İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) İtiraz ve Dava Yolları

(Arazi ve Arsa Düzenlemeleri)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Suat Şimşek
ISBN: 9789750292606
540,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Suat Şimşek
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 488
Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve bunlara karşı açılabilecek davalarla ilgili hususlar, konu bütünlüğü içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışma bu işlemlere karşı açılacak davaları tüm yönleriyle incelemesi açısından konunun en önemli kaynaklarından birisi olmaya adaydır.
Çalışmada, arazi ve arsa düzenlemeleri yetki, şekil, sebep, konu gibi hukuki unsurları açısından incelenmiş ve sonrasında bu işlemlere karşı açılacak davalarla ilgili hususlar, Danıştay kararları ışığında açıklanmıştır.
Çalışmanın ilk kısmında parselasyon işlemleri; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından incelenmiştir. Bu kapsamda parselasyon işlemlerinin hangi idareler tarafından, hangi şekilde kurallarına uyularak nasıl yapılacağı, hangi taşınmazların parselasyona tabi tutulabileceği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Çalışma parselasyon işlemlerinde parsel dağıtım kurallarını ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeleri kapsamlı şekilde açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada kamu mallarının ve Hazine taşınmazlarının imar uygulamalarındaki durumu ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Çalışmanın ikinci kısmında ise parselasyon işlemlerine karşı açılacak davalar, idari yargı işlem sürecine uygun olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak süre, ehliyet, görevli ve yetkili yargı gibi iptal davası ön koşulları açısından inceleme yapılmıştır. Daha sonra parselasyon işlemlerine karşı açılan davaların esasının görülmesi, bilirkişi incelemesi gibi hususlar açıklanmıştır. Sonrasında ise iptal davasının karara bağlanması, bu kararın sonuçları ve uygulanması, kararın uygulanmaması durumunda yapılabilecek işlemler ayrıntılarıyla izah edilmiştir.
İçindekiler
Önsöz  5
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Şekiller Tablosu  25
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ  29
A. Mekânsal Strateji Planları  29
B. Çevre Düzeni Planları  32
C. İmar Planları  33
1. Nazım İmar Planları  33
2. Uygulama İmar Planları  35
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  36
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri  38
B. Kamulaştırma  40
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  42
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  43
A. Genel Olarak  43
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  47
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları  51
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması  53
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması  53
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması  53
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması  54
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması  54
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması  55
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması  56
8. 7181 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında, Parselasyon Yapılmamış Alanlarda İfraz Yapılıp Yapılmayacağı  57
İkinci Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Giriş  59
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU  60
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak  60
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi  61
2. İmar Planına Uygunluk Şartı  63
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı  63
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  66
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü  67
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  69
c. Yargıtay’ın Görüşü  71
d. Danıştay’ın Görüşü  73
e. 7181 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik  77
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  79
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  80
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı  80
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  80
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  81
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  84
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  85
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  86
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  87
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  87
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ  88
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları  88
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları  88
a. Belediye Sınırları İçerisinde  89
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  89
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  89
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi  90
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  90
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması  91
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  91
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  92
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  92
bdd. Gönderme Zamanı  93
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii  93
bdf. Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  93
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri  94
c. Belediye Sınırları Dışına  95
d. Mücavir Alanlarda  96
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  96
2. Özel Yetki Kuralları  97
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  97
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  98
ba. Genel Olarak  98
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  100
c. Endüstri Bölgelerinde  100
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  101
d. Gecekondu Alanlarında  102
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  105
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde  105
g. Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  106
h. Atatürk Orman Çiftliğinde  106
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler  106
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  107
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması  107
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi  108
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  108
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  109
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  109
l. Toplu Konut Alanlarında  109
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  111
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  111
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  112
ö. Boğaziçi Alanında Planlama  114
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  115
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  115
s. Milletvekilleri Lojmanları  115
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde  116
t. Olimpiyat Köyünde  116
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  117
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  118
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  118
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  119
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  119
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  120
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  120
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  120
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları  122
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu  122
a. Belediyelerde  122
b. İl Özel İdarelerinde  124
c. Diğer İdarelerde  124
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği  124
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik  125
b. Mesleki Yeterlilik Şartı  125
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  127
C. Zaman Yönünden Yetki  128
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ)  128
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  131
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması  131
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  133
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  134
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  134
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  137
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması  139
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  140
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi  140
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  140
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları  140
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması  141
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yanlış Şekilde Yapılması  142
1. Tarım Arazileri  142
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri  142
b. Diğer Araziler  144
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü  144
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  145
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  146
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  146
ba. Başvuru  147
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması  147
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil  147
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu  148
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi  149
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi  149
a. Başvuru  150
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması  151
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi  151
d. Kadastro Müdürlüğünce Belgelerin ve Mülkiyet Haritalarının Hazırlanması  151
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi  152
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması  153
1. Genel Olarak  153
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü  153
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler  154
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi  155
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği  155
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  156
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  158
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  160
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  160
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi  160
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  161
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit  162
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem  163
a. Genel Kural  163
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar  163
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller  164
d. Tescilsiz İktisap Halleri  165
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  168
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  168
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  168
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  169
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  169
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  170
c. Kaba Hatalar  171
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  174
4. Yüzölçümü Farklılığı Tespit Edilmesi Durumunda Parselin Hangi Yüzölçümü İle Uygulamaya Dahil Edileceği  174
5. Yüzölçümü Düzeltmesi İşlemine Karşı Dava Açılması Durumu  174
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri  175
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü  175
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu  176
1. İmar Adalarının Numaralandırılması  177
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması  177
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti  178
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması  179
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması  180
1. Genel Olarak  180
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması  180
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  181
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  182
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  182
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  183
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  184
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  184
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  184
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  185
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  185
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  186
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Fakat İmar Planı Değişikliği Olmamış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  186
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  187
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  187
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  188
g. Kamu Hizmetine Tahsisli Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  188
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  189
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  189
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  189
b. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşan Alanların Tescili  189
ba. Belediye Hizmetleriyle İlgili Alanların Belediye Adına Tescili  190
bb. Diğer Alanların Hazine Adına Tescili  190
bc. Hem Belediyelerin Hem Diğer Kurumların Hizmet Verebileceği Alanların Tescili  191
5. Düzenleme Ortaklık Payının Alınmadığı Durumlarda Yapılabilecek İşlemler  191
a. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  192
b. Kamu Taşınmazlarıyla Hisselendirme  193
6. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  193
a. Tescil Harici Alanların, Belediye Taşınmazlarının ve Kamu Mülkiyetindeki Alanların Düzenleme Ortaklık Payına Tahsisi  193
b. Kamulaştırma Yapılması  194
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  195
1. Genel Olarak  195
2. Kamulaştırılacak Alanın Tespit Edilmesi  195
3. Kamulaştırma Yapacak İdare  195
4. Kamulaştırılacak Alanın Tescili  196
5. Kamulaştırılacak Alanların Kamu Mülkiyetine Alınması  197
6. Kamulaştırma Süresi  197
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  198
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis  198
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme)  199
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması  199
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi  200
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  200
3. Minimum Parsel Büyüklüğüne Uyulması  201
4. İmar Adalarının Parsellerinin Numaralandırılması  201
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi  202
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi  202
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi  202
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi  204
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  206
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  207
5. Tescil Sayfası  208
6. Parselasyon Planı Açıklama Raporunun Hazırlanması  209
S. Parselasyonun Onayı  209
1. Onay İçin Parselasyon Planı Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler  210
2. Onaylarda Dikkat Edilecek Hususlar  211
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Onay  212
4. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Onay  212
5. Büyükşehirlerde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılan Parselasyonlarda Büyükşehir Belediyesi Onayı  212
6. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Parselasyonlarda Büyükşehir Belediyesi Onayı  213
Ş. Parselasyon İşlemlerinin İlanı ve İtiraz  213
1. Genel Olarak  213
2. Ön İlan  213
3. Parselasyon İşlemlerine İtiraz  214
4. Askı İlanının Tebliğ Sayılması  214
T. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü  215
1. İstenen Belgeler  215
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli  215
3. Kontrol  216
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü  217
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü  218
c. Pafta Kontrolü  218
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü  219
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü  219
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti)  219
5. Kontrol Sonucu  220
U. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  221
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  221
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  223
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  223
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili  224
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması  224
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması  226
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  228
Ü. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  228
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  228
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu  232
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı  232
V. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  233
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı  233
2. İstisnalar  233
3. Matrah ve Tarife  235
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  236
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER  236
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  237
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  242
1. Genel Olarak  242
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi  243
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %45 Alınabilmesi  244
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu  245
D. İkinci Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  245
1. İmar Mevzuatına Uygun Ruhsatlı Yapıların Bulunduğu Parseller  246
2. İmar Mevzuatına Uygun Ruhsatlı Yapı Bulunmayan Parseller  247
3. 5233 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamalarda İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  247
4. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  249
a. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  251
b. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller  252
c. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  256
d. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  256
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı  257
E. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması  257
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu  257
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması  259
F. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar  262
1. Yollar  265
2. Meydanlar  265
3. Yeşil Alanlar  265
4. Parklar  266
5. Çocuk Bahçeleri  266
6. Rekreasyon Alanı  266
7. Otoparklar  267
8. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları  267
9. İbadet Yerleri  267
10. Karakollar  267
11. Su Yolları  268
12. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları  268
13. Kamuya Ait Kreş Alanları  269
14. Pazaryerleri  269
15. Semt Spor Alanları  269
16. Ağaçlandırılacak Alanlar  269
17. Şehir İçi Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları  271
18. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanları  271
19. Resmî Kurum Alanı  271
20. Mezarlık Alanı  272
21. Belediye Hizmet Alanı  272
22. Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı  272
23. Mesire Alanları  272
G. Düzenleme Ortaklık Payının Kesinti Sırası  272
H. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi ve Kamu Hizmetine Tahsisli Taşınmazlardan DOP Kesilememesi  273
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI  275
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  275
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  276
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  278
a. Zorunluluk  278
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  279
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri  280
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  281
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  281
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  282
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  282
bb. Teknik Zorunluluk Halleri  283
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  283
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  283
bc. Fiili Zorunluluk Halleri  285
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  285
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  286
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  287
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  288
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  288
cc. İlkeler Çatışması  290
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi  290
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu  291
a. Genel Olarak  291
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar  292
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar  292
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri  293
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali  294
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem  294
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi  294
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi  295
B. Parselasyon İşlemlerinde Hisse Çözümü  295
1. Genel Olarak  295
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  297
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  297
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  297
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  299
ac. Şartların Denetimi  302
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması  303
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  304
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  305
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması  306
1. Genel Olarak  306
2. Tescilli Yapılarda  307
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  307
1. Genel Olarak  307
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  311
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler  312
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler  313
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  314
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  314
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  314
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  316
H. Mevcut Yapılaşmanın Dikkate Alınması  316
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ  316
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Konusu: Uygulama İmar Planı İçindeki Taşınmazlar  317
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı  317
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi  317
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi  318
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması  319
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı  319
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması  322
1. Genel Olarak  322
2. Kamu Malı Kavramı  323
3. Kamu Mallarının Özellikleri  324
4. Kamu Mallarının Türleri  327
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması  327
a. Genel Olarak Hizmet Malları  327
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  327
ba. Genel Olarak  327
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu  328
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu  330
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi  331
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  332
a. Genel Olarak Orta Malları  332
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması  332
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem  334
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem  338
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması  339
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar  339
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  340
a. Genel Olarak  340
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar  341
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması  342
ca. Kıyılar  342
cb. Sahil Şeritleri  347
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu  349
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  351
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  353
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması  354
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması  355
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  359
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı  359
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması  360
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  360
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  360
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu  361
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler  362
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  362
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  365
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  366
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  367
e. Savunma ve Güvenlik Amaçlı Alanlarda İhdas Edilen Yollar  367
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi  368
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanlar  368
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu  369
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  371
2. Yargıtay’ın Görüşü  372
3. Danıştay’ın Görüşü  374
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması  376
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  376
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği  377
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı  379
6. Değerlendirme  380
Üçüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE
İTİRAZ VE DAVA
Giriş  385
I. İTİRAZ  385
A. Genel Olarak  385
B. İtirazın Yapılacağı Merci  386
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  386
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  387
A. Görev ve Yetki  387
1. Görevli Yargı  387
2. Yetkili Mahkeme  389
B. İdari Merci Tecavüzü  390
C. Ehliyet  390
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  391
a. Genel Olarak  391
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  393
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  394
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  395
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  396
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  397
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  397
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  398
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  398
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  399
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  400
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  401
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  402
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  402
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  403
E. Dava Açma Süresi  405
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  406
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  408
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  412
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  413
F. Husumet  415
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması  416
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  416
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  417
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  419
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  420
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  420
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  421
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  422
B. Yürütmenin Durdurulması  423
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  423
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması  424
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  425
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  425
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  427
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  429
4. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  430
Dördüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  431
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU  432
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU  433
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  433
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  434
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ  435
A. Şekil Eksikliklerine Dayalı İptallerde  435
B. Parsel Bazlı İptallerde  435
C. Uygulamanın Tamamının İptali Halinde  436
1. Kök Parsele Dönüş Zorunluluğu  436
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  437
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  438
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  439
5. Bedele Dönüştürme Var İse  440
D. Geri Dönüşümün Yapılamaması Durumu  440
E. Hatalı Parselasyon Planlarının İdarece Düzenlenmesi  442
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  442
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  443
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği  444
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  446
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi  447
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü  447
b. Danıştay’ın Görüşü  449
c. Yargıtay’ın Görüşü  450
d. Değerlendirmemiz  451
4. Kararın Sonuçları  453
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  455
1. Genel Olarak  455
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  456
a. Görev ve Yetki  456
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  456
c. Ehliyet  460
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  461
e. Süre  461
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi  461
eb. Sürenin Başlangıcı  461
f. Husumet  461
3. Tam Yargı Davasının Esası  461
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması  463
1. Şikayet  463
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması  463
Kaynakça  465
Kavramlar Dizini  471
Özgeçmiş  473

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar