6183 Sayılı Kanun Kapsamında Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ile Çözüm Önerileri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Balcı
ISBN: 9786050518481
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Balcı
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 3
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 411

Mustafa BALCI

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ ...................................................................... 7

3.BASKIYA ÖNSÖZ ..................................................................................... 9

KISALTMALAR ......................................................................................... 15

GİRİŞ ............................................................................................................ 17

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU (AMME) ALACAĞI VE KAMU BORÇLUSU KAVRAMLARI

I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI ......................................................... 23

II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI ................................................... 24

III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI ...................... 30

A. Alacağın Aidiyeti Yönünden; Devlet, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ............................................................................................ 30

B. Alacağın Niteliği Yönünden ................................................................. 38

C. Kanunlarında Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanun Hükümlerine Atıf Yapılan Alacaklar .................................................... 68

IV. KAMU BORÇLUSU TERİMİ ........................................................... 73

A. Vergi Mükellefleri ................................................................................ 74

B. Kamu Alacağını Ödemek Zorunda Olanlar .......................................... 76

C. Vergi Sorumluları ................................................................................. 81

D. Kanuni Temsilciler ................................................................................ 85

E. Limited Şirket Ortakları ........................................................................ 92

F. Tasfiye Memurları ................................................................................ 94

G. Kefil ...................................................................................................... 95

H. Mirasçılar .............................................................................................. 96

I. Yabancı Kişi veya Kurumların Temsilcileri ......................................... 97

12

İKİNCİ BÖLÜM

TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARINDA YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR

I. TEMİNAT İSTEME ........................................................................ 103

A. Teminat İsteme Sebepleri .................................................................... 108

B. 6183 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi Kapsamında Teminat İstenebilecek Kişiler ............................................................................ 147

C. Teminat Verme Süresi ........................................................................ 148

D. Vergi Müfettişinin Talebi Olmadan Teminat İstenilebilir mi? ............ 148

E. Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra 6183 Sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Teminat İstenilip İstenilemeyeceği ..................................................... 150

F. Teminatın Yetersiz Kalması ve Değiştirilmesi ................................... 164

G. Teminatın Nemalarının Durumu ......................................................... 165

H. Görevli ve Yetkili Mahkeme ............................................................... 165

I. Dava Açma Süresi ............................................................................... 166

İ. Teminat Olarak Gösterilen Alacağın Takibinin Ne Şekilde Yapılacağı Sorunu ............................................................................... 167

J. Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar..................................... 171

II. İHTİYATİ HACİZ ........................................................................... 174

A. İhtiyati Haciz Sebepleri ....................................................................... 176

B. Haczedilemeyecek ve Kısmen Haczedilebilecek Mallar .................... 211

C. İhtiyati Haciz ve Teminat İsteme İşlemlerinin Kimler Hakkında Tesis Edilebileceği Sorunu ................................................. 225

D. İhtiyati Haciz Kararının Alınması ve Yetkili Makam Sorunsalı ............................................................................................. 266

E. İhtiyati Haciz Kararı Öncesinde Teminat İstenilmesi Gerekliliği Var mı? ............................................................................. 287

F. İhtiyati Haczin Uygulanma Süresi ...................................................... 292

G. İhtiyati Haciz Tutarı ............................................................................ 293

H. İhtiyati Hacizde İstihkak İddiası ......................................................... 295

I. İhtiyati Haciz İşleminin Dava Konusu Yapılması; Görevli Mahkeme ve Kanun Yolları ................................................................ 303

13

İ. Dava Açma Süresi ............................................................................... 310

J. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesi Uygulanabilir mi? ............................................................................... 312

K. İhtiyati Hacze Karşı Açılacak Davada İspat Yükü .............................. 316

L. İhtiyati Hacizle İlgili Bazı Hukuki Sorunlar ....................................... 319

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6183 SAYILI KANUN’UN TEMİNAT İSTEME (9/1) VE İHTİYATİ HACİZ (13/1) DÜZENLEMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU

I. ANAYASAYA AYKIRILIK BAŞVURUSU VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ............................................. 339

A. Anayasaya Aykırılığı İleri Sürülen Kanun Maddeleri ........................ 339

B. Başvuru Kararına Konu Uyuşmazlığın Özeti ...................................... 340

C. İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin Kararı ...................................... 341

D. Anayasa Mahkemesi Kararı ................................................................ 342

II. HUKUKİ DEĞERLENDİRME ....................................................... 345

A. Vergi İncelemesine Başlanılmış Olması Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz İşlemi İçin Yeterli Midir? ............................................. 345

B. Kanun Maddelerinin Hukuk Devleti İlkesi Yönünden Anayasaya Uygunluğu ........................................................................ 347

C. Kanun Maddelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi ................................................................................ 356

D. Anayasa Mahkemesi Kararında Tartışmalı Konuların Karara Esas Alınması...................................................................................... 366

SONUÇ ...................................................................................................... 371

EKLER ....................................................................................................... 379

KAYNAKÇA ............................................................................................. 399

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.