Açıklamalı – İçtihatlı

İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması

Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik – Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Muhittin ABACIOĞLU - Ali ABACIOĞLU
ISBN: 9789750268519
Stok Durumu: Stokta var
310,50 TL 345,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhittin ABACIOĞLU, Ali ABACIOĞLU
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 12
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1472

İnsanların refah ve mutluluğu için çalışan, ülke ve bölge planlaması ile ilgili olarak fiziksel, ekonomik, sosyal, teknik, tarihsel, mali, hukuki ve estetik koşullar arasında en uygun düzeni arayan bilim dalı "şehircilik" olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle şehirleşmenin sağlıksız bir şekilde büyümesinin önüne geçilmesi için öncelikle doğru ve hızlı bir planlamayı öngörür. Öngörülen bu planlamaların da mutlak surette bir yasal disiplin içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, düzenli yaşam alanları oluşturarak, sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanabilmesi için getirilen hukuki düzenlemeler imar mevzuatını oluşturur.

Bu kitapta, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun güncellenmiş hali yargı kararları ile uygulamadaki bilgi ve deneyimler de göz önünde bulundurularak maddeler halinde açıklanmıştır. Kitapta ayrıca, yasayla yakından ilintili bulunan Kıyı Kanunu da açıklamalı olarak yer almıştır. Öte yandan yeni baskıda; güncel yargı kararları, ilgili genelge ve yönergeler ile yasaya ait ikincil mevzuata ait tüm yönetmelikler de kitaba ilave edilmiştir.

Konu Başlıkları
Afet Riski Altındaki Alanlar
Plan Yapımı
Planlı Alanlar – Plansız Alanlar
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
İskân
Deprem Bölgeleri
Yapı Denetimi
Çevre Düzeni
Binalarda Enerji Performansı
Kentsel Dönüşüm Kanunu
Kıyı Kanunu
Deprem Yönetmeliği
Güncel Yargı Kararları
İçindekiler
Önsöz  7
Yazarların Özgeçmişi  9
AÇIKLAMALI KANUNLAR
İMAR KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1 – Amaç  30
Madde 2 – Kapsam  32
Madde 3 – Genel Esaslar  37
Madde 4 – İstisnalar  37
Madde 5 – Tanımlar  40
İKİNCİ BÖLÜM
İmar Planları ile İlgili Esaslar
Madde 6 – Mekânsal Planlama Kademeleri  45
Madde 7 – Halihazır Harita ve İmar Planları  47
Madde 8 – Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması  63
Madde 9 – İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  201
Madde 10 – İmar Programları, Kamulaştırma ve Kısıtlılık Hali  214
Madde 11 – Kamuya Ait Gayrimenkuller  231
Madde 12 – Cephe Hattı  234
Madde 13 – İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerler  235
Madde 14 – İrtifak Hakları  243
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları
Madde 15 – İfraz ve Tevhid  248
Madde 16 – Tescil ve Şüyuun İzalesi  274
Madde 17 – Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar  277
Madde 18 – Parselasyon Planlarının Hazırlanması  280
Madde 19 – Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili  333
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar
Madde 20 – Yapı  345
Madde 21 – Yapı Ruhsatiyesi  379
Madde 22 – Ruhsat Alma Şartları  398
Madde 23 – Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı  421
Madde 24 – Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarının Kuruluşu, Yetki Alanları ve Sorumlulukları  425
Madde 25 – Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarının Sınıflandırılması  425
Madde 26 – Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat  425
Madde 27 – Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar  431
Madde 28 – Müellif, Fenni Mesuliyet, Şantiye Şefliği, Yapı Müteahhitliği ve Kayıtlar  462
Madde 29 – Ruhsat Müddeti  477
Madde 30 – Yapı Kullanma İzni  481
Madde 31 – Kullanma İzni Alınmamış Yapılar  495
Madde 32 – Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar  496
Madde 33 – Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar  534
Madde 34 – İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi ile İlgili Tedbirler ve Mükellefiyetler  538
Madde 35 – Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması  539
Madde 36 – Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar  556
Madde 37 – Otoparklar  562
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 38 – Halihazır Haritaların, İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması  577
Madde 39 – Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  586
Madde 40 – Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler  590
Madde 41 – Arsaların Yola Bakan Yüzleri  595
Madde 42 – İdari Müeyyideler  596
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  620
Madde 44 – Yönetmelik  621
Madde 45 – Mücavir Alan  623
ALTINCI BÖLÜM
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler
Madde 46 – 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler  634
Madde 47–48  637
Ek Madde 1 –  641
Ek Madde 2 –  641
Ek Madde 3 –  642
Ek Madde 4 –  644
Ek Madde 5 –  645
Ek Madde 6 –  646
Ek Madde 7 –  646
Ek Madde 8 –  648
Ek Madde 9 – Elektronik Haberleşme Altyapılarında Yapı Ruhsatı Alınması  651
YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme
Geçici Madde 1 – Yapıların Amacında Kullanılması  655
Geçici Madde 2 – Başka Amaçlarla Kullanılan Otopark Yerleri  655
Geçici Madde 3 – Önce Verilen Ruhsat ve İzinler  655
Geçici Madde 4 – Müşterek Giriş  656
Geçici Madde 5 – Örfü Belde, Paftos  656
Geçici Madde 6 –  658
Geçici Madde 7 –  658
Geçici Madde 8 – Yönetmeliklerin Çıkarılma Süresi  659
Geçici Madde 9 –  659
Geçici Madde 10 –  659
Geçici Madde 11 –  660
Geçici Madde 12 –  661
Geçici Madde 13 –  662
Geçici Madde 14 –  662
Geçici Madde 15 –  662
Geçici Madde 16 –  663
Geçici Madde 17 –  667
Geçici Madde 18 –  667
Geçici Madde 19 –  669
Geçici Madde 20 –  670
Geçici Madde 21 –  670
Geçici Madde 22 –  672
Geçici Madde 23 –  672
Geçici Madde 24 –  672
Madde 49 – Yürürlük  673
Madde 50 – Yürütme  673
Madde 49 – Yürürlük  673
KIYI KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1 – Amaç  675
Madde 2 – Kapsam  676
Madde 3 – İstisnalar  677
Madde 4 – Tanımlar  677
Madde 5 – Genel Esaslar  685
İKİNCİ BÖLÜM
Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma
Madde 6 – Kıyının Korunması, Yapı Yasağı, Kıyı ve Denizde Yapılacak Yapılar  689
Madde 7 – Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar  707
Madde 8 – Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar  726
Madde 9 – Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti  737
Madde 10 – Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar  763
Madde 11 – Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi  768
Madde 12 – Tapuya Şerh Verilmesi  770
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri
Madde 13 – Kontrol  771
Madde 14 – İmar Mevzuatına Aykırı Yapı  774
Madde 15 – Ceza Hükümleri  774
Madde 16 – Yönetmelik  779
Ek Madde 1  780
Geçici Madde  780
Ek Madde 2 –  780
Ek Madde 3 –  780
Ek Madde 4 –  781
Geçici Madde –  781
Geçici Madde –  781
Madde 17 – Yürürlük  781
Madde 18 – Yürütme  781
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  783
Madde 2 – Tanımlar  783
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
Madde 3 – Tespit, Taşınmaz Devri ve Tescil  785
Madde 4 – Tasarrufların Kısıtlanması  788
Madde 5 – Tahliye ve Yıktırma  788
Madde 6 – Uygulama işlemleri  789
Madde 6/A – Uygulamaların Resen Yapılması  794
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönüşüm Gelirleri ve Diğer Hükümler
Madde 7 – Dönüşüm Gelirleri  797
Madde 8 – Çeşitli Hükümler  800
Madde 9 – Uygulanmayacak Mevzuat  802
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Mevzuatta Yapılan Değişiklikler ve Son Hükümler
Madde 10 – 22 –  803
Madde 23 –  803
Geçici Madde 1 – Devir ve Tahsislerin İptali  804
Geçici Madde 2 – Gerçekleşen Dönüşüm Gelirleri  804
Geçici Madde 3 – İdari Yaptırımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  804
Geçici Madde 4 – Uygulama İşlemlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  804
Madde 24 – Yürürlük  805
Madde 25 – Yürütme  805
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç, Kapsam ve Tanımlar  807
Madde 2 – Yapı Denetim Kuruluşları ve Görevleri  809
Madde 3 – Sorumluluk ve Yapılamayacak İşler  810
Madde 4 – Yapı Denetim Komisyonları ve Görevleri  811
Madde 5 – Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri  811
Madde 6 – Yapı Denetim Kuruluşu İle Mimar ve Mühendislerinin Yapı ile İlişkisinin Kesilmesi  812
Madde 7 – Sicillerin Tutulması ve Yapılara Sertifika Verilmesi  812
Madde 8 – İdari Müeyyideler ve Teminat  812
Madde 9 – Ceza Hükümleri  818
Madde 10 – Bakanlığın Denetim Yetkisi  818
Madde 11 – Kanunun Uygulanacağı İller  818
Madde 12 – Diğer Hükümler ve Yönetmelikler  818
Madde 13 – Yürürlükten Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler  819
Geçici Madde 1 –  819
Geçici Madde 2 –  819
Geçici Madde 3 –  819
Geçici Madde 4 –  819
Geçici Madde 5 – İdari Müeyyidelere İlişkin Geçiş Hükümleri  819
Madde 14 – Yürürlük  820
Madde 15 – Yürütme  820
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  823
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ  830
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  856
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  921
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK  937
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK  944
HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİK  955
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  963
İMAR KANUNUNUN 38’İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  985
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  992
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  996
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1013
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1037
ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ  1063
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ  1071
Kavram Dizini  1471

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar