Uygulamacılar İçin

Medeni Usul Hukuku El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 9789750289842
1.431,00 TL 1.590,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2024/03
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1423
"Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu kitap tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, noter) için hazırlanmış, usul hukukun uygulamadaki görünümünü yansıtan, açıklamalar, zengin uyarı içeriği, not, karşılaştırma ve güncel içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle uygulama sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul Hukukuna Giriş
.
Usuli Uyuşmazlıklar
.
Usuli İşlemler
.
Dava
.
İspat
.
Geçici Hukuksal Koruma
.
Davaya Son Veren İşlemler
.
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
.
Yasa (Kanun) Yolları
.
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi ve Kesinleşmesi
.
Özel Usul ve Mahkemeler
.
Tahkim
.
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
.
Alternatif Uyuşmazl
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
5
Kısaltmalar 
43
Birinci Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. TERİM SORUNU 
47
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ 
48
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
49
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI 
50
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
51
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
51
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
55
A. Tasarruf İlkesi 
55
B. Taraflarca Getirilme İlkesi 
56
C. İstemle Bağlılık İlkesi 
58
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı 
60
E. Aleniyet İlkesi 
68
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 
70
G. Usul Ekonomisi İlkesi 
72
H. Teksif İlkesi 
73
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi 
74
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi 
77
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi 
80
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI 
81
A. Kavram 
81
B. Ayrımın Ölçütleri 
82
1. Genel Olarak 
82
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu 
83
C. Usul 
84
1. Görevli Mahkeme 
84
2. Yetkili Mahkeme 
86
3. Yargılama Usulü 
86
D. Sonuçları 
87
İkinci Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK 
89
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER) 
89
A. Genel Olarak 
89
B. Mahkemelerin Sınıflandırılması 
90
1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre 
90
a. Tek Yargıçlı Mahkemeler 
90
b. Toplu Mahkemeler 
90
a. İlk Derece Mahkemeleri 
91
b. Üst Derece Mahkemeleri 
91
3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre 
91
a. Genel Görevli Mahkeme – Özel Görevli Mahkeme Ayrımı 
91
b. Olağan Mahkeme – Olağanüstü Mahkeme Ayrımı 
93
C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi 
94
1. İlk Derece Mahkemeleri 
94
a. Sulh Hukuk Mahkemesi 
95
b. Asliye Mahkemesi 
95
2. İkinci Derece Mahkemeleri − Bölge Adliye Mahkemeleri 
96
a. Genel Olarak 
96
b. Kuruluşu 
96
c. Görevleri 
97
d. Daireler 
97
e. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 
98
3. Yargıtay 
99
Üçüncü Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇ (HÂKİM) 
105
A. Yargıçlık Statüsü 
105
B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi 
107
C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi 
108
1. Genel Olarak 
108
2. Yargıcın Yasaklılığı (Çekinmesi) 
109
a. Genel Olarak 
109
b. Yasaklılık (Memnuiyet) Nedenleri 
109
c. Çekinme Usulü 
110
d. Sonuçları 
111
3. Yargıcın Reddi 
112
a. Genel Olarak 
112
b. Ret Nedenleri 
112
c. Yargıcı Reddedebilecek Kişiler 
115
aa. Taraflar 
115
bb. Yargıcın Kendisi 
116
d. Usul 
116
aa. Genel Olarak 
116
bb. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi 
117
cc. Ret İsteminin İncelenebilir (Kabule Şayan) Bulunması 
118
e. Mercii Kararı 
120
aa. Ret 
120
bb. Kabul 
121
f. Yasa Yolları 
122
4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması 
123
D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları 
124
1. Genel Olarak 
124
2. Sorumluluk Nedenleri 
127
3. Sorumluluk Davası 
130
II. AVUKAT 
134
Dördüncü Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK 
141
II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ 
141
A. Yazı İşleri Müdürü 
141
B. Zabıt Kâtibi (Yazman) 
142
C. Mübaşir 
143
D. Hizmetli 
144
III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR 
144
IV. DOSYA VE BELGELER 
145
V. UYAP 
147
İkinci Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
151
II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ 
151
A. Görev Uyuşmazlığı 
151
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
152
a. Koşulları 
152
aa. Aynı Yargı Kolunda Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 10). 
152
bb. Farklı Yargı Kollarında Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 17) 
153
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması 
153
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
155
a. Koşulları 
156
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi 
156
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
157
1. Genel Olarak 
157
2. Koşulları 
158
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi 
158
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar 
158
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma 
159
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları 
160
İkinci Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
161
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ 
163
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 
163
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev 
163
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev 
170
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 
174
1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler 
174
a. Kira Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar 
174
b. Paylaşma (taksim) ve Ortaklığın Giderilmesi (İzale–İ Şüyu) Davaları 
180
c. Taşınır ve Taşınmaz Mallarda, Yalnızca Zilyetliğin Korunmasına Yönelik Olan Davalar 
180
2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri 
181
3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler 
181
III. GÖREVSİZLİK KARARI 
188
A. Genel Olarak 
188
B. Yasa Yolları 
189
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
190
Üçüncü Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 
195
II. YETKİ KURALLARI 
196
A. Genel Yetki 
196
1. Çekişmeli Yargıda 
196
a. Gerçek Kişiler Bakımından 
196
aa. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Açılacak Davalar 
196
bb. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Davalar 
198
aaa. Mal Varlığına İlişkin Davalar 
198
bbb. Kişi Varlığına İlişkin Davalar 
199
b. Tüzel Kişiler Bakımından 
199
c. Davalıların Birden Fazla Olması 
200
2. Çekişmesiz Yargıda 
202
B. Özel Yetki 
202
1. Genel Olarak 
202
2. Özel Yetki Kuralları 
202
a. Sözleşmeden Doğan Davalar 
202
b. Miras Davaları 
204
aa. Miras Bırakanın Son Yerleşim Yerinde Görülecek Davalar 
204
bb. Malın Bulunduğu Yerde Görülebilecek Davalar 
207
cc. Mirasçıların Oturduğu Yerde Görülecek İşler 
207
c. Taşınmaza İlişkin Davalar 
208
d. Karşı Davalar 
211
e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalar 
211
f. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kendilerine İlişkin Davalar 
211
g. İflas Davaları 
212
h. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları 
213
aa. Zarar (Mal) Sigortalarında 
213
bb. Can (Yaşam) Sigortalarında 
214
ı. Alacak ve Taşınır Mal Davaları 
214
i. Haksız Eylemden Doğan Davalar 
214
j. Nedensiz Zenginleşmeden Doğan Davalar 
215
k. Boşanma, Ayrılık ve Mal Rejimi Davaları 
215
l. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar 
216
m. Soybağına İlişkin Davalar 
217
n. İş Davaları 
217
o. Velayet Davaları 
217
ö. Vesayet Dava ve İşleri 
217
p. Motorlu Araç Kazalarından Doğan Tazminat Davaları 
218
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ 
220
A. Kesin Yetki Kuralları 
220