Karşılaştırmalı Hukuk Ve Türk İş Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Merve KUTLU MUTLUER
ISBN: 9786050511918
97,75 TL 115,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Merve KUTLU MUTLUER
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 285

Karşılaştırmalı Hukuk Ve Türk İş Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri

Dr. Merve KUTLU MUTLUER


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR DİZİNİ xvii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM: İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNİN TANIMI, HUKUKUMUZDAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ  .4

1. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 4

1.1. Resmi Kaynaklar 4

1.1.1. Anayasa 4

1.1.2. Uluslararası Antlaşmalar 6

1.1.3. Kanunlar 6

1.1.4. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 7

1.1.5. Yönetmelikler 8

1.2. Yargısal ve Bilimsel Kaynaklar 9

1.3. Özel Kaynaklar 9

1.3.1. Toplu İş Sözleşmesi 10

1.3.2. İş Sözleşmeleri ve İş Sözleşmeleri Mahiyetinde Akdi Kaynaklar 10

1.3.2.1. İş Sözleşmeleri 10

1.3.2.2. İşyeri İç Yönetmelikleri 11

1.3.2.3.İş Koşulu Haline Gelmiş İşyeri Uygulamaları 11

1.3.3. İşverenin Emir ve Talimatları (Yönetim Hakkı) 12

2. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİ 14

2.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Tanımı ve Unsurları 14

2.2. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Belirli Hukuki Düzenlemelerden Ayrılması 16

2.2.1. Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan İç Yönetmelikler 16

2.2.2. Çokuluslu Şirketlerin Sosyal Sorumluluğunu Düzenleyen Belgeler 17

2.2.3. İşyeri Uygulamaları 19

2.3. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Hukukumuzdaki Tarihsel Gelişimi 21

2.4. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Hukuki Niteliği 25

2.5. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri 28

2.6. Karşılaştırmalı Hukukta İşyeri İç Yönetmelikleri 31

2.6.1. İşyeri İç Yönetmelikleri ve Uygulanan Sistemler 31

2.6.2. Düzenleyici Sistem ve Fransız Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri 34

2.6.2.1. Tarihsel Gelişimi 34

2.6.2.2. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Yürürlüğe Girmesi 36

2.6.2.3. Hukuki Niteliği 40

2.6.2.4. İşyeri İç Yönetmeliklerinin İçeriği 41

2.6.2.4.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Hukuka Uygunluğu: İşçinin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Korunması 45

2.6.2.4.2. Çalışanların Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında İşyeri İç Yönetmeliklerinde Tarafsızlık Kaydının Yer Alması 47

2.6.2.5. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Denetimi 50

2.6.2.5.1. İdari Denetim 50

2.6.2.5.2. Yargısal Denetim 52

2.6.3. İsviçre Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri 54

2.6.4. İngiliz Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri 56

2.6.4.1. İşyeri İç Yönetmelikleri Kavramı 56

2.6.4.2. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Hukuki Niteliği ve İçeriği………….…..58

2.6.4.3. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Denetimi 62

İKİNCİ BÖLÜM: İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNİN BAĞLAYICILIK KAZANMASI, İÇERİĞİ VE DENETİMİ 67

1. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNE GENEL İŞLEM KOŞULLARI DENETİMİ UYGULANMASI 67

1.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Genel İşlem Koşulları ile İlişkisi 67

1.1.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Hazırlanması 67

1.1.2. İşyeri İç Yönetmeliklerinin İş Sözleşmesi Kurulduğu Sırada Yürürlüğe Girmesi 68

1.1.2.1. Türk Hukukunda Genel İşlem Koşullarına İlişkin Yasal Düzenlemeler………………………………………………….…………………………68

1.1.2.2. İş Hukukunda Genel İşlem Koşulları 70

1.1.2.3. Bireysel Sözleşme Modeli ve Genel İşlem Koşulları 72

1.1.2.4. Genel İşlem Koşullarının Tanımı ve Hukuki Niteliği 74

1.1.2.5. Genel İşlem Koşullarının Unsurları ve İşyeri İç Yönetmelikleri 75

1.1.2.5.1. Önceden ve Tek Tarafça Belirlenme 75

1.1.2.5.2. Genel ve Soyut Niteliğe Haiz Olma 78

1.1.2.5.3. Çok Sayıda Benzer Sözleşmede Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Olması 79

1.1.2.5.4. İşverenin Müzakere Yapma Niyeti Bulunmaksızın İşçinin Kabulüne Sunması 80

1.1.2.5.5. Bireysel Sözleşme Konusu Yapılmamış Olması/ Taraflarca Müzakere Edilmeksizin Hazırlanmış Olması 81

1.1.2.5.6. İşyeri İç Yönetmelikleri Hükümlerinin Genel İşlem Koşulu Olmasını Etkilemeyen Hususlar 85

1.1.2.5.7. İspat Yükü 88

1.2. Genel İşlem Koşulu Niteliğindeki İşyeri İç Yönetmeliklerinin Bağlayıcılık Kazanması 90

1.2.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Bağlayıcılık Kazanmasının Koşulları 90

1.2.1.1. Açıkça Bilgi Verilmesi ve Öğrenme İmkânı Sağlanması 91

1.2.1.2. İşçi Tarafından Koşullar Üzerinde Pazarlık Yapılmadan Kabul Edilmesi…………………………………………………………………………………...96

1.2.1.2.1. Tam (Bilinçli) Kabul 97

1.2.1.2.2. Örtülü Kabul 98

1.2.1.2.3. Global Kabul 99

1.2.1.3. Koşulların Sözleşmenin Niteliği ve İşin Özelliğine Yabancı Olmaması …………………………………………………………………………………………….101

1.2.2. Bağlayıcılık Denetiminin Yaptırımı: Yazılmamış Sayılma 105

1.3. Genel İşlem Koşulları Kapsamında Uygulanacak Yorum Denetimi 107

1.3.1. Yorum Denetiminde Kullanılan Ölçütler 107

1.3.2. TBK m.23’de Öngörülen Yorum Kuralı ve Hukuki Sonucu 110

1.4. Genel İşlem Koşulu Niteliğindeki İşyeri İç Yönetmeliklerine Uygulanacak İçerik Denetimi 111

1.4.1. Genel Olarak 111

1.4.2. TBK m.25’in Yürürlüğe Girmesinden Önce İş Hukukunda İçerik Denetimine İlişkin Doktrindeki Görüşler ve Yargıtay’ın Uygulaması 113

1.4.2.1. TBK m.25’in Yürürlüğe Girmesinden Önce İçerik Denetimine İlişkin Doktrindeki Görüşler 113

1.4.2.2. TBK m. 25’in Yürürlüğe Girmesinden Önce İçerik Denetimine İlişkin Yargıtay Uygulaması 116

1.4.3. TBK m. 25’in Yürürlüğe Girmesinden Sonra İçerik Denetimi 117

1.4.3.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinde TBK m. 27’ye göre Yapılacak Genel Denetim 117

1.4.3.1.1. Emredici Hükümlere Aykırılık 118

1.4.3.1.2. Ahlaka Aykırılık 122

1.4.3.1.3. Kamu Düzenine Aykırılık 126

1.4.3.1.4. Kişilik Haklarına Aykırılık 129

1.4.3.1.5. İmkânsızlık 134

1.4.3.1.6. TBK m.27’nin Yaptırımı ve Hukuki Sonuçları 138

1.4.3.2. İşyeri İç Yönetmeliklerine TBK m. 25’ye göre Yapılacak İçerik Denetimi 139

1.4.3.3. İşçinin Aleyhine veya Durumunu Ağırlaştırıcı Nitelikte Kayıtlar 141

1.4.3.4. Önemli Ölçüde Dengesizliğin Bulunması 143

1.4.3.5. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 145

1.4.3.5.1. Genel Olarak 145

1.4.3.5.2. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler……………………………………………………………………….146

1.4.3.5.2.1. Yasal Düzenlemenin Temel Düşüncesi ile Bağdaşmama 148

1.4.3.5.2.2. Sözleşmenin Doğasına Aykırılık 149

1.4.3.5.2.3. Şeffaflık İlkesi 151

1.4.3.5.2.4. Diğer Haller 152

1.4.3.6. İçerik Denetiminin Yaptırımı ve Hukuki Sonuçları 153

1.5. Genel İşlem Koşulu Niteliğinde Olmayan Hükümlere İlişkin Değerlendirme………………………………………………………………………..155

2. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNİN DENETİMİ VE TOPLULUK DAVASI……………………………………………………………………………..156

2.1. İşyeri İç Yönetmeliklerinin İdari Denetimi 157

2.2. İşyeri İç Yönetmeliklerinin Yargısal Denetimi 159

2.2.1. Topluluk Davası ve İşyeri İç Yönetmelikleri 160

2.2.1.1. Topluluk Davası 160

2.2.1.2. Kolektif Hukuki Yarar ve İşyeri İç Yönetmelikleri 160

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNİN İÇERİĞİ VE İŞYERİİÇ YÖNETMELİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMASI 165

1. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNİN İÇERİĞİ VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ 165

1.1. Genel Olarak Hukukumuzda Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 165

1.2. İş Hukukunda Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 168

1.3. İşyeri İç Yönetmelikleri Uygulama Esasları (Özellikli hükümler) 171

1.3.1. İşyeri İç Yönetmelikleri Düzenleme Serbestisi ve Sınırları 171

1.3.1.1. Disiplin Hükümleri 172

1.3.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Hükümler 179

1.3.1.3. Ücret ve Eklerine İlişkin Hükümler 184

1.3.1.4. Diğer Hükümler 186

2. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 192

2.1. İşverenin Değişiklik Önerisi Üzerine İşyeri İç Yönetmelik Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması ve İş Kanunu m.22/1’ de Öngörülen Usul 194

2.1.1. Genel Olarak İş Kanunu m.22/1 194

2.1.2. İşverenin İşyeri İç Yönetmelikleri ile Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılabilmesinin Usulü 195

2.1.2.1. İşverenin Önerisi 195

2.1.2.2. İşyeri İç Yönetmeliklerde Yapılacak Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Kabulü 196

2.1.2.3. İşyeri İç Yönetmeliklerinde Yapılacak Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Reddedilmesi 198

2.1.2.4.  İşçinin Reddetmesine Rağmen İşverenin Sözleşmeyi Feshetmeyip Değişiklikte Israr Etmesi 199

2.1.2.5. Değişiklik Feshinin Uygulanması ve Sonuçları 202

2.2. İş Kanunu m.22/2 Gereği Tarafların Anlaşması ile İşyeri İç Yönetmelik Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması 205

2.3. Genel İşlem Koşullarında Değişiklik Kayıtları ve İşyeri İç Yönetmelikleri 207

2.3.1. Türk Borçlar Kanunu ile Getirilen Değiştirme Yasağı 207

2.3.2. İş Hukukunda Değişiklik Kayıtları 211

2.3.2.1. Ücrete İlişkin Değişiklik Kayıtları 212

2.3.2.1.1. Bağlayıcı Olmama Kayıtları 214

2.3.2.1.2. Geri Alma Kayıtları 215

2.3.2.2. İşin Niteliğine İlişkin Değişiklik Kayıtları 216

           2.3.2.3. İşyerine İlişkin Değişiklik Kayıtları.......................................................218

2.3.2.4. Çalışma Sürelerine İlişkin Değişiklik Kayıtları 219

2.3.3. İşyeri İç Yönetmeliklerinde Yer Alan Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliğine İlişkin Doktrin Görüşleri ve Yargıtay Uygulaması 222

2.3.3.1. TBK m. 24’ün Yürürlüğe Girmesinden Önce Değişiklik Kayıtlarının Geçerliğine İlişkin Doktrin Görüşleri 222

2.3.3.2. TBK m. 24’ün Yürürlüğe Girmesinden Önce Değişiklik Kayıtlarının Geçerliğine İlişkin Yargıtay Uygulaması 224

2.3.3.3. TBK m.24’ün İş Hukukunda Uygulanmasına İlişkin Öğreti Görüşleri…………………………………………………………………………………228

2.3.3.4. Yargıtay’ın TBK m.24’ün İş Hukukunda Uygulanmasına İlişkin Görüşü 231

2.3.4. Karşılaştırmalı Hukukta Değişiklik Kayıtları 232

2.3.5. Değişiklik Kayıtlarına İlişkin Görüşümüz 237

2.4. İşlem Temelinin Çökmesi Nedeniyle Hâkimin İşyeri İç Yönetmelik Hükümlerine Müdahalesi 238

SONUÇ 242

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………..264Adınır, K.M. (2019). İşverenin Yönetim Hakkı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akbulut, P.E. (2016). Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması. İstanbul: Onikilevha.

Akın, Levent (2005). İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Yerinin Örgütlenmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54(1), 1-60.

Akın, L. (2013). İşçinin Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Fesih Hakkı. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, 27(2), 38-50.

Akın L. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik. Ankara: Yetkin.

Akçaal, M. (2014). Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(1), 49-68.

Akkaya, T. (2013). İşçinin Kişilik Haklarının Korunması Bağlamında Cinsel veya Psikolojik Tacizden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Medeni Usul Hukuku Sorunları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Hukuk Fakültesi 20. Yıl Özel Sayısı, 67-90.

Akpınar, F. (2021). İşverene Çalışma Koşullarını Değiştirme Yetkisi Veren Kayıtların Genel İşlem Koşulları Açısından Değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum Dergisi, (1), 317-354.

Aktay, N., Arıcı, K. ve Senyen Kaplan, E. (2012). İş Hukuku (5. Baskı), Ankara: Gazi.

Akyol, Ş.(2006). Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı.(2.Baskı), İstanbul: Vedat.

Alp, M. (2005). İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi. (1.Baskı), Ankara: Seçkin.

Alp, M. (2006).  İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi. Sicil İş Hukuku Dergisi, (3), 37-53.

Alpagut, G. (2004). İş Sözleşmesinin Esaslı Şartlarında Değişiklik ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Bir Kararının Düşündürdükleri. Çimento İşveren, 18(5), 52-62.

Alpagut, G. (2008).Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik. Bankacılar Dergisi, (65), 89-110.

Alpagut, G. (2012). İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2010 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 3-81.

Alpagut, G. (2014). 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Genel Esasları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 72, 31-45.

Altop (2007). Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Genel İşlem Koşulları Düzenlemesi. Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 254-260.

Altunkaya, M. E. (2005). Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, (1. Baskı), Ankara: Yetkin.

Amao, O. (2013). Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law. London: Routlage.

Anlama, A. (2017). İşverene Sözleşmede Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri (Değişikliği Saklı Tutma Kayıtları). İş ve Hayat, 3(5), 256-271.

Antalya, O.G. (2018). Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1. (2.Baskı), İstanbul: Legal.

Arıkan, M. (2011). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları. Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 69-74.

Arpacı, A. (2000). Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, (2. Baskı), İstanbul: Beta.

Arslan Ertürk, A. (2017). İş Sözleşmesinde Şekil. (1. Baskı), İstanbul: Vedat.

Atamer, Y.M. (2012). Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi – TKHK m. 6 ve TTK m. 55, f.1, (f) ile Karşılaştırmalı Olarak. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Ankara: BATIHAE, 9-73.

Atamer, Y.M. (2001). Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. (2.Baskı), İstanbul: Beta.

Atamer, Y.M. (2013).Genel İşlem Koşulu mu Bireysel Pazarlıkla Kurulan Sözleşme mi? Tüketici ve Tacir İşlemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak Başvurabilecek Değerlendirme Kriterleri. Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu Makaleler, Tebliğler, Çiğdem Kırca (ed.), İstanbul, 103-139.

Ataoğlu, S. (2017). Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Koşulları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Ateş, D. (2007). Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlâka Aykırılık.(1. Baskı), Ankara: Turhan Kitabevi.

Auvergnon, P. (2015). Drogues illicites et travail salarié. Dr. Soc.

Auzero, G., Baugard, D. ve Dockès, E. (2020). Droit du Travail. (33.ed). Paris: Dalloz.

Ayan, E. (2016). Genel İşlem Koşullarındaki Sorumsuzluk Kayıtlarının Hukuken Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(3), 3-36.

Aybay, A. (1984) Borçlar Hukuku Dersleri. (9. Baskı), İstanbul: BETA.

Aydın, U. (2007). 4857 Sayılı Kanun Bakımından İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtları (Hukuk Genel Kuruluna Ait Bir Karar İncelemesi), Sicil İş Hukuku Dergisi, (5), 57-68.

Aydın, U. (2011). Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler ve Değişiklik Feshi. Sicil İş Hukuku Dergisi, (23), 22-36. 

Aydın, U. (2019). Temel Hukuk Dersleri. (8. Baskı), Eskişehir: Nisan.

Aydoğdu, M. (2014). Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi. (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Aydoğdu, M. (2018). Genel İşlem Koşulları Şerhi.(1.Baskı), Ankara: Adalet.

Bakan, J. (2004).The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. London: Constable.

Balkır, Z. G. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunması: İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(1), 56-91.

Bantekas, I. and Oette, L. (2013). International Human Rights Law And Practice, Cambridge: Cambridge University Press. 

Baş, E. (2013). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve İçerik Denetimi. Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul, 276-306.

Başbuğ, A. (1999). Türk İş Hukukunda Disiplin Cezaları. Ankara: TES-İŞ. 

Başbuğ, A. (2007): İş Sözleşmesinin Değişen Şartlara Uyarlanması (1. Baskı), İstanbul: Beta.

Başpınar, V. (1998). Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı.(1. Baskı), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

Başterzi, S. (2005). Türkiye’de Feshe Karşı Koruma Hukuku Reformunun Sosyal Hukuk ve İstihdam Üzerine Etkileri,  AÜHFD, 3, 53-94.

Başterzi, S. (2007), Çalışmanın Kesintiye Uğramasının Sosyal Sigorta İlişkisine Etkisi (1. Baskı), Ankara: 72 Tasarım Basımevi.

Baycık, G. (2011). İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar. (1.Baskı), Ankara: Yetkin.

Baycık, G. (2012). İşverenin Nakil Yetkisinin Kullanım Denetimi. AÜHFD, 61(2), 487-504.

Berenstein, A. ve Mahon, P. (2001). Labour Law in Switzerland. (1.ed) Hague: Wolters Kluwer.

Bingöl, D. (1990). İşyeri Disiplini ve Çalışma Barışı. İstanbul: BASİSEN.

Burcuoğlu, H. (1995): Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama. İstanbul: Filiz.

Caniklioğlu, N. (2010). İşçinin Çalışma Koşullarında Tek Taraflı Değişiklik Sözleşmeyi İşverenin Feshetmiş Sayılacağı. Sici İş Hukuku Dergisil, (18), 104-113.

Caniklioğlu, N. (2012). 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda Öngörülen İşveren Yükümlülükleri, Çalışma Mevzuatı Seminer Notları, Toprak İşverenleri Sendikası, 27-84.

Catala, N. (1980). L’enterprise, Droit du Travail, IV. Paris: Dalloz. 

Centel, T. (2013). İşverenin İşyerinde Sağlık ve Güvenliği Sağlama Yükümü, Çimento İşveren, Mayıs, 27(3), 6-15.

Centel, T. (2012). İş Güvencesi. (1. Baskı), İstanbul: Legal.

Ceylan, E. (2014). Genel İşlem Koşulları. Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansı I. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 172-189.

Civan, O.E. (2015). Genel İş Koşulları. (1.Baskı), İstanbul: Beta.

Civan, O. E. (2016). Genel İş Koşullarında Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği ve Denetimi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, 15(1), Özel Sayı, 781-824.

Cohen, M. (1980). Le règlement intérieur et le pouvoir discipline du chef d’entreprise. Dr. Soc.

Collins, H. (1986). Market Power, Bureaucratic Power and the Contract of Employment. Industrial Law Journal, 15(1), 1–14.

Collins, H. (2010). Employment Law (2th Edition). Oxford University Press. 

Collins, H. and Ewing, K.D. ve McColgan, A.(2012). Labour Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Craig, J. D.R. (1999) Privacy and Employment Law. Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing.

Çelebi Demir, D. (2020). İşçinin İşyeri Değişikliğine Sonradan İtirazı, Kara İncelemesi, Sicil, 44, 164-189.

Çelik, N., Caniklioğlu, N. ve Canbolat, T. (2017). İş Hukuku Dersleri (30. Baskı), İstanbul: Beta.

Deakin, S. ve Morris Gillian, S. (2012). Labour Law. (6. Baskı) London: Hart Publishing.

Deakin, S. (2016). Formation of the Contract of the Employment, chapter 18 in M. Freedland, A. Bogg, D. Cabrelli, H. Collins, N. Countouris, A.C.L. Davies, S. Deakin and J. Prassl (eds), The Contract of Employment . Oxford: Oxford University Press, 383-396.

Demir, F. (2009). Ücretin Düşürülmesinin İş Şartı Haline Gelmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi, 13, 93-99.

Demircioğlu, M.ve Kaplan, H.A. (2013). 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Çerçevesinde İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi, 30, 5-23. 

Demircioğlu, A. M. ve Kaplan, H. A. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Beta.

Despax M. ve Pelissier, J. (1974). La Gestion du Personnel, Aspects Juridiques, Les Relations de Travail dans l’Enterprise. Paris : Éditions Cujas.

Doğan Yenisey, K. (2005). La modification du contract de Travail: etude de droit suisse et de droit français. Genève : Schulthess.

Doğan Yenisey, K. (2005). Çalışma Koşullarında Değişiklik, III. Yılında İş Yasası, Türkiye Toprak İşverenleri Sendikası, 104-131.

Doğan Yenisey, K. (2001). Hizmet Akdine Tek Taraflı Müdahale ve İş Şartlarının Esaslı Tarzda Değiştirilmesi, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, S. 5, 113-147.

Doğan Yenisey, K. (2010). Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi. Çalışma ve Toplum Dergisi, (3), 93-115.

Doğan Yenisey, K. (2014). İş Hukukunun Emredici Yapısı. İstanbul: Beta.

Doğan G. (2013). 6098 sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde genel işlem koşulları, Prof. Dr. Mustafa Dural’ a Armağan, İstanbul, 459-473.

Dönmez, K. Y. (2017). Türk İş Hukukunda İşyeri Uygulamaları (İş Şartı). Terazi Hukuk Dergisi, 12(131), 60-65.

Dural, M. (1976). Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (1. Baskı), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Edis, S. (1975). Doğruluk ve Güven Kurallarının Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’na 70. Yaş Armağanı, Ankara, 447-460.

Ekonomi, M. (1984). İş Hukuku-Ferdi İş Hukuku, Cilt I. (Yenilenmiş 3. Baskı) İstanbul: Teknik Üniversite Matbaası.

Elbir, N. (2011). İç Yönetmeliklerin Bağlayıcılığı. Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.I, İstanbul: Beta, 265-275. 

Elbir, N. (2010).Türk ve Fransız İş Hukuklarında Disiplin Cezaları. Ankara, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Engin, M. (2011). Ücretlerin Düşürülmesi Amacıyla Fasılalı Çalışma Uygulaması ve Değişiklik Sözleşmesi. Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan I. İstanbul: Beta Yayınevi, 873-906.

Engin, M. (2003). İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi. İstanbul: Beta.

Engin, M. (1993). Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren. İstanbul: BASİSEN

Ercan Çitaklayım, C. (2017). Alman Hukukunda Genel İşlem Koşullarının İçerik Denetimi ve Alman Federal Mahkemesi Kararı (BGH, Az. Iv Zr 422/12 V. 26.3.2014) Işığında Şeffaflık İlkesinin Sigorta Sözleşmelerindeki Sınırları. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (1), 133-166.

Eren, F. (2017). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (17.Baskı), Ankara: Yetkin.

Ergin, H. ve Ertan, E. (2019) İşçi Tarafından Yapılan ve Çekince (İhtirazi Kayıt) İçeren Fesih Bildiriminin (İstifa) Geçerliliği Sorunu. Sicil İş Hukuku Dergisi, 42, 184-194. 

Ertuğrul, M. (2018). İş Hukukunda Değişiklik Feshi. İzmir Barosu Dergisi, 83(2), 131-173.

Ertürk, Ş. (2013). Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, Özel sayı, 81-118.

Esen, B.N. (1944). Türk İş Hukuku. (1. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Esener, T. (1978): İş Hukuku (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları No.432.

Esener, T.ve Gündoğdu, F. (2017). Borçlar Hukuku I Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği (TBK m. 1-48) (1. Baskı), İstanbul: Vedat.

Esener, T. ve Bozkurt-Gümrükçüoğlu, Y. (2017). Sendika Hukuku. (Yenilenmiş 2. Bası), İstanbul: Vedat.

Eşmelioğlu, İ. (1988). İşyerlerinde Disiplin Kurullarının Oluşumu ve İşleyişi. Çimento İşveren, 2(3), 11-26.

Eyrenci, Ö., Taşkent, S. ve Ulucan, D. (2017). Bireysel İş Hukuku. (8. Baskı), İstanbul: Beta.

Eyrenci, Ö. (1984). Sendikalar Hukuku. İstanbul: Banksis Yayınları.

Gaudu,  F. ve Canut, F.B. (2018). Droit du Travail. (6.ed). Paris: Dalloz.

Gemalmaz, M. S. (2012): Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, C1 (8. Baskı) İstanbul: Legal.

Giliker, P. (2017). The Consumer Rights Act 2015 -a bastion of European consumer rights?. Legal Studies, 37(1), 78-102.

Girgin, Ö. A. (2019). Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesinin Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 135-155.

Görgeç, B. (2013) Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 19(1), 403-440.

Gözler, K. (2018). Türk Anayasa Hukuku. (2.Baskı), Bursa: Ekin.

Güriz, A. (1963). Faydacı Teoriye Göre Ahlak ve Hukuk.(1. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları No. 184.

Güriz, A. (2009). Hukuk Felsefesi.(8. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gürsel, İ. (2018). Çalışma Koşullarında Tek Taraflı Esaslı Değişikliğin Yargı Kararı ile Tespiti ve Bunun Hukuki Sonuçları. İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar-III, Editör Prof. Dr. Tankut Centel, İstanbul: On iki Levha, 175-219.

Güzel, A. (1997), ILO Normları ve Türk İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 20. Kuruluş Yılı Kutlama Semineri, Ankara, 5-49.

Güzel, A. (2004). İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi. İş Güvencesi, Sendikalar Yasası, Topu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri, 15-145.

Güzel, A.ve Ugan-Çatalkaya, D. (2014). İş Sözleşmesinin Uygulanmasında ve İşverenin Yönetim Yetkisinin Sınırlanmasında Dürüstlük (Objektif İyiniyet) Kuralının İşlevi Üzerine. Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Cilt: 20, S. 1, 17-66.  

Güzel, A. (2016). İş Hukukunda “Yetki” ve “Özgürlük”. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1), 93-126

Hanağası, E. (2009). Davada Menfaat. Ankara: Yetkin.

Hatemi, H. (1976). Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları.(1. Baskı), İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.

Hatemi, H. (2017). Medeni Hukuk’a Giriş. (8. Baskı), İstanbul: Onikilevha.

Hatemi, H. ve Gökyayla, E. (2017). Borçlar Hukuku Genel Bölüm. (4. Baskı), İstanbul: Vedat.

Havutçu, A. (2003). Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması. İzmir: Güncel.

Havutçu, A. (2015). Genel İşlem Şartlarının Sözleşme ile İlişkilendirilmesinde Düzenleyen (GİŞ Kullanan) İçin Getirilen Külfetler. İzmir Barosu Dergisi, 80(3), 241-289.

Helvacı, S.  (2016).Gerçek Kişiler.(7. Baskı) İstanbul: Legal.

Hirş, E. (1996). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri .(2. Baskı), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

Hunter-Henin, M. (2015).Religion, Children and Employment: The Baby Loup Case. International Comparative Law Quarterly, 64(3), 717-731.

Isbister, D. (1996). Justifying Employee Drug Testing: Privacy Rights Versus Business Interests. Dalhousie Journal of Legal Studies, 5, 255-270.

ILO (1996). Management of Alcohol- and Drugrelated Issues in the Workplace, Geneva, International Labour Office.

İnan, A.N. (1984).  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (3. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

İren, E. (2009). İşyeri Etik Kuralları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 17(2), 73-81.

Kabakçı, M. (2013). 6331 Sayılı Kanun’un İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı ve Risklerden Korunma İlkelerinin (m.5) İşlevi. Sicil, 29, 61-76.

Kaboğlu, İ.Ö. (2009). Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar). (4. Baskı), İstanbul: Legal.

Kaplan, İ. (2013). Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi. (3. Baskı), Ankara: Yetkin.

Karabağ Bulut, N. (2014). Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi. (1. Baskı), İstanbul: Onikilevha.

Karagöz, V. (2004). Tip İş Sözleşmelerinde Öngörülen Cezai Şartın Genel İşlem Şartları Bağlamında Denetlenmesi. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 593-606.

Kaşak, E. (2012). Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları (6098 sayılı TBK m. 21/2). İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 415-430.

Kaşak, F.E. (2019). Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması TBK m. 23. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(3), 195-222.

Kaya, P.A. (2014). Liability of Employers to Protect Workers (Responsibility for Ocuupational Health and Safety Measures) and the Binding Legal and Criminal Responsibilities in Turkish Labour Law. Çalışma ve Toplum, 43, 33-52. 

Kaya Özgür, G. (2018). Genel İşlem Koşulları ve Benzer Kurumlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kılıçoğlu, A.M. (2018). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Genişletilmiş 22.Baskı). Ankara: Turhan.

Kırkbeşoğlu, N. (2011). Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük. İstanbul: Vedat.

Kirchner, J.,  Kremp, P. R.,  Magotsch, M. (2010). Key Aspects of German Employment and Labour Law. (1.ed).  Berlin: Springer.

Kocaman, A.B. (2003). Bankaların Tacir ve Sanayiciler ile Yapmış Oldukları Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerileri. Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I, Ticaret Hukuku, İstanbul, 1085- 1127.

Kocayusufpaşaoğlu, N. (2008). Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme. (Yenilenmiş Genişletilmiş Tamamlanmış 4. Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi. 

Kocayusufpaşaoğlu, N. (2014). Borçlar Hukukuna Giriş Cilt-1.(6.Baskı), İstanbul: Filiz.

Kuntalp, E. (2011).Bankalar ve Genel İşlem Koşulları. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Ankara: BATIHAE, 81-102.

Kutal, M. (1997). Sendikaların Mesleğin Ortak Çıkarlarını Koruma İşlevi. Kemal Tunçomağ’a Armağan, İstanbul: Beta, 277-282.

Kutlu, M. (2020). 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ve Türkiye’de İş Denetimi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 2307-2333.

Kutluay, E. (2017). Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları. Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan II, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19 (Özel Sayı), 1369-1422.

Ledün-Akdeniz, A. (2018). İş İlişkilerinde İmkânsızlık. (1. Baskı),İstanbul: Onikilevha.

Lockton, J.D. (1999). Employment Law (3th Edition). Macmillan Law Masters.

Lokiec, P. (2019). Droit du Travail. (2.ed). Paris: PUF.

Lyon-Caen, G. (1969). Une anomalie juridique: le reglement interieur. D., Dalloz chronique, 247.

Manav, E. (2012). İşyeri Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği Sorunu, Sicil Dergisi, 25, 136-157.

Mazeaud, A. (2016). Droit du Travail. (10.ed). Paris: LGDJ.

Mengüşoğlu, T. (1968). Felsefeye Giriş.(6. Baskı), İstanbul: İstanbul Matbaası.

Mollamahmutoğlu, H. ve Astarlı, M. (2011). İş Hukuku. (4. Baskı), Ankara: Turhan Kitabevi.

Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M.ve Baysal, U. (2014). İş Hukuku. (6. Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.

Muchlinski, P.T. (2007). Multinational Enterprises and the Law. London: Oxford University Press.

Narmanlıoğlu, Ü. (2006). İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır?. Sicil İş Hukuku Dergisi, (3), 9-19.

Narmanlıoğlu, Ü. (2013). İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri. (2. Baskı), İstanbul: Beta.

Odabaşı, A. (2019). İş Sözleşmelerindeki Genel İşlem Koşulları ve Denetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Oğuzman, M.K. ve Barlas N. (2016). Medeni Hukuk. (22. Bası), İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Oğuzman, M.K., Seliçi, Ö. ve Oktay Özdemir, S. (2010). Kişiler Hukuku.(10. Bası) İstanbul: Filiz. 

Oğuzman, M.K. ve Öz, M.T. (2017). Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1. (13. Baskı), İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Öcal Akipek, Ş. (2015). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşulları Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı. İzmir Barosu Dergisi, 80(3), 187-207.

Özbay, İ. (2009). Grup Davaları. Ankara: Yetkin.

Özdemir, E. (2009). Disiplin Kurulu Kararı Olmadan İş Sözleşmesinin Feshi, Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Hakkında Karar İncelemesi, Sicil,16, 153-162.

Özdemir, E. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku. İstanbul: Vedat.

Özdemir, H. (2016). Genel İşlem Şartlarında Şaşırtıcı ve Beklenmedik Şartlar TBK. m. 21/II. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 2349-2360.

Pekcanıtez, H., Atalay, O. ve Özekes, M. (2012). Medeni Usul Hukuku, Ankara: Yetkin.

Pélissier, J., Supiot, A. ve Jemmaud, A. (2006). Droit du Travail. (26.ed). Paris: Dalloz.

Pélissier, J., Supiot, A. ve Jeammaud, A. (2008). Droit du travail. (24. Baskı) Paris: Dalloz.

Peskine,  E. ve Wolmark, C. (2020). Droit du Travail. (13.ed). Paris: Dalloz.

Ray, J. E. (2020). Droit du Travail: Droit Vivant 2020. (28.ed). Paris: Wolters Kluwer.

Rehbinder, M. (1979): Droit du Suisse du Travail. Berne: Editions Stämpfli & CIE SA.

Reisoğlu, S. (2011). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (22. Bası), İstanbul: Beta.

Sanders, A. (2016). The Content of Contracts of Employment; Terms Incorporated from Collective Agreements or From Other Sources., chapter 21 in M. Freedland, A. Bogg, D. Cabrelli, H. Collins, N. Countouris, A.C.L. Davies, S. Deakin and J. Prassl (eds), The Contract of Employment . Oxford: Oxford University Press, 449-470.

Saymen, F. H. (1954). Türk İş Hukuku. İstanbul: Hak Kitabevi.

Saymen, F.H. ve Elbir, H.K. (1966). Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler. (2. Baskı), İstanbul: Filiz Kitabevi.

Serozan, R. (2011). Kişilik Haklarının Korunmasıyla İlgili Bazı Düşünceler. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 11(14), 93-112.

Serozan, R. (2017). Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku. (7. Baskı), İstanbul: Vedat. 

Serozan, R. (2018). Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku (8. Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Sirmen, L. (2015) Genel İşlem Şartları Kavramı. İzmir Barosu Dergisi, 80(3), 207-225.

Sirmen, L. (2015) Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Kavramı, Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku, Sempozyum Kitabı, Ankara: Adalet, 117-134.

Soyer, P. (1987). Genel İş Koşulları. İzmir: Banka Sigorta İşçileri Sigortası Yayınları.

Sungurtekin-Özkan, M. (2011). Sendikalar Kanunu m. 32/3’e Göre Açılan Davaların Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 113. Maddesinde Düzenlenen Topluluk Davaları Bağlamında Değerlendirilmesi, SİCİL İş Hukuku Dergisi, 24, 172-176.

Sur, M. (2017). İş Hukuku Toplu İlişkiler. (6. Baskı), Ankara: Turhan Kitabevi.

Süzek S. (1976). İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması- İş Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Kazancı. 

Süzek, S. (1995). İş Hukukunda İç Yönetmelikler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 44(1), 183-191.

Süzek, S. (1996). İş Hukukunda Yorum. İnan Kıraç’a Armağan. İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 231-238.

Süzek, S. (2006). Değişiklik Feshi. TİSK Akademi, C.I., S.1, 6-31.

Süzek, S. (2008). İş Hukuku.(4. Baskı), İstanbul: Beta.

S. Süzek (2011). İş Hukukunda Disiplin Cezaları. Çalışma ve Toplum, (1), 9-17.

Süzek, S. (2011). Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İş Koşulları, Sicil İş Hukuku Dergisi, 24, 5-13.

Süzek, S. (2019). İş Hukuku. (18. Baskı), İstanbul: Beta.

Şeker, M. (2015).Yazılmamış Sayılma. (1.Baskı), İstanbul: On iki Levha. 

Şen-Doğramacı, H. (2010). Çerçeve Sözleşmeler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şen, M. (2005). İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik. (1. Baskı), Ankara: Seçkin,

Şahlanan, F. (2016). Sendikaların Dava Ehliyeti Bağlamında Topluluk Davası (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren, 420, 104 Nolu Hukuk Eki, 2-5.

Tanyel Çakır, T. (2020). İş Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.

Taşkent, S. (1981). İşverenin Yönetim Hakkı. İstanbul: Meter Matbaası.

Taşkın, A. (2012). İş Hukuku Açısından İşletmelerde Disiplin Sistemi ve Uygulaması. Sicil, 25, 60-91.

Taşpolat Tuğsavul, M. (2016). Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları. (1. Baskı), İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Tekinay, S., Akman, S., Burcuoğlu, H. ve Altop, A. (1993): Tekinay Borçlar Hukuku- Genel Hükümler (7. Baskı), İstanbul: Filiz.

Tolga, M.V. (1943). İş Hukuku.(1. Baskı), İstanbul: T.C. Maarif Vekilliği Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu Yayınları.

Tulukcu, N. B. (2008). Çalışma Şartlarında Esaslı Değişikliğe İlişkin Usule Uyulmaması Halinde İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haksız Olduğuna Dair Yargıtay Kararı İncelemesi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), 289-297.

Tulukcu, N. B. (2011). Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik. Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan I. İstanbul: Beta Yayınevi, 1099-1141.

Tuncay, A.C. ve Savaş Kutsal, F.B. (2017). Toplu İş Hukuku (6. Baskı), İstanbul: Beta.

Tuncay, A.C. ve Savaş Kutsal, F.B. (2019). Toplu İş Hukuku. (7. Baskı), İstanbul: Beta.

Tunçomağ, K. (1976). Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1., (6. Baskı), İstanbul: Sermet Matbaası.

Tunçsiper, Y. (2018). Genel İşlem Koşullarının Denetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Uygun, H. (2013). Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) Getirdiği Önemli Bir Yenilik: Genel İşlem Koşullarının Denetimi. İstanbul Barosu Dergisi, 87(3), 34-48.

Uşan, F. (2007). 4857 Sayılı İş Yasasının 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Özel Sayı (9), 211-271.

Uzun, A. (2016). Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. 

Uzun, B. (2006). Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi. Sicil İş Hukuku Dergisi, (2), 48-59.

Ünal, A. ve Köroğlu, E. (2019). Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetiminin Sonuçları. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (13), 523-550.

Weber, M., Guenther, R. ve Wittich, C. (1978) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

Weber, R. ve Erbaş, C.G. (2010). Türk Hukukunda Değişiklik Feshi. Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan. İstanbul: Beta. 829-836.

Weiss, M. ve Schmidt, M. (2000). Labour Law and Industrial Relations in Germany. (3. ed) Hague: Kluwer.

Wyler, R. ve Heinzer, B. (2014). Droit du Travail. (3.ed). Berne: Stämpfli Verlag AG.

Yelmen, A. (2014). Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları. (1. Baskı), Ankara: Yetkin.

Yeniocak, U. (2013). Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 107, 75-96.

Yıldız, G.B. (2014). İş Hukukunda Sözleşmesel Kayıtlar. (1. Baskı), Ankara: Yetkin. 

Yücel, R. (2017). Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (3)1, 49-67.

Zenker, I. (2014). Basics of German Labour Law. (1.ed). BoD.

İnternet Kaynakları


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474 (Erişim Tarihi: 19.11.2021)

 Circ. DRT No.5-83, 15 Mars 1983. http://conseillerdusalarie.free.fr/Docs/TextesFrance/19830315_Circulaire_5-83_libertes_des_salaries.html; (Erişim Tarihi: 11.10.2020).

https://www.tihek.gov.tr/upload/file_editor/2019/03/1551818880.pdf (Erişim Tarihi: 20.11.2021).

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des (Erişim Tarihi: 22.11.2021).

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Betriebsordnung.html (Erişim Tarihi: 07.12.2021).

https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2004_1743/n_606_1843/(Erişim Tarihi: 06.11.2021).

https://cn.reuters.com/article/france-tattoo-teacher-idINKBN26J1X1 (Erişim Tarihi: 06.11.2021).

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860391/index.html (Erişim Tarihi: 16.02.2020).

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr (Erişim Tarihi: 13.10.2021)

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/turkey (Erişim Tarihi: 20.06.2021).

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf, (Erişim Tarihi: 17.05.2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN (Erişim Tarihi: 16.05.2020).

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 06.11.2021).

https://tureng.com/en/turkish-english/hijab. (Erişim Tarihi: 16.10.2021).  


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar