Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal Edilebilirlik
Yazar: İbrahim GÜL
İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal Edilebilirlik Dr. İbrahim GÜL 2020/07 1. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-05-0610-5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI, TARİHSEL  GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLİ YABANCI HUKUKLARDA  İPTAL EDİLEBİLİRLİK, DİĞER KAVRAMLARDAN AYRILMASI I- İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI 29 A- TERİM SORUNU 29 B- İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI VE DEĞİŞİK ANLAMLARI 37 1- İptal Edilebilirlik Kavramı 37 2- ...
75,00 TL 67,50 TL
Açıklamalı, İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumluluğu Ücretsiz Kargo
Yazar: Battal YILMAZ
Açıklamalı - İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumluluğu Battal YILMAZ 2020/7 4.Baskı, 462 Sayfa,   ISBN 978-605-708-861-9 Günümüzde hekimlerin gündemini, gerekse medya gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bir konu malpraktis’tir. Malpraktis kısaca; Hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış biçimlerinden farklı davranması veya görev ihmali sonucu, hastada geçici sağlık bozulmasından ölüme kadar giden bir değişkenlikte zarara neden olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka ta...
105,00 TL
Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Yazar: Erhan GÜNAY
Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Av. Erhan GÜNAY 2020/07 1. Baskı, 288 Sayfa ISBN 978-975-02-6038-4 Bağışlama sözleşmesi, 6098 sayılı TBK m.285-298 (818s.BK m.234-247) hükümlerinde düzenlenmiştir. Yasal tanımla; "… bu sözleşme, bağışlayanın sağlar sarası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir." Borçlar Kanunu dışında bazı özel hukuk mevzuatında bağışlama konusunu düzenleyen hükümler de vardır. Miras huku...
72,00 TL
Koronavirüs (Covıd–19) Sürecinde Yargıtay Uygulaması
Yazar: Erhan EGEMEN
Koronavirüs (Covıd–19) Sürecinde Yargıtay Uygulaması Editör: Erhan EGEMEN 2020/07 1. Baskı, 248 Sayfa ISBN 978-975-02-6043-8 Salgın günleri birçok hukuki problemi beraberinde getirmekte, başta avukatlar olmak üzere hukuk uygulayıcılarının kafasında soru işaretleri yaratmaktadır. Kitap, bu süreçte çıkması muhtemel hukuki uyuşmazlıklara ilişkin Yargıtay uygulamalarının farklı bakış açılarıyla bir arada sunulduğu bir çalışmadır. Süreçte yaşanacak hukuki problemlere ilişkin en çok gündeme gelecek ka...
40,00 TL
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
Yazar: Ayşen ÇİLENTİ KONURALP
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Dr. Ayşen ÇİLENTİ KONURALP 2020/06 1. Baskı, 309 Sayfa ISBN 978-625-7899-43-7 Üçüncü kişi yararına sözleşme, bu sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişiyi, sözleşmede kararlaştırılan edim vasıtasıyla yararlandırma amacı taşıdığı için klasik sözleşme ilişkilerinden ayrılır. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin temel ayrımı olan eksik ve tam üçüncü kişi yararına sözleşme ayrımında nitelik arz eden tür, tam üçüncü kişi yararına sözleşmedir. Zira eksik üçüncü kişi yararına ...
85,00 TL
-10%
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigostası
Yazar: Elif GÖKTEPE
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigostası Av. Elif GÖKTEPE 2020/06 1. Baskı, 204 Sayfa ISBN 978-605-05-0613-6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR I. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ, İÇERİĞİ 23 A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı 23 1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı 23 2. Ön Ödemeli Konut Sat...
50,00 TL 45,00 TL
Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim
Yazar: Emre ESEN
Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim Emre ESEN 2020/06 1. Baskı, 155 Sayfa ISBN 978-625-7899-41-3 İsviçre-Türk borçlar hukuku sisteminde aliud teslim kavramını ele alan açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum özellikle aliud teslim ile satıcının edimini nitelik veya nicelik bakımından gereği gibi yerine getirmediği diğer haller arasında sınırlandırma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Öğreti ve uygulamadaysa en çok aliud teslim ile ayıplı ifa kavramları karşılaştırılmakta; özellikle parça ve çeşit ...
35,00 TL
Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar Cilt -I-
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar Cilt -I -  Çelik Ahmet ÇELİK 2020/06 2. Baskı, 218 Sayfa ISBN 978-625-7067-16-4 KİTAP HAKKINDA: Bu kitap, bana en çok sorulan soruları yanıtlamak ve herkesi bilgilendirmek amacıyla yazıldı. Konular; – Genel olarak yargıda güncel sorunlar – Trafik kazalarında hukuka aykırı değişiklikler – Trafik kazalarında görevli mahkeme – Bilirkişilik Kanunu hakkında görüşler – Belirsiz alacak davası – Belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesi – Evlenme şansı...
69,00 TL
Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri
Yazar: Murat AYDOĞDU, Ali Haydar YAĞCIOĞLU
Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri Prof. Dr. Murat AYDOĞDU, Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YAĞCIOĞLU 2020/06 1. Baskı, 160 Sayfa ISBN 978-625-708-859-6 Dünyada ve ülkemizde Kovid-19 salgını, önceden öngörülemeyen bir olay olarak, 2020 yılının başından itibaren toplumun birçok kesimi hazırlıksız yakalamış ve fevkalade olumsuz etkiler doğurmuştur. Özellikle sözleşmesel ilişkilerde tarafların durumunu güçleştiren bu salgın, sözleşmeyi aynı şartlarla sürdürebilme imkanını da gü...
45,00 TL
Kısmî İfa İmkânsızlığı
Yazar: Seda E vrim ALTUN
Kısmî İfa İmkânsızlığı Av. Seda Evrim ALTUN 2020/06 1. Baskı, 142 Sayfa ISBN 978-975-02-6029-2 6098 sayılı TBK'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte "kısmî ifa imkânsızlığı" kavramı kanun metninde ilk defa kullanılmıştır. Kanun gerekçesinde zorunlu bir düzenleme olarak kabul edilen TBK m. 137 ile borçlunun sorumlu olmadığı kısmî ifa imkânsızlığı düzenlenmiş olmasına rağmen, borçlunun sorumlu olduğu kısmî ifa imkânsızlığı düzenlenmemiştir. Kısmî ifa imkânsızlığının incelendiği çalışmanın birinci bölü...
49,00 TL
Franchıse Sözleşmesinde Denkleştirme İstemi
Yazar: Barış Cihan CANTÜRK
Franchıse Sözleşmesinde Denkleştirme İstemi Barış Cihan CANTÜRK 2020/06 1. Baskı, 215 Sayfa ISBN 978-625-7899-54-3 Çalışma; acentelik, tek satıcılık ve benzeri dağıtım sözleşmelerinin hem hukuken hem de uygulama açısından görece daha genç bir üyesi olan "franchise" sözleşmesi perspektifinden denkleştirme istemini ele almaktadır. Bu bağlamda; franchise sözleşmesi genel olarak ele alınmış, akabinde franchise sözleşmesinde denkleştirme istemi hususu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu doğrultuda;...
40,00 TL
COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu Ücretsiz Kargo
Yazar: Muhammet ÖZEKES
COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu Editör: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2020/06 1. Baskı, 1053 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-789-955-0 "Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu" adıyla çıkan bu kitap, konuyla ilgili tüm (en azından güncel) hukuki sorunları birlikte ele almayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemizde henüz bu şekilde bir çalışma mevcut değildir; Dünya'da da örneğine az rastlanır bir çalışma niteliğindedir. Kitapta, sorun sadece bir yönü ve bir boyutu ile değil, genel hukuk bakış açısı yanında, özel...
140,00 TL
Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar Cilt -II-
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
Tazminat Davalarında Güncel Sorunlar Cilt -II -  Çelik Ahmet ÇELİK 2020/06 2. Baskı, 283 Sayfa ISBN 978-625-7067-17-1 KİTAP HAKKINDA: Bu kitap, bana en çok sorulan soruları yanıtlamak ve herkesi bilgilendirmek amacıyla yazıldı. Konular; Manevi Tazminata Ölçü Arayışı Belirsiz Alacak Davasında Değer Artırımı Kanun Yollarında Hak Arama Tarifesi  Tazminat Davalarında Hesaplama Farklılıklarının Giderilmesi Trafik Sigortası Genel Şartları Hakkında Görüşler Genel Şartlarda Son Değişikliklerin...
79,00 TL
-10%
Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi
Yazar: Hale ŞAHİN
Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi Hale ŞAHİN 2020/05 1. Baskı, 165 Sayfa ISBN 978-605-05-0576-4 ÖNSÖZ Borçlar Hukukunun önemli hukuki kurumlarından biri olan mücbir se- bep, Türk hukuk doktrininde uzun zamandır ele alınmamış ve derinleme- sine incelenmemiştir. Oysa, özel hukukta temel kavramlar büyük öneme sahiptir. Bu çalışma ile hukuk doktrinine bir katkı verilmek istenmiştir. Uygulamada son zamanlarda bazı farklı uygulamalar gözlemlenmek- tedir. Örneğin, borçlunun temerrüdünün hük...
45,00 TL 40,50 TL
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Sera Reyhani YÜKSEL, Ali Hulki CİHAN
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL - Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN 2020/05 1. Baskı, 154 Sayfa ISBN 978-625-7067-08-9 Öğrencilerimizin teorik kitaplar dışında mutlaka pratik kitaplarına da başvurmak istemesi bizi bu kitabı hazırlamaya yöneltmiştir. Nitekim buradaki pratik metinlerinin büyük bir çoğunluğunu Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler sırasında yapılmış pratik çalışmalar oluşturmuştur. Borçlar Hukuku genel ve özel hükümlere ilişkin çalışmaları i...
154,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 728 (49 Sayfa)