Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bekir YILDIRIM
ISBN: 9786050502879
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bekir YILDIRIM
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği ilaveli

HYA28
Açıklamalı - İçtihatlı
Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları
Bekir YILDIRIM
2018/04 İlaveli 3. Baskı, 1744 Sayfa Ciltli 
ISBN 978-605-050287-9

Yargıtay’da daha önceden, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarına, Daireler Arası işbölümüne göre, 5. Hukuk ve 18. Hukuk Daireleri tarafından bakılmakta iken;

Yargıtay  Kanununda yapılan değişiklik  gereği, 30.12.2016 gün ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22.12.2016 gün ve 398 sayılı kararı ile 18. Hukuk Dairesinin kapatılmasına karar verildiğinden, 01.01.2017 tarihinden itibaren kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarının tamamına 5. Hukuk Dairesi bakmakla görevlendirilmiştir.

Kitabın ikinci  baskısı yapıldıktan sonra (2013-Ağustos); Kamulaştırma Kanunu’nun 4, 8, 11, 12, 15, 22 , 23 ve 30. maddeleri ile Geçici 6. maddesinde değişiklikler yapılmış, Ek Madde 1 ile Geçici 9, 10, 11, 12 ve 13. maddeler yürürlüğe girmiştir.

Değiştirilen ve yeni yürürlüğe giren maddelere ilişkin olarak, ilgili bölümlerinde açıklamalar yapılmış, bazı madde hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle ilgili maddelerde tarih ve sayıları belirtilmiş, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince 2014-2017 yılları arasında verilen emsal kararlar, ilgili madde ve bölümlere eklenmiş, gerek yasa değişikliği, gerekse Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, önceki baskıda yer alan bazı kararlar çıkartılmış, kitabın sonuna; sayfa numaraları yazılmak suretiyle kavramlara göre arama cetveline yer verilmiştir.  (ÖNSÖZ'den)

Kitabın Konu Başlıkları

 • Kamulaştırma Hakkında Genel Bilgiler
 • Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırmanın Oluşturulması
 • Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması
 • İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları
 • Kamulaştırma Davalarında Faiz ve Munnzam Zarar
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davalarında Temyiz, Karar Düzeltme, Yazım Hataları, Hükün Tavzihi ve Yargılamanın İadesi (İadei Muhakeme)
 • Kamulaştırmanın Oluşturulması
 • Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması
 • Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma
 •  Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu İle ve Acele Kamulaştırma
 • Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
 • Yasak İşler ve Ceza Hükümleri
 • Kamulaştırmasız El Koyma
 • Kamulaştırmasız El Koyma Davaları
 • İmar Uygulaması Nedeniyle Bedele Dönüştürme Davaları

ÖNSÖZ

Yargıtay’da daha önceden, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarına, Daireler Arası işbölümüne göre, 5. Hukuk ve 18. Hukuk Daireleri tarafından bakılmakta iken;

Yargıtay  Kanununda yapılan değişiklik  gereği, 30.12.2016 gün ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22.12.2016 gün ve 398 sayılı kararı ile 18. Hukuk Dairesinin kapatılmasına karar verildiğinden, 01.01.2017 tarihinden itibaren kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarının tamamına 5. Hukuk Dairesi bakmakla görevlendirilmiştir.

Kitabın ikinci  baskısı yapıldıktan sonra (2013-Ağustos); Kamulaştırma Kanunu’nun 4, 8, 11, 12, 15, 22 , 23 ve 30. maddeleri ile Geçici 6. maddesinde değişiklikler yapılmış, Ek Madde 1 ile Geçici 9, 10, 11, 12 ve 13. maddeler yürürlüğe girmiştir.

Değiştirilen ve yeni yürürlüğe giren maddelere ilişkin olarak, ilgili bölümlerinde açıklamalar yapılmış, bazı madde hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle ilgili maddelerde tarih ve sayıları belirtilmiş, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince 2014-2017 yılları arasında verilen emsal kararlar, ilgili madde ve bölümlere eklenmiş, gerek yasa değişikliği, gerekse Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, önceki baskıda yer alan bazı kararlar çıkartılmış, kitabın sonuna; sayfa numaraları yazılmak suretiyle kavramlara göre arama cetveline yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

KAMULAŞTIRMA DAVALARI 31

KAMULAŞTIRMA KANUNU

AMAÇ VE KAPSAM 1 33

MADDE GEREKÇESİ 33

MADDENİN AÇIKLAMASI 33

TANIMLAR 2 44

MADDE GEREKÇESİ 44

MADDENİN AÇIKLAMASI 45

İKİNCİ BÖLÜM

KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI

KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI 3 52

MADDE GEREKÇESİ 52

MADDENİN AÇIKLAMASI 53

KARARLAR 54

İRTİFAK HAKKI KURULMASI 4 57

MADDE GEREKÇESİ 57

MADDENİN AÇIKLAMASI 57

KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİLER 5 59

MADDE GEREKÇESİ 59

MADDENİN AÇIKLAMASI 60

KARARLAR 61

ONAY MERCİİ 6 64

MADDE GEREKÇESİ 64

MADDENİN AÇIKLAMASI 65

KARARLAR 65

KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE

İDARİ ŞERH 7 72

MADDE GEREKÇESİ 72

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 73

MADDENİN AÇIKLAMASI 73

KARARLAR 74

SATIN ALMA USULÜ 8 78

MADDE GEREKÇESİ 79

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 79

MADDENİN AÇIKLAMASI 80

KARARLAR 83

KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDE TESPİT İŞLEMİ 9 90

MADDE GEREKÇESİ 90

MADDENİN AÇIKLAMASI 90

İKİNCİ KISIM

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, İdare Adına Tescil ve

Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve

İdare Adına Tescil, Bedelin Tespiti Esasları

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE

İDARE ADINA TESCİLİ 10 91

MADDENİN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 94

MADDENİN AÇIKLAMASI 95

I- DAVA AÇILMASI 96

a) Görevli ve Yetkili Mahkeme 96

b) Davanın tarafları 96

1- Tapu malikleri birden fazla ise 96

2- Tapu malikinin ölü olduğu tespit edilirse 96

3- Tapuda malik olarak görünen kişinin kim olduğu açıkça

belli değilse 97

4- Malikin başka bir şahıs olduğunun anlaşılması halinde 97

5- Dava açıldıktan sonra, tapu maliki veya paydaşlardan

birisi taşınmazı üçüncü kişiye satarsa 97

c) Harç 97

II- YARGILAMA 97

a) Duruşma günü 97

b) İlan 98

c) Yargılama 98

d) Bilirkişilerin seçimi 99

e) Keşif 99

f) Bilirkişi kurulu raporu ve duruşma 100

g) Bedelin yatırılması 100

III- KARAR 101

a) Bedelin ödenmesi ve tescil 101

b) Faiz 103

b) Yargılama giderleri, vekalet ücreti ve harç 104

TEMYİZ

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve

Tescil Davalarında Temyiz

1- Temyiz süresi 105

2- Temyiz dilekçesi ve harç 105

3- Kesinlik sınırı 106

KARARLAR 107


KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARI 11 159

4650 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ MADDE GEREKÇESİ 160

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 160

MADDENİN AÇIKLAMASI 160

1) Arazilere değer biçilmesi 160

a- Münavebe ürünleri 160

b- Net geliri 161

c- Kapitalizasyon faizi 161

2) Arsalara değer Biçilmesi 162

3) Yapılara değer biçilmesi 165

4) Ağaçlara değer biçilmesi 166

5) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler 168

6) Kamulaştırılan taşınmazın değerinde dikkate alınmayacak

diğer hususlar 168

7) İrtifak hakkı karşılığının hesaplanması 168

KARARLAR 170

ARAZİLERE İLİŞKİN KARARLAR 170

ARSALARA İLİŞKİN KARARLAR 208

YAPILARA İLİŞKİN KARARLAR 264

AĞAÇLARA DEĞER BİÇMEYE İLİŞKİN KARARLAR 278

İRTİFAK HAKKINA İLİŞKİN KARARLAR 294

KÂR MAHRUMİYETİNE İLİŞKİN KARARLAR 307

KISMEN KAMULAŞTIRMA 12 312

MADDE GEREKÇESİ 313

MADDENİN AÇIKLAMASI 314

1) Kamulaştırmadan arta kalan kısmın değerinde,

değer azalışı veya artışı olmamışsa 314

Madde Sayfa

2) Kamulaştırma dışında kalan kısmın değerinde,

kamulaştırma nedeniyle değer azalışı olmuşsa 314

3) Kamulaştırma dışında kalan kısmın değerinde

kamulaştırma nedeniyle değer artışı meydana gelmişse 315

4) Kesilen bina, ihata duvarı ve benzeri tesislerin eskisi gibi

kullanılabilir hale getirilmeleri için yapılması gereken masraflar 316

5) Kamulaştırılan taşınmazdan artan kısım, yararlanmaya

elverişli bir durumda değilse 316

6) Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalarda 316

7) Kısmen kamulaştırılan taşınmaz, paylı mülkiyete

konu ise ve paydaşlar arasında fiili taksim yapılmışsa 318

KARARLAR 319

KISMİ KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR 319

BARAJ İLE İLGİLİ KARARLAR 356

FİİLİ TAKSİME İLİŞKİN KARARLAR 367

13 369

KARARLAR 370

DAVA HAKKI 14 385

MADDE GEREKÇESİ 386

4650 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

GEREKÇESİ 387

MADDENİN AÇIKLAMASI 387

a) İdari yargıda iptal davası açılması 387

b) Adli yargıda maddi hata davası açılması 387

KARARLAR 389

A- SÜREYE İLİŞKİN KARARLAR 389

B- HUSUMETE İLİŞKİN KARARLAR 412 

C- DAVA AÇMA HAKKINA İLİŞKİN KARARLAR 419

D- MADDİ HATA VE DÜZELTİM DAVALARINA İLİŞKİN

KARARLAR 444

E- TAŞINMAZ MALİKİNİN BAŞKA BİR ŞAHIS OLMASINA

İLİŞKİN KARARLAR 459

F- TAŞINMAZ MALİKİNİN ÖLÜ OLMASINA İLİŞKİN

KARARLAR 461

G- TAŞINMAZ MALİKİNİN KİMLİĞİNİN BELLİ OLMAMASINA

İLİŞKİN KARARLAR 478

H- BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINA İLİŞKİN KARARLAR 479


BİLİRKİŞİLER 15 493

MADDE GEREKÇESİ 496

Madde Sayfa

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 496

MADDENİN AÇIKLAMASI 497

a) Bilirkişi 497

b) Bilirkişi Kurulu 497

Bilirkişi Kurulu Rapor Örnekleri 501

KARARLAR 513

ÜÇÜNCÜ KISIM

ACELE ELKOYMA, TESCİL İŞLEMLERİ VE

AYNIN ÇEKİŞMELİ OLMASI 

BİRİNCİ BÖLÜM

EL KOYMA

16 530

MADDE GEREKÇESİ 530

MADDENİN AÇIKLAMASI 531

KARARLAR 531

İKİNCİ BÖLÜM

TESCİL VE AYNIN ÇEKİŞMELİ OLMASI

17 537

MADDE GEREKÇESİ 537

MADDENİN AÇIKLAMASI 538

KARARLAR 538

ÜÇÜNCÜ KISIM

Aynın İhtilaflı Bulunması, Tescil ve

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin

Mahkemece Tespiti ve Zilyedin Hakları

İKİNCİ BÖLÜM

Aynın İhtilaflı Olması ve Tescil

AYNIN İHTİLAFLI BULUNMASI 18 550

MADDE GEREKÇESİ 550

MADDENİN AÇIKLAMASI 552

KARARLAR 553

Madde Sayfa

TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN

TESCİLİ VE ZİLYEDİN HAKLARI 19 558

MADDE GEREKÇESİ 561

4650 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 561

MADDENİN AÇIKLAMASI 562

KARARLAR 568

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma

BİRİNCİ BÖLÜM

Boşaltma

TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI 20 592

MADDE GEREKÇESİ 592

MADDENİN AÇIKLAMASI 592

1- Kamulaştırılan taşınmaz malın boşaltılması 594

2- Ekili arazinin boşaltılması 594 

KARARLAR 595

İKİNCİ BÖLÜM

Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma

İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ 21 597

MADDE GEREKÇESİ 597

MADDENİN AÇIKLAMASI 597

KARARLAR 598

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA VAZGEÇME VE DEVİR 22 613

MADDE GEREKÇESİ 614

MADDENİN AÇIKLAMASI 614

KARARLAR 615


MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI 23 618

MADDE GEREKÇESİ 618

MADDENİN AÇIKLAMASI 618

KARARLAR 620

BEŞİNCİ KISIM

Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile

ve Acele Kamulaştırma

BİRİNCİ BÖLÜM

Hasar

Madde Sayfa

KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK HASAR 24 641

MADDE GEREKÇESİ 641

MADDENİN AÇIKLAMASI 641

KARARLAR 642

İKİNCİ BÖLÜM

Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar

HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN

İDAREYE GEÇMESİ 25 645

MADDE GEREKÇESİ 646

MADDENİN AÇIKLAMASI 646

KARARLAR 647

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA 26 658

MADDE GEREKÇESİ 658

MADDENİN AÇIKLAMASI 658

KARARLAR 659


ACELE KAMULAŞTIRMA 27 662

MADDE GEREKÇESİ 662

MADDENİN AÇIKLAMASI 663

KARARLAR 665

ALTINCI KISIM

Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve

İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri

BİRİNCİ BÖLÜM

Bedelsiz Kullanma ve Giderler

Madde Sayfa

BEDELSİZ KULLANMA YETKİSİ 28 682

MADDE GEREKÇESİ 682

MADDENİN AÇIKLAMASI 682


GİDERLERİN ÖDENMESİ 29 683

MADDE GEREKÇESİ 683

MADDENİN AÇIKLAMASI 683

KARARLAR 683

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında

Taşınmaz Mal Devri

BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER

İDAREYE DEVRİ 30 690

MADDE GEREKÇESİ 691

MADDENİN AÇIKLAMASI 692

KARARLAR 693

YEDİNCİ KISIM

Yasak İşler ve Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasak İşler 

YASAK İŞLER VE EYLEMLER 31 708

MADDE GEREKÇESİ 709

MADDENİN AÇIKLAMASI 709

KARARLAR 710

İKİNCİ BÖLÜM

Görevli Kişilerin Suçları ve Ceza Hükümleri

Madde Sayfa

GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI 32 715

MADDE GEREKÇESİ 715

MADDENİN AÇIKLAMASI 715

CEZA DAİRESİ KARARI 715


CEZALAR 33 717

MADDE GEREKÇESİ 717

MADDENİN AÇIKLAMASI 718

CEZA DAİRESİ KARARLARI 718

SEKİZİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI

GERİ ALMA HAKKI 34 720

MADDE GEREKÇESİ 720

MADDENİN AÇIKLAMASI 720


İMAR MEVZUATI UYGULANAN VEYA ÖZEL 

PARSELASYON YAPILAN YERLER 35 721

MADDE GEREKÇESİ 721

MADDENİN AÇIKLAMASI 721

KARARLAR 722


KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN

TAPU KAYDININ İPTALİ 36 730

MADDE GEREKÇESİ 730

MADDENİN AÇIKLAMASI 730

KARARLAR 733


YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME VE

YARGILAMA USULÜ 37 738

MADDE GEREKÇESİ 738

MADDENİN AÇIKLAMASI 738

1- Yetkili mahkeme 738

2- Görevli mahkeme 738

3- Yargılama usulü 738

KARARLAR 739

Madde Sayfa

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 38 744

MADDENİN AÇIKLAMASI 744

KARARLAR 744


VERGİLENDİRME 39 749

MADDE GEREKÇESİ 749

MADDENİN AÇIKLAMASI 749


KALDIRILAN VE SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER 40 750

MADDENİN AÇIKLAMASI 750


İSTİMLAK KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR 41 751

MADDENİN AÇIKLAMASI 751


GEÇİCİ MADDE 1 752

MADDE GEREKÇESİ 752

MADDENİN AÇIKLAMASI 752


GEÇİCİ MADDE 2 753

MADDENİN AÇIKLAMASI 753


GEÇİCİ MADDE 3 753

MADDENİN AÇIKLAMASI 753


GEÇİCİ MADDE 4 754

MADDENİN AÇIKLAMASI 754

KARARLAR 754


GEÇİCİ MADDE 5 759

MADDENİN AÇIKLAMASI 759


GEÇİCİ MADDE 6 760

MADDE GEREKÇESİ 763

MADDENİN AÇIKLAMASI 764

KARARLAR 768


GEÇİCİ MADDE 7 780

MADDE GEREKÇESİ 780

MADDENİN AÇIKLAMASI 780


GEÇİCİ MADDE 8 781

MADDENİN AÇIKLAMASI 781

MADDE 42 781

MADDENİN AÇIKLAMASI 772


MADDE 43 781

MADDENİN AÇIKLAMASI 781

04.11.1983 TARİH VE 2942 SAYILI KANUNA

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

24.04.2001 TARİH VE 4650 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN

GEÇİCİ MADDE 1 782

MADDE GEREKÇESİ 782

MADDENİN AÇIKLAMASI 782

KARARLAR 782

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA

FAİZ ve MUNZAM ZARAR

1- KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ 786

2- KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA MUNZAM ZARAR 787

KARARLAR 

- FAİZE İLİŞKİN KARARLAR 788

- MUNZAM ZARARA İLİŞKİN KARARLAR 815

TEMYİZ 

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve

Tescil Davalarında Temyiz

1- TEMYİZ SÜRESİ 817

2- TEMYİZ DİLEKÇESİ VE HARÇ 817

3- KESİNLİK SINIRI 818

4- TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA 819

5- MAHKEME KARARLARININ ONANMASI VEYA BOZULMASI 819

6- YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ 819

KARARLAR 820

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE

TESCİL DAVALARINDA KARAR DÜZELTME

AÇIKLAMA 829

KARARLAR 830

YAZIM HATALARI

AÇIKLAMA 832

KARARLAR 832

HÜKMÜN TAVZİHİ

AÇIKLAMA 834

KARARLAR 834

YARGILAMANIN İADESİ (İADEİ  MUHAKEME)

AÇIKLAMA 840

KARARLAR 840

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI 

I- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 845

1- İmar Kanununun uygulanmasından kaynaklanan hususlar 847

a) Düzenleme ortaklık payının düşülmesi 847

b) İmar planında taşınmazın kamu hizmetine ayrılması 848

2- 221 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan durumlar 849

3- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan hususlar 849

a) 35. madde uyarınca özel parselasyon yapılan yerler 849

b) İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parseller 849

4- 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair

Tarım Reformu Kanunu 850

5- Muvakkat İşgal Kanunu 850

6- Taşınmazın tapu kaydı üzerine konulan şerhlere ilişkin hususlar 850

a) Kamulaştırma Kanununun 7/son maddesindeki 

kamulaştırma şerhi 850

b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

uyarınca konulan şerhler 850

1) Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri 850

2) İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri 850

c) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

uyarınca konulan şerhler 850

d) Mutlak Koruma Alanları ile ilgili konulan şerhler 850

II- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN

  TAHSİLİ DAVALARI 855

a) Yetkili mahkeme 855

b) Görevli mahkeme 855

aa) Adli yargı idari yargı ayırımı 855

bb) Hakem sıfatıyla bakılıp bakılamayacağı 857

c) Davanın tarafları 857

aa) Davacı 857

bb) Davalı 857

d) Dava değeri 857

e) Dava harcı 857

f) Yargılama, keşif ve rapor 858

g) Karar 859

aa) Hükmedilen bedel 859

bb) Faiz 860

cc) Tescil - terkin 860

dd) Vekalet ücreti 861

ee) Harç 861

ff) Yargılama giderleri 862

h) Kamulaştırmasız el atma davası açıldıktan sonra, idare tarafından 

aynı taşınmaz hakkında Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi 

uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılırsa 862

aa) Açılan kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili

davası devam ediyorsa 862

bb) Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası

karara çıktıktan sonra, bedel tespit ve tescil davası açılmış ise 863

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN

BEDEL DAVALARINA İLİŞKİN  KARARLAR 864

III- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI 1018

a) Yetkili mahkeme 1020 

b) Görevli mahkeme 1020

aa) Adli yargı idari yargı ayırımı 1020

bb) Hakem sıfatıyla bakılıp bakılamayacağı 1021

c) Davanın tarafları 1021

aa) Davacı 1021

bb) Davalı 1021

d) Dava değeri 1022

e) Dava harcı 1022

f) Yargılama, keşif ve rapor 1022

g) Karar 1023

1- Pay gözönünde bulundurulmamalıdır 1023

2- Eski hale getirme masrafı ile birlikte

yer bedeli de hesaplanmalıdır 1023

3- Vekâlet ücreti nisbi hesaplanmalıdır 1023

EL ATMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR 1025

YETKİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1049

GÖREVE İLİŞKİN KARARLAR 1051

HUSUMETE İLİŞKİN KARARLAR 1077

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI)

DAVALARI

AÇIKLAMALAR 1107

KARARLAR 1108

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

DAVALARINDA FAİZ

AÇIKLAMALAR 1118

KARARLAR

o FAİZE İLİŞKİN KARARLAR 1119

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA

MUNZAM ZARAR

AÇIKLAMALAR 1140

KARARLAR 1140

ISLAH

AÇIKLAMALAR 1143

DAVANIN ISLAHINA İLİŞKİN KARARLAR 1146

VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN KARARLAR 1157

HARCA İLİŞKİN KARARLAR 1177

YAZIM HATALARI

AÇIKLAMALAR 1181

KARARLAR 1181

HÜKMÜN TAVZİHİ 

AÇIKLAMALAR 1183

KARARLAR 1183

HAKEM SIFATIYLA VERİLEN KARARLAR 1189

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVALARINDA TEMYİZ

1- TEMYİZ SÜRESİ 1195

2- TEMYİZ DİLEKÇESİ VE HARÇ 1195

3- KESİNLİK SINIRI 1196

4- TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA 1196

5- MAHKEME KARARLARININ ONANMASI VEYA BOZULMASI 1197

6- YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ 1197

KARARLAR 1197

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA KARAR DÜZELTME

AÇIKLAMALAR 1207

KARAR DÜZELTMEYE İLİŞKİN DAİRE KARARLARI 1208

YARGILAMANIN İADESİ

(İADEİ MUHAKEME) 

AÇIKLAMALAR 1210

KARARLAR 1210

DAİREMİZ UYGULAMALARINA İLİŞKİN

DİĞER YASALAR

221 SAYILI KANUN ÂMME HÜKMÎ ŞAHISLAR VEYA

MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN ÂMME HİZMETLERİNE

TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİ MENKULLER HAKKINDA KANUN 1215

AÇIKLAMALAR 1216

KARARLAR 1217

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 1224

KARARLAR 1225

3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU 1228

KARARLAR 1237

9 ŞUBAT 1331 SAYILI MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ  MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN 1246

KARARLAR 1249

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU 1253

KARARLAR 1253

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU 1256

GECEKONDU KANUNUNUN 18. MADDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1261

KARARLAR 1262

2565 SAYILI ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU 1264

KARARLAR 1266

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 1269

KARARLAR 1269

İMAR MEVZUATINDAN DOĞAN

BEDEL DAVALARI

AÇIKLAMALAR 1273

İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN

BEDEL DAVALARINA İLİŞKİN KARARLAR 1301

İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVALARI

İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASINA

İLİŞKİN KARARLAR 1409

USUL SORUNLARINA İLİŞKİN KARARLAR 1422

İLGİLİ YASALAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (İlgili Maddeler) 1463 

3194 SAYILI İMAR KANUNU 1465

2981 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UY-GULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 1492

3213 SAYILI MADEN KANUNU 1509

6831 SAYILI ORMAN KANUNU 1511

2924 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 1512

6326 SAYILI PETROL KANUNU 1513

2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU 1515

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 1516

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 1524

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 1529

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 1532

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 1535

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA İLİŞKİN 5998 SAYILI KANUN 1546

4586 SAYILI PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN 1550

5015 Sayılı PETROL PİYASASI KANUNU 1553

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 1555

2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU 1559

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN 1560

7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 1562

3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 1564

TÜRK MEDENÎ KANUNU 1566

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  HAKKINDA KANUN 1570

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 1575

SERBEST BÖLGELER KANUNU 1579

BOĞAZİÇİ KANUNU 1585

KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE,

KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN

DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA KANUN 1597

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU 1600

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 1602

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM  PROJESİ KANUNU 1603

MİLLİ PARKLAR KANUNU 1606

İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1611

ARSA SAYILACAK PARSELLENMİŞ ARAZİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ 1622

BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1624

İSKİ İÇME SULARI HAVZALARI YÖNETMELİĞİ 1627

İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ 1636

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1641

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARLARI 1673

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA TEBLİĞ EDİLEN YAPI BİRİM MALİYETLERİ ÇİZELGESİ 1689

TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ (1994=100)  AYLIK GENEL İNDEKS SAYILARI 1691

YAPILARIN YIPRANMA ORANLARI 1692


KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ


Acele el koyma, 680-698

Açılmamış sayılma, 130, 137, 1484

Adli tatil, 132, 134, 760, 763, 1486

Adres araştırması, 74-80; 89-90; 121

Ağaç bedeli, 180, 192, 287-303

Alabalık, 284, 286

Ana arter, 1127, 1137, 1145

Arazi, 174, 184-224

Arsa, 175-178; 225-273

Arsa ofisi, 646

Arta kalan bölümde değer azalışı, 216, 333, 336

Askeri yasak bölge, 1319

Atiye terk, 1491, 1496, 1511

B

Baraj, 363-376

Başkasına ait taşınmaz, 468-471; 576

Bedelin ödenmesi 159, 167

Bedelin yatırılması, 111, 126, 131, 135, 138, 140, 143

Bekletici mesele, 135, 155-157, 489-493; 1501

Benzin istasyonu, 277, 279, 282

Bilirkişi kurulu, 518

Bilirkişi raporu, 506-512; 520-523, 526, 532

Birleştirme kararı, 1481

C

Cami, 1122, 1124, 1129, 1130

Cezalar, 738-740

D

Damga vergisi, 707

Dava arkadaşlığı, 87, 122

Dava hakkı, 432-456; 1134

Dava süresi, 399-421; 766, 768, 780, 782, 1374, 1391

Dava şartı, 1140

Değer artışı, 323, 337, 338, 341

Değer azalışı, 216, 322, 327, 584, 588, 589

Değerlendirme tarihi, 189, 518-520; 796, 812

Değirmen, 217, 275, 276

E

Ecri misil, 1155-1166

Elektrik değirmeni, 276

Emlak vergisi, 234, 236, 244, 1375

F

Faiz, 114, 123, 129, 818-848, 1167-1188

Fiili taksim, 326, 333, 377-379

G

Gecekondu, 1100, 1101, 1109, 1315, 1316, 1395, 1403

Geçici irtifak, 311, 312

Geri alım, 619-625; 626-650

Gider avansı, 131, 1482, 1483, 1485

Görev, 107, 759-762; 1083-1121; 1353, 1382, 1384, 1389, 1466

H

Haciz alacaklısı, 440, 1140

Hak düşürücü süre, 367, 371, 399, 401, 408, 766, 768, 780, 797, 808, 1273, 1374

Hakem, 713, 888, 1053, 1243-1248; 1397

Harç, 108, 889, 1054, 1231-1234

Hasar, 652, 653

Hasat edilmemiş ürün, 600

Hukuki nitelendirme, 452

Husumet, 422-429; 1122-1154

I, İ

Islah, 1192-1206

İade, 617

İcra inkâr tazminatı, 1500, 1509

İdareler arasında devir, 711-724

İdari izin, 1508

İlkokul, 424, 435, 1322, 1323

İmar uygulaması, 812, 1352-1457

İntifa hakkı, 422

İpotek alacaklısı, 443

İpotek bedeli, 1461-1473

İpotek borçlusu, 1461, 1473

İrtifak hakkı, 58, 60, 182, 304-315

İstihkak davası, 587, 596

İstirdat, 595, 596

İtirazın iptali, 577

K

Kamu malı, 585, 591

Kamulaştırmasız el atma, 879-896

Kamulaştırmasız el atma-bedel, 887-1049

Kamulaştırmasız elatmanın önlenmesi, 1050-1080

Kapama mevye bahçesi, 290, 292, 293, 295, 296, 279

Kapitalizasyon faizi, 174, 212, 213, 220

Kâr mahrumiyeti, 316-319

Karar düzeltme, 863-865; 1261-1263

Kat mülkiyeti, 286, 329, 1307

Katma değer vergisi, 703-706; 708, 709

Kavaklık, 291, 293, 300, 302, 303

Kayyım, 433, 488

Kentsel dönüşüm, 906, 915, 1394, 1620-1622

Kesin süre, 133, 1483, 1485, 1487, 1495, 1498

Kısmi kamulaştırma, 322, 323, 327-363

Kira geliri, 609

Kum ocağı, 218

L

Lise, 429

M

Maddi hata, 457-467

Maili inhidam, 1392

Malik belli değilse, 488

Malikin ölü olması, 471-487

Mera, 573, 583, 1502

Mezarlık, 1128

Muhtesat bedeli, 213, 215, 298, 299, 576, 577

Munzam zarar, 849, 850, 1189-1191

Muvakkat işgal, 1303-1305

Mülkiyet ihtilafı, 494, 555-562

Münavebe ürünleri, 184, 187, 190, 195, 203, 220

O

Objektif değer artışı, 181, 188, 197, 198, 205, 209, 299

Objektif değer azaltıcı unsur, 286, 329

Orman, 424, 426, 448, 582

Ö

Ön şart, 86, 91, 93, 97, 149, 150, 578, 579

Özel parselasyon, 742, 750

P

Pazarlığa çağrı, 86, 96

Periyodisite, 192, 197

R

Resmi veriler, 192, 193, 198-200; 202, 203, 208, 295

S

Satın alma, 99, 1462, 1465

Satış, 81-100; 468-470; 1479

Satış vaadi sözleşmesi, 447, 448, 450

Sertifika bedeli, 1278, 1279

Sit alanı, 1278, 1279, 1280

Su değirmeni, 217, 275, 276

T

Takyidat, 112, 125, 185

Tapu harçları, 708

Tapu iptali, 751-758; 802, 805

Tapu tahsis belgesi, 285, 1390, 1442

Tapusuz taşınmaz, 563, 567

Taraf teşkili, 92, 117, 1129

Tarım reformu, 1292

Taş ocağı, 215, 218

Taviz bedeli, 391

Tavzih, 868-872, 1237-1242

Tebligat, 121, 400, 402, 403, 410, 657-666; 1474-1478

Temyiz, 116, 851-862; 1249-1260

Terkin, 112, 126, 134

Tescil, 112, 128, 130, 801, 802, 805

Toplulaştırma, 1291-1296

Trampa, 667-679

U, Ü

Uzlaşma, 86-88; 97, 793-795

Üretim giderleri, 204, 206, 211

 

V

Vazgeçme, 603-615

Vekalet ücreti, 115, 605, 609, 705, 793, 1207-1230

Y

Yapılara değer biçme, 179, 274-287; 330

Yargılamanın gideri, 706, 707, 1486, 1488

Yargılamanın iadesi, 873-875; 1264-1266

Yasak işler, 731, 733, 734

Yazım hatası, 866, 867, 1235, 1236

Yetki, 759, 761, 762, 1081, 1387

Yetkisizlik, 1493

Yoncalık, 191, 215

Yürütmenin durdurulması, 135, 146, 155, 157

Z

Zilyetlik, 579, 581, 583, 587, 591, 592, 594

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar