Medenî Usul Hukuku

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Ali Cem BUDAK - Varol KARAASLAN
ISBN: 9789753688987
450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Cem BUDAK, Varol KARAASLAN
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 588
Baskı Niteliği Güncellenmiş

BEŞİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ
Sistematik eserler yıllar içinde yeni basıları yapıldıkça genişlemek istidadını gösteriyor. Yazarların, kitaba yeni şeyler ilave ederken ehemmi mühimme tercih ederek eserin amacı dışına çıkmaması için çaba göstermesi gerekiyor. Medenî Usul Hukuku kitabımızın bu basısını hazırlarken biz de sayfa sayısını ve ayrıntılara ne nispette temas edileceği konusunda ilk basıdan itibaren benimsediğimiz ölçüyü korumaya gayret ettik. Yeni yazılacaklara yer açmak üzere özellikle 7251 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı HMK değişikliğinden sonra güncelliğini kaybeden tartışmaları metinden çıkarttık. Kazaî içtihatlara yapılan atıfları elden geldiğince daha yeni tarihli olanlarla değiştirdik, literatüre yaptığımız atıfları son basıları dikkate alarak yeniledik. Kitaptan yararlanacak olan lisans öğrencileri dışındaki genç meslektaşlarımızın gündemin bir parça dışında kalmış konularda eski basılara başvurmaları tavsiye edilir.
Öte yandan her yeni basıda olduğu gibi yeni yayınları ve özellikle tez ve monografileri bazen metne ilaveler de yaparak konu başlıkları altındaki kaynakçalara ekledik, kitabın birçok yerine küçük ilaveler de yaptık. Aslî müdahale ve davaların yığılması hakkındaki iki yeni paragraf (§ 6, kn. 37; § 8, kn. 40), ispat ölçüsü ve ispat gücü hakkındaki bilgiler (§ 15, kn. 23a-23d) ve hukuk tarihi konusundaki birkaç ilave (§ 3, kn. 3; § 22, kn. 5) bunlar arasında sayılabilir. Daha önce sadece davaya son veren taraf işlemlerinin ele alındığı 17. Bölümün başlığını ise “hüküm ve usulî ret dışındaki nihaî kararlar” olarak değiştirdik ve bu bölüme davanın açılmamış sayılması ve konusuz kalması başlıklarını ilave ettik.
Fikrî haklarla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Prof. Dr. Serdar Kale’ye ve idare hukukuyla ilgili kısımları okuyarak görüşlerini bizimle paylaşan Doç. Dr. Tahir Muratoğlu’na müteşekkiriz. Kitabın önceki basılarında gözden kaçmış olan bazı ayrıntıları tashih etmemizi sağlayan Dr. Dilek Aydemir’e ve Dr. Taner Emre Yardımcı’ya da teşekkür ediyoruz.
Değerli yayıncı Oğuzhan Oruç’un şahsında Filiz Kitabevi çalışanlarına ve özellikle dizgiyi titizlikle yapan Zeynep Oruç Tatlı’ya teşekkür etmeyi de edası zevkli bir borç sayıyoruz.
Kitabın ilk basısından bu yana maddî hukukla ilgili birçok meseleyi konuşup ufuk açıcı tartışmalar yaptığımız kıymetli dostumuz Dr. Eylem Apaydın’ı ise rahmetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun.
Kitapla ilgili görüş ve eleştirilerinizi bildirmeniz bizi memnun edecektir. E-mail adresimiz: [email protected]
Kitabın okuyucuya yararlı olmasını dileriz.
Sütlüce, Umuttepe, Eylül 2021
Ali Cem Budak / Varol Karaaslan

 

                           

 

İÇİNDEKİLER

 

BEŞİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ IX

İÇİNDEKİLER         XI

KISALTMALAR      XXIII

GENEL KAYNAKÇA               XXVII

 • 1- GİRİŞ 1
 1. Medenî Usul Hukukunun Konusu 1
 2. Medenî Usul Hukukunun Amacı 3

III.    Medenî Usul Hukukunun Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Medenî Usul Kanunumuz 5

 1. Medenî Usul Hukukunun Pozitif Kaynakları 10
 2. Yargılama Hukuku Güvenceleri ve Medenî Usul Hukuku Bakımından Önemi 11
 3. Usul Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulama Alanı 13

VII.  Medenî Usul Hükümlerinin Yorumu         17

VIII. Usul Hukuku İşlemleri 19

 1. Medenî Usul Hukukunda İlmî ve Kazaî İçtihatlar 22
 • 2- MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGI GÖREVLİLERİ 25
 1. Yargı Erki ve Adlî Yargı Mahkemeleri 25
 2. Hâkimlik Mesleği 27

III.    Hâkimlerin Bağımsızlığı 28

 1. Hâkimlerin Tarafsızlığı 31
 2. Hâkimin Yasaklılığı ve Reddi 32
 3. Hâkimin Hukukî Sorumluluğu 35

VII.  İstinabe          37

VIII. Avukatlık       38

 • 3- DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME (GÖREV VE YETKİ) 43
 1. Davanın Hangi Mahkemede Açılacağı 43
 2. Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Hak Arama Hürriyeti ve Tabii Hâkim İlkesi 43
 3. Mahkemelerin Görevi 46
 4. Görevle İlgili Temel Kurallar 46
 5. Özel Görevli Mahkemeler 48
 6. a) Sulh Hukuk Mahkemesi 48
 7. b) Asliye Ticaret Mahkemesi 48
 8. c) Tüketici Mahkemeleri 51
 9. d) Diğer Özel Görevli Mahkemeler 53
 10. Mahkemelerin Yetkisi 54
 11. Genel Yetki Kuralı 54
 12. Sözleşmeye Dayanan Davalarda Yetki 58
 13. Haksız Fiil Davalarında Yetki 58
 14. Mirastan Doğan Davalarda Yetki 59
 15. Taşınmaz Davalarında Yetki 60
 16. Karşı Davada Yetki 60
 17. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 60
 18. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 61
 19. Yetki Sözleşmesi 62
 20. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hakkındaki Usulî Savunmaların İleri Sürülmesi 69
 21. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yerinin Belirlenmesi 70
 • 4- YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 73
 1. Yargılama Hukuku Güvenceleri 73
 2. Adil Yargılanma Hakkı 73
 3. Hukukî Dinlenilme Hakkı 76
 4. Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 78
 5. Aleniyet İlkesi 79
 6. Doğrudanlık İlkesi 81
 7. Usul Ekonomisi İlkesi 84
 8. Tasarruf İlkesi 85
 9. Taraflarca Getirilme İlkesi 88
 10. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 90
 11. Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Ödevi 96
 12. Yargılamayı Hâkimin Sevk ve İdare Etmesi 98

III.    Yargılama Hukuku Güvencelerinin ve Yargılamaya Hâkim Olan İlkelerin İhlali    98

 • 5 - DAVADA TARAFLAR 101
 1. Taraf Kavramı 101
 2. İki Taraf Sistemi 102

III.    Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti ve Dava Takip Yetkisi   103

 1. Taraf Ehliyeti 103
 2. Dava Ehliyeti 108
 3. Dava Takip Yetkisi 111
 4. Davaya Vekâlet 114
 5. Taraflara İlişkin Dava Şartlarının İncelenmesi 116
 6. Davada Tarafın Yanlış Gösterilmesi 117
 • 6- DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE 119
 1. Dava Arkadaşlığı 119
 2. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 119
 3. Mecburî Dava Arkadaşlığı 122
 4. Fer’î Müdahale ve Davanın İhbarı 126
 5. Fer’î Müdahale 127
 6. Davanın İhbarı 131

III.    Aslî Müdahale               132

 1. Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması 135
 • 7- TEBLİGAT, SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLÎ TATİL 137
 1. Tebligat 137
 2. Genel Olarak 137
 3. Tebligat Usulleri 138
 4. Milletlerarası Tebligat 141
 5. Süreler ve Eski Hâle Getirme 144
 6. Süreler 144
 7. Eski Hâle Getirme 146

III.    Adlî Tatil         148

 • 8- DAVA TÜRLERİ 151
 1. Giriş 151
 2. Hukukî Himayenin Niteliğine Göre Dava Türleri 151
 3. Eda Davası 151
 4. Tespit Davası 152
 5. İnşaî Dava 154

III.    HMK’da Yer Verilen Diğer Dava Türleri     156

 1. Kısmî Dava 156
 2. Belirsiz Alacak Davası 158
 3. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) 163
 4. Terditli Dava 164
 5. Seçimlik Dava 165
 6. Topluluk Davası 166
 • 9- DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 169
 1. Dava Şartları 169
 2. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 170
 3. Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisinin (Yargı Hakkının) Bulunması 170
 4. Yargı Yolunun Caiz Olması 171
 5. Taraflara İlişkin Dava Şartları 175
 6. Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 175
 7. Hukukî Menfaat 175
 8. a) Eda Davalarında Hukukî Menfaat 176
 9. b) Tespit Davalarında Hukukî Menfaat 178
 10. c) İnşaî Davalarda Hukukî Menfaat 179
 11. Derdestlik 179
 12. Kesin Hüküm Bulunmaması 182
 13. Gider Avansı 182
 14. Teminat 183
 15. Diğer Dava Şartları 185
 16. Dava Şartlarının İncelenmesi 186

III.    İlk İtirazlar     187

 1. İlk İtirazların İleri Sürülmesi 188
 2. İlk İtirazların İncelenmesi 188

 

 • 10- DAVA KONUSU, DAVANIN AÇILMASI VE KARŞI DAVA 189
 1. Dava Kavramı ve Davanın Konusu 189
 2. Davanın Açılması ve Dilekçeler Aşaması 194
 3. Dava Dilekçesi 195
 4. Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları 195
 5. Dava Dilekçesinin Zorunlu Olmayan Unsurları 198
 6. Dava Açılması ve Sonuçları 201
 7. Cevap Dilekçesi 204
 8. Savunma Araçları 206
 9. İkinci Dilekçeler Aşaması 211

III.    Karşı Dava      212

 • 11- İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE ISLAH 215
 1. İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı 215
 2. Islah 221
 • 12- DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVA KONUSUNUN DEVRİ, İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 227
 1. Davanın Geri Alınması 227
 2. Dava Konusunun Devri 228

III.    İradî Taraf Değişikliği   229

 • 13- ÖN İNCELEME 231
 • 14- TAHKİKAT 237
 1. İsticvap 239
 2. Tarafların Dinlenmesi 241

III.    Tutanaklar     242

 1. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 243
 2. Ön Sorun 244
 3. Bekletici Sorun 245

VII.  Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması        247

 

 • 15- İSPAT VE DELİLLER 251
 1. İspat Hukukuna İlişkin Bazı Temel Kavram ve Müesseseler 251
 2. İspat Kavramı 251
 3. İkrar 252
 4. İspat Yükü 257
 5. İspat Yüküne İlişkin Temel Kavramlar 257
 6. İspat Yükü Bakımından Özellik Arz Eden Durumlar 259
 7. İspat Ölçüsü 261
 8. İspat Gücü 262
 9. Somutlaştırma Yükü 264
 10. Karineler 265
 11. Deliller 268
 12. Delil Sistemleri 268
 13. Hukuka Aykırı Deliller 270
 14. Delil Sözleşmeleri 273
 15. Delillerin İleri Sürülmesi 274
 16. Delil Türleri 280
 17. Kesin Deliller 281
 18. a) Senet 281
 19. Senet ve Belge Kavramları 281
 20. İspat Şartı-Geçerlilik Şartı Ayırımı 282
 21. Senetlerin İspat Gücü 284
 22. Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Gücü 287
 23. Senet ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı 288
 24. Ticarî Defterlerle İspat 290
 25. b) Yemin 292
 26. c) Kesin Hüküm 295
 27. Takdirî Deliller 296
 28. a) Tanık Beyanı 296
 29. Tanıklıktan Çekinme 298
 30. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme 299
 31. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 299

iii.  Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme       300

 1. Tanık Beyanının Değerlendirilmesi 301
 2. b) Bilirkişi 302
 3. Genel Olarak 302
 4. Bilirkişilik Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler 302
 5. Bilirkişi Raporu 305
 6. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi 308
 7. Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 310
 8. c) Keşif 310
 9. d) Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 312

III.    Senetle İspat Zorunluluğu          312

 1. Temel Kural 313
 2. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 315
 3. Ticarî Defterlerle İspat Usulünün Senetle İspat Zorunluluğu ile İlişkisi 315
 4. Manevî İmkânsızlık Hâlleri 316
 5. Maddî İmkânsızlık Hâlleri 317
 6. Delil Başlangıcı 318
 7. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 320
 • 16- SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM 323
 1. Sözlü Yargılama 323
 2. Karar ve Hüküm 324

III.    Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması             328

 1. Hükmün Etkileri ve Kesin Hüküm 329
 2. Genel Olarak 329
 3. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 330
 4. Maddî Anlamda Kesin Hüküm 330
 5. Maddî Anlamda Kesin Hükmün Unsurları 330
 6. Kesin Hükmün Etkileri 332
 7. Kesin Hükmün Olumsuz (Dava Şartı) Etkisi 332
 8. Kesin Hükmün Olumlu (Kesin Delil) Etkisi 333
 9. Yenilik Doğuran (İnşaî) Etki 334
 10. Kesin Hükmün Unsur Etkisi 335
 11. İlamların Belge Olarak Delil Teşkil Etmesi 336
 12. Kesin Hükmün Kişi Bakımından Sınırları 337
 13. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesini Bağlaması 338
 • 17- HÜKÜM VE USULÎ RET DIŞINDAKİ NİHAÎ KARARLAR 341
 1. Giriş 341
 2. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 342
 3. Davadan Feragat ve Davayı Kabul 344
 4. Sulh 346

III.           Davanın Açılmamış Sayılması             349

 1. Davanın Konusuz Kalması 351
 • 18- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM 353
 1. Yargılama Giderleri 353
 2. Adlî Yardım 357
 • 19- BASİT YARGILAMA USULÜ 361
 • 20- GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 365
 1. Genel Olarak 365
 2. İhtiyatî Tedbir 366
 3. İhtiyatî Tedbir Türleri 367
 4. İhtiyatî Tedbirde Yargılama Usulü 368
 5. İhtiyatî Tedbirde Görev ve Yetki 368
 6. Tedbir Talebi 369
 7. İhtiyatî Tedbirde Teminat 369
 8. İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz ve Kanun Yolu 369
 9. İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve Tedbiri Tamamlayan İşlemler 371
 10. İhtiyatî Tedbir Dolayısıyla Tazminat 372

III.    Delillerin Tespiti           373

 • 21- ÇEKİŞMESİZ YARGI 375
 1. Genel Olarak 375
 2. Çekişmesiz Yargı İşleri 378

III.    Çekişmesiz Yargı İşlerinin Sınıflandırılması 378

 1. Çekişmesiz Yargı Organları 380
 2. Çekişmesiz Yargıda Görev ve Yetki 380
 3. Bir İşin Yargılama Sırasında Çekişmesiz Olmaktan Çıkıp Çekişmeli Yargı Alanına Girmesi 381

VII.  Çekişmesiz Yargıda İlgililer          383

VIII. Çekişmesiz Yargıda Üçüncü Kişilerin Yargılamaya Katılması   383

 1. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü 384
 2. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Başlaması 385
 3. Çekişmesiz Yargıda Yargılama Konusunun Belirlenmesi 385
 4. Çekişmesiz Yargıda Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulanması 386
 5. Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Sona Ermesi 386
 6. Talebin Geri Alınması, Feragat, Kabul ve Sulh 386
 7. Nihaî Karar 386
 8. Çekişmesiz Yargıda Kanun Yolları 387
 9. Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı İstinaf 387
 10. Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı İtiraz 389
 11. Adın Değiştirilmesine İtiraz 389
 12. Vesayet ile İlgili Çekişmesiz Yargı İşlerinde İtiraz 390
 13. Vasi Tayinine İtiraz 390
 14. Vasinin Azline İlişkin Sulh Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz 390
 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Kararlara İtiraz 390
 • 22- KANUN YOLLARI 393
 1. Genel Bilgiler 393
 2. HMK'nın Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri 396
 3. HMK’nın Kanun Yolları Hükümlerinin Zaman İtibarıyla Uygulanması 396
 4. HMK’ya Göre Kanun Yolları 401
 5. İstinaf 401
 6. İstinaf Başvurusu 402
 7. Yetkili İstinaf Mahkemesi 402
 8. İstinaf Edilebilecek Kararlar 402
 9. İstinaf Gerekçesi ve Talep Sonucu 406
 10. İstinafa Hangi Tarihte Başvurulmuş Sayılacağı 406
 11. İstinaf Süresi 407
 12. İstinaf Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla İstinaf 408
 13. İstinaftan Feragat 409
 14. İstinafın İcraya Etkisi 410
 15. İstinaf İncelemesi 413
 16. İstinafta Ön İnceleme 413
 17. İstinafta Esastan İnceleme 416
 18. İstinafta Karar 419
 19. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yapmadan ve Kesin Olarak Karar Vereceği Hâller 423
 20. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş Olması ve İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hâkimin Davaya Bakmış Olması 424
 21. Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olmasına Rağmen Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Vermiş Olması veya Mahkemenin Görevli ya da Yetkili Olmamasına Rağmen Davaya Bakmış Bulunması 425

iii.  Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 426

 1. Mahkemece Usule Aykırı Olarak Davanın veya Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması 427
 2. Mahkemece Usule Aykırı Olarak Davaların Birleştirilmesine veya Ayrılmasına Karar Verilmiş Olması 427
 3. Mahkemece Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Ölçüde Önemli Delillerin Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması ya da Talebin Önemli Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması 430
 4. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yapmadan Esasa İlişkin Karar Vereceği Hâller 433
 5. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşlemler 434
 6. Temyiz 438
 7. Temyiz Başvurusu 438
 8. Temyiz Edilebilecek Kararlar 438
 9. Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu 441
 10. Temyize Hangi Tarihte Başvurulmuş Sayılacağı 444
 11. Temyiz Süresi 444
 12. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz 444
 13. Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay Dairesine Gönderileceği (Yargıtay Daireleri Arasındaki İş Bölümü) 445
 14. Temyizden Feragat 446
 15. Temyizin İcraya Etkisi 446
 16. Temyiz İncelemesi 446
 17. Temyizde Ön İnceleme 446
 18. Temyizde Esastan İnceleme 447
 19. Temyizde Karar 448
 20. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 450
 21. Kanun Yararına Temyiz 458
 22. Yargılamanın İadesi 459
 23. HUMK’un Eski (20.07.2016 Tarihinden Önce Karara Bağlanan Davalarda Uygulanan) Hükümlerine Göre Kanun Yolları 465
 24. HUMK’un Eski Kanun Yolları Hükümlerinin Zaman İtibarıyla Uygulama Alanı 466
 25. Temyiz 466
 26. Temyiz Başvurusu 466
 27. Temyiz Edilebilecek Kararlar 466
 28. Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu 467
 29. Temyize Hangi Tarihte Başvurulmuş Sayılacağı 469
 30. Temyiz Süresi 470
 31. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz 470
 32. Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay Dairesine Gönderileceği (Yargıtay Daireleri Arasındaki İş Bölümü) 470
 33. Temyizden Feragat 471
 34. Temyizin İcraya Etkisi 471
 35. Temyiz İncelemesi 471
 36. Temyizde Ön İnceleme 471
 37. Temyizde Esastan İnceleme 471
 38. Temyizde Karar 472
 39. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 472
 40. Kanun Yararına Temyiz 473
 41. Karar Düzeltme Yolu 474
 • 23- TAHKİM 477
 1. Giriş 477
 2. Tahkim Hükümlerinin Uygulama Alanı 478

III.    Tahkime Elverişlilik      480

 1. Tahkim Sözleşmesi 481
 2. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 483
 3. Tahkim İtirazı 484

VII.  Tahkimde Geçici Hukukî Koruma               484

VIII. Hakemlerin Seçimi       486

 1. Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri 487
 2. Tahkim Yargılamasında Usul 488
 3. Hakemlerin Hakkaniyet ve Nasafet Kurallarına Göre Karar Vermeleri 489

XII.  Hakem Yargılamasında Tebligat 490

XIII. Hakem Kararlarının İptali            491

XIV. Hakem Kararlarının İcra Kabiliyeti             493

 1. Hakem Kararlarına Karşı Yargılamanın İadesi 494
 • 24- ARABULUCULUK 497
 1. Genel Olarak 497
 2. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda Arabuluculuk 500
 3. Arabuluculuk ve Arabulucular 500
 4. Arabuluculuğa Elverişlilik 501
 5. Arabuluculuğa İlişkin Temel Kurallar 502
 6. Arabuluculuk Faaliyeti 502

III.    Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 505

 1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Hakkındaki Genel Hükümler 505
 2. İş Davalarında Arabuluculuk 509
 3. Ticarî Davalarda Arabuluculuk 512
 4. Tüketici Davalarında Arabuluculuk 515

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 517

KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ 529

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar