Medeni Hukuk


Sırala:
Göster:
 İhyadan Kaynaklanan Tescil ve Tapu İptali ve Tescil Davaları
Yazar: Süleyman SAPANOĞLU
 İhyadan Kaynaklanan Tescil ve Tapu İptali ve Tescil Davaları Süleyman SAPANOĞLU 2020/07 1. Baskı, 456 Sayfa ISBN 978-975-02-6030-8 Ülke topraklarının kadastrosunun yapılması, taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarının belirlenerek tapu sicilinin oluşturulmasında gerek Devletin gerekse hak sahibi kişilerin yararları vardır. Bu amacı gerçekleştirmek için 1934 yılında ülkemizde başlatılan kadastro/tapulama uğraşıları büyük oranda yapılmış ise de, kadastro çalışmaları sırasında unutula...
99,00 TL
KKTC Özel Hukuku Cilt 1 Aile Hukuku (Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı)
Yazar: Şölen KÜLAHÇI
KKTC Özel Hukuku Cilt 1 Aile Hukuku (Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı) Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI 2020/07 1. Baskı, 302 Sayfa ISBN 978-625-7899-64-2 KKTC Aile Hukuku ismli bu eserle, Aile Hukuku konuları KKTC Hukuku'ndaki düzenlenme şekillerine göre ele alınmış ve Türk Hukuku'nda karşılığı olan konularda özellikle mahkeme kararları ve yasal düzenlemelerle karşılaştırması yapılmıştır. Eserin amacı, KKTC Aile Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeleri birarada incelemek, KKTC Aile Hukuku'na kaynaklık eden T...
50,00 TL
Boşanma Davalarında Maddi Tazminat
Yazar: Rahvira PARTOKYAN
Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Av. Rahvira PARTOKYAN 2020/07 1. Baskı, 144 Sayfa ISBN 978-975-02-6044-5 Aile toplumun özü ve temelini oluşturmaktadır. Toplumların varlıklarını sürdürmeleri aile kurumunun sağlık, esenlik ve huzur içinde bir hayat sürmesine bağlıdır. Aile bireyleri, toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönlerden olumlu ve olumsuz etkileyebilir. Bu önem ve özelliği nedeniyle ülkelerin hukuk düzenleri, ailenin yapısı, kurulması ile aile içi ilişkileri düzenleme gereği du...
49,00 TL
-10%
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -III Eşya Hukuku (Tamamı Çözümlü)
Yazar: Cem BAYGIN, Ahmet NAR, Şerife AKSAN NAR, Meltem BULUT
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -III Eşya Hukuku (Tamamı Çözümlü) Prof. Dr. Cem BAYGIN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR, Arş. Gör. Meltem BULUT 2020/07 1. Baskı, 312 Sayfa ISBN 978-605-05-0617-4 ÖNSÖZ Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları’nın 3. cildini oluşturan Eşya Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakülte-si’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama derslerinde çözülen pratik çalışmalar ile bu k...
50,00 TL 45,00 TL
-10%
Velâyet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ömer Uğur GENÇCAN Velâyet Hukuku Yargıtay Uygulaması, Bikimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar 2020/07 2.Baskı,  1310 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0614-3 Velâyet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişi-liklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda ka-nunun ana babaya yüklediği ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakla-rın tümünü ifade eder. Bu sebeple Velayet Hukuku, BÜTÜN HUKUK-ÇULARI doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikl...
295,00 TL 265,50 TL
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu
Yazar: Süleyman SAPANOĞLU
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu Süleyman SAPANOĞLU 2020/07 2. Baskı, 424 Sayfa ISBN 978-975-02-6035-3 Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devlet'in sorumluluğunu öngören TMK'nın 1007.maddesi, ortaya çıkan sorunları karşılamaktan uzaktır. Tapu sicilinin hukuka aykırı olarak tutulmasından kaynaklanan Devlet'in sorumluluğu kavramı, varlığını bilimsel görüşlere ve yargısal kararlara borçludur. Bu yön göz önünde tutularak, kitapta Yargıtay'ın yakın tarih...
99,00 TL
Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhi
Yazar: Gökhan ŞAHAN
Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHAN 2020/06 1. Baskı, 184 Sayfa ISBN 978-975-02-6024-7 Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhinin ele alındığı bu çalışmada, hangi kişisel hakların tapu kütüğüne şerh edilebileceği, şerhlerin usulü ve şerhin kişisel haklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Şerhi öngörülen kişisel haklarla uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Bu sebeple hangi hakların şerh edilebileceğinin, bu şerhin hukukî niteliğinin, usulünün ve etkilerinin tespiti öne...
54,00 TL
Vakıf Senedinin Tamamlanması ve Değiştirilmesi
Yazar: Pakize Ezgi AKBULUT
Vakıf Senedinin Tamamlanması ve Değiştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Pakize Ezgi AKBULUT 2020/06 1. Baskı, 286 Sayfa ISBN 978-625-7899-38-3 Yeni vakıfların konu edildiği bu çalışmanın ilk bölümünde, vakıf kavramının, vakfın kurulmasının ve vakıf kurma işleminin unsurlarının genel özellikleri üzerinde durulmuş ve bu unsurların geçersizliğinin ve bu nedenle eksikliğinin vakıf senedinin içeriğini ve tamamlanmasını ne yönde etkileyeceği incelenmiştir. İkinci bölümde, Türk Medeni Kanun'da sayılan vakıf sene...
47,00 TL
Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi Ahmet Cemal RUHİ 2020/06 1. Baskı, 302 Sayfa ISBN 978-625-7899-31-4 Bu çalışma, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuş ve başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Bu tez, aradan geçen uzun zaman içerisinde gelişmeler dikkate alınarak baştan sona yenilenmiştir. Tez hazırlandığı dönemde bilimsel eserlerden yararlanılarak dar kapsamlı ve teorik olarak hazırlanmış...
50,00 TL
Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında Yargıtay Uygulaması Pratik Uygulama Rehberi Ücretsiz Kargo
Yazar: İhsan MAKAS
Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında Yargıtay Uygulaması Pratik Uygulama Rehberi Av. İhsan MAKAS 2020/06 1. Baskı, 615 Sayfa ISBN 978-625-708-837-4 Aile hukukunun ve dolayısıyla aile mahkemelerinin baktığı davalar içinde belki de en zorlu ve karmaşık olan dava türleri mal rejimlerine ilişkin davalardır. Özellikle mal varlığının kapsamlı olduğu ve çeşitli aşamalardan geçtiği, evlilik birliğinin uzun süreli olduğu ve karşılıksız kazandırmaların fazla olduğu durumlarda bu karmaşıklık daha da art...
135,00 TL
-10%
Miras Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Miras Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2020/06 4. Baskı, 1453 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0602-0 Miras Hukuku, MedeniHukukun hemen hemen tüm konularıyla yakın bağı sayesinde üzerinde kalem oynatmanın çok zor olduğu bir alandır. Kitabımın dördüncü baskısında bu kez öğretide yer alan YENİ GÖRÜŞLERE de yer vererek genişbir açılımı sağlamaya çalıştım. Zaten zor ve sıkıntılı olan konuyu kısaparagraflarla, en sade cümlelerle hepsinden de öte ANLAŞILIR BİR KİTAP yazmak için gayret ettim. 4721 sayılı Türk Med...
295,00 TL 265,50 TL
Miras Ortaklığı Temsilcisi
Yazar: Murat ORUÇ
Miras Ortaklığı Temsilcisi Dr. Murat ORUÇ 2020/06 1. Baskı, 247 Sayfa ISBN 978-625-7899-58-1 Terekeye ilişkin tüm kararları oybirliğiyle vermek zorunda olan mirasçılar, somut olayların önemli bir kısmında gereken uyum ve ahengi sağlayamamaktadır. Mirasçılar arasında husumete kadar varabilen bu sorunlar, TMK m.640/III hükmünde düzenlenen miras ortaklığının yasal temsili ile aşılmaktadır. Anılan hüküm ile miras ortaklığının yönetimi sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan ve mirasçıların talimatlar...
42,00 TL
Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi  Ahmet Cemal RUHİ   2020/06 3. Baskı, 435 Sayfa ISBN 978-625-7899-34-5 Bu çalışma, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Doktora Tezi olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir. Tez, aradan geçen uzun zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak baştan sona yenilenmiştir. Tez hazırlandığı dönemde bilimsel eserlerden yararlanılarak dar kapsamlı ve teorik olarak hazırlanmışken, yenilem...
67,00 TL
-10%
Evlat Edinme ve Sonuçları
Yazar: Gözde ÇAĞLAYAN AYGÜN
Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Evlat Edinme ve Sonuçları Dr. Gözde Çağlayan AYGÜN 2020/05 1. Baskı, 354 Sayfa ISBN 978-605-05-0566-5 Karşılaştırmalı HukukBakımından Evlat Edinme adlı çalışmamız Anadolu Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı bünyesinde Prof.Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL danışmanlığında hazırlanmış, Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER,Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA, Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ŞEN DOĞRAMACI ve Dr. Öğr.Üyesi Pelin KARAASLAN’dan oluşan jüri karşısında sa...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
Boşanma Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar Boşanma  Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2020/05 9. Baskı, 1377 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-050-589-4 Elinizdeki kitabın konusu olan boşanma, tazminat ve nafaka davalarını ince-leyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralık-sız görev yapıyorum. Binlerce boşanma dosyasını bizzat okudum ve binlerce bo-şanma ilamını bizzat yazdım. Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde topl...
295,00 TL 265,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 688 (46 Sayfa)