Medeni Usul Hukuku El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 9789750261442
Stok Durumu: Stokta var
238,50 TL 265,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Uygulamacılar İçin
Medeni Usul Hukuku El Kitabı
İsmail ERCAN
2020/09 5. Baskı, 1144 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-02-6144-2


"Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, bilirkişi) için hazırlanmış, usul hukukunun kuramsal temeli ile uygulamadaki görünümünü yansıtan, zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle uygulama sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.

Uygulayıcılar için önem taşıyan görev ve yetki, tebligat, belirsiz alacak davaları, kısmi dava, ıslah, ticari defterlerle ispat, ihtiyati tedbir, yargılama giderleri, özel mahkemeler ve yargılama usulleri ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, zorunlu arabuluculuk gibi konular, usul hukuku bakımından önem taşıyan güncel Yargıtay içtihatları çerçevesinde incelenmiştir. Kitabın hacminin büyümemesi ve uygulayıcılardaki zaman darlığı göz önüne alınarak içtihadın tamamı değil, özü verilmiştir. Özellikle 2020 yılında Hukuk Muhakemeleri Yasası'nda yapılan kapsamlı mevzuat değişiklikleri kitaba işlenerek yaşayan usul hukuku en iyi şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Usul Hukukuna Giriş
Usuli Uyuşmazlıklar
Usuli İşlemler
Dava
İspat
Geçici Hukuksal Koruma
Davaya Son Veren İşlemler
Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
Yasa (= Kanun) Yolları
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi Ve Kesinleşmesi
Özel Usul Ve Mahkemeler
Tahkim
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  39

Birinci Kısım

USUL HUKUKUNA GİRİŞ

Birinci Bölüm

TEMEL KAVRAMLAR

I. TERİM SORUNU  43

II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ  44

III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  45

IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI  46

A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  47

B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  48

V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  49

A. Tasarruf İlkesi  49

B. Taraflarca Getirilme İlkesi  50

C. İstemle Bağlılık İlkesi  51

D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı  52

E. Aleniyet İlkesi  57

F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  58

G. Usul Ekonomisi İlkesi  59

H. Teksif İlkesi  60

I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi  61

İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  63

J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi  63

VI. ÇEKİŞMELİ YARGI – ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI  64

A. Kavram  64

B. Ayrımın Ölçütleri  65

1. Genel Olarak  65

2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu  67

C. Usul  67

1. Görevli Mahkeme  67

2. Yetkili Mahkeme  70

3. Yargılama Usulü  70

D. Sonuçları  71

İkinci Bölüm

YARGI ÖRGÜTÜ

I. GENEL OLARAK  73

II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)  73

A. Genel Olarak  73

B. Mahkemelerin Sınıflandırılması  74

1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre  74

a. Tek Yargıçlı Mahkemeler  74

b. Toplu Mahkemeler  74

2. Yargılama Sistemindeki Derecelendirmeye Göre  74

a. İlk Derece Mahkemeleri  74

b. Üst Derece Mahkemeleri  75

3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre  75

a. Genel Görevli Mahkeme – Özel Görevli Mahkeme Ayrımı  75

b. Olağan Mahkeme – Olağanüstü Mahkeme Ayrımı  76

C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi  77

1. İlk Derece Mahkemeleri  77

a. Sulh Hukuk Mahkemesi  78

b. Asliye Mahkemesi  78

2. İkinci Derece Mahkemeleri – Bölge Adliye Mahkemeleri  79

a. Genel Olarak  79

b. Kuruluşu  79

c. Görevleri  80

d. Daireler  80

e. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu  81

3. Yargıtay  82

a. Genel Olarak  82

b. Görevleri  83

c. Karar Organları  83

Üçüncü Bölüm

YARGI GÖREVLİLERİ

I. YARGIÇLAR (= HÂKİMLER)  89

A. Yargıçlık Statüsü  89

B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi  91

C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi  92

1. Genel Olarak  92

2. Yargıcın Yasaklılığı (= Çekinmesi)  93

a. Genel Olarak  93

b. Yasaklılık (= Memnuiyet) Nedenleri  93

c. Çekinme Usulü  95

d. Sonuçları  95

3. Yargıcın Reddi  96

a. Genel Olarak  96

b. Ret Nedenleri  96

c. Yargıcı Reddedebilecek Kişiler  99

aa. Taraflar  99

bb. Yargıcın Kendisi  100

d. Usul  100

aa. Genel Olarak  100

bb. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  101

cc. Ret İsteminin İncelenebilir (Kabule Şayan) Bulunması  102

e. Mercii Kararı  104

aa. Ret  104

bb. Kabul  105

f. Yasa Yolları  106

4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması  107

D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları  108

1. Genel Olarak  108

2. Sorumluluk Nedenleri  111

3. Sorumluluk Davası  114

II. AVUKATLAR  117

Dördüncü Bölüm

YAZI İŞLERİ

I. GENEL OLARAK  125

II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ  125

A. Yazı İşleri Müdürü  125

B. Zabıt Kâtibi (Yazman)  127

C. Mübaşir  127

D. Hizmetli  128

III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR  128

IV. DOSYA VE BELGELER  131

V. UYAP  133

İkinci Kısım

USULİ UYUŞMAZLIKLAR

Birinci Bölüm

YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI

I. GENEL OLARAK  139

II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ  139

A. Görev Uyuşmazlığı  139

1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  140

a. Koşulları  140

aa. Aynı Yargı Kolunda Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 10).  140

bb. Farklı Yargı Kollarında Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 17)  141

b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması  141

2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  144

a. Koşulları  144

b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  145

B. Hüküm Uyuşmazlığı  146

1. Genel Olarak  146

2. Koşulları  146

3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  147

C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar  147

D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma  147

E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  148

İkinci Bölüm

GÖREV UYUŞMAZLIKLARI

I. GENEL OLARAK  151

II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  153

A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  153

1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev  153

2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev  158

B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  162

1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler  162

2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri  166

3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler  166

III. GÖREVSİZLİK KARARI  170

A. Genel Olarak  170

B. Yasa Yolları  173

C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  173

Üçüncü Bölüm

YETKİ UYUŞMAZLIKLARI

I. GENEL OLARAK  179

II. YETKİ KURALLARI  180

A. Genel Yetki  180

1. Çekişmeli Yargıda  180

a. Gerçek Kişiler Bakımından  180

aa. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Açılacak Davalar  180

bb. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Davalar  182

aaa. Mal Varlığına İlişkin Davalar  182

bbb. Kişi Varlığına İlişkin Davalar  183

b. Tüzel Kişiler Bakımından  183

c. Davalıların Birden Fazla Olması  183

2. Çekişmesiz Yargıda  187

B. Özel Yetki  188

1. Genel Olarak  188

2. Özel Yetki Kuralları  188

a. Sözleşmeden Doğan Davalar  188

b. Miras Davaları  189

c. Taşınmaza İlişkin Davalar  192

d. Karşı Davalar  194

e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalar  195

f. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kendilerine İlişkin Davalar  195

g. İflas Davaları  195

h. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  196

ı. Alacak ve Taşınır Mal Davaları  197

i. Haksız Eylemden Doğan Davalar  197

j. Nedensiz Zenginleşmeden Doğan Davalar  198

k. Boşanma, Ayrılık ve Mal Rejimi Davaları  198

l. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar  199

m. Soybağına İlişkin Davalar  200

n. İş Davaları  200

o. Velayet Davaları  200

ö. Vesayet Dava ve İşleri  200

p. Motorlu Araç Kazalarından Doğan Tazminat Davaları  201

III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ  202

A. Kesin Yetki Kuralları  202

B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  203

IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ  203

A. Genel Olarak  203

B. Koşulları  204

C. Türleri  206

V. YETKİ İTİRAZI  207

VI. YETKİSİZLİK KARARI  209

A. Genel Olarak  209

B. Yasa Yolu  211

C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  211

Dördüncü Bölüm

İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI

Beşinci Bölüm

YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI

I. GENEL OLARAK  217

II. USUL  220

Üçüncü Kısım

USULİ İŞLEMLER

Birinci Bölüm

USUL İŞLEMLERİNİN GENEL KURAMI

I. KAVRAM  225

II. TÜRLERİ  226

A. Taraf Usul İşlemleri  226

1. Kavram  226

2. Özellikleri  227

3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları  228

B. Mahkeme Usul İşlemleri  229

İkinci Bölüm

SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HALE GETİRME

I. SÜRELER  231

A. Kavram  231

B. Türleri  231

1. Yasal Süreler  231

2. Takdiri Süreler  232

3. Sürelerin Hesaplanması  236

II. ADLİ TATİL  237

III. ESKİ HALE GETİRME  241

A. Genel Olarak  241

B. Usul  244

Üçüncü Bölüm

TEBLİGAT

I. TEMEL KAVRAMLAR  247

A. Tebligat  247

B. Davetiye  248

II. TÜRLERİ  248

III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER  253

IV. TEBLİGAT GİDERLERİ  254

V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  254

A. Muhatap  254

1. Gerçek Kişiler  254

2. Tüzel Kişiler  258

B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  259

VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER  264

A. Adreste Tebligat  264

1. Gerçek Kişiler  265

a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  265

b. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  266

c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  273

2. Tüzel Kişiler  283

a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  283

b. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  284

c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  286

B. Adres Değişikliği  287

VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN  292

VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI  292

IX. İLANEN TEBLİGAT  294

X. YURT DIŞI TEBLİGAT  298

A. Genel Olarak  298

B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  298

C. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  299

D. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  299

XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ  300

A. Tebligatın Yokluğu  300

B. Tebligatın Usulsüzlüğü  301

1. Anlamı  301

2. Yaptırımı  302

3. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  304

4. Karar  305

XII. TEBLİGAT SUÇLARI  306

Dördüncü Kısım

DAVA

Birinci Bölüm

DAVANIN TARAFLARI VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ  311

A. Taraf Ehliyeti  311

1. Gerçek Kişiler  312

2. Tüzel Kişiler  315

3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  320

B. Dava Ehliyeti  322

1. Genel Olarak  322

2. Gerçek Kişiler  322

a. Tam Dava Ehliyeti  322

b. Sınırlı Dava Ehliyeti  323

c. Dava Ehliyetsizliği  324

d. Dava Ehliyeti Olmayanların Temsili  325

aa. Veli  326

bb. Vasi  327

aaa. Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasinin Dava Açması  327

bbb. Vesayet Altındaki Kişiye Karşı Dava Açılması  329

cc. Kayyım  330

aaa. Temsil Kayyımlığı  331

bbb. Yönetim Kayyımlığı  332

ccc. İsteğe Bağlı Kayyımlık  335

e. Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Davada Temsili  335

aa. Oy (= İştirak, Katılım) Danışmanlığı  336

bb. Yönetim Danışmanlığı  338

cc. Karma Danışmanlık  339

3. Tüzel Kişiler  339

4. Sonuçları  339

C. Davaya Vekâlet Ehliyeti  340

1. Genel Olarak  340

2. Vekâletname  343

a. Genel Olarak  343

b. Türleri  344

aa. İş Vekâletnamesi  344

aaa. Genel (= Umumi) Vekâletname  344

bbb. Özel (= Hususi) Vekâletname  344

bb. Dava Vekâletnamesi  344

aaa. Genel Dava Vekâletnamesi  345

bbb. Özel Dava Vekâletnamesi  345

c. Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Biçimi  346

3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi  348

4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)  349

a. Özel Yetki Aranmayan İşlemler  349

b. Özel Yetki Aranan İşlemler  350

c. Vekilin Hiçbir Koşulda Yapamayacağı İşlemler  352

5. Davaya Vekâletin Son Bulması  353

a. Vekilin İşten Çıkarılması ya da Yasaklanması  353

b. Ölüm, İflas veya Eylem Ehliyetini Yitirme  353

c. Vekilin Çekilmesi (= İstifası)  353

d. Vekilin Azli  355

e. Sürenin Dolması  357

D. Sıfat (= Husumet)  357

1. Genel Olarak  357

a. Aktif Dava Sıfatı  358

b. Pasif Dava Sıfatı  359

2. Husumet İtirazı  362

3. Hasımda Yanılma  362

4. Taraf Değişikliği  363

E. Dava Takip Yetkisi  366

F. Tarafların Temsili  367

1. Genel Olarak  367

2. Temsilde Yanılma  368

3. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerin Temsili  369

II. DAVA ARKADAŞLIĞI  371

A. Genel Olarak  371

B. Türleri  372

1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  372

a. Genel Olarak  372

b. Doğuran Nedenler  372

aa. Dava Konusu Hak veya Borcun Elbirliği ile Mülkiyet Dışındaki Bir Nedenle Ortak Olması  372

bb. Ortak Bir İşlem ile Birden Çok Kişi Yararına Hak Doğması veya Borç Yüklenilmiş Olması  373

cc. Davanın, Taraflardan Her Biri İçin Aynı Nedenden Doğması  374

c. Sonuçları  374

2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı  376

a. Genel Olarak  376

b. Doğuran Nedenler  376

aa. Maddi Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  376

aaa. Elbirliği Mülkiyeti  377

bbb. Hak veya Borcun Bölünemez Oluşu  378

bb. Şekli Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  379

c. Sonuçları  380

III. DAVAYA KATILMA (= MÜDAHALE)  382

A. Genel Olarak  382

B. Türleri  382

1. Fer’i Müdahale  382

a. Genel Olarak  382

b. Koşulları  383

c. Usul  385

d. Sonuçları  386

e. Rücu Davası ve Müdahalenin Etkisi  388

f. Müdahale Giderleri  390

2. Asli Müdahale  390

a. Genel Olarak  390

b. Koşulları  391

c. Usul  392

d. Sonuçları  393

IV. DAVANIN İHBARI  394

A. Kavram  394

B. Koşulları  394

C. Usul  395

D. Sonuçları  399

1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu  399

2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  399

İkinci Bölüm

DAVA KOŞULLARI

I. GENEL OLARAK  401

II. TÜRLERİ  403

A. Genel Dava Koşulları  403

1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları  403

a. Yargı Hakkı  403

aa. Kişi Yönünden Sınırlandırma  403

bb. Yer Yönünden Sınırlandırma  404

b. Yargı Yolu  404

c. Görev  409

d. Kesin Yetki Durumları  409

2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları  409

a. İki Tarafın Bulunması  409

b. Taraf ve Dava Ehliyeti  410

c. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname  410

d. Dava Takip Yetkisi  410

3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları  410

a. Hukuksal Yarar  410

b. Derdestlik Durumunun Olmaması  413

c. Kesin Hüküm Bulunmaması  414

d. Gider Avansının Yatırılmış Olması  415

e. Teminat Gösterilmesi  415

aa. Genel Olarak  415

bb. Teminat Gösterilmesi Gereken Durumlar  416

aaa. Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması, Davacı Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılması veya Takip Yapması  416

bbb. Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi  417

cc. Teminat İstenemeyecek Durumlar  417

dd. Usul  418

ee. Sonuçları  419

B. Özel Dava Koşulları  420

Üçüncü Bölüm

DAVA TÜRLERİ

I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE  423

A. Edim Davaları  423

B. Tespit Davaları  424

1. Genel Olarak  424

2. Koşulları  425

3. Sonuçları  426

C. Yenilik Doğuran Davalar  427

1. Genel Olarak  427

2. Koşulları  427

3. Türleri  428

4. Sonuçları  429

D. Belirsiz Alacak Davası  429

1. Genel Olarak  429

2. Niteliği  430

3. Koşulları  431

4. Sonuçları  438

II. İSTEM (= TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE  444

A. Objektif Dava Birleşmesi  444

B. Terditli Davalar  445

C. Seçimlik Davalar  446

D. Kısmi Dava  447

1. Tanım ve Nitelik  447

2. Koşulları  448

3. Sonuçları  450

E. Mütelahik Davalar  455

F. Topluluk Davaları  455

III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE  460

Dördüncü Bölüm

DAVANIN AÇILMASI

I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ  461

A. Genel Olarak  461

B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması  461

C. Elektronik Ortamda Dava Açılması  464

II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH  464

III. TENSİP TUTANAĞI  465

IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI  466

A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar  466

1. Zamanaşımının Kesilmesi  466

2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması  467

3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi  467

4. Davalının Temerrüde Düşmesi  468

5. İyiniyetin Ortadan Kalkması  468

B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  468

1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu  468

2. Tasarruf Ehliyeti  468

3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih  468

4. Derdestlik  469

5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar  469

6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri  469

7. Davayı Geri Alma Yasağı  469

8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  472

V. DAVAYA YANIT (CEVAP)  472

A. Genel Olarak  472

B. Savunma Nedenleri  473

1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri  473

a. İtiraz  473

b. Def’i  473

2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri  477

a. Dava Koşulları  477

b. İlk İtirazlar  477

aa. Genel Olarak  477

bb. İlk İtiraz Nedenleri  478

C. Yanıt Süresi  479

1. Genel Olarak  479

2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması  479

D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi  480

E. Sonucu  480

VI. KARŞI DAVA  480

A. Genel Olarak  480

B. Koşulları  481

C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  483

Beşinci Bölüm

DAVANIN AŞAMALARI

I. DİLEKÇELER AŞAMASI  485

A. Dava Dilekçesi  485

B. Yanıt (= Cevap) Dilekçesi  495

C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri  497

D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  498

1. Davanın (= İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  498

a. Anlamı  498

b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  499

c. İstisnaları  499

2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  501

a. Anlamı  501

b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  502

c. İstisnaları  503

II. ÖN İNCELEME AŞAMASI  503

A. Genel Olarak  503

B. Duruşmasız Ön İnceleme  505

C. Duruşmalı Ön İnceleme  507

1. Duruşma Hazırlığı  507

2. Ön İnceleme Duruşması  509

3. Süreler Hakkında Karar  512

III. TAHKİKAT (= İNCELEME) AŞAMASI  513

A. Kavram  513

B. Duruşma  513

1. Genel Olarak  513

2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  516

3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar  517

a. Aleniyet İlkesi  517

b. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşma Yapılması  518

c. Fotoğraf ve Kayıt Yasağı  519

d. Doğrudan Soru Yöneltme  520

4. Duruşma Tutanağı  520

C. Tahkikat Usulü  522

1. Duruşmaya Davet  522

2. Tahkikatın Yürütülmesi  523

D. Tahkikatın Sona Ermesi  526

IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI  526

V. KARAR AŞAMASI  529

Altıncı Bölüm

DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR

I. DAVANIN ISLAHI  531

A. Kavram  531

B. Islahın Konusu  532

1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler  532

2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler  534

3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler  534

4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar  545

C. Koşulları  545

D. Türleri  552

1. Davanın Tamamen Islahı  553

2. Davanın Kısmen Islahı  555

E. Kötü Niyetli Islah  556

F. İdari Yargıda Islah  557

II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  558

A. Davaların Birleştirilmesi  558

1. Genel Olarak  558

2. Usul  559

a. Aynı Yargı Çevresinde Görülmekte Olan Davalar  559

b. Farklı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerdeki Davalar  561

c. Ortak Hükümler  561

3. Sonuçları  564

B. Davaların Ayrılması  565

1. Genel Olarak  565

2. Usul  567

3. Sonuçları  568

III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR  569

A. Ön Sorun (= Hadise)  569

B. Bekletici Sorun  570

1. Genel Olarak  570

2. Türleri  571

a. Zorunlu Bekletici Sorun  572

b. İhtiyari Bekletici Sorun  573

3. Usul ve Sonuçları  573

IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (= İSTİNABE)  575

A. Genel Olarak  575

B. Koşulları ve Sonuçları  576

V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  577

A. Genel Olarak  577

B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar  577

C. Sonuçları  586

VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI  589

A. Genel Olarak  589

B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar  589

C. Sonuçları  591

Beşinci Kısım

İSPAT

Birinci Bölüm

GENEL İSPAT KURAMI

I. KAVRAM  597

II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR  597

A. İkrar  597

1. Genel Olarak  597

2. Hukuksal Niteliği  599

3. Türleri  599

a. Yapıldığı Yere Göre  599

aa. Mahkeme Dışı İkrar  599

bb. Mahkeme İçi İkrar  600

b. İçeriğine Göre  600

aa. Basit İkrar  600

bb. Nitelikli İkrar  600

cc. Bileşik İkrar  601

c. İkrarın Bölünmesi  602

B. Herkesçe Bilinen Olaylar  605

C. Çekişmesiz Olaylar  605

D. Karine ve Varsayım  605

1. Karine  605

2. Varsayım  607

E. Hukuk Kuralları  608

III. İSPAT YÜKÜ  608

A. Genel Olarak  608

B. İspat Yükü Kuralları  609

1. Genel Kural  609

2. Özel Kurallar (İstisnalar)  609

a. Olağan Durumun Aksinin İspatı  609

b. İspat Yükünün Yasayla Belirlendiği Durumlar  610

c. Yasal Karineler  610

IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ  610

A. Kesin (Tam) İspat  610

B. Yaklaşık İspat  611

V. İSPAT TÜRLERİ  611

A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat  611

B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat  612

İkinci Bölüm

KANITLAR

I. KAVRAM  615

II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  616

III. TÜRLERİ  617

A. Kesin Kanıtlar  617

1. Senet  618

a. Belge ve Senet Ayrımı  618

b. Öğeleri  619

c. Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler İçin Etki Doğurması  623

d. Türleri  623

aa. Resmî Senetler  623

aaa. Genel Olarak  623

bbb. Resmî Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliğinin İleri Sürülmesi  624

bb. Adi Senetler  626

aaa. Genel Olarak  626

bbb. Adi Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliği  626

e. Belgelerin Mahkemeye Sunulması  630

aa. Genel Olarak  630

bb. İbraz Zorunluluğu ve Yaptırımı  631

aaa. Taraflar Yönünden  631

bbb. Üçüncü Kişiler Yönünden  633

cc. Ticari Defterlerin İbrazı ve Kanıt Olması  634

aaa. Genel Olarak  634

bbb. Koşulları  636

ccc. Sonuçları  640

f. Senetle İspat Zorunluluğu  643

aa. Kanıt (Delil) Başlangıcı  644

bb. Yakın Hısımlık  649

cc. Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuksal İşlemler  649

dd. Senet Alınmasının Mümkün Olmadığı ya da Son Derece Güç Olduğu Durumlar  649

ee. İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma  649

ff. Muvazaa İddiaları  650

gg. Senedin Olağanüstü Bir Olay veya Zorlayıcı (Mücbir) Bir Nedenle Yitirilmesi  650

2. Yemin (= Ant)  653

a. Genel Olarak  653

b. Yemin Edecek Kişi  654

c. Yemin Teklifi  656

d. Yemine Davet  659

e. Yemin Usulü  660

3. Kesin Hüküm  661

B. Takdiri Kanıtlar  662

1. Tanık  662

a. Genel Olarak  662

b. Tanık Olabilecek Kişiler  664

c. Tanık Gösterilmesi  665

d. Tanıkların Çağrılması  668

e. Tanıklık Yapma Yükümlülüğü  669

f. Tanıklıktan Kaçınmanın Yaptırımları  670

aa. Davete Uymama  670

bb. Tanıklık Yapmama  671

g. Tanıkların Dinlenmesi  671

h. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  676

aa. Genel Olarak  676

bb. Çekinme Nedenleri  677

aaa. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme  677

bbb. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  677

ccc. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  678

cc. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları  678

2. Keşif  679

a. Genel Olarak  679

b. Keşif Kararı  679

c. Keşfe Katlanma Yükümlülüğü  682

d. Keşfin Yapılması  683

e. Soybağı Tespiti için İnceleme  686

3. Bilirkişi  687

a. Genel Olarak  687

b. Temel İlkeler  689

c. Bilirkişiliğe Başvuru  690

d. Bilirkişinin Görevlendirilmesi ve Yemini  692

e. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı ve Bu Görevi Kabulle Yükümlü Olanlar  694

f. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  695

g. Bilirkişinin Görev Süresi  695

h. Bilirkişinin Yükümlülükleri  696

aa. Haber Verme Yükümlülüğü  696

bb. Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  696

cc. Sır Saklama Yükümlülüğü  696

ı. Bilirkişinin Yetkileri  696

i. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi  697

j. Denetim ve İnceleme  699

k. Bilirkişinin Sorumluluğu  700

4. Uzman Görüşü (= Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)  700

C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar  701

IV. KANIT SÖZLEŞMESİ  702

A. Genel Olarak  702

B. Türleri  703

1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi  703

2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi  703

V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)  704

A. Kavram  704

B. İsticvap Edilecek Kişi  705

C. Usul ve Sonuçları  706

VI. YASAK KANITLAR  707

Altıncı Kısım

GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA

Birinci Bölüm

İHTİYATİ TEDBİR

I. GENEL OLARAK  713

II. KOŞULLARI  715

III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR  717

IV. USUL  718

A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  718

B. Yargılama  719

C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  721

D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi  724

E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması  725

1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma  725

2. Teminat Gösterme  727

F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi  728

G. Teminatın Geri Verilmesi (= İadesi)  728

H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  729

İkinci Bölüm

KANITLARIN TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR

I. KANITLARIN TESPİTİ  731

A. Genel Olarak  731

B. Koşulları  732

C. Usul  734

1. İstem  734

2. İnceleme ve Karar  736

3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar  739

II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR  740

Yedinci Kısım

DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER

Birinci Bölüm

KARAR

I. KAVRAM  745

II. TÜRLERİ  745

A. Davaya Etkisine Göre  745

1. Usule İlişkin Kararlar  745

2. Esasa İlişkin Kararlar  746

B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre  747

1. Ara Kararlar  747

2. Son Kararlar  749

a. Genel Olarak  749

b. Türleri  749

aa. Usule İlişkin Son Kararlar  749

bb. Esasa İlişkin Son Kararlar  751

III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ  751

A. Müzakere ve Tefhim  751

B. Gerekçe  760

C. Hükmün Kapsamı  761

D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi  763

E. Hükmün Sonuçları  764

F. Koşula Bağlı Hüküm  765

G. Kısmi Hüküm  766

H. Hüküm Sakatlıkları  767

1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu)  767

2. Etkisiz Hüküm  768

İkinci Bölüm

HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ

I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  771

A. Davadan Feragat  771

1. Genel Olarak  771

2. Usul  772

3. Sonuçları  773

4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar  778

B. Davayı Kabul  781

1. Genel Olarak  781

2. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması  782

a. İkrarla Karşılaştırılması  782

b. Feragatle Karşılaştırılması  783

3. Usul  783

4. Sonuçları  784

C. Sulh  786

1. Genel Olarak  786

2. Usul  787

3. Sonuçları  788

4. İdarelerin Taraf Olduğu Adli Uyuşmazlıklarda Sulh  790

II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI  791

Sekizinci Kısım

YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM

Birinci Bölüm

YARGILAMA GİDERLERİ

I. GENEL OLARAK  797

II. TÜRLERİ  800

A. Harçlar  800

1. Genel Olarak  800

2. Türleri  801

a. Başvurma Harcı  801

b. Karar ve İlam Harcı  802

aa. Maktu Karar ve İlam Harcı  802

bb. Nispi Karar ve İlam Harcı  803

c. Oturum Harcı  806

d. Keşif Harcı  807

3. Harçtan Bağışık (= Muaf) Olan Dava ve Kararlar  807

B. Vekâlet Ücreti  811

1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)  812

a. Taraflar Arasında Belirgin ve Geçerli Bir Sözleşme Yoksa  812

b. Taraflar Arasında Geçerli Bir Sözleşme Varsa  812

c. Vekâlet Ücretiyle İlgili Özel Durumlar  813

aa. İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Yetkilendirme (= Tevkil)  813

bb. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi  813

cc. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi  814

dd. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi  814

d. Avukatın Vekâlet Ücretini Güvence Altına Alan Önlemler  815

aa. Hapis Hakkı  815

bb. Öncelik (= Rüçhan) Hakkı  815

cc. Müteselsil Sorumluluk  815

2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti  817

C. Gider ve Kanıt Avansı  820

1. Gider Avansı  821

2. Kanıt Avansı  823

III. ÖDENMESİ  823

IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  824

İkinci Bölüm

ADLİ YARDIM

I. GENEL OLARAK  829

II. USUL  831

III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ  832

IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM  833

Dokuzuncu Kısım

YASA (= KANUN) YOLLARI

Birinci Bölüm

GİRİŞ

I. KAVRAM  839

II. TÜRLERİ  841

İkinci Bölüm

TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI

I. İSTİNAF  845

A. Genel Olarak  845

B. Koşulları  848

C. İstinaf Başvurusu ve Sonuçları  854

1. Engelleyici Etki  854

2. Aktarıcı Etki  854

D. İstinaf Yolunun İşleyişi  854

1. Genel Olarak  854

2. İstinafın Aşamaları  855

a. Dilekçeler Aşaması  855

b. Ön İnceleme Aşaması  857

c. İnceleme (Tahkikat) Aşaması  858

aa. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar  859

aaa. Usule İlişkin Nedenlerle  859

bbb. Esasa İlişkin Nedenlerle  862

bb. Duruşma Aşaması ve İncelemenin Tamamlanması  863

d. Sözlü Yargılama Aşaması  864

e. Karar Aşaması  865

3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği  865

4. Yapılamayacak İşlemler  867

II. TEMYİZ  868

A. Genel Olarak  868

B. Koşulları  869

C. Temyiz Nedenleri  877

D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar  878

E. Usul  879

1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi  879

2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları  880

3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  881

F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar  882

1. Onama Kararı  882

2. Bozma Kararı  883

a. Genel Olarak  883

b. Aleyhe Bozma Yasağı  883

3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları  884

G. Yargıtay Kararlarının Tebliği  885

H. Bozmaya Uyma veya Direnme  886

1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  886

a. Uyma Kararı  887

b. Direnme Kararı  887

2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  892

I. Usuli Kazanılmış Hak  892

1. Genel Olarak  892

2. İstisnaları  894

J. Yasa Yararına Bozma (= Kanun Yararına Temyiz)  896

III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  897

A. Genel Olarak  897

B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  899

C. Usul  904

Onuncu Kısım

HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ

Birinci Bölüm

HÜKMÜN AÇIKLANMASI (= TAVZİH), DÜZELTİLMESİ (= TASHİH) VE TAMAMLANMASI

I. TAVZİH  909

A. Genel Olarak  909

B. Usul  910

C. Etkisi  911

II. TASHİH  911

A. Genel Olarak  911

B. Usul  912

III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI  912

A. Genel Olarak  912

B. Usul  913

İkinci Bölüm

KESİN HÜKÜM

I. KAVRAM  915

II. TÜRLERİ  916

A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  916

1. Genel Olarak  916

2. İşlevi  917

3. Ortaya Çıktığı An  917

4. Sona Ermesi  918

B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  918

1. Genel Olarak  918

2. İşlevi  919

3. Ortaya Çıktığı An  919

4. Özellikleri  920

5. Koşulları  920

6. Kesin Hükmün Zaman Bakımından Sınırı  924

7. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Unsur Etkisi  925

8. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi  925

a. Değişiklik Davası  925

b. Yargılamanın Yenilenmesi  928

Onbirinci Kısım

ÖZEL USUL VE MAHKEMELER

Birinci Bölüm

ÖZEL YARGILAMA USULLERİ

I. SİSTEM  931

II. BASİT YARGILAMA USULÜ  931

A. Genel Olarak  931

B. Uygulanma Alanı  932

1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  932

2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  933

a. Türk Ticaret Yasası’nda Öngörülenler  933

b. Diğer Yasalarda Öngörülenler  934

C. Aşamaları  934

1. Dilekçeler Aşaması  934

2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları  937

3. Hüküm Aşaması  939

İkinci Bölüm

ÖZEL MAHKEMELER

I. AİLE MAHKEMELERİ  941

A. Kuruluşu  941

B. Oluşumu  942

C. Görevleri  942

D. Yargılama Usulü  948

II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ  948

A. Kuruluşu  948

B. Oluşumu  949

C. Görevleri  951

D. Yargılama Usulü  958

III. İŞ MAHKEMELERİ  965

A. Kuruluşu  965

B. Oluşumu  966

C. Görevleri  966

1. Genel Olarak  966

a. Taraf  966

aa. 4857 sayılı İş Yasası’na tabi işçiler  967

bb. 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’na tabi işçiler  967

aaa. Genel hizmet sözleşmesi  968

bbb. Pazarlamacılık sözleşmesi  969

ccc. Evde hizmet sözleşmesi  970

cc. 5953 sayılı Yasa’ya tabi gazeteciler  970

dd. 854 sayılı Yasa’ya tabi gemiadamları  971

ee. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu  971

b. Konu  973

2. Özel Düzenlemeler  973

3. İş Mahkemelerinden Görülemeyecek Olan Davalar  973

a. Çıraklar hakkındaki davalar  973

b. Rehabilite Edilenler Hakkındaki Davalar  974

c. Asıl işveren – Alt İşveren veya İşveren ile Özel İstihdam Bürosu Arasındaki Davalar  974

D. Yargılama Usulü  974

1. Genel Olarak  974

2. Yetkili Mahkeme  976

3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  978

4. Yasa Yolları  986

IV. KADASTRO MAHKEMELERİ  987

A. Kuruluşu  987

B. Oluşumu  988

C. Görevleri  988

D. Yargılama Usulü  993

V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  996

A. Kuruluşu  996

B. Oluşumu  997

C. Görevleri  997

D. Yargılama Usulü  1009

VI. İCRA MAHKEMELERİ  1015

A. Kuruluşu  1015

B. Oluşumu  1015

C. Görevleri  1015

D. Yargılama Usulü  1016

VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ  1017

A. Kuruluşu  1017

B. Oluşumu  1017

C. Görevleri  1017

D. Yargılama Usulü  1018

VIII. DENİZCİLİK UZMANLIK (= İHTİSAS) MAHKEMELERİ  1019

A. Kuruluşu  1019

B. Oluşumu  1019

C. Görevleri  1020

Onikinci Kısım

TAHKİM

Birinci Bölüm

TAHKİM YARGISINA GİRİŞ

I. KAVRAM  1023

II. TAHKİMİN KONUSU  1024

III. TÜRLERİ  1026

A. Zorunlu Tahkim  1026

B. İhtiyari Tahkim  1027

IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ  1028

A. Genel Olarak  1028

B. Hakemlik Statüsü  1029

C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi  1030

V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  1031

A. Genel Olarak  1031

B. Hukuksal Niteliği  1032

C. Türleri  1032

1. Tahkim Koşulu  1032

2. Tahkimname  1033

D. Koşulları  1033

E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi  1035

F. Sona Ermesi  1037

İkinci Bölüm

TAHKİM USULÜ

I. HAKEMLERİN SEÇİMİ  1039

II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER  1041

III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA  1042

IV. KARAR  1048

V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ  1050

VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI  1050

VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI  1051

A. İptal Davası  1051

B. Yargılamanın Yenilenmesi  1055

Onüçüncü Kısım

MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ

Birinci Bölüm

HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ

I. GENEL OLARAK  1059

II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ  1060

III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  1061

İkinci Bölüm

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE ETKİSİ

I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ  1064

A. Genel Olarak  1064

B. Koşulları  1065

1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar)  1065

2. Geçerlilik Koşulları  1066

C. Usul  1074

1. İstem  1074

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1075

3. Karar  1075

II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI  1076

A. Genel Olarak  1076

B. Koşulları  1076

C. Usul  1077

Ondördüncü Kısım

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

I. GENEL OLARAK  1081

II. ARABULUCULUK  1083

A. Genel Olarak  1083

B. Koşulları  1085

C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  1086

1. İradilik  1086

2. Eşitlik  1086

3. Gizlilik  1087

D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim  1089

E. Usul  1092

1. Başvuru  1092

2. Arabulucunun Seçilmesi  1092

3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  1092

F. Arabuluculuğun Sona Ermesi  1096

G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  1097

1. Genel Olarak  1097

2. Başvuru  1098

a. Yetkili Büro  1098

b. Arabulucunun Seçilmesi  1098

c. Yetki İtirazı  1099

3. Arabulucunun İnceleme Yöntemi  1099

4. Arabuluculuk Ücreti  1100

5. Sonuçları  1100

EKLER

EK – 1: HUKUK MUHAKEMELERİ YASASI İLE GELEN YENİ KURUMLAR  1105

EK – 2: ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ KATALOGU  1108

EK – 3: DAVA DİLEKÇESİ  1112

EK – 4: TENSİP TUTANAĞI (YAZILI YARGILAMA USULÜ)  1114

EK – 5: ÖN İNCELEME TUTANAĞI  1116

EK – 6: KEŞİF TUTANAĞI  1119

EK – 7: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ  1122

Kaynakça  1127

Kavramlar Dizini  1135

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar