Deniz Ticaret Hukuku

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Rayegân KENDER - Ergon ÇETİNGİL - Emine YAZICIOĞLU
ISBN: 9789753686020
Stok Durumu: Tükendi
460,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rayegân KENDER, Ergon ÇETİNGİL, Emine YAZICIOĞLU
Baskı Tarihi 2022
Baskı Sayısı 17
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

Deniz Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Rayegân KENDER – Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL – Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU
2020/10 16. Baskı, 548 Sayfa,
ISBN 978-975-368-602-0

İçindekiler

GİRİŞ .................. 1

I. KONU... 1

II.DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ

VE ÖZELLİKLERİ  3

III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA .... 5

IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK ................. 7


Birinci Bölüm

TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ

HUKUKUNUN KAYNAKLARI

§ 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ.................11

I. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) .............11

II. DENİZ TİCARET ODALARI .18

§ 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI......21

I. KANUNLAR ........21

II. İKİNCİL MEVZUAT ..............23

III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER ..................26


İkinci Bölüm

GEMİ

§ 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ ....45

I. TANIM45

II. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ .................47

III. GEMİ TÜRLERİ ..49

IV. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ..........51

V. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ54

§ 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI..........55

I. AYIRICI UNSURLAR ............55

1. Geminin Adı......55

2. Tanınma (Çağrı) İşareti ........56

3. Bağlama Limanı 57

4. Geminin Tonajı .58

5. Geminin Milliyeti.................59

5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma ......61

5.1.1. Kural.61

5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller .......62

(i) TTK düzenlemesi.......62

(ii) TUGSK düzenlemesi .64

(iii) BKUY düzenlemesi ...64

5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması ..64

5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı .............66

5.4. Kabotaj tekeli ................67

6. IMO Gemi Tanıtım Numarası ...........70

II. GEMİNİN SINIFI .72

1. Genel Olarak .....72

2. Sınıflama Faaliyetleri ...........76

3. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu79

3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk .79

3.2. Sözleşme dışı sorumluluk...........83


Üçüncü Bölüm

GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

§ 1. GEMİ SİCİLLERİ......93

I. GENEL OLARAK93

II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ ...............96

1. Gemilerin Sicile Tescili........97

1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler ..98

1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler .98

1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü .100

2. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) ...............103

2.1. Talep üzerine silinme ..103

2.2. Resen silinme ..............104

3. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri...........106

3.1. Kayıt türleri .................106

3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri.........107

3.2.1. Hukuki karineler 107

3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi .........107

3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan

talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması .......111

4. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh...112

4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi...112

4.2. İtirazın sicile tescili .....113

4.3. Sicile şerh verilmesi ....114

III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ) ...............115

IV. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ..............117

1. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği ......117

2. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar...............120

3. Tescil Ve Terkin.................123

4. Tescilin Özel Hükümleri ....124

4.1. Bayrak çekme hakkı ....124

4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler ..............124

4.3. Malî hükümler .............125

4.4. Diğer hususlar .............126

§ 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ ................127

I. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI .......127

II. HUKUKİ NİTELİĞİ..............129

III.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI ...134

IV.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK

GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI .................135

1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı.................135

2.Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine

Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt..............138

3. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar .................140

V. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR...........140

VI. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ ..............142

VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI .143

VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI .....144


Dördüncü Bölüm

GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR

§ 1. GEMİ MÜLKİYETİ.151

I. GENEL OLARAK.................151

II.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM

YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI ...154

1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı ...154

2. Sicile Kayıtlı Gemi.............156

3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı ............162

III.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI

YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI ....164

1. Sahiplenme (İhraz) .............165

1.1. Sicile kayıtlı gemi........165

1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ......166

2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma ...167

2.1. Sicile kayıtlı gemi........167

2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ......167

3. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma................168

IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI ......170

§ 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR...........172

§ 2.1. REHİN HAKLARI 172

I.SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ ...172

II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI............173

1. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri ......174

2. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) 176

3. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu ...........179

4.Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve

Teminatın Kapsamı............181

5.Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve

Rehin Hakkının Kullanılması .........182

6. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi 184

III. GEMİ İPOTEĞİ..188

1. Tanımı Ve Niteliği .............188

2. Kurulması........190

3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı............194

4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı ..........197

4.1. Gemi.........197

4.2. Kira bedeli 198

4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları199

4.4. Sigorta tazminatı .........200

4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği .....202

4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan

malike ödenebileceği hâller ...............203

4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü..205

4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı

ödeme borcundan kurtulması ............209

4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali ..210

5. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi ...210

6.Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan

Alacağın Değiştirilmesi ......212

7. İpotekli Alacaklının Hakları............213

7.1. Alacak muaccel olmadan önce .213

7.2. Alacak muaccel olduktan sonra215

8. Malikin Hakları ..................216

9. İpoteğin Sona Ermesi .........216

10. İpoteğin Özel Türleri ..........219

10.1. Birlikte gemi ipoteği..219

10.2. Üst sınır ipoteği .........221

10.3. Yabancı para ipoteği..222

10.4. Sabit değerli ipotek....222

10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği .........223

11. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği)...225

11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi .........226

11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar.227

11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı....229

11.4. Tescilin talep edilebileceği süre ................230

11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği .......231

11.6. Tescil şartları .............234

12. Yapı İpoteği .....234

§ 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI ...237

I. KAVRAM VE KURULMASI ............237

II. UYGULANACAK HÜKÜMLER ......238


Beşinci Bölüm

DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN

§ 1. DONATAN...243

I. TANIM...243

II. DONATANIN SORUMLULUĞU .....247

1. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk......247

1.1. Sorumluluk şartları ......248

1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren

gemi adamı veya kılavuz olmalıdır ...248

1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi

görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır ..............251

1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren

eyleminde kusurlu olmalıdır..............252

1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka

aykırı olmalıdır ..253

1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı

eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır ........254

1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve

yükle ilgililere karşı sorumluluk ..................255

1.3. Sorumluluğun niteliği..256

2. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu .257

III.DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN

SINIRLANMASI261

1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar .....265

2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar.........268

3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar ......269

4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı ............271

5. Sorumluluk Sınırı ...............275

6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması ..279

7. Fon Tesisi Ve Sonuçları .....282

8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması ...285

§ 2. DONATMA İŞTİRAKİ ...............291

I. GENEL OLARAK.................291

II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ .............294

III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI ..295

IV. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ ......297

§ 3. KAPTAN .299

I. TANIM...299

II. KAPTANIN GÖREVLERİ...300

1.Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin

Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme ............300

2. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme ..302

3. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme.......303

4. Yabancı Mevzuata Uyma ...304

5. Yola Çıkma .....304

6. Gemide Hazır Bulunma......305

7. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme ......305

8. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme .......305

III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ...........306

1. Donatanı Temsil Yetkisi.....306

2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi ...308

3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi ............308

IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU ........309


Altıncı Bölüm

DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ ......313

I. GENEL OLARAK.................313

II. TANIMI VE TÜRLERİ .........314

III. KURULMASI VE TARAFLARI .......315

IV. SİCİLE ŞERH ....317

V. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI ....318

VI. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI ............319

VII. ZAMANAŞIMI ..321

§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ .......322

I. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI ..........322

II. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI....323

III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI ..325

IV. ZAMANAŞIMI ..326

§ 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ............327

§ 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI .........327

I. TANIM...327

1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi ..........327

2. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi .328

3. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması 328

4. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması .329

II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ .............329

1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi ..........329

1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi ....329

1.2. Kırkambar sözleşmesi 330

2. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri ...............330

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ ........332

IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR .......333

1. Taşıyan ............333

2. Taşıtan 333

3. Fiilî taşıyan......333

4. Yükleten ..........334

5. Gönderilen.......335

V. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR....335

§ 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI .340

I. GENEL OLARAK.................340

II.TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE

YAPILMASI ......340

III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI...341

1. Denize elverişlilik ..............342

2. Yola elverişlilik ..................342

3. Yüke elverişlilik .................343

IV.GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA

HAZIR BULUNDURULMASI..........343

V. YÜKLEME ..........344

VI. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........347

VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ .........349

1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri ........349

1.1. Yükleme (starya) süresi............349

1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ........351

1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi ....352

1.4. Hızlandırma primi .......353

1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya

eksik yükleme yapılması..........354

2. Kırkambar Sözleşmeleri ....355

VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA.......355

1. Yolculuk .........355

2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi ........356

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde 356

2.1.1. Boşaltma süresi..356

2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti .................357

2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba

etkisi ..................358

2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması .....359

2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi 359

2.2. Kırkambar sözleşmelerinde ......360

§ 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ.......361

I. KONİŞMENTO ..361

1. Tanımı 361

2. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi .........361

3. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği .....363

3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı ..................363

3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu ...364

3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi ..364

3.4. Kaptanın adı ve soyadı 364

3.5. Geminin adı ve tabiiyeti ...........365

3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ...365

3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı

veya ticaret unvanı.......365

3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve

taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih .365

3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya

buna ilişkin talimat alınacak yer ..................366

3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih ..366

3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası366

3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair

kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı ............367

3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,

eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre .............367

3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart ...367

3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar......367

3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği.....368

3.17. Eşyanın değeri.............368

4. Konişmentonun Niteliği .....369

5. Konişmentonun İşlevleri ....370

5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme .........370

5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat ...............373

5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında

teslim edileceği taahhüdünü belgeleme ......376

5.4. Eşyayı temsil etme ......378

II. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ...........379

§ 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ..........382

I. GENEL OLARAK.................382

II. SORUMLULUK SEBEPLERİ ...........386

1. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması .............386

2. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi ...389

2.1. Sorumluluk şartları ......389

2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma .........391

2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri..393

2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur..........393

2.3.2. Yangın ...............396

2.3.3. Denizde kurtarma ...........397

2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi ..........397

2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri................397

III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM .........399

1. İnceleme ..........399

2. Bildirim ...........399

IV.TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA

HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI....401

1. Sorumluluk Sınırları...........401

1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde....401

1.1.1. Zararın belirlenmesi........401

1.1.2. Sorumluluk sınırı ............403

1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde............404

1.3. Sınırların birlikte uygulanması .405

2. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 405

V. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU ........406

VI.YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ

TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ ...407

VII. ZAMANAŞIMI ..409

VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER...............409

1. Emredici Hükümler ...........409

2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller....410

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi......410

2.2. Canlı hayvan taşıması..410

2.3. Güverte yükü ...............410

2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları .....411

2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar ..........411

2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar .........412

IX.TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDESORUMLULUK ...412

1. Taşıyanın Sorumluluğu......413

2. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu ...........414

§ 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI ..........416

I. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI........416

1. Navlun Ve Diğer Alacaklar416

2. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi .......417

3. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı.......418

II. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI418

§ 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ .....421

I. GENEL OLARAK.................421

II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ .........421

1. Geminin Zayi Olması .........421

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar