Adli Yargıda Görülen Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muharrem Egemen GÜRSES
ISBN: 9786050516647
136,00 TL 160,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muharrem Egemen GÜRSES
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 160

İdarenin hukuka uygun yollar yerine hukuka aykırı bir şekilde özel mülkiyete tabi taşınmazlara el atması sebebiyle kamulaştırmasız el atmadan

doğan davalar önemli bir dava türünü oluşturmaktadır. İdarenin haksız el

atması karşısında kişilerin mülkiyet hakkının korunması ihtiyacı öncelikle

Yargıtay tarafından tespit edilmiş ve çeşitli tarihlerde verilen içtihadı birleştirme kararlarıyla “Kamulaştırmasız El Atma” kavramı ortaya konularak

unsurları belirlenmiştir. Danışmanlığımda yürütülen yüksek lisans tezinin

kitaplaştırılmış hali olan bu çalışmada tarihsel gelişiminden başlayarak kamulaştırmasız el atma kavramı incelenmiş ve kişilerin bu haksız el atma

karşısında sahip olduğu talep ve dava hakları ayrıntılı bir biçimde ortaya

konulmuştur.

Günümüzde halen güncelliğini koruyan böylesine önemli bir konuda

yapılan bu çalışmanın özellikle uygulamacılar açısından yararlı ve yol gösterici olacağı kanaatindeyim. Kendisinin bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi

Nuri Aziz Midyat

ÖNSÖZ

Mülkiyet hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, bu sözleşmenin

tarafı olduğumuz ek protokollerde, Anayasa’da ve ilgili ulusal hukuk mevzuatımızda güvence altına alınmış bir temel haktır. Kamulaştırmasız el atma,

idare tarafından özel mülkiyete tabi taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen haksız fiil niteliğindedir ve bireyin mülkiyet hakkının ihlal edilmesi sonucunu

doğurmaktadır. Uygulamada vuku bulan uyuşmazlıkların çokluğu, kamulaştırmasız el atma neticesinde bireyin mülkiyet hakkının ihlal edilmesi ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı uyuşmazlıklarda istikrarlı bir çözümün

mahkemelerce tatbik edilemiyor olması hususları şahsımı bu alan üzerinde

çalışma yapmaya yönlendirmiştir.

Çalışma konumu belirlememde bana yardımcı olan babam İsmail GÜRSES’e, tez danışmanım olarak tüm süreç boyunca beni destekleyen ve kıymetli fikirlerinden istifade etmemi sağlayan Dr. Öğretim Üyesi Nuri Aziz

MİDYAT’a teşekkürlerimi sunarım.

Kitabın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş. sahibi Muharrem BAŞER başta olmak üzere tüm yayınevi çalışanlarına

da ayrıca teşekkür ederim.

Gerçekleştirmiş olduğum çalışmanın hukuk camiasına faydalı olmasını

temenni ederim.

Muharrem Egemen GÜRSES

Sakarya 2023

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ...........................................................................................................5

ÖNSÖZ ...........................................................................................................7

İÇİNDEKİLER ...............................................................................................9

KISALTMALAR LİSTESİ ..........................................................................13

GİRİŞ ............................................................................................................15

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMI VE

TARİHSEL GELİŞİMİ

1. Kamulaştırmasız El atmanın Tanımı.....................................................19

2. Fiili El Atma Ve Hukuki El Atma Ayrımı ............................................22

2.1. Genel Olarak..................................................................................22

2.2. Fiili El Atma..................................................................................22

2.3. Hukuki El Atma.............................................................................23

3. İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Yoluna Başvurmasındaki

Amacı....................................................................................................27

4. Kamulaştırmasız El Atmanın Hukuki Niteliği ......................................27

5. Kamulaştırmasız El Atmanın İdarenin Hukuka Uygun

Taşınmaz Mal Edinme Yöntemleri İle Mukayesesi..............................30

5.2. Geçici İşgal....................................................................................30

5.3. İstimval..........................................................................................33

5.4. Devletleştirme................................................................................35

5.5. İdari Kurumlar Arasında Taşınmaz Mal Devri..............................37

5.6. Acele Kamulaştırma ......................................................................39

10

5.7. Kamulaştırma (İstimlak) ...............................................................41

6. Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atmanın Tarihsel

Gelişimi.................................................................................................43

6.1. Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararları.....................................43

6.1.1. Yargıtay’ın 16/05/1956 Tarih Ve 1956/1 Esas,

1956/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı............................43

6.1.2. Yargıtay’ın 16/05/1956 Tarih Ve 1956/1 Esas,

1956/7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı............................44

6.1.3. Yargıtay’ın 11/02/1959 Tarih Ve 1958/17 esas,

1959/15 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı..........................45

6.2. İstimlak Kanunu ............................................................................46

6.3. 221 Sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri

Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş

Gayrimenkuller Hakkında Kanun .................................................47

6.4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ...............................................50

6.5. 5999 Sayılı Kanun İle Kamulaştırma Kanunu’na Eklenen

Geçici 6. Madde ............................................................................51

6.6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 6487 sayılı

Kanun’un 22. Maddesi Vasıtası ile Eklenen Geçici 6.

Madde............................................................................................53

İKİNCİ BÖLÜM

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN UNSURLARI

1. Genel Olarak .........................................................................................59

2. El Atma Konusu Taşınmazın Özel Mülkiyete Tabi Olması .................59

3. El Atmanın Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından

Yapılması..............................................................................................61

4. Usule Uygun Kamulaştırma Yapılmaksızın Taşınmaza El

Atılmış Olması......................................................................................62

4.1. Genel Olarak .................................................................................62

11

4.2. Kamulaştırma İşlemine Başlanmamış Olması...............................63

4.3. Kamulaştırma İşleminin Geçersiz Olması.....................................64

4.4. Kamulaştırmaya Başlanmış Ama Tamamlanmamış

Olması ...........................................................................................65

4.5. Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi....................................................67

5. El Atmanın Süreklilik Arz Etmesi ........................................................68

6. El Atmanın Kamu Yararı Amacıyla Yapılmış Olması..........................70

7. El Atmanın Hukuka Aykırı Olması.......................................................72

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE

AÇILABİLECEK DAVALAR

1. Genel Olarak .........................................................................................75

2. El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası ..........................78

2.1 Genel Olarak ...................................................................................78

2.2. El Atmanın Önlenmesi Davasının Maddi Şartları.........................80

2.3. Taşınmazın Kamu Hizmetine Özgülenmesi..................................84

3. Ecrimisil Davası....................................................................................87

3.1. Genel Olarak..................................................................................87

3.2. Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesi...................................................92

4. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Tazminat Davası....................97

4.1. Genel Olarak..................................................................................97

4.2. Davada İspat Yükü ve İdarenin Kusur Durumu ............................99

5. Bedel Davası .......................................................................................100

5.1. Genel Olarak................................................................................100

5.2. Bedel Tahsili ve Bedel Tespiti Davaları Ayrımı İle

Uzlaşma Şartı...............................................................................102

5.3. Taşınmaz Değer Tespiti Esasları .................................................104

12

5.4. Taşınmaza Kısmi Olarak Kamulaştırmasız El Atma ..................115

5.5. Munzam Zarar.............................................................................117

6. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda Yargılama

Koşulları..............................................................................................121

6.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme.......................................................121

6.2. Davanın Tarafları ........................................................................122

6.3 Süre...............................................................................................124

6.4. Davanın Islahı .............................................................................127

6.5. İspat.............................................................................................128

6.6. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda

Yargılama Giderleri, Vekalet Ücreti, Faiz ve Tahsilat

Aşaması.......................................................................................128

6.6.1. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti .............................128

6.6.2. Faiz....................................................................................132

6.6.3. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda

Kararın İcrası ....................................................................133

6.7.Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda Olağan

Kanun Yolları..............................................................................134

6.7.1. İstinaf ................................................................................134

6.7.2. Temyiz ..............................................................................135

7. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru .........................................136

SONUÇ.......................................................................................................143

KAYNAKÇA .............................................................................................149

KAYNAKÇA

Akar, Zeki : Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, C. 2,

Ankara, Turhan Kitabevi, 2005

Akça, Kürşat : Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, C. 6, S. 3, 2015, s. 543-

596

Akıllıoğlu, Tekin : Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler, İdare

Hukuku Ve İlimler Dergisi, C. 9, S. 1–3, 1988, s.11–22

Alağaş, Hacı Mehmet/

Altın, Mehmet : Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ankara, Üçbilek

Matbaası, 1965

Altaş, Hüseyin : Munzam Zararda İspat Sorunu, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, 2001, s. 121-129

Antalya, Gökhan : İstihkak Davası, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVIII, S. 2021/2, 2021, s. 499-514

Antalya, O. Gökhan : Manevi Zararın Belirlenmesi Ve Manevi Tazminatın Hesaplanması – Türk Hukukuna Manevi Zararın Belirlenmesine İlişkin

Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 3, 2016, s. 221-250 (“Manevi Zararın Belirlenmesi”

olarak kısaltılmıştır.)

Arcak, Ali/Doğrusöz, Edip : Kamulaştırmasız El Koyma El Atmanın

Önlenmesi ve Tazminat Davaları, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1992

Ataay, Aytekin : Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, 3. Baskı, İstanbul,

Fakülteler Matbaası, 1983

Avcı, Mustafa : Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma Sorununa

Kısa Bir Bakış, İzmir Barosu Dergisi, Y. 80, S. 1, 2015, s. 57-76

ADLİ YARGIDA GÖRÜLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR

150

Aydın, Öykü Didem : Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma:

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 4, 2011, s. 121-170

Ayhan, Fatma : Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi ve Türk

Hukukunda “Dolayısıyla Kamulaştırma” Uygulaması Üzerine Bir Deneme,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası C. LXIX, S. l-2, 2011, s.

1125-1148

Azrak, Ülkü : Devletleştirme, Anayasa ve 3082 Sayılı Kanun, İdare

Hukuku Ve İlimler Dergisi, C. 4, S. 1 -3, 1983, s. 11-19

Barlas, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul, Kazancı Kitap, 1992

Başpınar, Veysel : Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler, Ankara,

Yetkin Yayınları, 2009

Baysal, Başak : Haksız Fiil Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha

Yayıncılık, 2019

Berberoğlu Yenipınar, Filiz : Belediyelerin Taraf Olduğu Kamulaştırma

Bedelinin Tespiti Davaları, İstanbul, Aristo Yayınevi, 2018

Bilgen, Pertev : Kamulaştırma Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005

Böke, Veli : Kamulaştırmasız El Atma Davaları, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006

Cemal : Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı), Ankara, Seçkin

Yayıncılık, 2016

Çabri, Sezer : Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk

Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması”,

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 1-

2, 2010, s. 77-104

Çabuk, Mehmet/

Doğan, Nuran/Şengöz, Dilara: Danıştay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2020

K A Y N A K Ç A

151

Çakır, Yavuz : Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkı Bakımından Anayasal İncelenmesi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2019,

Çelikyay, Hakan Sabri : Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının “Başvuru Yollarının Tüketilmesi” Ölçütü Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIII, S. 1,

2015, s. 21-61

Çetintaş, Önder : Kamulaştırmasız El Atma, Ankara, Seçkin Yayıncılık,

2020

Çınar, İbrahim/Çınar, Sinan : Bireysel Başvuruda Bulunma Usulü,

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 6, 2015, s. 97-137

Çınar, Turan : Kamulaştırmasız El Atma Davaları, 6. Baskı, Ankara,

Adalet Yayınevi, 2021

Çuvalcı, Ali : Kamulaştırma Kanunu’ndan Doğan Bedel ve Tescil Davaları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019

Demir, Kübra : Manevi Zararın Belirlenmesine Genel Bir Bakış”, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1-2, 2020, s. 67-88

Demirel, Betül/Yelek, Ayşe/

Alağaş, Mehmet/Eren, Tamer: “Taşınmaz Değerleme Kriterlerinin Belirlenmesi Ve Kriterlerin Önem Derecelerinin Çok Ölçütlü Karar Verme

Yöntemi İle Hesaplanması”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

C. 8, S. 2, 2018, s. 665-682

Düğer, Sırrı : İdareler Arası Taşınmaz Mal Tahsisi, Hasan Kalyoncu

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 22, 2021, s. 139-154

Düğer, Sırrı : Kamu Sağlığı Ve İstimval: Koronavirüs Salgınının Düşündürdükleri Çerçevesinde Bir Kamu Sağlığı Kanunu Önerisi”, Selçuk

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 29, S. 3, 2021, s. 2625-2653

Ekinci, Hüseyin : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul

Edilebilirlik Kriterleri ve İnceleme Yöntemi, Anayasa Dergisi, S.30, 2013, s.

161-197

ADLİ YARGIDA GÖRÜLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR

152

Erdinç, Burcu : İdari İşlem Kuramında “Yokluk, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Anabilim Dalı, 2013

Erdoğan, İhsan : Haksız Fiilde Kusurlu Sorumluluk Ve Özellikle Kusur

Unsuru, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, 1990, s.

109-134

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Baskı, Ankara,

Yetkin Yayınları, 2021

Eren, Fikret : Mülkiyet Hukuku, 6. Baskı, İstanbul, Yetkin Yayınları,

2021 (“Mülkiyet” olarak kısaltılmıştır.)

Eren, Fikret : Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No.361, 1975

(“İlliyet Bağı” olarak kısaltılmıştır.)

Eren, Tamer : Taşınmaz Değerleme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Kriterlerin Önem Derecelerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi İle Hesaplanması, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 2, 2018, s. 665-

682

Ergüne, Mehmet Serkan : Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 7. Bası, İstanbul, On iki Levha Yayıncılık, 2019

Erten, Bülent : Türk Gayrimenkul Hukuku C.1, Ankara, Yıldız Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş., 1956

Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin : Zilyedlikte İadenin Mevzuu ve Şümulü

(Hususiyle Ecrimisil Meselesi, İlaveli 2. Bası, İstanbul, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Yayınları, 1958

Fiş Üstün, Gül : İdari İşlemlerin Yokluğunun Tespitinde Görevli Yargı

Düzeni, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk

Dergisi, C. 9, 2013, s.24-41

Gemalmaz, Burak : Hukuki El Atma (Kamulaştırmama) Halinde Tazminat Davası (Tam Yargı) Yolu Açıldı, 2018, blog.lexpera

K A Y N A K Ç A

153

Giritlioğlu, Necla : Müdahalenin Men’i (El Atmanın Önlenmesi) Davası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1984

Gökcan, Hasan Tahsin : Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku,

4.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016

Gölcüklü, Mehmet Ali : Acele Kamulaştırma, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017

Gözler, Kemal/Kaplan,

Gürsel : İdare Hukuku Dersleri, 23. Basım, Bursa, Ekin Kitabevi, 2021

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 5.Baskı, Bursa,

Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014

Gözübüyük, Şeref : Yeni İstimlak Kanunu, Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 4, 1956, s. 158-169

Gül, İbrahim : Danıştay Kararlarında “Kamu Yararı” Kavramı, Ankara

Barosu Dergisi, Y. 2014, S. 2, s. 535-549

Gülan, Aydın : Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir?

(Anayasa Mahkemesi’nin, İcra ve İflas Kanununun 82/1 Maddesine İlişkin

Kararın Çağrıştırdıkları), İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, C. 13, S., Y. 13,

s. 22-29

Güloğlu, Yavuz : Türkiye’de Devletleştirme ve Kamulaştırma Uygulamalarının Özel Orman Mülkiyeti Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 7, s. 57-78

Gür, Necip Taha : Kamuya Ait Taşınmaz Malların Etkin Kullanılma

Usulü Olarak İdareler Arası Mal Devri ve Yargı Kararlarındaki Görünümü,

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 9, S. 18, 2021, s. 117-143

Hakyemez, Şevki : Anayasa Mahkemelerinin Geleneksel İşlevi Bağlamında Günümüzde Ortaya Çıkan İki Sorun: Yerindelik Denetimi Tartışmaları ve Uluslararası Örgüte Üye Devletlerdeki Anayasa Yargısının Konu Bakımından Sınırlandırılması”, Anayasa Yargısı, C. 23, S. 24, 2007, s. 525-568

Hamdemir, Berkan : Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, 2. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018

ADLİ YARGIDA GÖRÜLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR

154

Hatemi, Hüseyin : Eşya Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık,

2020

Hayta, Mehmet Ali : Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Koyma Davaları, 2. Basım, Ankara, Adalet Yayınevi, 2014

Işıklar, Celal : İdare Hukukunda Yokluk Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.

69, S. 1-2, 2011, s. 805-880

İlgezdi, Ali Rıza : Hukuki El Atma, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019

İlgezdi, Ali Rıza/Güçlü, Cem

/Sönmez, Eren : Adım Adım Acele Kamulaştırma, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019

İlgün, Mühübe Gürlek : Ecrimisil Davaları ve Yargılama Usulü, Ankara,

Adalet Yayınevi, 2007

İstemi, Mehmet : Kullanma Menfaatinin İadesi Talebinin Hukuki Dayanağı – Ecrimisil, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1998, S.1, s. 38-72

Kalabalık, Halil : İmar Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019

Kaplan, Gürsel : İdare Hukukunun Arkaik ve Anakronik Bir Kurumu:

“Fiili Yol”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, S. 1-2, 2007, s.

887-918

Kaplan, Gürsel : Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Kamulaştırmasız El

Koyma Sebebiyle Doğan Tazmin Hakkının Tabi Olduğu Usul ve Esaslar,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 99, s. 125-150

Kaplan, Gürsel : Kamu Kurumları ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz

Mal Devri Ve Yargısal Denetimi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Ayferi Göze’ye Armağan, S. 2004/1–2, s. 167-188 (“Taşınmaz Mal

Devri” olarak kısaltılmıştır).

Karaca, Egemen : Kamulaştırmasız El Koymanın Unsurları ve Kamulaştırmasız El Koymaya Karşı Yargısal Başvuru Yolları, Türkiye Barolar

K A Y N A K Ç A

155

Birliği Dergisi, S. 137, 2018, s. 273-309 (“Kamulaştırmasız El Atmanın

Unsurları” olarak kısaltılmıştır).

Karaca, İrem : Kamulaştırmasız El Atma, Ankara, Adalet Yayınevi,

2019 (“Kamulaştırmasız El Koyma” olarak kısaltılmıştır).

Karagöl, Ömer : Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları, 6.

Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2021

Karahacıoğlu, Ali Haydar/

Altın, Mehmet : Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ankara, Üçbilek

Matbaası, 1995

Karahacıoğlu, Ali Haydar/

Nazaroğlu, Yavuz : İdari ve Adli Yargıda Kamulaştırma, Ankara, Ay

Matbaası, 1984

Karahasan, Mustafa Reşit : Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Birinci

Cilt, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1989

Karan, Yeliz : Haksız Fiil Sorumluluğu İle Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun Karşılaştırılması, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul, Filiz

Kitabevi, 2013, s.723-748

Keser, Yıldırım : Aşkın Zararın İspatı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 11/2, 2020, s. 484-495

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2021

Koç, Nevzat : Türk Borçlar Kanununun Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukuna İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Yaşar Üniversitesi E- Dergisi, C. 8, 2013, s. 1669-1690

Kurşun, Ali Suphi : El Atmanın Önlenmesi Davası, İstanbul, Yetkin

Yayıncılık, 2021

Kurt, Tuğba Çağlar : Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmanın

Matematiği, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016

ADLİ YARGIDA GÖRÜLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR

156

Gürsel, Meltem Kutlu : Kamulaştırma Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012

Kutlu Gürsel, Meltem : Kamulaştırma Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012

Nazaroğlu, Yavuz : İdari ve Adli Yargıda Kamulaştırma, Ankara, Ay

Matbaası, 1984

Nomer, Haluk Nami : Borçlar Hukuku Genel Hükümler El Kitabı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2019 (“Borçlar Genel” olarak kısaltılmıştır.)

Nomer, Haluk Nami : Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın

Belirlenmesi, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1996

Nomer, Haluk Nami/Ergüne,

Mehmet Serkan : Eşya Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık

Oğuzman, M. Kemal/Öz,

Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt – 1, 20. Bası, İstanbul,

Vedat Kitapçılık, 2021

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi,

Özer/Oktay Özdemir, Saibe : Eşya Hukuku, 19. Baskı, İstanbul, Filiz

Kitabevi, 2020

Ovalıoğlu, Selin : Danıştay Kararları Işığından Yüksek Kamu Yararı,

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, C. 10, S. 24, Temmuz 2015, s. 127-145

Özdemir, Yücel : Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma, Ankara,

Adalet Yayınevi, 2018

Özen, Burak : Haksız Zilyetlikte İade, İstanbul, Beta Yayıncılık,2003

Özkan, Hasan : Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Özel Yasalarla İlgili Davalar Kamulaştırma, İstanbul, Legal Yayıncılık,

2015

Özkaya, Eraslan : El Atmanın Önlenmesi Davaları C. 2, Güncellenmiş

3. Bası, İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2012

K A Y N A K Ç A

157

Pekcanıtez, Hakan/Atalay,

Oğuz/Özkan, Sungurtekin/

Özekes, Muhammet : İcra İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2017

Reisoğlu, Safa : Türk Eşya Hukuku, C. 1, Ankara, Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 4. Bası, 1973

Ruhi, Ahmet Cemal : Ortaklığın Giderilmesi ve Ecrimisil Davaları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009 (“Ortaklığın Giderilmesi ve Ecrimisil” olarak

kısaltılmıştır.)

Ruhi, Canan/Ruhi, Ahmet : Ecrimisil Davaları, 3.Baskı, Ankara, Seçkin

Yayıncılık, 2016

Savaş, Fatma Burcu : Haksız Fiil Tazminatının Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlama Anı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 74,

2008, s. 121-148

Seçil, Figen : Ecrimisil Talepleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü

Programlar Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, 2021

Sirmen, A. Lale : Eşya Hukuku, 9. Baskı, İstanbul, Yetkin Yayınları,

2021

Şahan, Gökhan : Eksik Borçların İleri Sürülmesinin Hukuki Niteliği,

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 8, S. 15, 2020, s. 401-421

Şahin, Ali Hamza Şahin : Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve

Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Giderimi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.

9, S. 35, 2018, s. 405-428

Şahin, Cenk : Acele Kamulaştırma, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık,

2018 (“Acele Kamulaştırma” olarak kısaltılmıştır).

Şahiniz, Salih : Teoride ve Uygulamada Kamulaştırmasız El Koyma,

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2006

Şahiniz, Salih : Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Koyma,

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 2004, s. 51-98

ADLİ YARGIDA GÖRÜLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR

158

Tahtalı, Murat Buğra : Türk Hukukunda Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınmasında İdarenin Sorumluluğunun Eski Malike Yükletilmesi Sorunu,

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 12, S. 46, 2021, s. 499-528

Tan, Turgut : İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Ankara, Turhan

Kitabevi, 2015

Tekdoğan, Aydın : Ecrimisil Davaları, 3. Basım, İstanbul, Seçkin Yayınevi, 2021

Tombaloğlu, Nermin : Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Yararı

Kavramı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, 2014, s.

353-388

Tutal, Erhan : Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yargılama Sürecindeki Son Gelişmeler, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 7, 2016, s. 1107

– 1132

Türkmen, Salih/Kazancı, Sadi/

Yüksel, H. Selami/Ünsev, Saim/

Erten, Bülent : Türk Gayrimenkul Hukuku, Ankara,Yıldız Matbaacılık

ve Gazetecilik T.A.Ş., 1956

Ulusoy, Yasin : Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma,

Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004

Uyar, Talih : Yargıtay Kararlarında “El Atmanın Önlenmesi” (Men’i

Müdahale) ve İstihkak Davaları (MK.618), İstanbul Barosu Dergisi, S.

2000/1, s. 97-150

Uysal, Afra : Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar,

Taraf Ehliyetleri ve Nitelikleri, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, 2015, s. 199-216

Ünal, Nurdoğan/Özleyen,

Emin : Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017

Von Tuhr, Andreas : Borçlar Hukuku Cilt 1-2, İstanbul, Yargıtay Yayını

no: 15, 1983 (Çeviren: Cevat Edege)

Yalçınduran, Türker : Kamulaştırmasız El Koyma, Ankara, Yetkin Yayınları, 2015

Yavuz, Cevdet : Mahkeme Kararları Kroniği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 51, S.1-4, 1985, s. 551-626

Yavuz, Nihat : Ecrimisil Davalarının Uygulamada Duraksama Yaratan

Bazı Sorunları, Yargıtay Dergisi, C. 17, Y. 17, s. 37-67 (“Ecrimisil Davalarındaki Sorunlar” olarak kısaltılmıştır.)

Yavuzaslan, Ceren : Ecrimisil, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2017

Yıldırım, Bekir : Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları,

Ankara, Yetkin Yayıncılık, 2012

Yılmaz, Ahmet : Kamulaştırmasız El Atma ve Hukuki El Atma Kavramlarının Tüzel Gelişiminin İncelenmesi, Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, C. 7, S. 2, 2020, s. 155-183

Yılmaz, Ejder : Kamulaştırma Kanunundaki Tebligat Hükümleri ve

Tebligat Kanunun Genellik Niteliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. 39, S. 1, 1987, s. 79-102 (“Tebligat” olarak kısaltılmıştır).

Yılmaz, Yasemin : Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S.2, 2018, s.

1146-1173

ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR:

Anayasa Mahkemesi Kararları : www.normkararlarbilgibankasi. anayasa.gov.tr

Legalbank Elektronik Hukuk

Bankası : www.legalbank.net

Blog Lexpera : www.blog.lexpera

Lexpera : www.lexpera.com.tr

Resmi Gazete : www.resmigazete.gov.tr

ADLİ YARGIDA GÖRÜLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR

160

Sinerji A.Ş. Hukuk Yazılımları :www.sinerjimevzuat.com.tr

Tbmm :www.tbmm.gov.tr

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları :www.kararlar.uyusmazlik.gov.tr

Yargıtay Kararları :www.karararama.yargıtay.gov.tr

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.