İş Davaları

(Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 9786050510959
1.275,00 TL 1.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 7
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

İş Davaları (Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları)
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY

Yapay zekâ ve robotların istihdamının konuşulduğu XXI. Yüzyılda, insan emeğinin yine de değerini koruduğu görülmektedir. Emeği ile geçinen işçiler ile sermayelerini riskli bir alan olan endüstriyel ilişkiler ve hizmet sektöründe ortaya koyan işverenler arasındaki ilişi-ler iş davalarının konusunu oluşturmaktadır. 

1950 yılında yürürlüğe giren 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi tarafından hâkim olmayan üyeliklerle ilgili anılan Yasanın ilgili maddelerinin iptali ve gelişmelere göre kurulan istinaf aşaması ile ilgili hükümler ile yamalı bir bohçaya çevrilmişti. Öte yandan hukuk uyuşmazlıklarında alternatif (barışçı-dostane)çözüm yollarından olan arabuluculuk aşamasının zorunlu tutulması fikri, yasa koyucuyu artan dava sayısını azalta-rak yargılamayı hızlandırma düşüncesine sevk etmiştir. Bu nedenle iş yargısının işe iade, işçilik alacağı ve iş kazası veya meslek hastalığın-dan kaynaklanan tazminat ve rücu davaları dışındaki tazminat dava-larının açılabilmesi için “dava şartı olarak arabuluculuk” sistemini içeren 12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-rürlüğe girmiştir.

Arabulucuya başvuru zorunluluğu 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. İş yargılamasına ve arabuluculuk ile ilgili sistematik açıklamaların, yargı kararlarıyla uygulama ile öğretinin görüşlerinin yer aldığı kısmından sonra 7036 sayılı Kanun metnine ve özetli Yargıtay kararlarına kitabımızda yer verilmiştir.

10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu birey-sel iş hukukunu düzenlemektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde rol oyna-maktadır. Öte yandan sosyal güvenlik hukuku 5510 sayılı Sosyal Si-gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir.

Öte yandan iş davalarını ilişkin Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarından sonra, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları özetleri ile birlikte okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Alfabetik kavram di-zini ile kitaptan okuyucunun daha hızlı yararlanma sağlanmasına ça-lışılmıştır.

6100 sayılı 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu iş davaları ile ilgili belirsiz alacak davası başta olmak üzere önemli yeni düzenlemeler getirmiştir. 12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş hukukunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 2020-2021 Adli Yargı Yılı başında 21. ve 22. Hukuk Da-irelerinin kapatılarak üyeleriyle birlikte Yargıtay 9. ve 10. Hukuk Dairelerine devredilmiştir. Böylece bireysel ve toplu iş hukuku ile sos-yal güvenlik hukuku uyuşmazlıkları ve iş kazaları meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi tazminat davalarında iki hukuk dairesi görev yapmaktadır. Daireler arasında içtihat farklılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik son ilke kararlarına kitabımızın bu baskısında, yer verilmiştir.

İş ve sosyal güvenlik hukuku çağımızın gelişen hukuk dallarından birisidir. Bu nedenle akla gelebilecek her konuda uyuşmazlık çıkarılıp, dava türü haline gelebilir. Ancak bu konuda sistematik bir çalış-mada davalar, bireysel, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kitapları başlığı altında sırasıyla, tazminat, alacak ve tespit davaları olarak kısımlara ayrılmıştır. Aynı kısımda her dava türü bir bölüm olarak incelenmiştir.

Davalar önce açıklanmış, daha sonra tamamen kurguya dayalı olarak dava dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. Mevzuat yeni ve uygulanması ihtimali bulunanlar olarak sıralanmıştır. Yargı kararlarına, her dava açıklanırken yer verildiği gibi, öğretinin de o konudaki yaklaşımı sergilenmiş, kişisel kanaatlerimiz de açıklanmıştır. Kararlar, Hukuk Genel Kurulu ve özel daire kararları olarak özet başlıklardan sonra metinler orijinal olarak okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur.


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ I

KISALTMALAR XXI

KAYNAKÇA XXV

BİRİNCİ KİTAP

İŞ YARGISI

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ

I -         GENEL OLARAK 3

II -    İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 6

1- Genel Olarak 6

2- İş Davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri 9

III-   İŞ DAVASININ TARAFLARI 10

1- Genel Olarak 10

2- İşçi 11

3- İşveren 18

4- İşveren Vekili 23

5- Alt İşveren 24

IV-  İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ 25

1- Genel Olarak 25

2- İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar 26

3- Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 29

a) İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 29

b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 39

c) Ayrık Durumlarda İş Mahkemesinin Görevi 43

V-    İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ 45

1- Genel Olarak 45

2- Davalı İkametgâhı Ve İşyeri 45

a)  Genel Olarak 45

b)  İkametgâh 48

c)  İşyeri 49

aa) Genel Olarak 49

bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 50

cc) Eklentiler 53

3- Yetki Sözleşmelerinin Geçersizliği 54

4- Yetki İtirazının Zamanı 58

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ YARGISINDA ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

I-     GENEL OLARAK 59

II-    ZORUNLU ARABULUCULUK 64

1- Genel Olarak 64

2- Arabuluculukta Yetki 71

3- Arabuluculuk Yöntemi 77

III-   ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ 82

1- Genel Olarak 82

2- Arabuluculuk Ücreti ve Arabulucuya Başvurunun Sonuçları 84

a) Arabuluculuk Ücreti 84

b) Arabulucuya Başvurunun Sonuçları 85

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ

I-  GENEL OLARAK 87

II-  İŞ YARGILAMA USULÜ 89

1- Dava Açılması 89

2- Davaya Cevap 102

3- İş Yargılama Usulünde Karşılık Dava 112

4- İş Yargılamasında Usul 113

III- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI 114

1- Genel Olarak 114

2- İstinaf 121

a) Genel Olarak 121

b) İstinaf Edilebilme Sınırı 122

c) İstinaf Usulü 123

3- Temyiz 127

a) Temyiz Edilebilen Kararlar 127

b) Temyiz Edilemeyen Kararlar 127

4- Diğer Kanun Yolları 129

a) Maddi Hata - Tavzih 129

b) Yargılamanın Yenilenmesi 129

IV.   MEVZUAT 130

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 130

V.     KARARLAR 135

İKİNCİ KİTAP

BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN İŞ DAVALARI

BİRİNCİ KISIM 

TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

İHBAR TAZMİNATI DAVALARI

I-      AÇIKLAMA 155

1- Genel Olarak 155

2- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması 158

3- İşverenin İhbarsız Fesih Halleri 158

a) Genel Olarak 158

b) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve 

Benzerleri 159

aa) Genel Olarak 159

bb) İşçinin İşvereni Yanıltması 159

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 159

dd) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 160

ee) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 161

ff) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş 

Olması 163

gg) Devamsızlık 164

hh) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 167

ii) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar 

Vermek 168

c)  İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 170

4- Akdi Fesih Hakkının Kullanılma Süresi 170

5- İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları 172

a) İşçi Yönünden 172

b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları 173

aa) İhbar Tazminatı 173

bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk 177

cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 177

II- MEVZUAT 178

III- DAVA DİLEKÇESİ 181

IV- KARARLAR 182

İKİNCİ BÖLÜM

KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI

I-  AÇIKLAMA 289

1- Kötüniyet Tazminatı 289

2- Kötüniyet Tazminatının Hesabı 292

II- MEVZUAT 293

III- DAVA DİLEKÇESİ 293

IV- KARARLAR 294

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI DAVALARI

I-  AÇIKLAMA 303

II - MEVZUAT 305

III- DAVA DİLEKÇESİ 306

IV- KARARLAR 307

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞÇİ AYARTMADAN DOLAYI 

YENİ İŞVERENE KARŞI AÇILAN DAVALAR

I-      AÇIKLAMA 327

II-    MEVZUAT 327

III-   DAVA DİLEKÇESİ 328

IV-   KARARLAR 329

BEŞİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

I-  AÇIKLAMA 333

1- Genel Olarak 333

2- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları 333

a) Genel Olarak 333

b) Bir Tam Yıl Çalışma Şartı 334

c) Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması 336

d) Erkek İşçinin Askere Gitmesi 336

e) İşçinin Yaşlılık Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Hizmet Akdini Feshi 336

f) Bayan İşçinin Evlenmesi 337

g) İşçinin Ölümü 338

h) Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı veya Zorlayıcı Nedenle Feshedilmiş Olması 338

i) Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine Değiştirilmesinin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi 344

j) Hizmet Akdinin İşverence Haklı Nedenle Fesih Dışında Bir Sebeple Feshedilmiş Olması 349

3- İşyerinin Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk 353

4- Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet Birleştirmesi 355

5- Kıdem Tazminatının Hesabı 357

6- Kıdem Tazminatı Tavanı Sorunu 359

7- Kıdem Tazminatı Faizi 360

8- Kıdem Tazminatında Zamanaşımı 361

II- DAVA DİLEKÇESİ 361

III- MEVZUAT 362

IV- KARARLAR 368

ALTINCI BÖLÜM

REKABET YASAĞI DAVALARI

I-  AÇIKLAMA 575

II- DAVA DİLEKÇESİ 576

III- MEVZUAT 577

IV- KARARLAR 577

YEDİNCİ BÖLÜM

SÜRESİNDE YAPILAN FESİH SONUCU 

DİĞER TAZMİNAT DAVALARI

I- AÇIKLAMA 587

II- DAVA DİLEKÇESİ 587

III- MEVZUAT 588

IV- KARARLAR 588

SEKİZİNCİ BÖLÜM

CEZA KOŞULU DAVALARI

I- AÇIKLAMA 593

II- DAVA DİLEKÇESİ 594

III- MEVZUAT 594

IV- KARARLAR 596

DOKUZUNCU BÖLÜM

İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DAVALARI

I- AÇIKLAMA 611

1- İşverenin Sorumluluğu 613

2- İş Kazası-Meslek Hastalığı 619

a) İş Kazası 619

aa) İş Kazasının Unsurları 619

bb) İlliyet Bağı 622

b) Meslek Hastalığı 623

aa) Meslek Hastalığının Unsurları 623

bb) İlliyet Bağı 624

3- Kusurun Belirlenmesi 625

4- İş Kazası-Meslek Hastalığından Doğan Tazminat 625

a) Maddi Tazminat İsteyebilecekler 625

b) Maddi Tazminat İstenebilecekler 627

c) Tazminat Hesabı 627

d) Manevi Tazminat 629

e) Maddi-Manevi Tazminata İlişkin İbranamelerin Değerlendirilmesi 630

f) Manevi Tazminat Faizi 630

II- DAVA DİLEKÇESİ 632

III- MEVZUAT 633

IV- KARARLAR 637

İKİNCİ KISIM 

ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

ÜCRET ALACAĞI DAVALARI

I- AÇIKLAMA 751

1- Genel Olarak 751

2- Ücretin Ödenmemesi 756

3- Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı 759

4- Asgari Ücret 765

5- İbranameler 767

II- DAVA DİLEKÇESİ 768

III- MEVZUAT 768

IV- KARARLAR 771

İKİNCİ BÖLÜM

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 899

1- Fazla Saatlerle Çalışma 899

2- Günlük Çalışma Süresinin Aşılması 899

3- Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması 901

4- Fazla Çalışma Türleri 902

a) Olağan Fazla Çalışma 902

b) Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 903

c) Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 904

5- Fazla Süreli Çalışma 905

6- Fazla Çalışma Ve Fazla Süreli Çalışmada Onay Alınması 906

7- Fazla Çalışmanın Sınırı Ve Yasakları 908

a) Fazla Çalışmanın Sınırı 908

8- İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma 910

a) Genel Olarak 910

b) Çalışma Süresi 913

c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi 914

9- Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması 918

10- Fazla Saatlerle Çalışmanın Boş Zaman İle Karşılanması 919

11- Boş Zaman Kullanılmadan İş Sözleşmesinin Feshi 922

12- Fazla Çalışma Süresi 923

13- Fazla Çalışma Ücreti 924

a) Genel Olarak 924

b) Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması 925

c) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı 926

14- Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi 931

15- Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinde Temerrüt 935

16- Fazla Çalışma Ücretinden Takdiri İndirim 936

II- DAVA DİLEKÇESİ 938

III- MEVZUAT 938

IV- KARARLAR 940

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ULUSAL BAYRAM VE  GENEL TATİL ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1039

II- DAVA DİLEKÇESİ 1040

III- MEVZUAT 1041

IV- KARARLAR 1041

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1063

1- Genel Olarak 1063

2- Hafta Tatiline Hak Kazanma 1065

3- Hafta Tatili Ücreti 1065

II- DAVA DİLEKÇESİ 1067

III- MEVZUAT 1067

IV- KARARLAR 1068

BEŞİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÜCRETLİ İZİN DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1119

1- Genel Olarak 1119

2- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma 1119

3- Yıllık İzin Kullanma Zamanını Belirleme 1122

4- Yıllık İznin Uygulanması 1122

a) İzin süresi 1122

b) İzin hakkından vazgeçilememesi 1122

c) İzin sürelerinin bölünmesi 1123

d) İzinde çalışma yasağı 1123

5- İzin Ücreti 1123

a) Çalışırken İzin Ücreti 1123

b) Hizmet Akdinin Sona Ermesinde İzin Ücreti 1125

c) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı ve Faizi 1126

d) İbranameler 1127

e) Zamanaşımı 1127

II- DAVA DİLEKÇESİ 1128

III- MEVZUAT 1128

IV- KARARLAR 1132

ALTINCI BÖLÜM

EĞİTİM GİDERİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1197

II- DAVA DİLEKÇESİ 1197

III- MEVZUAT 1198

IV- KARARLAR 1199

YEDİNCİ BÖLÜM

YENİ İŞ ARAMA İZNİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1207

1- Genel Olarak 1207

2- Yeni İş Arama İzni 1207

3- İş Arama İzninin Süresi 1209

II- DAVA DİLEKÇESİ 1210

III- MEVZUAT 1210

IV- KARARLAR 1211

ÜÇÜNCÜ KİTAP

TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR

BİRİNCİ KISIM 

TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

I- AÇIKLAMA 1215

1- Profesyonel Sendika Yöneticiliği Kavramı ve Güvenceden Yararlanma Koşulları 1215

a) Sendika Yöneticiliği Kavramı 1215

b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları 1216

c) Askı Sonunda İşe Almamanın Hukuki Sonuçları 1217

d) Tazminatın Hesabı 1218

II- DAVA DİLEKÇESİ 1218

III- MEVZUAT 1219

IV- KARARLAR 1220

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKAL TAZMİNAT DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1225

1- Sendikal Hak ve Özgürlükler 1225

2- Bireysel Sendika Özgürlüğü ve Sonuçları 1226

a) Genel Olarak 1226

b) Sendika Üyeliği ve Faaliyete Katılmanın Güvencesi 1227

aa) Hizmet Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendika Özgürlüğünün Korunması 1227

bb) Hizmet Sözleşmesi’nin Sona Erdirilmesinde Sendika Özgürlüğünün Korunması 1228

3- Bireysel Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı 1229

a) Sözleşmesinin Devamı Süresinde Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı 1229

aa) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi 1229

bb) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 1229

b) Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 1230

aa) Sendikal Tazminatın İspatı 1230

bb) Sendikal Tazminatın Niteliği 1232

cc) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı 1234

II- DAVA DİLEKÇESİ 1234

III- MEVZUAT 1235

IV- KARARLAR 1236

İKİNCİ KISIM 

ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

SENDİKA ÜYELİK AİDATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1267

II- DAVA DİLEKÇESİ 1267

III- MEVZUAT 1268

IV- KARARLAR 1269

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ALACAK DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1271

1- Genel Olarak 1271

2- Ücret Alabileceklerin Kapsamı 1272

3- Sendika Yöneticilerinin Hizmet Ödeneği 1272

II- DAVA DİLEKÇESİ 1273

III- MEVZUAT 1320

IV- KARARLAR 1275ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EDA DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1277

1- Genel Olarak 1277

2- Eda Davasının Yanları 1279

a) İşçi Yanı 1279

b) İşveren Yanı 1280

3- Eda Davasının Sonuçları 1280

II- DAVA DİLEKÇESİ 1282

III- MEVZUAT 1283

IV- KARARLAR 1283

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞKOLU İSTATİSTİĞİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1339

II- DAVA DİLEKÇESİ 1340

III- MEVZUAT 1341

IV- KARARLAR 1343

İKİNCİ BÖLÜM

İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1349

1- Genel Olarak 1349

2- İşkolu Tesbitine Karşı Dava Açılması 1350

a) Genel Olarak 1350

b) İşkolu Tespitine İtiraz Davasının Tarafları 1350

c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme 1351

d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi 1351

e) İtirazın İncelenme Yöntemi 1351

II- DAVA DİLEKÇESİ 1353

III- MEVZUAT 1354

IV- KARARLAR 1355

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA DELEGELİĞİ SEÇİMİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1383

1- Sendika Genel Kurulunun Oluşumunda Delege Esası 1383

2- Seçimlerde Uyulacak Hususlar 1384

3- Delege Seçiminin İptali 1390

II- DAVA DİLEKÇESİ 1390

III- MEVZUAT 1391

IV- KARARLAR 1392

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA GENEL KURULU İPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1395

1- Genel Olarak 1395

2- Sendika Genel Kurulunun Oluşumu 1395

a) Genel Olarak 1395

b) Genel Kurulun Toplanması 1396

II- DAVA DİLEKÇESİ 1398

III- MEVZUAT 1399

IV- KARARLAR 1403

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1419

II- DAVA DİLEKÇESİ 1419

III- MEVZUAT 1420

IV- KARARLAR 1421

ALTINCI BÖLÜM

DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1425

II- DAVA DİLEKÇESİ 1427

III- MEVZUAT 1428

IV- KARAR 1429

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞÇİ SENDİKASININ FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI DAVALARI

I- SENDİKALARIN DENETLEMESİ 1431

II- YARDIM ALMAK VE MAHKÛMİYET NEDENİ İLE FAALİYETİN DURDURULMASI 1432

1- Yardım Alınması Sebebi ile Faaliyetin Durdurulması 1432

2- Tüzük ve Belgelerdeki Eksikliklerden Dolayı Faaliyetin Durdurulması 1433

3- Konfederasyon ve Sendikaların Kapatılması 1434

III- DAVA DİLEKÇESİ 1434

IV- MEVZUAT 1435

V- KARARLAR 1436

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN 

İTİRAZ DAVALARI

I- GENEL OLARAK 1441

II- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ 1442

1- Bakanlığın Olumlu Tespitine İtiraz 1442

a) İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi 1442

aa) Yetkili İş Mahkemesi 1442

bb) İtirazın Süresi 1444

cc) İtirazın Yöntemi 1446

b) İtirazın İncelenmesi 1448

aa) İtirazın Hukuki Niteliği 1448

bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması 1449

cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması 1451

dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması 1452

ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması 1454

c) Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçları 1457

aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması 1457

bb) Mahkeme Kararının Niteliği 1457

cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit Davasına Konu Olamaması 1458

2- Bakanlığın Olumsuz Tespitine Karşı İtiraz 1459

a) Genel Olarak 1459

b) Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi 1460

c) İtirazın Yöntemi 1461

aa) Yetkili Mahkeme 1461

bb) İtirazın Süresi 1461

d) İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçları 1462

e) Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi 1462

III- DAVA DİLEKÇESİ 1464

IV- MEVZUAT 1465

V- KARARLAR 1466

DOKUZUNCU BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU DAVALARI

I- YORUM DAVASI 1503

1- Genel Olarak 1503

2- Yorum Davasının Açılma Süresi 1503

3- Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu 1505

a) Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu 1505

b) Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün 

Yorumu 1506

c) Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu 1507

4- Yorum Davasının Açılması 1514

5- Yorum Davasının Tarafları 1515

a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası 1515

b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası 1517

6- Yorum Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 1517

a) Görevli Mahkeme 1517

b) Yetkili Mahkeme 1519

7- Yorum Kararı ve Kesinleşmesi 1519

a) Yorum Kararının Verilmesi 1519

b) Yorum Kararının Niteliği 1520

c) Yorum Kararının Kesinleşmesi 1521

II- DAVA DİLEKÇESİ 1521

III- MEVZUAT 1522

IV- KARARLAR 1523

DÖRDÜNCÜ KİTAP

SOSYAL GÜVENLİK  HUKUKUNDAN DOĞAN  DAVALAR

BİRİNCİ KISIM 

TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

RÜCU DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1527

1- Rücu Davasının Hukuki Dayanağı 1527

2- Rücu Davasının Tarafları 1532

3- Sorumluluk Şartları 1534

4- İşverenin Sorumluluktan Kurtulması 1539

II- DAVA DİLEKÇESİ 1549

III- MEVZUAT 1550

IV- KARARLAR 1553

İKİNCİ KISIM 

TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM 

HİZMET TESPİTİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1613

1- Hizmet Tespiti Davalarının Özelliği 1613

2- Hizmet Tesbiti Davalarının Açılması 1617

3- Hizmet Tesbiti Davalarında Hak Düşürücü Süre 1618

4- Hizmet Tesbiti Davalarının Görülmesi 1622

II- DAVA DİLEKÇESİ 1630

III- MEVZUAT 1631

IV- KARARLAR 1636

İKİNCİ BÖLÜM

İŞSİZLİK SİGORTASI DAVALARI

I- AÇIKLAMA 1701

1- Genel Olarak 1701

2- İşsizlik Sigortasının Kapsamı 1701

3- İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sağlık Primleri ve Geçici İşgöremezlik Durumu 1702

4- İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları 1703

5- İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Sebepler 1705

II- DAVA DİLEKÇESİ 1705

III- MEVZUAT 1706

IV- KARARLAR 1712


50 yılda Çalışma Hayatımız, T. C. Çalışma Bakanlığı, Ankara-1973
AKAD, Mehmet: Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik İstanbul-1992
AKBIYIK, Aydın: Yeni İş Kanunu ve Asgari Ücret Tesbiti, Toprak Seramik Çi-mento - İşveren, Aralık-1967, Sa:3
AKIN, Levent: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara-2001
AKİPEK, Jale G.: Türk Medeni Hukuku C.I, Cüz 2, Şahsın Hukuku, Ankara-1966
AKTAŞ, Hakkı: İş Kazalarında Zarar ve Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi, C: 71, Sa: 4, 5, 6 Nisan, Mayıs, Haziran 1997, Ayrı Basım Haziran 1997, İstanbul 
AKTAY, N.: Avrupa Birliği Ülkeleri Toplu İş Hukuku, Ankara-1997
AKTAY, Nizamettin: Sendika Hakkı, Kamu İş Yayını Ankara 1993
AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları, Tü-his XV, Kasım 1998, Sa:2
AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları, 
Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2
AKYİĞİT, E.: İadeye Rağmen İşe Başlamayan Temsilciye Ödenmeyen Şey Tazminat mıdır, Kamu-İş, Ocak 1994, s.3.
AKYİĞİT, Ercan: İçtihatlı ve Uygulamalı İş Kanunu Şerhi, Ankara- 2001
AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi? Tühis Kasım 1999/Şubat 2000, s.12-23 (Mirasçı)
AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı, Tühis, Şubat-Mayıs 1999, s.14-33
AKYİĞİT, Ercan: Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000
AKYOL, Şener: Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstanbul-1967
ALPAGUT, Gülsevil: Y.H.G.K.nun 04.02.1998, E. 1998/9-46, K. 1998/11 sayılı Kararının İncelenmesi, Çimento İşveren Dergisi, C.12, Sa: 3, Mayıs 1998, s.32
ALTAN, Zühtü: Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir 1976.
ANDERMAN Steven D.: Labour Law, Management Decisions and Workers Rights 2.ed, Butterworths London, Dublin, Edinburg-1993
ARASLI, Utkan: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar C.I,II Ankara-2002
ARICI, Kadir: Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara-1999
ARICI, Kadir: Sosyal Sigorta Hukukumuzda Sosyal Yardım Zammı Uygula-ması, Türk Hukuk Enstitüsü Der., Ağustos-1996, s.13.
ARSLANLI, H.: Kara Ticareti Hukuku Dersleri-Umumi Hükümler, İstanbul 1960.
Asgari Ücret Tesbit Mekanizması, (İşletme ve Hukuk, 1970, Sa: 27; s: 8/12 (Çeviren E., İNCE)
ASLANKÖYLÜ, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu ve İlgili Kanunlar, Genişletilmiş B.2., C.I, Ankara-2004.
ASLANKÖYLÜ, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara-2003.
ATABEK, Reşat: İş Akdinin Feshi, İstanbul-1938
ATABEK, Reşat: Sigorta ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu,İş Hukuku Dergisi, 1969, Sa. 3
Avrupa'da Sendikalar, ILO Yayını, Tarihsiz
AYAN, Zehra: Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleş-tirilmesi, Sicil Der., Eylül 2006, Sa.3.
AYDEMİR, Murtaza: Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları, İstanbul-1993
AYGÜN, Mustafa Y.: Yargı Yeri Belirlemesi-Merci Tayini- Yetkin Yay., Ankara-1998
BAKIRCI, Kadriye: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Sorunu, İstanbul-1992
BAŞBUĞ, Aydın: Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rü-cu, Ankara-1992
BAŞTERZİ, Fatma: Yaşlılık Sigortası, Ankara-2006
BEAN, R: Comparatwe Industrial Relations, London-Newyork-1989
BENEDİCTUS, Roger-BERCUSSON, Brian: Labour Law, Cases and Materials Sweet-Maxwell, London 1987
BERKSUN, A. - EŞMELİOĞLU, İ.: Açıklamalı Gerekçeli-İçtihatlı, Sendikalar Kanunu, Ankara-1989
BIYIKLI, H.: Sosyal Ceza Hukuku ve Çalışma Düzeni Aleyhine Suçlar, İşlet-melerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsangücü Yönetimi, C.VI, İstanbul 1985, s.594
BİLGE, N.: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, B.2, Ankara-1967
BLANPAİN, R.: Belgium, International Encyclopaedia for Labour Law and In-dustrial Relations, Ed. R, Blanpain, Vol. 2, Netherlands-1985
BLOMEYER, Wolfgang: Almanya’da İş Yargısı (Çev. Tankut Centel), Ulusla-rarası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tuhis Yay. No: 3, s.71.
BOWERS John - HONEYBALL Simon: Labour Law, London-1990
BOZER, Ali: Türk Hukukunda Sosyal Sigorta¬lara Genel Bakış
BOZKURT, H. Argun: İş Yargılaması Usul Hukuku, Ankara-1999
BRUCE, Maruice: The Coming of Welfare State, B.T. Batsford Ltd. Ed.2, Lon-don-1965
CANBOLAT, Talat: İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri, İstanbul-1992
CANBOLAT, Talat: Yurtdışında Çalışmanın Malullük Aylığının Kesilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, C. II, İstanbul 2001
CANİKLİOĞLU, Nurşen: 5510 sayılı Kanuna Göre Malulük Aylığı, Sicil Der.Eylül 2006, Sa.3
CANİKLİOĞLU, Nurşen: Sosyal Hukukta Ayrımcılıktan Olarak Değerlendiri-lebilecek Düzenlemeler ve Mağduriyetin Giderilebilmesi İçin Başvurulabile-cek Yollar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Arma-ğanı, İstanbul 2006. 
CENTEL, T: İş Hukuku, C. I, Bireysel İş Hukuku, İstanbul-1992
CENTEL, Tankut : İş Hukukunda Ücret; İstanbul 1986 (Ücret)
CORWİN, E. S.: The Constitution and What It Means Today, New Jersey-1958
CUHRUK, Mahmut: Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara-1978
ÇAKMAK, İhsan: Şerhli Soysal Sigortalar Kanunu, Ankara-2004,C.I-II.
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 10, İstanbul-1990
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 14, İstanbul-1998
ÇELİK, N.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtay İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilme-si 1995, İstanbul-1997, Mess.Yay.
ÇELİK, N.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1995 Yılı Kararlarının Değerlendiril-mesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, İstanbul-1997, Mess Yay.
ÇELİK, N.-Güzel, A.: Sendika Tüzel Kişiliği ile Sendika Yönetim Kurulu Üyeliği Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Marmara Ü.İİBF Der., C.IV, 1983
ÇELİK, Nuri: Anayasanın Sendikacılık Düzenine Etkileri, TÜTİS Mart 1983 Sa: 2
ÇELİK, Nuri: Aracı İşveren Açısından Asıl İşverenle Yapılan Toplu İş Sözleş-mesinden Yararlanması, İHU, 1988-1989 TSGLK, 9, No: 4 (İHU),
ÇELİK, Nuri: İş Güvencesi, İstanbul-2003, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yay., (İş Güvencesi)
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri B. 13, İstanbul-1996
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri Yenilenmiş 16.B, İstanbul 2003 s. 241-242.
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 10. Basım İstanbul-1990
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 12, İstanbul 1994
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 9, İstanbul-1988
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.15, İstanbul 2000 (15)
ÇELİK, Nuri: İş Hukuku II Kollektif İş Hukuku, I Sendikalar, B. 2, İstanbul-1979
ÇELİK, Nuri: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1986, Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1986, İstanbul-1988, Basisen Yay.18 
ÇELİK, Nuri: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1992 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilme-si 1992, İstanbul-1994, Mess Yay.
ÇENBERCİ, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-1969
ÇENBERCİ, M.: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi-1985
ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1978
ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1986
ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B. 5, Ankara-1984
ÇENBERCİ, Mustafa: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara-1977
ÇÖĞENLİ, T.: Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul-1985
ÇUBUKÇU, İ. A.: Bilim, Çalışma ve İslâm, Milliyet Gazetesi, 23.1.1965
DANİEL W.W-MİLLWARD, N.: Workplace Industrial Relations in Britain, He-inemann London- 1983
DAVİES, Paul-FREEDLAND, Mark: Labour Law, Text and Materials, Ed. 2. London-1986
DEMİR, F.: Çalışma İlişkilerinde Yeni Düzenlemeler 20-25 Şubat 1984, Tek Gı-da İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Eğitim Semineri (Teksir) Yeni Sendikalar Kanunu s. 11 (Çalışma 1).
DEMİR, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay'ın İş Huku-kuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1990
DEMİR, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul-1989
DEMİR, Fevzi:Taşeron İşçilerinin Üzerine Bir Karar İncelemesi, Madenci Dergi-si, Şubat 1992
DEMİRCİOĞLU, Murat: Dünya da İşçi Sendikaları, İstanbul-1987
DERELİ, T.: Aydınlar Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İstan-bul-1975
DESPAX, Rojot; J.: Labour Law and Industrial Relations in France, Deventer-1987
DEVRES: İş Mahkemelerinde Dava Açılması, İHD,, 1969 Sa: 10, s.857
DİLİK, S.; Sosyal Yardımlar İki Anlamlı Bir Terim, AÜSBFD, C: XXXV, s. 55 vd. 
DİLİK, Sait: Sosyal Güvenlik, Ankara-1991
DİLİK, Sait: Türkiyede Sosyal Sigortalar, B.2, Ankara-1972
DÖNMEZER, S.: Sosyoloji, B. 7, İstanbul, 1979
DPT: Sosyal Güvenlik, V. Beşyıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara-1988
DRAKE, C. D.: Labour Law, ed. 3, London-1981
DURAN, Lütfü: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s.210, 215.
EKİN, N.: Endüstri İlişkileri, İstanbul-1976.
EKMEKÇİ, Ömer: İşin Düzenlenmesinde Esneklik Arayışları, Çalışma Haya-tında Esneklik ve İş Hukuku Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çö-züm Önerileri 2000 Yılı Ekim Toplantısı 5-6-7 Ekim 2000, Ortaköy-İSTANBUL.
EKMEKÇİ, Ömer: Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlali ve Ölüm Hallerin-de Maddi Zarar Hesabının Unsurları, Destekten Yoksunluk ve Cismani Za-rarlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996
EKMEKÇİ, Ömer: Yeni İş Kanunu’nun Getirdikleri, Yeni İş Kanunu Ne Getiri-yor Semineri, 3 Temmuz 2003, İzmir TİSK Yay.
EKONOMİ, M.: İHU, İşK. 13, No. 25
EKONOMİ, M.: İHU, Sen.K. 19 No: 20
EKONOMİ, M.: İHU, Sen.K. m. 19, No. 8 
EKONOMİ, M.: İHU. Sen.K. 19 No: 7
EKONOMİ, M.: İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Abant-1997, s.66
EKONOMİ, M.: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İşkolu-nun Belirlenmesi, İş Hukuku Der., Ocak-Mart 1991
EKONOMİ, M.: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İş¬ko-lunun Belirlenmesi, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, Sa: 1, s. 36 vd.
EKONOMİ, M.: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması, Görevleri ve Teminatı, İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görevleri ve İşlevleri Eğitim Semineri, İstan-bul-1986
EKONOMİ, M.: Sendikalar Açısından Yargıtayın 1988 Yılı Kararlarının Değer-lendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1988, İs-tanbul-1990
EKONOMİ, M.: Sendikaların Kurulması, İşleyişi ve Sona Ermesi, Kollektif İş İlişkilerini Düzenleyen 2821- 2822 Sayılı Yasalar ve Uygulaması Semineri (Odakule 4-5 Temmuz 1983) İstanbul 1984 s. 12 (Sendikalar)
EKONOMİ, M.: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1997 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1997 (Basılmamış Tebliğ)
EKONOMİ, M.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendi-rilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, İstanbul-1996, Mess Yay.
EKONOMİ, M.: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, İs-tanbul-1994, Mess Yay. Genel Görüşme, s. 143
EKONOMİ, Münir: IHU İşK m 49 No 1
EKONOMİ, Münir: “Sendika Kuruculuğu, Yöneticiliği-Temsilciliği ve Başlıca Sorunlar” 274 Sayılı Sendikalar Kanununda Yapılan Değişiklikler Semineri-ne Ek, Ankara-1971, s.13 (Ek Tebliğ)
EKONOMİ, Münir: Asıl İşveren, Alt İşveren İlişkileri ve Uygulamada Karşılaşı-lan Sorunlar, Tekstil İşveren Dergisi, Şubat 1991
EKONOMİ, Münir: Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi Konulu Konuşma Metni ve Genel Görüşmeler, Çimento İşveren Dergisi Özel Eki, Mart 2003, C.:17, Sa:2, s.3-4 (İş Güvencesi).
EKONOMİ, Münir: İş Hukuku C I, İstanbul -1984
EKONOMİ, Münir: İş Hukuku Ferdi İş Hukuku, C. 1, İstanbul-1976
EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C. 1, Ferdi İş Hukuku, B. 3, İstanbul-1984
EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C.I, Ferdi İş Hukuku, B.3, İstanbul-1987
EKONOMİ, Münir: Türk İş Hukukunda Kanundan Doğan Hizmet Akdi Yapma Zorunluluğu ve Hükümleri (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi) İstanbul 1969 
EKONOMİ, Münir; İHU İşK. m. 49/1
EKONOMİ, Münir-TAŞKENT, Savaş: Türk İş Hukuku Mevzuatı, İstanbul-1974
ELBİR, Kemal: Asıl İşveren Alt İşveren (Müteahhit-Taşeron) Kavramları Hak-kında Bazı Düşünceler, İş Hukuku Dergisi, C. 1, Ocak- Mart 1991
ENGİN, Murat: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul-1992
ENGİN, Murat: İşveren Kavramı, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Öne-rileri 1997 Yılı Toplantısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul Barosu ve Ga-latasaray Üniversitesinin 6-7 Haziran 1997 tarihinde Galatasaray Üniversi-tesi Ortaköy Kampüsü-İstanbul, (Basılmamış Tebliğ)
ENGİN, Murat: Toplu İşçi Çıkarma İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygula-mada Öneriler İstanbul Barosu Yay. 2. Bas. İstanbul 2003.
ERDUT, Tijen: Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi, Çi-mento İşveren D., C.1, Sa. 5, Eylül 1997
EREM, F.-DANIŞMAN, A.-ARTUK., E.: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, B. 4. Ankara, 1997
EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. II, Ankara-1986
EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, B. 3, Ankara-1989
EREN, Fikret: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara-1974
EREN, Fikret: Sendika Üyeliği ve Yetki Tespitinin Doğuracağı Meseleler (Yeni Dönemde İşçi-İşveren İlişkileri Yönünden Yeni Politikalar ve Aktüel Mesele-ler 15 -18 Nisan 1984 Abant) Endüstriyel İlişkiler 1984 yıllığı Kutyay İstan-bul 1985
ERGİN, Berin: Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay., İstanbul - 1997
ERGİN, Berin: Sendika Yöneticilerinin Yeniden İşe Alınmaları ve Kıdem Taz-minatı Hakları, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul-1997
ERGİN, Berin: Sosyal Yardım Zammı ve Süregelen Yanlış Uygulama, Mess Yay.242
ERKUL, İhsan: Türk İş Hukuku, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Uygulama-sı, C.II, Eskişehir-1984
ERMAN, E. S.: İş Davaları ve Tatbikatı, Ankara 1956
EROL, N.: Türk İş Hukukunda Mahkemelerin Yer İtibariyle Yetkisi ve Selahiyet Anlaşmaları, İBD., Sa: 5-6, s.333 vd
ESEN, Bülent Nuri: Anayasa Mahkemesine göre Türk Anayasa Hukuku Anla-yışı, Ankara-1966
ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara-1975
ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara 1978
ESENER, Turhan: İş Hukuku, C: III., Sendika Hukuku, Ankara-1972
EYRENCİ, Ö.: Yöneticilere İşten El Çektirme, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, Sa: 1, s. 121
EYRENCİ, Öner: İHU Sen.K.29 (No: 2)
EYRENCİ, Öner: İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yar-gıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Karar-larının Değerlendirilmesi, Mess Yayını, İstanbul-1996
EYRENCİ, Öner: Kısmi Çalışma, İstanbul-1989
EYRENCİ, Öner: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1987 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1987, İstanbul-1989, Basisen Yay.20
EYRENCİ, Öner: Sendikalar Hukuku, İstanbul-1984, Banksis Yay.3
EYRENCİ, Öner: Türkiye’de Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesi, Çalışma Hayatında Esneklik Çeşme-Altınyunus 27-31 Ekim 1993, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 1994-İzmir.
EYRENCİ, Öner: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi (Se¬mi-ner) İstanbul - 1994
GOLDMAN, Alvin L.: United States of America, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 10, Deven-ter, The Netherlands-1983
GÖZÜBÜYÜK, A. Ş.: Yönetim Hukuku, Ankara-1983
GÜLMEZ, M.: Cumhuriyet'in Birinci İş Yasası Tasarısı, Yargıtay Der., Atatürk Armağanı, 0cak-Nisan 1981, Sa: 1-2
GÜLMEZ, M.: Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (UÇÖ/ILO Sözleşme ve İlkeleri), Ankara-1988
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Yargısı ve Arabuluculuk, Ankara-2017
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.4, Ankara-2013
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, B.5, Ankara-2013
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulaması, Ankara-2007.
GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, An-kara-2007.
GÜNAY, Cevdet İlhan: Açıklamalı-İçtihatlı İş Kanunları ve İlgili Mevzuat, An-kara-1984
GÜNAY, Cevdet İlhan: Batı ve Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi, Ankara-1991
GÜNAY, Cevdet İlhan: Bireysel Sendika Özgürlüğü, Ankara Barosu Dergisi, Sa: 1994/3, s. 389 vd.
GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart, Ankara-2002
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku, B.2, Ankara-2004.
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, B.2, C. I-II, Ankara-2006
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-2003
GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemelerinin Görevi, ABD Sa:1999/2-3, s. 77 vd.
GÜNAY, Cevdet İlhan: Kapıcılık Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara-1981
GÜNAY, Cevdet İlhan: Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve Askerlik Borç-lanmasının Kıdem Süresine Etkisi, Yargıtay Dergisi, C: 20, Ocak-Nisan 1994, Sa: 1-2
GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendika Yöneticiliğinin Teminatı, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Ocak 1997, Sa: 14
GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara-1999
GÜNAY, Cevdet İlhan: Soru ve Yanıtlarla 1982 Anayasası, Ankara-2002
GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu, Ankara-1998 (C.1-2)
GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu,B.2, Ankara-2001 (C.1-2-3)
GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu,B.2, Ankara-2001 (C.1-2-3)
GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara-1995
GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş İlişkileri Açısından Alt İşveren İşçilerinin Hu-kuki Durumu TÜHİS Mayıs-Ağustos 1993-Sa: 2, s.3 vd.
GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara-1999
GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ek Kitap 1999-2000-2001 Yargıtay Kararları. Ankara-2002
GÜVEN, E. - Aydın, U: İş Hukuku, İstanbul 1998.
GÜZEL Ali: Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşve-ren D., Eylül 1989. 
GÜZEL A-OKUR A: Sosyal Güvenlik Hukuku İstanbul-1994
GÜZEL, A.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtay’ın 1996 Yılı Kararlarının Değerlendiril-mesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1996, İstanbul-1998, Mess Yay.
GÜZEL, A.-OKUR, A.R: Sosyal Güvenlik Hukuku, B.3, İstanbul -1992
GÜZEL, Ali: Sosyal Sigortalar, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararları-nın Değerlendirilmesi, İstanbul 2001.
GÜZEL, Ali: Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşve-ren D., Eylül 1989
GÜZEL, Ali-GÖKÇEOĞLU Şebnem: Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel İlkeleri Bağlamında Sosyal Yardım Zammı ve Anayasa Mahkemesi Kararı, Çi-mento İşveren D.,Temmuz 1993, C.7, Sa:4
GÜZEL, Ali-OKUR, A.Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku,Yenilenmiş B.10, İstan-bul-2004.
GÜZEL, Ali-OKUR,Ali Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku, B.2,İstanbul-1990,
HATEMİ, Hüseyin: Medeni Hukuk Tüzelkişileri, İstanbul-1979
HAWKİNS, Kevin: A. Handbook of İndustrial Relations Practice, London-1980
HEATCOCK, C. L.: The United States Constitution in Perspective, Boston-1963
HOTAR N.: Osmanlı Devletinde Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Kurum-lar, Türk Kamu-Sen. Der., Aralık 1987
HUNT, E: H.: British Labour History l815-1914, London-1985
ILO: The ILO and Human Right, Cenova, 1968
IŞIK, Rüçhan: Sendika Hakkı Tanınması ve Kanuni Sınırları, Ankara-1962
İMRE, Zahit: İş Akdinin Feshinden Doğan Tazminat ve Kıdem İkramiyesi Ta-lebi Hakları- Karar Tahlili- Sos. Hukuk ve İktisat Mecmuası, Nisan- 1950, Sa: 19
İNCE, Ergun: Toplu İş Hukuku, İstanbul –1983
İş Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma Uygulama Rehberi, Uluslararası Çalışma Bü-rosu, Ankara 1982
İZVEREN, Adil: Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar, Ankara-1968
JACOBSEN, P.: Denmark, lnternational Encyclopaedia For Labour Law And Industrial Relations, Ed. R, Blanpain, Vol. 3, Netherlands 1984
KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara-1987
KAPLAN, Emine Tuncay: İşyerinin ve İşletmenin Devrinin Ta¬rafların Fesih Hakkına Etkisi, Kamu İş, Temmuz 1991
KAR, Bektaş :İş Güvencesi ve Uygulaması, B.3, Ankara-2017, Yetkin Yay. 
KARAHASAN, M. Reşit: Tazminat Davaları, İstanbul-1973
KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.I,    İs-tanbul-1992
KARAKAŞ, İsa-Hançer, Bekir: Tüm Yönleriyle Soru ve Cevaplarıy-la/Açıklamalı-Gerekçeli, Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara-Temmuz 2006
KARAYALÇIN, Yaşar: Mesuliyet Sigortası Hukuk Bakımından Başlıca İşlet-me Kazaları, Ankara, 1960
KILIÇOĞLU, Ahmet: Türk Borçlar Hukuku’nda Kanuni Halefiyet, Ankara-1979
KILIÇOĞLU, Mustafa: Ölüm-Cismani Zarar Hallerinde Tazminat Prensipleri ve Hesap Yöntemleri, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorum-luluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996
KIRAL, Şemsettin: En Son Değişik Şekliyle 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Ge-rekçeli-İçtihatlı, İstanbul-1988
KOCAOĞLU, Mehmet: 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda Yapılan Son Değişik-likler, Toplu İş İlişkilerindeki Sosyal Yanların Özlemlerini Tatmin Edebildi mi? TÜHİS 1988, Sa: 6, s.17
KOCAOĞLU, Mehmet: Kollektif Sendika Özgürlüğü ve Faaliyetlerinin Hukuk-sal Çerçevesi, TÜHİS Yayını, Ankara-1997
KOCAOĞLU, Mehmet: Kollektif Sendika Özgürlüğünün Hukuksal Gerekçesi, Türk Kamu-Sen D., Aralık 1989, S. 20 (Sendika Özgürlüğü). 
KOCAOĞLU, Mehmet: Sosyal Politika, TÜHİS Yayını: 23, Ankara-1997
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.: Azınlığın Dernek Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantıyı İsteme Hakkının Kötüye Kullanılması, Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul-1979
Kollektif Müzakereler, Milletlerarası Çalışma Bürosu Cenevre-1960 Çeviren: Saymen, F.H., İstanbul-1962
KORKUSUZ, M.Refik: Türk Hukukunda Sendika Yöneticiliği (Seçilmeleri, Gö-revleri. Güvenceleri), İzmir-1992, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)
KURU, Baki - YILMAZ, Ejder - ARSLAN, Ramazan: Hukuk Usulü Muhake-meleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Genişletilmiş B.18. Ankara-1999
KURU, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.4, C.IV, Ankara-1984
KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.3, Ankara-1974
KURU, Baki-ARSLAN, R.-YILMAZ, E.: Medeni Usul Hukuku, Ankara-1997
KUTAL, M.: Mevzuatımıza Sendikalara Yasak Edilen Faaliyetler İstanbul Üni-versitesi İşletme Fakültesi Mecmuası 1965/1966, C.25, Sa. 1-2, s. 136 vd.
KUTAL, M.: Sendikacılık Faaliyeti Nedeniyle İşçinin Feshe Karşı Korunması ve Sonuçları, İktisat ve Maliye Der., Nisan 1978, s. 55.
KUTAL, M: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1975, Eskişe-hir-1976, s. 128.
KUTAL, Metin: İş Hukuku Dersleri, İstanbul-1969
KUTAL, Metin: Sendikalar Kanununda Yapılan Son Değişiklikler, “İş Hukuku-nun Güncel Sorunları” Semineri, 9-12 Aralık 1997- (Abant) Bolu
KUTAL, Metin: Sendikaların Kuruluşu İşleyişi ve Sona Ermesi, Sendikalar Mevzuat Eğitim Semineri, İstanbul-1985, s. 96.
KUTAL, Metin: Türk İş Hukuku Açısından Alt İşveren ve Sorunları, Kiplas, 1990 Sonbahar Eğitim Programında Sunulan Tebliğ
M. CİNMEN’in incelemesi, İHU, SenK. 53, No. 1
MAKAL, Ahmet: Osmanlı İmparatorluğunda Çalışma İlişkileri: 1850-1920, Ankara-1997
MCLLROY, John: The Permanent Revolution Conservative Law and the Trade Unions, Nottingham-1991
Milletlerarası Çalışma Konferansı : Asgarî Ücretlere İlişkin Sözleşme ve Tav-siyeler İşveren, 1970, Sa.: 2
MİS, Olcay-ÖZSOY, Erbaşar: Hazırlık Çalışmaları ile Birlikte Karşılaştırmalı-Gerekçeli 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, Ankara-1983
MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, Ankara-2004.
MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Hizmet Sözleşmesi, Ankara-1995
MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Türk Hukukunda Lokavt, Ankara 1993
NARMANLIOĞLU, Ü.: Toplu İş İlişkileri konusunda Yargıtayın 1993 Yılı Ka-rarlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendi-rilmesi 1993, İstanbul-1995, Mess Yay
NARMANLIOĞLU, Ünal: Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazmi-natı, İstanbul- 1973 (Kıdem Tazminatı)
NARMANLIOĞLU, Ünal: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilme-si, İstanbul- 1986, s. 90; Taşkent, Savaş: İHU, İş K. 14 (No: 42)
NARMANLIOĞLU, Ünal: İHU Sen.K.29 (No: 1)
NARMANLIOĞLU, Ünal: İHU. Sen. K. md. 20 No. 10 
NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, I, B.2, Ankara-1994
NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku, C. I Ferdi İş İlişkileri, Ankara-1988
NARMANLIOĞLU, Ünal: İşyeri Sendika Temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3 Sayı 1-4 Kudret Ayiter’e Armağan’dan Ayrı Basım, Ankara 1988, s. 222 vd. 
OĞUZMAN, K.: İHU, SenK. 10, No. 1
OĞUZMAN, K.: Yeni Anayasanın Toplu İş İlişkilerini İlgilendiren Hükümleri İHİD Sarıca’ya Armağan 1982, Sa. 1-3, s. 115 (Yeni Anayasa). 
OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, B.3, İstanbul 1984
OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C. I, B. 4, İstanbul-1987
OĞUZMAN, Kemal: İşyeri ve İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetkiye İlişkin Sorunlar, Tütis, Temmuz-Eylül 1985
OĞUZMAN, Kemal: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay Kararlarının Değer-lendirilmesi (1984-1985), Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının De-ğerlendirilmesi 1984, İstanbul 1986, Basisen Yay.8
OĞUZMAN, Kemal: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1985 Yılı Kararla-rının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değer-lendirilmesi 1985, İstanbul 1987, Basisen Yay.15
OĞUZMAN, Mustafa Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet "İş" Akdinin Feshi, İstanbul-1955
OĞUZMAN; M. Kemal: Yargıtayın İş Hukuku Kararları Değerlendirilmesi İs-tanbul-1986
OKUR, A.R.: Y. 9. HD. 4.5.1992 T., 1991/17583 E., 1992/4966 K. say. Karar İncelemesi, İş Hukuku Der., Nisan-Haziran 1992, S.266 vd.
OLEA, M. - RODRİGUEZ- SANUDO, F.: International Encyclopaedia For La-bour Law and Industrial Relations, Editor, R, Blanpain, Vol. 8, Netherlands-1988
OLGAÇ, Cüneyt: Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde 200 soruda Sosyal Sigorta Uygulamaları ve Genel Sağlık Sigortası (Açıklamalı-Örnekli-Uygulamalı), Ankara-Eylül 2006
ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt II, B. 3, İstanbul 1968
ORHANER, Baki: Türk iş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları, Ankara-1966
OYAK Otuzuncu Yılında 1961-1991. Otuzuncu Yıl Özel Sayısı, 1 Mart 1991 sayılı OYAK Dergisi, s. 18-39.
OZANOĞLU, Teoman: Malullük Sigortası, Çimento İşveren Der, Mayıs 1988
ÖMERBAŞ-ÇETİNTAŞ: Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal 
Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları, Ankara
ÖNEN, E.: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979
ÖNER Gürca: Kurumun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Rücu Hakkı, İzmir-1988, s.44-45 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
ÖZBEK O.: Açıklamalı-İçtihatlı Sendikacılık ve Toplu Sözleşme Mevzuatı B.2, İstanbul-1986
ÖZDEMİR, Cumhur Sinan: Soru-Cevaplarla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Getirdiği Yenilikler 550 Soru-Cevap, Ankara-Temmuz 2006.
ÖZDEMİR, Rafet: Fransız İş Mahkemeleri Conseilles De Prud`Hommes, Yargı-tay D.Sa: 1-2, 1978
ÖZDEN, B.: Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışması veya Çalıştırıla-bilmesi, Çimento İşveren D., Sa: 3 Mayıs 1991.
ÖZKUL, Aydın: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Oturum Başkanı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay.No: 3, s.137
ÖZSUNAY, E.: Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, B.5, İstanbul 1982,
PERRİNS, Bryn: Trade Union Law, London-1985
PİTT, Gwyneth: Employment Law, London, 1992
POSTACIOĞLU, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri B. 6. İstanbul 1975 S.
POSTACIOĞLU, İlhan: İş Mahkemelerinin Yetkisi İHD, 1969 Sa: 5, s.476 vd.
RAYMOND, Barraine; Dictionnaire de Droit, LGDJ Paris 1967, 
REDMOND, M.: Labour Law And Industrial Relations In Ireland, Netherlands-1988
REİSOĞLU, Safa: Kıdem Tazminatı, Ankara-1976
REİSOĞLU, Safa: Sosyal Devlet Açısından Çalışma Hayatımızın Kural ve Ku-rumlarına Genel Bir Bakış, Çalışma Hayatımızda Özel Meselelerimiz Semi-nerine Sunulan Tebliğ, Abant, 15-19 Şubat 1987, Kutyay, s. 5.
REİSOĞLU, Seza: 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Açısından Kamu İşverenleri ve Kamu İşveren Sendikaları, Tütis Kasım 1983, s.4. (Kamu İşverenleri)
REİSOĞLU, Seza: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara-1988
REİSOĞLU, Seza: Akdin Feshinde Yıllık İzin Ücretinin İşçinin Son Ücreti Üze-rinden Ödenmesi, Tühis XIV, Kasım1997-Şubat 1998.
REİSOĞLU, Seza: Aynı İşyerinde Birden Çok İşverenin İşçilerinin Birlikte Ça-lışmasından Doğan Hukuki Sorunlar, TÜHİS, Kasım 1990
REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi Mahiyeti - Unsurları Hükümleri, Ankara 1968
REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi, Ankara-1986
REİSOĞLU, Seza: İhaleli İşlerde Çalışan İşçiler-Toplu İşten Çıkarma ve İş Gü-vencesi: TÜHİS, Kasım-Şubat 1994-Sa: 3, s.8 
REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleş-meleri, Ankara-1967 (Toplu Sözleşme)
REİSOĞLU, Seza: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Çalışma Hayatı İle İlgili Hükümleri, Tütis Ocak -1983, Sa: 12. 
REİSOĞLU, Seza: Yabancı İşçiler Yönünden Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara-1973 (Alman Hukuku)
REYNOLDS, L. G.: Labor Economies and Labor Relations ed. 7, New Jersey-1970
RİCHARDSON, J.Henry: İktisadi ve Mali Yönüyle Sosyal Güvenlik, çev, Yaz-gan, Turan: İÜ İkt.Fak.İktisadi İçtimaiyat Ens.Yay. No.56, İstanbul-1970.
SALİ, A.O.: Yaşlılık Sigortası Aktuar Hesaplarının Hukuksal Çerçevesi, SSK Yayını No,476, Ankara
SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul-1954
SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri, İHFM, 1960
SAYMEN, F.H.-EKONOMİ, M.: Sosyal Sigortalar Tatbikatı, İstanbul-1966
SCHWARZ Borçlar Hukuku Dersleri (Çev. Bülent Davran) İstanbul-1948
SELÇUK, S.: İlmi ve Kazai İçtihatlarla İş Kanunu, İstanbul-1971
SELÇUK, Sami: Konuşma 1999-2000 Adli Yılı Açış Konuşması, Liberte Yay. Ankara-1999
SEROZAN, R.: Tüzel Kişiler, Özellikle Dernek ve Vakıflar, B.2, İstanbul-1994
SMİTH, I.T-WOOD J.C.-THOMAS, G: Industirial law, 5.Ed Butterworths Lon-don-1993
SMİTH, Kenneth-KEENAN: Denis: English Law, ed. 7, London-1983
SOYER, M.Polat: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtay’ın 1989 yılı Kararları-nın Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, İstanbul 1991, Mess Yay. 
SOYER, P.: 2495 sayılı Yasaya Tabi Özel Güvenlik Görevlilerinin Toplu İş Söz-leşmesinden Yararlanma Sorunu, Çimento İşveren D., Mayıs 1990
SOYER, Polat: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Yorum, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.131 vd.
SOYER, Polat: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1993
SOYER, Polat: Yeni İş Kanununun Ücret, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Gü-venliğine İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferansı Notları, 12-13 Temmuz 2003, Koru Otel Bolu, Türk İş Yay.
SOYSAL, Mümtaz: 100 soruda Anayasa’nın Anlamı, B.5, İstanbul 1979
SÖZER, A.Nazım: İşgöremezlik, Meslekte Kazanma Gücünün Kaybı Çalışma Gücünün Kaybı Kavramları ve Sakatlık Kavramı İl İlişkileri, Adalet Der.1984, Sa.1
SÜMER, H.H.: Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı Korunması, Konya-1997 
SÜMER, Halûk Hâdi: Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünün Tesbitinde Esas Alınacak İşçi Sayısı, Türk Kamu Sen, Mart-1991
SÜRAL, Nurhan: Esnekliğin Sosyal Boyutu, İşveren Der.,Ocak-Mart 2005
SÜRAL, Nurhan: Sendika Çokluğu Güçlü Sendikacılık ve Türk İşçi Sendikacılı-ğında İHD-Ekim-Aralık 1993
SÜZEK, Sarper: İş Hukuku,Yenilenmiş,B.21, Beta Yay. İstanbul-2021
SÜZEK, Sarper: İş Hukuku,B.16, İstanbul-2018
SÜZEK, Sarper.: İHU. Sen.K.19 No: 9
SÜZEK, Sarper: Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul-1996
SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara-1976
SÜZEK, Sarper: İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara-1989 (Askıya Alma)
SÜZEK, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara-1985
SÜZEK, Sarper: İş Hukuku (Genel Esaslar-İş Akdi), İstanbul-2002 (İş Hukuku)
SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, İstanbul-2006
SÜZEK, Sarper: İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, İş Hu-kukunun Ulusal ve Uluslararası Temel ve Güncel Konuları, Ankara-1993
SÜZEK, Sarper: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1998
SÜZEK, Sarper: Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstan-bul-1991
ŞAHLANAN, F.: Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu (Dok-tora Tezi), İstanbul-1980
ŞAHLANAN, F.: Sendikaların Kuruluşu, Organları ve Sona Ermesi, Tutis, Ocak 1985.
ŞAHLANAN, F.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtay’ın 1991 Yılı Kararlarının De¬ğer-lendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1991, İs-tanbul-1993, Mess Yay.
ŞAHLANAN, Fevzi, İHU, İŞ K. (No: 38)
ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 sayılı Yasanın Genel Hükümleri İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, 4857 sayılı Yeni İş Kanununu Değer-lendirme Konferans Notları, 12-13 Temmuz 2003 Koru Otel/Bolu Türk-İş Yay.
ŞAHLANAN, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Tebliği, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay. İs-tanbul-1997
ŞAHLANAN, Fevzi: İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç, Mer-cek D, Nisan-2003.
ŞAHLANAN, Fevzi: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.107
ŞAHLANAN, Fevzi: İş Yargılaması, İÜHFM, C.42, Sa: 1-4, 1977, s.380
ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1986
ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995, Banksis Yay. No:76
ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değer-lendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1991, 
İstanbul-1993, Mess Yay.
ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Açısın-dan Yargıtayın 1989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hu-kuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, İstanbul-1991, Mess Yay.
ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul-1992, Banksis Yay. No: 70
ŞAHLANAN, Fevzi: Türk İş Hukukunda Alt İşveren, İş Hukuku Dergisi, C. II, Temmuz-Eylül 1992
ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İs-tanbul-1987
ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İs-tanbul- 1989
ŞAHLANAN, Fevzi: Yeni İş Kanunu Tasarısının Genel Hükümleri, Basılmamış Tebliğ.
ŞAKAR M., 506 Sayılı Kanun Emeklilik Programında Aylık Miktarının Belir-lenmesi, İş Huku¬ku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Mili Komi¬tesi 15.yıl Armağanı, İst., 1991.
ŞAKAR M.: 506 Sayılı Kanun Emeklilik Programında Aylık Miktarının Belir-lenmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Mili Komitesi l5.yıl Armağanı, İstanbul-1991
ŞEN, Sabahattin: Ekonomik ve Teknik Anlamda Taşeronluğun (Alt İşverenlik) Tanımı ve Sınıflandırılması, Çimento İşveren D., C.10, Sa. 1, Ocak 1996
TALAS, C.: Sosyal Ekonomi, 2. kitap, B.2, Ankara 1976
TALAS, C.: Sosyal Ekonomi, Ankara-1983
TANDOĞAN Haluk: Mesuliyet Hukuku,Ankara-1961
TAŞKENT, Savaş: İş Güvencesi (İşçinin Feshe Karşı Korunması) İstanbul-1991
TAŞKENT, Savaş: İşyeri Sendika Temsilciliği, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, s. 273 vd.
TAŞKENT, Savaş: Toplu İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Açısından Yargıtay'ın 1987 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1989
TAYLOR, B. J. -Witney, F.: Labor Relations Law, ed. 3, New Jersey-1971
TEKİNAY, S.S.: Borçların İfası, İhlali, Sona Ermesi ve Özel Nevileri, İstanbul-1967
TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazmi-natı, İstanbul-1963
TEZEL, Şevket: İşverenler, Sendikalar ve Personel Yöneticileri İçin Uygulamalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku El Kitabı, Ankara-Eylül-2006.
TOLGA, M., İş Hukuku B. 3, İstanbul-1958
TOLGA, M: İş Hukuku, İstanbul-1952
Toplu İş Hukuku, Öz Gıda İş Sendikası Eğitim Yayınları Ankara, 1993
Trade Union İmmunities, Presented to Parliament by the Secretary of State For Employment by Command of Her Majesty, London, Her Majestys Stati-nonery Office, January 1981-London 
TREU, T. : Italy, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 6, Deventer, The Netherlands-1986
Tuba, İİÇB. Şubat 1989
TUĞ, Adnan: Sendikalar Hukuku, Ankara-1990
TUNCAY, A. Can: Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Kiplas D., Ocak 1991
TUNCAY, A.Can: "Sosyal Yardım Zammının Kamu Kurum ve KIT'lere Öde-tilmesinin Hukuka Uygunluğu", Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Yardım Zammı Paneline Su¬nulan Tebliğ, s.6, Ankara 19.10.1992
TUNCAY, A.Can: Açıklamalı, Notlu, İçtihatlı İş ve Sosyal Sigorta Kanunları, B.7, İstanbul-1997
TUNCAY, A.Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.8., İstanbul-1998
TUNCAY, C.: İHU 1976, Sen. K. 13 (No.1)
TUNCAY, C.: İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, İHD, 1969 Sa: 9, s.759 vd.
TUNCAY, C.: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul-1992, Mess Yay.
TUNCAY, Can, İHU, İş K. 14 (No: 37)
TUNCAY, Can: "İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı", Temsil ve Vekâlete İlişkin Sorunlar Sempozyumu (14-16 Haziran 1976), İstanbul-1977
TUNCAY, Can: "Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarmalar ve Eski İşçilerin Yeni-den İşe Alınmaları" İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 50.Yıl (Özel Sayı-sı), İstanbul 1973, s.595 vd.
TUNCAY, Can: İHU, SSK 26 no.4 Karar İncelemesi
TUNCAY, Can: İş Sözleşmesi Türleri ve Yeni İstihdam Biçimleri, İstanbul-2003
TUNCAY, Can: İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi, İstan-bul-1975
TUNCAY, Can: Karar İncelemesi Çimento İşveren Der., Temmuz 1993, s. 14 vd.
TUNCAY, Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.4.,İstanbul-1989
TUNCAY, Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 1990 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İs-tanbul-1992, Basisen Yay.
TUNCAY, Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul-1992, Mess Yay.
TUNCAY,Can: Türk Emeklilik Sisteminde Reform Projesinin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren Der.,Mart 2005
TUNÇOMAĞ K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, 5. Bası, İstan-bul, 1990, s. 6 vd; Tuncay C.: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.8., İstan-bul-1998. Dilik S., Sosyal Güvenlik, Ankara 1991.
TUNÇOMAĞ, K.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, B.4, İstanbul-1968
TUNÇOMAĞ, K.: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.2, İstanbul-1982
TUNÇOMAĞ, K.: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.5, İstanbul-1990
TUNÇOMAĞ, K.: Türk Borçlar Hukuku, C.II, B.3., İstanbul-1977.
TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, B. 3, İstanbul-1977
TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukuku, C. II, 2. Bası, İstanbul, 1985
TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukukunun Esasları, İstanbul-1988
TUNÇOMAĞ, Kenan: Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Sigortasıyla İlgili Gö-rüşler, H.Timur a Armağan İHFM, 1979
TUNÇOMAĞ, Kenan: Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Yükümü, İHFM, C.XL, Sa:1-4. İstanbul 1974.
TUNÇOMAĞ, Kenan: Sendika Üyeliği ve Teminatı, İşgören Der. 1984/1 
TUNÇOMAĞ, Kenan: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.5, İs-tanbul-1990
TUNÇOMAĞ, Kenan-CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, B.2, İstanbul-1999
TURAN, K.: Milletlerarası Sendikal Hareketler, Ankara-1979
TURAN, Kamil: Ferdi İş Hukuku, Ankara-1993
TURAN, Kamil: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1990
Türk Hukuk Lügatı, Türk Hukuk Kurumu, Ankara-1946
Türk-İş in 6. Genel Kurul Çalışmaları (Türk -İş Yayınları) No: 50, Ankara-1966
Türkiye Cumhuriyet Anayasası Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri Tür-kiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.61-43, (S.Sayısı:586), (s.Sayısı 608)
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği; İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkında Görüşümüz (Türkiye İşveren Sendi-kaları Konfederasyonu Yayını) Ankara-1966
ULUCAN, D.: İHU, Sen.K.19 No: 4
ULUCAN, Devrim: İş Güvencesi, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Yay.
ULUCAN, Devrim: Toplu İş Sözleşmesi; Özelliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul-1981
ULUKAPI, Ö.: Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya, 1991;
ULUSAN, İlhan: Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bundan Doğan Sorumluluğu, Kazancı Yay. İstanbul-1990
UŞAN, M.Fatih: Çıraklık Sözleşmesi, Konya-1994
UYGUR, Turgut: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Yargı-lama, Ankara-1980
ÜÇIŞIK, Fehim: Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığın-dan Sorumluluğu, (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul-1982
ÜSTÜNDAĞ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, C. I. İstanbul 1984
Webster's New Collagiate Dictionary, Merriam Philippines Copyright 1980, 
WEİSS, M., Labour Law and Industrial Relations in the Federal Republic of Germany, Deventer-1987
WHEELER, Raymond - Phalen, Thomas - Higgns, John: The Developing Labor Law, E.3, First Supplement, Section of Labor and Employment Law Ameri-can Bar Association The Brueau of National Affairs Inc., Washington D.C. Chicago-1993
YALÇINKAYA, Orhan: Bağ-Kur Kanunu, Açıklamalar Kararlar İlgili Mevzuat, Ankara-1999
Yargıtay Kararları Kamu-İş*Tühis*Türk Kamu-Sen Yay. İstanbul-1989
YAZGAN, Turan: Sosyal Sigorta, İstanbul-1977
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sosyal Güvenlik, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yay. No:2420-ÖİK:479, Ekim-1995
YILMAZ, H.: Sözleşme Görüşmelerinde Kusur "Culpa İn Contrahendo ve So-rumluluğun Hukuksal Niteliğinde Yeni Görüşler, Yargıtay Dergisi, C. 11, Temmuz 1985
 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar