birden Fazla Arabulucu Seçilmesi ve Ortak Arabuluculuk 1642

III- Taraflar ile Arabulucu Arasında Arabulucu Sözleşmesi Yapılması 1643

IV- Arabulucunun Arabulucular Siciline Kayıtlı Olması 1646

V- Arabuluculuğun Avukatlıkla Bağdaşabilen İşlerden Olması 1647

VI- Arabuluculuğun Noterlikle Bağdaşabilen İşlerden Olması 1647

B) Arabulucuların Nitelikleri ve Eğitimi 1649


§ 78. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ARABULUCULAR İÇİN ETİK KURALLAR 1652

A) Arabulucu Unvanını ve Bu Unvanın Sağladığı Yetkileri 

Kullanma Hakkı 1653

B) Ücret ve Masraf İsteme Hakkı 1653

I- Arabuluculuk Ücretinin Kapsamı 1653

II- Arabuluculuk Ücretinin Belirlenmesi 1655

III- Arabulucunun Ücrete Hak Kazanması 1656

IV- Arabuluculuk Ücreti Alacaklarında Zamanaşımı 1659

V- Arabuluculuk Ücretinin Karşılanmasında Adlî Yardımdan Yararlanılması 1660

C) Görevi Tarafsız Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü 1665

D) Görevi Bağımsız Biçimde Yerine Getirme ve Menfaat Çatışmasını Bildirme Yükümlülüğü 1666

I- Arabulucunun Taraflardan Bağımsız Olması 1666

II- Arabulucunun Menfaat Çatışmasını Taraflara Bildirmesi 1667

III- Arabulucunun Taraflardan Birinin Avukatlığını 

Yapamaması 1672

IV- Arabulucunun Arabuluculuktan Sonra Hakemlik Yapması 1673

E) Görevi Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü 1676

F) Taraflar Arasında Eşitliği Gözetme Yükümlülüğü 1678

G) Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü 1679

H) Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü 1680

I) Sır Saklama Yükümlülüğü ve Tanıklık Yapma Yasağı 1682

J) Dosya Saklama Yükümlülüğü 1682

K) Aidat Ödeme Yükümlülüğü 1683

L) Arabulucunun Hukukî Sorumluluğu 1684


§ 79. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI, ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN DURMASI 1686

A) Dava Açılmasından Önce Arabuluculuğa Başvurulması 1686

B) Dava Açılmasından Sonra Arabuluculuğa Başvurulması 1687


§ 80. ARABULUCULUK MÜZAKERELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 1689

A) Tarafların İlk Toplantıya Davet Edilmesi 1689

B) Arabuluculuk Müzakerelerine Katılabilecek Kişiler 1689

C) Arabulucunun Müzakereleri Yönetmesi 1692


§ 81. ARABULUCULUKTA GİZLİLİK 1696

A) Arabuluculuk Müzakerelerinin Gizliliği 1696

I- Gizlilik Yükümlülüğünün Kapsamı 1696

II- Gizliliğin İhlâli Suçu 1699

B) Delil ve Tanıklık Yasağı 1701

I- Yasağın Kapsamı 1701

II- Yasağın İstisnaları 1703

III- Arabulucunun İşlenmiş veya İşlenmekte Olan Bir Suçu  Öğrenmesi 1705


§ 82. ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ VE UZLAŞMA SAĞLANMASI 1709

A) Arabuluculuk Sürecinin Sona Erdiği Hâller 1709

B) Arabuluculuk Süreci Sonunda Son Tutanak veya Anlaşma 

Belgesi Düzenlenmesi 1709

I- Arabuluculuk Son Tutanağına Yazılacak Hususlar 1709

II- Arabuluculuk Son Tutanağının Borçluyu Temerrüde Düşürmesi 1711

1) Borçlunun Daha Önce Temerrüde Düşmemiş Olması 1711

2) Borçlunun Daha Önce Temerrüde Düşmüş Olması 1713

III- Anlaşma Belgesi Düzenlenmesi 1714

C) Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 1715

I- Anlaşma Belgesine Kısmen veya Tamamen İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 1715

II- İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesinde Yetkili ve Görevli Mahkeme 1717

III- İcra Edilebilirlik Şerhi İncelemesinin Dosya Üzerinden Yapılması 1718

IV- Aile Uyuşmazlıklarında İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi İncelemesinin Duruşmalı Yapılması 1721

V- Mahkemenin İcra Edilebilirlik Şerhi İncelemesinin 

Kapsamı 1722

VI- Mahkemenin İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi İçin Yapılan Başvuru Üzerine Verdiği Karara Karşı Kanun Yoluna Gidilmesi 1730

D) Üzerinde Anlaşılan Hususlar Hakkında Taraflarca Dava 

Açılamaması ve Anlaşma Belgesinin İlâmlı İcraya Konulması 1731

I- Üzerinde Anlaşılan Hususlarda Dava Açılamaması 1731

II- Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İlâmlı İcraya 

Konulması 1743

III- İcra Emriyle Birlikte Anlaşma Belgesinin Sûretinin Borçluya Tebliğ Edilmesi 1744

IV- Anlaşma Belgesiyle İlâmlı İcra Takibi Yapılabilmesi İçin Teminat Gösterilmesi Gereken Hâller 1745

V- Anlaşma Belgesinin Sadece Başvurma Harcı Verilerek İlâmlı İcraya Konulabilmesi 1745


SONUÇ 1747


ÖZET 1751


SUMMARY 1755

Günümüzün çok yönlü ve karmaşık hukukî ilişkilerinde, sayısı gide-rek artan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların dava yolu dışında kalan dosta-ne yöntemlerle çözümünü yaygınlaştırmak, adalet sisteminin işleyişinde etkinliği arttırmak, adalete erişimi kolaylaştırmak, uyuşmazlık çözüm süreci sonunda kişilerin daha tatminkâr sonuçlar elde etmesini sağlamak ve hepsinden önemlisi sosyal barışı (içtimaî sulhü) tesis etmek amacıyla geliştirilen alternatif uyuşmazlık çözümü, dünyanın pek çok ülkesinde farklı şekillerde ve kapsamda uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Dev-letleri, Kanada ve Avustralya gibi Anglo-Amerikan hukuk sistemini uy-gulayan ülkelerden doğan ve yayılan alternatif uyuşmazlık çözümü, Kıt’a Avrupası ve Uzak Doğu hukuk sistemlerinde de önemli bir gelişme kaydetmiş ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin çok sayıda tavsiye kararına konu olarak Avrupa Birliği Hukukunda özel bir çalışma alanı hâline gelmiştir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü hakkındaki bu kitabın kaynağı, 1999 yılında yazmaya karar vererek 2001 yılına kadar Amerika Birleşik Dev-letleri ve farklı Avrupa ülkelerinden kaynak toplama ve okuma sürecini tamamladığım, 2000 yılında yazma çalışmalarına başladığım ve 2003 yılında yazmayı tamamlayarak Haziran ayında Ankara Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsünce oluşturulan doktora tez jürisi önünde savundu-ğum, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk” konulu doktora tezimdir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü hakkında doktora tezi yazma sebe-bim, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ülkemizde büyük bir ihtiyaç olduğunu görmeme rağmen, bu yolların 2000 yılına kadar Türk hukuk sisteminde yeterince uygulanamamış olmasıdır. Hâlbuki alternatif uyuşmazlık çözümü, âile hukuku başta olmak üzere özel hukukun bü-tün alanları, ceza hukuku ve idâre hukukunda daha geniş bir uygulama-ya sahip kılınmalı ve desteklenmelidir. Alternatif uyuşmazlık çözümü-nün gelişmesi, sâdece gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasına de-ğil; fakat aynı zamanda, genel olarak toplumda ve özel olarak hukukçu-larda bir “kültür değişimine” bağlıdır. Çatışma kültürü zayıflayıp yerini uzlaşma kültürüne bıraktıkça, müzakere ve arabuluculuk hünerleri öğre-nildikçe alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulaması da yaygınlaşa-caktır. Ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kişiler arasın-da gelişmesi yanında, alternatif uyuşmazlık çözüm hizmeti sunan mer-kez ve kuruluşların kurulması ve mahkeme bağlantılı alternatif uyuş-mazlık çözüm yollarının uygulanması yönünde de büyük bir ihtiyaç vardır. 

Kökeni, Ankara üniversitesi hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olduğum yıllarda yazdığım doktora tezim olan bu akademik çalışma, alternatif uyuşmazlık çözümünü Türk hukukçularına tanıtmak, kanun koyucuya yol göstermek ve bu alandaki diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. Doktora tezimin tamamlandığı 2003 yılın-dan bu yana Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çok sayıdaki kanun ve yönetmeliğe ilişkin bilim komisyonlarında görev yaparak, teorik bil-gimi uygulamaya aktarma fırsatı da buldum.

Doktora tezimin savunulduğu 2003 yılı ve kitap olarak birinci baskı-sının yapıldığı 2004 yılından bu yana geçen sürede, gerek mukayeseli hukukta gerek ülkemizde, alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda önemli gelişmeler olmuştur. 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Arabuluculuk Yönergesi (2008/52/EC) ile, arabuluculuk Avrupa Birliği müktesebatına girmiştir. Arabuluculuk Yönergesiyle Üye Devletlerin, üç yıl içinde iç hukuklarını Yönergeyle uyumlaştırmaları öngörülmüştür. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü, Kuzey Amerika, Avrupa ve uzak doğu ülkelerindeki hızlı gelişimini sürdürürken, ülkemizde de hem dokt-rin hem uygulamacıların konuya olan ilgisi artmış, bu alandaki yayınlar çoğalmış, yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezleri yazılmış ve mevzu-atta konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çerçevede Ceza Muhakemesi Kanununda ceza arabuluculuğu konusunda kapsamlı değişiklikler yapılmış, Genel İdarî Usûl Kanunu Taslağında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına yer verilmiş, Hukuk Muhakemeleri Kanununda sulh ve arabuluculuk birlikte düzenlenmiş, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği yürür-lüğe koyulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Stratejisinde, yargı alanında yapılması düşünülen reform çalışmaları arasında, “Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesi ve Alternatif Çözüm Yolları Geliştirilmesi” özel olarak öngö-rülmüştür. 

Türk adalet sisteminde adalet hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için alınabilecek tedbirler konusunda önemli bir referans kaynağı olan, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Plânı (2014-2018) ile, raportörlüğünü yaptığım “10. Kalkınma Plânı Adalet Hizmetlerinde Et¬kinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”nda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adalet sistemine ilişkin 100. yıl (2023 yılı) viz-yonu ortaya koyulmuş ve bu vizyonda, hukuk, ceza ve idârî yargılama usûlünde mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi yönünde ufuk açıcı görüşlere yer verilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Plânında (2014-2018), huku-kun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ağırlık veril-mesi, bir devlet politikası olarak benimsenmiştir (RG 06.07.2013, Sa. 28699 Mükerrer). 

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Plânı (2019-2023) ile, gene raportörlüğünü yaptığım “11. Kalkınma Plânı Adalet Hizmetlerinde Et¬kinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”nda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adalet sistemine ilişkin 100. yıl (2023 yılı) vizyonu tekrarlanmış ve bu vizyonda da alternatif uyuşmazlık çö-züm yollarının geliştirilmesi hedefi daha kuvvetli gerekçelerle kabul edilmiştir.

On ve Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hedefleri doğrultu-sunda yürütülen çalışmalarda, aile, iş, tüketici, ticaret uyuşmazlıkları ve küçük miktarlı alacaklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi belirli alan-larda tahkim ve arabuluculuğun zorunlu tutulması için çalışmalar yapıl-mıştır. Bu çalışmaların kat mülkiyeti hukukuna da teşmili gerekir. 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 22.12.2016 tarihli Bakan oluru ile oluşturulan ve Başkanlığını yaptığım Bilim Komisyonu, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Ka-nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla (RG 02.12.2016, Sa. 29906), Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaştırmaya ilişkin maddelerin-de yapılan değişikliklere uygun şekilde “Ceza Muhakemesinde Uzlaş-tırma Yönetmeliği”ni hazırlanmıştır. Bu Yönetmelikte, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın gelişmesi için, Kanunun verdiği çerçeve içinde olumlu düzenlemeler yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü bünyesinde, 10.06.2019 tarihli Bakan oluru ile oluşturulan ve üyesi olduğum Bilim Komisyonu, uygulamada ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm öneri-leri konusunda hazırlık yapmak amacıyla, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmaz-lıklarında Arabulculuk Kanununda yapılması gereken değişiklikler üze-rinde çalışmıştır. 

Bu gelişmeler yanında uygulamada, hukukçuların müzakere ve ara-buluculuk hünerlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan meslek içi eğitim-lerin yay¬gınlaşması ve arabuluculuğun, gerek lisans gerek yüksek lisans ve doktora eğitiminde seçimlik ders olarak hukuk fakültelerinin müfre-datına girmesi, hukukumuzda konuya olan ilginin arttığının sevindirici bir göstergesidir.

Kitap, yeni baskısında tümüyle gözden geçirilerek, güncellenmiş ve genişletilmiştir. Kitapta, müzakere, arabuluculuk ve tahkim gibi “mah-keme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları” yanında, alternatif uyuşmazlık çözümünün kurumsallaşmasında büyük önemi olan “mah-keme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları” da incelenmiştir. Mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözümünün ba¬şarıyla uygula-nabilmesi için, hukuk yargılama usûlü kurallarıyla doğru bir şekilde bağdaştırılması şarttır. Böylece, Amerikan medenî yargılama hu-kukundan hareketle, mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözümü-nün esaslarının yerleşmesine ve ülkemizde, alternatif uyuşmazlık çözü-münün mahkemeler eliyle gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Kitabın yeni baskısında, her zamanki özveri ve sabrıyla yanımda olan, 1999 yılında, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü hakkında doktora tezimi yazma fikrimi destekleyerek beni teşvik eden ve cesaretlendiren fedakâr annem, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Emekli Öğre-tim Görevlisi Seviye Özbek’e şükranlarımı sunuyorum.

Üniversite hayatım boyunca ve 2000-2003 yılları arasında doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın her aşamasında bana destek olarak yakın ilgi gösteren, değerli görüşleriyle beni aydınlatan saygı değer ho-cam Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a ve bütün çalışmalarımda benden desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Ramazan Arslan’a en derin şükran-larımı sunuyorum. Aynı şekilde, tez jüri üyesi sıfatıyla bu tezin olgun-laşması için engin bilgileri ve yapıcı eleştirileriyle katkıda bulunan de-ğerli hocalarım Prof. Dr. Şanal Görgün, Prof. Dr. Süha Tanrıver ve Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu çalışmanın hazırlanması amacıyla, Güney Texas Hukuk Okulu-nun 6-29 Mayıs 2002 tarihleri arasında İstanbul’da, Yeditepe Üniversi-tesi Hukuk Fakültesiyle ortaklaşa düzenlediği “Hukukçuluk Hünerleri Eğitim Programı”na katıldım. Birincisi “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Müzakere Hünerleri”, ikincisi “Mukayeseli Yargılama Hünerleri” olmak üzere iki temel kursun sunulduğu bu programda, alternatif uyuş-mazlık çözümünün Amerika Birleşik Devletleri uygulamasındaki yeri ve hukuk davaları ile ceza davalarında Amerikan mücâdele sisteminin özel-liklerini öğrenme fırsatını buldum. Bu programa katılmam için bana yar-dımcı olan değerli hocam Prof. Dr. Feridun Yenisey’e desteği için teşek-kürlerimi sunuyorum. 

Amerikan hukuk yargılama usûlünde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulanmasına ilişkin ihtiyaç duyduğum kaynaklarının temi-ninde, merkezi Washington D.C.’de bulunan Federal Yargı Merkezinde (Federal Judicial Center, http://www.fjc.gov) uzman olarak görev yapan değerli meslektaşım Donna Stienstra, 1998 yılından bu yana yardımcı olmuştur. Donna Stienstra’nın, bilhassa mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının usûl ve esasları hakkında Federal Yargı Merkezince hazırlanmış eğitim filmlerini göndermesi çok yararlı olmuş-tur. 2003 yılında NTV ve TRT stüdyolarında Türkçeye tercüme ettirdi-ğim bu eğitim filmlerini, 2005 yılından beri verdiğim lisans ve yüksek lisans derslerim yanında, 2014 yılından bu yana Türkiye Barolar Birliği bünyesinde ülkemizin farklı illerindeki barolarda gerçekleştirilen avu-kat-arabulucu (av.arb.) eğitim seminerlerinde de kullanmakta ve bu filmlerden çok yararlanmaktayım. Donna Stienstra’ya, akademik çalış-malarıma gösterdiği daimi destek için teşekkür ediyorum. 

Bu vesilesiyle, alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda çalışmama öncülük eden değerli hocam Doç. Dr. Halûk Konuralp’i rahmetle anıyo-rum. 

Nihayet, kitabın yeni baskısını gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin değerli yöneticilerine, titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum. 


A Guide to Mediation for Financial Planning Disputes (http://www.adr.org, s. 1-7). 

Aaron, Marjorie Corman : Finding Settlement with Numbers, Maps, and Trees (The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco 2005, s. 202-218). 

Abrams, Jeffrey : Combined Processes (Handbook of Alternative Dispute Resolution, Austin 1990, s. 133-138).

Acunto, Stephen H. : Ombudsmanship (Forum 1999/201, s. 28).

Adalet Bakanlığı/Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı : Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma El Kitabı, Ankara 2009.

Adaletin Etkinliğine İlişkin 

Avrupa Komisyonu (CEPEJ) : Arabuluculuk Hakkındaki CEPEJ İlkele-rinin Uygulanmasını Sağlayan Arabulucu-luk Geliştirme Aracı, Arabuluculuk Hiz-met Sağlayıcıları İçin Avrupa Etik Kural-ları (Çev. Mustafa Serdar ÖZBEK) (AS-BÜHFD 2020/1, s. 229-234). 

Adams, George W./

Bussin, Naomi L. : Alternative dispute resolution and the Canadian courts: a time for change (ADRLJ 1995, Vol. 4, s. 243-262).

Aeken, Koen Van/Gibens, Steven/

Franssen, Gerrit : Civil Litigiousness (Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives, Los Angeles 2007, s. 962-966). 

Aertsen, Ivo : Guidelines for the Practice of Victim-Offender Mediation in Turkey, United Nations Development Program Office in Turkey and Turkish Ministry of Justice, 30.10.2012 (Aertsen-Victim-Offender Mediation).

Aertsen, Ivo : Türkiye’de Mağdur Haklarının ve Mağdurlara Verilen Hizmetlerin Güçlendirilmesi: Etkin Uygulamaya Doğru, UNDP Türkiye 2014 (Aertsen-Mağdur Hakları). 

Aertsen, Ivo/Peters, Tony : Mediation for Reparation: The Victim’s Perspective (European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1998, Vol. 6/2, s. 106-124). 

Aertsen, Ivo/Mackay, Robert/ 

Pelikan, Christa/Willemsens, Jolien/

Wright, Martin : Rebuilding Community Connections-Mediation and Restorative Justice in Europe, Council of Europe 2004.

Ağırnas, Yılmaz : Hukukumuzda Arabuluculuk, Ankara 2021. 

Akan, Pınar : Arabuluculuk ve Deniz Hukuku’na İliş-kin İhtilaflarda Uygulanması, Ankara 2013. 

Akıncı, Müslüm : İsveç İdare Hukuku, Förvaltning i of-fentlighetens ljus, Ankara 2010 (Akıncı-İsveç İdare Hukuku). 

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları (Batider 1996/4, s. 94-109) (Akıncı-Alternatif Çözüm Yol-ları). 

Akıncı, Ziya : Uyuşmazlıkların Çözüm Yolu Olarak Tahkim (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, C. III, Ankara 2000, s. 107-112).

Akıncı, Ziya : Elektronik Tahkim (Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001, İzmir 2002, s. 429-435).

Akıncı, Ziya : FIDIC Standart Sözleşmelerinde Uyuş-mazlıkları Çözüm Kurulu (Prof. Dr. Tur-gut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 969-983) (Akıncı- FIDIC).

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2020 (Akıncı-Tahkim). 

Akıntürk, Turgut : Türk Medenî Hukuku, C.2, Aile Huku-ku, İstanbul 2006.

Akil, Cenk : Kısmî Dava, Ankara 2013 (Akil-Kısmî Dava).

Akil, Cenk : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Kapsamı (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 1, Ankara 2014, s. 75-137) (Akil-Arabuluculuk Kanunu). 

Akil, Cenk : Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Ola-rak Arabuluculuk Hakkında Usûl Hukuku Bakımından Bazı Değerlendirmeler (TAAD, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e Armağan, 2020/41, s. 307-324) (Akil-Dava Şartı). 

Akil, Cenk : Ticari Davalarda Dava Şartı Arabulucu-luğun Usûl ve Takip Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (TNBHD 2021/1, s. 97-140) (Akil-Ticari Davalar).  

Akkan, Mine : Medenî Usûl Hukukunda Avukatla Tem-sil Zorunluluğu, Ankara 2010. 

Akkan, Mine : Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anla-şılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları (DEÜHFD 2018/2, s. 1-31) (Akkan-Dava Açma Yasağı). 

Akkaya, Tolga : Boşanma Davasında Alınbilecek Geçici Hukuki Korumalar veya Hakimin Müda-halesi Yoluyla Çocuğun Korunması Kap-samında Zorunlu Arabuluculuk ve Bo-şanma Süreci (Aile) Danışmanlığı (ABD 2014/4, s. 23-61) (Akkaya- Zorunlu Ara-buluculuk ve Boşanma Süreci).  

Akkaya, Tolga : Medenî Usûl Hukuku Bakımından Bo-şanma Davası, Ankara 2017 (Akkaya-Boşanma Davası). 

Akyol, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kul-lanılması Yasağı, İstanbul 2006. 

Akyol Aslan, Leyla : Adli Yardım Kurumunun Arabuluculuk-ta Uygulanması (BÜHFD 2018/1, s. 79-134). 


Akyüz, Emine : Uluslararası Standartlara Göre Çocuk Yargılaması (II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: “Yargı Öncesi ve Yargıla-ma Süreci”, Ankara 2003, s. 123-151). 

Akyüz, Emine : Suça İtilen Çocuklara İlişkin Avrupa Konseyi Politikaları (III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: “Bakım, Gözetme ve Eğitim”, Ankara 2005, s. 201-215) (Ak-yüz-Avrupa Konseyi Politikaları). 

Alan Akcan, Esra : Ceza Hukukunda Mağdurun Korunma-sına Yönelik Düzenlemeler (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 4, İzmir 2015, s. 3949-3997). 

Alangoya, Yavuz : Medenî Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul 1973 (Alangoya-Tahkim). 

Alangoya, Yavuz : Yargılamanın Sevkinde Prensipler ve Bu Açıdan 1711 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 409. Madde Açısından Düşünceler (HUMK’nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempoz-yum, İstanbul 1976, s. 85-118). 

Alangoya, Yavuz : Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İs-tanbul 1979 (Alangoya-İlkeler).

Alangoya, Yavuz : Bir Tebliğ Dolayısı ile Hakem Mahke-mesinin Direnmesi Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İs-tanbul 1999, s. 1-5) (Alangoya-Düşünceler).

Alangoya, H. Yavuz : Dava Temeli, Hakimin Dava Malzeme-sinin Toplanmasındaki Rolü ve Bu Konu-daki Gelişmeler Hakkında (KHD 2005/9, s. 83-113) (Alangoya-Dava Temeli). 

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009. Alexander, Nadja : Global Trends in Mediation: Riding the Third Wave (Global Trends in Mediation, Alphen aan den Rijn 2006, s. 1-36). 

Alexander, Nadja/Gottwald, Walther/

Trenczek, Thomas : Mediation in Germany: The Long and Winding Road (Global Trends in Mediation, Alphen aan den Rijn 2006, s. 223-258).

Allen, Tony/

Carroll, Eileen : Court ordered mediation in England and Wales (The Early Settlement of Disputes and the Role of Judges, 1st European Conference of Judges, 24 and 25 November 2003, Strasbourg, Council of Europe 2005, s. 85-89).

Allison, John R. : Uyuşmazlıkları Mahkeme Dışında Çözmenin Beş Yolu (Çev. İbrahim Bingöl) (Müzakere ve Anlaşmazlık Çözümü, Ankara 2000, s. 165-188, MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Yayın No: 329).

Allison, John R./

Prentice, Robert A. : The Legal Environment of Business, Chicago 1990. 

Alman Federal Anayasa 

Mahkemesi : Arabuluculuk Müessesesinin Anaya-sa’ya Uygunluğuna ve Devlet Yargısına Nazaran Öncelik Verilmeye Değer Oldu-ğuna İlişkin 14.2.2007 Tarihli Alman Fe-deral Anayasa Mah¬kemesi Kararı (Çev. Evrim Erişir) (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 225-236). 

Altaş, Hanifi : Hırsızlığı “Tahkim” Etmek, Adlî Kapitü-lasyonların Öteki Yüzü (Yeni Hayat 1999/Mart, s. 14-15).

Alternative Dispute Resolution/Defining ADR Spectrum

  (http://www.jamsadr.com/defining_adr.asp, s. 1-7).

Altıntaş, Elif Hande : Uluslararası Çocuk Kaçırmalarda Arabu-luculuk, Ankara 2018. 


Anderson, Alan M./Beaumont, Ben/

Verbist, Herman : The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation: Its Genesis, Negotiation and Future (International Mediation, The Comparative Law Yearbook of International Business, Alphen aan den Rijn 2020, Vol. 41a, s. 35-62). 

Andrews, Neil : The Modern Civil Process: Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, Tübingen 2008. 

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960. 

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2012. 

Applebey, George : Alternative dispute resolution and the civil justice system (A handbook of dispute resolution, ADR in action, London and New York 1991, s. 26-42).

Aral, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, An-kara 2011.

Aral, Fahrettin/

Ayrancı, Hasan : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 2020. 

Aras, Bahattin : Aile Mahkemelerinde Tarafların Sulh Yoluyla Çözüme Teşviki (YD 2005/3, s. 303-310).

Arat, Nilay : Türk İdare Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Yayımlan-mamış Doktora Tezi), İstanbul 2009 (Arat-Çözüm Yolları).

Arat, Nilay : İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuş-mazlık Çözüm Yöntemleri İle Halli Önündeki Engeller (İÜHFM, Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, 2011/1-2, s. 889-904) (Arat-Engeller). 

Arıkan, Mustafa : Culpa In Contrahendo Sorumluluğu (SÜHFD 2009/1, s. 69-89). 

Arslan, Ramazan : Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Ger-çeği (ABD 1998/5-6, s. 722-737).

Arslan, Ramazan : Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Ku-ralı, Ankara 1989 (Arslan-Dürüstlük Ku-ralı).

Arslan, Ramazan : Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygula-maya Yargıtay’ın Etkisi (YD 1989/Özel Sayı, 1-4, s. 156-183) (Arslan-Bilirkişilik). 

Arslan, Ramazan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Me-denî Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürgân Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi 2011, Yayın No: 310, s. 439-457) (Arslan-Yenilikler).

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha : Yargı Örgütü Hukuku, Ankara 2001.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul). 

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 (Ars-lan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz//Hanağası-İcra).

Arslan, Aziz Serkan : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-nu Çerçevesinde Medeni Usul Hukukun-da Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012. 

Arslan, Çetin : Uzlaştırmanın Genel Şartları (Ceza Mu-hakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara 2021, s. 43-67). 

Arslan, Çetin : Uzlaştırma Süreci (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara 2021, s. 69-122) (Arslan-Uzlaştırma Süreci).

Ashworth, Andrew : Is Restorative Justice the Way Forward for Criminal Justice (Current Legal Problems 2001, Vol. 54, s. 347-376).

Aşık, İbrahim : Medenî Usul Hukukunda Bekletici So-run, Ankara 2012. 

Atalay, İbrahim O. : Türk Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Avukatlık Kanunu 35/A Maddesi Anlamında Uzlaşma (Legal Hukuk Dergisi 2004/20, s. 2207-2224).

Atalı, Murat : Almanya’da Çekişmesiz Yargı Reformu ve Bunun Türk Hukuku Açısından Değer-lendirilmesi (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 105-114). 

Atalı, Murat : 6502 Sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Ejder Yıl-maz’a Armağan, C. 1, Ankara 2014, s. 397-418) (Atalı-Değerlendirme). 

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021.

Atasay, Ömer A./Taşkın, Mustafa/

Acar, Hakan : Tüketiciyi Koruma Hukuku, Ankara 2000.

Avrupa Konseyi : Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmet-leri El Kitabı, Ankara 2017. 

Ayan, Serkan : Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara 2004. 

Aydın, Sema : Borsa İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlık-ların Çözümünde İzlenecek Usul (MÜHFD 2008/1, s. 125-149). 

Aytaç, Mehlika : Aile Ombudsmanlığı Hakkında Avrupa Konseyi No. R (98) 1 Sayılı Tavsiye Ka-rarı Üzerinde Bir İnceleme (AD 2001/6, s. 20-30).

Azaklı Arslan, Betül : Medenî Usûl Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018. 

Bagley, Constance E. : Managers and the Legal Environment, Strategies for the 21st Century, Minneapolis/St. Paul 1995.

Bahadır, Uğur : Ceza Muhakemesi Kanununun 253/4 üncü Maddesi Gereğince Çocuklara Yapı-lacak Uzlaşma Teklifinde Uygulanan Usulün Anayasa ve Milletlerarası Sözleş-melerle Aykırılık Sorunu (AD 2015/51, s. 164-176). 

Bahadır, Zeynep : Medenî Usûl Hukukunda Kısmî Karar, Ankara 2018. 

Baktır, Selma : Aile Mahkemeleri, Ankara 2003. 

Balcı, Muharrem : İhtilafların Çözüm Yolları ve Tahkim, İstanbul 1999. 

Bales, John B./

Edwards, Bruce A. : Mediation, The Pursuit of Compromise (USA Today Magazine, 1994/2586, s. 38-39).

Balkar, Süheylâ : Online Tahkim (GSÜHFD, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, 2004/1, s. 463-497).

Balo, Yusuf Solmaz : Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Ko-ruma Kanunu ve Uygulaması, Ankara 2005. 

Başlar, Kemal : Anayasa Yargısında Mahkeme Kavramı, Ankara 2005.

Başpınar, Veysel : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan So-rumluluğu, Ankara 2004. 

Başpınar, Veysel : Avukatın Özen Borcu (GÜHFD, Prof. Dr. Attila Özer’e Armağan, 2008/1-2, s. 39-62) (Başpınar-Avukatın Özen Borcu). 

Başterzi, Fatma : Eşitlik Kurumu: Bir Alternatif Uyuşmaz-lık Çö¬züm Modeli (TİSK Akademi 2007/1, s. 107-159). 

Başterzi, Süleyman : İş Uyuşmazlıkları (Yayımlanmamış Dok-tora Tezi), Ankara 2000. 

Battal, Ahmet : Anayasa Mahkemesinin Sözleşme Öz-gürlüğünün Sınırlanması Konusundaki Yaklaşımları (Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Bildi-riler-Tartışmalar, 11 Mayıs 2001, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 383, s. 47-88).

Baum, Lawrence : American Courts, Process and Policy, Boston 1994.

Bayar, Mesut : İslam Aile Hukukunda Karı-Koca Ara-sında Meydana Gelen Anlaşmazlıklara Önerilen Çözümler (e-Şarkiyat İlmi Araş-tırmalar Dergisi, 2011/5, s. 87-111). 

Bayraktar, Muratcan : Alman ve Türk Hukuk Sistemlerinde Arabuluculuk Düzenlemelerine Genel Bakış (İBD 2015/4, s. 151-172). 

Baytaz, Abdullah Batuhan : Onarıcı Adalet’e Genel Bir Bakış (İÜHFM, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya Armağan, 2013/1, s. 117-129).

Baytemir Kontacı, Burcu : Çocuklar Bakımından Uzlaştırma: Farklı Yararlar Arasında Bir Denge Arayış (AÜHFD 2020/4, s. 1705-1772). 

Becker-Eberhard, Ekkehard : Alman Medeni Usûl Hukuku Reformu Hakkında (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (21. Yüzyıl Usûl Hukuku Sorunları, İstanbul 2003, s. 59-77) (Becker-Eberhard-Reform). 

Becker-Eberhard, Ekkehard : Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Esasları ve Sınırları (Çev. M. Kamil Yıldırım) (İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 2012, s. 17-38) (Becker-Eberhard-Dava Malzemesi). 

Belen, Herdem : Kat Mülkiyetinde Yönetim Planına Tah-kim Şartı Konulması ve Buna Bağlı Hu-kuksal Sonuçlar (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 205-228).

Belgesay, M. Reşit : Dava Teorisi, İstanbul 1943.

Berki, Şakir : Boşanma ve Ayrılık (AÜHFD 1975/1-4, s. 135-154).  

Berkin, Necmeddin : Tatbikatçılara İcra ve İflâs Hukuku Reh-beri, C.I-II, İstanbul (Tarihsiz).

Berkin, Necmeddin : Usul Hukukumuzun Mazisi (İleri Hukuk 1947/Mayıs, s. 311-313). 

Berkin, Necmeddin : Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969. 

Biçkin, İnci : Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (HPD 2006/7, s. 34-39).

Bilge, Muhsin/Bozkurt, Hüseyin/

Kantek, Tomris/İçin, Faysal : 1 Nolu Tema Türkiye Raporu (TNBHD 2002/113, s. 30-38).

Bilge, Necip : Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1967. 

Bilge, Necip : Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kav-ramları ve Kurumları, Ankara 1994.

Bilge, Necip : Hakem Yargılamasında Uygulanacak Hukuk Kaideleri (Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası 29 Kasım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ti-caret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 58, s. 81-118) (Bilge-Hafta). 

Bilge, Necip/

Önen, Ergun, : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

Birke, Richard : Mediation (Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives, Los Angeles 2007, s. 1007-1010). 

Bishop,Doak/Miles,Craig,S. : Arbitration (Alternative Dispute Resolution Handbook, Alternative Dispute Resolution Section of the State Bar of Texas, Dallas 2003, s. 59-86). 

Bitter, W./Conway, S. C. : “The Netherlands” (Dispute Resolution Methods, The Comparative Law Yearbook of International, Business, Special Issue 1994, London 1995, s. 277-299).

Black, Henry Campbell : Black’s Law Dictionary, St. Paull 1990.

Blackstone’s Guide to The Civil Procedure Rules, Ed-in Chief: Charles Plant, London 1999.

Bolayır, Nur : Fransız Hukuku’nda Uyuşmazlıkların Dostane Çözüm Yolları (GSÜHFD 2016/6, s. 155-174).

Bora, Özlem : Arabuluculuk Sözleşmesi, Ankara 2020. 

Boran Güneysu, Nilüfer : Medenî Usûl Hukukunda Karar, Ankara 2014.

Born, Gary B. : International Commercial Arbitration, Vol. 1, 2, 3, The Netherlands 2014. 

Borris, Christian : Common law and civil law: fundamental differences and their impact on arbitration (ADRLJ 1995/June, s. 92-103).

Bozkurt, Argun : İş Yargılaması Usul Hukuku, Ankara 1999.Börü, Levent : Kadına Karşı Şiddette Arabuluculuk Kurumuna Karşı Bazı Değerlendirmeler (TBBD 2017/özel sayı, s. 173-198) (Börü-Kadına Karşı Şiddet).

Börü, Levent : Aile Arabuluculuğu Konusunda Güncel Gelişmeler (II. Uluslararası Kadın ve Hu-kuk Sempozyumu, 8-9 Mart 2019, Türki-ye Barolar Birliği, Ankara 2019, s. 1043-1061) (Börü-Aile Arabuluculuğu). 

Börü, Levent : Alman Hukukunda Arabuluculuk (Türk-Alman Çalışmaları Serisi I, Sosyal Bilim-ler Makaleleri, Ankara 2020, s. 211-228) (Börü-Arabuluculuk). 

Brown, Henry/

Marriott, Arthur : ADR Principles and Practice, London 1999.

Budak, Ali Cem : Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişile-rin Haklarının Korunması, İstanbul 2000 (Budak- Üçüncü Kişiler). 

Budak, Ali Cem : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkim Hükümleri (UTTDER 2012/1, s. 31-60) (Budak-Tahkim Hükümleri). 

Budak, Ali Cem : Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi, HMK’nun Yürürlüğe Girmesi ve 6327 Sayılı Kanun Değişikliğinden Sonra Nasıl Yorumlanmalıdır? (UTTDER 2013/2, s. 53-69) (Budak-Sigortacılık Kanunu). 

Budak, Ali Cem : Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-nunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Karşılaş-tırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2018 (Budak-Hukuk Muhakeme-leri Kanunu). 

Budak, Ali Cem : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hak-kında Kanun’a Göre Tüketici Hakem He-yetleri (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pek-canıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, İzmir 2015, s. 77-103) (Budak-Tüketici Hakem Heyetleri). 

Budak, Ali Cem : Ticarî Davalarda Dava Şartı Olarak Ara-buluculuk (MİHDER 2019/1, s. 25-40) (Budak-Dava Şartı Olarak Arabuluculuk). 

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2021.

Bulur, Alper : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi (ABD 2007/4, s. 30-46).

Bulur, Alper : 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 499-514) (Bulur-Değerlendirmeler). 

Bulut, Mehmet : İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uy-gulamasının Sosyal Güvenlik İşlemlerine Etkisi ve Yaşanan Sorunlar (Arabuluculu-ğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 79-101) (Bulut-Sorunlar). 

Bulut, Uğur : Birden Fazla Talebin Yer Aldığı Dava Çeşitlerinde Arabuluculuk Dava Şartının İncelenmesi (Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 363-389) (Bulut-Dava Şartı).

Burton, Gregory K./

Angyal, Robert S. : “Australia” (Dispute Resolution Methods, The Comparative Law Yearbook of International Business, Special Issue 1994, London 1995, s. 1-60). 

Burton, John/

Dukes, Frank : Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution, New York 1990. 

Bush, Robert A. Baruch/

Folger, Joseph P. : Arabuluculuk ve Getirileri, Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı (Çev. Gamze Sart), Ankara 2013. 

Bühring-Uhle, Christian : Arbitration and Mediation in International Business, Designing Procedures for Effective Conflict Management, Hague 1996.Büyük, Elif Irmak : Ticari Dava Niteliğindeki İtirazın İptali Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığına İlişkin Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik Yargıtay 23. Hu-kuk Dairesi Kararının Değerlendirilmesi (MÜHF-HAD 2021/1, s. 777-797). 

Büyükay, Ferhat : Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi, Ankara 2018. 

Büyükkılıç, Gül : –Özellikle Ticari Uyuşmazlıklar Ekse-ninde– Arabulucunun Çözüm Sürecindeki Rolünde Değişiklik İhtiyacı Üzerine Dü-şünceler ve Karma Model Önerisi (Arabu-luculuğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstan-bul 2021, s. 427-451). 

Canbolat, Talat : 6356 Sayılı Kanunda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk (ÇT 2013/4, s. 253-279).

Canbolat, Talat : İş Hukuku Alanında Arabuluculuk (Ara-buluculuk Zirvesi II, İstanbul 2020, s. 161-179) (Canbolat-Arabuluculuk). 

Cappelletti, Mauro : Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement (The Modern Law Review 1993/May, Vol. 56, s. 282-296).

Cappelletti, Mauro/

Garth, Bryant G. : Introduction-Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 1, Tübingen 1987. 

Carver, Todd B./

Vondra, Albert A. : Alternative Dispute Resolution, Why it Doesen’t Work and Why it Does? (Harvard Business Review 1994/May-June, s. 121-130).

Centel, Nur/Zafer, Hamide/

Çakmut, Özlem : Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2008.Center for Dispute Settlement/

The Institute of Judicial

Administration : National Standards for Court-Connected Mediation Programs, Washington 1992.

Ceylan, Ebru : Türk Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk (Arabulucu-luk Zirvesi II, İstanbul 2020, s. 181-212). 

Champion, Walter T. : Sports Law in a Nutshell, St. Paul 1993.

Chong, Shouyu/Steffek, Felix: Enforcement of International Settlement Agreements Resulting From Mediation Under The Singapore Convention: Private International Law Issues in Perspective (Singapore Academy of Law Journal 2019/Special Issue, Vol. 31, s. 448-486). 

Civil Justice Council 

ADR Working Group : ADR and Civil Justice, Interim Report, October 2017. 

Civinini, Maria Giuliana : İtalya’da Alternatif Çözüm Yolları (Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006, Türkiye Adalet Akademisi 2006, s. 27-34). 

Clark, David S. : “Civil Procedure” (Introduction to the Law of the United States, Deventer 1992, s. 367-409).

Clarke, Anthony : The Future of Civil Mediation (Speech given to the Second Civil Mediation Council National Conference, Birmingham, 08 May 2008, s. 1-7).

Cohen, Herb : Her Konuyu Müzakere Edebilirsiniz (Çev. Şahin Cüceloğlu), İstanbul 2008.

Colombo, Giorgio Fabio/

Shimi, Hiroshi : Litigation or Litigiousness? Explaining Japan’s “Litigation Bubble” (2006-2010) (Oxford University Comparative Law Forum 2016/4, ouclf.iuscomp.org).

Commission of the European

Communities : Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, Brussels 2002 (Commission of the European Communities- Green Paper). 

Commission of the European

Communities : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters {SEC (2004) 1314}, Brussels, 22.10.2004 (Commission of the European Communities- Proposal for a Directive).

Committee of Experts on

Mediation in Penal Matters : Mediation in Penal Matters, Recommendation N R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999 and explanatory memorandum, Council of Europe 1999.

Cornelius, Helena/

Faire, Shoshana : Everyone Can Win: Responding to Conflict Constructively, Sydney 2006.

Coulson, Robert : Will the Growth of Alternative Dispute Resolution (ADR) in America be Replicated in Europe? (J. Int. Arb. 1992, Vol. 9, s. 39-43).

Council of Europe : Family Mediation, Recommendation No. R (98) 1, and explanatory memorandum, Strasbourg, September 1998 (Council of Europe-Family Mediation).

Council of Europe : Alternatives to Litigation Between Administrative Authorities and Private Parties, Recommendation Rec (2001) 9 and explanatory memorandum, Strasbourg 2002 (Council of Europe-Alternatives to Litigation). 

Council of Europe : Mediation in Civil Matters, Recommendation Rec (2002) 10 and explanatory memorandum, Legal Issues, Strasbourg 2003 (Council of Europe-Mediation in Civil Matters).

Council of Europe : The Administration and you, Principles of administrative law concerning the relations between administrative authorities and private persons, A handbook, Germany 2000 (Council of Europe-The Administration and you).

Cox, Archibald : The Duty to Bargain in Good Faith (HLR 1958/8, Vol. 71, s. 1401-1442).

Cranston, Ross : European Banking Law: The Banker-Customer Relationship, London 1999.

Cronin-Harris, Catherine : Mediation in Action: Resolving a Complex Business Dispute, Videotape Study Guide, CPR Institute for Dispute Resolution, New York 1994. 

Çankaya, Osman Güven/Günay, Cevdet İlhan/

Göktaş, Seracettin : Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2006. 

Çelik, Nuri : İş Hukukumuzda Uzlaştırma ve Arabu-luculuk, İstanbul 1973 (Çelik-Arabuluculuk).

Çelik, Nuri : İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010 (Çe-lik-İş Hukuku). 

Çelik, Nuri : İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Özel Hakem Anlaşmasının İradeyi Sakatlayan Bir Durumun Varlığı İspatlanmadıkça Ge-çerli Sayılması (DEÜHFD, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, 2007/Özel Sayı, s. 17-30) (Çelik-Özel Hakem). 

Çelikoğlu, Cengiz Topel : Medeni Usul Hukukunda Avukatın Delil Toplaması, 2. B Ankara 2012, 3. B. An-kara 2014 (Çelikoğlu-Avukatın Delil Top-laması). 

Çelikoğlu, Cengiz Topel : 6325 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması ve Çözüm Anlaş-masının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Arma-ğan, C. 1, Ankara 2014, s. 669-723) (Çe-likoğlu-Arabuluculuk).  

Çenberci, Mustafa : Hukuk Davalarında Kesin Hüküm (Muhkem Kaziye), Ankara 1965 (Çenber-ci-Kesin Hüküm).

Çenberci, Mustafa : İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 1969 (Çenberci-Şerh). 

Çetintürk, Ekrem : Onarıcı Adalet ve Ceza Adalet Sistemin-de Uzlaştırma, Ankara 2017 (Çetintürk-Uzlaştırma). 

Çetintürk, Ekrem : Onarıcı Adalet Anlayışı ve Uzlaştırma Kurumunun Türk Ceza Adalet Sisteminde Algılanışı (Geleneksel Ceza Adalet Anla-yışına Eleştirel Bir Bakış) (CHD 2009/9, s. 191-245) (Çetintürk-Eleştirel Bakış).

Çiftçi, Pınar : İdarenin Taraf Olduğu Arabuluculuk Süreçlerine Dair Özel Kurallar ve Uygu-lama Sorunlarının Değerlendirilmesi (Ara-buluculuğun Geleceği Sempozyumu, Bil-diri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İs-tanbul 2021, s. 453-466). 

Çil, Şahin : İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 Sayılı İ.M.K. Uygulaması, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güven-cesi, Ankara 2018 (Çil-Arabuluculuk).

Çil, Şahin : İş Yargılamasında Arabuluculuk Uygu-laması (Türk Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği, XVII. Toplantı, Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü, Antalya 4-5 Ekim 2019, Adalet Bakanlığı Yayınları 2021, Yayın No: 8, s. 379-418) (Çil-Arabuluculuk Uy-gulaması).

Çil, Şahin : İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygula-maları, Ankara 2020 (Çil-Yargıtay Uygu-lamaları). 

Çolak, Halûk : Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muha-kemesi Kanunu’nda Cezai Uyuşmazlıkla-rın Alternatif Çözüm Yolu Olarak Uzlaş-ma (Mediation) (TBBD 2006/63, s. 127-145).

Çulha, Rıfat : Uzlaşma (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, İstanbul 2005, s. 41-59).

Damaška, Mirjan R. : The Faces of Justice and State Authority, A Comparative Approach to the Legal Process, New Haven and London 1986.

Davidson, Daniel V./

Jespersen, Robert R. : The American Legal System, Boston 1987.

Dayınlarlı, Kemal : Eser Sözleşmesinden Doğan İhtilafların Çözümünde İç Tahkim (İnşaat Sözleşme-leri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hu-kukçular için Ortak Seminer, Ankara 1996, s. 387-435) (Dayınlarlı-İnşaat Söz-leşmeleri).

Dayınlarlı, Kemal : HUMK’da Düzenlenen İç Tahkim, An-kara 1997 (Dayınları-İç Tahkim).

Dayınlarlı, Kemal : Uncitral Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim, Ankara 2000.

De Vries, Ubaldus : Privatising Consumer Complaints: An Analysis of a Patient’s Complaints Procedure in the Netherlands (ALR 2006/1, s. 43-65).

Deason, Ellen E. : Enforcing Mediated Settlement Agreements: Contract Law Collides with Confidentiality (University of California Davis Law Review 2001, Vol. 35, s. 33-102). 

Değirmenci, Olgun : Uzlaştırmacı Seçimi, Temel ve Etik İlkeleri ve Uzlaştırmacı Eğitimi (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Al-ternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Anka-ra 2021, s. 135-185). 

Dehmen-Tan, Mine : Tahkim Öncesi Müzakere ya da Uzlaş-tırma Yollarının Tüketilmemiş Olmasının Tahkim Yargılamasına Etkisi (MHB 2005-2006/1-2, s. 451-471).

Demir, Abdullah : Mecelle’de Sulh Sözleşmesi (MÜHFD 2006/2, s. 27-52) (Demir-Sulh Sözleşme-si). 

Demir Gökyayla, Cemile : Arabuluculuk ve Tahkimi Bir Arada İçeren Uyuşmazlık Çözüm Yolu (İÜHFM 2019/2, s. 575-616). 

Demir, Şamil : Avukatlık Kanunu Tasarısı Çalışma Metninin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin 35/A Maddesinin Değerlendirilmesi (ABD 2012/2, s. 187-215) (Demir-Değerlendirme). 

Demir, Şamil : Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, An-kara 2014 (Demir-Uzlaşma Sağlama). 

Demir, Şamil : Arabuluculuk ile Aile İçi Şiddet ve Uz-laşmaya Tabi Suçların İlişkisi (ABD 2014/2, s. 211-228) (Demir-Aile İçi Şid-det). 

Demir, Şamil : Avukatların Arabuluculuk ile İmtihanı (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 625-644) (Demir-Arabuluculuk). 

Demir, Şamil : Ortaklığın Giderilmesinde Arabuluculuk (ABD 2016/1, s. 491-503) (Demir-Ortaklığın Giderilmesi). 

Demir, Şamil : Müzakere (Ceza Muhakemesi Hukukun-da Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 159-199) (Demir-Müzakere). 

Demircioğlu, H. Reyhan : Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüş-melerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo So-rumluluğu), Ankara 2009. 

Demircioğlu, H. Reyhan : Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Aşılması Çabalarının Ürünleri Olarak Culpa In Contrahendo ve Güven Sorum-lulukları (Sorumluluk ve Tazminat Huku-ku Sempozyumu, 28-29 Mayıs 2009, An-kara 2009, s. 219-229) (Demircioğlu-Güven Sorumluluğu). 

Demircioğlu, H. Reyhan : Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Bakımın-dan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkların-da Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulana-bilirliği (TAAD 2015/23, s. 45-84) (De-mircioğlu-Aile Hukuku Uyuşmazlıkları). 

Demirkol, Berk/Aküzüm, Ural : Türkiye’de Med-Arb (Arabulucu-luk-Tahkim), Yapısı, Mevzuatı & Uygu-laması, İstanbul 2020. 

Dendorfer, Renate/

Lack, Jeremy : The Interaction Between Arbitration and Mediation: Vision v Reality (Dispute Resolution International, 2007/1, Vol. 1, s. 73-98). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : UNCITRAL Model Kanunu ve Milletle-rarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Mil-letlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları, İs-tanbul 2004 (Deren-Yıldırım-Milletlerarası Tahkim). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : Tahkim ve Objektif Açıdan Tahkime Elverişlilik (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 47-61) (Deren-Yıldırım-Tahkime Elverişlilik). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Düşünceler (Arabuluculuk Yasa Tasarısı, Eleştiri ve Öneriler, İstanbul 2008, s. 81-96) (Deren-Yıldırım-Düşünceler). 

Devellioğlu, Ferit : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1995.

Devlet Plânlama Teşkilâtı : Adalet Hizmetlerinde Etkinlik, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000 (Devlet Plânlama Teşkilâtı-Sekizinci Kalkınma Plânı). 

Devlet Plânlama Teşkilâtı : Adalet Hizmetleri vc Güvenlik, Doku-zuncu Kalkınma Plânı, Özel İhtisas Ko-misyonu Ra¬po¬ru, Ankara 2007 (Devlet Plânlama Teşkilâtı- Do¬kuzuncu Kalkınma Plânı). 

Devreux, Jacqueline : Ceza Davalarına Alternatif Olarak Uzlaşma: Belçika Örneği (Uyuşmazlıkların Alternatif Çö¬züm Yolları Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006, Türkiye Adalet Akademisi 2006, s. 55-61). 

Dimolitsa, Antonias : Separability and Kompetenz-Kompetenz (Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series, Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law International 1999, s. 217-256). 

Direnisa, Efe : Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşa-ması, İstanbul 2021. 

Doğan, Vahit : Milletlerarası Ticaret Hukuku, Ankara 2020. 

Doğanay, İsmail : Hakem Mahkemesi Kararlarının Yargıtay Tarafından Bozulması Halinde Hakemler Bu Bozma Kararına Karşı Direnme (Israr) Kararı Verebilirler mi? (Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIV, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 1997, s. 31-108).

Dost, Süleyman : Arabuluculuk Ücret Masrafları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme (TBBD 2014/115, s. 449-476). 

Dougherty, Judy K. : Family Mediation (Handbook of Alternative Dispute Resolution, Austin 1990, s. 167-179).

Doyle, Margaret : Advising on ADR: The essential guide to appropriate dispute resolution, London 2000.

Dönmezer, Sulhi/

Erman, Sahir : Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. I, İstanbul 1994. 

Dür, Orhan : Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucula-rın Hak ve Yükümlülükleri, Ankara 2017. 

Edis, Seyfullah : Doğruluk ve Güven Kurallarının Hukuki Niteliği (Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70. Yaş Armağanı, Ankara 1975, s. 447-460) (Edis-Doğ¬ruluk ve Güven Kuralları).

Edis, Seyfullah : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hü-kümleri, Ankara 1997.

Editorial Note : Protecting Confidentiality in Mediation (HLR 1985, Vol. 98, s. 441-459).

Edwards, Harry T. : Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema? (HLR 1986, Vol. 99, s. 668-684).

Eisele, G. Thomas : Differing Visions-Differing Values: A Comment on Judge Parker’s Reformation Model for Federal District Courts (SMU Law Review 1993, Vol. 46, s. 1935-1983).

Ekmekçi, Ömer/Özekes, Muhammet/

Atalı, Murat/Seven, Vural : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-luk, İstanbul 2019. Ekşi, Nuray : Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Bu Usuller Tüketilmeden Tah-kime Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul 2015 (Ekşi-Sonuçlar).

Ekşi, Nuray : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tah-kim, İstanbul 2019. 

Ekşi, Nuray : Türkiye’de Kurumsal Tahkim, İstanbul 2020 (Ekşi-Kurumsal Tahkim).

Ekşi, Nuray : Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Mil-letlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Bir-leşmiş Milletler Konvansiyonu (Singapur Konvansiyonu) (UTTDER 2020/1, s. 27-91) (Ekşi-Singapur Konvansiyonu). 

Eminoğlu, Cafer/Erdoğan, Ersin: Ticarî Uyuşmazlıklarda İhtiyari ve Da-va Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk, Ankara 2020. 

Ener, Mustafa Alper : Singapur Konvansiyonu: Arabuluculuk Anlaşmalarının New York Konvansiyonu (AHBVÜHFD 2019/4, s. 227-248). 

Engin, E. Murat : İşgücünün Temsili ve İşyerinde Sosyal Diyalog, İstanbul 2012. 

Ercan, İbrahim : Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümü (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 63-102). 

Erdem, Bahadır : Tahkim Öncesinde Başvurulacak Çözüm Yolları ve Tahkim Anlaşmasına Etkisi (Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, XII. Milletlerarası Tahkim Semineri, 27 Aralık 2014 Ankara, s. 63-78) (Erdem-Çözüm Yolları). 

Erdem, Mehmet : Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul 2010. 

Erdem, Mustafa Ruhan/ Eser, Ferda/

Özşahinli, Pakize Pelin : 100 Soruda Uzlaşma, Uzlaştırmacının El Kitabı, Ankara 2015. 

Erdem, Tahir : Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Yönelik Tasarımın Sınırları (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Ankara 2012, s. 505-553) (Er-dem-Sınırlar). 

Erdemir, İlter : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. II, Ankara 1998. 

Erdoğan, Ersin : 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk ve Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Değer-lendirilmesi (İHSGHD 2017/55, s. 1211-1242). 

Erdoğan, Ersin : Milletlerarası Arabuluculuk Anlaşma Belgelerinin İcrasına İlişkin BM Sözleş-mesinin (Singapur Sözleşmesi) Değerlen-dirilmesi (Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018, Ankara, s. 189-202) (Erdoğan- Sin-gapur Sözleşmesi). 

Erdönmez, Güray : Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İb-razı Mecburiyeti, İstanbul 2010. 

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2021 (Eren-Genel Hükümler).

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2021 (Eren-Özel Hükümler). 

Erginer, Umut Ozan : Arabuluculuk ve Gizlilik (Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2017/9, s. 73-98). 

Erişir, Evrim : Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamının Belirlenme-sindeki Güçlüklerin Ortaya Çıkardığı Bazı Meseleler (Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 309-357). 

Erkan, Mustafa : Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibi-nin Asıl Sözleşmenin Yokluğu Durumun-da Değerlendirilmesi (GÜHFD 2013/1-2, s. 535-562). 

Erkan, Mustafa : Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi, İstanbul 2020 (Erkan-Singapur Sözleşme-si).

Erlangen, Reinhard Greger : Yargı ve Arabuluculuk-Model Projesinin Tamamlanmasından Sonra Gelişim Çizgi-leri (Çev. Cenk Akil) (AÜHFD 2008/4, s. 369-380).

Ermenek, İbrahim : Dava Şartının Arabulucu Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınması Sorunu ve Bu Kapsamda Yapılan Hataların Dü-zeltilmesi (YD 2020/4, s. 1017-1062) (Ermenek-Dava Şartı). 

Ermenek, İbrahim : Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması, Ankara 2021. 

Ermenek, İbrahim/

Azaklı Arslan, Betül : İcra ve İflâs Hukuku Açısından Ticarî Davalarda Arabulucuya Başvuru Zorunlu-luğu (TTK m. 5/A) (TBBD 2020/148, s. 135-196). 

Ertanhan, Mesut : Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Ankara 2005. 

Ertekin, Erol/Karataş, İzzet: Uygulamada İhtiyarî Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Tanınması, Ankara 1997. 

Ertel, Danny : Müzakereyi Bir Şirket Yeteneği Haline Getirmek (Çev. İbrahim Bingöl) (Müzake-re ve Anlaşmazlık Çözümü, Ankara 2000, MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendi-kası, Yayın No: 329, s. 107-132). 

Esen, Emre : Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuşmaz-lığın Devlet Mahkemelerine Götürülmesi Hâlinde Tahkim Anlaşmasının Geçerlili-ğine İlişkin İtirazların İncelenmesi ve Kompetenz–Kompetenz Prensibi (GSÜHFD, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Arma-ğan, 2011/1, s. 355-380) (Esen-Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği). 

Esener, Turhan : İş Hukukunda Uyuşmazlıkların Barış Yolu ile Çözümü, İstanbul 1970. 

European Commission for the 

Efficiency of Justice (CEPEJ): Better Implementation of mediation in the member states of the Council of Europe, Concrete rules and provisions, CEPEJ Studies No. 5, Council of Europe (European Commission for the Efficiency of Justice-Better Implementation of mediation in the member states of the Council of Europe). 

European Committee on 

Legal Co-operation : 23rd Conference of European Ministers of Justice, Council of Europe, London, 8-9 June 2000. 

Evans, Frank G. : Trends in ADR, A Glimpse of the Past, A Projection for the Future, Texas 2002.

Farley, James M. : Alternative dispute resolution and the Ontario court experiment (ADRLJ 1995, Vol. 4, s. 263-273).

Farnsworth, E. Allan : Precontractual Liability and Preliminary Agreements: Fair Dealing and Failed Negotiations (CLR 1987/2, s. 217-294).

Federal Civil Judicial Procedure and Rules, West Group, 2001.

Felstiner, William L.F./Abel, Richard L./

Sarat, Austin : The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming (Law and Society Review 1980-1981, Vol. 15, s. 631-654). 

Finkelstein, Linda J. : The D.C. Multi-Door Courthouse (Judicature 1986/5, Vol. 69, s. 305-306).

Fiore, Nicholas : From The Tax Adviser: Alternative Dispute Resulotion With The IRS (Journal of Accountacny 2000/2, Vol. 189, s. 92).

Fisher, Harry M. : Judicial Mediation: How It Works Through Pre-Trial Conference (The University of Chicago Law Review 1943, Vol. 10, s. 453-465).

Fisher, Howard : The German Legal System and Legal Language, London 2002 (Fisher-German Legal System). 

Fisher, Roger/Ury, William/

Patton, Bruce : Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, New York 1991.

Fiss, Owen M. : Against Settlement (YLJ 1984/May, Vol. 93, s. 1073-1090). 

Fiss, Owen M./

Resnik, Judith : Adjudication and Its Alternatives: An Introduction to Procedure, New York 2003. 

Fiş Üstün, Gül : Arabuluculuk Faaliyetlerinde İdarenin Yeri ve Yetkisi (MÜHF-HAD 2020/1, s. 13-23). 

Folberg, Jay/

Taylor, Alison : Mediation, A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation, San Francisco 1984.

Fowler, H.W./Fowler, F.G. : The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford at the Clarendon Press 1995.

Fuller, Lon L. : The Forms and Limits of Adjudication (HLR 1979, Vol. 92, s. 353-409).

Fuller, Lon : Mediation-Its Forms and Functions (Southern California Law Review 1971, Vol. 44, s. 305-339). 

Gabbay, Zvi D. : Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices (Journal on Dispute Resolution 2005, Vol. 2, s. 349-399). 

Gaillard, Emmanuel/

Edelstein, Jenny : Mediation in France (Dispute Resolution Journal 2001/January, s. 74-78). 

Gardiner, Simon : Sports Law, London 2001. 

Gehri, Myriam A./

Walther, Fridolin : Swiss Laws on Civil Procedure, Zürich 2010. 

Gélinas, Fabien : Arbitration and the Challenge of Globalization (J. Int. Arb. 2000/4, Vol. 17, s. 117-122) (Gélinas-Globalization). 

Gélinas, Paul A. : Dispute Settlemets According to ICC ADR (Amicable Dispute Resolution Rules) (ICC Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim Semineri, 5 Kasım 2001 Ankara, s. 21-37). 

General Council of the Bar and

the Law Society : Alternative Dispute Resolution (“ADR”) (ADRLJ 1994, Vol. 3, s. 83-90).

Genn, Hazel : Court-Based ADR Initiatives For Non-Family Civil Disputes: The Commercial Court And The Court of Appeal, London 2002.

Genn, Hazel : The Central London County Court Pilot Mediation Scheme: Evaluation Report, London 1998 (Genn-Evaluation Report).

Gezder, Ümit : Türk/İsviçre Hukukunda Culpa in contrahendo Sorumluluğu, İstanbul 2009. 

Gharavi, Hamid G. : The Effect of Alternative Dispute Resolution on Arbitration (Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, Milletlerarası Tahkim Semineri, 2 Nisan 2010 Ankara, s. 121-125). 

Gilles, Peter : Alman Hukuk (Medenî) Yargılaması Örneğinde Devlet Mahkemelerinin Aşırı İş Yükü ve Bu Yükün Azaltılması Hakkında Stratejiler (Çev. Ejder Yılmaz) (ABD 1992/5, s. 749-770) (Gilles-Stratejiler). 

Gilles, Peter : Yargı Faaliyetinde Kişiliğin ve Kişilik Alanının Korunması (Çev. Hakan Pekcanıtez) (İzBD 1996/1, s. 9-28) (Gilles-Kişilik Alanının Korunması). 

Gladstone, Alan : Voluntary Arbitration of Interest Disputes, International Labour Office, Geneva 1984.

Gmurzynska, Ewa : Influence of Mediation on Transformation of Legal Representation (Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, C. 1, İstanbul 2014, s. 835-850). 

Golann, Dwight : Making Alternative Dispute Resolution Mandatory: The Constitutional Issues (Oregon Law Review 1989, Vol. 68, s. 487-568).

Goldberg, Stephen B./Green, Eric D./

Sander, Frank E.A. : Dispute Resolution, Boston 1985.

Goldberg, Stephen B./Sander, Frank E.A./

Rogers, Nancy H. : Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, New York 1999.

Goldberg, Stephen B./Sander, Frank E.A./

Rogers, Nancy H./

Cole, Sarah R. : Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes, New York 2003.

Goodman, Andrew : Arabuluculuğa Hazırlanmak, Arabuluculuktan Yararlanacaklar İçin Rehber, United Kingdom 2016 (Goodman-Arabuluculuğa Hazırlanmak).

Goodman, Andrew : Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği-Uygulayıcı Rehberi, United Kingdom 2016 (Goodman-Etkili Taraf Vekilliği).  

Gottwald, Peter : Simplified Civil Procedure in West Germany (Am.J.Comp.L. 1983, Vol. 31, s. 687-701) (Gottwald-Simplified Civil Procedure). 

Gottwald, Peter : Civil Procedure Reform in Germany (Am.J. Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 753-766) (Gottwald-Civil Procedure Reform). 

Gottwald, Peter : Medenî Yargılama Hukuku Reformu ve Eleştirisi Bakımından Ekonomik Analiz (Çev. Sema Taşpınar) (AÜHFD 2002/1, s. 1-17) (Gottwald- Ekonomik Analiz). 

Gottwald, Peter : 2001 Reform Kanunu’nun Ardından Almanya’da Medenî Usul Hukuku (Çev. Murat Atalı/Mustafa Göksu) (MİHDER 2006/3, s. 687-704) (Gottwald-Reform Kanunu). 

Gök, Şöhret : Almanya’da Arabuluculuk Kanun Tasla-ğı Çalışmaları Üzerine (Çev. Efe Dırenisa) (MİHDER 2011/18, s. 179-193). 

Gökcan, Hasan Tahsin : Suçtan Doğan Mağduriyetin Gederilme-siyle İlgili Ceza Hukuku Kurumlarının So-rumluluk Hukuku Yönünden Değerlendi-rilmesi (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Ar-mağan, C. 1, Ankara 2015, s. 817-855). 

Göksu, Mustafa : Amerikan Yargılama Hukukunda Tanık (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001 (Göksu-Tanık).

Göksu, Mustafa : (Hukuk Yargılamasında) Vakıa ve Hu-kuk (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 2009, s. 323-350) (Göksu-Vakıa ve Hukuk).

Göksu, Mustafa : Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesinde Etkili Bir Örnek: İngiliz Hukuk Yargıla-masında Resmî Sulh Önerileri (TBBD 2014/115, s. 277-314) (Göksu-Sulh Öne-rileri). 

Göksu, Mustafa : Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, Ankara 2016 (Göksu-Civil Li-tigation). 

Güler, Şerafettin : Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yol-larla Çözümü (İSGHD 2008/18, s. 507-532). 

Gölcüklü, Feyyaz : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Adil Yargılama (AÜSBFD 1994/1-2, s. 199-234).

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021. 

Gözler, Kemal : İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2009. 

Gözler, Kemal : İdare Hukuku, C. I, II Bursa 2009 (Göz-ler-İdare Hukuku I, II). 

Gözübüyük, A. Şeref/

Tan, Turgut : İdare Hukuku, C. I Genel Esaslar, C. II İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2014. 

Gülin, Güngör : Türk Milletlerarası Özel Hukuku, Ankara 2021. 

Günay, Cevdet İlhan : İhtiyarî Tahkim Yargısı (Yeni Türkiye 1996/10, s. 503-535). 

Günay, Cevdet İlhan : İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2000. 

Günay, Cevdet İlhan : İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2009 (Günay- İş Kanunu Şerhi). 

Gündüz, Okan : Anglo-Amerikan Hukuku Işığında Me-deni Yargılama Hukukunda Dava Yöne-timi, Ankara 2009. 

Güner, Semih : Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti, Ankara 2014 (Güner-Ücret).

Güner, Semih : Avukatlık Hukuku, Ankara 2015 (Gü-ner-Avukatlık). 

Günerkök, Özcan : Avukatlık Sözleşmesi, Ankara 2013. 

Güngör, Devrim : 5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikâyet Kurumu, Ankara 2009. 

Güralp, Ayşe Gülin : Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Me-denî Yargılama Hukuku Sistemleri’ndeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendiril-mesi, İstanbul 2011.

Gürdoğan, Burhan : Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960. 

Güriz, Adnan : Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk, Ankara 1997.

Hafızoğulları, Zeki : Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008. 

Hartwell, Steven/

Bermant, Gordon : Alternative Dispute Resolution in a Bankruptcy Court: The Mediation Program in the Southern District of California, Federal Judicial Center 1998.

Hamza, Gábor : The Classification (divisio) into ‘Branches’ of Modern Legal Systems (Orders) and Roman Law Traditions (European Journal of Law Reform 2006/4, Vol. 8, s. 361-382).

Hanağası, Emel : Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016. 

Haydock, Roger S./Herr, David F./

Stempel, Jeffrey W. : Fundamentals of Pretrial Litigation, ST. Paul 1994.

Hekimoğlu, Fahrettin : Fransa’da Hukuki Danışmanlık ve Ara-buluculuk Uygulaması (ABD 2002/2, s. 33-38). 

Helvacı, Mehmet : Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararları-nın İptali Davalarının Tahkim Yargılama-sına Uygunluğu Üzerine Düşünceler (II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: Tahkim, Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiri-ler, 14 Şubat 2009, Tasarruf Mevduatı Si-gorta Fonu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 179-202). 

Henry, Karen L. : Med-Arb: An Alternative to Interest Arbitration in the Resolution of Contract Disputes (OSJDR 1988/2, Vol. 3, s. 385-398). 

Hensler, Deborah R. : Court-Annexed ADR (Donovan Leisure Newton & Irvine ADR Practice Book, New York 1990, s. 351-372).


Hess, Burkhard : Almanya’da Mahkeme İçi Arabuluculuğun Ge¬lişimi (Çev. Nedim Meriç) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 295-333). 

Hibberd, Peter/

Newman, Paul : ADR and Adjudiciation in Construction Disputes, London 1999.

Hiçşaşmaz, Mazhar : Vergi Usul Kanununda Tahkim (Tahkim, IV-Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, 29 Kasım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 58, s. 455-470).

Hocaeminefendizâde

Ali Haydar Efendi : Dürerül-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, C. 1, 2, 3, 4, İsanbul 2016. 

Hoellering, Michael F. : Alternative Dispute Resolution and International Trade (Review of Law and Social Change 1986, Vol. XIV, s. 785-795). 

Holtzmann, Howard M./

Neuhaus, Joseph E. : A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, Kluwer Law International 1989.  

Horn, Norbert/Kötz, Hein/

Leser, Hans G. : German Private and Commercial Law: An Introduction (Translated by Tony Weir), Oxford 1982.

Horwitz, Lester/

Horwitz, Ethan : Intellectual Property Counseling and Litigation, Vol. 4, New York 1998. 

Hrastnik, Bojana Jovin : Alternatif Çözüm Yolları Yargılama Sürecini Nasıl Hızlandırır? Lublijana Mahkemesinden Örnekler (Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006, Türkiye Adalet Akademisi 2006, s. 37-45). 


Hunter, Martin / Paulsson, Jan/

Rawding, Nigel/Redfern, Alan : The Freshfields Guide to Arbitration and ADR, Clauses in International Contracts, Deventer 1993.

Ildır, Gülgün : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler), Ankara 2003.

Ildır, Gülgün : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü (75. Yaş Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 385-401) (Ildır-Hak Arama Öz-gürlüğü).

Ildır, Gülgün : İş Kanunu’na Göre Uyuşmazlıkların Özle Hakem Yolu İle Çözümü (THD 2006/2, s. 11-16) (Ildır-Özel Hakem).

Information : “The Future of ADR in Europe” (ADRLJ 1992, Vol. 1, s. 61). 

International Bar Association : IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, Adopted by a Resolution of the IBA Council 29 May 2010, London 2010. 

International Chamber 

of Commerce : ADR Rules (in force as from 1 July 2001), and Guide to ICC ADR, ICC Publication No: 809, Paris 2001 (International Chamber of Commerce-ADR Rules). 

International Chamber 

of Commerce : Rules of Arbitration in force as from 1 January 1998, Cost scales effective as of 1 January 2008, Rules for a Pre-Arbitral Referee Procedure in force as from 1 January 1990, ICC Publication No: 838, Paris 2008 (International Chamber of Commerce-Rules of Arbitration). 

International Chamber 

of Commerce : International Chamber of Commerce: Arbitration Rules, Mediation Rules, ICC Publication No: 880-4, Paris 2017 (International Chamber of Commerce-Arbitration Rules, Mediation Rules).  


International Council for 

Commercial Arbitration : ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges, The Hague 2011. 

Ishikawa, Akira : Japan (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 3, Alphen aan den Rijn 2008). 

Iwasaki, Kazuo : “Japan” (Dispute Resolution in Asia, The Hague 1997, s. 117-148).

İbrişim, İbrahim G. : Hukuk Reformu ve ABD Hukuk Siste-minde Anlaşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları (TNBHD 2004/122, s. 74-84).

İlhan, Cengiz : Günümüz Türkçesi’yle Mecelle (Mecel-le-i Ahkâm-ı Adliye), Ankara 2011. 

İnceoğlu, Asuman Aytekin: Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Mevcut ve Olası Sorunları ile Uzlaşma Kurumu (3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, İstanbul 2009, s. 649-660). 

İnceoğlu, Asuman Aytekin/

Karan, Ulaş : Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları: Hukuki Çerçevenin Değer-lendirilmesi (Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı, İstanbul 2008, s. 45-81).

İpek, Ali İhsan/

Parlak, Engin : İçtihatlarla Türk Ceza Hukukunda Uz-laşma, Ankara 2009. 

İstanbul Menkul

Kıymetler Borsası : Borsa Uyuşmazlıkları, Uygulama, Örnek Kararlar ve Mevzuat, İstanbul 1997.

İyilikli, Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2020. 

İyilikli, Ahmet Cahit : Arabuluculuk Sistemi ve Kanunu Üzeri-ne Düşünceler ve Tahliller (Arabuluculu-ğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 405-426) (İyilikli-Arabuluculuk Sistemi). 

Jacob, Jack H. : The Fabric of English Civil Justice, Lon-don 1987. 

James, Fleming/Hazard, Geoffrey C./ 

Leubsdorf, John : Civil Procedure, New York 2001.

Jenks, Edward : İngiliz Hukuku Hakkında Genel Bilgiler (Çev. Mukbil Özyörük) (AÜHFD 1950/1-2, s. 40-79).

Jolowicz, J.A. : Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure (Int.Comp.L.Q. 2003, Vol. 52, s. 281-295). 

Justice and a better way : Leading Article, The Guardian, 28 July 1992, s. 2.

Kale, Serdar/

Tunç-Yücel, Müjgan : Sigortacılık Kanununda Tahkim (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C.1, Ankara 2009, s. 461-477). 

Kalpsüz, Turgut : Milletlerarası Ticarette Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu ile Halli, Ankara 1989. 

Kalpsüz, Turgut : İnşaat Sözleşmelerinde Tahkimin Genel Esasları (İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mü¬hendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara 1996, s. 337-339).

Kalpsüz, Turgut : Ticaret Odalarında Cereyan Eden Tah-kim (Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hu-kuku Haftası, 29 Kasım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 58, s. 209-261). 

Kalpsüz, Turgut : Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Anka-ra 2010 (Kalpsüz-Milletlerarası Tahkim). 

Karaaslan, Erol : Ceza Yargılamasında Uzlaşma (AD 2007/29, s. 276-307).

Kar, Bektaş : İş Yargılaması Usulü, Ankara 2018. 

Karaca, Osman Umut : Dava Şartı Olan Arabuluculuk Kapsa-mındaki Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıkları (FMR 2019/1, s.47-55). 

Karadaş, İzzet : 6100 Sayılı HMK’da Düzenlenen Ulusal (İç) Tahkim, Ankara 2013. 

Karataş, İzzet : Uygulamada İhtiyari Tahkim, Ankara 1999. 

Karadeniz-Çelebican, Özcan : Roma Hukuku, Ankara 2012. 


Karakoç, Yusuf : Vergi Anlaşmazlıkları-nın/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), Ankara 2013 (Karakoç-Çözüm Yolları). 

Karakoç, Yusuf : Genel Vergi Hukuku, Ankara 2014 (Ka-rakoç- Vergi Hukuku).  

Karatan, Figen : Bankacılıkta Ödeme Sistemlerinin Oto-masyonu, Elektronik Fon Transfer Sistem-leri, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara 1990.

Karataş Durmuş, Neslihan : Arabuluculuk Vergi Hukukunda Müm-kün Mü? (Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Ankara 2020, s. 243-278). 

Karayalçın, Yaşar : Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Sov-yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nde Hakemlik (Tahkim, IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, 29 Kasım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 58, s. 643-693).

Karayalçın, Yaşar : Hakem Mahkemesi Kararları ve Yargıtay Denetimi (“28.1.1994 tarihli İçtihadı Bir-leştirme Kararı”, XI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 13-14 Mayıs 1994, s. 33-56) (Karayalçın-Yargıtay Denetimi).

Karslı, Abdurrahim : Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları, İstanbul 1994 (Karslı-Rücu Davaları). 

Karslı, Abdurrahim : Medeni Usul Hukukundan Usulî İşlem-ler, İstanbul 2001 (Karslı-Usulî İşlemler). 

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2020 (Karslı-Medeni Muhakeme Huku-ku). 

Karyağdı, Müjgan : Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygu-lanmakta Olan Arabuluculuğun Yasal Dü-zenlemesi ve Türk Hukuku İle Mukayese-si (GÜHFD, Yrd. Doç. Dr. İbrahim On-gün’e Armağan, 2007/1-2, s. 919-964). 
Kaufman, Sandra/

Duncan, George T. : A Formal Framework for Mediator Mechanisms and Motivations (Journal of Conflict Resolution, 1992/ December, s. 688-708).

Kavasoğlu, Abdurrahman : Alman Usul Hukukunda Uyuşmazlıkla-rın Mahkeme Dışı Çözüm Yolları ve Me-diation (İÜHFM 2010/1-2, s. 197-218). 

Kaya, Serkan : Uyuşmazlıkların Çözümünde Hibrit Yöntem: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) (MİHDER 2021/1, s. 225-252). 

Kaya, Talat : Singapur Sözleşmesi ve Uluslararası Ti-cari Arabuluculuk Sonucunda Ortaya Çı-kan Sulh Anlaşmalarının Tanınması ve İc-rası Meselesi (MÜHF-HAD 2019/2, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, s. 979-1008) (Kaya-Singapur Sözleşmesi).

Kayıhan, Şaban : Zarar Sigortalarında Sigortacının Halefi-yeti (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Ya-vuz’a Armağan, 2016/3, C. 2, s. 1595-1624). 

Kaymaz, Seydi/

Gökcan, Hasan Tahsin : Uzlaşma ve Önödeme, Ankara 2007.

Kaymaz, Seydi/

Gökcan, Hasan Tahsin : Uzlaşmada Edimin Konusu (KHD 2010/1, s. 283-310) (Kaymaz/Gökcan-Edimin Konusu). 

Kazmaz Tepe, Büşra : Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İlişkin İcra Edilebilirlik Şerhi Taleplerinde Yargı-lama Usûlü (TNBHD 2018/1, s. 125-150). 

Kekeç, Elif Kısmet : Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çö-zümünde Uygulanan Temel Taktikler (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C.1, Ankara 2009, s. 519-552) (Kekeç-Taktikler). 

Kekeç, Elif Kısmet : Mahkeme Bağlantılı Arabuluculuk (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-kanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sem-pozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 353-360) (Kekeç-Mahkeme). 

Kekeç, Elif Kısmet : Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çö-zümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara 2014 (Kekeç-Arabuluculuk).

Kendall, Hamilton/

Karen, Springen : Beyond the Year 2000 Bug: A New Wa-ve of Lawsuits (Newsweek 3.23.1998, Vol. 131, Issue 12, s. 12).

Ketizmen, Muammer : Uzlaşmanın Sirayet Etmezliği İlkesinin Sonucu Olarak Mağdurun Yargılanacak Kişiyi Seçebilme Yetkisi (HHFD 2012/1, s. 1-10). 

Keyman, Selahattin : Hukuka Giriş, Ankara 2012. 

Kheel, Theodore W. : The Keys to Conflict Resolution, Proven Methods of Settling Disputes Voluntarily, New York 1999.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2020. 

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Arabuluculuk Sözleşmeleri, Ankara 2020 (Kılıçoğlu-Arabuluculuk).

Kılıçoğlu, Mustafa : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu El Şerhi, Şubat 2012. 

Kızılot, Şükrü : Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, An-kara 2000.

Kleiman, Elie/

Brooke, Nicolas : France (The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration, London 2007, s. 164-172). 

Koch, Harald/ 

Diedrich, Frank : Civil Procedure in Germany, München 1998.

Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Germany (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2006) (Koch/Diedrich-Germany). 

Kocaoğlu, A. Mehmet : Türk İş Hukukunda Arabuluculuk Ku-rumu, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Özellikle A.B.D. Hukuk Sistemleriyle Karşılaştırmalı Olarak, Ankara 1999. 

Koçyiğit, İlker/Bulur, Alper : Ticarî Davalarda Dava Şartı Arabulucu-luk, Ankara 2019. 

Kodama, Yoshi : Dispute Settlement under the Draft Multilateral Agreement on Investment (J. Int. Arb. 1999/ September, Vol. 16, s. 45-88). 

Konuralp, Cengiz Serhat : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2011 (Konuralp-Tahkim). 

Konuralp, Halûk : 20. Yüzyıl Sonunda Medenî Usul Huku-ku Sorunlarına Bir Bakış (Yeni Türkiye 1996/10, s. 537-542) (Konuralp-Sorunlar). 

Konuralp, Halûk : 75. Yılda Cumhuriyet Yargı Düzeninin Düşünsel ve Yapısal Kesiti Üzerine Bazı Gözlemler (Yeni Türkiye 1998/23-24, s. 3820-3825) (Konuralp-Gözlemler).

Konuralp, Halûk : Medenî Usul Hukukunda İspat Kuralla-rının Zorlanan Sınırları, Ankara 2009 (Konuralp-İspat). 

Konuralp, Halûk : Medenî Usul Hukukunda Duruşma Saf-hası ve Delillerin Değerlendirilmesi (KKTC ve Türk Hukuku Bakımından Karşılaştırmalı İnceleme) (Türkiye Cum-huriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cum¬huriyeti Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu, An-kara 2001, s. 115-134) (Konuralp-Delillerin Değerlendirilmesi).

Konuralp, Halûk : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Bilirkişilik (Bilirkişilik Sempozyumu, Samsun Barosu/Türkiye Barolar Birliği, 9-10 Kasım 2001, s. 489-510) (Konuralp-Bilirkişilik).

Konuralp, Halûk : “Avukatlık Yasası” (Hukuk Merceği 2, Konferans ve Paneller 2000-2002, Anka-ra Barosu 2002, s. 418-427) (Konuralp-Avukatlık Yasası).

Konuralp, Halûk : Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hu-kuk Usulünde Çözüm Arayışları (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2005/14, s. 65-79) (Konuralp-Hukuk Usulünde Çö-züm Arayışları).

Konuralp, Halûk : Medenî Usul Hukuku, Eskişehir 2006.Konuralp, Halûk/

Konuralp, Aynur : Borsa Uyuşmazlıkları (Prof. Dr. Ali Bo-zer’e Armağan, Ankara 1998, s. 591-608).

Korkmaz, Ezgi : İş Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuk: Güncel Sorunlar ve Tartışmalar (MİHDER 2020/3, s. 861-928). 

Koschaker, Paul/

Ayiter, Kudret : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir 1993. 

Kovach, Kimberlee K. : Overview of ADR (Handbook of Alternative Dispute Resolution, State Bar of Texas, Austin 1990, s. 1-18) (Kovach-Overview of ADR). 

Kovach, Kimberlee K. : Good Faith in Mediation-Requested, Recommended, or Required? A New Ethic (South Texas Law Review 1997, Vol. 38, s. 575-623) (Kovach-Good Faith). 

Kovach, Kimberlee K. : Lawyer Ethics in Mediation: Time for a Requirement of Good Faith (Dispute Resolution Magazine 1997/2, s. 9-13) (Kovach-Lawyer Ethics). 

Kovach, Kimberlee K. : Mediation, Principles and Practice, St. Paul 2004 (Kovach-Principles and Practice). 

Kovach, Kimberlee K. : Mediation (The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco 2005, s. 304-317) (Kovach-Mediation). 

Kovach, Kimberlee K./

Love, Lela P. : Mapping Mediation: The Risks of Riskin’s Grid (HNLR 1998, Vol. 3, s. 71-110). 

Kökgör, Seda/Dede, İsmail : Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Sü-recinin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki Et-kileri (Prof. Dr. Galip Sermet Akman’a Armağan, İstanbul 2020, s. 547-578). 

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/

Nuhoğlu, Ayşe : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2008.

Kurt Konca, Nesibe : Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi, Ankara 2009. 

Kurt Konca, Nesibe : Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Taleplerinde Görevli Merciye İlişkin Bir Değerlendirme (TBBD 2019/142, s. 231-248) (Kurt Konca-Adli Yardım). 

Kurtulan, Gökçe : Türk Hukukunda Tüketici Uyuşmazlık-larının Tahkime Elverişliliği (TBBD 2017/131, s. 239-260). 

Kuru, Baki : Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru-Nizasız Kaza).

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I,II,III,IV,V,VI İstanbul 200l (Kuru-Usul I,II,III,IV,V,VI).

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, C. III, İstanbul 1993 (Kuru-İcra III).

Kuru, Baki : Hukuk Davalarında Yargılamanın Ça-buklaştırılması için Alınması Gereken Tedbirler (İBD 1984/4-6, s.166-185).

Kuru, Baki : “İş Mahkemeleri” (Birinci Türk Hukuk Kongresinde Sunulan Tebliğler, Ankara 1972, s. 3-39) (Kuru-İş Mahkemeleri). 

Kuru, Baki : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş ve Öne-riler (MİHDER 2010/2, s. 237-246) (Ku-ru-Görüş ve Öneriler). 

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru-İcra El Kitabı).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Anka-ra 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Anka-ra 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra).

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021. 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, 2, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-El Kitabı). 

Küçükgüngör, Erkan : Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve Tahkim Kurulu Ka-rarlarının Niteliği (AÜHFD 2001/2, s. 137-146). 

Labes, Hubertus W. : “Germany” (Dispute Resolution Methods, The Comparative Law Yearbook of International Business, Special Issue 1994, London 1995, s. 181-206).

Lande, John : Using Dispute System Design Methods to Promote Good-Faith Participation in Court-Connected Mediation Programs (UCLA Law Review 2002, Vol. 50, s. 69-141). 

Landry, Sherry : Med-Arb: Mediation with a Bite and an Effective ADR Model (Defense Counsel Journal, 1996/April, s. 263-269). 

Larguier, Jean : Procédure Penale, Paris 1995. 

Lawton, Hanson R. : Alternative Dispute Resolution and Negotiation Skills (Unpublished Lecturer Notes), Houston 2002.

Lawton, Hanson R. : Preventative Use of ADR (Handbook of Alternative Dispute Resolution, Austin 1990, s. 19-34).

Levin, A. Leo/

Golash, Deirdre : Alternative Dispute Resolution in Federal District Courts (UFLR 1985, Vol. 37, s. 29-59).

Lhuillier, Julien/

Lhuillier-Solenik, Daria : Access to justice in Europe, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Studies No. 9, Council of Europe. 

Liebscher, Christoph : Arabuluculuk Tekniklerinin Tahkimde Kullanılması (Çev. Mustafa Göksu) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 51-75). 

Lincoln, Bronwyn : International Dispute Resolution: The New ADR Rules of The International Chamber of Commerce (The Vindabona Journal of International Commercial Law and Arbitration, 2002/1, Vol. 6, s. 83-92).

Lord Chancellor’s Department : Civil Procedure Rules, Practice Directions, Pre-Action Protocols and Forms, Vol. 1,2 London 2000. 

Lowe, Robert/

Woodroffe, Geoffrey : Consumer Law and Practice, London 1999.

Luecke, Richard : Müzakere (Çev. Meral Çiyan Şenerdi), İstanbul 2008.

Mabey, Ralph R./Tabb, Charles J./ 

Dizengoff, Ira S. : Expanding the Reach of Alternative Dispute Resolution in Bankruptcy: The Legal and Practical Bases for the Use of Mediation and Other Forms of ADR (South Carolina Law Review 1995, Vol. 46, s. 1259-1328).

Mackie, Karl J. : Dispute resolution: the new wave (A handbook of dispute resolution, ADR in action, London and New York 1991, s. 1-7).

Mackie, Karl/Miles, David/

Marsh, William/Allen, Tony : The ADR Practice Guide, Commercial Dispute Resolution, London 2007. 

Malkoç, Ebru Şensöz/

Değirmencioğlu, Müge : Milletlerarası Ticari Tahkimde Hibrit Tahkim Klozlarının Geçerliliği (MÜHF-HAD 2021/1, s. 593-641). 

Mann, F.A. : Conflict of Laws and Public Law (Recueil des Cours 1971, Vol. 132, s. 105-196). 

Maraist, Frank : “Civil Procedure in the United States” (An Introduction to the Law of the United States, New York 1992, s. 141-158).

Marcus, Daniel/

Senger, Jeffrey M. : ADR and the Federal Government: Not Such Strange Bedfellows After All (Missouri Law Review 2001, Vol. 66, s. 709-723).

Markesinis, Basil : Litigation-Mania in England, Germany and the USA: Are We So Very Different? (Cambridge Law Journal 1990/July, Vol. 49, s. 233-276).

Marsh, Stephen : What is Mediation?

  (http://www.adrr.com/adr1/essayi.htm, s. 1-4).

Marshall, Tony F. : Neighbour disputes: community mediation schemes as an alternative to litigation (A handbook of dispute resolution, ADR in action, London and New York 1991, s. 65-73).

Mayer, Pierre : The Limits of Severability of the Arbitration Clause (Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series, Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law International 1999, s. 261-267). 

McAdoo, Bobbi/Welsh, Nancy: Court-Connected General Civil ADR Programs: Aiming for Institutionalization, Efficient Resolution, and the Experience of Justice (ADR Hand-book for Judges, American Bar Association 2004, s. 1-48). 

McGillicuddy, Neil B./Welton, Gary L./

Pruitt, Dean G. : Third- Party Intervention: A Field Experiment Comparing Three Different Models (Journal of Personality and Social Psychology 1987/1, Vol. 53, s. 104-112). 

McMillion, Rhonda : Growing Acceptance for ADR (ABA Journal 1996/May, Vol. 82, s. 106).

Meierhoefer, Barbara : Court-Annexed Arbitration in Ten District Courts, Federal Judicial Center 1990.

Meiners, Roger E./Ringleb, Al H./

Edwards, Frances L. : The Legal Environment of Business, Minneapolis/St. Paul 1997.

Melis, Werner : Arbitration in Austria (Yearbook Commercial Arbitration, s. 1- 24), (https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/Arbitration_in_Austria_DDr._Melis_Yearbook_Commercial_Arbitr.pdf). 

Menkel-Meadow, Carrie : Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving (UCLA Law Review 1984, Vol. 31, s. 754-842) (Menkel-Meadow-Legal Negotiation). 

Menkel-Meadow, Carrie : The Trouble with the Adversary System in a Postmodern, Multicultural World (William and Mary Law Review 1996, Vol. 38, s. 5-44) (Menkel-Meadow-Adversary System). 

Merill, Marsha L. : Mediation (Handbook of Alternative Dispute Resolution, Austin 1990, s. 37-55).

Miller, Roger L./

Jentz, Gaylard A. : Fundamentals of Business Law, Texas 1999.

Mitchard, Paul : A Summary of Dispute Resolution Options (International Arbitration and Dispute Resolution Directory, Great Britain 1999).

Mnookin, Robert H. : Creating Value through Process Design (J. Int. Arb. 1994/March Vol. 11, s. 125-131). 

Mnookin, Robert H./ 

Kornhauser, Lewis : Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce (YLJ 1979, Vol. 88, s. 950-997).

Mnookin, Robert H./Peppet, Scott R./

Tulumello, Andrew S. : Beyond Wining, Negotiation to Create Value in Deals and Disputes, Harvard University Press 2000. 

Moberly, Robert B./

Kilpatrick, Judith : Introduction: The Arkansas Law Review Symposium on Alternative Dispute Resolution (Arkansas Law Review 2001, Vol. 54, s. 161-169).

Moffitt, Michael : Casting Light on the Black Box of Mediation: Should Mediators Make Their Conduct More Transparent (OSJDR 1997, Vol. 13, s. 1-49) (Moffitt- Transparent). 

Moffitt, Michael : Pleadings in the Age of Settlement (Indiana Law Journal 2005, Vol. 80, s. 727-771) (Moffitt-Pleadings). 

Moore, Christopher : The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco 1996.

Moore, Christopher : Arabuluculuk Süreci, Anlaşmazlık Çö-zümünde Pratik Stratejiler (Çev. Tarkan Kaçmaz, Mustafa Tercan), Ankara 2016 (Moore-Arabuluculuk Süreci). 

Moser, Michael J. :“People’s Republic of China” (Dispute Resolution in Asia, The Hague 1997, s. 73-94).

Moses, Margaret L. : The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University 2012. 

Murray, Peter L./

Stürner, Rolf : German Civil Justice, Durham 2004. 

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukukunda Ara Kararları (İcra ve İflâs Hukuku ile İlgili Makaleler-Hukukî Mütalâalar ve Bilirkişi Raporları, Ankara 2010, s. 63-91) (Muşul-Ara Ka-rarları). 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku, C.1, 2, Ankara 2013 (Muşul-İcra ve İflâs Hukuku). 

Müller, Knut : Alman İş Mahkemeleri Usulü (İş Huku-ku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İş Mahke-meleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değer-lendirilmesi, 14 Mayıs 2016, İstanbul 2016, s. 39-63). 

Nafzinger, James A.R./

Wei, Li : China’s Sports Law (The American Journal of Comparative Law 1998, Vol. 46, s. 453-483). 

Namlı, Mert : Belçika Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumunun Temel Esasları (Arabulucu-luk Yasa Tasarısı, Eleştiri ve Öneriler, İs-tanbul 2008, s. 99-111) (Namlı-Eleştiri ve Öneriler). 

Namlı, Mert : Medeni Usul Hukuku’nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukuku’nda Çelişmeli Yargılama İlkesi, Türk Sanayicileri ve İşadamaları Derneği 2010, Yayın No: 04-499 (Namlı- Çelişme-li Yargılama İlkesi). 

Namlı, Mert : İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı ile Getirilen Zorunlu Arabuluculuk Kuru-munun Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (İş Mahkemeleri Kanu-nu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, 14 Mayıs 2016, İstanbul, s. 151-165) (Namlı-Zorunlu Arabuluculuk). 

Narçin Tosun, Zelâl : Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tah-kim Kuralları Uyarınca Görev Belgesi, Ankara 2009. 

National Conference of Commissioners 

on Uniform State Laws : Uniform Mediation Act, Chicago 2001. 

Netherlands Arbitration 

Institute : Arbitration Rules, in force as of 1 January 2015, Rotterdam 2015. 

Neubauer, David N. : America’s Courts and the Criminal Justice System, New York 1999. 

Newman, Paul : Alternative Dispute Resolution, Hertfordshire 1999.

Newton, David A. : Alternative dispute resolution in Australia (A handbook of dispute resolution, ADR in action, London and New York 1991, s. 231-243).

Niemic, Robert J. : Mediation in Bankruptcy, the Federal Judicial Center Survey of Mediation Participants: Report to the Advisory Committee on Bankruptcy Rules of the Judicial Conference of the United States, Federal Judicial Center 1998 (Niemic-Mediation in Bankruptcy). 

Niemic, Robert J. : Mediation and Conference Programs in the Federal Courts of Appeals: A Sourcebook for Judges and Lawyers, Federal Judicial Center 2006 (Niemic-Mediation and Conference Programs). 

Niemic, Robert J./Stienstra, Donna/

Ravitz, Randall E. : Guide to Judicial Management of Cases in ADR, Federal Judicial Center 2001.

Nishikawa, Rieko : Judges and ADR in Japan (J. Int. Arb. 2001/3, Vol. 18, s. 361-369).

Nolan-Haley, Jacqueline M. : Court Mediation and the Search for Justice through Law (Washington University Law Quarterly (1996, Vol. 74, s. 47-102). 

Nolan-Haley, Jacqueline M : Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, St. Paul 2001 (Nolan-Haley-Alternative Dispute Resolution).

Nomer, Ergin/ Ekşi, Nuray/ 

Öztekin-Gelgel, Günseli : Milletlerarası Tahkim Hukuku, C.I, İs-tanbul 2008.

Note : A Taxonomy of Judicial ADR (Alternatives Special Issue: ADR in the Courts, 1991/July, Vol. 9, s. 97-112) (Note-A Taxonomy of Judicial ADR). 

Odyakmaz, Zehra : İdarî Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (Uyuşmazlıkların Alternatif Çö-züm Yolları Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006, Türkiye Adalet Akademisi 2006, s. 63-83). 

Oğuz, Arzu : Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003. 

Oğuz, Arzu/

Özden Merhacı, Selin : Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Amerika Ör-neği (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Arma-ğan, C. 2, Ankara 2015, s. 1163-1179). 

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2, İstanbul 2012. 

O’reilly, Michael/ 

Mawdesley, Michael : The management of disputes: a risk approach (ADRLJ 1994, Vol. 3, s. 260-268).

Otis, Louise : Alternative dispute resolution: judicial mediation (The Early Settlement of Disputes and the Role of Judges, 1 st European Conference of Judges, 24 and 25 November 2003, Strasbourg, Council of Europe 2005, s. 67-75).

Ovacık, Mustafa : İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, Ankara 2000.

Oytan, Muammer : Ombudsman Eli İle İdarenin Demetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir İnceleme (Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s. 595-627). 

Öncel, Mulla/Kumrulu, Ahmet/ 

Çağan, Nami : Vergi Hukuku, Ankara 2000.

Önder, Âkil : Sulh Teşebbüsü ve İhtar Dâvalarını Mevzuatımızdan Çıkarmak Suretile Hu-kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Me-denî Kanunda Tadilât İcrasına İhtiyaç Var mıdır? (AD 1942/9, s. 1035-1045).

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979 (Önen-Medenî Yargılama Hukuku). 

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hakkında Sulh, An-kara 1972 (Önen-Sulh).

Önen, Ergun : İnşaî Dava, Ankara 1981 (Önen-İnşaî Dava).

Özbay, İbrahim : Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlâm Niteliği (AÜEHFD 2004/3-4, s. 387-418).

Özbay, İbrahim : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (EÜHFD 2006/3-4, s. 459-475). 

Özbay, İbrahim : Avukatlık Kanunu m. 167 Hükmünün İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kara-rı Üzerine Bir İnceleme (AYMK, E. 2003/98, K. 2004/31, K. 3.3.2004) (Prof.Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 946-962) (Özbay-İnceleme). 

Özbay, İbrahim : Grup Davaları, Ankara 2009 (Özbay-Grup Davaları). 

Özbay, İbrahim/Erdem, Murat : Ticari Uyuşmazlıklarda ve Tüketici Uyuşmazlıklarında İtirazın İptali Davası-nın Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Meselesi (YD 2021/3, s. 849-900). 

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Temel Çözüm Türleri Nelerdir? (ABD 1999/2-3, s. 187-204) (Özbek-Temel Çö-züm Türleri). 

Özbek, Mustafa Serdar : Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre Arabuluculuk (ABD 2001/3, s. 113-139) (Özbek-Arabuluculuk).

Özbek, Mustafa Serdar : Yatırımlar Hakkında Çok Taraflı Anlaş-ma Taslağı Üzerinde Bir İnceleme (ABD 2002/1, s. 183-203) (Özbek-İnceleme). 

Özbek, Mustafa Serdar : Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hare-ketinin Ortaya Çıkardığı Gelişmeler ve Al-ternatif Uyuşmazlık Çözümü (AÜHFD 2002/2 s. 121-162) (Özbek-Adalete Ulaşma).

Özbek, Mustafa Serdar : İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yar-gılama Dışı Usuller (I) (II) (TBBD 2005/56, s. 90-132); (TBBD 2005/57, s. 82-134) (Özbek-İdarî Uyuşmazlıklar I, II).

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/1, s. 127-166) (Özbek-Tavsiye Kararı).

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Aile Arabuluculuğu” Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/2, s. 71-102) (Öz-bek-Aile Arabuluculuğu).

Özbek, Mustafa Serdar : Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştır-ma (AÜHFD 2005/3, s. 289-321) (Özbek-Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştır-ma).

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması (Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, An¬kara 2006, s. 441-502) (Öz-bek-Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulan-ması).

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış (GSÜHFD, Prof. Dr. Er-den Kuntalp’e Armağan, 2004/1, s. 261-292).

Özbek, Mustafa Serdar : Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927) (Özbek-Adalete Erişim).

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Konseyince Adalet Hizmetleri-nin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292) (Özbek-Tedbirler).

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve No-terlerin Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi (TNBHD 2006/132, s. 43-58) (Öz-bek-Noterlerin Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi). Özbek, Mustafa Serdar : Adalete Ulaşmanın İyileştirilmesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Yöneliş (Hukuk Merceği 7, Konferans ve Paneller, Ankara Barosu 2007, s. 379-384).

Özbek, Mustafa : Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (TBBD 2007/68, s. 265-320) (Özbek-Avrupa Birliği).

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönerge-si Önerisi (AÜHFD 2007/1, s. 183-231) (Özbek-Ara¬buluculuk Yönergesi).

Özbek, Mustafa Serdar : Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları (AÜHFD 2007/4, s. 123-205) (Özbek-Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları).

Özbek, Mustafa Serdar : Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve Çocuk Arabuluculuğu (Prof. Dr. Turgut Akın-türk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 449-466) (Özbek-Çocuk Arabuluculuğu).

Özbek, Mustafa Serdar : Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik De-ğerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Ku-rultayı, C. IV, 8 Ocak-11 Ocak 2008, An-kara Barosu 2009, s. 94-133) (Özbek-Karar Ağacı Analizi).

Özbek, Mustafa Serdar : Report on Alternative Dispute Resolu-tion within the Context of Better Access to Justice (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 453-507) (Özbek-Report). 

Özbek, Mustafa Serdar : “Avukatlıkta Arabuluculuk” (Hukuk Merceği 12, Konferans ve Paneller, Anka-ra Barosu 2010, s. 244-258) (Özbek-Avukatlıkta Arabuluculuk).

Özbek, Mustafa Serdar : Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Al-ternatif Çözüm Arayışları ve Arabulucu-luk Uygulaması (KHD 2010/1, s. 116-183) (Özbek-Arabulu¬culuk Uygulaması). 


Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk Eğitimi (Ankara Barosu Uluslar¬arası Hukuk Kurultayı, C. 4, 11 Ocak-15 Ocak 2010, Ankara Barosu 2011, s. 46-51) (Özbek-Arabuluculuk Eğitimi). 

Özbek, Mustafa Serdar : The Principles and Procedure of Penal Mediation in Turkish Criminal Procedure Law (ALR 2011/2, s. 153-220) (Özbek-Penal Mediation). 

Özbek, Mustafa Serdar : Anayasal Hak ve Hürriyetler İle Yargı-lamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Ara-buluculuk (Me¬denî Usûl ve İcra-İflâs Hu-kukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuşmaz-lıklarında Arabuluculuk, Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 107-154) (Özbek-Anayasal Hak ve Hürriyetler). 

Özbek, Mustafa Serdar : Kamu İhale Hukuku Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları (İhale Huku-kunda Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ankara 2012, s. 169-188) (Özbek-İhale Hukuku). 

Özbek, Mustafa Serdar : Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 489-514) (Özbek-Çok Seçenekli Adliyeler). 

Özbek, Mustafa Serdar : Çocuk Adalet Sisteminde Onarıcı Adalet Anlayışı ve Çocuk Arabuluculuğu (Ulus-lararası Çocuklar için Adalet Sempozyu-mu, Ankara 5-7 Aralık 2012, Adalet Ba-kanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Türkiye, Ankara 2013, s. 27-53) (Özbek-Çocuk Adalet Sisteminde Onarıcı Adalet).Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk (Hukuk Uyuşmazlıkların-da Arabuluculuk Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği, Başkent Üniversitesi, Ankara 2014, Yayın No: 253, s. 1-39) (Özbek-Arabuluculuk).

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 2014/1, s. 1119-1156) (Özbek-Asgari Ücret Tarifesi). 

Özbek, Mustafa Serdar : Eğitimde Müzakere ve Arabuluculuk Becerilerinin Kazanılması (İKÜHFD, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, 2016/2, C. 2, İstanbul 2016, s. 315-346) (Özbek-Arabuluculuk Becerileri).

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk ile Tahkim Yöntemlerinin Kesişme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim (YD 2017/1, s. 15-106) (Özbek-Arabuluculuk-Tahkim). 

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen An-laşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme (BÜHFD 2017/2, s. 69-85). (Özbek-İcra Edilebilirlik Şerhi).

Özbek, Mustafa Serdar : Onarıcı Adalet (Ceza Muhakemesi Hu-kukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözüm-ler Daire Başkanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 3-18) (Özbek-Onarıcı Adalet).

Özbek, Mustafa Serdar : Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştır-ma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Mü-dürlüğü Alternatif Çözümler Daire Baş-kanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 73-145) (Özbek-Uzlaştırma Usulü).

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Alanında Hukuk Politikası Belgesi (ASBÜHFD 2021/2, s. 1-30) (Özbek-Hukuk Politikası Belgesi).

Özbek, Mustafa Serdar : Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara 2022. 

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği, Ankara 2022 (Öz-bek-İlâmlı İcranın Etkinliği). 

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2022 (Özbek-Tahkim). 

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı, An-kara 2022 (Özbek-Mevzuat).  

Özcan, Cem : Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu (UMD 2017/9, s. 383-396). 

Özdamar, Mehmet : Sigorta Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Sistemi (GÜHFD, Prof. Dr. O. Kürşat Ünal’a Armağan, 2013/1-2, s. 831-855).

Özdek, Yasemin : Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü (Küreselleşen Dünyada Anayasal Demok-rasi, 19-20 Mayıs 2011, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi 2013, s. 188-251). 

Özdemir, Semih Sırrı : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka¬nu¬nu Tasarısı: İngiltere’deki Düzenle-meler İle Kar¬şı¬laş¬tırmalı Bir İnceleme (HHFD 2012/1, s. 55-66). 

Özdemir-Kayalı, Didem : Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Basa-maklı Uyuşmazlık Çözüm Şartları (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C.1, Ankara 2009, s. 499-517). 

Özekes, Muhammet : Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Ara-buluculuk ve Bir Düzenleme Önerisi (HPD 2006/7, s. 40-45) (Özekes-Arabuluculuk). 

Özekes, Muhammet : Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Arabu-luculuk ve Noterlerin Arabuluculuk Yap-ması (Noterlik Hukuku Sempozyumu: XI-XII-XIII-XIV-XV, Ankara 2010, s. 82-88, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Ens-titüsü Yayını, Yayın No: 10, s. 77-81) (Özekes-Noterlerin Arabuluculuk Yapma-sı). 

Özekes, Muhammet : Sorular-Şemalar-Örneklerle Temel Hu-kuk Bilgisi, Ankara 2010 (Özekes-Temel Hukuk Bilgisi). Özekes, Muhammet/

Çiftçi, Pınar : Menfî Tespit Davalarını Zorunlu Arabu-luculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (TBBD 2020/148, s. 101-134). 

Özekes, Özlem : İşe İade Taleplerinde Dava Şartı Olan (Zorunlu) Arabuluculuk (TBBD 2018/138, s. 273-316). 

Özel, Sibel : Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Mil-letlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Bir-leşmiş Milletler Sözleşmesi: Singapur Konvansiyonu (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, 2019/2, s. 1190-1210) (Özel-Singapur Konvansiyo-nu). 

Özel, Sibel : Zorunlu Arabuluculuğun Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde İrdelenmesi (MHB, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, 2020/2, s. 867-892) (Özel-Adalete Eri-şim). 

Özen, Mustafa : 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Üzerine Düşünceler (TBBD 2007/68, s. 393-406).

Özen, Muharrem : Uzlaştırma (Serdar Özersin’e Armağan, Ankara 2017, s. 87-112) (Özen-Uzlaştırma). 

Özer, Ayça : Aracı Kuruluşlar ile Yatırımcılar Arasın-da Ser¬maye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümün-de Arabuluculuk Yön¬temi (Sermaye Piya-sası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Yeterlik Etüdü), Ankara 2002. 

Özer Serhat : İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çö-züm Yolları, Ankara 2012 (Özer-İnşaat). 

Özgenç, İzzet : Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012. 

Özgül, Tülay : Davaların Yığılması Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk (Prof. Dr. Necmeddin M. Berkin’e Armağan, İstan-bul 2021, s. 869-891). Özmumcu, Seda : Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, İstanbul 2013 (Özmumcu-Arabuluculuk). 

Özmumcu, Seda : Arabulucuların Rolü, Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk (İÜHFM, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya Arma-ğan, 2013/1, C. 2, s. 1369-1389) (Öz-mumcu-Arabulucuların Rolü). 

Özmumcu, Seda : Usuli Adalet (Procedural Justice) ve Al-ternatif Uyuşmazlik Çözümleri (Alternati-ve Dispute Resolution) Üzerine Bir Değer-lendirme (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1275-1299) (Özmumcu-Usuli Adalet).

Özmumcu, Seda : Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemi-ne Genel Bir Bakış (İÜHFM 2016/2, s. 807-842) (Özmumcu-Zorunlu Arabulucu-luk).

Özmumcu, Seda : Arabuluculukta Tarafsızlık İlkesinin Görünümü ve Etik Kurallar Çerçevesinde Değerlendirilmesi (İnÜHFD 2019/1, s. 262-276) (Özmumcu- Tarafsızlık). 

Özmumcu, Seda : Arabuluculuk Modelleri, İstanbul 2021 (Özmumcu-Modeller). 

Özsöker, Gökberk : Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara 2019. 

Özsunay, Ergun : “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”: Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi Türk Hukukuy-la Uyumu Bakımından Bir Değerlendirme (İBD 2019/3, s. 31-49). 

Öztek, Selçuk : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Adaletin İşleyişini İyileştirmeye Yönelik Medenî Usul İlkeleri” Konulu Tavsiye Kararı (Hukuk Araştırmaları 1986/1, s. 9-20) (Öztek-Avrupa Konseyi).

Öztek, Selçuk : Hukuk Davalarında Adil ve Çabuk Yar-gılanma, Aksaklıklar-Çözüm Önerileri (Yeni Türkiye 1996/10, s. 494-501). 

Öztek, Selçuk : “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-luk Kanunu Tasarısı”na İlişkin Görüş ve Eleştiriler (Arabuluculuk Yasa Tasarısı, Eleştiri ve Öneriler, İstanbul 2008, s. 15-34) (Öztek-Görüş ve Eleştiriler). 

Öztek, Selçuk : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Yönünden Sigortacılıkta Tahkime Bakış (MİHDER 2009/2, s. 221-249) (Öztek-Sigortacılıkta Tahkim). 

Öztek, Selçuk : Arabuluculuk Kurumunun Ülkemizdeki Tarihçesine Kısa Bir Genel Bakış Selçuk (Prof. Dr. Necmeddin M. Berkin’e Arma-ğan, İstanbul 2021, s. 893-910) (Öztek-Tarihçe). 

Öztek, Selçuk/Taşpınar Ayvaz, 

Sema/Kale, Serdar : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın-da 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Tekli-finin Değerlendirilmesi (TBBD 2020/149, s. 77-152). 

Öztürk, K. Burak : İdarenin Denetlenmesinde Zorunlu Tah-kim Yolu (Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011, Yayın No: 316, s. 603-631).

Öztürk, Necla/Yarar, Güven : AB 2008/52/EC Arabuluculuk Direktif Hükümlerinin Bazı Üye Devlet ve Türk Hukukunda Yansımaları (Prof. Dr. Rama-zan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1351-1386). 

Palmer, Michael J.E. : Mediation in the People’s Republic of China: some general observations (A handbook of dispute resolution, ADR in action, London and New York 1991, s. 221-230).

Pappas, Brain A. : Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution (HNLR 2015/Spring, Vol. 20, s. 157-203). 

Parkinson, Lisa : Aile Arabuluculuğu, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 2018. 

Pekcanıtez, Hakan : Medenî Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi (İzBD 1999/4, s. 21-42; Faruk Erem Ar-mağanı, Ankara 1999, s. 635-666) (Pek-canıtez-Ale¬niyet).

Pekcanıtez, Hakan : “Geciken Adalet” (Manisa Barosu Dergi-si 1987/20, s. 21-27).

Pekcanıtez, Hakan : Medenî Yargıda Adil Yargılama (İzBD 1997/2, s. 35-55) (Pekcanıtez-Adil Yargı-lama).

Pekcanıtez, Hakan : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti (İzBD 1996/Temmuz, s. 40-58) (Pekcanıtez-Hakem Heyeti). 

Pekcanıtez, Hakan : Tüketici Mahkemeleri (İBD 1996/4-5-6, s. 141-162) (Pekcanıtez-Tüketici Mahke-meleri).

Pekcanıtez, Hakan : Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler (İzBD 1995/2, s.13-113). 

Pekcanıtez, Hakan : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avru-pa Usul Hukukundaki Gelişmeler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 52-74) (Pekcanıtez-Gelişmeler).

Pekcanıtez, Hakan : Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (HPD 2005/5, s. 12-16).

Pekcanıtez, Hakan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri (ICC IX. Mil-letlerarası Tahkim Semineri, Türkiye Mil-letlerarası Ticaret Odası, 19 Nisan 2011 Ankara, s. 21-37) (Pekcanıtez-Tahkim). 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda De-ğişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Ka-nun Hakkında Değerlendirme (TBBD 2020/150, s. 247-299). 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet/Atalı, Murat/

Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/

Yeşilırmak, Ali/

Taş Korkmaz, Hülya : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, 3, İstan-bul 2017 (Pekcanıtez-Usûl). Pekcanıtez, Hakan/

Yeşilova, Bilgehan : Avrupa Medenî Usul Model Kanunu Tasarısı ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 335-367).

Pel, Machteld : Referral to Mediation: A practical guide for an effective mediation proposal, The Hague 2008. 

Petek, Hasan : Medenî Usul Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Işı¬ğında Boşanma Davaları (İzBD 200/3, s. 11-54) (Petek-Boşanma Davala-rı).

Petek, Hasan : Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Anka-ra 2002.

Plapinger, Elizabeth/ 

Shaw, Margaret : Court ADR: Elements of Program Design, CPR Institute for Dispute Resolution, New York 1997.

Plapinger, Elizabeth/ 

Stienstra, Donna : ADR and Settlement in the Federal Dis-trict Courts, a sourcebook for judges & lawyers, Federal Judicial Center and CPR Institute for Dispute Resolution 1996.

Podgers, James : Maine Route: Multi-door proposal re-flects growing role of ADR (ABA Journal 1993/ September, s. 118).

Polat, Malike : Milletlerarası Usul Hukukunda Arabulu-culuk, Ankara 2010. 

Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/

Çamoğlu, Ersin : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İs-tanbul 2000.

Postacıoğlu, İlhan : Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975 (Postacıoğlu-Usul). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 2010 (Postacıoğlu/Altay-İcra). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2020 (Postacıoğlu/Altay-Usûl). 

Pruitt, Dean G. : Solutions Not Winners: Community Mediators Help Neighbors, Families and Exlovers Solve Their Problems without Going to Court (Psychology Today 1987/December, Vol. 53, s. 58-62). 

Prütting, Hanns : Arabuluculuk ve Hukuk Devleti (Çev. Pınar Çiftçi) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuş-mazlıklarında Arabuluculuk, Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 234-251). 

Pryles, Michael : Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses (J. Int. Arb. 2001/2, s. 159-176).

Pryles, Michael : “Australia” (Dispute Resolution in Asia, The Hague 1997, s. 25-71) (Pryles-Australia).

Raftesath, Gerald : Solutions-not rights: the objective of alternative dispute resolution (ADRLJ 1996/June, s. 91-99). 

Rashid, Syed Khalid : Integrating ‘Equity’ and ‘Mediation’ into International Commercial Arbitration to make it More Economical and Just (International Law and Trade: Bridging the East-West Divide, International Law and Trade Conference, May 10-11, 2007, Proceedings, Ankara Bar Association 2007, s. 364-369).

Rauma, David/ Krafka, Carol : Voluntary Arbitration in Eight Federal District Courts: An Evaluation, Federal Judicial Center 1994.

Report of the ADR Task Force of the

Court Administration and Case

Management Committee : Guidelines for Ensuring Fair and Effective Court-Annexed ADR: Attributes of a Well-Functioning ADR Program and Ethical Principles for ADR Neutrals, December 1997.

Rhode, Deborah L. : In the Interests of Justice: Reforming the Legal Profession, New York 2000.

Rhode, Deborah L. : Access to Justice, New York 2004 (Rhode-Access to Justice). 

Richmond, Paul/ 

Björnberg, Kjell : The Functioning of the Judicial System in the Republic of Turkey, Report of an Advisory Visit, 11-19 July 2004, European Commission, Brussels.

Riskin, Leonard L. : Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed (HNLR 1996, Vol. 1, s. 7-51) (Riskin-Mediators’ Orientations).

Riskin, Leonard L. : Mediation and Lawyers (OSLJ 1982, Vol. 43, s. 29-60) (Riskin-Mediation).

Robinson, Peter : Centuries of Contract Common Law Can't Be All Wrong: Why the UMA’s Exception to Mediation Confidentiality in Enforcement Proceedings Should Be Embraced and Broadened; (Journal of Dispute Resolution 2003, Vol. 1, s. 135-173). 

Roo, Annie de/

Jagtenberg Rob : Settling Labor Dispute in Europe, Deventer 1994. 

Rosenberg, Joshua D./

Folberg, H. Jay : Alternative Dispute Resolution: An Empirical Analysis (Stanford Law Review 1994, Vol. 46, s. 1487-1551).

Rosenberg, Maurice/Smith, Hans/

Dreyfuss, Rochelle C. : Elements of Civil Procedure, Cases and Materials, New York 1990.

Rottleuthner, Hubert : Arabuluculuk ve Hukuk Devleti İlkesi (Çev. Deniz Dursun) (Ak. ÜHFD 2012/1, s. 47-55).

Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Eko¬no¬mi¬si İlkesi, Ankara 2013. 

Samuel, Adam : Separability of arbitration clauses–some awkward questions about the law on contracts, conflict of laws and the administration of justice (ADRLJ 2000/March, Vol. 9, s. 36-45). 

Sander, Frank E.A. : Alternative Methods of Dispute Resolution: An Overview (UFLR 1985/1, Vol. 37, s. 1-18).

Sander, Frank E.A. : Paying for ADR (ABA Journal 1992/February, Vol. 78, s. 105) (Sander-Paying for ADR).

Sanders, Pieter : Arbitration, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 12, Tübingen 1996. 

Sarıözen, İsmet : İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargıla-ma Usulü Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Prof. Dr. Akif Erginay’a 65’inci Yaş Armağanı, Ankara 1981, s. 201-250).

Sarıözen, Serdar : Uzlaştırma (THD 2007/16, s. 147-159).

Sarısözen, M. Serhat : Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yol-ları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaş-tırma, Ankara 2011 (Sarısözen-Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma). 

Sarısözen, M. Serhat : Bankacılık Kanunu’ndaki Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Kapsamında Arabu-luculukta Gizlilik İlkesinin Uygulanabilir-liği (BFHD 2016/17, s. 107-132) (Sarısö-zen- Arabuluculukta Gizlilik İlkesinin Uygulanabilirliği). 

Scanlon, Kathleen M. : Mediator’s Deskbook, CPR Institute for Dispute Resolution, New York 1999.

Schermerhorn, John R. : Management for Productivity, Canada 1989.

Schilken, Eberhard : Medeni Yargılamada Hâkimin Rolü (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, İs-tanbul 2012, s. 39-59). 

Schnabel, Timothy : The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements (Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2019/1, Vol. 19, s. 1-60). 

Schonewille, Manon : Toolkit Generating Outcomes, The Hague 2009.

Schwebel, Stephen M. : International Arbitration: Three Salient Problems, Cambridge 1987. 

Scimecca, Joseph A. : Theory and alternative dispute resolution: A contradiction in terms? (Conflict Resolution Theory and Practice, Integration and Application, Manchester 1993, s. 211-221).

Seyhan, Selçuk : Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hakem Kararlarının İptali, Ankara 2018. 

Sherman, Edward F. : Court-Mandated Alternative Dispute Resolution: What Form of Participation Should Be Required? (SMU Law Review 1993, Vol. 46, s. 2079-2116). 

Sığrı, Ünsal/Ercil, Yavuz : Müzakere (Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara¬bu¬lu¬cu¬luk Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği, Başkent Üniversitesi, Ankara 2014, Yayın No: 253, s. 41-88). 

Sığrı, Ünsal/Varoğlu, A. Kadir : Müzakere ve Arabuluculuk, İş, Yönetim, Diplomasi ve Hukukta Uyuşmazlıkların Çözümü, Ankara 2013.

Siegel, David D. : New York Practice, St. Paul 1999.  

Simil, Cemil : İcra Takiplerinde Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması (Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 391-404). 

Singer, Linda R. : Settling Disputes, Conflict Resolution in Business, Families and the Legal System, Boulder 1990.

Smith, Roger : Achieving Civil Justice: Appropriate Dispute Resolution for the 1990s, London 1996.

Soygüt Arslan, M. Buket : Türk Ceza ve Ceza Usul Hukukunda Uzlaşma Kurumu, İstanbul 2008 (Soygüt Arslan-Uz¬laş¬ma). 

Soygüt Arslan, M. Buket : Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması ve Ona¬rıcı Adalet Anlayışı (KHD 2010/1, s. 283-310).

Soygüt Arslan, M. Buket : A Mediation Model From Turkish Criminal Justice System: A Critical Reflection on Current Situation (BahÜHFD 2014/123-124, s. 119-137) (Soygüt Arslan-Mediation Model).

Soysal, Tamer : Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma (Ceza Mu¬ha¬ke¬mesi Hukukunda Uzlaşma, İstan-bul 2005, s. 203-246).

Spegel, Nadja : Alternative Dispute Resolution: A New Era in Dispute Management (Legaldate 1994/2, s. 1-4).

Stadler, Astrid : The Multiple Roles of Judges and Attroneys in Modern Civil Litigation (HICLR 2003, Vol. 27, s. 55-76). 

Stalev, Zhivko : Sosyalist Avrupa Ülkelerinde Hukuk Yar¬gı¬la¬ması (Çev. Ejder Yılmaz) (AÜHFD 1976/1-4, s. 151-183).

Stienstra, Donna : ADR in the Federal District Courts: An Initial Report, Federal Judicial Center 2011. 

Stienstra, Donna/

Willging, Thomas E. : Alternatives to Litigation: Do They Have a Place in the Federal District Courts?, Federal Judicial Center 1995.

Stintzing, Heike : Meditation-A Necessary Element in Family Dispute Resolution?, Frankfurt 1994.

Stitt, Allan J. : Alternative Dispute Resolution for Organizations, Toronto 1998.

Street, Laurence : The language of alternative dispute resolution (ADRLJ 1992/September, Vol. 1, s. 144-148).

Street, Laurence : Mediation and the judicial institution (ADRLJ 1997, Vol. 6, s. 88-90) (Street-Mediation).

Stulberg, Joseph B./

Schaffer, Sylvan J. : Tactics of the Mediator (Donovan Leisure Newton & Irvine ADR Practice Book, New York 1990, s. 137-157).

Stutzman-Amstutz, Lorraine/

Zehr, Howard : Victim Offender Conferencing in Pennsylvania’s Juvenile Justice System, 1998. 


Strong, Heafer/

Sherman, Lawrence W. : Repairing the Harm: Victims and Restorative Justice (Ut.L.R. 2003/1, s. 15-42). 

Stürner, Rolf : Fransa ve Almanya’da Yeni Usûl Huku-ku Reformları, Hakkaniyet ve Ekonomi Arasında (Çev. Nesibe Kurt) (MİHDER 2007/1, s. 77-84).

Subaşı, İbrahim : Türk Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Barışçı Çözüm Yolları (İHD 1991/Ekim-Aralık, s. 529-555). 

Sulu, Muhammed : Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabu-luculuğun Uygulamasına İlişkin Güncel Sorunlar ve Tespitler (Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 209-229). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlandırıl-masında Avukatların Rolü (Yargı Refor-mu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 137-150) (Sungurtekin Özkan-Yargılamanın Gecikmesi).

Sugurtekin Özkan, Meral : Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesi Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (MİHDER 2005/2, s. 353-369) (Sungurtekin Özkan-Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi). 

Sugurtekin Özkan, Meral : Avukatlık Hukuku, İzmir 2006 (Sugur-tekin Özkan-Avukatlık Hukuku). 

Sugurtekin Özkan, Meral : Hukukumuzda Hakemlerin Direnme Kararı Ve¬rip Veremeyecekleri Meselesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısın-da Hakem Kararına Karşı Başvurulabile-cek Yollar (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 425-431). (Sungurtekin Özkan-Hakemlerin Direnme Kararı). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012 (Sungurtekin Özkan-Avu¬katlık Mesleği). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Sosyal Devlet Bağlamında Adlî Yardım Kurumu ve Hukuksal Koruma Sigortası (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Ku-rultayı, C. 3, 10 Ocak-14 Ocak 2012, An-kara Barosu 2012, s. 172-187) (Sungurte-kin Özkan-Adlî Yardım). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan-Medeni Yargı-lama Hukuku). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Koruyucu Hukuk ve Bu Bağlamda Hu-kuk Eğitimi, Barolar, Üniversiteler ve Adalet Bakanlığından Beklenenler (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-kanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sem-pozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 353-360) (Sungurtekin Özkan- Ko-ruyucu Hukuk).

Superior Court of the District of Columbia : Alternative Dispute Resolution: Multi-Door Dispute Resolution Division, 2000 Program Summary.

Superior Court of the District of Columbia Multi-Door 

Dispute Resolution Division : Getting Involved at Multi-Door: A Guide for Volunteers, 2000.

Susman, Edna : Developing an Effective Med-Arb/Arb-Med Process (NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer, Vol. 2, 2009/1, s. 71-74). 

Süral, Nurhan : İş Hukukunda Barışçı Çözüm Yolları, Ankara 1982 (Süral-Barışçı Çözüm Yolla-rı).

Süral, Nurhan : 2822 Sayılı Yasada Barışçı Çözüm Yol-ları (İHD 1993, C. 3, s. 51-63) (Süral-2822 Sayılı Yasa). 

Süzek, Sarper : İş Hukuku, İstanbul 2020. 

Şahin Ceylan, Şule : Geleneksel Toplumdan Modern Toplu-ma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstan-bul 2009. 

Şahin, Cumhur/Özgenç, İzzet/

Sözüer, Adem : Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, C. I, Ka-nunlar, Ankara 2007. 

Şanlı, Cemal : Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Üzeri-ne Düşünceler (Yeni Türkiye 1996/10, s. 461-465) (Şanlı-Düşünceler).

Şanlı, Cemal : Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanma-sı ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İs-tanbul 2019 (Şanlı-Çözüm Yolları). 

Şenyuva, Ardahan Hüsnü : Evlilik Birliğinin Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2007. 

Şişli, Zeynep : Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm (ABD 2012/2, s. 43-67). 

Tahiroğlu, Fatih : Medenî Usûl Hukukunda Re’sen Araş-tırma İlkesi, İstanbul 2021. 

Tan, Turgut : Bağımsız İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu (Prof. Dr. İsmail Türk’e Armağan, Sermaye Piyasası Kurulu 1996, Yayın No: 54, s. 1-15). 

Tanrıbilir, Feriha Bilge : Çocuk Haklarının Uluslararası Korun-ması ve Koruma Mekanizmaları, Ankara 2011. 

Tanrıver, Süha : Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 2007.

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine (AÜHFD 2000/1-4, s.67-83) (Tanrıver-Önlemler).

Tanrıver, Süha : Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler (AÜSBFD 1994/1-2, s. 333-348) (Tanrı-ver-Sulh).

Tanrıver, Süha : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver-İcranın İadesi).

Tanrıver, Süha : Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve Tahkim (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.1061-1089) (Tanrıver-Tahkim).

Tanrıver, Süha : Noterlerin İşlevleri Alanındaki Yeni Ge-lişmeler (TNBHD 2004/122, s. 15-23) (Tanrıver-Geliş¬meler). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağla-mında Adil Yargılanma Hakkı (Makalele-rim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 211-236) (Tanrıver-Adil Yargılanma). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Al-ternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk (TBBD 2006/64, s. 151-177) (Tanrıver- Arabuluculuk). 

Tanrıver, Süha : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukuki ve Sos-yolojik Bir Bakış (Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 821-842) (Tan-rıver-Alternatif Uyuş¬mazlık Çözüm Yolla-rı). 

Tanrıver, Süha : Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-luk Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi (ICC Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim Semineri, 21 Mart 2008 Ankara, s. 77-106) (Tanrıver-Değerlendirme). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nın Getirdikleri ve De-ğerlendirilmesi (Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 637-656) (Tan-rıver-Arabuluculuk Kanunu). 

Tanrıver, Süha : Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarındaki Temel Farklılıklar ve Arabu-luculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. 2, Ankara 2010, s. 2025-2036) (Tanrıver-Tepkiler). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısının Temel Sorunları ve Bu Bağlamda Alınması Gereken Temel Ön-lemler (Makalelerim II, 2006-2010, Anka-ra 2011, s. 115-142) (Tanrıver-Temel So-runlar). 

Tanrıver, Süha : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu’nun Revizyonu Üzerine Bazı Dü-şünceler (TBBD 2012/99, s. 15-34) (Tan-rıver-Revizyon). 

Tanrıver, Süha : Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014 (Tanrıver-Aile Mahkemeleri). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukukî Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünce-ler (Makalelerim III, Ankara 2016, s. 89-135) (Tanrıver-Etkin Hukukî Korunma). 

Tanrıver, Süha : Türk Aile Mahkemesi Hâkimlerinin Sul-he Teşvik Ödevi (Makalelerim III, Ankara 2016, s. 199-202) (Tanrıver-Sulhe Teşvik Ödevi). 

Tanrıver, Süha : Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler (TBBD 2020/147, s. 111-142) (Tanrıver- Dava Şartı). 

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2021 (Tanrıver-Usûl 1, 2). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Ara-buluculuk, Ankara 2022 (Tanrıver-Hukuk Uyuşmazlıkları). 

Tarman, Zeynep Derya : Tahkim ve Gizlilik (MÜHFD 2008/1, s. 305-328) (Tarman-Gizlilik). 

Tarman, Zeynep Derya : Tarafsız Bir Üçüncü Kişi Aynı Uyuş-mazlıkta Hem Hakem Hem de Arabulucu Olabilir mi? (Legal Hukuk Dergisi 2010/86, s. 463-471). (Tarman-Tarafsız Üçüncü Kişi). 

Tashiro, Kenji : Conciliation or Mediation during the Arbitral Process, A Japanese View (J. Int. Arb. 1995/2, s. 119-133). 

Taşdelen, Nihat : Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında İkinci Alternatif Çözüm Yöntemi Olarak Arabuluculuk (Prof. Dr. Halûk Burcuoğ-lu’na Armağan, C. 1, 2, İstanbul 2020, s. 1733-1758). 

Taşkın, Âlim : Hakem Sözleşmesi, Ankara 2005.

Taşpınar, Sema : Medeni Yargılama Hukukunda İspat Söz¬leş¬me¬le¬ri, Ankara 2001 (Taşpınar-İspat Sözleşmeleri). 

Taşpınar Ayvaz, Sema : Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi ve Sorunlar (Tüketici Hukuku Konferansı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5-6 Aralık 2015, Makaleler-Tebliğler, Ankara 2016, s. 283-306).

Taşpınar Ayvaz, Sema : Ticari Davalardan İtirazın İptali Davası ve Menfi Tespit Davasında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk (I. Ticaret Hukuku Kongresi, Online 18-19-20 Şubat 2021, Tüketici Hukuku Enstitüsü/Maltepe Üni-versitesi Hukuk Fakülte-si/Hukuk Eğitim, Tebliğ Metni, İstanbul 2021, s. 1-55) (Taşpınar Ayvaz-Arabuluculuk). 

Taşpolat Tuğsavul, Melis : Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabu-luculuk Kanunu Çerçevesinde), Ankara 2012. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı : On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Raportör: Mustafa Serdar Özbek), Ankara 2018. 

Tekinalp, Ünal : Hakem Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti Konusunda Düşünceler (Tahkim, IV. Ti-caret ve Banka Hukuku Haftası, 29 Ka-sım-4 Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ens-titüsü, Yayın No: 58, s. 13-39).

Tekinay, S. Sulhi/Akman, Sermet/

Burcuoğlu, Halûk/Altop, Atilla : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.

Teomete Yalabık, Fulya : İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakı-aların Getirilmesi ile Delillerin Toplanma-sında Hâkimin Rolü ve Türk Hukuku Ba-kımından Değerlendirilmesi, İstanbul 2016. 

Tercan, Erdal : Türk Aile Mahkemeleri (AÜHFD 2003/3, s. 19-53).

The ABCs of ADR : A Dispute Resolution Glossary (http://www.cpradr.org/adrcourt.htm). 

Tokdemir, Sercan : Ceza Adaleti Sisteminde Yeni Bir Yakla-şım: Tamamlayıcı Bir Sistem Olarak “Onarıcı Adalet” Mekanizması (EBYÜHFD 2017/1-2, s. 75-114). 

Topal, Önder : Paylı Mülkiyet ve Miras Ortaklığının Sona Ermesinde Tahkimin veya Arabulu-culuğun Caiz Olup Olmadığı (İnÜHFD 2021/1, s. 244-257). 

Toraman, Barış : Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olup Ol-madığı Sorunu (ÇÜHFD, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, 2020/1, C. III, s. 3141-3170). 

Toraman, Barış : İflâs Davasının Arabuluculuğa Elverişli ve Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Olup Olmadığı Üzerine (SÜHFD 2020/3, s. 1027-1059) (Toraman-İflâs Davası). 

Turan, Çetin : Sözleşme Özgürlüğü, Küreselleşme ve Uluslar¬arası Tahkim (Yargı Reformu 2000 Sempozyu¬mu, Konuşmalar, Bildiriler, Tartışmalar, Belgeler, İzmir 2000, s. 249-266). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Teorik ve Pratik Boşanma Yargılaması Hukuku, C. I, Ankara 2009 (Tutumlu-Boşanma Yargılaması). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Deği-şik Hükümlerinin Yorumu, Ankara 2012 (Tutumlu-Yorum).

Tutumlu, Mehmet Akif : Hukuk Yargılamasında Hüküm ve Ge-rekçe, Ankara 2014 (Tutumlu-Hüküm ve Gerekçe).

Tutumlu, Mehmet Akif : Tüketici Hakem Heyetlerinde Uyuşmaz-lık Çözümü (Medeni Usul Hu¬kuku Sorun-ları, C. 3, Ankara 2014, s. 327-363) (Tu-tumlu-Uyuş¬maz¬lık Çözümü). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Tüketici Yargılaması Hukuku, Ankara 2015 (Tutumlu-Tüketici Yargılaması).

Tutumlu, Mehmet Akif : Türk Hukuk Sisteminde Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara 2016 (Tutumlu-Tüketici Hakem Heyetleri). 

Türk Hukuk Kurumu : Türk Hukuk Lûgatı, C. 1, Ankara 2021.  

Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası : Türkiye’de Elektronik Ödemeler Sistemi, Genel Değerlendirme, Ankara 1996 (Tür-kiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Elektronik Ödemeler Sistemi). 

Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası : EFT-II/EMKT Sistemi İşletim Kuralları, Ankara 2000. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans

Şirketleri Birliği : Sigorta Konusunda Ortaya Çıkan Uyuş-mazlıkların Alternatif Yöntemlerle Çözü-mü (ADR) (Hazırlayanlar: Suna Ok-say/Tolga Ceylantepe), İstanbul 2006.

Twining, William : Alternative to What? Theories of Litigation, Procedure and Dispute Settlement in Anglo-American Jurisprudence: Some Neglected Classics (The Modern Law Review 1993, Vol. 56, s. 380-392).

Tyler, Tom : Procedure or result: what do disputans want from legal authorities? (A handbook of dispute resolution, ADR in action, London and New York 1991, s. 19-25).

Uluç, İnan : Online Uyuşmazlık Çözümü (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1351-1386). 

Ulukapı, Ömer : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Tüketici Mahkemeleri) (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 77-101) (Ulukapı-Tüketici).

Ulukapı, Ömer : Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapıl-masına Dair 4667 Sayılı Kanunla Getirilen “İlam Niteliğindeki Belge” Üzerine İnce-leme (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 447-460) (Ulukapı-Avukatlık Kanunu).

Ulukapı, Ömer : Medenî Usûl Hukuku, Konya 2014 (Ulukapı- Usul). 

Ulukapı, Ömer/Atalı, Murat : Noterlik Hukuku, Konya 2001. 

Ulukapı, Ömer/

Kıyak, Emre : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Model Etik ve Uygulama Ku-ralları Çerçevesinde Arabuluculuk Yön-temi ve Sürecin İşleyişi (Prof. Dr. Rama-zan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1645-1698). 

Uluslararası Savcılar Birliği: Savcılar İçin İnsan Hakları El Kitabı (Eg-bert Myjer, Barry Hancock, Nicholas Cowdery Ed.) (Çev. Ankara Barosu), An-kara 2007.Umar, Bilge : Hukuk ve Adliye Reformu Sorununun, Medenî Usul Hukuku’nu İlgilendiren Bö-lümü Üzerine Ön Rapor (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 126-128).

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014 (Umar-Şerh). 

Umbreit, Mark S. : The Handbook of Victim Offender Me-diation: An Essential Guide to Practice and Research, San Francisco 2001 (Um-breit-Victim Offender Mediation). 

Umbreit, Mark S. : Victim Offender Mediation in Juvenile or Criminal Courts (ADR Handbook for Judges, American Bar Association 2004, s. 225-236) (Umbreit-Criminal Courts). 

Umbreit, Mark/

Armour, Marilyn Peterson : Restorative Justice Dialogue: an Essential Guide for Research and Pracitce, New York 2010. 

Umbreit, Mark S./Coates, Robert B./

Vos, Betty : The Impact of Victim-Offender Mediation: Two Decades of Research (Federal Probation 2001, Vol. 65/3, s. 29-38). 

Umbreit, Mark S./

Greenwood, Jean : National Survey of Victim-Offender Mediation Programs in the United States, Center for Restorative Justice and Peacemaking, University of Minnesota 2000. 

Umbreit, Mark S./

Greenwood, Jean : Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender Mediation: Restorative Justice Through Dialogue, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs 2000. 

Umbreit, Mark S./Vos, Betty/Coates, Robert B./

Lightfoot, Elizabeth : Restorative Justice in the Twenty First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls (Marquette Law Review 2005, Vol. 89, s. 251-304). 

Umur, Ziya : Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1990.

UNDP : Temel Arabuluculuk, Ankara 2013 (UNDP-Temel Arabuluculuk). 

UNDP : İleri Arabuluculuk, Ankara 2013 (UNDP-İleri Arabuluculuk). 

United Nations : Lessons from the MAI, Unctad Series on Issues in International Investment Agreement, New York and Geneva 1999. 

United Nations : UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use 2002, New York 2004 (United Nations-UNCITRAL Model Law). 

United Nations Commission on 

International Trade Law : UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006, Vienna 2008 (United Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL Model Law). 

United Nations Commission on 

International Trade Law : UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), New York 2011 (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL Arbitration Rules). 

United Nations Office on 

Drugs and Crime : Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series, Vienna 2020. 

United States Department

of Justice : 11.4.1998 Meeting Minutes of Claims Against The Government Section, Conference Room B (http://www.adrr.com/adr1/results.htm, s. 1-4).

Ury, William : Zor İnsanla Diyalog (Çev. Murat Özkul), Ankara 1994. 

Uyar, Talih : İcra Hukukunda İlamlı Takipler, Manisa 1991.

Uyar, Talih : İcra ve İflâs Kanunu, C. I, İzmir 1996.

Uysal, Merve : Alman ve Türk Hukuk Uyuşmazlıkların-da Arabuluculuğun Tanımı, Türleri ve Zo-runlu Arabuluculuk (MİHDER 2019/3, s. 885-959). 

Üçer,Mehmet/Meriç,Nedim : Roma Hukukunda ve Medenî Yargılama Hukukumuzda Ön İnceleme (Litis Contes-tatio’dan Ön İnceleme Duruşması Tutana-ğına Dava Konusu) (MİHDER 2012/2, s. 3-66). 

Üçüncü, S. Hilal : Medenî Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve Sırların Korunması, İstanbul 2019. 

Ünsal, Hande : Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Dışında Kalan Alternatif Uyuş-mazlık Çözüm Yöntemleri (Prof. Dr. Tuğ-rul Arat’a Armağan, Ankara 2012, s. 1237-1273). 

Üstün, Dilek : Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Uyuşmazlık-larda Alternatif Çözüm Yolları ve İnternet Alan Adı (Domain Name) Uyuşmazlıkları (Legal Hukuk Dergisi 2004/20, s. 2225-2234).

Üstündağ, Saim : Medenî Yargılama Hukuku, C. I-II, İs-tanbul 2000 (Üstündağ-Medenî Yargıla-ma). 

Üstündağ, Saim : Yargı Organlarının Sorunları ve Çözüm Öne¬ri¬leri (İBD 1974/5-8, s. 270-289).

Üstündağ, Saim : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka¬nu¬nu Tasarısı Taslağı Hakkında Dü-şünceler (Ma¬ka¬leler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 401-407) (Üs-tündağ-Düşünceler). 

Velidedeoğlu, Veldet H. : Türk Medenî Hukukunun Umumî Esas-ları, İstanbul 1951.

Verbist, Herman : United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Belgian Review of Arbitration 2019/1, s. 53-86). 

Verougstraete, Ivan : Lessons Learned from Implementation of the Mediation Directive: the Judges’ Point of View, European Parliament, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Legal and Parliamentary Affairs, Brussels 2011.

Victor, Marc. B. : Litigation Risk Analysis and ADR (Donovan Leisure, Newton & Irvine ADR Practice Book, New York 1990 s. 307-332).

Volkmer, Ronald R. : Institutionalizing Mediation: The Role of Lawyers and Bar Associations (Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2001, Vol. 1, s. 273-277). 

Waldman, Ellen A. : Identifying the Role of Social Norms in Mediation: A Multiple Model Approach (Hastings Law Journal 1997, Vol. 48, s. 703-769). 

Warbeck, Johannes : Alternative dispute resolution in the world of business: a comparative analysis of the use of ADR in the United Kingdom and in Germany (ADRLJ 1998/June, s. 104-131).

Ware, Stephen J. : Alternative Dispute Resolution, St Paull 2001.

Welser, Irene :  Alternative Dispute Resolution-A Wide Choice of Varieties (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, 2016/2, C. 3, İstanbul 2016, s. 757-774). 

Wilkinson, John H. : Advantages and Obstacles to ADR (Donovan Leisure, Newton & Irvine ADR Practice Book, New York 1990, s. 11-29).

William R. : ADR in American Courts (Vital Speeches of the Day 12.1.1193, Issue 4, s. 106-108).

Woolf, Harry : Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, London 1996. 

Wulff, Randall A. : A Mediator Primer (Donovan Leisure, Newton & Irvine ADR Practice Book, New York 1990, s. 113-135).

Yağcı, Özcan/Basım, Nejat/

Tayfun, Recep : İletişim (Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-buluculuk Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği, Başkent Üniversitesi, Ankara 2014, Yayın No: 253, s. 125-149). 

Yağcıoğlu, Kaan Muharrem : Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Etkileri (DEÜHFD 2018/2, s. 457-486). 

Yakut, Bahadır : ABD’de Avukatların Müvekkillerine Arabu¬lu¬cu¬luğu Tavsiye Etme Yükümlülü-ğü (ABD 2009/4, s. 31-44). 

Yamakoğlu, Efe/Ay, Ömer Mirac: Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden Doğan İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk (ABÜHFD 2020/15, s. 139-163). 

Yapar, Mehmet Emin : Ceza Muhakemesinde İddia Pazarlığı, Ankara 2013.

Yavuz, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014. 

Yazıcı Tıktık, Çiğdem : Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul 2013. 

Yazıcı, Çiğdem : Türkiye’de Arabuluculuğun Gelişimi (UTTDER 2020/2, s. 313-352). 

Yerdelen, Erdal : Uzlaştırmanın Esasları ve Benzer Ku-rumlardan Farkları (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ce-za İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çö-zümler Daire Başkanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 21-52) (Yerdelen-Uzlaştırmanın Esasları). 

Yerdelen, Erdal : Uzlaştırmanın Şartları (Ceza Muhakeme-si Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 55-69) (Yerdelen-Uzlaştırmanın Şartları). 

Yerdelen, Erdal : Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştır-ma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Mü-dürlüğü Alternatif Çözümler Daire Baş-kanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 149-156) (Yerdelen-Kovuşturma).

Yerdelen, Erdal : Uzlaştırma Hususunda Sorunlu Konular (Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017 Rize, Ankara 2018, s. 261-278) (Yerdelen- Sorunlu Konular). 


Yerdelen, Erdal/Özbek, Mustafa Sedar/

Altuntaş, Şeyda/Boz, Burak/Erdem, Dilek Özge/

Yılmaz, Berna Ayşen : Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştır-ma, Ankara 2018. 

Yeşilırmak, Ali : Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi için Uyuşmazlık-ların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüş-me, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İs-tanbul 2011. 

Yeşilova, Bilgehan : Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, İzmir 2008. 

Yeşilova, Bilgehan : 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun ve Tebliğe İlişkin Diğer Hükümlerin Tah-kimde Uygulama Yer (UTTDER, 2014/1, s. 97- 128) (Yeşilova- Tebligat). 

Yıldırım, Ferhat : Arabulucular İçin Etik Kurallar Yönerge-si (Arabuluculuk Zirvesi II, İstanbul 2020, s. 263-279). 

Yıldırım, Ferhat : Türk ve Mukayeseli Hukuk Düzenleme-lerinde Arabulucu Olabilme Şartları ve Arabulucular Sicile Kayıt (Arabuluculu-ğun Geleceği Sempozyumu, Bildiri Tam Metin Kitabı 14 Kasım 2020, İstanbul 2021, s. 471-497) (Yıldırım-Sicil). 

Yıldırım, Kâmil : Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, İstan-bul 2000. 

Yıldırım, M. Kâmil : İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çö-zülmesi Hakkında (Prof. Dr. Yavuz Alan-goya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 337-360) (Yıldırım- Mahkeme Dışı Usuller).

Yıldırım, M. Kâmil : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi (Arabuluculuk Yasa Tasarısı, Eleştiri ve Öneriler, İstanbul 2008, s. 35-80) (Yıldı-rım-Değerlendirme).  

Yıldız, Ali Kemal : Uzlaşma-Şikâyet İlişkisi (KHD 2010/1, s. 93-115). 

Yılmaz, Abdülhamit : Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Işı-ğında Ticari Davalarda Zorunlu Arabulu-culuk ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (AndHD 2018/1, s. 219-238) (Yılmaz-Tüketici Kredisi).

Yılmaz, Ejder : Sadeleştirilmiş Metinleriyle, Notlu Hu-kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 1975/1976 (Yılmaz-Kanun).

Yılmaz, Ejder : Aksak Adaletten İşleyen Adalete (Yeni Türkiye 1996/10, s. 470-493).

Yılmaz, Ejder : Noterlik İşlemlerinin Hukuk Davlarında-ki ve İcra-İflâs Takiplerindeki Önemi (Noterlerin Hu¬kuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, Noterlik Hu-kuku Sem¬poz¬yu¬mu: I-II, Noter-Noterlik Hukuk Araştırma Enstitüsü, Ankara 1997, s. 41-62).

Yılmaz, Ejder : Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti (ABD 1984/2, s. 200-224) (Yılmaz-Yargılama Giderleri).

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargıda İnsan Hakları (TBBD 1996/2, s. 149-167) (Yılmaz-İnsan Hakla-rı).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 54-76).

Yılmaz, Ejder : Olağanüstü Temyiz, Ankara 2003 (Yıl-maz- Olağanüstü Temyiz). 

Yılmaz, Ejder : Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Avukatlık Kanunu m. 35/A) (75. Yaş Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 843-856) (Yılmaz-Uzlaşma).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2011 (Yılmaz-Sözlük).

Yılmaz, Ejder : Avukatlık Ücretinden Doğan Uyuşmaz-lıkların Çözüm Yeri (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 361-383) (Yılmaz-Avukatlık Ücreti).

Yılmaz, Ejder : İş Mahkemeleri Kanunu’nun Değiştiril-mesi İhtiyacı (SİHD 2007/8, s. 5-12) (Yılmaz-İş Mahkemeleri Kanunu).

Yılmaz, Ejder : Usul Ekonomisi (AÜHFD 2008/1, s. 243-274) (Yılmaz-Usul Ekonomisi). 

Yılmaz, Ejder : “Çocuk Hakları” Açısından: Çocuğun Davada Temsilinin ve İradesinin Önemi (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Arma-ğan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 819-841) (Yılmaz-Çocuk Hakları). 

Yılmaz, Ejder : Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi (“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-luk Kanunu Tasarısı”nın Değerlendirilme-si) (Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, An-kara 2012, s. 1275-1297) (Yılmaz-Arabuluculuk). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Ön İnceleme Aşaması (Makaleler, 1973-2013, Ankara 2014, C. 2, s. 1999-2005) (Yılmaz-Ön İnceleme). 

Yılmaz, Ejder : Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Hiçbir Yargı Merciine Başvurulamamasının Yanlışlığı (Makaleler, 1973-2013, Ankara 2014, C. 2, s. 2025-2042) (Yılmaz-Türkiye Futbol Federasyonu). 

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016 (Yılmaz-İİK Şerhi).

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2021 (Yılmaz-Islah). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, 4, Ankara 2021 (Yılmaz-HMK Şerhi). 

Yılmaz, Ejder/

Hattatoğlu, Ertan : Boşalan Noterliklere Ait Daire ve Eşya-ların Devri (Noterlik Hukuku Sempozyu-mu: III-IV-V Noterlik Hukuku ile İlgili Bazı Sorunlar, Türk Hukuk Dili, Noterlik ve Tebligat Hukuku, Ankara 1999, s.19-39, Notev-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 2). 

Yılmaz, Ejder/

Yardım, Mehmet Ertan : Tüketici Hakem Heyeti (Milli Şerh, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, İstanbul 2016, s. 1082-1155). 

Yılmaz, Gaye : Çok Taraflı Yatırım Anlaşması MAI, Son Taslak Metin, Birleşik Metal İş Sendikası, İstanbul 1997. 

Yılmaz, Mustafa : İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Al-ternatif Yöntemler (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 551-586) (Yılmaz-İdari Uyuşmazlıklar). 

Yokuş-Sevük, Handan : Suça Sürüklenen Çocukların Muhake-mesi (3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Siste-mi, İstanbul 2009, s. 627-647). 

Yurtcan, Erdener : Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul 2005.

Yücel, Mustafa Tören : Türkiye’de Yargının Etkinliği, Ankara 2008, Türkiye Barolar Birliği, Yayın No: 145. 

Zabunoğlu, Yahya Kazım : Adil Yargılanma Hakkı ve İdarî Yargı (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İz-mir 2000, s. 314-320) (Zabunoğlu-Adil Yargılanma).

Zabunoğlu, Yahya Kazım : İdare Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2012 (Zabunoğlu-İdare Hukuku 1, 2). 

Zafer, Hamide : Ceza Muhakemesi Hukukunda Özelleş-me Eğilimi: Uzlaşma (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 727-750) (Zafer-Özel¬leşme Eğilimi). 

Zafer, Hamide : Türk Ceza Hukukunda Fail-Mağdur Uz-laşması (TCK m. 73/8) (MÜHFD 2006/2, s. 117-140) (Zafer-Fail Mağdur Uzlaşma-sı).

Zehr, Howard/

Gohar, Ali : The Little Book of Restorative Justice, Pennsylvania 2002. 

Zevkliler, Aydın : Medenî Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hü-kümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Ankara 1992 (Zevkliler-Medenî Hukuk).

Zevkliler, Aydın : Adalet Reformu ve Medenî Kanun (Yeni Türkiye 1996/10, s. 527-536).

Zevkliler, Aydın : Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-nun, Ankara 2001 (Zevkliler-Kanun). 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar