Ceza Muhakemesi Hukukunda Tebligat

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mutlu Can DAĞLI
ISBN: 9786257802871
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mutlu Can DAĞLI
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 143

Tebligat, hukukun hızlı ve sağlık bir şekilde işlemesinin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Hakkında hukuki işlem yapılan ilgilinin bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmenin belgelendirilmesine tebligat denilmektedir. Tebligat ile ilgili işlemler genel olarak 7201 sayılı Tebligat kanununa göre yapılırken farklı ve kendine has özel durumları içeren özel tebligat türleri benimsendiği gibi bu konuda farklı kanunlarda da özel düzenlemeler yapılmıştır. Ceza muhakemesi süreci de özel tebligat usulleri uygulanan bir süreçtir. Ancak literatürde ceza muhakemesi sürecinde tebligatın nasıl yapıldığı ile ilgili akademik çalışma bulunmamaktadır. Gaziantep Barosuna kayıtlı bir avukat olarak bu konu ilgimi çekmiştir. Yüksek lisan tezimi bu alanda yaparak hem bu alandaki boşluğu doldurmayı hem de mesleğimi yaparken sürekli karşılaştığım bir konu hakkında detaylı bilgi edinmeyi amaçladım.

ÖNSÖZ............................................................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 9

KISALTMALAR................................................................................................................ 13

GİRİŞ ....................................................................................................................... 15


BİRİNCİ BÖLÜM


TEBLİGAT KAVRAMI VE TEBLİGATIN HUKUKİ NİTELİKLERİ


I. TEBLİGAT VE TEBLİGAT İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ..................................................... 17

II. TEBLİGATIN AMACI................................................................................................ 23

III. TEBLİGATIN ÖNEMİ ............................................................................................... 24

IV. TEBLİGATIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI ....................................................... 27

V. TEBLİGAT TÜRLERİ................................................................................................. 30

A. Kazai (Yargısal) Tebligat ................................................................................. 30

B. Mali Tebligat .................................................................................................. 31

C. İdari Tebligat .................................................................................................. 32

VI. TÜRK HUKUKUNDA TEBLİGAT ............................................................................... 34

A. Vergi Usul Kanununda Tebligat...................................................................... 34

B. İcra ve İflas Kanununda Tebligat.................................................................... 39


İKİNCİ BÖLÜM


7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE TEBİGATIN


USUL ve ESASLARI


I. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ MAKAMLAR .......................................................... 41

II. TEBLİGAT USULLERİ ............................................................................................... 43

A. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Vasıtasıyla Tebligat................... 43

B. Memur Vasıtasıyla Tebligat ........................................................................... 44

C. Doğrudan Tebligat ......................................................................................... 45

D. Elektronik Ortamda Tebligat.......................................................................... 47

E. İlanen Tebligat ............................................................................................... 49

III. TEBLİĞ EDİLECEK BELGE VE TEBLİĞ TUTANAĞI ..................................................... 52

IV. TEBLİGATTA KİŞİ UNSURU ..................................................................................... 53

A. Bizzat Muhatabın Kendisine Tebliğ................................................................ 53

B. Muhatap Yerine Tebellüğe Yetkili Kişiler ve Özellikleri .................................. 53


10 İçindekiler

C. Muhatap Yerine Başkasına Tebligat Yapılabilecek Haller............................... 55

1. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebliğ............................. 55

2. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebliğ............. 56

3. Erat Sınıfı Dışındaki Askeri Şahıslara Tebliğ............................................. 57

4. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebliğ ............................................... 58

5. Otel, Yurt, Hastane vb. Toplu Yaşanılan Yerlerde Tebligat ..................... 60

D. Asıl Yerine Vekil veya Kanuni Temsilciye Tebliğ ............................................. 60

1. Vekile Tebliğ ........................................................................................... 60

2. Kanuni Temsilciye Tebliğ ........................................................................ 64

E. Vekil veya Kanuni Temsilci Yerine Asile Tebliğ............................................... 65

1. Vekil Yerine Asile Tebliğ.......................................................................... 65

2. Kanuni Temsilci Yerine Asile Tebliğ Yapılması Gereken Durumlar.......... 67

F. Tebligatın Başkası Aracılığıyla Yapılacağı Haller ............................................. 68

1. Erat Sınıfı Askeri Kişilere Tebligat ........................................................... 68

2. Sefer Halinde Askeri Kişilere Tebligat ..................................................... 69

G. Muhataptan Başkasına Tebligat Yapılmayacak Haller ................................... 69

1. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat ........................................................... 69

V. TEBLİGATTA YER UNSURU ..................................................................................... 70

A. Bilinen Son Adreste Tebliğ ............................................................................. 70

B. Muhatabın Geçici Olarak Adresten Ayrıldığı Hallerde Tebligat...................... 71

C. Adreste Kimsenin Bulunamaması veya Bulunan Kimselerin Tebellüğden

Kaçınması Durumunda Tebligat ..................................................................... 72

D. MERNİS Adresine Tebligat ............................................................................. 73

E. Tebliğ Yapılabilecek Diğer Yerler.................................................................... 76

F. Uluslararası Tebligat ...................................................................................... 76

1. Yurtdışına Tebligat.................................................................................. 77

2. Yurt Dışından Tebligat ............................................................................ 78

VI. TEBLİGAT MASRAFLARI.......................................................................................... 78

VII. USULSÜZ TEBLİGAT................................................................................................ 79


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


CEZA MUHAKEMESİNDE TEBLİGATIN USUL VE ESASLARI


I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ ......................................... 81

II. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI............................................................................. 84

III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER BAĞLAMINDA

TEBLİGAT ............................................................................................................... 85

A. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi................................................................ 86

B. Adil Yargılanma İlkesi ..................................................................................... 86

C. Silahların Eşitliği İlkesi .................................................................................... 88


İçindekiler 11

D. Dinlenilme İlkesi............................................................................................. 90

E. Makul Sürede Yargılanma Hakkı .................................................................... 91

F. Yüz Yüzelik İlkesi ............................................................................................ 92

G. Aleniyet (Açıklık) İlkesi ................................................................................... 92

H. Çelişmeli Muhakeme İlkesi ............................................................................ 93

IV. CEZA MUHAKEMESİNİN SÜJELERİ BAĞLAMINDA TEBLİGAT.................................. 94

A. Hâkim ve Mahkeme....................................................................................... 94

B. Cumhuriyet Savcısı......................................................................................... 96

C. Adli Kolluk ...................................................................................................... 97

D. Avukat............................................................................................................ 98

E. Bilirkişi............................................................................................................ 99

F. Şüpheli veya Sanık ....................................................................................... 100

G. Tutuklu......................................................................................................... 100

H. Hükümlü ...................................................................................................... 101

I. Tanık ............................................................................................................ 102

J. Mağdur ve Şikayetçi..................................................................................... 104

K. Malen Sorumlu ............................................................................................ 105

V. CEZA MUHAKEMESİNDEKİ TEBLİGATIN NİTELİĞİ ................................................ 105

A. Tebligat Çıkarmaya Yetkili Makamlar........................................................... 106

B. Tebligat Usulleri ........................................................................................... 107

1. Doğrudan Doğruya Tebliğ..................................................................... 107

2. Posta ile Tebliğ...................................................................................... 111

3. Memur Aracılığıyla Tebliğ ..................................................................... 111

4. İlanen Tebliğ ......................................................................................... 113

5. Gösterme Yoluyla Tebliğ....................................................................... 113

6. Yurt Dışına Tebliğ.................................................................................. 114

7. Bilinen Son Adrese Tebliğ ..................................................................... 115

8. Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılacak Tebliğ.......................................... 116

9. Kamu Görevlilerine Tebliğ .................................................................... 117

C. Tebliğ Edilecek Belgeler ............................................................................... 117

1. Davetiye................................................................................................ 118

2. Mahkeme Kararları............................................................................... 119

3. Takipsizlik Kararları............................................................................... 119

D. Tebligat ve Süre Hesaplaması ...................................................................... 119

E. Ulusal Yargı Projesi ve Elektronik Tebligat ................................................... 120

1. Genel olarak ......................................................................................... 120

2. Tarihçesi ve Aşamaları .......................................................................... 123

3. Amaçları................................................................................................ 124

4. Faydaları ............................................................................................... 124


12 İçindekiler

5. UYAP ve Elektronik İşlemler.................................................................. 125

6. UYAP Mevzuat Sistemi ve Bilgi Bankası ................................................ 126

7. UYAP Kısa Mesaj (SMS) Bilgi Sistemi..................................................... 127

8. UYAP Doküman Yönetim Sistemi.......................................................... 127

9. UYAP Kelime İşlemci ............................................................................. 128

10. UYAP Bilişim Sisteminin Entegrasyon Yapısı ......................................... 128

11. UYAP Bilişim Sisteminde Bilgi Güvenliği ............................................... 129

12. UYAP Bilgi Sistemleri............................................................................. 130

13. UYAP ve E-İmza..................................................................................... 131

SONUÇ ...................................................................................................................133

KAYNAKÇA.............................................................................................................137

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.