Ana Kategoriler


Sırala:
Göster:
Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi Ücretsiz Kargo
Yazar: Oruç Hami ŞENER
Yeni TTK Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER 2020/01 2. Baskı, 1200 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5858-9 Bu kitapta, Yargıtay'ın yeni TTK döneminde anonim ve limited ortaklıklara ilişkin verdiği üç yüz civarında karar değerlendirilmiştir. İncelenen kararların büyük bir kısmı 2015 yılı ve sonrasına aittir. Kitapta öncelikle kararlarla ilgili özlü açıklamalar yapılmış ve kararların ilgili kısımları bu a...
250,00 TL
Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Sorumluluğu
Yazar: Hakan ŞEKER
Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Sorumluluğu Hakan ŞEKER 2020/01 1. Baskı, 128 Sayfa ISBN 978-975-02-5837-4 Küreselleşme ile beraber artan dünya ticareti, hızlı, güvenilir ve çok daha ucuz olmasından dolayı deniz taşımacılığına ilgiyi arttırmıştır. Deniz taşımacılığı büyük yatırımlar ve riskler de içeren bir taşımacılık yoludur. Deniz yolu ile eşya taşımalarının en önemli konularından biri hiç şüphesiz taşıyanın, yükle ilgililere karşı olan sorumluluğu olmaktadır. Taşıyanın sorumluluğunu düzenlem...
48,00 TL
Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis
Yazar: Kadir YILDIRIM
Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis Dr. Kadir YILDIRIM 2020/01 1. Baskı, 457 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-69-5 Bu çalışmaların başlama süreci Sayın hocam Prof. Dr. Edip F. Çelik'in bu konuyu irdelememi istemesi ile başladı ve ilk çalışmam 31 Ekim 1986 yılında Milliyet Gazetesine Meis Adası ile ilgili yazdığım bir yazı ile ele alınmış oldu. Bu araştırmanın hukuksal konularında, bir hukukçu gözü ile olabildiğince tarafsız değerlendirilme yapılmaya çalışıldı. Tarihsel konularda ise ...
80,00 TL
Vergi Teorisi ve Politikası
Yazar: Salih TURAN
Vergi Teorisi ve Politikası Prof. Dr. Salih TURAN 2020/01 1. Baskı, 507 Sayfa ISBN 978-975-368-555-9 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TARİHSEL TOPLU BAKIŞ A VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I İlkçağ  2 II Ortaçağ  9 III Yeniçağ  13 B VERGİLEMENİN VARLIĞINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TEORİLER  15 I Rasyonalist-Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  16 II Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  20 İkinci Bölüm VERGİL...
50,00 TL
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu
Yazar: Erhan GÜNAY
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu Av. Erhan GÜNAY 2020/01 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-975-02-5043-9 Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ilâ 603.maddelerinde düzenlenen "Kefalet Sözleşmesi" özellikle kefilin sorumluluğu yönüyle uygulamada bireylerin bankalarda kullandıkları; "ticari, bireysel, tüketici vs. kredilerin" geri ödenmemesi durumunda uyuşmazlığa konu olmaktadır. Keza "kira sözleşmelerinde müteselsil kefil" sıfatıyla kefil olunması durumunda kiranın ödenmemesi yönüyle kefil aleyhine icr...
75,00 TL
Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemil TEMEL
GH098 Açıklamalı - İçtihatlı Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Av. Cemil TEMEL 2020/01 2. Baskı, 768 Sayfa ISBN 978-605-168-287-7 4721 sayılı TMK' nun 1007.maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından Devletin kusursuz sorumlu olduğu, ödenen zararların kusurlu olan görevlilere rücu edileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 997.maddesi uyarınca tutulan sicilin yanlış tutulmasından doğan zararlar ile düzgün tutulan kaydın sonradan iptali ile doğan zararların karşılanmasına ilişkin, olan bu...
169,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/01 18. Baskı, 418 Sayfa ISBN 978-605-05-0515-3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ9 İÇİNDEKİLER11 KISALTMALAR CETVELİ21 BİBLİYOGRAFYA23   I. Bölüm: PROBLEMLER25   1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER27 Problem No. 1:YargılamayaHâkim Olan İlkeler27 Problem No. 2:Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve Hukukî Sorumluluğu28 Problem No. 3:Süreler-Eski Hale G...
65,00 TL 58,50 TL
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi
Yazar: Abdurrahim ALTUN
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi Abdurrahim ALTUN 2020/01 1. Baskı, 191 Sayfa ISBN 978-605-300-906-1 Reklamın yayınlanacağı mecranın belirlenmesi, çoğu zaman üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi hususunda, üreticinin asgarî düzeyde harcama ile azamî verimi alması yönünden ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca, reklam hukukunun genel kaidelerine uygun bir biçimde, mal ve hizmetin satın alınması konusunda hedef kitleyi harekete geçirecek mesajın belirlenmesi, çoğu zaman üreticile...
48,00 TL
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları
Yazar: Mehmet TAŞTAN
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları Mehmet TAŞTAN 2020/01 1. Baskı, 430 Sayfa ISBN 978-605-300-897-2 Kitabın konusunu, uygulama ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma suçları oluşturmaktadır. Ancak uygulamada, sahte fatura kavramının, sahte belge kavramı yerine yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlendiğinden, hem kitap başlığında hem de zaman zaman açıklamalar kısmında sahte...
98,00 TL
Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi
Yazar: Soner ALTAŞ
ŞH211 Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi (Açıklamalı - Uygulamalı - Örnekli) Soner ALTAŞ 2020/01 6. Baskı, 312 Sayfa, ISBN 978-975-02-4759-0 Anonim şirketin zorunlu organlarından birisi genel kuruldur. Anonim şirkette genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. İmtiyazlı payların bulunduğu anonim şirketlerde ayrıca imtiyazlı p...
51,00 TL
Pay Defteri - Pay ve Pay SENEDİ Ücretsiz Kargo
Yazar: Soner ALTAŞ
Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Pay Defteri Dr. Soner ALTAŞ 2020/01 1. Baskı, 535 Sayfa ISBN 978-975-02-4735-4 Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler pay defteri tutmakla yükümlüdürler. Pay defteri, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olan bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması 73.000 TL'y...
115,00 TL
İdarenin Re'sen İcra Yetkisi
Yazar: Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI
İdarenin Re'sen İcra Yetkisi Dr. Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI 2020/01 1. Baskı, 346 Sayfa ISBN 978-605-300-918-4 Elinizdeki bu çalışma, 2019 yılının Haziran ayında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programında, Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN, Doç. Dr. Dilşat YILMAZ ve Doç. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ’den oluşan jüri önünde doktora tezi olarak sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir....
85,00 TL
İmar Barışından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ, Gökhan BATAK
İmar Barışından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri Av. Ali Rıza İLGEZİ, Av. Gökhan BATAK 2020/01 1. Baskı, 316 Sayfa ISBN 978-975-02-4734-7 İçindekiler Önsöz  5 Bu Kitap NedenYazıldı?  11 1. Yapı ve BinaNedir?  13 2. Kaçak Yapı Nedir veYaptırımı Nelerdir?  15 3. İmar MevzuatınaAykırı Yapı (Kaçak Yapı) Nedir?  21 4. Yapı Kayıt BelgesiNedir?  30 5. İmar Barışınaİhtiyaç Duyulmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?  39 6. İmar Barışı i...
76,00 TL
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Resul KURT, Muzaffer KOÇ, Muzaffer KOÇ
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Doç. Dr. Resul KURT - Prof. Dr. Muzaffer KOÇ  2020/01 4. Baskı, 728 Sayfa ISBN 978-975-02-5844-2 Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 4. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüş...
120,00 TL
Terör Örgütünün Propagandası Suçu
Yazar: Uğur ÖZBEK
Terör Örgütünün Propagandası Suçu Uğur ÖZBEK 2020/01 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-605-300-912-2 Tarihte düşünce suçundan yargılanan ilk insan olan Sokrates mahkemede kendisiyle ilgili ölüm cezası istendiğinde Atinalılara şöyle seslenir: “Atinalılar sizi sayar ve severim. Ama size değil Tanrıya itaat edeceğim. Nefes aldığım ve gücüm yettiği sürece felsefe yapmaktan, nasihat vermekten ve size her rastladığımda gerçekleri göstermekten hiç vazgeçmeyecek, size söylemeye alışkın olduğum şeyleri söylec...
50,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9334 (623 Sayfa)