Vergi Hukuku

Sırala:
Göster:
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları
Yazar: Mehmet TAŞTAN
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları Mehmet TAŞTAN 2020/01 1. Baskı, 430 Sayfa ISBN 978-605-300-897-2 Kitabın konusunu, uygulama ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma suçları oluşturmaktadır. Ancak uygulamada, sahte fatura kavramının, sahte belge kavramı yerine yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlendiğinden, hem kitap başlığında hem de zaman zaman açıklamalar kısmında sahte...
98,00 TL
Şüpheli Değersiz Alacaklarda Vergi ve Muhasebe Uygulaması
Yazar: Cem ARSLAN, Bengi ARSLAN
Şüpheli Değersiz Alacaklarda Vergi ve Muhasebe Uygulaması (Konkordato-İflas-Tasfiye-Karşılıksız Çekler-Yurt Dışı Alacaklar) Cem ARSLAN, Bengi ARSLAN 2020/01 1. Baskı, 184 Sayfa ISBN 978-975-02-5824-4 Kitap, meslekleri gereği " Şüpheli - Değersiz Alacaklarda Vergi Ve Muhasebe Uygulaması" konusunda uzman olan yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Birçok işletme, yurt içi ve yurt dışı ticaret işlemlerinde tahsilat sorunu yaşamaktadır. Tahsil edilemeyen ve bu nedenle finansal sorunlara neden olan alac...
45,00 TL
Vergi Teorisi ve Politikası
Yazar: Salih TURAN
Vergi Teorisi ve Politikası Prof. Dr. Salih TURAN 2020/01 1. Baskı, 507 Sayfa ISBN 978-975-368-555-9 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TARİHSEL TOPLU BAKIŞ A VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I İlkçağ  2 II Ortaçağ  9 III Yeniçağ  13 B VERGİLEMENİN VARLIĞINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TEORİLER  15 I Rasyonalist-Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  16 II Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  20 İkinci Bölüm VERGİL...
50,00 TL
Türk Hukuku Bakımından Vergi İdaresinin İşlem ve Uygulamalarına Olan Güvenin Korunması İlkesi
Yazar: Rabia YILMAZ
Türk Hukuku Bakımından Vergi İdaresinin İşlem ve Uygulamalarına Olan Güvenin Korunması İlkesi Rabia YILMAZ 2019/12 1. Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-975-2449-77-0 Güvenin korunması ilkesi (Vertrauensschutzprinzip- the principle of protection of confidence), vergi idaresinin işlem ve/veya uygulamalarıyla vergi ödevlisinde güven temeli oluşturduğu durumlarda söz konusu güven temeline istinaden tasarruflarda bulunan vergi ödevlisinin iyiniyetini koruyan ilkedir. Yasa hükümleri veya düzenleyici hükümlerd...
37,00 TL
Kamu Maliyesi II İktisadi Boyut
Yazar: Nurettin BİLİCİ
Kamu Maliyesi II İktisadi Boyut Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 2019/11 1. Baskı, 215 Sayfa ISBN 978-605-7867-84-1   İçindekiler Giriş Birinci Kısım “Kamunun Ekonomi İçindeki Ağırlığı”Na İlişkin Tartışmalar Birinci Bölüm “Klasik Düşünce” Öncesinde Ve “Klasik Düşünce” Anlayışında Kamu Maliyesi I. “Devlet Yöneticisi (Kral-Hükümdar) Tek Belirleyicidir” Dönemi II. Devlet Hakimiyetinden İnsan Hakimiyetine Doğru Evrilme Birinci Bölüm Okuma Parçası Adam Smith (1723-1790)   İkinci Bölüm Keynesyen Ve...
29,90 TL
Yasal, İdari ve Yargısal Boyutuyla Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları
Yazar: Neslihan COŞKUN KARADAĞ, Mustafa Sefa MAZLUM
Yasal, İdari ve Yargısal Boyutuyla Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ, Mustafa Sefa MAZLUM 2019/11 1. Baskı, 372 Sayfa ISBN 978-605-7990-48-8 İnsan hakları temelinde demokrasi, anayasacılık hareketleri, hukuk devleti ve vergilendirme yetkisinin sınırlandırılmasına bağlı gelişen mükellef hakları, vergi sisteminin karmaşıklaşması, uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler, teknolojik gelişim, mükelleflerin seçmen olarak önem kazanması ve vergi idaresinin mük...
50,00 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Nihal SABAN
VH222 Vergi Hukuku Prof. Dr. Nihal SABAN 2019/11 9. Baskı, 538 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-242-529-9 Vegilendirme Yetkisi Vergi Anayasal İlkeler Vergilendirme İlkeleri Anayasal Vergilendirme İlkeleri  Vergilendirmeİlişkisinin Aşamaları Vergi Alacağında Zaman Vergi Borçlusu Vergi Borçluluğunu Özne-Nesne Bağlamında Okumak Vergi Borçlusunun Ödevleri Gelir Vergisi  GelirTürleri ve Elde Edilmesi  GelirTürlerinin Elde Edilmesi  DarMükellefiyette Gelir Türlerinin Elde Edilmesi Oran T...
92,50 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Selim KANETİ, Esra EKMEKCİ, Gülsen GÜNEŞ, Mahmut KAŞIKÇI
Vergi Hukuku Prof. Dr. Selim KANETİ, Prof. Dr. Esra EKMEKCİ, Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ, Prof. Dr. Mahmut KAŞIKÇI 2019/11 1. Baskı, 688 Sayfa ISBN 978-975-368-549-8  ...
60,00 TL
Kurumlar Vergisi El Kitabı
Yazar: Özkan AYKAR
Kurumlar Vergisi El Kitabı Özkan AYKAR 2019/11 1. Bakı, 479 Sayfa ISBN 978-605-300-888-0 Tüzel kişiliğe sahip olan bazı kuruluşların kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi; gelir vergisinden bağımsız olan bir vergi olup, Türk vergiciliğinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde kurumlar vergisi uygulaması ilk olarak, Alman kurumlar vergisi uygulaması esas alınarak 10.06.1949 tarihinde 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. Ancak, Dünya ölçeğinde 1980'li yıll...
85,00 TL
Vergi Davalarında Bireysel Başvuru Rehberi Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet YÜCE
Vergi Davalarında Bireysel Başvuru Rehberi Prof. Dr. Mehmet YÜCE 2019/10 1. Baskı, 682 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-327-997-6 1. BÖLÜM HAK VE ÖZGÜRLÜKLER I. HAK KAVRAMI 1 II. ÖZGÜRLÜK KAVRAMI 3 III. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 6 IV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KAVRAMI 14 V. HAKLARIN VE ÖZGÜRLÜKLERİN TASNİFİ 16 VI. HAKLARIN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 32 VII. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI 35 VIII. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLILIĞI 55 IX. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 60 2. BÖLÜM ANAYASA YARGISI I. GENEL ANLAMDA Y...
130,00 TL
(BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
Yazar: Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, Gülçin YILDIRIM
Büyük ve Orta Boy İşletmelere Yönelik Finansal Raporlama Standartlarıyla (BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Dr. Öğr. Ü. Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, Dr. Öğr. Ü. Gülçin YILDIRIM 2019/10 1. Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-605-9146-60-9 UMS'nin Türkiye'deki uygulamalara aktarılabilmesi muhasebe uygulayıcılarının konuya hakim olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle de muhasebe uygulayıcılarının konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve farkındalıkları önem arz etmektedir. Özellikle KOBİ'lerin büyüme...
40,00 TL
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Yazar: Abdurrahman AKDOĞAN
VH333 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN 2019/10 14. Baskı, 705 Sayfa ISBN 978-975-8396-33-7 Bu çalışma iki kitap halinde oluşturulmuş. Birinci kitap, vergi hukukunun incelenmesini amaçlamış. Konu ile ilgili bilgi ve uygulamaların ortaya konulmasından önce; vergi hukukunu ilgilendiren temel ilke ve esaslar üzerinde durulmuş. Daha sonra, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde; vergileme ile ilgili usul ve esaslar incelenmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuş. İkinci kitap, ver...
82,50 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Mualla ÖNCEL, Nami ÇAĞAN, Ahmet KUMRULU
VH074 Vergi Hukuku Prof. Dr. Mualla ÖNCEL - Prof. Dr. Ahmet KUMRULU - Prof. Dr. Nami ÇAĞAN - Doç. Dr. Cenker GÖKER 2019/10 28. Baskı, XXVI+470 Sayfa, ISBN 978-975-7425-86-1...
65,00 TL
-10%
Vergi Ceza Hukuku
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH469 Vergi Ceza Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2019/10 2. Baskı, 419 Sayfa ISBN 978-605-05-0486-6 İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ33 GENEL KISIM BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ CEZA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I.GENEL ÇERÇEVE40 II.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KONUSU41 III.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI43 IV.VERGİ CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI44 V.VERGİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ  İÇİNDEKİ YERİ45 VI.VERGİ CEZA HUKUKUNUN DİĞER  HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ46 A.Genel Açıklama46 B.Kamu Hukuku Dalları İle İlişkisi47 1.Anay...
70,00 TL 63,00 TL
Uluslararası Maliye ve Vergilendirme
Yazar: Osman PEHLİVAN, Ersan ÖZ
VH535 Uluslararası  Maliye ve Vergilendirme Prof. Dr. Osman PEHLİVAN - Prof. Dr. Ersan ÖZ 2019/10 3. Baskı, 254 Sayfa ISBN 978-605-2099-28-5 Uluslararası Vergi Hukuku Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlandırması Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Sorunu Avrupa Birliğinde Vergilendirme Sorunları Türk Vergi Hukukunun Uluslararası Boyutu...
32,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 494 (33 Sayfa)