Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu
Yazar: Erhan GÜNAY
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu Av. Erhan GÜNAY 2020/01 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-975-02-5043-9 Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ilâ 603.maddelerinde düzenlenen "Kefalet Sözleşmesi" özellikle kefilin sorumluluğu yönüyle uygulamada bireylerin bankalarda kullandıkları; "ticari, bireysel, tüketici vs. kredilerin" geri ödenmemesi durumunda uyuşmazlığa konu olmaktadır. Keza "kira sözleşmelerinde müteselsil kefil" sıfatıyla kefil olunması durumunda kiranın ödenmemesi yönüyle kefil aleyhine icr...
75,00 TL
Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemil TEMEL
GH098 Açıklamalı - İçtihatlı Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Av. Cemil TEMEL 2020/01 2. Baskı, 768 Sayfa ISBN 978-605-168-287-7 4721 sayılı TMK' nun 1007.maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından Devletin kusursuz sorumlu olduğu, ödenen zararların kusurlu olan görevlilere rücu edileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 997.maddesi uyarınca tutulan sicilin yanlış tutulmasından doğan zararlar ile düzgün tutulan kaydın sonradan iptali ile doğan zararların karşılanmasına ilişkin, olan bu...
169,00 TL
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi
Yazar: Abdurrahim ALTUN
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi Abdurrahim ALTUN 2020/01 1. Baskı, 191 Sayfa ISBN 978-605-300-906-1 Reklamın yayınlanacağı mecranın belirlenmesi, çoğu zaman üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi hususunda, üreticinin asgarî düzeyde harcama ile azamî verimi alması yönünden ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca, reklam hukukunun genel kaidelerine uygun bir biçimde, mal ve hizmetin satın alınması konusunda hedef kitleyi harekete geçirecek mesajın belirlenmesi, çoğu zaman üreticile...
48,00 TL
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat
Yazar: Şafak ARIKAN
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat Şafak ARIKAN 2020/01 1. Baskı, 168 Sayfa ISBN 978-975-02-5850-3 Manevi tazminat davası, kişilerde oluşan manevi zararı, yani maruz kaldıkları kişilik haklarına saldırı akabinde oluşan elem, keder ve üzüntüyü telafi ve bir nebze olsun rahatlama duygusu verilebilmesi amacıyla ileri sürülen dava hakkıdır. Tazminat talebinde kural olarak zarar gören kimse bulunabilir. Ağır bedensel zarar ve ölüm hallerinde yakınların da manevi zarar tal...
52,00 TL
-10%
Tehlike Sorumluluğunda Bedensel Zararlar ve Tazminat
Yazar: Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ
Tehlike Sorumluluğunda Bedensel Zararlar ve Tazminat Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ 2020/01 1. Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-605-05-0524-5 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR CETVELİ15 GİRİŞ19 BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI VE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI §1.TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI23 I.Genel Olarak23 II.Tehlike Sorumluluğunun Önemi26 III.Tehlike Sorumluluğunun Tarihî Gelişimi28 IV.Tehlike Sorumluluğunun Yabancı Hukuk Sistemlerinde Gelişimi31 V.Tehlike Sorumluluğunun Türk Hukukunda Gelişimi38 VI.Tehlike Soru...
60,00 TL 54,00 TL
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR  2020/01 3. Baskı, 516 Sayfa ISBN 978-975-02-2694-6 Zaman içerisinde nüfus ve araç sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak trafik kazalarıyla ilgili davalar da artış göstermiştir. Eserde; trafik kazalarında tazminat davaları ile ilgili usul ve yargılamaya esas, genel ve özet bilgilere yer verilmiş, trafik kazaları sonucu açılan tazminat davaları, konularına göre tasnif edilmiş örnek dilekçe ve bilirkişi raporları beraber inc...
115,00 TL
Sözleşmenin Yorumu
Yazar: Murat SARIKAYA
Sözleşmenin Yorumu Dr. Murat SARIKAYA 2019/12 1. Baskı, 407 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-461-3 TAKDİM ............... III İÇİNDEKİLER ....... VII KISALTMALAR LİSTESİ  XIII BÖLÜM SÖZLEŞME YORUMUNUN TEMELLERİ: YORUM KAVRAMI VE İRADE BEYANI Kavramsal Olarak Yorum ve Sözleşmenin Yorumu . 4 Sözleşme Yorumunun Kanunların Yorumundan Farklılığı..........13 Sözleşmenin Yorumuyla Mukayese Edilebilir Kavram ve Kurumlar ..............16 Sözleşmenin Yorumuyla Birlikte Düşünülmesi Gereken Kavram ve Kur...
80,00 TL
Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Gökçe ŞAHİN CANDAŞ
Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu Av. Gökçe ŞAHİN CANDAŞ ISBN 978-975-2449-71-8 Bireylerin yaşamına, ruhsal ve bedensel iyiliğine doğrudan dokunması sebebiyle sağlık hizmetleri, bir ülkede en çok önem verilmesi, sürekli takip edilerek geliştirilmesi gereken hizmetlerdendir. Şüphesiz ki bu hizmetin sağlayıcılarından olan özel hastanelerin yükümlülüklerinin ve bunlara aykırılık halinde tarafların sahip oldukları hakların belirlenmesi, hizmetlerin standa...
22,00 TL
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi
Yazar: Barış DEMİRSATAN
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi Barış DEMİRSATAN 2019/12 1. Baskı, XXV + 371 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-85-5 Sözleşmeden haksız olarak dönüldüğü veya sözleşmenin haksız feshedildiği yargı uygulamasında ve öğretide sıklıkla karşılaşılan ifadeler olup bunlar pek çok uyuşmazlığın ana unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sözleşmenin haksız olarak sona erdirilmesi adı verilen ve sözleşmeye aykırılık oluşturan bu durumlar Türk Borçlar Kan...
85,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
BH404 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE 2019/12 4. Baskı, 545 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-551-1 Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler ........ 1 Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler ........ 3 Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma No.2: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Kendine Özgü Sözleşmeler, Uygulanacak Hükümler 17 Özel Bor...
55,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Özlem TÜZÜNER
BH348 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER  2019/10 5. Baskı, XVI+312 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-537-5 SUNUŞ......... iv BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ...... v ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ...vii İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ......viii TEŞEKKÜR .......... ix KISALTMALAR CETVELİ....xvii PRATİK ÇALIŞMA-1 ...... 1 Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketicihukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırtedilmesi PRATİK ÇALIŞMA-2 ...... 5 ...
38,00 TL
Staj Ücreti Alacağı Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Staj Ücreti Alacağı Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/11 1. Baskı, 448 Sayfa ISBN 978-605-7615-64-0 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun “Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25. maddesinde “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile iş yeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile...
119,00 TL
-10%
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme İşletenin Sorumluluğu
Yazar: Zeynep Gül YILMAZ
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme İşletenin Sorumluluğu Av. Zeynep Gül YILMAZ 2019/11 1. Baskı, 185 Sayfa ISBN 978-605-05-0502-3 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR LİSTESİ13 BÖLÜMLER GİRİŞ15 I. BÖLÜM GENEL OLARAK TEHLİKE SORUMLULUĞU § 1.TEHLİKE SORUMLULUĞU 19 I.Kavram19 II.Tehlike Sorumluluğunun Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi21 III.Tehlike Sorumluluğunun Dayandığı Temel İlkeler26 A.Hâkimiyet İlkesi 26 B.Hakkaniyet İlkesi28 C.Tehlike İlkesi29 § 2. TEHLİKE SORUMLULU...
55,00 TL 49,50 TL
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları Ücretsiz Kargo
Yazar: Memet Sinan CEBE
Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları Memet Sinan CEBE 2019/11 1. Baskı, 416 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5768-1 Beden varlığı kişinin sahip olduğu en önemli değerdir. Bu nedenle beden tamlığının ihlali halinde failin cezai sorumluluğu dışında, tazminat sorumluluğu da bulunmaktadır. Ancak tazminat miktarının belirlenmesinde maddi hukuk kuralları kadar aktüeryal hesap yöntemleri de belirleyici olmaktadır. Dolayısı bu çalışmada, vücut tamlığının ihlali nedeni...
125,00 TL
Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk
Yazar: Ömer Ali GİRGİN
BH480 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk Ömer Ali GİRGİN 2019/11 2. Baskı, 176 Sayfa ISBN 978-975-2449-40-4 Özünü yüksek lisans tez çalışmamın oluşturduğu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk" adlı eserin baskısının kısa sürede tükenmiş olması, hukuk camiasında konuya ilginin ve piyasada konuyla ilgili ihtiyacın halen canlı olması sebepleri, elinizdeki ikinci baskının hazırlanmasına önayak olmuş...
35,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 682 (46 Sayfa)