İmar Hukuku Dersleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Halil KALABALIK
ISBN: 9789750271649
89,10 TL 99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halil KALABALIK
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 672

Kitap yeni baskısında bütünüyle gözden geçirilmiş, başta 7181 sayılı Kanunla 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yapılanlar olmak üzere, imar mevzuatında yapılan değişiklikler, mahkeme kararları ve öğretideki gelişmeler ışığında güncellenmiştir.

Kitapta imar hukukunun genel hükümlerine yer verilmekte birlikte, yeri geldikçe imar hukukunun özel hükümlerine de yer verilmeye çalışılmış, özel imar düzenine tabi yerlerdeki imar uygulamalarına da değinilmiştir. Ayrıca İmar Kanunu'nun 42. maddesindeki imar para cezaları da güncellenmiştir.

Kitabın esas amacı, mimarlık, mühendislik ve mimarlık, hukuk fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler ve siyasal bilgiler fakülteleri gibi, programında imar hukuku derslerine yer veren yükseköğretim programlarının ders kitabı ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer taraftan bu kitap ayrıca, imar hukuku konusunda başvuru kaynağı arayan başta belediye imar müdürlüğü servisleri, imar komisyonu üyeleri, avukatlar, mühendis ve mimarlar ile imar hukukunda çalışan öğretim elemanları olmak üzere, herkese bu konularda yardımcı olmak üzere hazırlanmış, derli toplu ve sistematik bir eser olma iddiasındadır.

Kitapta imar hukukunun tüm konularına sistematik bir şekilde değinilmekte ve idarenin hukuka aykırı imar işlem ve uygulamalarına karşı itiraz ve dava yolları gösterilmektedir.

Konu Başlıkları
Planlama ve İmar Hukuku Kavramları
Mekânsal Planlar ve İmar Planları
İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi, Revizyonu, İlavesi
İmar Programı
İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması
İmar Planlarının Uygulanması Sonucunda Oluşan ve Müstakil İnşaata Elverişli Olan – Olmayan Taşınmazların Değerlendirilmesi
Kamulaştırma–Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi
Planlı Alanlar İçindeki Hazineye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz Terki
İfraz ve Tevhit
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni
Yapı Denetimi
İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
İmar Suç ve Cezaları
Yapılaşma Esasları ve Yapı ile İlgili Kurallar
İmar Haklarının Transferi
İçindekiler
Onuncu Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
İMAR PLANLAMA HUKUKU
1. Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR HUKUKU KAVRAMI  33
A. Tanımı ve Önemi  33
B. İmar Hukukunun Konusu  33
C. İmar Hukukunun Nitelikleri  34
Ç. İmar Hukukunun Kaynakları  36
1. Anayasa  36
2. Kanunlar  37
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  37
4. Yönetmelikler  38
4. İmar Planları  40
5. Diğer Düzenleyici İşlemler  40
D. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri  41
II. İMAR PLANLAMASININ TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ  42
A. Osmanlı Dönemi  42
B. Cumhuriyet Dönemi  45
1. Plansız Dönem  45
2. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956)  46
3. 1956 – 1985 Dönemi  50
4. 1985 Sonrası Dönem  52
2. Bölüm
ÜLKE KALKINMA PLANI, BÖLGE PLANI VE MEKÂNSAL PLANLAR
I. ÜLKE KALKINMA PLANI  53
II. BÖLGE PLANI  54
III. METROPOLİTEN İMAR PLANI  56
IV. MEKÂNSAL PLANLAR  58
A. Mekânsal Planlama Kademeleri ve İlişkileri  58
1. Mekânsal Planlama Kademeleri  58
2. Mekânsal Planlararası İlişkiler  59
B. Genel Planlama Esasları  61
1. Mekânsal Planların Planlama İlke ve Esasları  61
2. Mekânsal Planların Hazırlanması ile İlgili Standartlar  61
B. Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar  62
1. Araştırma ve Analiz  62
2. Plan Raporu  63
3. Gösterim (Lejand) Teknikleri  64
4. Standartlar  64
5. Yürüme Mesafeleri  65
C. Mekânsal Strateji Planı  66
1. Tanım ve Kavram  66
2. Planlama Alanına Göre Türleri  67
3. Planlama İlke ve Esasları  67
4. Planın Unsurları  68
5. Planın Hazırlanması  68
6. Planın Uygulanması ve İzleme  69
Ç. Çevre Düzeni Planı  70
1. Tanımı ve Niteliği  70
2. Planlama Alanı ve Planlama Yetkisi  70
a. İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  70
b. Bölge ve Havza Düzeyinde Çevre Düzeni Planı  72
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapım Usulü  72
4. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Yapılması  74
D. İmar Planları  75
1. İmar Planı İlkeleri  75
2. Planlamanın Aşamaları  76
a. Halihazır Harita Alımı  76
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması  78
c. Eşik Analizi  79
ç. Planın Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları  79
ça. İmar Planlarının Elde Edilme Usulleri  79
çb. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik  83
3. Nazım İmar Planı  83
a. Nazım Plan Kavramı  83
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Verilerin Elde Edilmesi, Analiz, Etüt ve Araştırmalar  85
c. Gerekli İzinlerin Alınması  85
ç. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi  89
d. Nazım Plan Açıklama Raporu  90
e. Nazım Plan Kararlarına Geçiş  91
4. Uygulama İmar Planı  92
a. Tanım ve Kavram  92
b. Planlama Esasları  94
c. Planlama Süreci  95
5. İmar Planlarında Mekânsal Kullanım Alanlarının Gösterilmesi  96
3. Bölüm
İMAR PLANLAMASINDA YETKİ
I. İMAR PLANLAMASINDA GENEL YETKİ  105
A. Belediyeler  105
1. Planlama Yetkisi  105
2. Mücavir Alan Kavramı, Tespiti, Onaylanması ve Sonuçları  106
3. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri  107
B. İl Özel İdareleri  107
II. İMAR PLANLAMASINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ  109
A. İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ile Verilen Yetkiler  109
B. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Verilen Yetkiler  110
C. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/g Bendi ile Verilen Yetkiler  111
III. İMAR PLANLAMASINDA ÖZEL YETKİ  111
A. Büyükşehir Belediyelerinde  111
1. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  111
2. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi  112
3. Uygulama İmar ve Parselasyon Planı Yapma Yetkisi  112
4. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler  113
5. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi  113
6. Büyükşehir Sınırı İl Sınırı Olması Nedeniyle Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinde  113
B. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  114
1. Kıyılarda Planlama  114
2. Sahil Şeritlerinde Planlama  114
3. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde  115
C. Milli Parklarda  116
Ç. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  117
D. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde  117
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda  117
2. Hizmet Özelleştirmesi Niteliğindeki Yatırımların Yapılacağı Yerlerde  118
3. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait veya Kuruluş Lehine İrtifak/kullanım Hakkı Alınmış Arsa ve Araziler ile Özel Kanunları Uyarınca Özelleştirme Programına Alınan arsa ve Arazilerde  118
E. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  119
1. Organize Sanayi Bölgelerinde  119
2. Endüstri Bölgelerinde  120
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  121
F. Köy Yerleşme Alanlarında  122
1. Köy Yerleşme Planları  122
2. Planların Yapılması, Onaylanması ve Tapuya Tescili  124
3. Köy Yerleşme Planlarının Uygulanması  125
G. Boğaziçi’nde  126
1. Planlama Yetkisi  126
2. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi  127
Ğ. Karayolu Güzergahlarında  128
H. Diğer Özel Planlama Yetkileri  130
IV. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE  135
4. Bölüm
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK, REVİZYON VE İLAVE YAPILMASI
I. İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SONUÇLARI  137
A. İmar Planlarının Değiştirilmezliği İlkesi  137
B. İmar Planlarında Değişiklik Usulü  138
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi  138
2. Mahalli İdarelerce Re’sen Değişiklik Yapılması  138
3. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi  139
4. Değişiklik Sırasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  139
5. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar  143
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler  143
b. Kat Adedi ve Bina Yüksekliğini Artıran Değişiklikler  145
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler  146
ç. Yoğunluk Artıran veya Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileyen Değişiklikler  146
d. Nazım İmar Planları Üzerinde Gösterilen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Konum ile Büyüklüklerinde Değişiklikler  146
e. Taşınmaz Maliklerinin Talebi Üzerine Ada Bazında Yapılacak İmar Planı Değişikliği Sonucunda Değerinde Artış Olan Arsadan Değer Artış Payı Alınması  147
II. İMAR PLANLARINDA REVİZYON YAPILMASI  152
A. Tanım ve Hukuki Niteliği  152
B. Revizyon Yetkisi ve Usulü  153
III. İLAVE İMAR PLANI  153
IV. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN/REVİZYONUNUN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU  154
A. Kazanılmış Hak Kavramı  154
B. İmar Mevzuatında Durum  156
1. İnşasına 2 yıl İçinde Başlanmayan Yapılar  156
2. Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmayan Yapılar  157
3. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi içinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeyen Yapılar  157
4. Plansız Alanlarda Mevzuata Uygun Yapılmış Yapıların Tamir, Tadil ve İlavelerinde veya Yeniden Yapılması Mümkün Olan Yapılarda  158
5. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Ruhsat Verilipte, Bu Ruhsata ve Eklerine Göre İnşa Edilen veya İnşa Halindeki Yapılar  159
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik Altyapı Alanlarında Kalan ve Kamulaştırma Kararı Alınan Yapılar  159
7. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle, Plana Ait Kararlara Aykırı Düşen Yapılar  160
5. Bölüm
MEKÂNSAL PLANLARIN ONAYLANMASI, İLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. PLANLARIN ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  163
A. Tarihi Gelişimi  163
B. Planların Sunulması ve Değerlendirilmesi  164
C. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  165
1. Ortak Kurallar  165
2. İmar Planlarının Onaylanması ve Yürürlüğe girmesi  166
a. Normal Belediyelerde  166
b. Büyükşehir Belediyelerinde  167
c. Belediye Sınırları Dışında  168
Ç. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi  169
1. Plan, Değişiklik ve Revizlonların İlanı  169
2. Planlar, Plan Değişiklik ve Revizyonlarına İtirazlar ve Karara Bağlanması  170
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI  171
A. İdare Açısından  171
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından  173
1. İmar Çapını (İmar Durumu) İsteme Hakkı  174
2. İtiraz Hakkı  175
3. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal Davasının Açılması  175
6. Bölüm
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
İMAR PLANLARINA HAKİM OLAN İLKELER
I. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ  179
A. İmar Planlarının Hukuki Niteliği  179
B. İmar Planlarının Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  179
II. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  180
A. Hukuk Devleti İlkesi  180
B. Açıklık İlkesi  180
C. Genellik İlkesi  182
Ç. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi  182
D. Kamu Yararı İlkesi  184
E. Zorunluluk İlkesi  186
F. Esneklik İlkesi  186
G. Uzun Süreli Olma İlkesi  187
H. Bilimsellik İlkesi  188
I. Katılım İlkesi  189
İkinci Kısım
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
7. Bölüm
İMAR PROGRAMI
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  195
II. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  196
A. Tarihi Geçmişi  196
B. Yürürlükteki Durum  197
III. İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI  197
IV. İMAR PROGRAMLARINDA SÜRE  198
V. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI  199
A. Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Kısıtlanması  199
B. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı  199
C. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması  200
Ç. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi  201
8. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜ
I. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN UYGULANMASI  203
A. Düzenleme Ortaklık Payını Aşan Umumi ve Kamu Hizmet Alanlarının Kamulaştırılması  203
1. Kamulaştırma ile Elde Edilebilecek Alanlar  203
2. Kamulaştırmayı Yapacak İdarenin Belirlenmesi  204
3. Kamulaştırma Süresi  205
2. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma  205
3. İmar Programına Alınmayan Yerlerde  206
II. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ  207
A. İmar Planlarına Uygunluk  207
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma  208
C. Kamulaştırmada Trampa İmkanı  208
Ç. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması  210
D. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davalarda İmar Planlarının İptalinin İstenebilmesi  210
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması  211
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması  212
G. Trampa Yoluyla Kamulaştırılan Ya hibe Veya Bedelsiz Devredilen da Yerlerde Özel Kişilerden Herhangi Bir Ücret Alınmaması  213
III. KAMULAŞTIRMA – KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KISITLANAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ  213
A. Genel Olarak  213
B. Kısıtlılığın Başlangıcı ve Sonu, Kapsamı ve Emlak Vergisi  214
C. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması  216
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  216
2. Kamulaştırma Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru  216
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması  217
4. Kamulaştırmasız El Atma Davası  217
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı  217
b. Kamulaştırmasız El Atma Türleri  218
c. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar  222
ç. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme  227
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  227
6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  228
9. Bölüm
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE
MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  231
II. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  231
A. Satılabilecek Taşınmazlar  231
B. Satış Yöntemi  231
C. Satış Yapılabilecek Kişiler  232
III. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  232
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERE AİT PARSELLERLE ŞÜYULU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  233
V. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI  233
VI. İMAR KANUNU’NUN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULAMALARINA KARŞI YARGI YOLU  234
A. Bedele İlişkin Yargı Yolu  234
B. İptal Davaları  235
C. Tapu İptali ve Tescil Davaları  236
10. Bölüm
BÖLGELEME
I. BÖLGELEME KAVRAMI  237
A. Tanım, Amaç ve Önemi  237
B. Ortaya Çıkışı  238
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ  239
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning)  239
1. Oturma Bölgeleri (Residential Area)  240
2. Ticaret Bölgeleri (Commercial Zones)  244
3. Sanayi Bölgeleri (Industrial Districts)  245
4. Karma Bölgeleme  248
5. Diğer Kullanım Bölgelemeleri  249
B. Yoğunluk Bölgelemesi (Density Zoning)  250
1. Kavram ve Tanım  250
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları  251
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi  252
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması  253
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi  256
C. Yükseklik Bölgelemesi (Height Zoning)  259
1. Kavram ve Önemi  259
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri  260
a. Planlı Alanlarda  260
b. Plansız Alanlarda  262
Ç. Başka Bölgeleme Sınırlamaları  263
1. Mezarlıklar  263
a. Mezarlıkların İnşası, Tesis, Tanzim ve Tezyini  263
b. Mezarlıkların Korunması  265
c. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları  267
2. Hayvan Ahırları  269
D. Bölgeleme Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları  269
11. Bölüm
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD
I. TANIM, İFRAZ VE TEVHİT ÇEŞİTLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE PARSELASYONDAN FARKI  271
A. İfraz (Ayırma) Ve Tevhit (Birleştirme)  271
B. İfraz Çeşitleri  272
1. İfraz İstemine Göre  272
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre  273
C. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Hukuki Niteliği  273
Ç. İfraz ve Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlemesinden Farkı  274
II. İMAR PLANI BULUNAN ALANLARDA İFRAZ VE TEVHİT  274
A. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması  275
B. Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Parselasyon Planının Yapılması  275
C. İfraz ve Tevhit İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  276
Ç. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa  281
D. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz ve Tevhit  282
E. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen/Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar  283
III. İMAR PLANI DIŞINDA KALAN ALANLARDA İFRAZ VE TEVHİT  283
A. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda  283
B. Belediye ve Mücavir Alanlar dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz  284
C. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda İfraz ve Tevhit  285
IV. İMAR MEVZUATINDA İFRAZLA VE TEVHİTLE İLGİLİ SINIRLAMALARA UYULMAMASI GEREKEN DURUMLAR  285
V. TEVHİDİN YAPILABİLECEĞİ DURUMLAR  287
VI. İFRAZ VE TEVHİT USULÜ  287
A. Başvuru  287
B. Re’sen İfraz ve Tevhit  288
C. Harcın Yatırılması  289
Ç. İfraz ve Tevhit Kararı  289
VII. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI  290
A. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Onayında Yetki, Onay Süresi ve Tapu Dairesinde Yapılacak İşlemler ve Süreleri  290
B. Şüyuun İzalesi  291
12. Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON)
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI  293
A. Terim Meselesi ve Tanım  293
B. Tarihi Gelişimi  294
1. Batı’da  294
2. Türkiye’de  295
C. Parselasyonun Amacı  298
Ç. Parselasyonun Denetim Niteliği ve Faydaları  299
D. Hukuki Niteliği  300
E. 3194 Sayılı Kanuna Göre AAD ile 2981/3290 Sayılı Kanunun 10/c Maddesine Göre AAD Uygulaması Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  301
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ  303
A. Belediye ve Mücavir Alanlar İçinde ve Dışında ve Büyükşehir Belediyelerinde  303
B. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  304
C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  306
Ç. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  307
D. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri  307
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI  307
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi  307
1. Düzenleme Alanını Tespit Yetkisi  307
2. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları  308
3. Düzenleme Sınırı Geçirilirken Dikkat Edilecek Hususlar  310
B. Parselasyon Yapabilecek Görevlilerin Görevlendirilmesi  313
C. Hazırlık Çalışmaları  314
1. Halihazır Harita, Onaylanmış İmar Planı, Tapu Kayıtları ve Parsel Sınırlarının Elde Edilmesi  314
2. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi  315
3. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması  315
4. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  315
5. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması  316
6. Parselasyon Planı Paftalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması  317
Ç. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri  317
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  317
a. Genel Olarak  317
b. Parselasyon Planının Tanımı  318
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Kontrolü  319
ç. Parselasyon Planlarının Onaylanması ve İlanı  321
d. Parselasyon Planlarının Tebliği  323
e. Parselasyon Planlarının Yapılması ve Onaylanmasında Süre  323
f. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili  323
2. Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulmaması  326
3. Asgari Parsel Büyüklüğünün Altında Parsel Oluşturulmaması  326
4. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların/Ağaçların Durumu  327
a. Kamu Hizmetlerine/Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlere Rastlayan Alanlardaki Yapıların/Ağaçların Durumu  327
b. Düzenleme Alanındaki Yapıların Durumu  327
5. Düzenlenmiş Arsalarda Bulunan Yapılarda İlave Değişiklik ve Tamiratlar  328
6. Hisseli Arazi ve Arsaların Müstakil Hale Getirilebilmesi  332
7. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları  333
a. Yoldan İhdas  333
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı  334
c. İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Gereğince İhdas  334
ç. Mücavir ve Plansız Alanlarda İhdas  335
d. İmar Yollarının İhdası  336
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI  336
A. Tanımı ve Amacı  336
B. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları  337
C. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Hesaplanması  341
1. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  341
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  341
3. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata  342
Ç. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi  343
D. Düzenleme Ortaklık Payının Alınamadığı Durumlar  347
1. Parselasyon Planı Yapımı Sırasında Mevcut Yapılar Nedeniyle Parsellerden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaması  347
2. Parselasyon Planının Oluşturulabildiği Hallerde DOP’un Bedele Dönüştürülebilmesi  348
3. Kamulaştırılan Taşınmazlar İle Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilip İmar Planında Da Aynı Kullanım Amacına Ayrılan Kamuya Ait Taşınmazlardan DOP Alınamaması  349
4. Evvelce Yapılan Düzenlemeler Dolayısıyla DOP Alınmış Olan Arsa Veya Arazilerin DOP Hesabına Katılmaması  349
5. Bedel Takdiri ve Ödenmesinde Uyulması Gereken Esaslar ve Sorumluluklar  350
E. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  350
1. Umumi ve Kamu Hizmet Alanları Kavramı  350
2. Düzenleme Ortaklık Payının Ayrılmasında Öncelik Sırası  351
3. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması  352
F. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu  353
V. DAĞITIM VE TAHSİS  354
A. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi  354
B. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri  355
C. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları  357
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DÜZENLENEN CETVELLER  360
VII. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI  362
VIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE İTİRAZ  362
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı  362
1. Normal Belediyelerde  362
2. Büyükşehir Belediyelerinde  363
3. Belediye ve Mücavir Alanları Dışında  363
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi  364
IX. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI  364
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Yargısal Denetimi  364
B. Mahkeme Kararıyla Parselasyon Planlarının İptal Edilmesi  366
1. Parsel Bazlı İptal Kararlarının Uygulanması  366
2. Parselyasyon Planının, Planı Onaylayan Encümen Kararının Ya da İlgili Kurum Onayının İptal Edilmesi  366
3. Tescilli İmar Parselleri Üzerinden Yeni Bir Parselasyon Planının Yapılabilmesi  366
4. Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İmar Uygulamalarında Bedele Dönüştürme İşleminin Bulunması  367
5. Hukuki ve Fiili İmkansızlıklar Nedeniyle Geri Dönüşüm Yapılamaması  367
C. Parselasyon Planlarının Hatalı Yapılması  368
Ç. Mahkemece İptal Edilen Parselasyon Planlarının Geri Dönüşümü Yapılarak Kök Parsele Dönülemeyeceğinin Tespiti Halinde  369
13. Bölüm
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TERKİ
I. TERKİN ŞARTLARI  371
II. TERK YETKİSİ  373
III. TERK İŞLEMİNİN AŞAMALARI  374
IV. TAŞINMAZIN TERK EDEN KAMU İDARESİNE İADESİNİN ŞARTLARI  375
A. Özel Mülkiyete Konu Olma  375
B. Amaç Dışı Kullanım  376
14. Bölüm
YAPI RUHSATI
I. YAPI KAVRAMI  377
A. İmar Hukukunda Yapı  377
B. Resmî Bina – Özel Bina Ayrımı  379
II. PLANLI ALANLARDA YAPI RUHSATI  380
A. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Yapılar veya Mevcut Yapıdaki Değişiklikler  380
B. Özel Kişilere Ait Yapılarda Yapı (İnşaat) Ruhsatı  381
1. Yeni Yapılar  381
a. Genel Şartlar  381
b. İdareden Alınması Gereken Belgeler  385
c. Projelerin Hazırlanması  388
ç. Yapı Ruhsatı Talebinde Bulunulması  388
d. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  398
e. Avan Proje Zorunluluğu Getirilmemesi ve İstisnaları  399
f. Gerektiğinde İlgili Makamlardan Görüş Alınması  400
g. Gerektiğinde Parsel Malik veya Maliklerinden Görüş Alınması  400
ğ. Fenni Mes’ullerin ve Fen Adamlarının Belirlenmesi ve Sorumlulukları  401
2. Ek Yapım ve Değişiklikler  403
a. Özgün Fikir İfade Eden Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerde Ruhsata Tabi İlave, Esaslı Tamir ve Tadillerde Proje Müelliflerinin Görüşünün Alınması  404
b. İzin Alınması Gerekmeyen Durumlar  406
C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar  407
1. Ruhsat Ön Şartları  407
2. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi  408
3. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapı ve Tesisler  409
4. Elektronik Haberleşme İstasyonları  410
a. Ruhsata Tabi Olan Kule Ve Direkler İle Bunlara Ait Zorunlu Altyapı Unsurları  410
b. Ruhsata Tabi Olmayan Kule Ve Direkler İle Bunlara Ait Zorunlu Altyapı Unsurları  411
c. İzin veya Ruhsata Tabi Olmayan Elektronik Haberleşme Cihazları ile Bu Cihazların Teknik Donanım ve Bileşenleri  411
ç. Elektronim Haberleşme Araçları İle İlgili Diğer Hususlar  412
Ç. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı  413
1. Yeni Yapılar  413
2. Mevcut Binalar  415
D. Özel İmar Düzenine Tabi Yerlerde Yapı Ruhsatı  415
1. Sit Alanlarında  415
2. Organize Sanayi Bölgelerinde  415
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  416
4. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurtma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde  416
a. Kıyılarda Ve Denizde  416
b. Kıyıda Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde  418
c. Sahil Şeritlerinde  418
5. Diğer Bölgelerde ve Alanlarda  419
III. İMAR PLANI OLMAYAN KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRLARI İÇİNDE YAPI RUHSATI ALINMASI GEREKEN KAMU YAPILARI  420
A. Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapılar  420
B. Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapıların Dışında Kalan Kamusal Yapılar  420
C. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekat ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapılar  421
IV. PLANSIZ ALANLARDA YAPI RUHSATI  422
A. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda  422
1. Özel Kişilere Ait Yapılar  422
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar  422
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda  423
C. Köy Yerleşik Alanları Dışında Kalan ve Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar  424
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI RUHSATININ VERİLMESİ  425
A. Yapı Ruhsatı Verme Yetkisi  425
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  425
2. Köylerde ve Diğer Bölge ve Alanlarda  426
B. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Düzenlenmesi  427
C. Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi  428
Ç. Süresi Biten Ruhsatın Yenilenmesi  428
D. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi İçinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmemesi Nedeniyle Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar  429
E. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik altyapı Alanlarında Kalap Yapılar  429
F. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Plana Ait Kararlara Aykırı Hale Gelen Yapılar  430
G. Plan Değişikliğinin İptali, İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmaz  430
VI. GEÇİCİ YAPI RUHSATI  431
A. Yol, Meydan, İbadet Yerleri, Park Ve Çocuk Bahçelerinde ve İlgili Mevzuat Uyarınca Hiçbir Şekilde Yapı Yapılamayacak Alanlarda  432
B. Özel Tesis veya Gecici Yapı Yapılabilen Alanlarda  432
1. Yol, Meydan, İbadet Yerleri, Park Ve Çocuk Bahçeleri Dışında Kalan DOP’a Konu Alanlarda Özel Tesis Yapılabilmesi  432
2. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapı İzni  433
3. Kamulaştırılması Gerektiği Halde Kamulaştırma Kararı Alınmayan ve Uygulama İmar Planına Göre Yapı Yapı Yapılması Mümkün Olan Taşınmazlarda  435
VII. YAPI RUHSATINA TABİ OLMAYAN YAPILAR  436
A. Planlı Alanlarda  436
1. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektirmeyen Özel Kişilere Ait Yapılar veya Mevcut Yapılardaki Değişiklikler  436
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar  439
B. Plansız Alanlarda  440
C. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapı Ruhsatı Aranmayan Yapılar  440
1. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapılacak Özel Kişilere Ait Yeni Yapılar, Ek Yapım ve Değişiklikler  440
2. Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı Sınırlarının Tanımı ve Belirlenmesi  441
3. Afet Riski Olan, Sıhhi Ve Jeolojik Açıdan Üzerinde Yapı Yapılmasında Mahzur Bulunan Alanlar İle Köyün Ana Yolları Ve Genişlikleri  443
4. Belediye Ve Mücavir Alanlar İçinde Veya Dışındaki İskan Dışı Alanlarda Yapılacak Tarımsal Amaçlı Seralar  443
VIII. RUHSATLI SAYILAN YAPILAR  444
A. 2981 Sayılı Kanundan (İmar Affından) Yararlanmış Yapılar  444
B. 2981 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Ruhsatlı Sayılan Yapılar  445
C. 6785 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8 Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar  447
15. Bölüm
YAPI KULLANMA İZNİ
I. TANIM  449
II. PLANI BULUNAN ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  449
A. Genel Olarak  449
B. Yapı Kullanma İzni Verilebilmesinin Şartları  449
1. Tamamlanmış Bir Yapının Bulunması  449
2. Mal Sahibinin Başvurusu ve Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler  450
3. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu  451
4. Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenmiş Olması  451
6. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu  454
7. Yapı Kullanma İzni Harcının Yatırılması  454
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmesinde Yetki  455
Ç. Yapı Kullanma İzni Başvurusu Üzerine İdarenin Görevleri  455
1. Yapının İmar Mevzuatına Uygunluğun ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mazur Görülmediğinin Tespiti  455
2. Yapı Kullanma İzninin Düzenlenmesi  456
3. Cins Değişikliğinin Yapılması  458
D. 30 Gün İçinde Yapı Kullanma İzninin Verilmesi Zorunluluğu  458
III. PLANSIZ ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ  459
IV. YAPI SERTİFİKASI  460
V. YAPI KULLANMA İZNİNİN SONUÇLARI  460
VI. GEÇİCİ YAPI KULLANMA İZNİ  461
VII. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ  461
VIII. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  462
16. Bölüm
YAPILAŞMA ESASLARI VE YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. YAPILAŞMA ESASLARI  463
A. Binalara Kot Verilmesi  463
1. Uygulama İmar Planı Planı Bulunan Alanlarda  463
a. Yoldan Kotlandırma  463
b. Tabii Zeminden Kotlandırma  464
c. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  465
ç. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  465
2. Plansız Alanlarda  465
B. Bahçe Tesviyesi  466
1. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  466
2. Ön Bahçelerin Tesviyesi  467
3. Yan Bahçelerin Tesviyesi  467
4. Arka Bahçelerin Tesviyesi  467
C. Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Şartları  468
Ç. Taban Alanı ve Katlar Alanı  472
1. Taban Alanı  472
2. Katlar Alanı  474
D. Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması  476
E. Eksik Katlı Bina Yapılması  476
II. YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER  477
A. Yapıda Bulunması Zorunlu Olan Kullanımlar  477
B. Kat Yükseklikleri  477
C. Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  478
Ç. Bina Girişleri ve Rampaları  479
D. Merdivenler  481
E. Işıklıklar ve Hava Bacaları  483
F. Bacalar  484
G. Asansörler  485
Ğ. Su Depoları  487
H. Fosseptikler  488
I. Korkuluklar  488
İ. Kapı ve Pencereler  488
J. Çatılar  489
K. Çıkmalar ve Saçaklar  492
L. Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulübeleri  494
M. Portikler  495
N. Fırınlar  495
O. Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  496
Ö. Tuvaletler  497
P. Çay Ocakları  498
R. Bodrumlar  498
S. Müştemilatlar ve Paratonerler  500
17. Bölüm
İMAR VE YAPI DENETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
I. YAPI DENETİMİ KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  501
A. Kavram  501
B. Tarihi Gelişimi  502
II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPI DENETİMİ  503
A. Yapı Denetiminin Amacı, Kapsamı ve İstisnaları  503
1. Yapı Denetiminin Amacı  503
2. Yapı Denetiminin Kapsamı  504
2. Yapı Denetiminin İstisnaları  504
B. Yapı Denetiminde İlgili İdareler ve Sorumlulukları  505
C. Merkez Yapı Denetim Komisyonları  506
1. Oluşumu  506
2. Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları  506
Ç. Yapı Denetim Kuruluşları  508
1. Oluşumu ve Özellikleri  508
2. Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi  509
3. Görev ve Sorumlulukları  510
4. Çalışma Usul ve Esasları  511
D. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri  515
1. Kapsamı, Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülüklerine Uymaması  515
2. Sözleşmenin Sona Ermesi  516
3. Sözleşmenin Şekli ve Süresi  517
7. Tarafların Hak ve Borçları  517
E. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları  521
1. Cezai Sorumluluğu  521
2. Hukukî Sorumluluk  521
3. İdari Yaptırımlar  524
a. Yapı Denetim Kuruluşları Hakkında  524
b. Mimar ve Mühendisler ile Teknik Elemanlar Hakkında  527
c. Laboratuvar Kuruluşları Hakkında İdari Yaptırımlar  527
d. Diğer hususlar  529
F. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Denetimi  530
G. 4708 Sayılı Kanunun Eleştirisi  530
III. DİĞER KANUNLARA GÖRE YAPI DENETİMİ  531
A. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yapı Denetimi  531
1. Proje Denetimi  531
2. İnşaat Denetimi  532
3. Fenni Mesullerin ve Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  533
a. Fenni Mes’ullerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları  533
b. Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları  533
4. Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi ve Yapı Sahibinin Sorumlulukları  535
B. Mahalli İdare Kanunlarında İmar ve Yapı Denetimi  536
C. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Yapı Denetimi  537
Ç. Devlet veya Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait İnşaatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi  537
D. Toplu Konut Projelerinde Yapı Denetimi  540
1. Proje Denetimi  541
2. İnşaat Denetimi  541
IV. YAPILARDA SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  542
A. Genel Olarak  542
B. Doğal Afet Sigortaları Kurumu  542
C. Sigorta Yapma ve Yaptırma Zorunluluğu  544
Ç. Sigortalının Sorumluluğu  545
D. Tarife ve Talimatlar ile Uygulama Esasları ve Genel Şartlar  545
18. Bölüm
İMAR HUKUKUNA AYKIRI (KAÇAK) YAPILAR VE
BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
I. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPI KAVRAMI  547
II. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR  548
A. Ruhsatsız Veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  548
B. Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapıların Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapılar  548
C. Fen, Sağlık , Estetik ve Trafik Kurallarına Aykırı Yapılar  549
Ç. Şehircilik İlkelerine, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Yapılar  550
D. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yada Başkasının Taşınmazına Tecavüz Edilerek Yapılan Yapılar  551
III. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILARA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR  553
A. İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Hakkında Yapılacak İşlemler  553
B. İmar Hukukuna Aykırı Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar  557
1. Yapının Yıktırılması  557
2. Yapı Ruhsatının Verilmemesi  563
3. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  563
4. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  564
5. Yapı Ruhsatının İptali  566
6. Yapı Kullanma ve İşyeri Açma İzinlerinin İptali  567
7. Faaliyetin Durdurulması  567
8. İnşaata Devam Edilememesi, İskan Edilen Diğer Bağmısız Bölümlerde Esaslı Tadil veya İlave İnşaat Yapılamaması  568
9. Ruhsatsız Yapı Ruhsata Bağlanmadan Yeni Yapı Ruhsatının Düzenlenememesi  568
10. Yapılan Giderlerin Cezalı Olarak Alınması  568
11. Uygulanan Yaptırımlara Karşı Yargısal Yollar  571
a. İdari Yargıda  571
b. Adli Yargıda  572
IV. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ  572
19. Bölüm
İMAR (YAPILANMA) HAKLARININ AKTARIMI
I. İMAR (YAPILANMA) HAKKI VE AKTARIMI  575
A. İmar (Yapılanma) Hakkı Kavramı  575
B. Yapılanma (İmar) Hakkının Aktarımı  576
1. Tanım ve Fonksiyonları  576
2. Çeşitli Ülkelerde İmar Haklarının Aktarımı Programları  578
3. Aktarım Sisteminin İşleyişi  579
a. Gönderen Alanın Tespiti  580
b. Alıcı Alanın Hazırlanması  580
c. İmar Hakkının Aktarımı İçin Pazarlanabilir Bir Değerin belirlenmesi  581
ç. Kapsamlı Bir İmar Planı Değişikliğinin Gerektirdiği Mevzuattaki Değişikliklerin Yapılması  582
d. İHA Programlarının Yararlarının Görülmesi  583
C. İmar (Yapılanma) Hakkı Aktarımı Modelinin Türk Hukukundaki Durumu  583
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunda  583
2. Kentsel Dönüşüm Hukukunda  590
20. Bölüm
İMAR İRTİFAKLARI
I. İMAR İRTİFAKLARI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  592
A. İrtifak Hakkı Kavramı ve İdari irtifaklar  592
B. İdari İrtifakların Kurulması  592
1. Kamulaştırma Yöntemi ile  592
2. İmar İrtifakları Yolu ile  593
C. İdarî İrtifak Nedeniyle Taşınmaz Malikine Tazminat Verilip Verilmeyeceği Sorunu  594
Ç. Medeni İrtifaklarla İdari İrtifaklar Arasındaki Farklar  597
D. İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi  598
1. Amacı  598
2. Tesise Yetkili İdareler  598
3. Çeşitleri  599
II. YAPI YAPMAYA ZORLAMA VE YAPI YASAKLARI  600
A. Yapı Yapmaya Zorlama  600
1. Yapı Yapmaya Zorlamanın Sebepleri  600
2. Yapı Yapmaya Zorlayıcı Usuller  601
B. Yapı Yasakları  603
1. Geçici Yapı Yasağı  603
2. İmar Planı Uygulaması Nedeniyle Yapı Yasağı  605
a. Yerleşme Alanı Sınırları İçinde  605
b. Yerleşme Alanı Sınırları Dışında  608
3. Diğer Yapı Yasakları  609
a. Karayolları ve Demiryolları Boyunca Yapı Yasağı  609
b. Orman Kanunu’nda Yer Alan Yasaklar  611
c. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki Yasaklar  612
ç. Mera Kanunu ile Getirilen Yapı Yasağı  612
21. Bölüm
İDARİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER
I. İDARİ MÜEYYİDELER  613
A. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılmasının İdari Müeyyideleri  613
1. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olan Yapılarda  614
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan Yapılarda  615
3. Mevzuata Aykırı Yapıların Özelliğine Göre Artırımlı Ceza Uygulaması  615
B. İK m. 42/3’te Belirtilen Mükellefiyetler ve Bu Mükellefiyetleri Yerine Getirmeyen Veya Bu Maddelere Aykırı Davrananlara Verilecek İdari Müeyyideler  615
1. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41’inci Maddelerde Belirtilen Mükellefiyetleri Yerine Getirmeyen Veya Bu Maddelere Aykırı Davrananlara Verilecek İdari Müeyyideler  615
2. İK m. 42/3’e Göre Uygulanan İdari Müeyyidelerin Ağırlaştırıcı Nedenleri  619
C. Bir Kısmı Veya Tamamının Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu İlgili İdare Tarafından Tespit Edilen Yapıların Tamir Edilmemesi Veya Yakılmaması  620
Ç. İK m. 27’ye Muhalefet  620
D. Para Cezalarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar  620
E. Para Cezalarının Güncellenmesi, Faizsiz İadesi, Tekerrür  621
F. Para Cezalarının Verileceği Kişiler ve Verecek Merciler  622
G. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi  624
Ğ. İtiraz Yolu  624
II. İMAR DÜZENİNE KARSI SUÇLAR (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA)  625
A. Suçun Unsurları  626
B. Fiil (Eylem)  627
C. Manevi Unsur  628
Ç. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  628
Kaynakça  631
Kavram Dizini  66

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar