5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Mülkiyet Hakkına Etkileri

255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL, Av. Fahri GÜRGENBURAN
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 250

Mülkiyet hakkı, günümüzde Anayasal güvenceye de kavuşturulmuş en

önemli haklardan biridir. Türk Hukukunda Anayasa’nın yanında Türk Medeni

Kanunu ile ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve büyük ölçüde koruma altına alınmıştır. Mutlak haklardan biri olduğu için mülkiyet hakkının ancak kanunla ve

kamu yararı gereği sınırlanması mümkündür. Bu husus Anayasa’nın 35. maddesinde de açıkça belirtilmiştir. Anılan hükme göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”

Mülkiyet hakkı her ne kadar mutlak bir hak olsa da Anayasa ile de öngörüldüğü üzere, bazı hallerde kamu yararı bireysel yararın üstünde olduğundan

mülkiyet hakkına bazı sınırlamalar getirme gereği doğmaktadır. Bu sınırlamaların en kapsamlı olanlarından biri de 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi

Kullanımı Kanunu ile getirilmiştir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu toprağın korunması, geliştirilmesi ve tarım arazilerinin çevre öncelikli kalkınmasını sağlamak amacı ile ilk olarak 2005 yılında çıkarılmış, bu tarihten sonra altı kez

Anayasa mahkemesine iptal talebi ile gönderilmiş, talepler reddedilmiş ve zaman için de Kanunda birçok değişiklik yapılmıştır. Kanun ile ulaşılmak istenen temel hedeflerden bir tanesi özellikle miras paylaşımı sonucunda tarımsal

arazilerin bölünmesini engellemektir. Zira tarım arazilerinin yıllar içinde küçülmesisonucunda tarıma olan ilgi azalmış, yeterli kazanç elde edemeyen çiftçiler tarım yapmayı bırakmış, ülkemiz, tarımda tamamen kendine yeten bir

ülkeden, buğdayın bile zaman zaman ithal edildiği bir ülkeye dönüşmüştür.

Tarım arazilerinin küçülmesi ve bölünmesinin önlenmesi bu nedenle büyük

önem taşımaktadır.

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan kıymetli öğrencim Av. Fahri Gürgenburan ülkemiz ve ülkemiz topraklarının korunması bakımından hayati nitelik taşıyan bu konuyu incelemek ve tezini bu

alanda yazmak isteği ile geldiğinde, büyük bir memnuniyetle kendisi ile çalışmayı kabul ettim.

Son derece titiz ve düzenli bir öğrenci ve aynı zamanda deneyimli bir avukat olan meslektaşım Av. Fahri Gürgenburan kısa sürede tezini

tamamlayarak, başarı ile savundu ve yüksek lisansını tamamladı. Ardından

tezi birlikte kitaplaştırma isteği ve kitabı birlikte yazma talebi beni daha çok

memnun etti ve büyük kısmı kendisinin tez çalışması döneminde yazdıklarından oluşan bu kitap ortaya çıktı.

Kitapta asıl emek kuşkusuz Av. Fahri Gürgenburan’a ait. Sürekli değişen

ve gelişen bir alanda çalışma yapmanın zorluklarının yanında, farklı kararlar

ile daha da karmaşık bir sistemin incelenmesi kuşkusuz kolay değil. Özellikle

bu alanda çalışanlara ve uygulayıcılara da yol göstermeyi amaçlayan kitabımızın tüm okuyuculara faydalı olması dileğiyle…

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

Ankara, 06.05.2023

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ...........................................................................................................5

KISALTMALAR DİZİNİ.............................................................................12

GİRİŞ ............................................................................................................15

1. BÖLÜM

MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI VE KORUNMASI

1.1. Mülkiyet Hakkı Kavramı ......................................................................19

1.1.1. Genel Olarak ...............................................................................19

1.1.2. Türk Medeni Kanununun Mülkiyet Hakkını

Sınırladığı Durumlar...................................................................21

1.1.3. Anayasanın Mülkiyet Hakkını Sınırladığı Durumlar..................24

1.2. Mülkiyet Hakkının Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası

Sözleşmelerle Korunması......................................................................27

1.2.1. Anayasa Mahkemesi Tarafından Sağlanan Koruma ...................27

1.2.1.1. Genel Olarak........................................................27

1.2.1.2. Anayasa Mahkemesinin Mülkiyet

Hakkı ile İlgili Kararları.......................................27

1.2.1.3. Anayasa Mahkemesinin 5403 sayılı

Kanunla İlgili Verdiği Kararlar............................31

1.2.1.3.1. 5403 sayılı Kanunun Şekil

ve Geçici 1. maddesine

İlişkin Norm Denetimi.......................31

1.2.1.3.2. 5578 sayılı Yasa ile

Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Norm Denetimi.......................32

1.2.1.3.3. 5751 sayılı Kanuna İlişkin

İptal Başvurusu ..................................34

1.2.1.3.4. Tarım Arazilerinde Cebri

Satış İşlemleri ve Paylı

8

Satışları İlgilendiren Somut

Norm Kararı.......................................34

1.2.1.3.5. Anayasa Mahkemesinin

7255 Sayılı Kanunla

Kaldırılan Hükümlerle İlgili

Kararları.............................................37

1.2.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından

Sağlanan Koruma........................................................................56

2. BÖLÜM

TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYET SINIRLAMALARI

2.1. Toprak ve Arazilerin Sınıflandırılması..................................................63

2.1.1. Genel Olarak Toprak Kavramı....................................................63

2.1.2. Yapılan Üretime Göre Sınıflandırma..........................................64

2.1.3. Tarım Arazilerinin Büyüklüğüne İlişkin Getirilen

Sınırlamalar.................................................................................67

2.1.3.1. Genel Olarak........................................................67

2.1.3.2. Arazilerin Yüz Ölçümüne Göre

Sınıflandırılması...................................................68

2.1.3.2.1. Asgari Tarım Arazisi

Büyüklüğü..........................................68

2.1.3.2.2. Yeter Gelirli Tarım Arazisi

Büyüklüğü..........................................71

2.1.3.2.3. Ekonomik Bütünlüğü

Sağlayan Tarım Arazileri...................74

2.2. Tarım Arazilerinin Kayıtlarının Tutulması İçin Kullanılan

Entegre Otomasyon Sistemleri..............................................................76

2.2.1. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)................................76

2.2.2. Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme

Portalı (TAD Portal) ...................................................................78

2.2.3. Tarım Arazileri Yönetimi Portalı (TAY Portal) .........................78

2.3. Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine Getirilen Sınırlamalar...............79

9

2.3.1. Tapu Müdürlüklerinin Tarım Arazilerine İlişkin

İşlemleri ......................................................................................79

2.3.2. 7255 Sayılı Kanun Öncesi Arazinin Niteliklerine Göre

Devre İzin Verilmesi...................................................................81

2.3.2.1. Arazinin Tek veya Birden Fazla Olması..............81

2.3.2.2.Yeter Gelirli Tarım Arazisine Konu Devir

İşlemleri ...............................................................82

2.3.2.3. Tarımsal Arazi Malikinin Faaliyetini

Sonlandırması ......................................................83

2.3.2.4. Sınırlama Getiren Düzenlemelerin

Değerlendirilmesi.................................................84

2.3.3. Değişiklik Sonrası Devir İşlemleri..............................................85

2.3.4. Tarım Arazilerinde İpotek Tesisi, Cebri Satış,

Mahkeme Kararı ve Vasıf Değişikliğine Konu

İşlemler .......................................................................................88

2.3.5. Yabancı Kişilere Taşınmaz Satışı ...............................................89

2.3.5.1.Yabancılara Taşınmaz Satışında

Ülkemizdeki Durum ............................................89

2.3.5.2. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz

Edinebilmeleri......................................................91

2.3.5.3. Yabancı Kişilerin Miras Yolu ile

Taşınmaz Elde Edinebilmeleri.............................94

2.3.5.4.Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz

Edinebilmeleri......................................................95

2.3.5.5.Yabancıların Taşınmaz Alarak Vatandaş

Olmaları ...............................................................98

3. BÖLÜM

MİRASA KONU TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYET

SINIRLAMALARI

3.1. Tarım Arazilerinde Mirasın Geçmesi..................................................101

3.1.1. Genel Olarak .............................................................................101

3.1.2. Mirasın Açılması.......................................................................101

10

3.1.3. 15.05.2014 Tarihinden Önce Gerçekleşen Ölümlerde

Paylaştırma İşlemleri ................................................................105

3.2. Süre Yönünden Sınırlamalar...............................................................111

3.3. Devralacak Kişi Yönünden Getirilen Sınırlamalar .............................112

3.3.1. Mirasçıların Anlaşması ile Mülkiyetin Devri ...........................112

3.3.1.1. Tarım Arazisinin Bir veya Birden Fazla

Mirasçıya Devredilmesi.....................................114

3.3.1.2. Mülkiyetin Aile Malları Ortaklığına

veya Kazanç Paylı Aile Malları

Ortaklığına Devredilmesi...................................117

3.3.1.3. Mülkiyetin Kurulacak Aile Limited

Şirketine Devredilmesi ......................................118

3.3.1.4. Mülkiyetin Üçüncü Bir Kişiye

Devredilmesi......................................................119

3.3.2. Tarımsal Arazinin Yargı Yolu ile Paylaşılması ........................120

3.3.2.1. Mirasçıların Dava Açması .................................120

3.3.2.1.1.Ehil Mirasçı Kavramı ve

Arazinin Ehil Mirasçıya

Devri ................................................123

3.3.2.1.2. Asgari Geçimini Yeter

Gelirli Tarımsal Araziden

Karşılayan Mirasçıya Devir.............127

3.3.2.1.3. Ehil Mirasçılara, Yeter

Gelirli Tarım Arazisine

Ulaşabilme İmkânı

Tanınması.........................................127

3.3.2.2. Bakanlığın Dava Açması ...................................128

3.3.2.3.Payların Ödenmesi ................................................130

3.3.2.3.1. Miras Paylarının Mahkeme

Veznesine Depo Edilmesi................130

3.3.2.3.2. Tarım Arazilerinin Açık

Artırma ile Satışına Karar

Verilmesi..........................................131

11

3.3.2.3.3. Mirasçıya Kredi İmkânı

Tanınması.........................................132

3.3.2.4. Taşınırların Devri...............................................132

3.3.2.4.1. Tescili Gerekmeyen

Taşınırların Devri.............................132

3.3.2.4.2. Tescili Zorunlu Taşınırların

Devri ................................................136

3.3.2.5.Yan Sınaî İşletmelerinin Devri..............................138

3.4. Mülkiyetin Devri Sonrası Olabilecek Sınırlamalar.............................139

3.4.1. Tarım Dışı Kullanım Nedeniyle Tarımsal Arazinin

Değerinin Artması.....................................................................139

3.4.2. Değer Artışına İlişkin Süre ve Zamanaşımı..............................140

3.5. Ölüme Bağlı Tasarruf Özgürlüğünün Sınırlandırılması......................143

3.5.1. Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı.................................................143

3.5.2. Miras Bırakanın Tarım Arazilerine İlişkin Ölüme

Bağlı Tasarruf İşlemleri ............................................................145

SONUÇ.......................................................................................................149

BİBLİYOGRAFYA....................................................................................153

EK 1: 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ

KULLANIMI KANUNU............................................................................165

EK 2: TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN

DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ........................................................229

EK 3: TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN

DEVRİNE İLİŞKİN GENELGE-2021.......................................................241

BİBLİYOGRAFYA

AÇIKGÖZ, Osman, Tarım Arazilerinde Yasal Önalım Hakkı, On İki

Levha Yayınları, İstanbul, 2018.

AKALP DEMİRTABAK, Didem, Yasal Önalım Hakkı, On İki Levha

Yayıncılık, İstanbul, 2020

AKÇA ÖZDEMİR, Didem, Ayşe, “Kadastro ve Tapu Uyuşmazlıkları”

Mülkiyet Hakkı Karar Özetleri, editörler Şen, Murat/Barın, Taylan, Anayasa

Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2020, s. 43-68.

AKÇAAL, Mehmet, “Elbirliği Mülkiyetinde Yönetim”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 2, 2019, s. 211-249.

AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ KARAMAN, Derya, Aile Hukuku,

14.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2012.

AKİL, Cenk, “Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 3, 2008, s. 1-32.

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, 2.

Baskı, Beta Kitabevi, İstanbul, 2018.

AKİPEK, Şebnem, Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi-Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırması Genel Esasları, Yetkin Yayınları, Ankara,

2010.

AKSOY, Suat, Tarım Hukuku, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 907, Ankara 1984.

ALTIN, Mahmut, “Kamulaştırma”, Mülkiyet Hakkı Karar Özetleri, editörler Şen, Murat/Barın, Taylan, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara,

2020, s. 5-42.

ALTIPARMAK, Cüneyd, Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesinin

Temel Esasları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU MÜLKİYETİ HAKKINA ETKİLERİ

154

ALTUN, Serap, “Bölünemeyen Tarımsal Arazilerde Mülkiyet Hakkının

Devri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.

ANTALYA, Osman, Gökhan, Elektronik Tapu Sicili, Seçkin Yayıncılık,

Ankara, 2019.

ANTALYA, Osman Gökhan/SAĞLAM, İpek, Marmara Hukuk Yorumu

Miras Hukuku, Cilt III, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2019.

ANTALYA, Osman, Gökhan/TOPUZ, Murat Marmara Hukuk Yorumu

Eşya Hukuku, Cilt IV/I, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

ANTALYA, Gökhan, Osman, Hukuk Metodolojisi Cilt II, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021.

ARICI, İsmet/ASLAN, AKKAYA, Tülin, Arazi, Toplulaştırması Planlama ve Projelendirmesi, Dora Yayınları, Bursa, 2014.

ASAR, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020.

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim, Medeni Usul Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 12. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.

ATAY, Etem, Ender, İdare Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara,

2019.

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 10. Baskı, Adalet Yayınevi,

Ankara, 2020.

AYAN, Mehmet, Miras Hukuku, 10. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara,

2020.

AYDOĞDU, Murat, “Tarımsal Taşınmazların ve Yan Sanayi İşletmelerin Bölünmesinin Engellenmesi, Özellikle 5403 Sayılı Kanun’a Göre Tarımsal

Taşınmazların Devri”, Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu 15-16 Kasım

2019 Makaleler-Tebliğler, editörler Serdar, İlknur/Şimşek, Fırat Ayşe, Yetkin

Yayınevi, Ankara, 2020, s. 43-55.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

155

AYDOĞMUŞ, Yasemin, Ayşe, AİHS’E Ek 1 No’lu Protokole Göre Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul,

2016.

BAĞCI, Ömer, “Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla İntikali” Yargıtay

Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Kasım 2018” editörler, Tuzcuoğlu, Tuğçe, Cihan, Hulki, On İki

Levha Yayınları, İstanbul, 2018, s .71-76.

BAŞ, Haydar, Milli Ekonomi Modeli, İcmal Yayınları, İstanbul, 2005.

BAŞPINAR, Veysel, Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler, Yetkin

Yayınları, Ankara, 2009.

BERKİ, Şakir, Toprak Hukuku, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 1957.

BİLGİN YÜCE Melek, “Tarım Arazilerinde Sınırdaş Parselin Önalım

Hakkının Yürürlükten Kaldırılmasının Sonuçları”, SÜHFD., C. 30, S. 2, 2022,

s. 787-822.

BİLGİN, Hüseyin/SEZER Yasin, Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

BATMAZ, Akın, Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edimleri Mülahazalar ve Hukuki Sorunlar Gayrimenkul Alımı Yolu ile Vatandaşlık, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.

CANARSLAN, Gökçe, “Tarım Arazilerinin Satılması Halinde Sınırdaş

Maliklerin Önalım Hakkı”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, Ocak 2020, s. 1-18.

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

ÇABRİ, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682), Cilt III, On İki

Levha Yayınları, İstanbul, 2020.

ÇELİK, Özgür, “Kıyı Mevzuatı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve

Çözüm Önerileri” Gümrük Ticaret Dergisi, S. 6, Y. 2015, s. 99-109.

ÇELİKEL, Aysel/ ÖZTEKİN GELGEL, Günseli, Yabancılar Hukuku,

Yenilenmiş 24. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2018.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU MÜLKİYETİ HAKKINA ETKİLERİ

156

ÇİÇEKLİ, Bülent, 6458 sayılı Kanun Gereğince Yabancılar ve Mülteci

Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

DEMİRKOL, Berk, “Uluslararası Hukukta Dikkate Alınan Vatandaşlık:

Gerçek Kişilerde “Etkin Vatandaşlık” Sorunsalı” Galatasaray Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015/2, s. 159-193.

DURAL, Mustafa/ÖZ Turgut, Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Yenilenmiş 8.

Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.

DÜREN, Akın, Toprak Hukuku Dersleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 306, Ankara, 1972.

DOĞAN, Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 4. Baskı, Savaş

Kitabevi, Ankara, 2019.

EKİNCİ, Kadir/SAYILI Murat “Tarım Arazilerinin Parçalanmasını Önlemeye Yönelik Mevzuat Üzerine Bir İnceleme” GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 2, 2010, s. 121-129.

EKŞİ, Nuray, Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz İktisabı, 2. Baskı, Beta

Yayınları, İstanbul, 2012.

ERDOĞAN, Kemal,” Tarım Arazilerinin Miras Yolu ile İntikali” Selçuk

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 24, S. 1, 2016, s. 123-179.

EREN, Abdurrahman, Anayasa Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020.

EREN, Fikret Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara,

2016.

EREN, Fikret /AKTÜRK YÜCER, İpek, Türk Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2020.

EREN, Fikret/BAŞPINAR, Veysel, Toprak Hukuku, 5. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 2017.

ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2018.

ERTAŞ, Şeref, “Mülkiyet Hakkının Hukuki Sınırları” Uluslararası Eşya

Hukuku Sempozyumu 15-16 Kasım 2019 Makaleler-Tebliğler, editörler Serdar, İlknur/Şimşek, Fırat Ayşe, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2020, s. 67-82.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

157

ERTAŞ Şeref/ÖZTÜRK, Y, Gülseren” Yabancıların Taşınmaz Edinmesindeki Gelişmeler ve Türkiye'deki Son Durum”, Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU' na Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları

Dergisi, C. 23, S. 3, 2017, s. 441-484.

ESENER, Turhan/GÜVEN Kudret, Eşya Hukuku, Genişletilmiş 8. Baskı,

Yetkin Yayınevi Ankara, 2019.

ETGÜ, Mehmet Akif, Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mülkiyet Hakkına Bakışı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009.

FERUDUN, Alper, “Kıyı Alanlarının Hukuki Statüsü” Deniz Bilimleri

ve Mühendisliği Dergisi, C. 5, S. 1, 2009, s. 76-93.

GEMALMAZ, Burak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet

Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.

GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 18. Baskı,

Ekin Yayınları, Bursa, 2016

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetim Hukuku, Güncelleştirilmiş 32. Baskı,

Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.

GÜNEŞ, Yusuf, Orman ve Arazi Uyuşmazlıkları, 2. Baskı, On İki Levha

Yayıncılık, İstanbul, 2018.

HAKİMOĞLU, Merve, “Gayrimenkul Nedir?”, Gayrimenkul Rehberi,

editör, Akıncı, Müslim, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.

HAMDEMİR, Berkan, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, 2.

Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.

HATEMİ, Hüseyin, Eşya Hukuku, On iki levha Yayınları, İstanbul, 2020.

HAVUTÇU, Ayşe/AKINCI, Müslüm/DİNÇ, Mutlu, Gayrimenkul Hukuku Davaları, Cilt I, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

HİRŞ, Ernst, Pratik Hukukta Metot, Güncellenmiş 8. Basıdan Tıpkı Basım, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2018

IŞIK, Melih/ÖZAY, O. Levent, “Sınırdaş Tarımsal Arazi Maliklerinin

Önalım Hakkının Yürürlükten Kaldırılmasının Derdest Davalara Etkisi”, TBB

Dergisi, Sayı 155, 2021, s. 379-408.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU MÜLKİYETİ HAKKINA ETKİLERİ

158

İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, Der Yayınları, İstanbul,

Ankara, 2021.

İNAN, Ali, Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan, Türk Medeni Hukuku

Miras Hukuku, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

İŞGÜZAR, Hasan/DEMİR, Mehmet/YILMAZ, Süleyman, Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

KALABALIK, Halil, İdare Hukuku Dersleri C. II, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019.

KALABALIK, Halil, İmar Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık,

Ankara, 2019.

KALENDEROĞLU, Arzu, “5403 Sayılı Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Tarım Arazilerinin Miras Yolu ile Devri”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Konya, 2019.

KARAAĞAÇ, Ömür, Türk Hukukunda Yabancı Yatırımcı Olarak Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri (Yabancı Şirketler ile Yabancı Sermayeyi Şirketler) Lykeıon Yayınları, Ankara, 2017.

KAVASOĞLU, İsmet İpek/SAYIN Cengiz, “Tarımsal Arazilerin Miras

ve Satış Yoluyla Devrinde Anlaşmazlık Durumları ve Çözüm Önerileri” KSÜ

Tarım ve Doğa Dergisi, 21(Özel Sayı) 2018, s. 133-145.

KAYACAN AKSU, Simge, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Düzenlenen Önalım Hakkının Kullanılması, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 2, Temmuz 2020, s. 529-598.

KESİMOĞLU, Hüseyin/GÜVENÇ, Hidayet/KOZ, Veysel/ASLANTAŞ,

Birsen/TAŞKIRAN, Derya/KAFADAR, Yılmaz, Salih/MATRAK, Ali, Mehmet/IRMAK, Emre, Süreyya/EMRE, YARDIM, Rabia, Tapu Sicili Uygulamaları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014.

KESKİN, Dilşad/DEMİRCİOĞLU, Reyhan Huriye, Medeni Hukuk II

(Eşya Hukuku-Miras Hukuku) Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Miras Hukuku, Turhan Kitabevi, 10. Baskı, Ankara, 2019.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

159

KÖKTÜRK, Erol/KÖKTÜRK, Erdal, Taşınmaz Değerlemesi, 4. Baskı,

Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

KURT, Ekrem, “Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici Devirler” Journal of Yaşar University, C. 8, Sayı Özel, 2013, s. 1857-1930.

KURT, Sümeyra, “Türkiye'de Kıyı Kullanımına Yönelik Yasa ve Düzenlemelerin Tarihi Seyri” Doğu Coğrafya Dergisi, S. 33, 2015, s. 91-110.

MURATOĞLU, Tahir, Teşkilat Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla

İmar Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021.

NOMER, Haluk, Nami/ERGÜNE, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, 7.

Baskı, Ankara, 2019.

OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya

Hukuku, Filiz Kitabevi, 22. Baskı, İstanbul, 2020.

ÖZAY, Osman Levent: Tarım İşletmelerinin ve Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.

ÖZCAN, İlker, Ümit, “Sınırdaş (Komşu) Parsel Malikine Tanınan Yasal

Önalım Hakkının Düzenlendiği 5403 Sayılı Kanun’un 8/İ maddesinin 2. Fıkrasını Yürürlükten Kaldıran 7255 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin Derdest

Davalar Bakımından Uygulanmasına Dair Bir Değerlendirme”, Terazi Hukuk

Dergisi, 2021, C.16 S.174, s. 264-274.

ÖZÇELİK, Ş. Barış “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 6537 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirilmesi”,

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C. XIX, 2015, s. 87-110.

ÖZMEN, Saba, Etem/ÇELİKER, Gönül, “Tarım Arazilerinde Yapı İnşa

Etme ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar” İstanbul Barosu

Dergisi, C. 83, Sayı 6, 2009, s. 3039-3062.

ÖZTAN, Bilge, Miras Hukuku, 9. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara,

2018.

ÖZTÜRK, Namık, Kemal, Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınları,

Ankara, 2019.

RUHİ, Ahmet, Cemal/RUHİ, Canan, İzalei-Şuyu-Ortaklığın GiderilmesiPaylaştırma Davaları, 9. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU MÜLKİYETİ HAKKINA ETKİLERİ

160

SAĞLAM, İpek, “Tarımsal İşletmelerin Özgülenmesi Sorunu ve Bu Sorunun Tarım Reformu Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.16, S.1-2, 2010, s. 201-231.

SANCAKDAR, Oğuz, “AİHM’İN Gayrimenkul Mülkiyeti ve İmar Hukuku Uyuşmazlıklarına Yaklaşımından Kesitler ve Karar Örnekleri” İzmir

Barosu Dergisi, Eylül, 2019, s. 511-558.

SARAY TÜRE, Melis, Sultan, “Önalım Hakkı ve Sınırları” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel

Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2019.

SARI, Suat, Uygulamalı Miras Hukuku, Temel Kavramlar-Yasal Mirasçılık-Saklı Paylar-Tasarruf Oranı-Tenkis, 8. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul,

2019.

SAYIN, Cengiz/ALTUNKAYA, Mehmet/TAŞÇIOĞLU, Yavuz/SAV,

Oya/KAVASOĞLU, İpek, “Türkiye’de Toprak Parçalanması ve Miras Hukuku” Mediterranean Agricultural Sciences, C.3, S. 30, 2017, s. 213-218.

SCHRİJER BİNGÖL, Bilge, “Vatandaşlık Haklarının Kapsamı ve Egemenlik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme” Ankara Hacı Bayram Veli Hukuk

Fakültesi Dergisi, C. XII, 2018, s. 199-265.

SEROZAN Rona, Eşya Hukuku I, 3. Baskı, Filiz Yayınevi, İstanbul,

2014.

SEROZAN, Rona/ENGİN, İlkay Baki, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

SEVİĞ, Raşid, Vasfi, Toprak Hukuku Dersleri, İstiklal Matbaacılık ve

Gazetecilik Koll. Ort., Ankara, 1953.

SEZER, Yasin/KALKAN, Emre, Recep/ŞAHİN, Emre, Mustafa, İmar

Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

ŞAHİN, Adil, “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Anayasa

Hukukunda “Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması” Sorunu”, Liberal Düşünce

Dergisi, S. 54, Ocak 2009, s. 85-103.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

161

ŞAHİN, Turan, “Paylı Mülkiyette ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve

Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Yasal Önalım Hakkı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi”, C. 24, S. 2, Aralık

2018, s. 906-930.

ŞEN DOĞRAMACI, Hayriye, “6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi

Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Mülkiyet

Hakkının Sınırlandırılmasına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”,

YÜHFD., C. 13, S. 2, 2016, s. 69-94.

ŞENOL, Nilay/UZUN KAZMACI, Özge, “5403 Sayılı Kanun Çerçevesinde Terekedeki Tarım Arazilerinin Devredilmesi Karşısında Muris Muvazaası” İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 78, S. 1, 2020, s. 161-192.

ŞİMŞEK, Suat, Hukuki Unsurlar Açısından Arazi ve Arsa Düzenlemesi

İşlemleri ve Bu İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava, Seçkin Yayınları, Ankara,

2016

TABAK, Bahadırhan, “Mülkiyet Hakkı ve Anayasa Mahkemesinin Mülkiyet Hakkına Bakışı” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara, 2016.

TEKİNAY, S. Sulhi /AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Haluk / ALTOP, Atilla, Tekinay Eşya Hukuku Cilt I, Zilyetlik Tapu Sicili Mülkiyet, 5.

Bası, Filiz Yayınevi, İstanbul, 1989.

TOKER, Ali, Emrah, “Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz

Mal Edinmeleri” Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu 15-16 Kasım 2019

Makaleler-Tebliğler, editörler Serdar, İlknur/Şimşek, Fırat Ayşe, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2020, s. 279-294.

TOPÇU, Pınar, Tarım Arazilerinin Korunması ve Etkin Kullanılmasına

Yönelik Politikalar” Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2012.

TOPUZ, Murat, Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020.

TUTUMLU, Mehmet, Akif, Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt 5, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU MÜLKİYETİ HAKKINA ETKİLERİ

162

TÜYLÜOĞLU, Alper, Yusuf “Miras Hukukunda Favor Testamenti İlkesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı İstanbul, 2020.

USLU, Ferhat, Anayasa Yargısı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara,

2018.

USTA Murat, Tarım Reformu ile Toplulaştırma Hukuku ve Uygulamaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.

UYUMAZ, Alper/ONUR, İlhan, “Tarımsal Arazilerde Mülkiyetin

Devri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,

C. 24, S. 2, Aralık 2018, s. 861-905.

VURAL, Hasan, “Tarımsal Kıymet Takdirlerinde Kapitalizasyon Faiz

Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma” Yayınlanmamış Doktora Tezi,

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Ana Bilim

Dalı, Ankara, 1987

YARAR, Güven, Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Mal Edinmeleri,

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

YAVUZ, Cevdet/TOPUZ, Murat, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukukuna İlişkin Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler”, Prof.

Dr. Mehmet Akif AYDIN’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 21, S.2, Özel Sayı, 2015, s. 663-700.

YAVUZ, Cevdet/AÇIKGÖZ, Osman, “Tarımsal Önalım Hakkı ile İlgili

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 15.01.2019 Tarih ve 2018/3645E.-

2019/3391K. Sayılı Kararı’nın Değerlendirilmesi” (2020) 40(2) PPIL 893.

https://doi.org/10.26650/ppil.2020.40.2.0049

YILMAZ, Çağrı, Alper, “Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Yatırımcı Vatandaşlık Olgusu: Ius Pecuniae” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 38, S. 1, 2018, s.191-216.

YILMAZ, Çağrı, Alper,”6302 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edimi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, S. 1-2, 2013 s. 1095-1126.

B İ B L İ Y O G R A F Y A

163

YÜCE BİLGİN, Melek, “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı

Kanunu ile Getirilen Kanunî Kısıtlamalar”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2, Temmuz 2011, s. 105-140.

ZEVKLİLER, Aydın, “Toprak Reformunun Medeni Kanun’u İlgilendiren Yönleri” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 3, Eylül,

1969, s. 253-270.

Internet Kaynakları

https://www.anayasa.gov.tr/tr/yayinlar/istatistikler/bireysel-basvuru

http://app.e-uyar.com

http://www.aartibirgd.com

www.dergipark.org.tr

https://ekaynaklar.mkutup.gov.tr

www.forumadalet.net

https://hudoc.echr.coe.int

www.hukuki.net

https://www.hukukmedeniyeti.org.

ispartaTarimormangov.tr

www.jurix.com.tr

https://karararama.yargitay.gov.tr

kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr

https://legalbank.net

https://www.lexpera.com.tr

https://www.resmigazete.gov.tr/

www.sbb.gov.tr

tad.tarim.gov.tr

https://takpas.barobirlik.org.tr/

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU MÜLKİYETİ HAKKINA ETKİLERİ

164

www.tarimkutuphanesi.com

https://www.tarimorman.gov.tr/

www.tbmm.gov.tr

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

https://tkgm.gov.tr/tr

www.tobb.org.tr

https://topraktema.org

http://www.turktarim.gov.tr/

https://odakgis.com.tr/projelerimiz/tay-portal/

https://www.uyap.gov.tr/

http://www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.