Ana Kategoriler


Sırala:
Göster:
-10%
Tıbbî Sorumluluk Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet DEMİR
Tıbbî Sorumluluk Hukuku Prof. Dr. Mehmet DEMİR 2020/07 2. Baskı, 523 Sayfa ISBN 978-605-05-0615-0 Elinizdeki bu kitap, esasen hekimlerin meslekȋ etkinlikleri ile hasta-nelerin hizmet işletmesi nedeniyle hukuksal sorumlulukları konusunu içeren ‘Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbî Sorumluluk Hukuku’ başlıklı yapıtın birinci basısının gözden geçirilerek güncellenmiş, kısaltılmış ha-lidir. Bu çerçevede,‘Tıbbȋ Sorumluluk Hukuku’ başlığını taşıyan kitabı-mız, tıp özel hukuku – tıbbî sorumluluk alanındaki ...
125,00 TL 112,50 TL
-10%
İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali Osman KAYNAK
İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü Ali Osman KAYNAK 2020/07 1. Baskı, 592 Sayfa ISBN 978-605-05-0616-7 İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ 7 İÇINDEKILER 11 KISALTMALAR 23 BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ REKABET I. GİRİŞ 25 II. TARİHÇE 30 A- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DÜNYADA TARİHÇESİ 30 B- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 33 III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 36 A- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 36 B- REK...
135,00 TL 121,50 TL
Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı
Yazar: Egemen ATAY
Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı ( Teminat Senetleri ) Av. Egemen ATAY 2020/07 2. Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-975-02-6037-7 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 133. maddesi gereği, kambiyo senedinin aksi kararlaştırılmadıkça ifa uğruna düzenlendiği kabul edilmektedir. Uygulamada ise teminat amacıyla düzenlenen bazı kambiyo senetlerinin, teminat senedi olarak adlandırıldığı, bu noktada doğrudan ifa uğruna düzenlenen kambiyo senedinin dar ve teknik anlamda teminat ilişkisi kurmak üzere düzenlenen ...
69,00 TL
Boşanma Davalarında Maddi Tazminat
Yazar: Rahvira PARTOKYAN
Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Av. Rahvira PARTOKYAN 2020/07 1. Baskı, 144 Sayfa ISBN 978-975-02-6044-5 Aile toplumun özü ve temelini oluşturmaktadır. Toplumların varlıklarını sürdürmeleri aile kurumunun sağlık, esenlik ve huzur içinde bir hayat sürmesine bağlıdır. Aile bireyleri, toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönlerden olumlu ve olumsuz etkileyebilir. Bu önem ve özelliği nedeniyle ülkelerin hukuk düzenleri, ailenin yapısı, kurulması ile aile içi ilişkileri düzenleme gereği du...
49,00 TL
Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Ücretsiz Kargo
Yazar: Doğan GEDİK
Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Dr. Doğan GEDİK  2020/07 4. Baskı, 944 Sayfa, ISBN 978-625-708-850-3 Kitabımın dördüncü baskısını yayınlamanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu baskıda, önceki baskılardaki yazım ve anlatım eksikleri giderilmeye çalışılmış, yine öğretideki yeni çalışmalara yer verilmeye gayret edilmiş ve mevzuat değişiklikleri ilgili bölümlere işlenmiştir. Ayrıca yeni yargısal kararlardan da yararlanılmaya devam edilmiştir. İÇİNDEKİLER   TAKDİM...
165,00 TL
İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçu
Yazar: Özkan Burak ÖZMEN
İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçu Av. Özkan Burak ÖZMEN 2020/07 1. Baskı, 160 S ayfa ISBN 978-6252-708-855-8 Ticaret ve ekonomi hayatının bir parçası olması nedeniyle marka kavramı, özel hukuk düzenlemeleri ile daha sık anılmaktadır. Sadece hukuk boyutu kapsamında değerlendirilmesi böylesine önemli bir konunun eksik incelenmesine sebebiyet verecektir. Marka ihlallerine yönelik caydırıcılığın sağlanabilmesi için kanuni düzenleme zorunlu olduğundan 6769 Sayılı Sınai Mülkiye...
45,00 TL
Cinsel Suçlarda Beraat Ücretsiz Kargo
Yazar: Dİdem YELDAN, Gökhan TANERİ
Cinsel Suçlarda Beraat Didem YELDAN, Dr. Gökhan TANERİ 2020/07 2. Baskı, 671 Sayfa ISBN 978-975-02-6048-3 İşlenme sıklığı giderek artan cinsel suçlar, toplumda büyük infial uyandırmaya devam etmektedir. Suçların niteliği gereği çoğu zaman olayda maddi gerçeği ortaya koyacak delil bulmak gerçekten zordur. Hem nitelik olarak ağır, hem de daha ağır nitelikli suçlara neden olmak bakımından cinsel suçlarda elde bulunan verilerden ve özellikle mağdur beyanlarından yola çıkılarak bir sonuca ulaşmak zor...
140,00 TL
-10%
Kişisel Verilerin Korunması
Yazar: Oğulcan ÖZKAN
Kişisel Verilerin Korunması Oğulcan ÖZKAN 2020/07 1. Baskı, 231 Sayfa ISBN 978-605-05-0621-1 Kişilik hakkı, kişiye sıkı sıkıyabağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez temel haklardandır. Kişininkişilik hakkının ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerinin basın ve sosyalmedya aracılığı ile ihlali kişilik hakkına saldırı oluşturur. İletişim veteknolojideki gelişmeler kişisel verilerin kötüye kullanılmasını hemkolaylaştırmış hem yaygınlaştırmıştır. Kişiselverilerin işlenmesinde kişilerin t...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu - Strafprozeßordnung(StPO)
Yazar: Feridun YENİSEY, Salih OKTAR, Ayla OKTAR
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu - Strafprozeßordnung(StPO) (Almanca Metin-Türkçe Çeviri) Prof. Dr. Feridun YENİSEY - Dr. Salih OKTAR - Av. Ayla OKTAR 2020/07 3. Baskı, 780 Sayfa,   ISBN 978-605-242-670-8 Arka Kapak Yazısı * Genel Hükümler *İlk Derece Muhakemesi *Kanun Yolları *Yargılamanın Yenilenmesi *Suçtan Zarar Görenin Muhakemeye Katılması *Özel Muhakeme Usulleri *Yerine Getirme ve Muhakeme Masrafları *Kişisel verilerin korunması ve kullanılması...
99,50 TL 89,55 TL
Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği
Yazar: Nurhan YAPRAK
Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği Dr. Nurhan YAPRAK 2020/07 1. Baskı, 216 Sayfa ISBN 978-625-7899-60-4 Mahalli idareler içerisinde en etkin hizmet gören belediyelerin yürüttükleri faaliyetler hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyeler bu faaliyetleri bizzat yerine getirmenin yanında kanunla kendilerine tanınan yetki sayesinde kurdukları şirketler vasıtasıyla da yerine getirmektedirler. Belediyeler tarafından kurulan bu şi...
40,00 TL
Uygulayıcılar için Türkiye'de ve Avrupa'da Kişisel Verilerin İşlenmesi KVKK-GDPR Karşılaştırması
Yazar: İslam Safa KAYA, Yüksel TOSUN
Uygulayıcılar için Türkiye'de ve Avrupa'da Kişisel Verilerin İşlenmesi KVKK-GDPR Karşılaştırması Av. Doç. Dr. İslam Safa KAYA , Av. Yüksel TOLUN 2020/07 1. Baskı, 155 Sayfa ISBN 978-625-708-871-8 Dijital dünyada harcadığımız zamanın giderek artması neticesinde temel hak ve özgürlüklerimizden olan özel hayatın gizliliği prensibinin internet üzerinde daha da önemli hale geldiğini görüyoruz. Zira özellikle otomatik sistemler ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri zaman zaman bizleri fazlasıyl...
37,00 TL
Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi
Yazar: Mehmet MÜLAZIMOĞLU
Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi Dr. Mehmet MÜLAZIMOĞLU 2020/07 1. Baskı, 376 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-59-8 Sermayenin korunması ilkesi, şirketin kuruluş safhası için öngörülen asgari sermaye şartını karşılamasını, kuruluşta ve sermaye artırımında pay sahiplerince taahhüt edilen katılma paylarının tam ve gerçeğe uygun değeriyle şirkete getirilmesini, pay sahiplerine yapılabilecek dağıtımın esas sermayeyle kanunen bağlı yedek akçelerin toplamının özkaynak olarak korun...
90,00 TL
-10%
Anonim Şirketler Ücretsiz Kargo
Yazar: Osman OY, Gerçek Onur OY
Anonim Şirketler Av. Osman OY, Av. Gerçek Onur OY 2020/07 1. Baskı, 1020 Sayfa ISBN 978-605-242-693-7 Arka Kapak Yazısı * Anonim Şirketlere İlişkin Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler *Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu *Anonim Şirketlerde Denetleme *Anonim Şirketlerde Genel Kurul *Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi *Pay ve Sermaye Koyma Borcu *Menkul Kıymetler *Kar, Kazanç ve Tasfiye Payı *Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler *Sona Erme ve Tasfiye *Hukuki Sorumluluk *Cezai Sorumluluk...
148,00 TL 133,20 TL
Uygulamada Konkordato
Yazar: Orhan EROĞLU
Uygulamada Konkordato Dr. Orhan EROĞLU 2020/07 3. Baskı, 344 Sayfa ISBN 978-975-02-6036-0 Konkordato kurumunun işlev kazanması için konkordato ile ilgili köklü değişiklikler ihtiva eden 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yaklaşık sekiz-dokuz aylık bir uygulama neticesinde İcra ve İflas Kanunu'nun revize edilen hükümleri ile ilgili olarak bazı sorunlar ile karşılaşılmış ve bu sorunların aşılması amacı ile 7155 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu ka...
55,00 TL
-10%
Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri 1 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi
Yazar: H. Burak GEMALMAZ, Gülay ARSLAN ÖNCÜ
Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri 1 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi Editörler: Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ , Dr. Öğretim Üyesi Gülay ARSLAN ÖNCÜ 2020/07 1. Baskı, 356 Sayfa ISBN 978-605-242-692-0 Arka Kapak Yazısı * KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN VERGİSEL MÜDAHALELER *ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN VERGİ YARGISI *MÜLKİYET HAKKI AÇISINDAN VERGİSEL MÜDAHALELER *VERGİ YARGISI BİREYSEL BAŞVURU İLİŞKİSİNDE SORUNLAR...
56,00 TL 50,40 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9776 (652 Sayfa)