İş Yargısı ve Arabuluculuk

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 9786050502503
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2017/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İS629
İş Yargısı ve Arabuluculuk
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
2017/11 Baskı, 834 Sayfa
ISBN 978-605-05-0250-3

Ö N S Ö Z

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uyuşmazlıklarının, sanayi ve hizmet sektöründe XXI. Yüzyılda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak bir artış göstermesi normaldir. Gerçekten bilgi ve sanayi teknolojilerindeki gelişme, çalışma kural ve koşullarına ilişkin çözülmesi güç uyuşmazlık-ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öte yandan nüfus artışı da ça-lışma ilişkilerindeki bu uyuşmazlıkların sayısını artırmıştır. Bu tür hu-kuk uyuşmazlıklarının kısa sürede, en az masraf ile ve en kolay şekilde çözümlenmesi, işyeri barışı ve toplumun huzuru için gerekli olmuştur.
İşte bu gereksinimi karşılamak üzere, işçi-işveren, işçi ve işveren örgütleri ve sosyal güvenlik kurumları ile bu kurumlara tabi olanların arasında çıkan uyuşmazlıklara bakmak üzere iş mahkemeleri kurulmuş-tur. Adli yargı ve idari yargı mahkemelerinin, iş davalarına konu uyuşmazlıkların özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi karşısında, çabukluk ve kolaylık bakımından yetersiz kalacakları açıktı.

Bu nedenle, 1950 yılında yürürlüğe giren 5521 sayılı İş Mahkeme-leri Kanunu tarafından önceleri işçi ve işveren temsilcileri ile birlikte toplu mahkeme olarak öngörülen iş mahkemeleri, işçi ve işveren tem-silcilerinin hâkimlik niteliğine sahip olmamalarına rağmen kimi dava-larda birlikte hareket ederek mahkeme başkanı hâkimi azınlıkta bıraka-rak karar vermeleri, gibi sakıncaları bulunuyordu. 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi tarafından hâkim olmayan üyeliklerle ilgili anılan Yasanın ilgili maddelerinin iptali ve gelişmelere göre kuru-lan istinaf aşaması ile ilgili hükümler, 5521 sayılı Kanunu yamalı boh-çaya çevirmiştir.

Öte yandan hukuk uyuşmazlıklarında alternatif (barışçı-dostane) çözüm yollarından bir kısım iş davalarında tarafların yararlanmakta istekli olmaları kanun koyucuyu artan dava sayısını azaltarak yargıla-mayı hızlandırma düşüncesine sevk etmiştir. Hatta ondan daha da önemlisi, arabuluculuk faaliyeti ile tarafların sonuçta kendiliklerinden anlaşmalarına zemin oluşturulmak suretiyle dostane çözüme ulaşmaları amaçlanmıştır. Bu nedenle iş yargısının işe iade, işçilik alacağı ve iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat ve rücu dava-ları dışındaki tazminat davalarının açılabilmesi için “dava şartı olarak arabuluculuk” sistemini içeren 12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mah-kemeleri Kanunu Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Arabulucuya başvuru zorunluluğu 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  İş yargılamasına ve arabuluculuk ile ilgili sistematik açıklamaların yargı kararlarıyla uygulama ile öğretinin görüşlerinin yer aldığı kısmından sonra ilgili kanunlar ve yönetmelik metinlerine yer verilmiştir. Öte yandan 7036 sayılı Kanun ile ilgili TBMM. Genel Ku-rul ve Adalet Komisyonu Tutanakları, Genel Gerekçe ve her maddenin altında o madde ile ilgili Kanun Tasarısı ve Madde gerekçeleri okuyu-cuya aktarılmak istenilmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarından sonra, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları özetleri ile birlik-te okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Alfabetik kavram dizini ile kitaptan okuyucunun daha hızlı yararlanma sağlanmasına çalışılmış-tır.

Beni araştırma yapmaya ve yazmaya yöneltip, bu eseri ortaya çı-karmaya teşvik eden yayıncı Ziya Gülkök ve Muharrem Başer Beye-fendilere şükranlarımı sunuyorum. Kitabın en az hata ile elinize geçme-si için emek veren dizgi ve baskıda çalışanlara ve özellikle Nilüfer Ay-dın Erdoğan’a teşekkür ediyorum.

Bundan önce yayınlanan kitaplarımda olduğu gibi bu kitabın da İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku öğreti ve uygulamasıyla ilgilenenlere ya-rarlı olmasını görmek, yorgunluğumu giderecek ve “yararsız bir çalış-ma” yapmadığım düşüncesine beni sevk edecektir. 
Ankara-Çankaya, 29.10.2017 
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 17

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ,  YETKİSİ VE
YARGILAMA USULÜ
 I- GENEL OLARAK 19
 II- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖREV 22
1-  İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 22
2-  ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ 25
 III-  İŞ DAVASININ TARAFLARI 26
1-  GENEL OLARAK 26
2-  İŞÇİ 27
3-  İŞVEREN 40
4-  İŞVEREN VEKİLİ 44
5-  ALT İŞVEREN 45
 IV-  UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 47
1-  GENEL OLARAK 47
2-  İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 48
3-  YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 50
a)  İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 50
b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 61
4- AYRIK DURUMLARDA İŞ MAHKEMESİNİN
GÖREVLİ OLMASI 65
 V-  İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ 67
1-  GENEL OLARAK 67
2-  DAVALI İKAMETGÂHI VE İŞYERİ 67
a)  Genel Olarak 67
b)  İkametgah 70
c)  İşyeri 71
 aa) Genel Olarak 71
 bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 72
 cc) Eklentiler 75
3-  YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ 76
4-  YETKİ İTİRAZININ ZAMANI 79

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ YARGISINDA
ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU
 I-  İŞ YARGISINDA DOSTANE ÇÖZÜM YOLLARI 81
1-  GENEL OLARAK 81
2-  UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK VE TAHKİM 85
a)  Genel Olarak 85
b)  Arabuluculuk, Uzlaştırma ve Tahkim 86
c)  Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk – Uzlaştırma 89
3- 5521 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE BARIŞÇI-DOSTANE
ÇÖZÜM YOLLARI 92
 II-  ARABULUCULUK 94
1-  GENEL OLARAK 94
2-  ZORUNLU ARABULUCUK USULÜ 101
a)  Arabuluculukta Yetki 101
b)  Arabuluculuk Yöntemi 107
c)  Arabuluculuğun Sona Ermesi 112
3- ARABULUCULUK ÜCRETİ VE ARABULUCUYA
BAŞVURUNUN  SONUÇLARI 114
a)  Arabuluculuk Ücret 114
b)  Arabulucuya  Başvurunun Sonuçları 115

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ
 I-  GENEL OLARAK 117
1- İŞ YARGILAMA USULÜ 119
a-  Dava Açılması 119
b-  Davaya Cevap 132
c-  İş Yargılama Usulünde Karşılık Dava 141
d-  İş Yargılamasında Usul 142
 II- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI 195
1- GENEL OLARAK 195
2- İSTİNAF 202
a)  Genel Olarak 202
b)  İstinaf Edilebilme Sınırı 202
c)  İstinaf Usulü 204
3-  TEMYİZ 207
a) Temyiz Edilebilen Kararlar 207
b) Temyiz Edilemeyen Kararlar 208
4-  ÖTEKİ KANUN YOLLARI 215
a)  Maddi Hata – Tavzih 215
b)  Yargılamanın Yenilenmesi 220
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 227

KARARLAR 237

EKLER
• 7036 SAYILI KANUNUN GENEL GEREKÇESİ 677
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 1. MADDESİ  680
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 680
• MADDE GEREKÇESİ 680
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 680
• 7036 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ
TBMM GENEL KURUL TUTANAKLARI 709
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 2. MADDESİ  714
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 714
• MADDE GEREKÇESİ 714
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 715
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 3.MADDESİ 717
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 719
• MADDE GEREKÇESİ 721
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 11.MADDESİNDE  726
• KANUN TASARISI 726
• MADDE GEREKÇESİ 727
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 12.MADDESİ 727
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 728
• MADDE GEREKÇESİ 728
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 13.MADDESİ 729
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 729
• MADDE GEREKÇESİ 729
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 14.MADDESİ 729
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 729
• MADDE GEREKÇESİ 730
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 17.MADDESİ  730
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 730
• MADDE GEREKÇESİ 730
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 18.MADDESİ  730
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 731
• MADDE GEREKÇESİ 731
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 19.MADDESİ  731
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 731
• MADDE GEREKÇESİ 731
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 20.MADDESİ  731
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 731
• MADDE GEREKÇESİ 732
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 21.MADDESİ  732
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 732
• MADDE GEREKÇESİ 732
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 22.MADDESİ  732
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 733
• MADDE GEREKÇESİ 733
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 23.MADDESİ 734
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 734
• MADDE GEREKÇESİ 734
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 24.MADDESİ 734
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 734
• MADDE GEREKÇESİ 735
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 25.MADDESİ 736
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 736
• MADDE GEREKÇESİ 736
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 26.MADDESİ 736
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 736
• MADDE GEREKÇESİ 737
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 27.MADDESİ 737
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 737
• MADDE GEREKÇESİ 737
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 28.MADDESİ 738
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 738
• MADDE GEREKÇESİ 738
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 738
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
KANUNU 749
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 771
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 4.MADDESİ 788
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 788
• MADDE GEREKÇESİ 788
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 788
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 5.MADDESİ 793
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 793
• MADDE GEREKÇESİ 793
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 37.MADDESİ 794
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 794
• MADDE GEREKÇESİ 794
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 796
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 6.MADDESİ 798
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 798
• MADDE GEREKÇESİ 798
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 799
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 8.MADDESİ 800
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 800
• MADDE GEREKÇESİ 800
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 29.MADDESİ 800
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 800
• MADDE GEREKÇESİ 800
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 30.MADDESİ 802
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 802
• MADDE GEREKÇESİ 802
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 31.MADDESİ 802
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 802
• MADDE GEREKÇESİ 802
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 32.MADDESİ 803
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 803
• MADDE GEREKÇESİ 803
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 33.MADDESİ  803
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 803
• MADDE GEREKÇESİ 804
10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 34.MADDESİ 804
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 804
• MADDE GEREKÇESİ 804
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 35. MADDESİ 805
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 805
• MADDE GEREKÇESİ 805
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 36. MADDESİ 805
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 805
• MADDE GEREKÇESİ 805
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 809
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 10. MADDESİ 812
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 812
• MADDE GEREKÇESİ 812
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN GEÇİCİ 1. MADDESİ 812
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 812
12.10.2017 TARİH VE 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NUN 38. VE 39. MADDESİ 813
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 813
• ADALET KOMİSYONU TUTANAKLARI 813
5521 SAYILI KANUN İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 813
KAYNAKÇA 817

KAYNAKÇA
• Akça, Çağatay: Alternatif  Uyuşmazlık Çözüm Yollarından Ara-buluculuk ve Uzlaştırma, Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergi-si, 2009. Bahar, s.25-36
• Akipek, Jale G.: Türk Medeni Hukuku C.I, Cüz 2, Şahsın Huku-ku, Ankara-1966
• Arthur, Meyer: Function  Relations Mediator in Cllective Bargai-ning, Industrial and Labour Review, New York State School of Industrial Relations Vol.13, Nr.2, s.159
• Aydemir, Murataza: Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları, İstanbul-1993
• Aygün, Mustafa Y.: Yargı Yeri Belirlemesi-Merci Tayini- Yetkin Yay., Ankara-1998
• Bean, R.: Comparative Industrial Relations, London-Sydney-1985
• Biçkin, İnci, Genel Olarak Alternatif Uyuş¬mazlık Çözümü, HPD, 2006/7, s.34-39
• Bilge, N.: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, B.2, Ankara-1967
• Bilgin, Hikmet: Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde Arabulucu-luk, Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi, 2009 Yaz, Sa.:11, s.9
• Blomeyer, Wolfgang: Almanya’da İş Yargısı (Çev. Tankut Cen-tel), Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tuhis Yay. No: 3, s.71.
• Bozkurt, H. Argun: İş Yargılaması Usul Hukuku, Ankara-1999
• Bulur, Alper: 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-luk Kanunu ve Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler” başlıklı çalışma 09 Ocak 2014 tarihinde Ankara Barosu VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda "Arabuluculuk Ve Diğer Uzlaşma Yöntem-leri Çalıştayı"'nda ve 25 Ocak 2014 tarihinde Ankara Barosu ta-rafından gerçekleştirilen "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-luk Kanunu ve Uygulaması Paneli"nde tebliğ olarak sunulmuştur.
• Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.13, İstanbul-1996
• Çenberci, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-1969
• Çenberci, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1984
• Dayınlarlı, Kemal, Uncitral Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tah-kim, Ankara 2000
• Devres: İş Mahkemelerinde Dava Açılması, İHD, 1969 Sa: 10.
• Ekonomi, M.: İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Abant-1997, s.66
• Erol, N.: Türk İş Hukukunda Mahkemelerin Yer İtibariyle Yetkisi ve Selahiyet Anlaşmaları, İBD., Sa: 5-6, s.333 vd
• Esener, Turhan: İş Hukuku, Ankara-1975
• Günay, Cevdet İlhan: Açıklamalı-İçtihatlı İş Kanunları ve İlgili Mevzuat, Ankara-1983
• Günay, Cevdet İlhan: İş Mahkemelerinin Görevi, ABD Sa: 1999/2-3.
• Günay, Cevdet İlhan: İş Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma, Uluslara-rası Çalışma Bürosu, Ankara-1982.
• Günay, Cevdet İlhan: Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara-1999
• Günay, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu, C.1, Ankara-1998
• Günay, Cevdet İlhan: Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara-1995
• Ildır, Gülgin, Alternatif Uyuşmazlık Çözü¬mü, Ankara 2003
• İzveren, Adil: İş Hukuku, Ankara-1974
• Karahasan, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku Genel Hüküm-ler C.I, İstanbul-1992
• Kaymaz, Seydi/Gökcan, Hasan Tahsin, Uzlaşma ve Önödeme, Ankara 2007
• Kuru, Baki - Yılmaz, Ejder - Arslan, Ramazan: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu  ve İlgili Mevzuat, Genişletilmiş B.18. Ankara-1999
• Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.4, C.IV, Ankara-1984
• Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.3, Ankara-1974
• Küçükgüngör, Erkan, Spor Hukukunda Tahkim ve Adr (Batıder, 2004/4, s. 48-75)
• Küçükgüngör, Erkan: Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri, BATİDER,C.22,Sa.4,Yıl.2004, s. 51
• Macuncu, Muhsin, Amerikan Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Yenisey, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uz-laşma, İstanbul 2005).
• Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı Adalet Ba-kanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Baş-kanlığı, Nisan 2017, COUNCIL OF EUROPE Yayını, Ankara
• Orhaner, B.: Türk İş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları, Ankara, 1966
• Özbay, İbrahim, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri( EÜHFD, 2006/3-4, s.459-475)
• Özbek, Mustafa, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2009
• Özbek, Mustafa, Avrupa Konseyi Arabu¬luculuk Yönergesi Öne-risi (AHFD, 2007/1)
• Özbek, Mustafa, Avrupa Konseyinde Adalet Hiz¬metlerinin Et-kinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbir-ler,(AÜHFD,2006/1,s.207
• Özbek, Mustafa, Avrupa Konseyinde Adalet Hizmetlerinin Et-kinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler(AÜHFD, 2006/1, 207-292)
• Özbek, Mustafa, Avrupa'da Arabuluculu¬ğun İlkeleri ve Uygu-lanması (Özer Seliçi'ye Armağan, Ankara 2006, 441-501)
•  Özbek, Mustafa: Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önergesi (AHFD, 2007/1)
• Özdemir, Rafet: Fransız İş Mahkemeleri Conseilles De Prud`Hommes, Yargıtay D.Sa: 1-2, 1978
• Özekes, Muhammed, Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Arabu-luculuk ve Bir Düzenle¬me Önerisi( HPD, 2006/7, s.40-45)
• Özkul, Aydın: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Oturum Başkanı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasa-larının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Ulusla-rarası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay.No: 3, s.137
• Pekcanıtez, Hakan, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (HPD, 2005/5, s.12-16
• Postacıoğlu, İlhan: İş Mahkemelerinin Yetkisi İHD, 1969 Sa: 5, s.476 vd.
• Reisoğlu, Seza: Hizmet Akdi, Ankara-1986
• Saymen, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul-1954
• Schwarz Borçlar Hukuku Dersleri (Çev. Bülent Davran) İstanbul-1948
• Selçuk, Sami: Konuşma 1999-2000 Adli Yılı Açış Konuşması, Liberte Yay. Ankara-1999
• Selwyn, N.M.:Law of Employment, Ed.(B),8,London-1993,s.1;Günay,s.40
• Soyer, Polat: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Yorum, “Cumhuriye-tin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Dü-zenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası En-düstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.131 vd.
• Subaşı, İbrahim, Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk, ( Ünal Te-kinalp'e Armağan, C.2 İstanbul 2003)
• Süzek, Sarper: İş Hukuku, B.14, İstanbul-2017,s.12
• Süzek, Sarper: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1998
• Şahin, Hüseyin Güngör: Arabuluculuk, Ankara-2008, s.54
• Şahlanan, Fevzi: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzen-lenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.107
• Şahlanan, Fevzi: İş Yargılaması, İÜHFM, C.42, Sa: 1-4, 1977, s.380
• Tanrıver, Süha: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları - Arabulu-culuk Kurumuna Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış, Makalelerim, Ankara-2006 (s.59-83), s.69.
• TREU, T. : Italy, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 6, Deventer, The Netherlands-1986
• Tuncay, A.Can: Açıklamalı, Notlu, İçtihatlı İş ve Sosyal Sigorta Kanunları, B.7, İstanbul-1997
• Tuncay, C.: İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, İHD, 1969 Sa: 9, s.759 vd.
• Tunçomağ, Kenan: Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uz-laştırma ve Tahkim, İstanbul-1973.
• Using ACAS in Industrial Disputes, ACAS, Advisory Concilation and ArbitrationSevice, Victor James Press 4/89(Leaflet)
• WEİSS, M., Labour Law and Industrial Relations in the Federal Republic of Germany, Deventer-1987
• Wheeler, Raymond - Phalen, Thomas - Higgns, John: The Deve-loping Labor Law, E.3, First Supplement, Section of Labor and Employment Law American Bar Association  The Brueau of Na-tional Affairs Inc., Washington D.C. Chicago-1993
• Yargıtay Kararları Kamu-İş*Tühis*Türk Kamu-Sen Yay. İstan-bul-1989
• Yenisey, Feridun, Ceza Muhake¬mesi Hukukunda Uzlaşma, İs-tanbul 2005
• Yıldırım, Kamil, İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında (Ya¬vuz Alangoya'ya Armağan, İstanbul 2007, s.337-360)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar