Anayasa Hukuku Açısından Kültürel Mirasın Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Çiğdem Serra Uzunpınar
ISBN: 9786050517620
408,00 TL 480,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çiğdem Serra Uzunpınar
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 408
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 11
KISALTMALAR 17
GİRİŞ 21

BİRİNCİ BÖLÜM
KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE HUKUKÇA 
KORUNMASI İLE KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ 
HUKUKÇA TANINMASI
I. KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI 31
A. TERMİNOLOJİ 31
1. Kültürel Varlık – Kültürel Miras 33
2. İnsanlığın Ortak Mirası / Malvarlığı – Kültürel Miras 37
B. KÜLTÜREL MİRASIN KAPSAMI, SINIFLANDIRILMASI VE BELİRLENMESİ 41
1. Kültürel Mirasın Kapsamı ve Sınıflandırılması 41
a. Taşınır – Taşınmaz Kültürel Miras Olarak Yapılan Sınıflandırma 41
b. Kültürel – Doğal Miras Olarak Yapılan Sınıflandırma 44
c. Somut – Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Yapılan Sınıflandırma 47
2. Kültürel Mirasın Belirlenmesi ve Kültürel Mirasın Doğası 51
C. TANIMLAMA VE KAVRAMI SINIRLAMA SORUNU 55
1. Kültür Kavramı ve Kültürel Normlar 56
2. Miras Kavramı 60
3. Kültürel Mirasın Tanımlanması 65
D. KÜLTÜREL MİRASIN KİMLİK VE KÜLTÜREL KİMLİK HAKLARIYLA İLİŞKİSİ 71
II. KÜLTÜREL MİRASIN HUKUKÇA KORUNMASI 76
A. KORUMA VE HAK AYRIMI 76
B. KORUMA YAKLAŞIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ULUSAL HUKUK DÜZENLERİNE GİRMESİ 78
C. KÜLTÜREL MİRASIN ULUSLARARASI HUKUKÇA KORUNMASI 94
1. Kültürel Mirası Küresel Düzeyde Koruma Altına Alan Uluslararası Sözleşmeler 96
2. Kültürel Mirası Bölgesel Düzeyde Koruma Altına Alan Uluslararası Sözleşmeler 111
a. Avrupa Sözleşmeleri 111
b. Diğer Bölgesel Düzenlemeler 120
D. OSMANLI – TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİNDE KÜLTÜREL MİRASIN HUKUKÇA KORUNMASI 122
III. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ HUKUKÇA TANINMASI 138
A. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ ULUSALÜSTÜ DÜZEYDE TANINMASI 138
B. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ ULUSAL DÜZEYDE TANINMASI 146
1. Hakkın Anayasayla Tanınması 146
2. Hakkın Kanunlarla Tanınması 159
3. Hakkın Mahkeme İçtihatlarıyla Tanınması 166


İKİNCİ BÖLÜM
KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ
I. GENEL OLARAK KÜLTÜREL MİRAS HAKKI, HAKKIN ANAYASALARDAKİ YERİ, NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 175
A. GENEL OLARAK KÜLTÜREL MİRAS HAKKI VE HAKKIN ANAYASALARDAKİ YERİ 175
B. HAKKIN NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 190
II. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ YARARLANICILARI 199
A. GERÇEK KİŞİLER 199
B. TÜZEL KİŞİLER 208
C. KİŞİ TOPLULUKLARI 213
III. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ YÜKÜMLÜLERİ 218
A. DEVLET 218
B. ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ: HAKKIN YATAY ETKİSİ 221
IV. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ KONUSU 225
A. GENEL OLARAK 225
B. KÜLTÜREL MİRASA ERİŞME HAKKI 226
1. Kültürel Mirasın Bilgisine Erişme Hakkı 226
2. Kültürel Mirasın Kendisine Erişme Hakkı 232
a. Genel Olarak 232
b. Devlet Mülkiyeti Altında Bulunan Kültürel Mirasa Erişme Hakkı 237
c. Özel veya Toplu Mülkiyet Altında Bulunan Kültürel Mirasa Kamunun Erişme Hakkı 245
d. Somut Olmayan Kültürel Mirasa Erişme Hakkı 250
C. KÜLTÜREL MİRASTAN FAYDALANMA VE KÜLTÜREL MİRASA KATILMA HAKKI 252
1. Kültürel Etkinlikler Yoluyla Kültürel Mirastan Faydalanma Hakkı 253
a. Kültürel Mirastan Faydalanma Hakkı – Mülkiyet Hakkı 254
b. Kültürel Mirastan Faydalanma Hakkı – Çevre Hakkı 262
c. Kültürel Mirastan Faydalanma Hakkının Diğer Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi 266
2. Kültürel Miras Üzerinde Bilimsel Araştırma Yapma Hakkı 270
D. KÜLTÜREL MİRASI KORUMA HAKKI 275
1. Kültürel Mirasın Belirlenmesine Katılma Hakkı 275
2. Kültürel Mirasın Koruması Süreçlerine Katılma Hakkı 281
3. Kültürel Mirasa Saygı Hakkı 287
V. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ SINIRLANMASI 291
A. GENEL OLARAK 291
B. SINIRLAMA ÖLÇÜTLERİ 296
1. Kanunla Sınırlama 296
2. Nedene Bağlı Sınırlama 300
3. Sınırlamada Ölçülülük 307
4. Sınırlamanın Sınırı: Hakkın Özü ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri 314
C. ANAYASAL HAKLARIN ÇATIŞMASI 321
VI. KÜLTÜREL MİRAS HAKKININ KORUNMASI 335
SONUÇ 359
KAYNAKÇA 365

Anayasa Hukuku Açısından Kültürel Mirasın Korunması başlıklı bu eser, Çiğdem Serra Uzunpınar tarafından danışmanlığım altında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) Anabilim Dalında doktora tezi olarak hazırlandı ve Haziran 2023’te tez jürisi tarafından oybirliğiyle başarılı bulundu. Günlük yaşamda ve dilde sıkça karşılaşılan bir kavram olmakla birlikte kültürel mirasın hukukun ilgi alanına girmesi yenidir. Kültürel mirasın korunmasına ilişkin düzen-lemeler ancak İkinci Dünya Savaşından sonra yazılan uluslararası insan hakları belgelerinde ve anayasalarda yer bulmaya başlamıştır. 1961 ve 1982 Anayasaları da bu küresel eğilimi izleyerek kültürel mirası devletin koruma yükümlülüğü ile sınırlı bir konu olarak ele almıştır. Kültürel miras, çok sayıda anayasada “ortak ya da ulusal bir miras” olarak kabul edilmekle birlikte bunun niteliği ve insan hakları içindeki yeri hem ulus-lararası hem de Türk Anayasa Hukuku yazınında yeterince tartışılma-mıştır. Oysaki kültürel mirasın, hem devletin egemenliğinin simgesi ve ulusal kimliğin bir öğesi olması hem de insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi nedeniyle kamu hukukunun önemli bir konusu olduğu söylenebilir.

Kültürel miras, hukuki bakımdan farklı açılardan incelenmeyi hak edecek ölçüde geniş ve çok boyutlu bir konudur. Bu kitap, kültürel mi-rası devletin koruması gereken bir alan olmanın ötesinde bir hak olarak inceleyerek hem konuya farklı bir açıdan yaklaşmak ve bu alandaki yetkin bilimsel çalışma boşluğunu doldurmak hem de bu konunun müs-takbel araştırmacılarına yol göstermek yoluyla son derece önemli işlev-ler üstlenmektedir. Kültürel mirası Anayasa Hukuku alanında kapsamlı olarak ele alan ilk bilimsel çalışma olan bu kitap, konuyu çok geniş bir yabancı literatüre dayanarak karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alması nedeniyle bir el kitabı olma özelliğini de taşımaktadır. Kültürel mirasa özgün bir bakış açısı getiren bu eserin insan haklarına ilgi duyan herke-sin kitaplığında yer almasını içtenlikle öneriyorum. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.