İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri
Yazar: Nüilüfer BORAN GÜNEYSU
İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU 2020/03 1. Baskı, 329 Sayfa ISBN 978-605-05-0550-4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR LİSTESİ 17 GİRİŞ 21 I. BÖLÜM KIYMET TAKDİRİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I.Genel Olarak Kıymet Takdiri Kavramı ve Terminoloji 23 A.Genel Olarak Kıymet Takdiri Kavramı 23 B.İcra Hukuku Bakımından Kıymet Takdiri Kavramı 26 II.Kıymet Takdirinin Temel Haklar ve İcra Hukukuna İlişkinİlkeler   Kapsamında Değerlendirilmesi 28 A.Kıymet Takdirinin Temel ...
70,00 TL 63,00 TL
İcra ve İflas Suçları El Kitabı
Yazar: İsmail ERCAN
Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı İsmail ERCAN 2020/03 2. Baskı, 312 Sayfa ISBN 978-975-02-3073-8 İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan kendine özgü bir disiplindir. Uygulamada çok yoğun olarak başvurulan bu alanda derli toplu bir mevzuat olmadığı gibi birçok konuda da belirsizlik bulunmaktadır. Söz gelimi zincirleme suç, aynı veya farklı nev'i den fikri içtima gibi hüküml...
75,00 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/03 16. Baskı, 329 Sayfa ISBN 978-605-05-0560-3 Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir. Birinci bölüm , “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü probleml...
60,00 TL 54,00 TL
İcra ve İflas Kanunu ( 5 Cilt ) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
Açıklama - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu   Mahmut COŞKUN 2020/03 6. Baskı, 5 Cilt, 7031 Sayfa, Takım, ISBN 978-975-02-5958-6 Eserde, İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir. Bu baskıda itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, konkordato, sıra cetveli ve icra iflas suçları ile ilgili kısımlar açıklama ve içtihat yönünden oldukça...
1.350,00 TL
İcra Takibinde İhalenin Feshi Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
İcra Takibinde İhalenin Feshi Davaları (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 134. maddesi ilgili mevzuat incelemesi) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/03 1. Baskı, 551 Sayfa ISBN 978-975-02-5976-0 Çalışmada incelenen her konu aslında ayrı bir kitap konusu olmakla birlikte, çalışma bölümlere ayrılarak; ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, menkul rehni, gayrimenkul rehni, tahliye konuları, icra dairesi ‘örnek'leri, icra tak...
120,00 TL
Faiz
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Uygulama ve Hukuk Davalarında Uygulama ve Hukuk Davalarında Faiz Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/03 1. Baskı, 444 Sayfa ISBN 978-975-02-5982-1 Para alacağının medeni semeresi olan faiz, başka bir ifadeyle, ödünç akdi veya başka bir hukuki muamele yahut fiil neticesinde başka bir kimseden alacaklı duruma geçen kimsenin para alacağının karşılığı ve bir nevi ücret ve kirası olarak tanımlanmaktadır. Doktrinde faizin genel tanımı bu olmakla birlikte, faizin türlerine göre çeşitli eklemelerle tanım de...
99,00 TL
-10%
Konkordato
Yazar: Osman OY
Konkordato Osman OY 2020/02 2. Baskı, 378 Sayfa,   ISBN 978-605-242-645-6 Konu Başlıkları - Konkordatonun Hukuki Mahiyeti - Adi Konkordato(İflastan Önceki Konkordato) - İflas İçi Konkordato(İflastan Sonra Konkordato) - Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato - Konkordato Suçları - Konkordato İle İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler - Konkordatoda Harç ve Vergi Uygulamaları - Muhtelif Yargı Kararları...
58,00 TL 52,20 TL
-10%
İflâs Dışı Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan ALBAYRAK
İflâs Dışı Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALBAYRAK 2020/02 1. Baskı, 508 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0536-8   İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR27 GİRİŞ29 A-KONUNUN TAKDİMİ VE PROBLEMLERİN TESPİTİ 29 B-İNCELEME PLANI VE BÖLÜMLER HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME 31 BİRİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ VE MÜHLETİN B...
125,00 TL 112,50 TL
Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
Yazar: Müjgan TUNÇ YÜCEL
Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları Doç. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL 2020/02 1. Baskı, 238 Sayfa ISBN 978-625-7953-23-8 İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapan 7101 sayılı Kanun konkordato kurumunda birçok yeni düzenlemeyi de getirmiştir. İcra ve İflas Kanunu'ndaki bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana konkordato başvuruları çok büyük oranda artmış, konkordato adeta "küllerinden yeniden doğmuştur". Yaklaşık iki yıllık bu süreçte uygulamada ortaya çı...
45,00 TL
Haciz İhbarnameleri
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Haciz İhbarnameleri (Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Alacak Ve Diğer Haklarının Haczi 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu 89. Maddesi İlgili Mevzuat İncelemesi) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020-01 1. Baskı, 352 Sayfa ISBN 978-975-02-5812-1 İİK'nın 89. maddesi gereği, borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerekir. Bu durum ...
83,00 TL
İcra ve İflas Hukukunda Konkordato ve Konkordato Komiserliği Ücretsiz Kargo
Yazar: Yunus ŞENGÖZ, Ahmet AYAZ
İcra ve İflas Hukukunda Konkordato ve Konkordato Komiserliği Yunus ŞENGÖZ, Ahmet AYAZ 2020/01 1. Baskı, 573 Sayfa ISBN 978-605-300-917-7 Ekonomi ilminin gereği olarak insanlar ve Devletler tarafından kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıldığı sürece ekonomik krizlerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu ekonomik krizlerin işletmeler açısından sonuçlarından birisi de konkordatodur. Avrupa’da, konkordato başlangıçta bir manastırın başkanıyla manastırdaki din adamları arasında yap...
110,00 TL
-10%
Konkordato Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
Konkordato Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN 2020/01 1.Baskı, 712 Sayfa ISBN 978-605-05-0523-8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 27 KAYNAKÇA 31 GİRİŞ 55 BİRİNCİ BÖLÜM İFLAS ERTELEME   § 1-İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI 61 İKİNCİ BÖLÜM ADİ KONKORDATO VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER § 2-KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 75 A)     GENEL OLARAK75 a) KONKORDATO KAVRAMI 75 b) KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU 77 c) KONKORDATONUN İŞLEVİ 84 d) KONKORD...
150,00 TL 135,00 TL
Tasarrufun İptali Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Tasarrufun İptali Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 1. Baskı, 634 Sayfa ISBN 978-605-7615-82-4 Bu çalışmada tasarufun iptali davaları en yeni ve güncel örnek kararlarla araştırılmıştır. İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icray...
159,00 TL
Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası
Yazar: Ramazan KORKMAZ
Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası Dr. Ramazan KORKMAZ 2020/01 1. Baskı, 368 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-10-8 Özel hukuk yargılamasında en çok başvurulan geçici hukuki korumalar ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizdir. Uzun süren yargılamalarda talep sonucunu garanti altına almak için başvurulan söz konusu geçici hukuki korumalarda, başlangıçta talepte bulunan tarafın haklarını korumak amaçlanmaktadır. Ne var ki verilen ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz ka...
80,00 TL
İhtiyati Tedbir Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
İhtiyati Tedbir Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 1. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-975-02-5888-6 Geçici hukuki koruma kararlarından olan ihtiyati tedbir kararı verirken hakim, asıl uyuşmazlığı çözecek içerikte bir karar vermemelidir. Bununla birlikte, ihtiyati tedbire karar verilirken tarafların çıkar dengesini ve ihtiyati tedbirin amacını hakimin gözetmesi gerekli ve zorunludur. Kanun koyucu, ihtiyati tedbir hakkında karar verecek olan hakime geniş bir takdir alanı bırakmışsa da; hakim, her somut ...
105,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 335 (23 Sayfa)