İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
Uygulamada Konkordato
Yazar: Orhan EROĞLU
Uygulamada Konkordato Dr. Orhan EROĞLU 2020/07 3. Baskı, 344 Sayfa ISBN 978-975-02-6036-0 Konkordato kurumunun işlev kazanması için konkordato ile ilgili köklü değişiklikler ihtiva eden 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yaklaşık sekiz-dokuz aylık bir uygulama neticesinde İcra ve İflas Kanunu'nun revize edilen hükümleri ile ilgili olarak bazı sorunlar ile karşılaşılmış ve bu sorunların aşılması amacı ile 7155 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu ka...
55,00 TL
İcra Hukukunda Satış İşlemleri ve Özel Satış Türleri
Yazar: Atilla GÜNDOĞAN
İcra Hukukunda Satış İşlemleri ve Özel Satış Türleri Atilla GÜNDOĞAN 2020/06 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-625-7067-06-5 İcra hukuku bakımından son derece hassas ve teferruatlı bir konu olan menkul ve gayrimenkullerin satışı prosedürü, yıllardır uygulamanın içinde olan yazarımız tarafından tüm ayrıntılarıyla ve sade bir anlatımla kaleme alınmıştır. Ayrıca; Emsal niteliğindeki güncel Yüksek Mahkeme kararlarına, Dilekçe örneklerine ve Konuya ilişkin mevzuat hükümlerine yer verilerek, kitabımız, bu ...
52,00 TL
Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası (İİK m.30, m. 343)
Yazar: Mine AKKAN
Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası (İİK m.30, m. 343) Doç. Dr. Mine AKKAN 2020/06 1. Baskı, 348 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-53-6 Alacaklının, aynen ifayı talep edebildiği ve mahkemece bir işin yapılması veya yapılmaması konusunda aynen ifaya karar verildiği durumlarda, bu ilamların icrası için temel olarak, İcra ve İflas Kanunu'nun 30. ve gerektiğinde 343. maddeleri uygulanır ve borçlu icra hukuku çerçevesinde ilamdaki borcunu yerine getirmeye zorlanır. Ancak çalı...
75,00 TL
İhtiyati Haciz (İcra Hukukunda) Ücretsiz Kargo
Yazar: Talih UYAR, Alper UYAR, Cüneyt UYAR
İhtiyati Haciz (İcra Hukukunda) Av. Talih UYAR - Av. Alper UYAR - Av. Cüneyt UYAR 2020/06 3. Baskı, X+310 Sayfa, ISBN 978-605-168-342-3 Bu kitap da, İİK. m. 257-268 çerçevesinde mahkemeye hitaben 'ihtiyati haciz talebi dilekçesi', 'ihtiyati hacze itiraz dilekçesi', 'ihtiyati haczin teminat karşılığında kaldırılması' vb. dilekçelerinin nasıl hazırlanacağı -('kimlerin ihtiyati haciz talebinde bulunabileceği / kimlerin ihtiyati hacze itiraz edebileceği', 'kimlerin bu dilekçelerde karşı taraf olarak...
115,00 TL
İstihkak Davaları (İcra Hukukunda) Ücretsiz Kargo
Yazar: Talih UYAR, Alper UYAR, Cüneyt UYAR
İstihkak Davaları (İcra Hukukunda) Av. Talih UYAR - Av. Alper UYAR - Av. Cüneyt UYAR 2019/02 3. Baskı, 372 Sayfa, ISBN 978-605-168-343-0 Bu kitap da, İİK. m. 96-99 çerçevesinde icra mahkemesine hitaben bir 'istihkak dava dilekçesi'nin «nasıl hazırlanacağı» -(bu davanın 'hangi yetkili ve görevli mahkemede açılabileceği', 'davacı' ve 'davalının kimler olabileceği', 'davanın konusunun nasıl belirtileceği', 'davanın dayandığı olayların nasıl açıklanacağı', 'davanın dayandığı kanıtların nasıl gösteri...
115,00 TL
-10%
Konkordato ve Konkordato Alacakları Toplantısı (Uygulamalı)
Yazar: Abdulkadir BOZDOĞAN
Konkordato ve Konkordato Alacakları Toplantısı (Uygulamalı) Abdulkadir BOZDOĞAN 2020/06 1. Baskı, 244 Sayfa ISBN 978-605-05-05-0609-9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 GİRİŞ 15 I. BÖLÜM GENEL OLARAK KONKORDATO • Konkordatonun Tanımı 17 • Konkordato ile İlgili Hükümlerde Değişiklik Yapılmasının Amacı 18 • Konkordato Türleri 19 • Konkordato Talebi ve Talep Edebilecek Kişiler 20 • Görevli ve Yetkili Mahkeme 21 • Konkordato Talebi ve Talebe Eklenecek Belgeler 21 • Geçici Mühlet 25 ...
60,00 TL 54,00 TL
İcra ve İflas Hukuku El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail ERCAN
Uygulamacılar İçin  İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İsmail ERCAN 2020/05 6. Baskı, 1328 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-6011-7 İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü bir kanıt bulunsa bile bunların doğru bir şekilde takibe konulmadığı durumlarda, haklılığın bir ilamla ya da diğer kanıtla saptanmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Yine bir iflas tasfiyesinin yanlış yürütülmesi, tacirin ya...
275,00 TL
İcra Kefaletnameleri
Yazar: Zeynep Sümeyra DEVECİ
İcra Kefaletnameleri Av. Zeynep Sümeyra DEVECİ 2020/05 1. Baskı, 143 Sayfa ISBN 978-625-708-818-3 Kefalet sözleşmesi, kişisel teminat sözleşmeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu sözleşme ile kefil alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenir. Çalışmamızın konusunu oluşturan İcra Kefaletnameleri kefalet sözleşmesinin bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İcra ve İflâs Kanunu’nun 38. maddesinde düzenlenen icra kefaletnamesi ile ke...
40,00 TL
Covid-19 ve Mücbir Sebepler Kapsamında Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil
Yazar: Atilla GÜNDOĞAN
İİK Açısından - Covid-19 ve Mücbir Sebepler Kapsamında Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil Atilla GÜNDOĞAN 2020/04 1. Baskı, 80 Sayfa ISBN 978-625-7067-07-2 Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ne yazık ki pandemi seviyesine ulaşmış bulunan COVİD – 19 virüsünün sebep olduğu sosyal izolasyon tedbiri nedeniyle, pek çok insan evlerinden çıkamaz hale gelmiştir. Bu durum ister istemez insanların iş yaşamlarına ve dolayısıyla da hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte ekonomiye olumsuz olarak yansımıştır...
35,00 TL
İtirazın İptali – Menfi Tespit ve İstirdat – Tasarrufun İptali Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
İtirazın İptali – Menfi Tespit ve İstirdat – Tasarrufun İptali Davaları Mahmut ÇOŞKUN 2020/03 6. Baskı, 1296 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-02-5988-3 ESERDE; hukuk mahkemelerinde görülen davaların yaklaşık yüzde ellisini oluşturan İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat ve Tasarrufun İptali Davalarında, avukatlar ve hukuk hakimlerinin karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili öz bilgi ve son tarihli içtihatlara yer verilmiştir.  Eserde lüzumsuz ayrıntılardan kaçınılarak, kapsadığı dava türl...
265,00 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/03 16. Baskı, 329 Sayfa ISBN 978-605-05-0560-3 Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir. Birinci bölüm , “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü probleml...
60,00 TL 54,00 TL
İcra ve İflas Kanunu ( 5 Cilt ) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
Açıklama - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu   Mahmut COŞKUN 2020/03 6. Baskı, 5 Cilt, 7031 Sayfa, Takım, ISBN 978-975-02-5958-6 Eserde, İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir. Bu baskıda itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, konkordato, sıra cetveli ve icra iflas suçları ile ilgili kısımlar açıklama ve içtihat yönünden oldukça...
1.350,00 TL
Tasarrufun İptali Davaları (İİK. m.277-284)
Yazar: Talih UYAR
Tasarrufun İptali Davaları (İİK. m.277-284) Av. Talih UYAR 2020/03 3. Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-605-168-346-1 Bu kitapçıkta "Tasarrufun İptali Davaları"na (İİK. m.277-284) ait 'Dilekçe örneği' -açıklamalı biçimde- sunulmuş. "Tasarrufun İptali Davası "na ait hazırlanıp bu kitapçıkta sunulan 'dilekçe örneği'nde bu davanın 'hangi yetkili ve görevli mahkemede açılabileceği', 'davacı' ve 'davalı'nın kim(ler) olabileceği, 'davanın konusu'nun nasıl belirtileceği, 'davanın dayandığı olaylar'ın nasıl açı...
75,00 TL
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Mine AKKAN, Bilgehan YEŞİLOVA, Evrim ERİŞİR
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Mine AKKAN, Dr. Öğretim Üyesi Evrim ERİŞİR 2020/03 20. Baskı, 682 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-55-9 İcra ve İflas Kanunu'nun 19. basısının tükenmesi üzerine, 20. basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Bir önceki basıdan bu yana İcra ve İflas Kanunu metninde değişiklik yapılmamıştır. Yalnız İcra ve İflas Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca 119, 226, 326, 363 ve 364. maddelerdeki parasal sınırlar her yıl yeniden değerleme oranın...
65,00 TL
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları (İİK. m.72)
Yazar: Talih UYAR
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları (İİK. m.72) Av. Talih UYAR 2020/03 3. Baskı, 336 Sayfa ISBN 978-605-168-345-4...
89,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 340 (23 Sayfa)