İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa ÇİÇEK
ISBN: 978-975-02-5521-2
Stok Durumu: Stokta var
76,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ÇİÇEK
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Av. Mustafa ÇİÇEK, LL.M

2019/06 2. Baskı, 320 Sayfa

ISBN 978-975-02-5521-2

7036 sayılı iş Mahkemeleri Kanunu'nun 01 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesiyle bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan iş uyuşmazlıklarında ve işe iade taleplerinde, "dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk" kurumu hukukumuza girmiş, bu düzenlemeyle dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunlu Arabuluculuk uygulaması; kapsamı, arabuluculuğa başvuru, yetki, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi, sonlanması, gibi tüm aşamaları, detaylı olarak anlatılmıştır. Bununla birlikte dava açılamazlık, icra edilebilirlik, toplantıya katılmamanın müeyyidesi, zamanaşımı, arabuluculukta adli yardım gibi ilgili tüm düzenlemelere yer verilmiştir.

Tüm bu başlıklar başta iş Kanunu olmak üzere, iş uyuşmazlıkları bakımından zorunlu arabuluculuk kapsamına alınan; başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere, diğer kanunlar açısından da ele alınmıştır.

İşe iade talebi de zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığından işe iade davasının arabuluculuk prosedürü ile birlikte işyerinin devri, alt işverenlik ilişkisi, geçici iş ilişkisi ve sözleşmenin devri gibi iş hukukunda üçlü iş ilişkileri, zorunlu arabuluculuk uygulaması açısından incelenmiştir.

Eserde, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuk kurumu, doktrin, literatür açısından incelenmiş, 7036 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hükümler bakımından devreye girecek olan, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve uygulamasına da yer verilmiştir. Bu incelemelerin yanında iş Mahkemeleri Kanununun getirmiş olduğu diğer önemli düzenlemelere de yer verilmiştir.

Eser; zorunlu arabuluculuk faaliyetinin merkezinde yer alan, taraflara, tarafların avukatlarına ve arabuluculara; kısaca tüm uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları

Arabuluculuk
Zorunlu Arabuluculuk
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması
Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki İş Sözleşmeleri
Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki Alacak ve Tazminatlar
İşe İade Talebi ve Zorunlu Arabuluculuk
Üçlü İş İlişkileri ve Zorunlu Arabuluculuk
İş Mahkemeleri Kanunu İle Getirilen Diğer Önemli Düzenlemeler

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

2. Baskıya Önsöz  9

Önsöz  11

Birinci Bölüm

ARABULUCULUK

I. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ  23

II. ARABULUCULUK KAVRAMI VE GELİŞİMİ  26

III. TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUK  34

A. Genel Olarak  34

B. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamı ve Uygulaması  37

1. Arabuluculuğun Tanımı  38

2. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  40

a. Arabuluculukta İradilik İlkesi  40

b. Arabuluculukta Eşitlik İlkesi  41

c. Arabuluculukta Gizlilik İlkesi  42

d. Arabulucunun Gizliliğe Uyma Zorunluluğu  43

e. Tarafların Gizliliğe Uyma Zorunluluğu  43

f. Gizliliğin İhlali  44

g. Arabuluculuk Faaliyetindeki Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması  44

3. Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri  47

a. Arabulucunun Unvanı ve Kullanılması  47

b. Arabuluculuğun Ücret ve Masrafları  48

c. Arabulucunun Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurması  49

d. Arabuluculuk Görevinde Özen ve Tarafsızlık  49

e. Arabulucuların Reklam Yasağı  50

f. Arabulucunun Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü  51

4. Arabuluculuk Faaliyeti  51

a. Arabulucuya Başvuru  51

b. Arabuluculukta Adli Yardım  52

c. Arabulucunun Seçilmesi  54

d. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  54

e. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi  56

f. Arabuluculuğun Sona Ermesi  57

g. Arabuluculuk Faaliyet Sonucunun Tutanakla Tespiti  57

h. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Tarafların Anlaşması  58

IV. ÇEŞİTLİ KANUNLARDA ARABULUCULUK DÜZENLEMELERİ  61

A. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda  61

B. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine İlişkin Kanunda  62

C. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda  63

D. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda  67

E. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda  67

İkinci Bölüm

ZORUNLU ARABULUCULUK

I. ZORUNLU ARABULUCULUK KAVRAMI  69

II. ZORUNLU ARABULUCULUĞA ELEŞTİRİLER  70

III. İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK  75

A. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  82

B. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Şartı  90

C. İş Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Alacaklar Bakımından İcra Takibi Başlatılması  94

D. Dava Şartına Uyulmamasının Sonuçları  94

Üçüncü Bölüm

ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASI

I. GENEL OLARAK  97

II. ZORUNLU ARABULUCULUĞUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  100

A. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki Kanunlar  100

B. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki Kanunlarda Düzenlenen İş Sözleşmeleri  102

1. 4857 Sayılı İş Kanununda Düzenlenen İş Sözleşmeleri  102

2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Hizmet Sözleşmeleri  103

3. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi  103

4. Deniz İş Kanununda Düzenlenen İş Sözleşmesi  103

5. Basın İş Kanununda İş Sözleşmesi  103

C. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki İşçi ve İşveren Alacakları  103

1. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki İşçilik Alacakları  103

2. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki İşveren Alacakları  104

3. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki İşçi ve İşveren Alacaklarının Niteliği  104

D. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamı Dışında Tutulan İş Uyuşmazlıkları  105

III. ZORUNLU ARABULUCULUĞUN TARAFLARI  105

A. Zorunlu Arabuluculuğun Tarafı Olarak İşçi  105

B. Zorunlu Arabuluculuğun Tarafı Olarak İşveren  105

IV. ZORUNLU ARABULUCULUĞA BAŞVURU  107

A. Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru Yeri  107

B. Zorunlu Arabuluculukta Yetki  108

1. Birden Fazla İşverenin Olması Halinde Yetki  109

2. Yetkisizlik İddiası ve Yetkiye İtiraz Usulü  111

a. Yetkisizlik İddiası  111

b. Yetki İtirazını İnceleyecek Merci  111

c. Yetki İtirazının Reddi Halinde Yapılacak İşlem  112

d. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Yapılacak İşlem  112

C. Arabulucunun Belirlenmesi  112

1. Tek Taraflı Olarak Arabuluculuğa Başvurulması Halinde  113

2. Tarafların Arabulucu Üzerinde Anlaşarak Birlikte Başvurması Halinde  113

D. Taraf Bilgilerinin Arabulucuya Aktarılması  114

1. Tarafların İletişim Bilgilerinin Tespiti  114

2. Tarafların İletişim Bilgilerinin Arabulucuya Aktarılması  115

V. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN BAŞLAMASI  116

A. Arabulucunun İlk Toplantıya Daveti ve Usulü  116

1. Arabulucunun Tarafları İlk Toplantıya Daveti  116

2. Taraflara Yapılan Bilgilendirme ve Davete İlişkin İşlemlerin Belgelendirilmesi  117

B. Arabuluculuk Süresi  117

C. Arabuluculuk Faaliyetinin Yapılacağı Yer  118

VI. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  119

A. Arabulucunun En Kısa Sürede İlk Toplantıya Daveti  119

B. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurulması  120

C. Arabulucunun Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü  121

D. Arabuluculuk Usulü ve Faaliyetine Başlanması  122

1. Arabuluculuk Usulünün Kararlaştırılması  122

2. Sadece Hâkim Tarafından Yapılabilecek İşlemler Arabulucu Tarafından Yapılamaz  122

E. Arabuluculuk Müzakerelerine Tarafların ve Temsilcilerinin Katılımı  122

F. Arabulucunun Taraflara Çözüm Önermesi  124

1. Genel Olarak  124

2. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda Arabulucunun Çözüm Önermesi  125

3. İş Mahkemeleri Kanunu ile Yapılan Değişiklikte Arabulucunun Çözüm Önermesi  126

G. Arabuluculuk Müzakerelerinde İdarenin Temsili  128

H. Komisyon Üyeleri Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları  128

VII. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ  129

A. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Erme Halleri  129

1. Arabuluculuğun Taraflara Ulaşılamaması Nedeniyle Sona Ermesi  129

2. Arabuluculuğun Tarafların Katılmaması Nedeniyle Sona Ermesi  130

3. Arabuluculuğun Anlaşmaya Varılması Nedeniyle Sona Ermesi  130

a. Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği  132

aa. Anlaşma Belgesinin İlam Niteliğinde Olması  132

bb. Anlaşma Belgesinin İcra Edilebilirlik Şerhi Alınarak İlam Niteliğine Kavuşması  133

b. Anlaşma Sonrası Dava Açılamazlık  135

aa. Anlaşmaya Varılması Halinde Anlaşılan Hususlar Hakkında Taraflarca Dava Açılamaz  135

bb. Taraflardan Birinin İradesinin Fesada Uğraması Hali  138

4. Arabuluculuğun Anlaşmaya Varılamaması Nedeniyle Sona Ermesi  138

B. Arabuluculuk Faaliyetinin Son Tutanak ile Belgelendirilmesi  140

C. Arabuluculuk Toplantısına Katılmama ve Müeyyidesi  141

1. Mazeretsiz Olarak İlk Toplantıya Katılmayan Taraf Yargılama Giderlerinden Sorumludur  141

2. Geçerli Mazeretin Tespiti  144

3. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  145

D. Taraflarca Ödenecek Arabuluculuk Ücreti  146

1. Tarafların Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Anlaşmaları Hâlinde  146

2. İşe İade Talebiyle Yapılan Görüşmelerde  147

3. Tarafların Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Anlaşmamaları, Taraflara Ulaşılamaması, Taraflar Katılmadığı İçin Görüşme Yapılamaması Hâlinde  147

E. Arabuluculukta Adli Yardım  150

F. Arabuluculuk Bürosu Tarafından Yapılması Gereken Zaruri Giderler  151

G. Zorunlu Arabuluculukta Tarafların Temsili  151

VII. ZORUNLU ARABULUCULUĞA BAŞVURMADAN DAVA AÇILMASININ SONUCU  152

VIII. ZORUNLU ARABULUCULUKTA ZAMANAŞIMI  153

A. Zorunlu Arabuluculukta Zamanaşımının Durması  153

B. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamındaki İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı  154

Dördüncü Bölüm

ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

I. GENEL OLARAK  159

II. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ  162

A. İş Kanununda İş Sözleşmesi  162

1. İş Kanununda İş Sözleşmesinin Tanımı  162

2. İş Kanununda İş Sözleşmesinin Şekli  163

3. İş Kanununda Sözleşme Serbestisi  163

B. Borçlar Kanununda Hizmet Sözleşmesi  164

C. Deniz İş Kanununda Hizmet Sözleşmesi  164

1. Deniz İş Kanununda Hizmet Sözleşmesinin Tanımı  164

2. Deniz İş Kanununda Hizmet Sözleşmesinin Şekli  165

D. Basın İş Kanununda İş Sözleşmesi  166

III. İŞ KANUNUNDA DÜZENLENEN BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMELERİ  166

A. Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri  166

B. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmeleri  166

C. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmeleri  169

D. Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma Sözleşmesi  169

E. Deneme Süreli İş Sözleşmesi  170

F. Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş Sözleşmeleri  172

IV. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN BİREYSEL İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMELERİ  172

A. Genel Hizmet Sözleşmesi  172

B. Pazarlamacılık Sözleşmesi  173

1. Pazarlama Sözleşmesinin Tanımı  173

2. Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri  173

3. Pazarlama Sözleşmesinde İşverenin Özel Yükümlülükleri  174

4. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi  175

5. Pazarlama Sözleşmesinde Hapis Hakkı  175

6. Pazarlamacılık Sözleşmesinin Sona Ermesi  175

C. Evde Hizmet Sözleşmesi  176

1. Evde Hizmet Sözleşmesinin Tanımı  176

2. Evde Hizmet Sözleşmesinde Çalışma Koşullarının Bildirilmesi  176

3. Evde Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Özel Borçları  176

4. Evde Hizmet Sözleşmesinde İşverenin Özel Borçları  177

5. Evde Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi  177

V. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  177

A. Genel Olarak  177

B. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı  178

C. Kanunda Düzenlenen Toplu Sözleşme Türleri  179

D. Toplu İş Sözleşmesinin Şekli ve Süresi  181

E. Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü  181

F. İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Halinde Toplu İş Sözleşmesinin Akıbeti  182

G. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma  182

Beşinci Bölüm

ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ

ALACAK VE TAZMİNATLAR

I. GENEL OLARAK  185

II. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI VE TAZMİNATLAR  187

A. Kıdem Tazminatı  187

1. İş Kanununda Kıdem Tazminatı  187

2. Kıdem Tazminatının Koşulları  188

a. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  190

b. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedilmesi  190

c. İş Sözleşmesinin Muvazzaf Askerlik Dolayısıyla Feshedilmesi  190

d. İş Sözleşmesinin İşçinin Bağlı Bulunduğu Kanunla Kurulu Kurum veya Sandıklardan Yaşlılık, Emeklilik veya Malullük Aylığı Yahut Toptan Ödeme Alması Amacıyla Hizmet Akdinin Feshedilmesi  191

e. İş Sözleşmesinin Kadın İşçi Tarafından Evlilik Nedeniyle Feshedilmesi  191

f. İş Sözleşmesinin İşçinin Ölümü Nedeniyle Son Bulması  191

g. İş Sözleşmesinin İşçilerin Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri ile İşten Ayrılmaları Nedeniyle Son Bulması  192

h. İşçinin Son İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olması  192

B. İhbar Tazminatı  194

C. Yıllık İzin Ücreti  197

1. İş Kanunda Yıllık İzin Ücreti  197

a. Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri  197

b. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi  198

c. Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller  198

d. Yıllık Ücretli İznin Uygulanması  200

e. Yıllık İzin Ücreti  200

f. Yıllık İzinde Çalışma Yasağı  201

g. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti  201

h. Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık  202

2. Diğer Kanunlarda Yıllık İzin Ücreti  202

D. İşçi Ücreti  203

1. İş Kanununda İşçi Ücreti  203

2. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi  205

3. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  205

4. Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü  207

5. İşverenin Ücret Hesabını Gösterir İmzalı Pusula Vermek Zorunluluğu  207

6. Ücret Kesme Cezası  208

E. Ücret Ekleri  208

1. İkramiye  208

2. Prim  210

F. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  211

1. İş Kanununda Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma  211

a. İşçinin Çalışma Süresi  211

b. Yeraltı Maden İşlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma Süresi  212

c. Telafi Çalışması  212

d. İşçinin Günlük Çalışma Sürelerinden Sayılan Süreler  212

e. Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri  213

f. Ara Dinlenmesi  213

g. Gece Süresi ve Gece Çalışmaları  214

ğ. Fazla Çalışma Ücreti  214

h. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  215

ı. Fazla Çalışma veya Fazla Sürelerle Çalışmada Ücret Yerine Serbest Zaman Kullanılması  215

i. Fazla Çalışma veya Fazla Sürelerle Çalışmada İşçinin Onayının Alınması  216

j. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  217

k. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma  217

l. Fazla Çalışma Ücretinin Genel Anlamda Ücretin İçinde Olduğuna Dair Sözleşme  218

m. Fazla Çalışmaların İspatı  219

2. Borçlar Kanununda Fazla Çalışma Ücreti  219

G. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma  220

H. Hafta Tatili Ücreti  220

I. Genel Tatil Ücreti  221

İ. Kötü Niyet Tazminatı  221

J. Sendikal Tazminat  223

K. İşverenin Eşit Davranma Borcu Kapsamında Ayrımcılık Tazminatı  224

III. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ İŞVEREN ALACAKLARI VE TAZMİNATLAR  225

A. Genel Olarak  225

B. İş Hukukunda İşçinin Borçları ve Sorumlulukları  226

1. İş Görme Borcu  227

2. Özen ve Sadakat Borcu  227

3. Teslim ve Hesap Verme Borcu  228

4. Fazla Çalışma Borcu  228

5. Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu  229

6. İşverene Verdiği Zarardan Sorumluluk  229

7. İşçinin Rekabet Yasağı  229

C. Eğitim Gideri  231

D. Cezai Şart  233

E. İşçinin Ödemesi Gereken İhbar Tazminatı  235

Altıncı Bölüm

İŞE İADE TALEBİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK

I. İŞ KANUNUNDA İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVASI  237

A. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması  238

1. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler  239

2. İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler  239

3. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler  240

B. Fesih İçin Geçerli Bir Sebep Oluşturmayan Hususlar  240

C. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul  241

D. İşe İade Talebi ve Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu  242

E. Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayandığının İspat Yükümlülüğü  244

F. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  244

G. İşe İade Kararı Verilmesi  246

II. İŞE İADE TALEPLERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUK  247

A. İşe İade Davasında Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu  248

B. Son Tutanağın Dava Dilekçesine Eklenmeden Dava Açılması Halinde Yapılacak İşlem  250

C. İşe İade Davasının İvedilikle Sonuçlandırılma Gerekliliği  251

D. Boşta Geçen Süre Alacağı ve İşe Başlatmama Tazminatı İçin Ayrı Bir Eda Davası Açmaya Gerek Olmaması  251

E. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinin Varlığı Hâlinde İşe İade Talebi  256

F. İşe İade Davalarında Temyiz Yasağı  256

Yedinci Bölüm

ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK

I. GENEL OLARAK  259

II. İŞYERİ DEVRİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK  261

A. İşyerinin Devri  261

1. İşyeri Devrinin Tanımı ve Kapsamı  261

2. İş Kanunundaki İşyerinin Devri Düzenlemesi  262

a. İşyerinin Ekonomik Birliğinin (Bütünlüğünün) Devri  263

b. İşyeri Devrinin Hukuki İşleme Dayalı Olarak Gerçekleştirilmesi  263

c. İşyeri Devri Sonucunda İşverenin Değişmesi  264

3. İşyerinin Bir Bölümünün Devri  265

4. İşyerinin Devrinde İşçinin Bilgilendirilmesi/İşçinin Rızası  265

5. İşyerinin Devri Şekilleri  266

6. İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkileri  266

7. İşyeri Devrinin Tarafların Fesih Hakkına Etkisi  267

8. İşçinin Kıdeminin / Hizmet Süresinin Bütünlüğü  267

9. İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenlerin Birlikte Sorumluluğu  268

B. İşyerinin Devrinde Zorunlu Arabuluculuk  269

III. ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK  272

A. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi  272

1. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasının Şartları  273

2. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa  274

3. Asıl İşveren ve Alt İşverenin Birlikte Sorumluluğu  275

B. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde ve Zorunlu Arabuluculuk  277

IV. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK  280

A. Geçici İş İlişkisi  280

1. İş Kanununda Geçici İş İlişkisi  280

2. Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin Sorumluluğu  283

B. Geçici İş İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk  284

V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK  285

A. İş Sözleşmesinin Devri  285

1. İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Devri  286

2. İş Sözleşmesinin Devrinde İşverenlerin Sorumluluğu  290

B. Sözleşmesinin Devrinde Zorunlu Arabuluculuk  293

Sekizinci Bölüm

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN

DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

I. İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANININ GENİŞLEMESİ  297

II. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU ZORUNLULUĞU  299

III. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DENETİMİ  300

IV. İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİNİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ALINMASI  304

V. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE TEMYİZ YOLU KAPANAN KARARLAR  305

VI. 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE AÇILMIŞ OLAN DAVALAR, AÇILDIKLARI MAHKEMELERDE GÖRÜLMEYE DEVAM OLUNACAKTIR  307

Kaynakça  309

Kavramlar Dizini  313

Yazarın Özgeçmişi  319

 Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar