Uygulamacılar İçin

Medeni Usul Hukuku El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 9789750268762
Stok Durumu: Tükendi
936,00 TL 1.040,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1312

"Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıt tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış, usul hukukun kuramsal temeli ile uygulamadaki görünümünü yansıtan, zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle uygulama sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.

Bu baskıda Anayasa Mahkemesi'nin usul hukukuna yönelik son kararları, güncel parasal sınırlar ve Yargıtay'ın İkinci Yargı Paketi (7251 sayılı Yasa) ile yapılan değişikliklerden sonra verdiği emsal içtihatlar kitaba işlenmiş; kesin süre, ıslah, dosyanın işlemden kaldırılması ve hükmün tamamlanması gibi bazı kurumlar daha geniş incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Usul Hukukuna Giriş
Usuli Uyuşmazlıklar
Usuli İşlemler
Dava
İspat
Geçici Hukuksal Koruma
Davaya Son Veren İşlemler
Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
Yasa (Kanun) Yolları
Hükmün Açıklanması,
Düzeltilmesi Ve Kesinleşmesi
Özel Usul Ve Mahkemeler
Tahkim
Mahkeme Kararlarının
Birbirine Etkisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları


İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  39
Birinci Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. TERİM SORUNU  43
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ  44
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  46
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI  47
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  47
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  48
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  49
A. Tasarruf İlkesi  49
B. Taraflarca Getirilme İlkesi  50
C. İstemle Bağlılık İlkesi  52
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı  53
E. Aleniyet İlkesi  60
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  62
G. Usul Ekonomisi İlkesi  63
H. Teksif İlkesi  64
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi  65
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  67
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi  68
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI  69
A. Kavram  69
B. Ayrımın Ölçütleri  70
1. Genel Olarak  70
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu  72
C. Usul  72
1. Görevli Mahkeme  72
2. Yetkili Mahkeme  76
3. Yargılama Usulü  76
D. Sonuçları  76
İkinci Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK  79
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)  79
A. Genel Olarak  79
B. Mahkemelerin Sınıflandırılması  80
1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre  80
a. Tek Yargıçlı Mahkemeler  80
b. Toplu Mahkemeler  80
2. Yargılama Sistemindeki Derecelendirmeye Göre  80
a. İlk Derece Mahkemeleri  80
b. Üst Derece Mahkemeleri  81
3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre  81
a. Genel Görevli Mahkeme – Özel Görevli Mahkeme Ayrımı  81
b. Olağan Mahkeme – Olağanüstü Mahkeme Ayrımı  82
C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi  83
1. İlk Derece Mahkemeleri  83
a. Sulh Hukuk Mahkemesi  84
b. Asliye Mahkemesi  85
2. İkinci Derece Mahkemeleri − Bölge Adliye Mahkemeleri  85
a. Genel Olarak  85
b. Kuruluşu  86
c. Görevleri  86
d. Daireler  87
e. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu  88
3. Yargıtay  89
a. Genel Olarak  89
b. Görevleri  89
c. Karar Organları  90
Üçüncü Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇLAR (HÂKİMLER)  95
A. Yargıçlık Statüsü  95
B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi  97
C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi  98
1. Genel Olarak  98
2. Yargıcın Yasaklılığı (Çekinmesi)  99
a. Genel Olarak  99
b. Yasaklılık (Memnuiyet) Nedenleri  99
c. Çekinme Usulü  101
d. Sonuçları  102
3. Yargıcın Reddi  102
a. Genel Olarak  102
b. Ret Nedenleri  103
c. Yargıcı Reddedebilecek Kişiler  106
aa. Taraflar  106
bb. Yargıcın Kendisi  107
d. Usul  107
aa. Genel Olarak  107
bb. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  108
cc. Ret İsteminin İncelenebilir (Kabule Şayan) Bulunması  109
e. Mercii Kararı  111
aa. Ret  111
bb. Kabul  112
f. Yasa Yolları  113
4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması  114
D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları  116
1. Genel Olarak  116
2. Sorumluluk Nedenleri  119
3. Sorumluluk Davası  121
II. AVUKATLAR  125
Dördüncü Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK  133
II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ  133
A. Yazı İşleri Müdürü  133
B. Zabıt Kâtibi (Yazman)  135
C. Mübaşir  136
D. Hizmetli  136
III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR  137
IV. DOSYA VE BELGELER  138
V. UYAP  140
İkinci Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  145
II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ  145
A. Görev Uyuşmazlığı  146
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  146
a. Koşulları  146
aa. Aynı Yargı Kolunda Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 10).  146
bb. Farklı Yargı Kollarında Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 17)  147
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması  148
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  150
a. Koşulları  150
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  151
B. Hüküm Uyuşmazlığı  152
1. Genel Olarak  152
2. Koşulları  153
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  153
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar  154
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma  154
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  155
İkinci Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  157
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  159
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  159
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev  159
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev  165
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  169
1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler  169
2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri  173
3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler  173
III. GÖREVSİZLİK KARARI  178
A. Genel Olarak  178
B. Yasa Yolları  180
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  181
Üçüncü Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  187
II. YETKİ KURALLARI  188
A. Genel Yetki  188
1. Çekişmeli Yargıda  188
a. Gerçek Kişiler Bakımından  188
aa. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Açılacak Davalar  188
bb. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Davalar  190
aaa. Mal Varlığına İlişkin Davalar  190
bbb. Kişi Varlığına İlişkin Davalar  191
b. Tüzel Kişiler Bakımından  191
c. Davalıların Birden Fazla Olması  192
2. Çekişmesiz Yargıda  196
B. Özel Yetki  196
1. Genel Olarak  196
2. Özel Yetki Kuralları  197
a. Sözleşmeden Doğan Davalar  197
b. Miras Davaları  198
c. Taşınmaza İlişkin Davalar  201
d. Karşı Davalar  204
e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalar  204
f. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kendilerine İlişkin Davalar  204
g. İflas Davaları  205
h. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  205
ı. Alacak ve Taşınır Mal Davaları  206
i. Haksız Eylemden Doğan Davalar  206
j. Nedensiz Zenginleşmeden Doğan Davalar  207
k. Boşanma, Ayrılık ve Mal Rejimi Davaları  208
l. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar  208
m. Soybağına İlişkin Davalar  209
n. İş Davaları  209
o. Velayet Davaları  209
ö. Vesayet Dava ve İşleri  210
p. Motorlu Araç Kazalarından Doğan Tazminat Davaları  210
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ  211
A. Kesin Yetki Kuralları  211
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  213
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ  213
A. Genel Olarak  213
B. Koşulları  214
C. Türleri  216
V. YETKİ İTİRAZI  217
VI. YETKİSİZLİK KARARI  219
A. Genel Olarak  219
B. Yasa Yolu  221
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  221
Dördüncü Bölüm
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI  225
Beşinci Bölüm
YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  227
II. USUL  230
Üçüncü Kısım
USULİ İŞLEMLER
Birinci Bölüm
USUL İŞLEMLERİNİN GENEL KURAMI
I. KAVRAM  235
II. TÜRLERİ  237
A. Taraf Usul İşlemleri  237
1. Kavram  237
2. Özellikleri  237
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları  239
B. Mahkeme Usul İşlemleri  240
İkinci Bölüm
SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HALE GETİRME
I. SÜRELER  241
A. Kavram  241
B. Türleri  241
1. Yasal Süreler  241
2. Takdiri Süreler  242
3. Sürelerin Hesaplanması  249
II. ADLİ TATİL  250
III. ESKİ HALE GETİRME  255
A. Genel Olarak  255
B. Usul  257
Üçüncü Bölüm
TEBLİGAT
I. TEMEL KAVRAMLAR  261
A. Tebligat  261
B. Davetiye  262
II. TÜRLERİ  262
III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER  267
IV. TEBLİGAT GİDERLERİ  268
V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  268
A. Muhatap  268
1. Gerçek Kişiler  268
2. Tüzel Kişiler  273
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  274
VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER  279
A. Adreste Tebligat  279
1. Gerçek Kişiler  280
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  281
b. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  281
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  290
2. Tüzel Kişiler  306
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  306
b. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  306
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  310
B. Adres Değişikliği  310
VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN  315
VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI  315
IX. İLANEN TEBLİGAT  317
X. YURT DIŞI TEBLİGAT  321
A. Genel Olarak  321
B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  321
C. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  323
D. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  323
XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ  323
A. Tebligatın Yokluğu  323
B. Tebligatın Usulsüzlüğü  324
1. Anlamı  324
2. Yaptırımı  325
3. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  328
4. Karar  329
XII. TEBLİGAT SUÇLARI  330
Dördüncü Kısım
DAVA
Birinci Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE
DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ  335
A. Taraf Ehliyeti  335
1. Gerçek Kişiler  336
2. Tüzel Kişiler  340
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  344
B. Dava Ehliyeti  346
1. Genel Olarak  346
2. Gerçek Kişiler  347
a. Tam Dava Ehliyeti  347
b. Sınırlı Dava Ehliyeti  347
c. Dava Ehliyetsizliği  349
d. Dava Ehliyeti Olmayanların Temsili  349
aa. Veli  350
bb. Vasi  352
aaa. Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasinin Dava Açması  352
bbb. Vesayet Altındaki Kişiye Karşı Dava Açılması  354
cc. Kayyım  355
aaa. Temsil Kayyımlığı  356
bbb. Yönetim Kayyımlığı  358
ccc. İsteğe Bağlı Kayyımlık  361
e. Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Davada Temsili  361
aa. Oy (İştirak, Katılım) Danışmanlığı  362
bb. Yönetim Danışmanlığı  364
cc. Karma Danışmanlık  365
3. Tüzel Kişiler  365
4. Sonuçları  365
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti  366
1. Genel Olarak  366
2. Vekâletname  370
a. Genel Olarak  370
b. Türleri  370
aa. İş Vekâletnamesi  370
aaa. Genel (Umumi) Vekâletname  370
bbb. Özel (Hususi) Vekâletname  370
bb. Dava Vekâletnamesi  371
aaa. Genel Dava Vekâletnamesi  371
bbb. Özel Dava Vekâletnamesi  371
c. Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Biçimi  372
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi  376
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)  377
a. Özel Yetki Aranmayan İşlemler  377
b. Özel Yetki Aranan İşlemler  379
c. Vekilin Hiçbir Koşulda Yapamayacağı İşlemler  381
5. Davaya Vekâletin Son Bulması  381
a. Vekilin İşten Çıkarılması ya da Yasaklanması  381
b. Ölüm, İflas veya Eylem Ehliyetini Yitirme  382
c. Vekilin Çekilmesi (İstifası)  382
d. Vekilin Azli  384
e. Sürenin Dolması  386
D. Sıfat (Husumet)  386
1. Genel Olarak  386
a. Aktif Dava Sıfatı  387
b. Pasif Dava Sıfatı  389
2. Husumet İtirazı  392
3. Hasımda Yanılma  392
4. Taraf Değişikliği  394
E. Dava Takip Yetkisi  398
F. Tarafların Temsili  399
1. Genel Olarak  399
2. Temsilde Yanılma  399
3. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerin Temsili  400
II. DAVA ARKADAŞLIĞI  403
A. Genel Olarak  403
B. Türleri  404
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  404
a. Genel Olarak  404
b. Doğuran Nedenler  404
aa. Dava Konusu Hak veya Borcun Elbirliği ile Mülkiyet Dışındaki Bir Nedenle Ortak Olması  404
bb. Ortak Bir İşlem ile Birden Çok Kişi Yararına Hak Doğması veya Borç Yüklenilmiş Olması  405
cc. Davanın, Taraflardan Her Biri İçin Aynı Nedenden Doğması  406
c. Sonuçları  406
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı  409
a. Genel Olarak  409
b. Doğuran Nedenler  409
aa. Maddi Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  409
aaa. Elbirliği Mülkiyeti  410
bbb. Hak veya Borcun Bölünemez Oluşu  411
bb. Şekli Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  412
c. Sonuçları  413
III. DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE)  415
A. Genel Olarak  415
B. Türleri  415
1. Fer’i Müdahale  415
a. Genel Olarak  415
b. Koşulları  416
c. Usul  418
d. Sonuçları  420
e. Rücu Davası ve Müdahalenin Etkisi  422
f. Müdahale Giderleri  424
2. Asli Müdahale  424
a. Genel Olarak  424
b. Koşulları  425
c. Usul  426
d. Sonuçları  427
IV. DAVANIN İHBARI  428
A. Kavram  428
B. Koşulları  428
C. Usul  430
D. Sonuçları  435
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu  435
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  435
İkinci Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK  437
II. TÜRLERİ  442
A. Genel Dava Koşulları  442
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları  442
a. Yargı Hakkı  442
aa. Kişi Yönünden Sınırlandırma  443
bb. Yer Yönünden Sınırlandırma  444
b. Yargı Yolu  444
c. Görev  449
d. Kesin Yetki Durumları  449
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları  449
a. İki Tarafın Bulunması  449
b. Taraf ve Dava Ehliyeti  450
c. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname  450
d. Dava Takip Yetkisi  450
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları  451
a. Hukuksal Yarar  451
b. Derdestlik Durumunun Olmaması  453
c. Kesin Hüküm Bulunmaması  455
d. Gider Avansının Yatırılmış Olması  455
e. Teminat Gösterilmesi  456
aa. Genel Olarak  456
bb. Teminat Gösterilmesi Gereken Durumlar  456
aaa. Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması, Davacı Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılması veya Takip Yapması  456
bbb. Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi  458
cc. Teminat İstenemeyecek Durumlar  458
dd. Usul  459
ee. Sonuçları  459
B. Özel Dava Koşulları  460
Üçüncü Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE  465
A. Edim Davaları  465
B. Tespit Davaları  466
1. Genel Olarak  466
2. Koşulları  467
3. Sonuçları  469
C. Yenilik Doğuran Davalar  469
1. Genel Olarak  469
2. Koşulları  469
3. Türleri  470
4. Sonuçları  471
D. Belirsiz Alacak Davası  472
1. Genel Olarak  472
2. Niteliği  472
3. Koşulları  474
a. Alacağın Gerçek Miktar ya da Değerinin Belirsiz Olması  474
b. Dava Dilekçesinde Hukuksal İlişkinin Gösterilmesi ve Bunun İçin Asgari Bir Miktar ya da Değerin Belirtilmesi  486
4. Sonuçları  487
II. İSTEM (TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE  495
A. Objektif Dava Birleşmesi  495
B. Terditli Davalar  496
C. Seçimlik Davalar  498
D. Kısmi Dava  499
1. Tanım ve Nitelik  499
2. Koşulları  500
3. Sonuçları  501
E. Mütelahik Davalar  507
F. Topluluk Davaları  508
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE  512
Dördüncü Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ  513
A. Genel Olarak  513
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması  513
C. Elektronik Ortamda Dava Açılması  516
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH  516
III. TENSİP TUTANAĞI  517
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI  518
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar  518
1. Zamanaşımının Kesilmesi  518
2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması  519
3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi  520
4. Davalının Temerrüde Düşmesi  520
5. İyi Niyetin Ortadan Kalkması  520
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  520
1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu  520
2. Tasarruf Ehliyeti  520
3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih  521
4. Derdestlik  521
5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar  521
6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri  521
7. Davayı Geri Alma Yasağı  522
8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  524
V. DAVAYA YANIT (CEVAP)  524
A. Genel Olarak  524
B. Savunma Nedenleri  526
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri  526
a. İtiraz  526
b. Def’i  527
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri  530
a. Dava Koşulları  530
b. İlk İtirazlar  530
aa. Genel Olarak  530
bb. İlk İtiraz Nedenleri  531
C. Yanıt Süresi  532
1. Genel Olarak  532
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması  532
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi  533
E. Sonucu  534
VI. KARŞI DAVA  534
A. Genel Olarak  534
B. Koşulları  535
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  537
Beşinci Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI  539
A. Dava Dilekçesi  539
B. Yanıt (Cevap) Dilekçesi  550
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri  552
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  553
1. Davanın (İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  553
a. Anlamı  553
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  554
c. İstisnaları  555
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  557
a. Anlamı  557
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  558
c. İstisnaları  558
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI  559
A. Genel Olarak  559
B. Duruşmasız Ön İnceleme  561
C. Duruşmalı Ön İnceleme  562
1. Duruşma Hazırlığı  562
2. Ön İnceleme Duruşması  565
3. Süreler Hakkında Karar  568
III. TAHKİKAT (İNCELEME) AŞAMASI  569
A. Kavram  569
B. Duruşma  569
1. Genel Olarak  569
2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  572
3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar  573
a. Aleniyet İlkesi  573
b. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşma Yapılması  574
c. Fotoğraf ve Kayıt Yasağı  576
d. Doğrudan Soru Yöneltme  576
4. Duruşma Tutanağı  577
C. Tahkikat Usulü  579
D. Tahkikatın Sona Ermesi  582
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI  583
V. KARAR AŞAMASI  586
Altıncı Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI  587
A. Kavram  587
B. Islahın Konusu  588
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler  588
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler  590
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler  591
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar  601
C. Koşulları  602
1. İrade Açıklaması  602
2. Zaman  602
3. Daha Önceden Bu Yola Başvurmamış Olma  612
4. Giderlerin ve Teminatın Ödenmesi  613
D. Türleri  615
1. Davanın Tamamen Islahı  615
2. Davanın Kısmen Islahı  617
E. Kötü Niyetli Islah  619
F. İdari Yargıda Islah  620
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  621
A. Davaların Birleştirilmesi  621
1. Genel Olarak  621
2. Usul  623
a. Aynı Yargı Çevresinde Görülmekte Olan Davalar  623
b. Farklı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerdeki Davalar  624
c. Ortak Hükümler  625
3. Sonuçları  627
B. Davaların Ayrılması  629
1. Genel Olarak  629
2. Usul  631
3. Sonuçları  633
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR  633
A. Ön Sorun (Hadise)  633
B. Bekletici Sorun  634
1. Genel Olarak  634
2. Türleri  636
a. Zorunlu Bekletici Sorun  636
b. İhtiyari Bekletici Sorun  638
3. Usul ve Sonuçları  639
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (İSTİNABE)  640
A. Genel Olarak  640
B. Koşulları ve Sonuçları  641
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  642
A. Genel Olarak  642
B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar  643
C. Sonuçları  655
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI  658
A. Genel Olarak  658
B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar  658
C. Sonuçları  660
Beşinci Kısım
İSPAT
Birinci Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM  667
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR  667
A. İkrar  667
1. Genel Olarak  667
2. Hukuksal Niteliği  668
3. Türleri  669
a. Yapıldığı Yere Göre  669
aa. Mahkeme Dışı İkrar  669
bb. Mahkeme İçi İkrar  670
b. İçeriğine Göre  670
aa. Basit İkrar  670
bb. Nitelikli İkrar  670
cc. Bileşik İkrar  671
c. İkrarın Bölünmesi  672
B. Herkesçe Bilinen Olaylar  675
C. Çekişmesiz Olaylar  675
D. Karine ve Varsayım  675
1. Karine  675
2. Varsayım  677
E. Hukuk Kuralları  679
III. İSPAT YÜKÜ  679
A. Genel Olarak  679
B. İspat Yükü Kuralları  679
1. Genel Kural  679
2. Özel Kurallar (İstisnalar)  680
a. Olağan Durumun Aksinin İspatı  680
b. İspat Yükünün Yasayla Belirlendiği Durumlar  680
c. Yasal Karineler  681
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ  681
A. Kesin (Tam) İspat  681
B. Yaklaşık İspat  681
V. İSPAT TÜRLERİ  682
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat  682
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat  683
İkinci Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM  685
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  686
III. TÜRLERİ  690
A. Kesin Kanıtlar  690
1. Senet  690
a. Belge ve Senet Ayrımı  690
b. Öğeleri  692
c. Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için etki doğurması  695
d. Türleri  696
aa. Resmî Senetler  696
aaa. Genel Olarak  696
bbb. Resmî Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliğinin İleri Sürülmesi  697
bb. Adi Senetler  699
aaa. Genel Olarak  699
bbb. Adi Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliği  699
e. Belgelerin Mahkemeye Sunulması  703
aa. Genel Olarak  703
bb. İbraz Zorunluluğu ve Yaptırımı  704
aaa. Taraflar Yönünden  704
bbb. Üçüncü Kişiler Yönünden  707
cc. Ticari Defterlerin İbrazı ve Kanıt Olması  707
aaa. Genel Olarak  707
bbb. Koşulları  709
ccc. Sonuçları  714
f. Senetle İspat Zorunluluğu  717
aa. Kanıt (Delil) Başlangıcı  718
bb. Yakın Hısımlık  723
cc. Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuksal İşlemler  723
dd. Senet Alınmasının Mümkün Olmadığı ya da Son Derece Güç Olduğu Durumlar  724
ee. İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma  724
ff. Muvazaa İddiaları  724
gg. Senedin Olağanüstü Bir Olay veya Zorlayıcı (Mücbir) Bir Nedenle Yitirilmesi  725
2. Yemin (Ant)  727
a. Genel Olarak  727
b. Yemin Edecek Kişi  729
c. Yemin Teklifi  731
d. Yemine Davet  734
e. Yemin Usulü  735
3. Kesin Hüküm  737
B. Takdiri Kanıtlar  737
1. Tanık  737
a. Genel Olarak  737
b. Tanık Olabilecek Kişiler  739
c. Tanık Gösterilmesi  740
d. Tanıkların Çağrılması  747
e. Tanıklık Yapma Yükümlülüğü  748
f. Tanıklıktan Kaçınmanın Yaptırımları  749
aa. Davete Uymama  749
bb. Tanıklık Yapmama  750
g. Tanıkların Dinlenmesi  750
h. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  756
aa. Genel Olarak  756
bb. Çekinme Nedenleri  757
aaa. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme  757
bbb. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  758
ccc. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  758
cc. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları  758
2. Keşif  759
a. Genel Olarak  759
b. Keşif Kararı  760
c. Keşfe Katlanma Yükümlülüğü  763
d. Keşfin Yapılması  763
e. Soybağı Tespiti için İnceleme  766
3. Bilirkişi  768
a. Genel Olarak  768
b. Temel İlkeler  770
c. Bilirkişiliğe Başvuru  771
d. Bilirkişinin Görevlendirilmesi ve Yemini  773
e. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı ve Bu Görevi Kabulle Yükümlü Olanlar  775
f. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  776
g. Bilirkişinin Görev Süresi  776
h. Bilirkişinin Yükümlülükleri  777
aa. Haber Verme Yükümlülüğü  777
bb. Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  777
cc. Sır Saklama Yükümlülüğü  777
ı. Bilirkişinin Yetkileri  778
i. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi  779
j. Denetim ve İnceleme  782
k. Bilirkişinin Sorumluluğu  783
4. Uzman Görüşü (Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)  783
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar  784
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ  785
A. Genel Olarak  785
B. Türleri  786
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi  786
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi  787
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)  787
A. Kavram  787
B. İsticvap Edilecek Kişi  789
C. Usul ve Sonuçları  789
VI. YASAK KANITLAR  791
Altıncı Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
I. GENEL OLARAK  797
II. KOŞULLARI  799
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR  801
IV. USUL  802
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  802
B. Yargılama  803
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  806
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi  809
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması  810
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma  810
2. Teminat Gösterme  812
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi  813
G. Teminatın Geri Verilmesi (İadesi)  814
H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  814
İkinci Bölüm
KANITLARIN TESPİTİ VE
DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
I. KANITLARIN TESPİTİ  817
A. Genel Olarak  817
B. Koşulları  818
C. Usul  820
1. İstem  820
2. İnceleme ve Karar  822
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar  825
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR  826
Yedinci Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
Birinci Bölüm
KARAR
I. KAVRAM  831
II. TÜRLERİ  831
A. Davaya Etkisine Göre  831
1. Usule İlişkin Kararlar  831
2. Esasa İlişkin Kararlar  832
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre  833
1. Ara Kararlar  833
2. Son Kararlar  835
a. Genel Olarak  835
b. Türleri  836
aa. Usule İlişkin Son Kararlar  836
bb. Esasa İlişkin Son Kararlar  837
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ  838
A. Müzakere ve Tefhim  838
B. Gerekçe  846
C. Hükmün Kapsamı  851
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi  853
E. Hükmün Sonuçları  856
F. Koşula Bağlı Hüküm  857
G. Kısmi Hüküm  857
H. Hüküm Sakatlıkları  858
1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu)  858
2. Etkisiz Hüküm  859
İkinci Bölüm
HÜKÜM VERİLMEKSİZİN
DAVANIN SONA ERMESİ
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  861
A. Davadan Feragat  861
1. Genel Olarak  861
2. Usul  862
3. Sonuçları  864
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar  869
B. Davayı Kabul  874
1. Genel Olarak  874
2. Usul  876
3. Sonuçları  877
C. Sulh  880
1. Genel Olarak  880
2. Usul  880
3. Sonuçları  881
4. İdarelerin Taraf Olduğu Adli Uyuşmazlıklarda Sulh  883
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI  884
Sekizinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK  891
II. TÜRLERİ  894
A. Harçlar  894
1. Genel Olarak  894
2. Türleri  895
a. Başvurma Harcı  895
b. Karar ve İlam Harcı  896
aa. Maktu Karar ve İlam Harcı  896
bb. Nispi Karar ve İlam Harcı  898
c. Oturum Harcı  901
d. Keşif Harcı  902
3. Harçtan Bağışık (Muaf) Olan Dava ve Kararlar  902
B. Vekâlet Ücreti  906
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)  907
a. Taraflar Arasında Belirgin ve Geçerli Bir Sözleşme Yoksa  907
b. Taraflar Arasında Geçerli Bir Sözleşme Varsa  907
c. Vekâlet Ücretiyle İlgili Özel Durumlar  908
aa. İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Yetkilendirme (Tevkil)  908
bb. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi  908
cc. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi  909
dd. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi  909
d. Avukatın Vekâlet Ücretini Güvence Altına Alan Önlemler  910
aa. Hapis Hakkı  910
bb. Öncelik (Rüçhan) Hakkı  910
cc. Müteselsil Sorumluluk  911
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti  913
C. Gider ve Kanıt Avansı  916
1. Gider Avansı  916
2. Kanıt Avansı  918
III. ÖDENMESİ  921
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  921
İkinci Bölüm
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK  927
II. USUL  929
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ  931
IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM  932
Dokuzuncu Kısım
YASA (KANUN) YOLLARI
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KAVRAM  937
II. TÜRLERİ  939
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI
I. İSTİNAF  943
A. Genel Olarak  943
B. Koşulları  946
1. İstinaf Edilebilir Bir Kararın Bulunması  946
2. Hukuksal Yararın Bulunması  950
3. Başvurunun Süresinde Yapılmış Olması  950
4. Başvurunun Dilekçeyle Yapılması  951
5. Harç ve Giderlerin Yatırılmış Olması  953
C. İstinaf Başvurusu ve Sonuçları  954
1. Engelleyici Etki  954
2. Aktarıcı Etki  954
D. İstinaf Yolunun İşleyişi  955
1. Genel Olarak  955
2. İstinafın Aşamaları  955
a. Dilekçeler Aşaması  955
b. Ön İnceleme Aşaması  959
c. İnceleme (Tahkikat) Aşaması  960
aa. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar  962
aaa. Usule İlişkin Nedenlerle  962
bbb. Esasa İlişkin Nedenlerle  967
bb. Duruşma Aşaması ve İncelemenin Tamamlanması  969
d. Sözlü Yargılama Aşaması  971
e. Karar Aşaması  972
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği  972
4. Yapılamayacak İşlemler  975
II. TEMYİZ  976
A. Genel Olarak  976
B. Koşulları  977
1. Temyiz Edilebilir Bir Karar Bulunması  977
2. Hukuksal Yararın Bulunması  983
3. Başvurunun Süresinde Yapılmış Olması  984
4. Başvurunun Dilekçeyle Yapılması  984
5. Harç ve Giderlerin Yatırılmış Olması  987
C. Temyiz Nedenleri  988
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar  990
E. Usul  990
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi  990
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları  992
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  993
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar  995
1. Onama Kararı  995
2. Bozma Kararı  995
a. Genel Olarak  995
b. Aleyhe Bozma Yasağı  996
3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları  996
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği  997
H. Bozmaya Uyma veya Direnme  998
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  998
a. Uyma Kararı  999
b. Direnme Kararı  1002
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  1007
I. Usuli Kazanılmış Hak  1008
1. Genel Olarak  1008
2. İstisnaları  1011
J. Yasa Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz)  1013
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  1015
A. Genel Olarak  1015
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  1017
C. Usul  1022
Onuncu Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI,
DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
Birinci Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (TAVZİH), DÜZELTİLMESİ (TASHİH) VE TAMAMLANMASI
I. TAVZİH  1027
A. Genel Olarak  1027
B. Usul  1028
C. Etkisi  1029
II. TASHİH  1030
A. Genel Olarak  1030
B. Usul  1030
III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI  1030
A. Genel Olarak  1030
B. Koşulları  1032
1. Mahkemece Verilmiş Bir Son Kararın Olması  1032
2. İstemler ve Hükmün Zorunlu Unsurları Hakkında Karar Verilmeden Yargılanmanın Sonuçlandırılması  1032
a. Taraflarca İleri Sürülen İstemler Hakkında Karar Verilmemesi  1032
b. Hükmün Zorunlu Unsurları Hakkında Karar Verilmemesi  1034
3. Hukuksal Yararın Bulunması  1035
4. İstem  1035
C. Usul  1036
D. Karar ve Sonuçları  1036
İkinci Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM  1039
II. TÜRLERİ  1040
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  1041
1. Genel Olarak  1041
2. İşlevi  1041
3. Ortaya Çıktığı An  1041
4. Sona Ermesi  1042
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  1043
1. Genel Olarak  1043
2. İşlevi  1043
3. Ortaya Çıktığı An  1044
4. Özellikleri  1044
5. Koşulları  1045
a. Tarafların aynı olması (kesin hükmün sübjektif sınırı)  1045
b. Dava nedeninin aynı olması (kesin hükmün objektif sınırı)  1047
c. Dava konusunun aynı olması  1048
6. Kesin Hükmün Zaman Bakımından Sınırı  1050
7. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Unsur Etkisi  1051
8. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi  1051
a. Değişiklik Davası  1051
b. Yargılamanın Yenilenmesi  1054
Onbirinci Kısım
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
I. SİSTEM  1059
II. BASİT YARGILAMA USULÜ  1059
A. Genel Olarak  1059
B. Uygulanma Alanı  1060
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  1060
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  1062
a. Türk Ticaret Yasası’nda Öngörülenler  1062
b. Diğer Yasalarda Öngörülenler  1062
C. Aşamaları  1063
1. Dilekçeler Aşaması  1063
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları  1066
3. Hüküm Aşaması  1068
İkinci Bölüm
ÖZEL MAHKEMELER
I. AİLE MAHKEMELERİ  1075
A. Kuruluşu  1075
B. Oluşumu  1076
C. Görevleri  1076
D. Yargılama Usulü  1082
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ  1083
A. Kuruluşu  1083
B. Oluşumu  1084
C. Görevleri  1086
D. Yargılama Usulü  1093
III. İŞ MAHKEMELERİ  1107
A. Kuruluşu  1107
B. Oluşumu  1107
C. Görevleri  1108
1. Genel Olarak  1108
a. Taraf  1108
aa. 4857 sayılı İş Yasası’na tabi işçiler  1108
bb. 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’na tabi işçiler  1109
aaa. Genel hizmet sözleşmesi  1110
bbb. Pazarlamacılık sözleşmesi  1111
ccc. Evde hizmet sözleşmesi  1111
cc. 5953 sayılı Yasa’ya tabi gazeteciler  1112
dd. 854 sayılı Yasa’ya tabi gemiadamları  1113
ee. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu  1113
b. Konu  1115
2. Özel Düzenlemeler  1115
3. İş Mahkemelerinden Görülemeyecek Olan Davalar  1115
a. Çıraklar hakkındaki davalar  1115
b. Rehabilite Edilenler Hakkındaki Davalar  1116
c. Asıl işveren – Alt İşveren veya İşveren ile Özel İstihdam Bürosu Arasındaki Davalar  1116
D. Yargılama Usulü  1116
1. Genel Olarak  1116
2. Yetkili Mahkeme  1118
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  1121
4. Yasa Yolları  1129
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ  1130
A. Kuruluşu  1130
B. Oluşumu  1131
C. Görevleri  1131
D. Yargılama Usulü  1136
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  1140
A. Kuruluşu  1140
B. Oluşumu  1140
C. Görevleri  1140
D. Yargılama Usulü  1154
VI. İCRA MAHKEMELERİ  1160
A. Kuruluşu  1160
B. Oluşumu  1160
C. Görevleri  1160
D. Yargılama Usulü  1161
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ  1162
A. Kuruluşu  1162
B. Oluşumu  1162
C. Görevleri  1162
D. Yargılama Usulü  1163
VIII. DENİZCİLİK UZMANLIK (İHTİSAS) MAHKEMELERİ  1164
A. Kuruluşu  1164
B. Oluşumu  1165
C. Görevleri  1165
Onikinci Kısım
TAHKİM
Birinci Bölüm
TAHKİM YARGISINA GİRİŞ
I. KAVRAM  1169
II. TAHKİMİN KONUSU  1170
III. TÜRLERİ  1172
A. Zorunlu Tahkim  1172
B. İhtiyari Tahkim  1174
IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ  1174
A. Genel Olarak  1174
B. Hakemlik Statüsü  1175
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi  1176
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  1178
A. Genel Olarak  1178
B. Hukuksal Niteliği  1178
C. Türleri  1179
1. Tahkim Koşulu  1179
2. Tahkimname  1180
D. Koşulları  1180
E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi  1183
F. Sona Ermesi  1186
İkinci Bölüm
TAHKİM USULÜ
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ  1189
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER  1191
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA  1192
IV. KARAR  1199
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ  1201
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI  1201
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI  1202
A. İptal Davası  1202
B. Yargılamanın Yenilenmesi  1208
Onüçüncü Kısım
MAHKEME KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
Birinci Bölüm
HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  1213
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ  1214
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  1215
İkinci Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE ETKİSİ
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ  1218
A. Genel Olarak  1218
B. Koşulları  1219
1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar)  1219
2. Geçerlilik Koşulları  1220
C. Usul  1229
1. İstem  1229
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1230
3. Karar  1230
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI  1231
A. Genel Olarak  1231
B. Koşulları  1231
C. Usul  1232
Ondördüncü Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK  1237
II. ARABULUCULUK  1240
A. Genel Olarak  1240
B. Koşulları  1241
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  1242
1. İradilik  1242
2. Eşitlik  1244
3. Gizlilik  1244
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim  1246
E. Usul  1250
1. Başvuru  1250
2. Arabulucunun Seçilmesi  1250
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  1250
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi  1260
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  1261
1. Genel Olarak  1261
2. Başvuru  1263
a. Yetkili Büro  1263
b. Arabulucunun Seçilmesi  1263
c. Yetki İtirazı  1263
3. Arabulucunun İnceleme Yöntemi  1264
4. Arabuluculuk Ücreti  1265
5. Sonuçları  1265
EKLER
EK – 1: HUKUK MUHAKEMELERİ YASASI İLE GELEN YENİ KURUMLAR  1271
EK – 2: ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ KATALOGU  1274
EK – 3: DAVA DİLEKÇESİ  1279
EK – 4: TENSİP TUTANAĞI (YAZILI YARGILAMA USULÜ)  1281
EK – 5: ÖN İNCELEME TUTANAĞI  1283
EK – 6: KEŞİF TUTANAĞI  1286
EK – 7: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ  1290
Kaynakça  1295
Kavramlar Dizini  1303

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar