Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
ISBN: 9786259984469
468,00 TL 520,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet M. KILIÇOĞLU
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 529

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM / BORÇLAR GENEL(I)

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

Sözleşmelerin Nisbiliği          

Öneri ve öneriden dönme     

Sözleşmenin Kurulması (İcap-Kabul)

Elektronik Ortamda Öneriye Davet-Öneri-Kabul     

Elektronik Ortamda Öneri ve Öneriyi Geri Alma     

Emredici Hukuk Kuralına Aykırılık     

Muvazaa        

Ismarlanmamış Şeyin Gönderilmesi 

Aldatma         

İnternette Herkese Açık Öneri          

Kumar Borcu  

Fiyat Listesi Öneri midir? – Önerinin Bağlayıcılığı   

Hukuksal Tehdit (Hukuksal Korkutma)         

Hayvan bulunduranın sorumluluğu  

Öneriye Davet – Önerinin Bağlayıcılığı –  Sözleşmenin Esaslı
Unsurları        

Genel İşlem Koşulları 

Başlangıçtaki İmkânsızlık – Sözleşme Öncesi Sorumluluk    

Aşırı Yararlanma       

Hukuksal İşlemlerde Şekil-    

İrade Bozuklukları –(Hata - Hile)      

Motorlu Araç İşletilmesinden Doğan Sorumluluk – 

Haksız Fiil - Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi  - Zamanaşımı -
Ortak Kusur    

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu –     

Ev Başkanının Sorumluluğu –

Internet Üzerinden Satış-Sözleşmenin Esaslı Olmayan Unsurları   

Hukuksal Tehdit         

Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri          

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu-Aracın Çalınmasından Doğan Sorumluluk    

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu – Zamanaşımı - Destekten
yoksun kalma Tazminatı       

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmeden Dönme – Ödemezlik Def’i  

Kurulacak Şirket Adına Yapılan Hukuksal İşlem       

Banka Teminat Mektubu -Tazminat mı? Ceza Koşulu mu?  

Paylı Mülkiyet Konusu ve Yapı Maliklerinin Sorumluluğu   

Temsilcinin Yetki Sınırlarının Aşması

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Hatır Sorumluluğu     

Yenilik Doğurucu Haklar - Nitelikleri

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmenin Esaslı Unsurları        

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu – Hukuka Aykırı Sözleşme 

Genel İşlem Koşulları 

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmenin Kurulması    

Önalım Hakkı – Hakkın Kullanılmasının Önlenmesi - Muvazaa       

Saikte Yanılma – Aşırı Yararlanma   

Temsil Yetkisinin Geri Alınması – Üçüncü Kişiye Bildirilen
Yetkinin Geri Alındığının Bildirilmesi

Haklı Savunmasının Koşulları – Koşulları Yoksa Tazminattan
İndirim Sebebi

Öneriye Davet – Önerinin Bağlayıcılığı        

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Zamanaşımı   

Aşırı Yararlanma-Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk      

Haksız Fiil       

Temsil Yetkisini Geri Alma (Azil)       

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Aşırı Yararlanma (Gabin)      

Öneriye Davet – Önerinin Bağlayıcılık Süresi

Hukuka Aykırı Sözleşme – Sebepsiz Zenginleşme    

Yazılı Geçerlilik Koşulu – Sözleşmede Değişiklik      

Aldatma – Sözleşmenin Onanmasına Rağmen Tazminat Talebi      7

Öneriye Davet – Sözleşmenin Esaslı Unsurları Öneri İle Bağlılık Süresi      

Temsil

Genel İşlem Koşulu    

Yapı Malikinin Sorumluluğu  

Araç İşletenin Sorumluluğu-Haksız Fiil         

Geçerlilik Şekline Tabi Sözleşmede Sonradan Yapılan Değişiklikler

Yapı Malikinin Sorumluluğu  

Araç İşletenin Sorumluluğu – Tazminat Miktarına İlişkin
Anlaşmalar    

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmeye Aykırılık         

Haksız Fiil       

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Haksız Fiil-Basın Kanunu        

Aldatma – İspatı        

Temsil Yetkisinin Geri Alınması – Ticari Temsilci     

Araç İşletenin Aracı Çalan veya Gasp Edenin Sorumluluğu  

Araç İşletenin Sorumluluktan Kurtulabilmesi – Koşulları     

Araç İşletenin Sorumluluğu – Hırsızın Sorumluluğu 

İşverenin İş Kazasından Sorumluluğu – Yardımcı Kişilerin
Fiillerinden Sorumluluğu       

Genel İşlem Koşulları- Yorum Denetimi       

Aşırı Yararlanma       

Kişinin Niteliklerinden Yanılma         

Haklı Savunma Koşulları        

Haksız Fiillerde Zarar – Yansıma Yoluyla Zarar        

Öneriye Davet – Öneri – Bağlayıcılık Süresi 

Yenilik Doğurucu Hak

Kesin Hükümsüzlük-Hükümsüzlük     

Sözleşmenin Esaslı Unsurları

Öneriye Davet-Önerinin Bağlayıcılığı

Yenilik Doğurucu Hak-Yasal Alım Hakkı        

Hukuka Aykırı Sözleşme - Yabancı Para İle Sözleşme Yasağı–
Tam, Kısmi K. Hükümsüzlük   

Araç İşletenin, Kaza Nedeniyle Yardım Edenlere Karşı
Sorumluluğu  

Hukuksal Korkutma   

Genel İşlem Koşulları 

Yetkisiz Temsilcinin Yaptığı İşleme Örtülü Onam     

Haklı Savunma –Tazminattan İndirim Sebepleri      

Motorlu Aracı Ariyet Alanın ve Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılmasından Sorumluluk          

Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılmasından Sorumluluk 

Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğu          

İnternet Üzerinden Satış-Borçlunun (Satıcının) Temerrüdü

Hukuksal Korkutma (Tehdit) 

Borca Aykırılık Halinde Aynen İfa     

Motorlu Aracın Çalınması Halinde Araç İşletenin Sorumluluğu      

Kişilik Hakkının İhlali  

Dolaylı Zarar  

Haksız Fiilde Geçici Olarak Ayırt Etme Gücünün Kaybı        

Ortak Kusurun Tazminattan İndirim Sebebi Olması

Dolaylı Zarar  

Zarar Görenin Yakınlarının Manevi Zararı   

Aşırı İfa Güçlüğü – Korona Virüs Salgını       

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

İKİNCİ KISIM / BORÇLAR GENEL II

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

Borçlunun Temerrüdü –        

Alacağın Devri – Borcun Dış Üstlenilmesi - Borçlunun Temerrüdü – Banka Teminat Mektubu     

Alacağın Devri - Korkutma - Aşırı Yararlanma - Takas         

Araç İşleten-Aracı Çalanın İşleten Olarak Sorumluluğu       

Alacağın Devri – Borçluya Bildirim   

Araç İşletenin Hatır Taşımacılığı Sorumluluğu         

Banka Teminat Mektubu Tazminat mı Ceza Koşulu mu?     

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

Sorumsuzluk Anlaşması –Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk   

Sözleşmenin Uyarlanması     

Sorumsuzluk Anlaşması – Yardımcının Fiilinden Sorumluluk          

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

Mücbir Sebep – Sonraki ifa İmkânsızlığı - Uyarlama

Zamanaşımı – Zamanaşımının Kesilmesi     

Yardımcı Şahsın Fiilinden Sorumluluk           

Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa in Contrahendo)         

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Banka Teminat Mektubu       

Haksız Fiil – Haklı Savunma – Aile Başkanının Sorumluluğu

Borçlunun Temerrüdü – Seçimlik Haklar     

Araç İşletenin Sorumluluğu – Mülkiyet Muhafaza Kaydıyla Satış    

OLAY 3

Hukuksal Korkutma ( Tehdit )

Temsil Yetkisi – Geri Alınması           

Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet     

Doğrudan – Dolaylı Zarar – Kazanç Kaybı     

Munzam Kusur          

Hukuka Aykırı Sözleşme – Sebepsiz Zenginleşme    

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Borçlunun Temerrüdü           

Banka Teminat Mektubu       

Uyarlama – Kusursuz İmkansızlık      

Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumsuzluk        

Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet     

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İndirim Sebepleri        

Manevi Tazminatın Mirasçılara İntikali        

Teselsül          

Akreditif         

Öneri – Kabul 

Sözleşmenin Nispiliği İlkesi   

Sahte Vekâlet

Alacağın Devri Alt Kira          

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Haksız Fiil – Araç İşletenin Sorumluluğu – Haksız Fiil Zamanaşımı  

Aşırı Yararlanma – İbranın Geçersizliği        

Alacağın ve Sözleşmenin Devri – Diğer İfa Engelleri

Yapı Malikinin Sorumluluğu – Manevi Tazminat     

Banka Teminat Mektupları   

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu        

Sahte Vekâletname – Noterlerin Sorumluluğu        

Borçlunun Temerrüdü – Temerrüt Faizi       

Temerrüt Faizi – Ödemede Mahsup 

Müteselsil Borçluluk – Rücu Hakkı    

Araç İşletenin Sorumluluğu – Tazminata İlişkin Anlaşmaların
Geçerliliği      

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdü      

Alacaklının Temerrüdü          

Borç İlişkilerinde İmkânsızlık 

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk    

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk    

Ödemezlik Def’i – Borçlunun Temerrüdü - Fesih     

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme         

Haksız Fiilde Zarar Türleri – Araç İşletenin Sorumluluğu – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk      

Kat Malikleri Adına Sözleşme – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk ve Adam Çalıştıranın Sorumluluğu    

Taşınmaz Satış Vaadi – Borçlunun Temerrüdü        

Sorumsuzluk Anlaşmaları     

Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Temerrüdü   

Önerinin Geri Alınması          

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu – Yardımcı Kişilerin Fillerinden Sorumluluk          

Uyarlama - Borçlunun Temerrüdü    

Alacağın Devri – Borçlunun Def’ileri

Araç İşletenin Sorumluluğu – Zamanaşımı – Müteselsil Borçlardan Birine Karşı Zamanaşımının Kesilmesi         

Müteselsil Borçluların Rücu Hakkı    

Trafik Kazasında Yardım Edenlere Karşı Sorumluluk

Site Yöneticisinin Yaptığı Sözleşme – Yardımcı Kişilerin Ailelerinden Sorumluluk – Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  

Kesin Vadeli Sözleşme – Borçlunun Temerrüdü – Sözleşmeden
Dönme – Fesih           

Sonraki Hukuksal İmkansızlık

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Kendine Düşen
Bağımsız Bölümleri Satması – Alacağın Devri          

Borcun Üstlenilmesi  

Araç İşletenin Sorumluluğu İlliyet Bağının Kesilmesi

Yapı Malikinin Sorumluluğu  

Ahlaka Aykırılık          

Borçlunun Temerrüdü – Ceza Koşulu – Sözleşmeden Dönme – Fesih        

Yabancı Para Alacağının Hangi andaki TL Karşılığı   

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme         

Erken İfa – Prim Talebi          

Borcun Dış Üstlenilmesi – Sözleşmenin Devri          

Borçlunun Temerrüdü – Kesin Vade – Derhal Dönme – Fesih         

Koşula Bağlı Sözleşme – Koşula Bağlı Engelleme    

Alacaklının Temerrüdü          

Sorumsuzluk Anlaşması        

Eksik Borç – Kumar Borcunun Geçerliliği – Kambiyo Senedine Bağlanması

Kişinin Niteliklerinde Yanılma

Aldatma         

Aşırı Yararlanma – Müzayaka Altında Yapılan Sözleşme      

Araç İşletenin Sorumluluğu   

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme         

Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk          

İfa – Zaman – Süre – Para Borcunda Temerrüt        

İfa Sırası – Borç Ödemeden Acz Nedeniyle Ödemezlik Def’i

Borçlunun Temerrüdü – Süre Tayini – Süre Tayin Etmenin
Faydasız Olması         

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Alacağını Devir
Etmesi – Borçlunun Alacağı Devir Alana Karşı Def’ileri       

Müteselsil Borç – Birine Karşı Zamanaşımının Kesilmesi     

Borcun Dış Üstlenilmesi – Şahsen İfa Yükümlülüğü 

Borçlunun Temerrüdü – Ticari Satımlarda Kesin Vade        

Banka Teminat Mektubu       

CEVAPLAR      

Hukuka Aykırı Sözleşme – Sebepsiz Zenginleşme    

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

Şahsen İfa Yükümlülüğü – Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk    

İfanın İspatı – Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesinin Etkisi  

İfanın İspatı – Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesi    

Borçlunun Temerrüdü – Alacaklının Susması          

Yapma Borçlarında Borçlunun – Alacaklının Temerrüdü     

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Alacağını Devir
Etmesi

Şahsen İfa Yükümlülüğünün Bulunması – Yardımcı Kişilerin
Fiillerinden Sorumluluk         

İfanın İspatı – Dönemsel Edimlerde Makbuz Verilmesi       

Banka Teminat Mektubu – İade Edilmemesi

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk    

İfa Sırası – Ödemezlik Def’i   

Borçlunun Temerrüdü – Dönme - Fesih       

Alacaklının Temerrüdü          

Bozucu Koşul – Koşulun Gerçekleşmesi       

Cayma Tazminatı       

Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk – Zamanaşımının Kesilmesi    

Rücu Alacağında Zamanaşımı

Sebepsiz Zenginleşme Davasının Koşulları   

İfanın İspatı - Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesi     

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk        

Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk – Adam Çalıştıranın
Fiilinden Sorumluluk  

Önsözleşme – Sözleşme Vaadine Aykırılık – Aynen İfa        

Borcun Üstlenilmesi – Alacaklının Borcun Dış Üstlenmesini Kabulü           

Bozucu Koşul – Koşulun Gerçekleşmesi       

Diğer İfa Engelleri Nedeniyle Tevdi  

Müteselsil Borçluya Karşı Zamanaşımının Kesilmesi

Zamanaşımına Uğramış Borcu İfa    

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme                        

Ticari Faiz- Sonraki Kusursuz İmkânsızlık      

Yapma Borcuna Aykırılık - Borçlunun – Alacaklının Temerrüdü      

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk- Adam Çalıştıranın Sorumluluğu   

-Sözleşme İle Temerrüt Faiz Oranının Kararlaştırılması-Sınırı
Aşan Faiz -     

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

Makbuz- Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesi

Alacağı Devir Alan, Devredenin Ceza Koşulu Borcundan Sorumlu mudur?

Kambiyo Senedinden Doğan Borcun İfası ve İfanın İspatı   

Gerçekleşmeyince İade         

Müteselsil Borçlulardan Birine Karşı Kesilen Zamanaşımının Diğerlerine Etkisi     

Kiraya Verenin (Alacaklının) Temerrüdü      

Borçlunun Temerrüdü-Alacaklının Sözleşmeden Dönmesi  

Müteselsil Borçlulardan Birine Karşı Zamanaşımının Kesilmesi      

Şahsen İfası Gereken Edim-Borçlunun Ölümü         

Cayma Parası-Kısmi Ödeme  

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

BİRİNCİ KISIM / BORÇLAR GENEL I

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

Sözleşmenin Kurulması (İcap-Kabul)

Elektronik Ortamda Öneriye Davet-Öneri-Kabul

Elektronik Ortamda Öneri ve Öneriyi Geri Alma

Emredici Hukuk Kuralına Aykırılık

Ismarlanmamış Şeyin Gönderilmesi

İnternette Herkese Açık Öneri

Kumar Borcu

Fiyat Listesi Öneri midir? – Önerinin Bağlayıcılığı

Hukuksal Tehdit (Hukuksal Korkutma)

Hayvan bulunduranın sorumluluğu

Öneriye Davet – Önerinin Bağlayıcılığı –

Sözleşmenin Esaslı Unsurları

Genel İşlem Koşulları

Başlangıçtaki İmkânsızlık – Sözleşme Öncesi Sorumluluk              

Aşırı Yararlanma

Hukuksal İşlemlerde Şekil-

İrade Bozuklukları –(Hata - Hile)               

Motorlu Araç İşletilmesinden Doğan Sorumluluk –

Haksız Fiil - Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi  - Zamanaşımı  

Ortak Kusur

Adam Çalıştıranın  Sorumluluğu

Ev Başkanının Sorumluluğu –

Internet Üzerinden Satış-Sözleşmenin Esaslı Olmayan Unsurları

Hukuksal Tehdit

Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu-Aracın Çalınmasından Doğan Sorumluluk

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu – Zamanaşımı -

Destekten yoksun kalma Tazminatı

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmeden Dönme – Ödemezlik Def’i

Kurulacak Şirket Adına Yapılan Hukuksal İşlem

Banka Teminat Mektubu -Tazminat mı? Ceza Koşulu mu?

Paylı Mülkiyet Konusu ve Yapı Maliklerinin Sorumluluğu              

Temsilcinin Yetki Sınırlarının Aşması

Araç İşletenin Sorumluluğu

Hatır Sorumluluğu

Yenilik Doğurucu Haklar - Nitelikleri

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmenin Esaslı Unsurları

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu – Hukuka Aykırı Sözleşme

Genel İşlem Koşulları

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmenin Kurulması

Önalım Hakkı – Hakkın Kullanılmasının Önlenmesi - Muvazaa

Saikte Yanılma – Aşırı Yararlanma

Temsil Yetkisinin Geri Alınması – Üçüncü Kişiye Bildirilen

Yetkinin Geri Alındığının Bildirilmesi

Haklı Savunmasının Koşulları – Koşulları Yoksa Tazminattan

İndirim Sebebi

Öneriye Davet – Önerinin Bağlayıcılığı

Araç İşletenin Sorumluluğu

Zamanaşımı

Aşırı Yararlanma-Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk

Haksız Fiil

Temsil Yetkisini Geri Alma (Azil)

Araç İşletenin Sorumluluğu

Aşırı Yararlanma (Gabin)

Öneriye Davet – Önerinin Bağlayıcılık Süresi

Hukuka Aykırı Sözleşme – Sebepsiz Zenginleşme

Yazılı Geçerlilik Koşulu – Sözleşmede Değişiklik

Aldatma – Sözleşmenin Onanmasına Rağmen Tazminat Talebi

Öneriye Davet – Sözleşmenin Esaslı Unsurları Öneri İle

Bağlılık Süresi

Temsil

Genel İşlem Koşulu

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Araç İşletenin Sorumluluğu-Haksız Fiil

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Araç İşletenin Sorumluluğu – Tazminat Miktarına İlişkin Anlaşmalar

Öneriye Davet – Öneri – Sözleşmeye Aykırılık

Haksız Fiil

Araç İşletenin Sorumluluğu

Haksız Fiil-Basın Kanunu

Aldatma – İspatı

Temsil Yetkisinin Geri Alınması – Ticari Temsilci

Araç İşletenin Aracı Çalan veya Gasp Edenin Sorumluluğu

Araç İşletenin Sorumluluktan Kurtulabilmesi – Koşulları

Araç İşletenin Sorumluluğu – Hırsızın Sorumluluğu

İşverenin İş Kazasından Sorumluluğu – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu

Genel İşlem Koşulları- Yorum Denetimi

Aşırı Yararlanma

Kişinin Niteliklerinden Yanılma

Haklı Savunma Koşulları

Haksız Fiillerde Zarar – Yansıma Yoluyla Zarar

Öneriye Davet – Öneri – Bağlayıcılık Süresi

Yenilik Doğurucu Hak

Kesin Hükümsüzlük-Hükümsüzlük

Sözleşmenin Esaslı Unsurları

Öneriye Davet-Önerinin Bağlayıcılığı

Yenilik Doğurucu Hak-Yasal Alım Hakkı

Hukuka Aykırı Sözleşme - Yabancı Para İle Sözleşme Yasağı–

Tam, Kısmi K. Hükümsüzlük

Araç İşletenin, Kaza Nedeniyle Yardım Edenlere Karşı

Sorumluluğu

Hukuksal Korkutma

Genel İşlem Koşulları

Yetkisiz Temsilcinin Yaptığı İşleme Örtülü Onam

Haklı Savunma –Tazminattan İndirim Sebepleri

Motorlu Aracı Ariyet Alanın ve Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılmasından Sorumluluk

Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılmasından Sorumluluk

Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğu

İnternet Üzerinden Satış-Borçlunun (Satıcının) Temerrüdü

Hukuksal Korkutma (Tehdit)

Borca Aykırılık Halinde Aynen İfa

Motorlu Aracın Çalınması Halinde Araç İşletenin Sorumluluğu

Kişilik Hakkının İhlali

Haksız Fiilde Geçici Olarak Ayırt Etme Gücünün Kaybı

Ortak Kusurun Tazminattan İndirim Sebebi Olması

Dolaylı Zarar

Zarar Görenin Yakınlarının Manevi Zararı

Aşırı İfa Güçlüğü – Korona Virüs Salgını

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

İKİNCİ KISIM / BORÇLAR GENEL II

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

Borçlunun Temerrüdü –

Alacağın Devri – Borcun Dış Üstlenilmesi - Borçlunun

Temerrüdü – Banka Teminat Mektubu

Alacağın Devri - Korkutma - Aşırı Yararlanma - Takas

Araç İşleten-Aracı Çalanın İşleten Olarak Sorumluluğu

Alacağın Devri – Borçluya Bildirim

Araç İşletenin Hatır Taşımacılığı Sorumluluğu

Banka Teminat Mektubu Tazminat mı Ceza Koşulu mu?

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Sorumsuzluk Anlaşması –Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk

Sözleşmenin Uyarlanması

Sorumsuzluk Anlaşması – Yardımcının Fiilinden Sorumluluk

Araç İşletenin Sorumluluğu

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Mücbir Sebep – Sonraki ifa İmkânsızlığı - Uyarlama

Zamanaşımı – Zamanaşımının Kesilmesi

Yardımcı Şahsın Fiilinden Sorumluluk

Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa in Contrahendo)

Araç İşletenin Sorumluluğu

Banka Teminat Mektubu

Haksız Fiil – Haklı Savunma – Aile Başkanının Sorumluluğu

Borçlunun Temerrüdü – Seçimlik Haklar               

Araç İşletenin Sorumluluğu – Mülkiyet Muhafaza Kaydıyla Satış

Hukuksal Korkutma ( Tehdit )

Temsil Yetkisi – Geri Alınması

Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet

Doğrudan – Dolaylı Zarar – Kazanç Kaybı

Munzam Kusur

Hukuka Aykırı Sözleşme – Sebepsiz Zenginleşme

Araç İşletenin Sorumluluğu

Borçlunun Temerrüdü

Banka Teminat Mektubu

Uyarlama – Kusursuz İmkansızlık

Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumsuzluk

Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İndirim Sebepleri

Manevi Tazminatın Mirasçılara İntikali

Teselsül

Akreditif

Öneri – Kabul

Sözleşmenin Nispiliği İlkesi

Sahte Vekâlet

Alacağın Devri Alt Kira

Araç İşletenin Sorumluluğu

Haksız Fiil – Araç İşletenin Sorumluluğu – Haksız Fiil Zamanaşımı

Aşırı Yararlanma – İbranın Geçersizliği

Alacağın ve Sözleşmenin Devri – Diğer İfa Engelleri

Yapı Malikinin Sorumluluğu – Manevi Tazminat

Banka Teminat Mektupları

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Sahte Vekâletname – Noterlerin Sorumluluğu

Borçlunun Temerrüdü – Temerrüt Faizi

Temerrüt Faizi – Ödemede Mahsup

Müteselsil Borçluluk – Rücu Hakkı

Araç İşletenin Sorumluluğu – Tazminata İlişkin Anlaşmaların

Geçerliliği

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
Araç İşletenin Sorumluluğu

Para Borçlarında Borçlunun Temerrüdü

Alacaklının Temerrüdü

Borç İlişkilerinde İmkânsızlık

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Ödemezlik Def’i – Borçlunun Temerrüdü - Fesih

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Haksız Fiilde Zarar Türleri – Araç İşletenin Sorumluluğu – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Kat Malikleri Adına Sözleşme – Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk ve Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Taşınmaz Satış Vaadi – Borçlunun Temerrüdü

Sorumsuzluk Anlaşmaları

Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Temerrüdü

Önerinin Geri Alınması

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu – Yardımcı Kişilerin Fillerinden Sorumluluk

Uyarlama - Borçlunun Temerrüdü

Alacağın Devri – Borçlunun Def’ileri

Araç İşletenin Sorumluluğu – Zamanaşımı – Müteselsil Borçlardan Birine Karşı Zamanaşımının Kesilmesi

Müteselsil Borçluların Rücu Hakkı

Trafik Kazasında Yardım Edenlere Karşı Sorumluluk

Site Yöneticisinin Yaptığı Sözleşme – Yardımcı Kişilerin Ailelerinden Sorumluluk – Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Kesin Vadeli Sözleşme – Borçlunun Temerrüdü – Sözleşmeden Dönme – Fesih

Sonraki Hukuksal İmkansızlık

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Kendine Düşen Bağımsız Bölümleri Satması – Alacağın Devri

Borcun Üstlenilmesi

Araç İşletenin Sorumluluğu İlliyet Bağının Kesilmesi

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Ahlaka Aykırılık

Borçlunun Temerrüdü – Ceza Koşulu – Sözleşmeden Dönme – Fesih

Yabancı Para Alacağının Hangi andaki TL Karşılığı

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Erken İfa – Prim Talebi

Borcun Dış Üstlenilmesi – Sözleşmenin Devri

Borçlunun Temerrüdü – Kesin Vade – Derhal Dönme – Fesih

Koşula Bağlı Sözleşme – Koşula Bağlı Engelleme

Alacaklının Temerrüdü

Sorumsuzluk Anlaşması

Eksik Borç – Kumar Borcunun Geçerliliği – Kambiyo Senedine Bağlanması

Kişinin Niteliklerinde Yanılma

Aldatma

Aşırı Yararlanma – Müzayaka Altında Yapılan Sözleşme

Araç İşletenin Sorumluluğu

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk

İfa – Zaman – Süre – Para Borcunda Temerrüt

İfa Sırası – Borç Ödemeden Acz Nedeniyle Ödemezlik Def’i

Borçlunun Temerrüdü – Süre Tayini – Süre Tayin

Etmenin Faydasız Olması

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Alacağını

Devir Etmesi – Borçlunun Alacağı Devir Alana Karşı Def’ileri

Müteselsil Borç – Birine Karşı Zamanaşımının Kesilmesi

Borcun Dış Üstlenilmesi – Şahsen İfa Yükümlülüğü

Borçlunun Temerrüdü – Ticari Satımlarda Kesin Vade

Banka Teminat Mektubu

Hukuka Aykırı Sözleşme – Sebepsiz Zenginleşme

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Şahsen İfa Yükümlülüğü – Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk

İfanın İspatı – Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesinin Etkisi

İfanın İspatı – Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesi

Borçlunun Temerrüdü – Alacaklının Susması

Yapma Borçlarında Borçlunun – Alacaklının Temerrüdü

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yüklenicinin Alacağını

Devir Etmesi

Şahsen İfa Yükümlülüğünün Bulunması – Yardımcı Kişilerin

Fiillerinden Sorumluluk

İfanın İspatı – Dönemsel Edimlerde Makbuz Verilmesi

Banka Teminat Mektubu – İade Edilmemesi

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

İfa Sırası – Ödemezlik Def’i

Borçlunun Temerrüdü – Dönme - Fesih

Alacaklının Temerrüdü

Bozucu Koşul – Koşulun Gerçekleşmes

Cayma Tazminatı

Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk – Zamanaşımının Kesilmesi

Rücu Alacağında Zamanaşımı

Sebepsiz Zenginleşme Davasının Koşulları

İfanın İspatı - Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesi

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk

Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk – Adam Çalıştıranın

Fiilinden Sorumluluk

Önsözleşme – Sözleşme Vaadine Aykırılık – Aynen İfa

Borcun Üstlenilmesi – Alacaklının Borcun Dış

Üstlenmesini Kabulü

Bozucu Koşul – Koşulun Gerçekleşmesi

Diğer İfa Engelleri Nedeniyle Tevdi

Müteselsil Borçluya Karşı Zamanaşımının Kesilmesi

Zamanaşımına Uğramış Borcu İfa

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Ticari Faiz- Sonraki Kusursuz İmkânsızlık

Yapma Borcuna Aykırılık - Borçlunun – Alacaklının Temerrüdü

Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk- Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Sözleşme İle Temerrüt Faiz Oranının Kararlaştırılması-

Sınırı Aşan Faiz -

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Makbuz- Dönemsel Edimler İçin Makbuz Verilmesi

Alacağı Devir Alan, Devredenin Ceza Koşulu Borcundan Sorumlu mudur?

Kambiyo Senedinden Doğan Borcun İfası ve İfanın İspatı

Geciktirici Koşula Bağlı Sözleşme – Koşuldan Önce İfa – Koşul Gerçekleşmeyince İade

Müteselsil Borçlulardan Birine Karşı Kesilen Zamanaşımının Diğerlerine Etkisi

Kiraya Verenin (Alacaklının) Temerrüdü

Borçlunun Temerrüdü-Alacaklının Sözleşmeden Dönmesi

Müteselsil Borçlulardan Birine Karşı Zamanaşımının Kesilmesi

Şahsen İfası Gereken Edim-Borçlunun Ölümü

Cayma Parası-Kısmi Ödeme

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar