Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları

(Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve 7251 Sayılı Kanun Değişiklikleri Doğrultusunda Yenilenmiş)
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2024/03
Baskı Sayısı 22
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 419

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları

(Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve 7251 Sayılı Kanun Değişiklikleri Doğrultusunda Yenilenmiş)Hepimizin hocası, Medenî Usul ve İcra-İflâs

Hukuku’nun duayeni Prof. Dr. Baki KURU’nun

anısına sonsuz saygı, minnet ve teşekkürlerimizle…

SUNUŞ

Fakültenin ilk yılından itibaren maddî hukuk kurallarını öğrenmeye başlayan hukuk öğrencisinin, öğrenmiş olduğu ve maddî hukukun yaptırımı olmak

niteliğini de taşıyan biçimsel (şeklî) hukuk kurallarından biri olan Medenî Usul

Hukuku’nun soyut kurallarını somut olaylara (uyuşmazlıklara) uygulayabilme

yeteneğini kazanmasının yaşamsal önemi vardır. Şöyle ki: Kişilerin özel hukuk

ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarının hangi merci tarafından ve hangi usullere göre kesin olarak çözümleneceğini bilmek, yani yargı yetkisinin nasıl kullanılacağını kavramak, bu uyuşmazlıkların giderilmesinde uygulanacak maddî

hukuk kurallarını bilmekten de önemlidir. Başka bir deyişle, maddî hukuk kurallarını bilen ve bu kurallara göre haklı olan kimsenin, bu hakkının tanınmaması veya çiğnenmesi durumunda ortaya çıkacak uyuşmazlığın nasıl çözümleneceğini bilememesi, onun mahkeme tarafından haksız bulunması sonucunu doğurabilir. O nedenle, usul kurallarının iyi bilinmesi ve somut sorun ve

uyuşmazlıklara doğru ve zamanında uygulanabilmesi, hakkın elde edilebilmesinin temel koşuludur.

Öğrenilen soyut usul kurallarını, somut sorun ve uyuşmazlıklara uygulayabilmenin kaçınılmaz olması nedeniyle Hukuk Fakültelerinde Medenî Usul

Hukuku gibi bazı derslerde pratik çalışma yapılmasına özel bir önem verilmektedir.

Pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu kitap hazırlanmıştır.

Kitap, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) yürürlüğe girmesi ve istinaf mahkemelerinin de göreve başlaması ile ardından özellikle

7251 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı değişiklikler dikkate alınarak tümüyle

gözden geçirilerek yenilenmiştir.

Birinci bölümde yer verilen problemlerin bir kısmının çözümü verilmiş; bir

kısmının çözümlenmesi, cevaplandırılması öğrencilere bırakılmıştır.

Kitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, Seçilmiş Yargı Kararları başlığıyla

yeniden yazılmış, önceki baskılarda olduğu gibi bu bölümde, öğrencilerimize

medenî usul hukuku alanında geniş bir bakış açısı kazandırmak üzere seçilmiş Anayasa Mahkemesi Kararları ile İçtihadı Birleştirme Kararları yanında

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararlarına yer verilmiştir. Öte yandan

10

20 Temmuz 2016 tarihinden sonra göreve başlayan Bölge Adliye (İstinaf)

mahkemelerinin de karar vermeye başlaması ve bu kararların bir kısmının da

kesin olacağı dikkate alındığında Kitabımızda örnek niteliğinde bu mahkeme

kararları da derlenmiştir. Bu doğrultuda ayrıca 19. Baskıdan sonra çıkan kararlar bakımından güncelleme yapılmış Yargıtay kararlarından bazıları değerlendirilmiş, büyük bir bölümü ise öğrencilerimizin Yargıtay kararlarını anlama

ve değerlendirme alışkanlığı edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı ders

malzemesi olarak kitaba konulmuştur.

Kitabın önceki baskılarının Üçüncü Bölümünde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1963 tarihinden beri sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısında yer alan sınav soruları, HMK’nun bütünüyle uygulanmakta oluşu ve Kitabın hacminin de artması nedeniyle 2011 yılından itibaren sorulmuş sınav sorularıyla sınırlandırılmıştır. Ancak 1086 sayılı

HUMK’nun halen uygulandığı davaların bulunması nedeniyle, bu hükümlere

ilişkin ve özellikle kanun yolları bakımından 2011’den sonraki tarihli sorular ve

verilen cevaplar aracılığıyla HUMK ile ilgili bilgi edinilmesi mümkün olabilecektir. Sınav soruları başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere,

Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOBB-ETÜ Hukuk Fakültelerinde tarafımızca yapılmış

olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte

verilmiştir. Kitabın hacmindeki artışın önüne geçmek üzere sınav sorularından

benzer olanların bir kısmının çıkarılması yoluna gidilmiştir.

Her zaman olduğu gibi Kitabın bu baskısında da “e-uyar.com”u kullanımımıza açarak bize destek veren Av. Talih UYAR’a içtenlikle teşekkür ederiz.

Kitabı YETKİN yayını olarak basan Yetkin A.Ş.’nin değerli yetkilisi Muharrem BAŞER ile basımda emeği geçen çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

Ankara, Aralık 2022

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN- Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ – Doç. Dr. Emel HANAĞASI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ....................................................................................................................... 9

KISALTMALAR CETVELİ.........................................................................................21

GENEL BİBLİYOGRAFYA........................................................................................23

I. Bölüm : PROBLEMLER .....................................................................................25

1. Alt Bölüm : ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER...............................................27

Problem No. 1: (Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler)............................................27

Problem No. 2: (Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve Hukukî Sorumluluğu) ...............28

Problem No. 3: (Süreler-Eski Hale Getirme-Tebligat).......................................32

Problem No. 4: (Görev-Yetki-Yetki Sözleşmesi)...............................................34

Problem No. 5: (Yetki) ......................................................................................36

Problem No. 6: (Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-Yargı Yeri

Belirlenmesi-İstinabe) ..............................................................37

Problem No. 7: (Taraf Ehliyeti-Dava Ehliyeti-Sıfat)...........................................40

Problem No. 8: (Dava Şartları-Dava Şartı Arabuluculuk-Vekâletnamenin

Kapsamı) .................................................................................42

Problem No. 9: (Dava Çeşitleri-Dava Dilekçesi-Dava Açılması-Cevap

Dilekçesi).................................................................................44

Problem No. 10: (İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya DeğiştirilmesiDilekçeler Aşaması- Dava Şartı Arabuluculuk-Ön

inceleme).................................................................................47

Problem No. 11: (Tahkikat-İsticvap) ...................................................................51

Problem No. 12: (İspat Yükü-Hukuka Aykırı Delil)..............................................52

Problem No. 13: (Deliller) ...................................................................................54

Problem No. 14: (Dava Arkadaşlığı-Davaya Müdahale-Davaların

Birleştirilmesi ve Ayrılması)......................................................58

Problem No. 15: (Dava Arkadaşlığı-Davanın Konusuz Kalması-Feragat) ..........60

Problem No. 16: (İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi Yasağı-Islah-Basit

Yargılama Usulü-Davayı Geri Alma-Dosyanın İşlemden

Kaldırılması).............................................................................62

Problem No. 17: (İhtiyati Tedbir).........................................................................64

Problem No. 18: (Kanun Yolları-Zaman Bakımından UygulanmaYargılamanın İadesi-İstinaf).....................................................67

2. Alt Bölüm : ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER....................71

Problem No. 1: (Hâkimin Hukukî Sorumluluğu) ................................................71

Problem No. 2: (Görev-Çekinme-Ret) ..............................................................71

Problem No. 3: (Yetki-Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler) ...............72

12

Problem No. 4: (Yetki-Görev-Karşı Dava-Davaya Cevap)................................72

Problem No. 5: (Yetki-Dava Türleri-Davaya Vekâlet) .......................................73

Problem No. 6: (Görev-Yetki-Ön İnceleme Duruşması) ...................................73

Problem No. 7: (Görev-Yetki-İhtiyati Tedbir) ....................................................74

Problem No. 8: (Dava Şartı Arabuluculuk-Görev-Yetki-İddianın

Değiştirilmesi-Islah-Hükmün Tamamlanması-Kanun

Yolları).....................................................................................75

Problem No. 9: (Görev-Yetki-Dava Türleri-İhtiyati Tedbir-Karşı DavaKanun Yolları)..........................................................................75

Problem No. 10: (Dava Arkadaşlığı-Kanun Yolları)............................................76

Problem No. 11: (Davada Sıfat-Hukukî Sebep-Davanın İhbarı).........................76

Problem No. 12: (Görev-Yetki-Dava Sebebi-Hukukî Sebep-Kabul-Kanun

Yolları).....................................................................................77

Problem No. 13: (Delil Tespiti-Belirsiz Alacak Davası-Sulh-Tebligat-Eski

Hale Getirme)..........................................................................78

Problem No. 14: (Görev-Yetki-Tahkim-Delil Sözleşmesi-Kanun Yolları)............78

Problem No. 15: (Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi) .......79

Problem No. 16: (Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi-Kanun Yolu) .................80

Problem No. 17: (Tahkim-Kanun Yolu)...............................................................80

Problem No. 18: (Görev-Yetki-İhtiyati Tedbir-Deliller) ........................................80

Problem No. 19: (Kadastro Mahkemesi-Yargılama Usulü-Kanun Yolu).............81

Problem No. 20: (Tüketici Hakem Heyeti-Tüketici Mahkemesi) .........................82

II. Bölüm : SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI...........................................................83

1. Alt Bölüm : ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI..........................................85

Karar No. 1: (Çekişmesiz Yargı İşlerinin Mahkemelere Verilmesi

Anayasaya Aykırı Değildir) ......................................................85

Karar No. 2: [Terk Eden Eşin Ortak Konuta Daveti ve Mirasçılık

Belgesinin Noterler Tarafından Verilmesi (NK m. 71/A)

Anayasaya Aykırı Değildir] ......................................................87

Karar No. 3: [Devlete (İdareye) Karşı Adli Yargıda Dava Açılması

(5510 s. K. m. 101) Anayasaya Aykırı Değildir] .......................89

Karar No. 4: [Devlete (İdareye) Karşı Açılacak Tazminat Davasında

Adli Yargının Görevli Olması (HMK m. 3) Anayasaya

Aykırıdır]..................................................................................91

Karar No. 5: [Gelen İşlerin Yoğunluğu ve Niteliği Dikkate Alınarak

Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza ve Hukuk Daireleri

Arasındaki İşbölümünün Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Tarafından Belirlenmesi (5235 s. K. m. 35, 4) Anayasaya

Aykırı Değildir] .........................................................................97

Karar No. 6: [Yargıtayda Daire Sayısının Artırılması ve Daireler

Arasındaki İşbölümünün Başkanlar Kurulu Kararıyla

Belirlenmesi (2797 s. K. m. 40) Anayasaya Aykırı Değildir]........98

İÇİNDEKİLER 13

Karar No. 7: [Yargıtayın İçtihadı Birleştirme Kararı Verme Yetkisi

(2797 s. K. m. 45) Anayasaya Aykırı Değildir] .......................101

Karar No. 8: [Hâkimlik ve Savcılık Mesleğine Girişte Yer Alan ‘Mülakat’

(2802 s. K. m. 8) Anayasaya Aykırı Değildir] .........................103

Karar No. 9: [Hâkimlerin Her Türlü Fiilinden ve Kararlarından Dolayı

Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabilmesi (HMK m.

46) Anayasaya Aykırı Değildir. Kesinleşmiş Mahkeme

Kararlarının Kanunla Değiştirilmesi Anayasaya Aykırıdır]......104

Karar No. 10: [Yargılama Gideri Olarak Dava Sonunda Haksız Çıkan

Tarafa Yükletilen Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasını

Öngören (Avukatlık Kanunu m. 164, V) Hüküm

Anayasaya Aykırı Değildir].....................................................105

Karar No. 11: [Bölge Adliye Mahkemesince veya Yargıtayca Verilen

Yargı Yeri Belirlenmesi ile Kanun Yolu İncelemesi

Sonucunda Kesinleşen Göreve veya Yetkiye İlişkin

Kararların Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi

Bağlaması (HMK m. 23, 2) Anayasaya Aykırı Değildir]..........111

Karar No. 12: [Keşif Harcı (492 s. K. 1 sayılı Tarife) Anayasaya Aykırı

Değildir]..................................................................................112

Karar No. 13: [Tüketici Mahkemesinde (4077 s. K. m. 23) Tüketici

Davacıdan Harç Alınmaması Anayasaya Aykırı Değildir] ......112

Karar No. 14: [Anlaşmalı Boşanma Davalarında İkrarın Hâkimi

Bağlaması (TMK m. 184) Anayasaya Aykırı Değildir] ............113

Karar No. 15: [Hâkim Tarafından Belirtilen Süre İçerisinde Dinletilmek

İstenen Tanığın Adresinin Mahkemeye Bildirilmemesi

Üzerine Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılması

(HMK m. 240, 3) Anayasaya Aykırı Değildir]..........................115

Karar No. 16: [Aynı Yargı Çevresi İçinde İkinci Mahkemenin Verdiği

Birleştirme Kararının İlk Mahkemeyi Bağlaması (HMK m.

166, 1) Anayasaya Aykırı Değildir].........................................116

Karar No. 17: [Yalnızca Aynı Düzey ve Sıfattaki Mahkemelerde Görülen

Davaların Birleştirilmesi (HMK m. 166) Anayasaya Aykırı

Değildir]..................................................................................116

Karar No. 18: [Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Karar Veren

Mahkemenin O Davaya Bakmaya Devam Etmesi (HMK

m. 167) Anayasaya Aykırı Değildir]........................................117

Karar No. 19: [Davaların Temelini Oluşturan Vakıaların Benzer Olması

Halinde İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Söz Konusu Olması

(HMK m. 57, 1/c) Anayasaya Aykırı Değildir].........................117

Karar No. 20: [Usulüne Uygun Davet Edildikleri Halde Tarafların

Duruşmaya Gelmemesi Halinde Dosyanın İşlemden

Kaldırılması ve Davanın Yenilenmesi (HMK m. 150)

Anayasaya Aykırı Değildir].....................................................118

Karar No. 21: [Kadastro Mahkemelerinde Dosyanın İşlemden

Kaldırılmaması (3402 s. K. m. 29) Anayasaya Aykırı

Değildir]..................................................................................119

14

Karar No. 22: [İstinaf Kanun Yolundaki Parasal Kesinlik Sınırı (HMK m.

341, 2) “Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Davalar

Yönünden” Anayasaya Aykırıdır]...........................................120

Karar No. 23: [Mahkemece, Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek

Ölçüde Önemli Delillerin Toplanmamış veya

Değerlendirilmemiş Olması ya da Talebin Önemli Bir

Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması Nedeniyle

Kararın İstinaf Mahkemesi Tarafından Kaldırılıp Kesin

Olarak Gönderilmesi (HMK m. 353, 1/a-6) Anayasaya

Aykırı Değildir] .......................................................................122

Karar No. 24: [İstinaf Mahkemesinin İlk Derece Mahkemesi Kararını

Kaldırıp Kesin Olarak Gönderme Kararı Vermesi Üzerine

Mahkemenin Bu Kararla Bağlı Olması (HMK m. 353, 1/a6), Direnme Kararı Verememesi Anayasaya Aykırı

Değildir] .................................................................................123

Karar No. 25: [Temyizde Kesinlik Sınırı Getirilmesi (HUMK m. 427)

Anayasaya Aykırı Değildir] ....................................................124

Karar No. 26: [Aile ve Kişiler Hukukuna İlişkin Kararların İcra

Edilebilmeleri İçin Kesinleşmesinin Beklenmesi (HMK m.

357, 2; 367, 2) Anayasaya Aykırı Değildir] ............................128

Karar No. 27: (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş

Kararının Yargılamanın İadesine Konu Edilmesi

Anayasaya Aykırı Değildir) ....................................................129

Karar No. 28: [Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemenin

Resen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesi

(HMK m. 20, 1) İle Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararından

Sonra Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemiş

İse Talep Üzerine Davanın Açıldığı Mahkemece Dosya

Üzerinden Bu Durumu Tespit ile Davacıyı Yargılama

Giderlerini Ödemeye Mahkûm Etmesi (HMK m. 331, 2)

Anayasaya Aykırı Değildir] ....................................................129

Karar No. 29: [Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş

Kararının Yargılamanın İadesine (HMK m. 375, 1/i) Konu

Edilmesi Halinde On yıllık Azami Sürenin Uygulanması

(HMK m. 377, 1/e) Anayasaya Aykırıdır] ...............................133

Karar No. 30: [Basit Yargılama Usulünde Replik (Cevaba Cevap) ve

Düplik (İkinci Cevap) Dilekçelerinin Verilememesi (HMK

m. 317) Anayasaya Aykırı Değildir] .......................................134

Karar No. 31: [Toplu Mahkeme Olarak Yapılandırılan Asliye Ticaret

Mahkemelerinin Bazı Dava ve İşlere Tek Hâkimle

Diğerlerine Heyet (Kurul) Olarak Bakması; Tek Hâkimle

Bakılan İşlerin Dağılımının Başkan Tarafından

Gerçekleştirilmesi İle Dava Konusunun Değerine

Bakılmaksızın Bütün Ticari Dava ve İşlerin Asliye Ticaret

Mahkemesinde Görülmesi (5235 s. K. m. 5) Anayasaya

Aykırı Değildir] .......................................................................136

Karar No. 32: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK)......138

İÇİNDEKİLER 15

Arabuluculuk Hak Arama Özgürlüğünü Kısıtlamaz. ...............138

Arabuluculuk Faaliyetinin Gizliliği Anayasaya Aykırı

Değildir...................................................................................139

Arabuluculuk Faaliyeti Sırasında Sunulan Bilgi ve

Belgelerin Daha Sonra Bir Davada Delil Olarak

Kullanılamaması Anayasaya Aykırı Değildir. .........................139

Arabulucunun Görevini Tarafsızlıkla Yerine Getirmemesi,

Taraflara Baskı Yapması, Eşitlik İlkesine Aykırı

Davranması veya Görevini Savsaklaması Halinde

Yaptırım Öngörülmemesi Anayasaya Aykırı Değildir. ............141

Dava Esnasında Arabulucuya Gidilmesini Teşvik

Anayasaya Aykırı Değildir......................................................141

Arabuluculukta Tarafları Davet Usulünün

Düzenlenmemesi Anayasaya Aykırı Değildir. ........................141

Arabulucunun Faaliyeti Yargısal Değildir. ..............................142

Yargılama Sırasında Arabulucuya Başvuru ve Bekleme

Süreleri Usul Ekonomisine Aykırı Değildir..............................142

Arabulucuya Başvuru Halinde Zamanaşımı ve Hak

Düşürücü Sürelerle İlgili Düzenleme Anayasaya Aykırı

Değildir...................................................................................142

Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Düzenlenen Belgelerin

Adalet Bakanlığına Gönderilmesi Anayasaya Aykırı

Değildir...................................................................................143

Mahkemece Verilecek İcra Edilebilirlik Şerhine İlişkin

Düzenleme Anayasaya Aykırı Değildir...................................143

Adalet Bakanlığının Rolü, Arabulucunun Bağımsızlığını

Zedelemez.............................................................................144

Arabuluculuk Sınavlarının Adalet Bakanlığı Tarafından

Yapılması Anayasaya Aykırı Değildir.....................................144

Arabulucunun Sicilden Silinmesi İşleminin Adalet

Bakanlığına Bırakılması Anayasaya Aykırı Değildir. ..............145

Arabuluculuk Eğitimi Veren Kuruluşların Adalet Bakanlığı

ile İlişkisi Anayasaya Aykırı Değildir.......................................145

Arabuluculuk Kurulunun Yapısı Anayasaya Aykırı

Değildir...................................................................................145

Gizlilik Kuralının İhlali Yaptırımı Anayasaya Aykırı

Değildir...................................................................................145

Karar No. 33: [İş Mahkemeleri Bakımından Getirilen ve Dava Şartı

Olarak Öngörülen Arabuluculuk (7036 s. K. m. 3)

Anayasaya Aykırı Değildir. Yargılama Giderleri

Bakımından Getirilen Düzenleme de Anayasaya Aykırı

Değildir]..................................................................................147

16

2. Alt Bölüm : YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI ....................153

Karar No. 1: (Görev Kuralları Bakımından Usulî Kazanılmış Hak Söz

Konusu Olmaz)......................................................................153

Karar No. 2: (Usulî Kazanılmış Hak Kavramı-Yeni Çıkan İçtihadı

Birleştirme Kararı Usulî Kazanılmış Hakkın İstisnasıdır) .......153

Karar No. 3: (Henüz Muaccel Olmayan Bir Alacak Hakkında Dava

Açılması Halinde Dava, Hukuki Yarar Yokluğundan

Usulden Reddedilmelidir) ......................................................155

Karar No. 4: (Senetle İspat Kuralı Kamu Düzeninden Değildir) .................155

Karar No. 5: (Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Halinde

Mahkeme, Her İkisiyle de Bağlı Olmadan Yeni Bir Karar

Verebilir)................................................................................156

Karar No. 6: (Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına İlişkin 1948

Tarihli İBK’ndan HMK Bakımından Dönülmesini

Gerektiren Bir Durum Yoktur)................................................160

Karar No. 7: (Dava ve Cevap Dilekçeleri ile Delil Listelerinde “Sair

Deliller, Her Türlü Delil ve Sair Deliller” Gibi İbarelerin

Bulunması Halinde, Yemin Deliline Başvurulmuş

Sayılamaz. Hâkim İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafa

“Yemin Teklifinde Bulunma Hakkı”nı Hatırlatamaz)...............177

Karar No. 8: (HMK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapılan Hakem

Sözleşmesine İstinaden Verilen Hakem Kararına Karşı

Temyiz Değil, İptal Davası Yoluna Başvurulmalıdır)..............182

3. Alt Bölüm : YARGITAY KARARLARI..............................................................191

A) DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI................................191

Karar No. 1: (Görevsizlik Kararı Verilmesi Zamanı ve Usulü)....................191

(HGK, 11.04.2019, E. 2017/15-2141, K. 2019/44, euyar.com) ..............................................................................191

Karar No. 2: (Delil Bildirme Zamanı-İspat).................................................196

(HGK, 20.04.2016, E. 2014/13-856, K. 2016/523 euyar.com) ..............................................................................196

B) DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY KARARLARI......203

Karar No. 1: (Özel Görevli Mahkeme Kurulmayan Yerlerde Belirlenen

Mahkemenin Görevi) .............................................................203

Karar No. 2: (Özel Görevli Mahkeme Kurulmayan Yerlerde Belirlenen

Mahkemenin Görevi) .............................................................203

Karar No. 3: (İş Davası-Birden Fazla Davalı-Ortak Yetkili Mahkeme)........204

Karar No. 4: (Haksız Fiil-Birden Fazla Davalı-Ortak Yetki) ........................204

Karar No. 5: (E-tebligatta Tebliğ Tarihi-Sürelerin İşlemeye Başlaması).....207

Karar No. 6: (Duruşma Gününün UYAP'tan Öğrenilmesi Usulünün

Uygulanabileceğine Yönelik Bir Düzenleme Yoktur) .............208

Karar No. 7: (Davanın Aşamaları-Ön İnceleme)........................................210

İÇİNDEKİLER 17

Karar No. 8: (Belirsiz Alacak Davasının Şartlarının Bulunmaması

Halinde Davaya Kısmî Dava Olarak Devam EdilebileceğiHukukî Yarar Eksikliğinin Tamamlanması) ............................211

Karar No. 9: (İsticvap)................................................................................215

Karar No. 10: (Kısmî Dava-Kesin Delil)........................................................218

Karar No. 11: (Vasıflı İkrar-İspat Yükü)........................................................220

Karar No. 12: (İnkâr Savunması-Delil Gösterme-Savunmanın

Genişletilmesi Yasağı)...........................................................220

Karar No. 13: [Yargılamanın Aşamaları-Somutlaştırma Yükü-Delil

Gösterme Zamanı-İspat Yükü-Usuli Kazanılmış HakTemyizde İlk Defa (Yeni Delil) Gösterilmesi]..........................221

Karar No. 14: (Kesin Delille İspat-Hayatın Olağan Akışı- Takdiri Delil)........227

Karar No. 15: (İhtiyari Dava Arkadaşlığı-Ayırma Kararı) ..............................229

Karar No. 16: (Tarafta İradî Değişiklik).........................................................229

Karar No. 17: [Salgın (Pandemi) Hastalık Sebebiyle Kira Sözleşme

Koşullarının (Kira Bedelinin) Uyarlanması-İhtiyati Tedbir

Kararı Verilebilmesi]...............................................................230

Karar No. 18: (Basit Yargılama Usulü-Duruşma Yapılması-Hukukî

Dinlenilme Hakkı)...................................................................233

4. Alt Bölüm : BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI..............235

Karar No. 1: (Dava Şartı Arabuluculuğu Yetkili Mahkemenin

Değerlendirmesi) ...................................................................235

Karar No. 2: (TBK m. 76 Uyarınca Verilen Geçici Ödeme Kararı-İhtiyati

Tedbir-İstinaf Başvurusunun Reddi) ......................................236

Karar No. 3: (İlk Derece Mahkemesi Kararının Tebligat Usulsüzlüğü

Nedeniyle Kaldırılıp Gönderilmesi) ........................................237

Karar No. 4: (İlk Derece Mahkemesi Tarafından Delillerin

Toplanmaması-Kararın Kaldırılıp Gönderilmesi)....................238

Karar No. 5: (İstinaf Mahkemesinde Dosyanın İşlemden KaldırılmasıHMK m. 150)..........................................................................240

III. Bölüm : SINAV SORULARI..............................................................................243

1. Alt Bölüm : ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI .......................................245

1) 22.11.2022 ...............................................................................................245

2) 22.05.2022 ...............................................................................................247

3) 14.03.2022 ...............................................................................................249

4) 25.05.2019 ...............................................................................................250

5) 02.01.2019 ...............................................................................................253

6) 15.11.2018 ...............................................................................................255

7) 06.06.2017 ...............................................................................................257

8) 08.11.2016 ...............................................................................................263

9) 13.06.2016 ...............................................................................................265

18

10) 10.05.2016 ..............................................................................................271

11) 06.04.2016 ..............................................................................................273

12) 21.01.2016 ..............................................................................................274

13) 04.01.2016 ..............................................................................................275

2. Alt Bölüm : ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV SORULARI ............279

1) 04.01.2011 ..............................................................................................279

2) 21.01.2011 ..............................................................................................280

3) 23.05.2011 ..............................................................................................281

4) 11.07.2011 ..............................................................................................283

5) 16.11.2011 ..............................................................................................284

6) 16.11.2011 ..............................................................................................286

7) 29.11.2011 ..............................................................................................286

8) 03.01.2012 ..............................................................................................288

9) 05.01.2012 ..............................................................................................289

10) 04.04.2012 ..............................................................................................289

11) 12.04.2012 ..............................................................................................291

12) 24.05.2012 ..............................................................................................291

13) 15.06.2012 ..............................................................................................293

14) 02.07.2012 ..............................................................................................294

15) 05.07.2012 ..............................................................................................295

16) 05.11.2012 ..............................................................................................297

17) 11.01.2013 ..............................................................................................298

18) 14.01.2013 ..............................................................................................299

19) 04.02.2013 ..............................................................................................300

20) 08.04.2013 ..............................................................................................301

21) 10.04.2013 ..............................................................................................302

22) 27.05.2013 ..............................................................................................303

23) 27.05.2013 ..............................................................................................304

24) 03.06.2013 ..............................................................................................305

25) 27.06.2013 ..............................................................................................306

26) 25.11.2013 ..............................................................................................308

27) 02.12.2013 ..............................................................................................308

28) 13.01.2014 ..............................................................................................309

29) 25.01.2014 ..............................................................................................310

30) 27.01.2014 ..............................................................................................311

31) 13.02.2014 ..............................................................................................312

32) 14.04.2014 ..............................................................................................313

33) 17.04.2014 ..............................................................................................314

34) 23.05.2014 ..............................................................................................315

İÇİNDEKİLER 19

35) 02.06.2014 ...............................................................................................317

36) 19.06.2014 ...............................................................................................318

37) 14.07.2014 ...............................................................................................320

38) 06.12.2014 ...............................................................................................320

39) 13.12.2014 ...............................................................................................321

40) 13.01.2015 ...............................................................................................322

41) 14.01.2015 ...............................................................................................322

42) 20.01.2015 ...............................................................................................323

43) 28.01.2015 ...............................................................................................324

44) 21.04.2015 ...............................................................................................325

45) 27.05.2015 ...............................................................................................326

46) 17.06.2015 ...............................................................................................327

47) 23.06.2015 ...............................................................................................329

48) 23.07.2015 ...............................................................................................330

49) 11.01.2016 ...............................................................................................330

50) 25.01.2016 ...............................................................................................331

51) 19.03.2016 ...............................................................................................332

52) 26.04.2016 ...............................................................................................333

53) 08.11.2016 ...............................................................................................333

54) 16.11.2016 ...............................................................................................334

55) 04.01.2017 ...............................................................................................335

56) 13.01.2017 ...............................................................................................336

57) 06.04.2017 ...............................................................................................337

58) 24.05.2017 ...............................................................................................337

59) 01.06.2017 ...............................................................................................339

60) 12.06.2017 ...............................................................................................339

61) 25.07.2017 ...............................................................................................340

62) 20.11.2017 ...............................................................................................341

63) 05.01.2018 ...............................................................................................342

64) 03.02.2018 ...............................................................................................342

65) 20.05.2018 ...............................................................................................343

66) 07.06.2018 ...............................................................................................344

67) 12.06.2018 ...............................................................................................346

68) 27.06.2018 ...............................................................................................347

69) 26.11.2018 ...............................................................................................347

70) 08.01.2019 ...............................................................................................349

71) 19.03.2019 ...............................................................................................349

72) 16.04.2019 ...............................................................................................351

73) 09.07.2019 ...............................................................................................352

20

74) 26.10.2019 ..............................................................................................354

75) 20.11.2019 ..............................................................................................356

76) 04.12.2019 ..............................................................................................357

77) 13.12.2019 ..............................................................................................360

78) 07.01.2020 ..............................................................................................361

79) 11.01.2020 ..............................................................................................362

80) 21.01.2020 ..............................................................................................363

81) 25.04.2020 ..............................................................................................364

82) 21.05.2020 ..............................................................................................365

83) 27.05.2020 ..............................................................................................366

84) 14.11.2020 ..............................................................................................367

85) 16.11.2020 ..............................................................................................368

86) 03.01.2021 ..............................................................................................368

87) 26.01.2021 ..............................................................................................369

88) 23.03.2021 ..............................................................................................369

89) 29.03.2021 ..............................................................................................370

90) 09.04.2021 ..............................................................................................370

91) 17.05.2021 ..............................................................................................371

92) 05.05.2021 ..............................................................................................371

93) 20.05.2021 ..............................................................................................374

94) 08.06.2021 ..............................................................................................374

95) 08.11.2021 ..............................................................................................375

96) 30.12.2021 ..............................................................................................375

97) 04.01.2022 ..............................................................................................376

98) 09.03.2022 ..............................................................................................377

99) 28.03.2022 ..............................................................................................379

100) 09.04.2022 ..............................................................................................380

101) 20.04.2022 ..............................................................................................383

102) 24.05.2022 ..............................................................................................387

103) 10.11.2022 ..............................................................................................387

3. Alt Bölüm : TEST SORULARI..........................................................................389

TEST SORULARI..............................................................................................396

GENEL BİBLİYOGRAFYA

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/Deren-Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2011

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel:

Medenî Usul Hukuku, Ankara 2022

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2022

Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol: Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2022

Görgün, Şanal L./Börü, Levent/Toraman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2022

Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2014

Kuru, Baki: Medenî Usul Hukuku El Kitabı, Cilt I-II, Ankara 2020

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Ankara

2019

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6 Cilt, İstanbul 2001

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014

Muşul, Timuçin: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2012

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes Muhammet: Medeni Usul Hukuku

Ders Kitabı, İstanbul 2022

Sungurtekin Özkan, Meral: Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013

Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer: Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul

2020

Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku Cilt I, Temel Kavramlar ve İlk Derece

Yargılaması, Ankara 2020

Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku Cilt II, Üst Derece Yargılamaları, Kesin

Hüküm ve Bertaraf Edilmesi, Diğer Hukuki Çareler, Geçici Hukukî Korumalar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve İç Tahkim, Ankara 2021

Ulukapı, Ömer: Medenî Usûl Hukuku, Konya 2015

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 4 Cilt, Ankara 2021

Yılmaz, Ejder/Yılmaz, Ümit: Hukuk Rehberi, 5 Cilt, Ankara 2006

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar