Anayasa Hukuku


Sırala:
Göster:
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2020/06 25. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-625-7090-37-7 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca...
55,00 TL
Dijital Demokrasi
Yazar: Alper IŞIK
Dijital Demokrasi Dr. Öğr. Üyesi Alper IŞIK 2020/05 1. Baskı, 303 Sayfa ISBN 978-625-7953-05-4 Eserde, günümüzde anlamı farklılaşmaya başlayan demokrasi kavramının dijitalleşmeyle birlikte geçirdiği dönüşüm ele alınmaktadır. Bu bağlamda eserin ilk bölümünde demokrasi kavramının temeli sayılan Atina sitesinden yola çıkılarak demokrasinin zaman içinde geçirdiği değişim incelenmiştir. Dijitalleşmenin demokrasi üzerindeki olası etkileri, ihtimaller göz önüne alınarak ortaya konmuştur. İkinci bölümde...
60,00 TL
-10%
Olağanüstü Hal Rejimi: Alacakaranlıkta Yönetim
Yazar: Recep NARTER, Semih Batur KAYA
Olağanüstü Hal Rejimi: Alacakaranlıkta Yönetim Doç. Dr. Recep NARTER - Arş. Gör. Semih Batur KAYA 2020/05 1. Baskı, 356 Sayfa ISBN 978-605-05-0572-6 İÇİNDEKİLER   ÖNSÖZ 7 GİRİŞ 17 1. Çalışmanın Ana Teması ( Leitmotif ) 17 2. Çalışamada Benimsenen Usul 19 BİRİNCİ BÖLÜM OLAĞANÜSTÜ HAL FENOMENİ VE İKTİDAR SORUNU I.Olağanüstü Hal Kavramının Kuramsal Yapısı 23 A.Kavramsal Çerçeve 23 1. Anlambilimi Bakımından “İstisna”/”Olağanüstü” 23 2. Olağanüstü Hal Vakıası 25 3. Olağanüstü Halin Teorik Temeli...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
Tek Başlı Karma Hükümet Sistemleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet EKİNCİ
Yükselen Bir Hükümet Sistemi Tercihi Olarak TEK BAŞLI KARMA HÜKÜMET SİSTEMLERİ Ahmet EKİNCİ 2020/05 1. Baskı, 747 Sayfa ISBN 978-605-05-0584-9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER İX TABLOLAR ÇİZELGESİ XXİ KISALTMALAR XXV 1. GİRİŞ 29 1.1. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 29 1.2. ÇALIŞMA KONUSUNUN ÖNEMİ VE KONU HAKKINDAKİ  LİTERATÜR 30 1.3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİK BOYUTU 33 1.3.1. Çalışmanın Hipotez(ler)i 33 1.3.2. Çalışmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 36 1.3.3. Çalışma Planı 39 2. S...
150,00 TL 135,00 TL
Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu
Yazar: Mehtap DEMİRÖRS
Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu Mehtap DEMİRÖRS 2020/05 1. Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-605-5010-76-8 Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetimi sonucunda vermiş olduğu iptal kararlarının geriye yürümeyeceğine ilişkin, gerek 1961 Anayasasının 152. maddesinin üçüncü fıkrasında, gerekse 1982 Anayasasının 153. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan kural; iptal kararı sonrasında ortaya çıkan yasal boşluğun nasıl ve hangi zaman diliminde doldurulacağı, bu süreçte ha...
39,00 TL
-10%
Olağanüstü Hallerde Derogasyon
Yazar: Muhammed Fatih KAFADAR
Olağanüstü Hallerde Derogasyon Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile UluslararasıMedenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesinin Karşılaştırmalı İncelemesi  Muhammed Fatih KAFADAR 2020/04 1. Baskı, 139 Sayfa ISBN 978-605-05-0571-9 İnsanhakları ve temel hürriyetlerinin korunması, özellikle İkinci Dünya Savaşısonrası uluslararası hukukun ana odak noktalarından birini oluşturmuştur.Küresel anlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve bölgesel ölçekte Avrupa Konseyi(AK) gibi uluslararası organizasyonların kurulması...
45,00 TL 40,50 TL
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru İle İlgili Temel Mevzuat
Yazar: Nedim MERİÇ, Ramazan KORKMAZ
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru İle İlgili Temel Mevzuat Doç. Dr. Nedim MERİÇ - Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KORKMAZ 2020/04 2.Baskı, 340 Sayfa ISBN 978-625-7953-77-1 6771 sayılı Kanun'la Anayasa'da 2017 yılında yapılan değişikliklerden sonra anayasa hukuku ve bireysel başvuru alanlarında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Söz konusu değişikliklerin bazıları derhal, bazıları ise Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yürürlüğe girmiştir. 2. baskıda bu değişikliklerin derhal yürürlüğe girenleri mad...
46,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Mahkemeleri Kararları Işığında Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık Yasağı
Yazar: Gizem KAÇAN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Mahkemeleri Kararları Işığında Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık Yasağı Av. Gizem KAÇAN 2020/04 1. Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-625-7899-06-2 Heteroseksüellik dışında cinsel yönelimlerin var olduğunun toplumlarda kabul edilmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, cinsel yönelim temelinde ayrımcılık ile ilgili belli bir duruş sergilemeye başlamıştır. Mahkeme, heteroseksüel bireyler dışında cinsel yönelimi farklı olan bireylerin toplumda var olduklarını kabul ...
40,00 TL
İnsan Hakları Hukukuna Giriş
Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ
İnsan Hakları Hukukuna Giriş Prof. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ 2020/03 1. Baskı, 428 Sayfa ISBN 978-605-300-992-4 İnsan hakları hukukunun temel konularını ele almaya çalışan bu eserimiz, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra insan haklarına ilgi duyan hukukçuların ve diğer alanlardan hukukçu olmayan araştırmacıların yararlanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. İlk baskı olmasından dolayı, eserimizde birtakım eksiklik ve hataların bulunması muhtemeldir. Bununla birlikte, çalışmamızın insan haklarına i...
55,00 TL
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
Yazar: Bülent TANÖR
AH131 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) Bülent TANÖR 2020/03 33. Baskı, 459 Sayfa, ISBN  978-975-363-688-1 Batı kökenli olan "anayasa" ve "anayasacılık" hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen hemen bütün Avrupa, yerel meclisler geleneğinden ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuv...
32,00 TL
Mülkiyet Hakkı Yönünden Devletin Pozitif Yükümlülükleri
Yazar: İsmail Emrah PERDECİOĞLU
Mülkiyet Hakkı Yönünden Devletin Pozitif Yükümlülükleri İsmail Emrah PERDECİOĞLU 2020/03 1. Baskı, 202 Sayfa ISBN 978-605-300-794-4 Doğası gereği devamlı genişleme ve egemenliğini kuvvetlendirme eğilimi olan devlet aygıtının sınırlandırılmasında insan hakları öğretisi her zaman akla gelen bir araç olarak düşünülmüş özellikle son yüzyılda uluslararası denetim mekanizmalarının artan etkisi ile pratik sonuçlar da doğurmuştur. İnsan hakları öğretisi zamanla devlet aygıtının sınırlandırılmasına hizme...
48,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II Kemal GÖZLER 2020/03 2. Baskı, 2210 Sayfa İki Cilt ISBN 978-625-709-003-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ CİLT I Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3: Anayasa Kavramı Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu Bölüm 5: Anayasanın Yorumu Bölüm 6: Kurucu İktidar Bölüm 7: Devlet Kavramı Bölüm 8: Devletin Unsurları Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet Bölüm 1...
300,00 TL
Kanunlaştırma Süreci
Yazar: Gündüz Alp ASLAN
Türk Anayasa Hukukunda Kanunlaştırma Süreci Dr. Gündüz Alp ASLAN 2020/03 1. Baskı, 352 Sayfa ISBN 978-975-02-5956-2 Türk hukukunda kanun, TBMM'nin kanun adı altında yaptığı işlemdir. Kanun üç aşamalı bir sürecin sonunda ortaya çıkar; önce tasarı veya teklif olarak TBMM'ye sunulması, sonra komisyonlarda incelenmesi ve sonunda Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmesi gerekmektedir. Kanunu ancak biçimsel anlamda tanımlayabildiğimiz için, kanunun nasıl yapıldığı kitapta öncelikle incelenmiştir. TBMM'n...
83,00 TL
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık
Yazar: Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ 2020/03 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-625-7953-57-3 "Bir gün adamın biri, restorana gider ve menüden tavuk seçer. Ancak garson, tavuğun bittiğini söyler. Bunun üzerine adam, "o zaman et olsun" der ancak garson, etin de bittiğini söyler. Adam, sormaya devam eder ve menüden neyi istese "bitti" şeklinde yanıt alır. Bunun üzerine adam, garsona dönerek şöyle der: "Ben bunun menü olduğunu düşünmüştüm, anayasa değil! " (…)...
33,00 TL
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları
Yazar: Hamide BAĞÇECİ
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları Hamide BAĞÇECİ 2020/03 1. Baskı, 419 Sayfa ISBN 978-625-7953-60-3 Tarihsel süreç içinde istikrarlı demokrasilerde gerçekleşen başarılı ve demokratik referandum örnekleri olmakla birlikte otoriter yönetimler tarafından manipüle edilerek kötüye kullanılmış birçok referandum uygulaması bulunmaktadır. Hatta yöntem olarak çoğunlukçu modeli temsil ettiği için referandumun, demokratik yönetimler tarafından başlatılmış olsa ...
55,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 699 (47 Sayfa)